Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet."

Transkript

1 Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

2 Sammendrag af ARBEJDSPROGRAM Strategi Økonomi Jord og Råstoffer Regionshuset Skottenborg Viborg

3 Sammenfatning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Ved udgangen af 2006 er der i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1 og 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Der er i løbet af 2006 gennemført 140 indledende undersøgelser, 107 egentlige undersøgelser og 16 afværgeprojekter. Det blev konstateret at 482 ejendomme var forurenet. Til gengæld er kortlægningen ophævet helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Det betyder, at der er sket en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med 1293 Der er givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er besvaret ca forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater eller lignende. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Region Midtjylland vil i 2007 fortsætte arbejdet efter samme linie som i 2006 inden for den givne bevilling. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge en strategi for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af Region Midtjylland har arvet ca grunde, som mangler at blive vurderet. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Region Midtjylland arbejder i den forbindelse for, at der bliver stor åbenhed om arbejdet. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Region midtjylland vil i 2007 danne sig et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Regionen vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten. Der skal samarbejdes om at sikre et rent grundvand i de områder som er under indsatskortlægning. Desuden vil regionen have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet, og vil udarbejde en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Regionen vil hjælpe og stille ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Som noget helt nyt vil Region midtjylland lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Når regionen har fået et overblik over omfanget, vil der blive fremlagt en strategi, for at få de sorte pletter væk fra regionskortet, for Regionsrådet.

4 Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Der er udarbejdet forslag til fælles strategi og kortlægningskriterier for v1-kortlægningen i Region Midtjylland. Der er samlet ca grunde, hvor der skal ske afklaring af, om der faktisk er forurenet på grunden. På de grunde, der tidligere er vurderet til ikke at skulle kortlægges skal der sendes en skriftlig orientering af grundejere, inden oplysninger om deres grund kommer på nettet. Der planlægges gennemført indledende undersøgelser på ca.70 lokaliteter og formodentligt ca. 34 boligundersøgelser, så der i alt bliver gennemført ca. 80 indledende undersøgelser. Der bliver gennemført videregående undersøgelser på ca. 30 lokaliteter afværge på ca. 5 lokaliteter. Der gennemføres lige nu drift af afværgeanlæg på ca. 30 lokaliteter og monitering på ca. 20 lokaliteter. Høfde 42 forureningen er en deponering af især insektbekæmpelsesmidler fra Cheminova i en klitgryde i strandkanten. Der har i 2006 været udført Teknologiudviklingsprojekter (TUP). Næste skridt er at gennemføre et pilotprojekt i 2007 og Mulighederne for at skabe et partnerskab med Miljøministeriet og udvalgte virksomheder undersøges i Der skal i 2007 arbejdes med en række IT hjælpemidler inden for jordforurening. JAR, som er det nye Jordforureningslovens Areal Register skal implementeres. JAR-data skal eksporteres til MiljøPortalen. GeoGIS skal implementres i en ny webudgave. GISP, et nyudviklet GIS baseret prioriteringssystem, skal implementeres. Region Midtjylland vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Der er en Borgerservice-funktion, hvor der er én indgang med mail og telefon og telefon ). Der er udpeget særlige kommuneansvarliges, som, med et højt serviceniveau, skal have kontakt til og samarbejde med kommunerne om alle spørgsmål inden for områderne jordforurening og råstoffer. I 8-sager gives en udtalelse til kommunens tilladelse, og vi deltager i koordinationsforum for indsatsplaner og bidrager til disse. Desuden behandles anmodninger om nuancering af kortlægningen og der foretages revurdering af kortlægningen som følge af nye grænseværdier og ny lovgivning. Indledning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner.

5 Drift og udvikling af jordforureningsområdet Opspore og kortlægge jordforurening Sikre grundvand mod jordforurening Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Sorte pletter og store forureninger Region Midtjylland skal: Opspore og kortlægge forurenet jord. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer værdifuldt grundvand og drikkevand. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer menneskers sundhed.

6 Kort med kommuner og en signatur for hvor mange kortlagte grunde der er i hver kommune Indsatsen på jordforureningsområdet i 2007 Overordnet strategi Region Midtjylland vil i 2007 starte op på opbygningen af en overordnet strategi på området for jord og grundvandsforurening. Området er meget komplekst og der er mange målgrupper og interessenter. Strategien skal blandt andet fastlægges i samarbejde med statens miljøcentre, som har ansvaret for vandplanerne, og med kommunerne, som har ansvaret for tilladelser til anlægsarbejder på kortlagte grunde. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge strategien for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af 2007.

7 Opsporing og kortlægning af jordforurening Baggrund: Regionen opsporer og kortlægger forurenet og mulig forurenet jord. Kortlægning af mulig forurenet jord sker på baggrund af viden om aktiviteter på ejendommen, som erfaringsmæssigt kan forurene jorden. Muligt forurenende aktiviteter er f.eks. autoværksteder og renserier. En boligejer, som får sin ejendom kortlagt som mulig forurenet, har mulighed for at bede Regionen om indenfor 1 år, at undersøge om jorden på ejendommen faktisk er forurenet. Kortlægningen af jord sker for at skabe overblik, over hvor der skal udføres forureningsundersøgelse og evt. fjernelse af forurenet jord. Kortlægningen sikrer også at forurenet jord ikke flyttes til uforurenede områder. Regionen har fra de gamle amter arvet ca grunde med mistanke om forurening, men hvor det endnu ikke er vurderet om der er grundlag for at kortlægge grundene som muligt forurenede. Strategi: De ca grunde, som mangler at blive vurderet, kan skabe usikkerhed og utryghed for den enkelte grundejer og for boligkøbere. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Regionen går allerede i 2007 i gang med at kortlægge de muligt forurenede ejendomme. Det er en stor opgave og det vil tage nogle år inden vi bliver færdige. Udkast til strategi for vurdering af de grunde vi ikke når i 2007, vil blive forelagt Regionsrådet i Vi arbejder for, at der bliver stor åbenhed om vores arbejde. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Sikre grundvand mod jordforurening Baggrund: Der sker p.t. en stor offentlig indsats med indsatskortlægning og planlægning i områder med drikkevand. Indsatsen koordineres mellem vandværker, kommuner, staten og regionerne. Det er staten som laver vandplaner, som fastlægger områder med særlige drikkevandsinteresser. Region Midtjylland vil så vidt det er muligt følge med indsatskortlægningen i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det vil sige at de jordforureninger, som er i de drikkevandsområder, som staten kortlægger, undersøges af os så vidt muligt samtidig med statens undersøgelser. Det skal sikre synergi og modvirke dobbeltarbejde. Tilsvarende vil det være hensigtsmæssigt, at forsyningssikkerhed for kommunerne med drikkevand optages i den

8 regionale udviklingsplan, så jordforurening, som truer grundvandssikkerheden, kan prioritere meget højt. Strategi: Vi vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten om at sikre et rent grundvand. Det sker ved at målrette forureningsundersøgelser mod områder som er under indsatskortlægning. Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Baggrund: Mange typer af jordforurening kan udgøre en risiko for boliger og børneinstitutioner. F.eks. kan jorden på grunde, hvor der har været et renseri være forurenet med rensevæske. Rensevæsken kan fordampe og udgøre en risiko for indeklimaet i boligen. Kontakt med jord, som er forurenet med f.eks. tjærestoffer eller bly er skadelig for mennesker. Især børn er udsatte ved kontakt med forurenet jord. Det skyldes, at børn er særligt følsomme og at de ved leg kommer i tæt kontakt med jorden. Jord som kun er let forurenet er et nyt område, som er med i en ny lov om jordforurening. Jorden i mange byområder er let forurenet med f.eks. bly og tjærestoffer fra trafikos og industri. Denne type af forurening er ikke farlig, hvis man følger nogle simple forholdsregler. Kommunerne er ansvarlig for de nye regler for let forurenet jord. Det er en meget stor og kompliceret opgave. Det er Regionen, som lige nu har ekspertisen på jordforureningsområdet, fordi de fleste kommuner ikke har opbygget nogen ekspertise på dette område. Strategi: Vi vil i 2007 danne os et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Generelt vil vi have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet.

9 I 2007 udarbejdes en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Strategien skal laves i samarbejde med kommunerne, som ejer de fleste af institutionerne. Strategien forventes forelagt for Regionsrådet i løbet af efteråret Vi vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne. Vi vil hjælpe og stille vores ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Sorte pletter og store forureninger. Som noget helt nyt vil vi lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Kortet vil blive en levende størrelse, hvor der hele tiden kommer nogle ind og ud efterhånden som forureningerne bliver fundet eller fjernet (eller blot skubbes ud af listen). Kortet vil naturligvis blive vist på vores hjemmeside. Sorte pletter er pr definition de værste forureninger og det er ikke kun de helt store til over 10 mill. kr. for en oprensning, som er på miljøministerens liste. Jordforurening kan være sort plet fordi den er meget farlig for grundvand eller mennesker (uanset pris for oprensning), meget dyr, eller fordi den påvirker følsom natur af national/international interesse. Sorte pletter skal oprenses så hurtigt som muligt og der er i vores region allerede oprensninger i gang på en del af de kendte sorte pletter, blandt dem Høfde 42. Dette arbejde fortsætter i I 2007 indkøres det nye visitationssystem (GISP), som regionerne har udviklet i fællesskab. Der er blandt andet ud fra GISP, at vi vil lave og vedligeholde sortpletkortet. Der er således allerede skabt et godt samarbejdsklima mellem regionerne, og udfordringen med at sikre at indsatsen hænger sammen på landsplan er under fælles overvejelse. Strategi: Få et overblik, prioritere vores indsats overfor de farligste forureninger. Vi vil have de sorte pletter væk fra regionskortet. Det er en stor opgave, det vil tage tid. Når vi har fået et overblik vil vi fremlægge en strategi for Regionsrådet. Drift og udvikling af jordforureningsområdet Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Vi vil satse på, at være med helt fremme når det drejer sig om: udvikling af nye metoder til undersøgelse og oprensning af jord- og grundvandsforureninger. Udvikling af støtteværktøjer til effektivisering, rationalisering og smidiggørelse af vores arbejdsgange. Servicering af borgere og andre samarbejdsparter bl.a. gennem udbredt brug af bl.a. selvbetjeningsløsninger via Internettet.

10 Samarbejde med kommunerne om vores mange fælles snitflader på jordforureningsområdet. Teknologiudvikling Det er vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling og effektivisering af metoderne til oprensning af forurenet jord. Udvikling af oprensningsmetoderne giver også anledning til partnerskab og samarbejde med offentlige og private virksomheder og institutioner. Der kan også være synergieffekt i forhold til erhvervsudviklingsstrategien. Vi vil arbejde for at indgå i partnerskab og samarbejde med offentlige og private virksomheder og institutioner om teknologiudvikling på jordforureningsområdet. I 2007 sker teknologiudviklingen hovedsageligt på Høfte 42, hvor forskellige oprensningsmetoder vil blive afprøvet. Der gennemføres endvidere 2 Ph.D. projekter i samarbejde med Århus Universitet og Region Midtjylland. På længere sigt vil vi arbejde for, at indgå i et internationalt samarbejde, finansieret via EUmidler, omkring afprøvning af metoder til oprensning af Høfte 42. Effektivisering og smidiggørelse Vi vil arbejde for at udvikle og vedligeholde effektive redskaber støtteværktøjer til gavn for sagsbehandlerne og dermed også vores kunder i det omgivende samfund. Her tænkes på database- og GIS-løsninger samt projektstyringsværktøjer.

11 Servicering af borgere Vi vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Vi har oprettet en Borgerservice-funktion, hvor der er en indgang med mail og telefon. Borgerservice-vagten går på omgang så vi sikrer at folk ikke ringer forgæves eller fanges i telefonsluser. Vi satser på en udbredt selvbetjening via vores hjemmeside. Her skal man kunne hente oplysninger om kortlægninger og udskrive Forureningsattester på matrikler i regionen. Hjemmesiden er en meget vigtig kommunikationskanal til det omgivende samfund. Derfor er det overordentlig vigtigt, at der konstant foregår en opdatering af indholdet. Samarbejde med kommuner Vi vil satse målrettet på at få et godt og konstruktivt samarbejde med vores 19 kommuner. Vi vil sikre smidige procedurer for behandlingen af bl.a. ansøgningerne om ændret anvendelse som kommuner nu er blevet myndighed på. På dataområdet vil vi lave et datafællesskab om jordforurening. Når vores nye program (JAR) kommer i drift vil kommunale og regionale medarbejdere være fælles om systemet, de vil se de samme data og have de samme skærmbilleder og søgemuligheder.

12 Let forurenet jord i byerne er et nyt område, som er optaget i den nye lov om jordforurening. Det er en meget stor kommunal opgave, hvor der skal laves jordregulativer og alle jordflytninger skal anmeldes til kommunen. Det er imidlertid regionen som har ekspertisen på jordforureningsområdet. Region Midtjylland vil foreslå kommunerne, at den regionale udviklingsplan anvendes til at skabe fælles gode muligheder for at styre jordstrømme og ensartede retningslinier for klassifikation af forurenet jord i Region Midtjylland. Budget Økonomi i 2007 I 1000 kr. Miljøportalen og Videncentret for Jordforurening IT/GIS/JAR kommunikation m.v Kortlægning af forurenede grunde (V1) Undersøgelser og afværge Kommunesamarbejde 300 Udvikling (Høfte 42, EU, teknologiudv.) * Råstoffer Løn mm IALT * De 2 mill der er afsat til Råstoffer hører principielt ikke med under jordforureningsindsatsen. De er udelukkende nævnt af hensyn til det økonomiske overblik inden for afdelingen for Jord og Råstoffer.

13 INDBERETNING OM JORDFORURENING Høfde 42 STATUS PLANER BUDGET Jord og Råstoffer Regionshuset Skottenborg Viborg

14 Forord Region Midtjylland har udarbejdet denne indberetning over planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i Indberetningen indeholder også en gennemgang af de aktiviteter som fandt sted på jordforureningsområdet i 2006 i de dele af af Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus amter som i dag ligger inden for Region Midtjylland. Ifølge Lov om forurenet jord skal Regionsrådet hvert år udarbejde en indberetning til Depotrådet. Som følge af strukturreformen har Region Midtjylland overtaget en stor del af opgaverne indenfor jordforureningsområdet fra de tidligere Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus amter. Aktiviteterne udført af de tidligere amter i 2006 er ikke beskrevet i detaljer. Indberetningen indeholder en beskrivelse af den planlagte indsats på jordforureningsområdet i Arbejdsprogrammet for 2007 indeholder budget, samt beskrivelse af de planlagte aktiviteter i 2007, herunder kortlægning, undersøgelser og afværge, som forventes udført. Arbejdsprogrammet for 2007 har været sendt til høring hos kommunerne i Region Midtjylland. Indberetningen indeholder også en status over hvor mange lokaliteter i regionen, der er kortlagt efter lov om forurenet jord. Udover denne skriftlige indberetning, vil der blive foretaget en elektronisk indberetning af de enkelte kortlagte arealer fra databasen ROKA til Miljøstyrelsen. Side 2

15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side Indledning Indsatsen på jordforureningsområdet i 2006 Kortlægning forureningsundersøgelser - oprensning af forureninger store forureninger. Oversigt over jordforureningsaktiviteter Antal kortlægninger på vidensniveau 2 - Antal kortlægninger på vidensniveau 1 antal grunde udtaget af kortlægningen tilladelse til ændret arealanvendelse Andre opgaver efter jordforureningsloven Forespørgsler frivillige undersøgelser og/eller oprydninger Oliebranchens Miljøpulje Villatankordningen Værditabsordningen Påbud Regnskab 2006 Lukkede vandboringer i 2006 Indsatsen på jordforureningsområdet i 2007 Opsporing og kortlægning af jordforurening sikre grundvand mod jordforurening sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening sorte pletter og store forureninger drift og udvikling af jordforureningsområdet Budget 2007 Arbejdsprogram 2007 Kortlægning Indledende undersøgelser frivillige undersøgelser i regi af Oliebranchens Miljøpulje videregående undersøgelser afværge drift og montering udvikling høfde 42 udvikling, IT, GIS, JAR borgerservice kommuneansvarlig - hjemmeside Bilag 1 Oversigt over undersøgelse/afværge i Region Midtjylland 2007 Sammenfatning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Side 3

16 Ved udgangen af 2006 er der i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1 og 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Der er i løbet af 2006 gennemført 140 indledende undersøgelser, 107 egentlige undersøgelser og 16 afværgeprojekter. Det blev konstateret at 482 ejendomme var forurenet. Til gengæld er kortlægningen ophævet helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Det betyder, at der er sket en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med 1293 Der er givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er besvaret ca forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater eller lignende. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Region Midtjylland vil i 2007 fortsætte arbejdet efter samme linie som i 2006 inden for den givne bevilling. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge en strategi for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af Region Midtjylland har arvet ca grunde, som mangler at blive vurderet. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Region Midtjylland arbejder i den forbindelse for, at der bliver stor åbenhed om arbejdet. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Region midtjylland vil i 2007 danne sig et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Regionen vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten. Der skal samarbejdes om at sikre et rent grundvand i de områder som er under indsatskortlægning. Desuden vil regionen have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet, og vil udarbejde en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Regionen vil hjælpe og stille ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Som noget helt nyt vil Region midtjylland lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Når regionen har fået et overblik over omfanget, vil der blive fremlagt en strategi, for at få de sorte pletter væk fra regionskortet, for Regionsrådet. Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Der er udarbejdet forslag til fælles strategi og kortlægningskriterier for v1-kortlægningen i Region Midtjylland. Der er samlet ca grunde, hvor der skal ske afklaring af, om der faktisk er forurenet på grunden. På de grunde, der tidligere er vurderet til ikke at skulle Side 4

17 kortlægges skal der sendes en skriftlig orientering af grundejere, inden oplysninger om deres grund kommer på nettet. Der planlægges gennemført indledende undersøgelser på ca.70 lokaliteter og formodentligt ca. 34 boligundersøgelser, så der i alt bliver gennemført ca. 80 indledende undersøgelser. Der bliver gennemført videregående undersøgelser på ca. 30 lokaliteter afværge på ca. 5 lokaliteter. Der gennemføres lige nu drift af afværgeanlæg på ca. 30 lokaliteter og monitering på ca. 20 lokaliteter. Høfde 42 forureningen er en deponering af især insektbekæmpelsesmidler fra Cheminova i en klitgryde i strandkanten. Der har i 2006 været udført Teknologiudviklingsprojekter (TUP). Næste skridt er at gennemføre et pilotprojekt i 2007 og Mulighederne for at skabe et partnerskab med Miljøministeriet og udvalgte virksomheder undersøges i Der skal i 2007 arbejdes med en række IT hjælpemidler inden for jordforurening. JAR, som er det nye Jordforureningslovens Areal Register skal implementeres. JAR-data skal eksporteres til MiljøPortalen. GeoGIS skal implementres i en ny webudgave. GISP, et nyudviklet GIS baseret prioriteringssystem, skal implementeres. Region Midtjylland vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Der er en Borgerservice-funktion, hvor der er én indgang med mail og telefon og telefon ). Der er udpeget særlige kommuneansvarliges, som, med et højt serviceniveau, skal have kontakt til og samarbejde med kommunerne om alle spørgsmål inden for områderne jordforurening og råstoffer. I 8-sager gives en udtalelse til kommunens tilladelse, og vi deltager i koordinationsforum for indsatsplaner og bidrager til disse. Desuden behandles anmodninger om nuancering af kortlægningen og der foretages revurdering af kortlægningen som følge af nye grænseværdier og ny lovgivning. Indledning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Side 5

18 Drift og udvikling af jordforureningsområdet Opspore og kortlægge jordforurening Sikre grundvand mod jordforurening Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Sorte pletter og store forureninger Region Midtjylland skal: Opspore og kortlægge forurenet jord. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer værdifuldt grundvand og drikkevand. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer menneskers sundhed. Side 6

19 Indsatsen på jordforureningsområdet i 2006 Kortlægning Regionen skal i samarbejde med kommunerne, finde frem til de steder, hvor der har foregået eller foregår aktiviteter der erfaringsmæssigt kan give anledning til, at jorden er forurenet. Det er nødvendigt at gennemgå forskellige arkiver for at finde de steder, hvor aktiviteterne er foregået. De steder hvor der er foregået muligt forurenende aktiviteter af et vist omfang kortlægges og indgår i regionens videre arbejde. Oplysninger om ejendommen er indført i en database (ROKA). Databasen benyttes bl.a. også til videregivelse af oplysninger til Matrikelregisteret og Miljøstyrelsen. Kortlægning på Vidensniveau 1 betyder, at der er begrundet mistanke om, at en tidligere eller nuværende aktivitet på matriklen kan have medført forurening. Ved udgangen af 2006 er det i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1. Kortlægning på Vidensniveau 2 betyder, at der er konstateret forurening på ejendommen. Ved udgangen af 2006 er det i Region Midtjyllands kortlagt 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Kort med kommuner og en signatur for hvor mange kortlagte grunde der er i hver kommune Side 7

20 Forureningsundersøgelser På ejendomme, der ligger i områder med vigtige grundvandsinteresser, og hvor forureningen kan udgøre en risiko for grundvandet, eller hvor der i dag er bolig, undersøger regionen, om jorden faktisk er forurenet. Er ejendommen forurenet opretholdes kortlægningen, men nu er betegnelsen vidensniveau 2. De steder, der viser sig ikke at være forurenede, tages ud af kortlægningen og matrikelregisteret. I mange tilfælde er jordforureninger uproblematiske set fra et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt. Når de alligevel kortlægges, er det fordi man vil undgå at forurenet jord flyttes til et sted, hvor det kan udgøre en risiko, eller at der uden forholdsregler bygges ovenpå forurenet jord, hvor det senere kan blive et problem. I de tilfælde hvor det skønnes, at forureningen kan udgøre en risiko i forhold til grundvandsressourcen eller den nuværende anvendelse af ejendommen, foretager regionen supplerende undersøgelser af forureningen for at belyse problemets omfang. Oprensning af forureninger På en lille del af de forurenende grunde vil det være nødvendigt at gøre en fysisk indsats for at hindre en forurening i at brede sig til vigtige grundvandsressourcer eller sikre, at en forurening ikke medfører sundhedsmæssige risici i boligejendomme eller f.eks. børneinstitutioner. I nogle tilfælde kan oprensningen tage flere år. Det er i disse tilfælde nødvendigt at overvåge udviklingen i forureningstilstanden undervejs. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkjøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Udgifterne deles ligeligt mellem Miljøministeriet og Ringkjøbing Amt. Størstedelen af afværgeudgifterne er afholdt i Side 8

21 Store forureninger >10 mio. kr. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Når dette arbejde er afrapporteret vil de større forureninger i Region Midtjylland fremgå af rapporten. Oversigt over regionens jordforureningsaktiviteter Aktivitet Startet 2006 Sluttet 2006 Undersøgelse m.h.p. kortlægning på V Undersøgelse Supplerende undersøgelse 8 36 Skitseprojekt 0 0 Afværge etablering jord Afværge etablering pumpning 1 0 Afværge etablering immobilisering 0 0 Afværge etablering afdampning indeklima 0 0 Afværge etablering lossepladsgas 0 0 Afværge drift, pumpning 0 0 Afværge drift afdampn. indeklima 0 0 Afværge drift jord 0 0 Monitering 0 0 Antal kortlægninger på vidensniveau 2 I 2006 er der konstateret at 482 ejendomme var forurenet, hvilket har medført kortlægning på vidensniveau 2. Antal kortlægninger på vidensniveau 1 Der er i 2006 vurderet et stort antal matrikler. Dette har medført en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med Antal grunde udtaget af kortlægningen Side 9

22 Region Midtjylland har i 2006 ophævet kortlægningen helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Tilladelse til ændret arealanvendelse Region Midtjylland har i 2006 givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er dels tale om mere følsom anvendelse, dels bygge- og anlægsarbejder på lokaliteter i områder med særlige drikkevandsinteresser eller med bolig Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg lokaliseret udgået eft kortl udgået før kortl v2 v1 Statusfordeling på kommuner Andre opgaver efter jordforureningsloven Forespørgsler Region Midtjylland får løbende skriftlige og telefoniske forespørgsler fra grundejere, ejendomsmæglere, kreditforeninger, advokater m.v. Disse forespørgsler, som typisk stilles, når en ejendom skal sælges eller i forbindelse med omprioritering, drejer sig om, hvorvidt ejendommen kan være eller er forurenet, om forureningens omfang eller om årsag til kortlægning. Side 10

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere