Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger"

Transkript

1 US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger Indholdsfortegnelse 2. Kredsen af EU-lande Kort om EF-domstolens domme i sagerne Singh, Eind, Carpenter og Metock Singh-dommen Eind-dommen Carpenter-dommen Metock-dommen Betingelser for familiesammenføring af familiemedlemmer efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger Familiesammenføring af et familiemedlem efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger og vender tilbage til Danmark efter at have været omfattet af reglerne om fri bevægelighed i et andet EU-land (principperne i Singh- og Eind-dommen) Kredsen af familiemedlemmer Særligt om familiesammenføring med direkte efterkommere over 21 år (børn, børnebørn m.fl.) og personer i opstigende linje (forældre, bedsteforældre m.fl.) (EU-opholdsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3 og 4) Særligt om familiesammenføring med andre familiemedlemmer (EU-opholdsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5 og 6) Den danske statsborger er omfattet af reglerne om fri bevægelighed i et andet EU-land a) Arbejdstagere b) Selvstændig erhvervsdrivende og tjenesteydere c) Udstationerede... 15

2 d) Studerende e) Person med tilstrækkelige midler Den danske statsborger skal i visse situationer kunne forsørge sig selv og sine familiemedlemmer ved tilbagevenden til Danmark Den danske statsborger skal have etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU-land Tidsmæssig sammenhæng mellem en dansk statsborgers tilbagevenden til Danmark og ansøgning om familiesammenføring efter EUretten Særligt vedrørende pendlere Krav til ægteskabet/det registrerede partnerskab/det faste samlivsforhold Familiesammenføring af et familiemedlem efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger, opholder sig i Danmark og her anvender EFtraktatens bestemmelser om fri bevægelighed af tjenesteydelser (principperne i Carpenter-dommen) Kredsen af familiemedlemmer Den danske statsborger opholder sig i Danmark og leverer herfra tjenesteydelser til andre EU-lande Grænseoverskridende tjenesteydelse Reelt familieliv Fælles betingelser for familiesammenføring af familiemedlemmer efter EUreglerne, hvor referencen er dansk statsborger (på grundlag af principperne i Singh/Eind og Carpenter) Misbrug Særligt om hensyn til barnets tarv Tidsbegrænset ophold Tidsubegrænset ophold Ophør af opholdsret Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter hovedpersonens død eller udrejse Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab Børn med selvstændig ret til at blive boende samt forældrenes afledte opholdsret efter artikel 12 i forordning 1612/ Side 2 af 33

3 Ophør af opholdsret, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller grundlaget var urigtigt, herunder ved udvist svig Udrejsefrist Ikrafttræden Side 3 af 33

4 1. Baggrund Et medfølgende familiemedlem til en EU-statsborger, som har ret til ophold her i landet efter bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (i det følgende EU-opholdsbekendtgørelsen ) gives registreringsbevis (familiemedlemmet er selv EU-statsborger) eller opholdskort (familiemedlemmet er tredjelandsstatsborger). EU-rettens regler om fri bevægelighed finder ikke anvendelse på rent interne forhold. Det betyder, at familiemedlemmer til i Danmark bosiddende personer med dansk indfødsret som udgangspunkt ikke kan opnå ret til ophold i Danmark i medfør af EU-rettens regler. Det følger dog af EF-domstolens praksis, at en EUstatsborger ikke i alle tilfælde er afskåret fra at påberåbe sig at være omfattet af EU-reglerne i sit eget land, hvis den pågældende har gjort brug af retten til fri bevægelighed. Det følger af EF-domstolens domme i sagerne Singh (sag C-370/90 afsagt af EF-domstolen den 7. juli 1992), Eind (sag C-291/05 afsagt af EFdomstolen den 11. december 2007) og Carpenter (sag C-60/00 af sagt af EFdomstolen den 11. juli 2002). EU-opholdsbekendtgørelsens 13 om familiemedlemmer til danske statsborgere har følgende ordlyd: I det omfang det følger af EU-retten, har familiemedlemmer til en dansk statsborger ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens 2, stk. 1, og 2. EU-opholdsbekendtgørelsens 33, stk. 2, har følgende ordlyd: Afgørelse om udstedelse og inddragelse af registreringsbevis og opholdskort efter 4 og 13 træffes af Udlændingeservice. Denne familiesammenføringsmeddelelse fastlægger, i hvilket omfang Udlændingeservice kan udstede registreringsbevis/opholdskort til familiemedlemmer efter EU-opholdsbekendtgørelsens 13, jf. 33, stk. 2, hvor referencen er dansk statsborger, efter de principper, som EF-domstolen har fastlagt i Singh, Eind og Carpenter. Endvidere indeholder meddelelsen de ændringer i kravene til ansøgeren og den danske statsborger, som er en følge af fastlæggelsen af rækkevidden af EFdomstolens dom i sagen C-127/08 (Metock m.fl.). Nedenfor i pkt. 3 er de fire domme, der danner grundlag for ophold til familiemedlemmer efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger, omtalt. Efter udlændingelovens 2, stk. 3, finder de begrænsninger, der følger af udlændingeloven, kun anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det Side 4 af 33

5 omfang det er foreneligt med disse regler. Udlændingelovens bestemmelser finder således - medmindre andet udtrykkeligt er angivet i bestemmelsen anvendelse på personer omfattet af EU-reglerne, medmindre dette strider mod EU-retten. 2. Kredsen af EU-lande Følgende lande er EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Danmark. Statsborgere i disse lande er EU-statsborgere. Statsborgere fra EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og statsborgere fra Schweiz sidestilles med statsborgere fra EU-landene, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 1, stk. 2. I denne meddelelse anvendes samlebetegnelserne EU-land for de lande, der er EU/EØS-lande samt Schweiz og EU-statsborgere for statsborgere i EU/EØSlande og Schweiz. 3. Kort om EF-domstolens domme i sagerne Singh, Eind, Carpenter og Metock 3.1. Singh-dommen EF-domtolens dom i sag C-370/90, der blev afsagt af EF-domstolen den 7. juli 1992, vedrørte et tilfælde, hvor en britisk statsborger, der var udrejst til Tyskland med henblik på at udøve lønnet beskæftigelse, ønskede at medbringe sin ægtefælle der var tredjelandsstatsborger til sin egen medlemsstat, hvor den britiske statsborger skulle etablere sig som selvstændig erhvervsdrivende. Spørgsmålet i sagen var, om den fri bevægelighed for arbejdstagere og den fri etableringsret indebar en forpligtelse for medlemsstaterne til at tillade indrejse til og ophold på sit område for en ægtefælle uanset dennes nationalitet til en EU-statsborger, som sammen med ægtefællen var udrejst til en anden medlemsstat for dér at udøve en lønnet beskæftigelse, og som på ny indrejser og etablerer sig i sin egen medlemsstat. EF-domstolen udtalte, at den fri bevægelighed for arbejdstagere og den fri etableringsret for selvstændige erhvervsdrivende medfører, at en statsborger i en medlemsstat, som sammen med sin ægtefælle rejser til en anden medlemsstat for at udøve lønnet beskæftigelse i EF-traktatens forstand, ved tilbagevenden til oprindelseslandet for at etablere sig dér (dvs. udøve selvstændig erhvervsvirksomhed) kan medbringe ægtefællen i medfør af EU-rettens regler uanset ægtefællens nationalitet. EF-domstolen begrundende dette med, at en EU-statsborger kunne opgive at forlade sit oprindelsesland for at udnytte den fri bevægelighed for arbejdstagere og den fri etableringsret, såfremt vedkommende ikke ved tilbagevenden til den medlemsstat, hvori han/hun er statsborger, er underlagt vilkår med hensyn til indrejse og ophold, der er mindst ligeså fordelagtige som dem, vedkommende i henhold til EU-retten har krav på i en anden medlemsstat. EF-domstolen skabte herved en særlig EU-retlig familiesammenføringsregel, idet retten til at medbringe sin ægtefælle ved Side 5 af 33

6 udnyttelsen af den fri bevægelighed blev udvidet til at omfatte EU-statsborgerens egen medlemsstat i forbindelse med tilbagevenden Eind-dommen EF-domstolens dom i sag C-291/05 (Eind), der er afsagt den 11. december 2007, omhandlede den situation, hvor en tredjelandsstatsborger ansøgte om ophold efter EU-retten i Nederlandene med henvisning til sin far, der var nederlandsk statsborger og i Storbritannien havde udnyttet retten til fri bevægelighed som arbejdstager. EU-statsborgeren modtog kontanthjælp efter tilbagevenden til Nederlandene. Tredjelandsstatsborgeren havde tillige haft opholdstilladelse i Storbritannien i kraft af sin fars status som vandrende arbejdstager. EF-domstolen udtalte, at en EU-statsborgers egen medlemsstat ikke kan stille krav om, at tredjelandsstatsborger skal have haft lovligt ophold i EU-statsborgerens egen medlemsstat forud for tilbagekomsten. EF-domstolen udtalte videre, at reglerne om fri bevægelighed finder anvendelse, selvom EU-statsborgeren ikke udfører reelt og faktisk arbejde i sit eget medlemsland, når vedkommende vender tilbage efter at have udført lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat. EFdomstolen udtalte herudover, at myndighederne i den medlemsstat, som arbejdsgiveren er statsborger i, er berettiget til og tilmed forpligtet til selv at undersøge, om arbejdstagerens slægtning på grundlag af EU-retten har ret til indrejse og ophold på den nævnte stats område, når arbejdstageren vender tilbage dertil Carpenter-dommen EF-domstolens dom i sag C-60/00 (Carpenter), der er afsagt den 11. juli 2002, vedrørte et tilfælde, hvor en filippinsk statsborger, der opholdt sig ulovligt i Storbritannien, ønskede familiesammenføring efter EU-reglerne med en britisk statsborger i Storbritannien, der leverede grænseoverskridende tjenesteydelser. EF-domstolen fastslog, at en ægtefælle, der var statsborger i et tredjeland, kunne få familiesammenføring i en EU-statsborgers hjemland som konsekvens af EU-reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser, fordi EU-statsborgeren, der var bosat og havde forretning i sit hjemland, leverede grænseoverskridende tjenesteydelser til modtagere, der var bosat i andre medlemsstater. Ægtefællen, der var statsborger i et tredjeland, var indrejst lovligt i EU-statsborgerens hjemland, men havde ikke ansøgt om at få forlænget sin opholdstilladelse. Domstolen konstaterede, at i en situation, som den der forelå i Carpenter-sagen, havde tredjelandsstatsborgeren efter EF-traktatens artikel 49 ret til familiesammenføring Metock-dommen EF-domstolens dom i sag C-127/08 (Metock m.fl.), der blev afsagt den 25. juli 2008, tog stilling til fire sager, der alle omhandlede den situation, hvor en tredjelandsstatsborger, der var kommet til værtsmedlemsstaten som asylansøger og dermed uafhængigt af EU-statsborgeren, under påberåbelse af EF-traktatens regler om fri bevægelighed og opholdsdirektivet, ønskede at opnå en opholdsret under henvisning til ægteskab. EF-domstolen ændrede sin egen retsopfattelse efter Akrich-dommen. EF-domstolen udtalte i modsætning til i Akrich-dommen at fællesskabsretten, nærmere bestemt opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EF), var til hinder for, at en medlemsstat kunne stille krav om, at en tredjelandsstatsborger, som var ægtefælle til en EU-statsborger, som havde bosat sig i en medlemsstat, hvor han ikke var statsborger, forudgående skulle have opholdt sig lovligt i en anden medlemsstat inden vedkommendes ankomst til værtsmedlemsstaten. Dommen fastslår samtidig, at tidspunktet og stedet for ægteskabets indgåelse samt tidspunktet for indrejsen ikke havde relevans for, hvorvidt fællesskabsreglerne fandt anvendelse, ligesom det var uden betydning, om familiemedlemmet var indrejst før eller efter, han/hun var blevet medlemmer af EU-statsborgerens familie. Dommen Side 6 af 33

7 skelnede i den forbindelse ikke mellem personer, der havde ophold på grundlag af arbejde, studerende eller personer, der råder over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv. 4. Betingelser for familiesammenføring af familiemedlemmer efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger Retsopfattelsen, som Udlændingeservice administrerer ud fra, har sikre holdepunkter i EF-domstolens domspraksis og giver en dansk statsborger ret til familiesammenføring med et udenlandsk familiemedlem efter EU-reglerne om fri bevægelighed, hvis de i nedenfor under pkt og 4.2 nævnte betingelser er opfyldt. I pkt. 5 gennemgås de yderligere betingelser for familiesammenføring af familiemedlemmer efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger, der er fælles for situationerne som er beskrevet i pkt og 4.2. Baggrunden for rettigheden nævnt under pkt er dommen i den såkaldte Singh-sag (sag C-370/90 afsagt af EF-domstolen den 7. juli 1992) samt i dommen i den såkaldte Eind-sag (sag C-291/05 afsagt af EF-domstolen den 11. december 2007), jf. nærmere om dommene ovenfor pkt. 3. Disse domme statuerer en ret til familiesammenføring efter EU-reglerne med en udenlandsk ægtefælle i det omfang, den danske statsborger vender tilbage til Danmark efter at have anvendt EUreglerne om den fri bevægelighed i en anden medlemsstat. Baggrunden for rettigheden nævnt under pkt er dommen i den såkaldte Carpenter-sag (sag C-60/00 afsagt af EF-domstolen den 11. juli 2002). Dommen vedrører retten til fri bevægelighed for tjenesteydelser Familiesammenføring af et familiemedlem efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger og vender tilbage til Danmark efter at have været omfattet af reglerne om fri bevægelighed i et andet EU-land (principperne i Singh- og Eind-dommen). For at den danske statsborgers familiemedlem kan få familiesammenføring efter EU-reglerne, skal betingelserne i dette pkt eller i pkt (om retten til fri bevægelighed for tjenesteydelser) nedenfor være opfyldt. Endvidere skal de fælles betingelser nedenfor i pkt. 5 være opfyldt Kredsen af familiemedlemmer Kredsen af familiemedlemmer, der er omfattet af pkt. 4.1., er følgende personer: Ægtefælle Registreret partner Fast samlever over 18 år Direkte efterkommere under 21 år (det vil sige børn, børnebørn, etc.) af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever. Side 7 af 33

8 Direkte efterkommere over 21 år (det vil sige børn, børnebørn, etc.) af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, som forsørges af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever. Slægtninge i opstigende linje (det vil sige forældre, bedsteforældre, etc.) til den danske statsborger eller til ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, der forsørges af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever. Andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner, m.v.) hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand. Andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner, m.v.) hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer de pågældende. For så vidt angår ægtefælle eller registreret partner skal der fremvises dokumentation for indgåelsen af ægteskabet/det registrerede partnerskab fx i form af en vielsesattest. Det bemærkes, at der for ægtefæller/registrerede partnere ikke stilles krav om samliv på fælles bopæl eller alderskrav. For så vidt angår faste samlevende bemærkes endvidere, at der ikke gælder nogen bestemt tidsgrænse for samlivets varighed, og at det efter en konkret vurdering afgøres, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for ret til ophold. Ved denne vurdering må der blandt andet lægges vægt på varigheden af parternes bekendtskab og deres evt. samliv i udlandet og i Danmark. I almindelighed antages, at 1½ til 2 års samliv på fælles bopæl vil være tilstrækkeligt til, at der foreligger et fast samlivsforhold af længere varighed. Der henvises til meddelelse af 2. juli 2009 fra Kommissionen til Europaparlamentet og Rådet om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, pkt (KOM(2009)313). Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art. 8, at enhver har ret til respekt for sit familieliv. Bestemmelsen indebærer ikke en generel og ubetinget ret til familiesammenføring, men at familiesammenføring i særlige tilfælde ikke kan nægtes. Der kan forekomme tilfælde, hvor ugifte samlevende ikke kan dokumentere samliv på fælles bopæl i et fast samlivsforhold af længere varighed, men hvor parret uanset dette må anses for at have etableret et familieliv omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8. Der skal foretages en konkret vurdering af, om et ugifts pars forhold udgør et familieliv i EMRK artikel 8 s forstand. Ved denne vurdering skal der blandet andet lægges vægt på, om parret er samlevende, varigheden af forholdet og om parret har fået børn eller på anden måde udtrykt en forpligtelse over for hinanden. Det er som udgangspunkt en betingelse, Side 8 af 33

9 at parret er samlevende, men der er eksempler på, at Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol (EMD) har fraveget denne betingelse i sager, hvor et par gennem en længere årrække har haft et fast forhold uden at være samlevende og i denne periode har fået børn sammen. Der skal derfor i alle sager, hvor et ugift par søger om familiesammenføring, og hvor parret fordi samlivets længde ikke kan dokumenteres ikke er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsens 16, stk. 1, foretages en konkret vurdering af, om parret har etableret et familieliv i EMRK artikel 8 s forstand, og om Danmark i givet fald er forpligtet til at beskytte dette familieliv. Såfremt dette er tilfældet, skal ansøgeren meddeles ret til ophold efter EU-reglerne. Opholdsdirektiv 2004/38/EF skal generelt administreres i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, herunder retten til respekt for familieliv. Det bemærkes, at der gælder et krav om samliv på fælles bopæl samt et alderskrav på 18 år i forhold til faste samlevende, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 16, stk. 1, Herudover er opholdsret for en samlever betinget af, at hovedpersonen påtager sig at forsørge ansøgeren, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 16, stk. 2. For så vidt angår andre familiemedlemmer end ægtefæller/registrerede partnere/faste samlevere skal der være tale om et reelt slægtskabsforhold mellem den danske statsborger/ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever og familiemedlemmet. Til brug for en ansøgning om familiesammenføring skal der fremvises dokumentation for, at der er etableret en familiemæssig tilknytning mellem den danske statsborger/ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever og familiemedlemmet forud for den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, fx en dåbseller fødselsattest (i forhold til børn). Endvidere er det en forudsætning, at den danske statsborger og familiemedlemmet/ansøgeren har haft et reelt samliv i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed. Kravet indebærer, at familiemedlemmet/ansøgeren har haft et ophold i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed. Det bemærkes, at det er en betingelse, at familiemedlemmets/ansøgerens ophold i EU/EØS-landet finder sted under den periode, hvor den danske statsborger udnytter sin ret til fri bevægelighed. Der kan ikke stilles krav om, at familiemedlemmets/ansøgerens ophold i EU/EØS-landet har været lovligt.det bemærkes, at der ikke kræves dokumentation for forældremyndighed i forbindelse med familiesammenføring med børn. Hvis den danske statsborger ikke har forældremyndigheden eller del i denne, er det tilstrækkeligt, at den forælder, der har forældremyndigheden, giver samtykke til, at barnet kan tage ophold i Danmark. Side 9 af 33

10 Særligt om familiesammenføring med direkte efterkommere over 21 år (børn, børnebørn m.fl.) og personer i opstigende linje (forældre, bedsteforældre m.fl.) (EU-opholdsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3 og 4) Familiemedlemmer omfattet af 2, stk. 1, nr. 3 eller 4, har kun ret til ophold i det omfang, det er dokumenteret, at familiemedlemmet i hjemlandet eller det land, familiemedlemmet ankommer fra, er økonomisk afhængig af den danske statsborger eller dennes ægtefælle. Hvor den direkte efterkommer (børn, børnebørn m.fl.) eller familiemedlemmet i opstigende linje (forældre, bedsteforældre m.fl.) har tilstrækkelige midler til egen forsørgelse, anses de ikke for økonomisk afhængige af den danske statsborger eller dennes ægtefælle, hvorfor de ikke omfattet af EUopholdsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3 eller 4. Af EF-domstolens domme i sagerne Zhu og Chen (sag nr. C-200/02) og Jia (sag nr. C-1/05) kan følgende kriterier opstilles for, at direkte efterkommere over 21 år (børn, børnebørn m.fl.) og familiemedlemmer i opstigende linje (forældre, bedsteforældre m.fl.) er omfattet af 2, stk. 1, nr. 3 eller 4: Vedkommendes materielle behov skal i hjemlandet dækkes af unionsborgeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner/faste samlever. Det materielle behov skal foreligge i familiemedlemmets hjemland eller i det land, hvorfra familiemedlemmet kom, på det tidspunkt, hvor han/hun ansøger om at slutte sig til unionsborgeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner/faste samlever. Den blotte omstændighed, at fællesskabsborgeren eller dennes ægtefælle forsørger det berørte familiemedlem, beviser ikke, at der foreligger et reelt forsørgelsesforhold for familiemedlemmet. Der kan fremlægges ethvert bevis for, at der foreligger et behov for materiel støtte. Et dokument, der er udstedt af vedkommende myndighed i hjemlandet eller i det land, som vedkommende kommer fra, hvoraf fremgår, at der foreligger et forsørgelsesforhold, kan således ikke udgøre en nødvendig betingelse for tildeling af en opholdstilladelse. Det en forudsætning, at familiemedlemmet/ansøgeren har haft et ophold i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed. Det bemærkes, at det er en betingelse, at familiemedlemmets/ansøgerens ophold i EU/EØS-landet finder sted under den periode, hvor den danske statsborger udnytter sin ret til fri bevægelighed. Herudover stilles der krav om, at den danske statsborger godtgør at kunne forsørge sig selv og familiemedlemmet i Danmark, jf. afsnit Side 10 af 33

11 Har familiemedlemmet alene kortvarigt opholdt sig i det andet EU-land sammen med den danske statsborger, lægges der vægt på, om forsørgelsen er sket i hjemlandet eller i et tredjeland, hvor ansøgeren har haft ophold forud for ansøgningen om ophold i Danmark. Direkte efterkommere over 21 år samt familiemedlemmer i opstigende linje, der ikke opfylder ovennævnte betingelse om forsørgelse, kan efter omstændighederne være omfattet af gruppen andre familiemedlemmer, jf. nedenfor afsnit Særligt om familiesammenføring med andre familiemedlemmer (EUopholdsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5 og 6) For så vidt angår andre familiemedlemmer omfattet af 2, stk. 1, nr. 5, gælder, at der skal være en vis tilknytning mellem familiemedlemmet og den danske statsborger. For familiemedlemmer omfattet af 2, stk. 1, nr. 5, er det således et krav, at det dokumenteres, at familiemedlemmet i det land, hvor vedkommende ankommer fra, enten er optaget i den danske statsborger husstand eller forsørges af den danske statsborger i den betydning, som er anført ovenfor. Der kan kræves dokumentation i form af et dokument udstedt fra den kompetente myndighed i familiemedlemmets hjemland eller det land, vedkommende ankommer fra, der attesterer, at familiemedlemmet forsørges af den danske statsborger eller er medlem af dennes husstand, jf. artikel 10, stk. 2, litra e, i opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EF). For familiemedlemmer omfattet af 2, stk. 1, nr. 6, er det et krav, at det dokumenteres, at der foreligger alvorlige helbredsmæssige grunde, der gør det absolut nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer familiemedlemmet. Herudover stilles der krav om, at den danske statsborger godtgør at kunne forsørge sig selv og familiemedlemmet i Danmark, jf. afsnit Den danske statsborger er omfattet af reglerne om fri bevægelighed i et andet EU-land Det er et krav, at den danske statsborger har opholdt sig i et andet EU-land som: Arbejdstager eller pensioneret arbejdstager. Selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder eller som pensioneret selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret tjenesteyder. Udstationeret. Studerende. Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Side 11 af 33

12 Nedenfor under pkt. a)-f) er betingelserne for at være omfattet af de nævnte persongrupper kort beskrevet. Registreringsbevis/opholdskort på baggrund af EF-domstolens retspraksis, jf. afsnit 3, til udenlandske familiemedlemmer, hvor referencen er dansk statsborger og har opholdt sig i et andet EU-land, udstedes efter EU-opholdsbekendtgørelsens 13 under nedennævnte yderligere betingelser, jf. Integrationsministeriets notat af 10. april 2008, der er vedlagt som bilag 1 og Integrationsministeriets meddelelse af 2. oktober 2008 om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v., der er vedlagt som bilag 2. Det er et krav, at den danske statsborger har opholdt sig i det EU-land, fra hvilket han eller hun vender tilbage til Danmark, som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, pensioneret arbejdstager eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, udstationeret, studerende eller person med tilstrækkelige midler. Det er ikke et krav, at den danske statsborger har fået udstedt registreringsbevis af det pågældende EU-land, hvis blot han/hun opfyldte betingelserne for at udnytte retten til ophold som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, som pensioneret arbejdstager eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, udstationeret, studerende eller som person med tilstrækkelige midler. Således vil f.eks. en dansk arbejdstager i Sverige, der ikke har fået udstedt et registreringsbevis i Sverige grundet manglende ansøgning herom, kunne dokumentere arbejdsforholdet gennem arbejdskontrakt, lønsedler, erklæringer etc. Der stilles i nogle tilfælde krav om, at den danske statsborger ved tilbagevenden til Danmark råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at den pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at falde det offentlige til byrde, jf. nærmere herom nedenfor i pkt a) Arbejdstagere Har den danske statsborger haft beskæftigelse i det andet EU-land, må beskæftigelsen - for at den danske statsborger kan blive anset som arbejdstager i EUrettens forstand - ikke have været af rent marginal karakter. Det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, om en EU-statsborger kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Det er afgørende, om der er tale om udøvelse af faktisk og reel beskæftigelse. Ved vurderingen af, om der er tale om faktisk og reel beskæftigelse, lægges der vægt på, at den pågældende udfører eller har udført et arbejde, som vedkommende har modtaget en modydelse for, typisk i form af løn. Beskæftigelse, der fremstår som et rent marginalt supplement, er udelukket fra anvendelsesområdet, idet reglerne om fri bevægelighed for arbejdstagere alene er møntet på at garantere den frie bevægelighed for personer, der udøver økonomisk aktivitet. Den omstændighed, at den Side 12 af 33

13 pågældende som led i arbejdsforholdet kun har arbejdet ganske få timer, kan være et holdepunkt for, at den udøvede beskæftigelse kun er et rent marginalt supplement. Det er derfor normalt en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse i minimum timer ugentligt. Betingelsen om, at der normalt skal foreligge timers ugentlig beskæftigelse, er baseret på EU-domstolens restpraksis, jf. EUdomstolens dom i sagen C-139/85, Kempf, og sag C-444/93, Megner og Scheffel. I den førstnævnte sag var der tale om en beskæftigelse på 12 timer ugentligt, og i den sidstnævnte sag har EU-domstolen slået fast, at en lønnet beskæftigelse, hvorved arbejdstiden normalt ikke overstiger 18, 12 eller endog 10 timer ugentligt, ikke udelukker, at den person, der udøver den, anses for arbejdstager i EUrettens forstand. EU-domstolen har i dommen Genc (sag C-14/09) fastslået, at kriterier såsom ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets tidsmæssige udstrækning, samt om man er dækket af en overenskomst, skal indgå i den samlede konkrete vurdering af, om et arbejdsforhold, hvor det ugentlige timetal ikke overstiger timer, er reelt og faktisk. I den konkrete sag var der tale om 5,5 timers ugentlig beskæftigelse. EU-domstolen tog ikke stilling til, om en ugentlig arbejdstid på 5,5 timer var tilstrækkelig til at være omfattet af arbejdstagerbegrebet, eller om der var tale om beskæftigelse af rent marginal karakter, da det blev overladt til medlemsstaten at foretage denne vurdering. Der kan ikke ved vurderingen fastsættes en nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet. EF-domstolen har i dommen Franca Ninni-Orasche (sag C-413/01) fastslået, at en tidsbegrænset kontrakt på 10 ugers arbejde var tilstrækkelig til, at der var tale om en arbejdstager i EU-rettens forstand. Sagen vedrørte uddannelsesstøtteområdet, og der blev på baggrund heraf udstedt en vejledning til kommunerne for, hvornår en person skal anses som arbejdstager. Vejledningen vedrører ansættelsesforhold, der på forhånd er aftalt til at have en kort varighed. I vejledningen er fastsat en tidsgrænse på 10 uger i sådanne sager. Det understreges dog i vejledningen, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering. EF-domstolens 10-ugers grænse i Ninni-Orasche-sagen kan alene anses for at være et eksempel på en sag, hvor et arbejde af 10 ugers varighed ansås for tilstrækkeligt. En EU-statsborger, som har tidsubegrænset ansættelse, men ophører med arbejdet efter mindre end 10 uger, vil efter omstændighederne kunne opfylde betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand, ligesom en person, der har arbejdet mere end 10 uger ikke altid vil opfylde betingelserne, f.eks. fordi der er tale om en beskæftigelsesform, der har et så lidet omfang, at det fremstår som en rent marginalt supplement. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering fra sag til sag. Som eksempel på en situation, hvor fx kort tids arbejde i et andet EU-land vil kunne betragtes som faktisk og reelt, kan nævnes den situation, hvor en person har planlagt at etablere et reelt og faktisk ophold i fx Sverige og i den forbindelse skal påbegynde et faktisk og reelt arbejde, men hvor det som følge af uforudsete begi- Side 13 af 33

14 venheder er nødvendigt, at personen vender tilbage til Danmark, fx på grund af dødsfald i familien. I en sådan situation vil denne person efter en konkret vurdering kunne betragtes som arbejdstager i fællesskabsretlig forstand. b) Selvstændig erhvervsdrivende og tjenesteydere Retten til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed følger af EF-traktatens artikel 43, hvorefter enhver EU-statsborger har ret til frit at etablere sig på en anden medlemsstats område (etableringsret). EF-domstolen har i sagen Factortame II (sag C- 221/89) anført, at etablering indebærer aktuel udøvelse af en økonomisk aktivitet gennem et fast forretningssted for en ubegrænset periode. Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at indvinde et økonomisk udbytte. Endvidere er det en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Der stilles ikke krav om, at erhvervsvirksomheden giver overskud, ligesom der ikke på ansøgningstidspunktet stilles krav om, at EU-statsborgeren er momsregistreret, idet der ikke kan ske tilmelding til momsregistret, før den pågældende er blevet tilmeldt folkeregistret. Der kan være tale om både fysiske og juridiske personer, der driver erhvervsvirksomhed. Det skal sikres, at der faktisk drives/er drevet erhvervsvirksomhed. Retten til at levere en tjenesteydelse følger af EF-traktatens artikel 49, hvorefter enhver EU-statsborger, der er bosat i én medlemsstat, ret til at yde en tjenesteydelse i en anden medlemsstat. EF-traktatens artikel 50, stk. 1, fastslår, at der ved en tjenesteydelse forstås ydelser, der normalt udføres mod betaling, i det omfang de ikke omfattes af den fri bevægelighed for varer, kapital og personer. Som eksempler på tjenesteydere kan nævnes revisorer, advokater og handelsagenter. Om afgrænsningen over for personer, der er selvstændige erhvervsdrivende, kan det anføres, at den væsentligste forskel er, om virksomheden drives i det pågældende medlemsland for en ubegrænset tidsperiode, eller om der leveres en tjenesteydelse i en begrænset periode, mens tjenesteyderen bevarer sin selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden medlemsstat. Spørgsmålet kan være relevant, fordi en selvstændig erhvervsdrivende modsat en tjenesteyder i en række tilfælde Side 14 af 33

15 bevarer sin opholdsret, hvis vedkommende ophører med sin selvstændige erhvervsvirksomhed. c) Udstationerede Efter EU-retten er en udstationeret en person, der med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, er udstationeret i et andet EU-land. En dansk statsborger kan således være udstationeret i et andet EU- land og på dette grundlag dér være omfattet af den fri bevægelighed. En herboende tredjelandsstatsborger kan ikke ved udstationering til et andet EUland anvende principperne i dommene Singh og Eind som grundlag for familiesammenføring ved tilbagevenden til Danmark, da tredjelandsstatsborgere ikke kan udnytte EF-traktatens regler om fri bevægelighed. d) Studerende Som studerende i et andet EU-land skal man være indskrevet ved en privat eller offentlig institution, der er godkendt eller som finansieres af staten i medfør af lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse. e) Person med tilstrækkelige midler Som person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) skal man i det andet EUland have rådet over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at man efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. EF-domstolen har i sagen Zhu og Chen (sag nr. C-200/02) udtalt, at der ikke kan stilles krav om, hvor midlerne skal komme fra, jf. præmis 29. EF-domstolen udtaler videre, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med dennes formål, nemlig at beskytte de offentlige finanser, og at et yderligere krav til midlernes oprindelse vil udgøre et uforholdsmæssigt indgreb, jf. præmis 33. Dommen konkluderer på baggrund heraf, at betingelsen om at råde over tilstrækkelige midler er opfyldt, hvis de finansielle midler er sikret af et familiemedlem til unionsborgeren. EF-domstolen har endvidere i sagen Kommissionen mod Belgien (sag nr. C- 408/03) statueret, at der ikke kan stilles krav om, at den person, som forpligter sig til at forsørge unionsborgeren, står i et bindende retsforhold til unionsborgeren, jf. præmis 46. Således er det ikke muligt at stille et krav om, at den pågældende unionsborger personligt råder over de pågældende midler eller at stille krav om, at der mellem Side 15 af 33

16 den person, der forpligter sig til at forsørge unionsborgeren/ansøgeren, og selve unionsborgeren/ansøgeren, eksisterer en gensidig forsørgelsespligt i henhold til national ret. f) Pensionerede arbejdstagere, pensionerede selvstændig erhvervsdrivende, pensionerede tjenesteydere Det bemærkes, at de nedenfor nævnte tidsfrister, der følger af EU-opholdsbekendtgørelsens 7, stk. 1, og 2, finder analog anvendelse for danske statsborgere, der har udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU-land. En dansk statsborger, der ophører eller er ophørt med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU-land, efter at den pågældende har opnået den i lov om folkepension fastsatte alder for oppebæring af folkepension eller ophører med lønnet beskæftigelse og går på førtidspension - forudsat at den pågældende har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i det andet EU-land i de sidste 12 måneder forud herfor samt uafbrudt har haft fast ophold i det andet EU-land i de sidste 3 år forud herfor - er omfattet af den fri bevægelighed i det andet EU-land. En dansk statsborger, der på grund af vedvarende arbejdsudygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i det andet EUland, såfremt den pågældende i de sidste 2 år forud herfor uafbrudt har haft fast ophold her i det andet EU-land, er omfattet af den fri bevægelighed i det andet EU-land. Der stilles dog ikke krav til opholdets varighed, hvis arbejdsudygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der giver ret til en vedvarende ydelse, der helt eller delvis udredes af en myndighed i det andet EU-land. En dansk statsborger, der efter 3 års fast ophold og lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU-land har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder sin bopæl i det første EU-land, hvortil den pågældende som regel vender hjem mindst en gang om ugen, er omfattet af den fri bevægelighed i det første EU-land. Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af den kompetente arbejdsformidling, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke, betragtes som perioder med beskæftigelse Den danske statsborger skal i visse situationer kunne forsørge sig selv og sine familiemedlemmer ved tilbagevenden til Danmark Der kan stilles krav om, at den danske statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land som økonomisk aktiv - eller som pensioneret økonomisk aktiv og som ved sin tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring med andre familiemedlemmer end kernefamiliemedlemmer, se de- Side 16 af 33

17 finitionen nedenfor, dokumenterer, at han/hun er i stand til at forsørge sig og disse familiemedlemmer ved tilbagevenden til Danmark. Det bemærkes, at det for så vidt angår visse familiemedlemmer stilles et kvalificeret forsørgelseskrav for at disse overhovedet anses for omfattet af retten til ophold, se afsnit om kredsen af familiemedlemmer. Som økonomisk aktive anses arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, tjenesteydere og udstationerede. Der kan tillige stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land som studerende, og som ved tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring til sit familiemedlem, dokumenterer, at han/hun råder over tilstrækkelige midler til sig selv og alle sine familiemedlemmer, dvs. også kernefamiliemedlemmer. Hvis der er tale om kernefamiliemedlemmer til den studerende, kan den danske statsborger nøjes med at underskrive en erklæring om forsørgelse. Der kan tillige stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land som person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende), og som ved tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring, dokumenterer, at han/hun råder over tilstrækkelige midler til sig selv og alle sine familiemedlemmer, dvs. også kernefamiliemedlemmer. Kernefamiliemedlemmer til den danske statsborger er følgende: Ægtefælle, registreret partner, fast samlever over 18 år, såfremt pågældende har samlevet på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en dansk statsborger over 18 år, og såfremt den danske statsborger påtager sig at forsørge samleveren, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 16, direkte efterkommere af den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, som ikke er fyldt 21 år. Ikke-kernefamiliemedlemmer til den danske statsborger er de øvrige af denne meddelelse omfattede familiemedlemmer, se pkt Forsørgelseskravet stilles, medmindre ganske særlige grunde taler derimod. Det er ikke nærmere bestemt i EU-opholdsbekendtgørelsen eller opholdsdirektivet 2004/38, hvilke ganske særlige grunde der kunne være tale om. Blandt de særlige grunde, der kunne tale for ikke at stille forsørgelseskravet, vil eksempelvis være den situation, hvor kravet vil føre til en afgørelse, som er i modstrid med Dan- Side 17 af 33

18 marks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om familiens enhed. Ret til familiesammenføring gives betinget af, at den danske statsborger råder over sådanne midler eller indtægter til sit og sine familiemedlemmers underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til den danske statsborgers og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis den danske statsborger råder over indtægter og midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter 25, stk. 12, og 34 i lov om aktiv socialpolitik (starthjælp). Hvis den pågældende derimod har et månedligt rådighedsbeløb, der ligger under niveauet for starthjælp, kan det ikke automatisk føre til afslag. Afgørelsen må derimod bero på en konkret vurdering af vedkommendes personlige forhold. Det bemærkes, at det ikke er muligt at stille krav om, at den pågældende hovedperson personligt råder over de pågældende midler eller at stille krav om, at der mellem den person, der forpligter sig til at forsørge unionsborgeren/ansøgeren, og selve unionsborgeren/ansøgeren, eksisterer en gensidig forsørgelsespligt i henhold til national ret Den danske statsborger skal have etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU-land Det er et krav, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU-land og dér opholdt sig som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, pensioneret arbejdstager eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret tjenesteyder, udstationeret, studerende eller person med tilstrækkelige midler. Som følge heraf vil der i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt en dansk statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU-land, skulle kræves dokumentation herfor, jf. nærmere nedenfor. Kravet om etablering af et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land gælder både for danske statsborgere, hvis familiemedlem ansøger om familiesammenføring og er EU-statsborger og for danske statsborgere, hvis familiemedlem ansøger om familiesammenføring og er tredjelandsstatsborger. Kravet betyder, at der skal være tale om en faktisk og reel flytning til værtslandet, dvs. et andet EU-land. Flytningen skal være en realitet, og der må således fx ikke blot være tale om et kortvarigt ophold på et hotelværelse, hvorefter den pågældende vender tilbage til Danmark med henblik på at ansøge om familiesammenføring. Der kan ved vurderingen lægges vægt på, at den danske statsborger har indrettet sig på en måde, som viser, at den danske statsborger har en tilværelse i EU-landet, Side 18 af 33

19 og at den danske statsborger har draget de konsekvenser, der følger af at være flyttet til et andet land, fx ved fremlæggelse af dokumentation for leje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, tegning af forsikringer etc. Som et andet eksempel på et kortvarigt ophold, der efter en umiddelbar vurdering ikke kan antages at udgøre et reelt og faktisk ophold, kan nævnes fremleje af et værelse eller tilflytning på en c/o adresse hos slægtninge eller bekendte i en kortvarig periode. Til forskel herfra må et længere ophold i en lejelejlighed på grundlag af en tidsubegrænset lejekontrakt eller et længere ophold i en bolig, som den danske statsborger har købt, umiddelbart antages at udgøre et reelt og faktisk ophold. Der vil dog skulle foretages en konkret og individuel vurdering af samtlige konkrete omstændigheder i sagen, hvor ovennævnte forhold skal indgå. Med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring kravet om, at den danske statsborger skal have etableret et reelt og faktisk ophold i værtslandet, skal den danske statsborger erklære, at han eller hun har etableret et reelt og faktisk ophold i værtslandet. Erklæringen - som sker på tro og love under strafansvar - afgives i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring i ansøgningsskemaerne. Erklæringen skal udfyldes i ansøgninger, der indgives fra ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2008 om ændring af EU-opholdsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. oktober Der henvises til pkt. 7 nedenfor. Hvis der er grund til at antage, at den danske statsborger ikke har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, skal der forevises dokumentation for dette Der skal meddeles afslag på familiesammenføring til familiemedlemmer efter EUreglerne, hvor referencen er dansk statsborger, som afslår at udfylde den nævnte erklæring, hvis det ikke i øvrigt af sagens omstændigheder fremgår, at den danske statsborger opfylder kravet om etablering af et reelt og faktisk ophold. Afslaget skal således gives under henvisning til, at kravet om, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i værtslandet, ikke er opfyldt. Det konstateres ud fra en umiddelbar vurdering af sagens konkrete omstændigheder om en dansk statsborger, som har ansøgt om familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle på grundlag af EU-retten, har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 13. Ved vurderingen heraf skal der lægges vægt på, om familiens samlede forhold indikerer, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i værtslandet. Der vil således bl.a. kunne lægges vægt på varigheden af den danske statsborgers planlagte ophold, varigheden af ægteskabet mellem den danske statsborger og den udenlandske ægtefælle, karakteren af den danske statsborgers bopæl m.v. Eksempler på tilfælde, hvor det umiddelbart må vurderes, at der ikke har været tale om reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, kan være sager, hvor det af ansøgningen fremgår, at den danske statsborger har bibeholdt sin adresse i Dan- Side 19 af 33

20 mark, eller hvor familiemedlemmet hovedsageligt har opholdt sig i et andet EUland end det EU-land, som den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i, eller hvor familiemedlemmets ophold i det andet EU-land, hvor den danske statsborger har opholdt sig, har været kortvarigt. Hvis der ud fra den umiddelbare vurdering må antages at foreligge en situation, hvor en dansk statsborger, hvis familiemedlem ansøger om familiesammenføring, ikke har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, skal der kræves dokumentation herfor. Som eksempler på dokumenter, der vil kunne kræves fremlagt med henblik på at dokumentere, at en dansk statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, kan følgende dokumenter nævnes: Dokumentation for adresser, herunder udskrifter fra et evt. folkeregister i det pågældende EU-land Dokumentation for boligkøb i EU-landet, lejekontrakter for leje af bolig eller kvittering for huslejebetaling Dokumentation for, at den danske statsborger er flyttet fra pågældendes tidligere bopæl, herunder dokumentation for, at pågældende har opsagt lejemål, solgt sit hus eller fremlejet sin bopæl i en vis periode Dokumentation for børns skolegang, optagelse i daginstitution m.v. Dokumentation for sygesikringsnummer eller tilsvarende i EU-landet eller særlige sygeforsikringer Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende opregning af dokumenter, som den danske statsborger har mulighed for at fremlægge med henblik på at dokumentere etablering af et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Det bemærkes, at der vil være tale om fremlæggelse af dokumenter, som er udstedt i andre EU-lande, og at det derfor konkret må vurderes, om et givent dokument kan antages at indikere etablering af et reelt og faktisk bopæl i et andet EUland. Der vil endvidere i den forbindelse tillige skulle lægges vægt på, om et dokument vurderes at være ægte. Såfremt det vurderes, at den danske statsborger ikke har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, gives der afslag på ansøgningen om familiesammenføring. Side 20 af 33

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 2/15 26. november 2015 Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om ophold i Danmark

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Endelig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten

Endelig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten 1. september 2008 Endelig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten Indledning Folketingets Ombudsmand har ved brev af 16. juli 2008 anmodet

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Foreløbig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten

Foreløbig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten Dato: 22. august 2008 Foreløbig redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedr. familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten Indledning Folketingets Ombudsmand har ved brev af 16. juli 2008

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retlige Anliggender 1 Denne vejledning hjælper dig med at

Læs mere

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Europa-Kommissionen Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere