Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet."

Transkript

1 Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

2 Sammendrag af ARBEJDSPROGRAM Strategi Økonomi Jord og Råstoffer Regionshuset Skottenborg Viborg

3 Sammenfatning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Ved udgangen af 2006 er der i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1 og 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Der er i løbet af 2006 gennemført 140 indledende undersøgelser, 107 egentlige undersøgelser og 16 afværgeprojekter. Det blev konstateret at 482 ejendomme var forurenet. Til gengæld er kortlægningen ophævet helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Det betyder, at der er sket en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med 1293 Der er givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er besvaret ca forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater eller lignende. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Region Midtjylland vil i 2007 fortsætte arbejdet efter samme linie som i 2006 inden for den givne bevilling. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge en strategi for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af Region Midtjylland har arvet ca grunde, som mangler at blive vurderet. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Region Midtjylland arbejder i den forbindelse for, at der bliver stor åbenhed om arbejdet. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Region midtjylland vil i 2007 danne sig et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Regionen vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten. Der skal samarbejdes om at sikre et rent grundvand i de områder som er under indsatskortlægning. Desuden vil regionen have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet, og vil udarbejde en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Regionen vil hjælpe og stille ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Som noget helt nyt vil Region midtjylland lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Når regionen har fået et overblik over omfanget, vil der blive fremlagt en strategi, for at få de sorte pletter væk fra regionskortet, for Regionsrådet.

4 Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Der er udarbejdet forslag til fælles strategi og kortlægningskriterier for v1-kortlægningen i Region Midtjylland. Der er samlet ca grunde, hvor der skal ske afklaring af, om der faktisk er forurenet på grunden. På de grunde, der tidligere er vurderet til ikke at skulle kortlægges skal der sendes en skriftlig orientering af grundejere, inden oplysninger om deres grund kommer på nettet. Der planlægges gennemført indledende undersøgelser på ca.70 lokaliteter og formodentligt ca. 34 boligundersøgelser, så der i alt bliver gennemført ca. 80 indledende undersøgelser. Der bliver gennemført videregående undersøgelser på ca. 30 lokaliteter afværge på ca. 5 lokaliteter. Der gennemføres lige nu drift af afværgeanlæg på ca. 30 lokaliteter og monitering på ca. 20 lokaliteter. Høfde 42 forureningen er en deponering af især insektbekæmpelsesmidler fra Cheminova i en klitgryde i strandkanten. Der har i 2006 været udført Teknologiudviklingsprojekter (TUP). Næste skridt er at gennemføre et pilotprojekt i 2007 og Mulighederne for at skabe et partnerskab med Miljøministeriet og udvalgte virksomheder undersøges i Der skal i 2007 arbejdes med en række IT hjælpemidler inden for jordforurening. JAR, som er det nye Jordforureningslovens Areal Register skal implementeres. JAR-data skal eksporteres til MiljøPortalen. GeoGIS skal implementres i en ny webudgave. GISP, et nyudviklet GIS baseret prioriteringssystem, skal implementeres. Region Midtjylland vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Der er en Borgerservice-funktion, hvor der er én indgang med mail og telefon og telefon ). Der er udpeget særlige kommuneansvarliges, som, med et højt serviceniveau, skal have kontakt til og samarbejde med kommunerne om alle spørgsmål inden for områderne jordforurening og råstoffer. I 8-sager gives en udtalelse til kommunens tilladelse, og vi deltager i koordinationsforum for indsatsplaner og bidrager til disse. Desuden behandles anmodninger om nuancering af kortlægningen og der foretages revurdering af kortlægningen som følge af nye grænseværdier og ny lovgivning. Indledning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner.

5 Drift og udvikling af jordforureningsområdet Opspore og kortlægge jordforurening Sikre grundvand mod jordforurening Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Sorte pletter og store forureninger Region Midtjylland skal: Opspore og kortlægge forurenet jord. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer værdifuldt grundvand og drikkevand. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer menneskers sundhed.

6 Kort med kommuner og en signatur for hvor mange kortlagte grunde der er i hver kommune Indsatsen på jordforureningsområdet i 2007 Overordnet strategi Region Midtjylland vil i 2007 starte op på opbygningen af en overordnet strategi på området for jord og grundvandsforurening. Området er meget komplekst og der er mange målgrupper og interessenter. Strategien skal blandt andet fastlægges i samarbejde med statens miljøcentre, som har ansvaret for vandplanerne, og med kommunerne, som har ansvaret for tilladelser til anlægsarbejder på kortlagte grunde. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge strategien for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af 2007.

7 Opsporing og kortlægning af jordforurening Baggrund: Regionen opsporer og kortlægger forurenet og mulig forurenet jord. Kortlægning af mulig forurenet jord sker på baggrund af viden om aktiviteter på ejendommen, som erfaringsmæssigt kan forurene jorden. Muligt forurenende aktiviteter er f.eks. autoværksteder og renserier. En boligejer, som får sin ejendom kortlagt som mulig forurenet, har mulighed for at bede Regionen om indenfor 1 år, at undersøge om jorden på ejendommen faktisk er forurenet. Kortlægningen af jord sker for at skabe overblik, over hvor der skal udføres forureningsundersøgelse og evt. fjernelse af forurenet jord. Kortlægningen sikrer også at forurenet jord ikke flyttes til uforurenede områder. Regionen har fra de gamle amter arvet ca grunde med mistanke om forurening, men hvor det endnu ikke er vurderet om der er grundlag for at kortlægge grundene som muligt forurenede. Strategi: De ca grunde, som mangler at blive vurderet, kan skabe usikkerhed og utryghed for den enkelte grundejer og for boligkøbere. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Regionen går allerede i 2007 i gang med at kortlægge de muligt forurenede ejendomme. Det er en stor opgave og det vil tage nogle år inden vi bliver færdige. Udkast til strategi for vurdering af de grunde vi ikke når i 2007, vil blive forelagt Regionsrådet i Vi arbejder for, at der bliver stor åbenhed om vores arbejde. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Sikre grundvand mod jordforurening Baggrund: Der sker p.t. en stor offentlig indsats med indsatskortlægning og planlægning i områder med drikkevand. Indsatsen koordineres mellem vandværker, kommuner, staten og regionerne. Det er staten som laver vandplaner, som fastlægger områder med særlige drikkevandsinteresser. Region Midtjylland vil så vidt det er muligt følge med indsatskortlægningen i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det vil sige at de jordforureninger, som er i de drikkevandsområder, som staten kortlægger, undersøges af os så vidt muligt samtidig med statens undersøgelser. Det skal sikre synergi og modvirke dobbeltarbejde. Tilsvarende vil det være hensigtsmæssigt, at forsyningssikkerhed for kommunerne med drikkevand optages i den

8 regionale udviklingsplan, så jordforurening, som truer grundvandssikkerheden, kan prioritere meget højt. Strategi: Vi vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten om at sikre et rent grundvand. Det sker ved at målrette forureningsundersøgelser mod områder som er under indsatskortlægning. Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Baggrund: Mange typer af jordforurening kan udgøre en risiko for boliger og børneinstitutioner. F.eks. kan jorden på grunde, hvor der har været et renseri være forurenet med rensevæske. Rensevæsken kan fordampe og udgøre en risiko for indeklimaet i boligen. Kontakt med jord, som er forurenet med f.eks. tjærestoffer eller bly er skadelig for mennesker. Især børn er udsatte ved kontakt med forurenet jord. Det skyldes, at børn er særligt følsomme og at de ved leg kommer i tæt kontakt med jorden. Jord som kun er let forurenet er et nyt område, som er med i en ny lov om jordforurening. Jorden i mange byområder er let forurenet med f.eks. bly og tjærestoffer fra trafikos og industri. Denne type af forurening er ikke farlig, hvis man følger nogle simple forholdsregler. Kommunerne er ansvarlig for de nye regler for let forurenet jord. Det er en meget stor og kompliceret opgave. Det er Regionen, som lige nu har ekspertisen på jordforureningsområdet, fordi de fleste kommuner ikke har opbygget nogen ekspertise på dette område. Strategi: Vi vil i 2007 danne os et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Generelt vil vi have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet.

9 I 2007 udarbejdes en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Strategien skal laves i samarbejde med kommunerne, som ejer de fleste af institutionerne. Strategien forventes forelagt for Regionsrådet i løbet af efteråret Vi vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne. Vi vil hjælpe og stille vores ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Sorte pletter og store forureninger. Som noget helt nyt vil vi lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Kortet vil blive en levende størrelse, hvor der hele tiden kommer nogle ind og ud efterhånden som forureningerne bliver fundet eller fjernet (eller blot skubbes ud af listen). Kortet vil naturligvis blive vist på vores hjemmeside. Sorte pletter er pr definition de værste forureninger og det er ikke kun de helt store til over 10 mill. kr. for en oprensning, som er på miljøministerens liste. Jordforurening kan være sort plet fordi den er meget farlig for grundvand eller mennesker (uanset pris for oprensning), meget dyr, eller fordi den påvirker følsom natur af national/international interesse. Sorte pletter skal oprenses så hurtigt som muligt og der er i vores region allerede oprensninger i gang på en del af de kendte sorte pletter, blandt dem Høfde 42. Dette arbejde fortsætter i I 2007 indkøres det nye visitationssystem (GISP), som regionerne har udviklet i fællesskab. Der er blandt andet ud fra GISP, at vi vil lave og vedligeholde sortpletkortet. Der er således allerede skabt et godt samarbejdsklima mellem regionerne, og udfordringen med at sikre at indsatsen hænger sammen på landsplan er under fælles overvejelse. Strategi: Få et overblik, prioritere vores indsats overfor de farligste forureninger. Vi vil have de sorte pletter væk fra regionskortet. Det er en stor opgave, det vil tage tid. Når vi har fået et overblik vil vi fremlægge en strategi for Regionsrådet. Drift og udvikling af jordforureningsområdet Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Vi vil satse på, at være med helt fremme når det drejer sig om: udvikling af nye metoder til undersøgelse og oprensning af jord- og grundvandsforureninger. Udvikling af støtteværktøjer til effektivisering, rationalisering og smidiggørelse af vores arbejdsgange. Servicering af borgere og andre samarbejdsparter bl.a. gennem udbredt brug af bl.a. selvbetjeningsløsninger via Internettet.

10 Samarbejde med kommunerne om vores mange fælles snitflader på jordforureningsområdet. Teknologiudvikling Det er vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling og effektivisering af metoderne til oprensning af forurenet jord. Udvikling af oprensningsmetoderne giver også anledning til partnerskab og samarbejde med offentlige og private virksomheder og institutioner. Der kan også være synergieffekt i forhold til erhvervsudviklingsstrategien. Vi vil arbejde for at indgå i partnerskab og samarbejde med offentlige og private virksomheder og institutioner om teknologiudvikling på jordforureningsområdet. I 2007 sker teknologiudviklingen hovedsageligt på Høfte 42, hvor forskellige oprensningsmetoder vil blive afprøvet. Der gennemføres endvidere 2 Ph.D. projekter i samarbejde med Århus Universitet og Region Midtjylland. På længere sigt vil vi arbejde for, at indgå i et internationalt samarbejde, finansieret via EUmidler, omkring afprøvning af metoder til oprensning af Høfte 42. Effektivisering og smidiggørelse Vi vil arbejde for at udvikle og vedligeholde effektive redskaber støtteværktøjer til gavn for sagsbehandlerne og dermed også vores kunder i det omgivende samfund. Her tænkes på database- og GIS-løsninger samt projektstyringsværktøjer.

11 Servicering af borgere Vi vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Vi har oprettet en Borgerservice-funktion, hvor der er en indgang med mail og telefon. Borgerservice-vagten går på omgang så vi sikrer at folk ikke ringer forgæves eller fanges i telefonsluser. Vi satser på en udbredt selvbetjening via vores hjemmeside. Her skal man kunne hente oplysninger om kortlægninger og udskrive Forureningsattester på matrikler i regionen. Hjemmesiden er en meget vigtig kommunikationskanal til det omgivende samfund. Derfor er det overordentlig vigtigt, at der konstant foregår en opdatering af indholdet. Samarbejde med kommuner Vi vil satse målrettet på at få et godt og konstruktivt samarbejde med vores 19 kommuner. Vi vil sikre smidige procedurer for behandlingen af bl.a. ansøgningerne om ændret anvendelse som kommuner nu er blevet myndighed på. På dataområdet vil vi lave et datafællesskab om jordforurening. Når vores nye program (JAR) kommer i drift vil kommunale og regionale medarbejdere være fælles om systemet, de vil se de samme data og have de samme skærmbilleder og søgemuligheder.

12 Let forurenet jord i byerne er et nyt område, som er optaget i den nye lov om jordforurening. Det er en meget stor kommunal opgave, hvor der skal laves jordregulativer og alle jordflytninger skal anmeldes til kommunen. Det er imidlertid regionen som har ekspertisen på jordforureningsområdet. Region Midtjylland vil foreslå kommunerne, at den regionale udviklingsplan anvendes til at skabe fælles gode muligheder for at styre jordstrømme og ensartede retningslinier for klassifikation af forurenet jord i Region Midtjylland. Budget Økonomi i 2007 I 1000 kr. Miljøportalen og Videncentret for Jordforurening IT/GIS/JAR kommunikation m.v Kortlægning af forurenede grunde (V1) Undersøgelser og afværge Kommunesamarbejde 300 Udvikling (Høfte 42, EU, teknologiudv.) * Råstoffer Løn mm IALT * De 2 mill der er afsat til Råstoffer hører principielt ikke med under jordforureningsindsatsen. De er udelukkende nævnt af hensyn til det økonomiske overblik inden for afdelingen for Jord og Råstoffer.

13 INDBERETNING OM JORDFORURENING Høfde 42 STATUS PLANER BUDGET Jord og Råstoffer Regionshuset Skottenborg Viborg

14 Forord Region Midtjylland har udarbejdet denne indberetning over planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i Indberetningen indeholder også en gennemgang af de aktiviteter som fandt sted på jordforureningsområdet i 2006 i de dele af af Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus amter som i dag ligger inden for Region Midtjylland. Ifølge Lov om forurenet jord skal Regionsrådet hvert år udarbejde en indberetning til Depotrådet. Som følge af strukturreformen har Region Midtjylland overtaget en stor del af opgaverne indenfor jordforureningsområdet fra de tidligere Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus amter. Aktiviteterne udført af de tidligere amter i 2006 er ikke beskrevet i detaljer. Indberetningen indeholder en beskrivelse af den planlagte indsats på jordforureningsområdet i Arbejdsprogrammet for 2007 indeholder budget, samt beskrivelse af de planlagte aktiviteter i 2007, herunder kortlægning, undersøgelser og afværge, som forventes udført. Arbejdsprogrammet for 2007 har været sendt til høring hos kommunerne i Region Midtjylland. Indberetningen indeholder også en status over hvor mange lokaliteter i regionen, der er kortlagt efter lov om forurenet jord. Udover denne skriftlige indberetning, vil der blive foretaget en elektronisk indberetning af de enkelte kortlagte arealer fra databasen ROKA til Miljøstyrelsen. Side 2

15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side Indledning Indsatsen på jordforureningsområdet i 2006 Kortlægning forureningsundersøgelser - oprensning af forureninger store forureninger. Oversigt over jordforureningsaktiviteter Antal kortlægninger på vidensniveau 2 - Antal kortlægninger på vidensniveau 1 antal grunde udtaget af kortlægningen tilladelse til ændret arealanvendelse Andre opgaver efter jordforureningsloven Forespørgsler frivillige undersøgelser og/eller oprydninger Oliebranchens Miljøpulje Villatankordningen Værditabsordningen Påbud Regnskab 2006 Lukkede vandboringer i 2006 Indsatsen på jordforureningsområdet i 2007 Opsporing og kortlægning af jordforurening sikre grundvand mod jordforurening sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening sorte pletter og store forureninger drift og udvikling af jordforureningsområdet Budget 2007 Arbejdsprogram 2007 Kortlægning Indledende undersøgelser frivillige undersøgelser i regi af Oliebranchens Miljøpulje videregående undersøgelser afværge drift og montering udvikling høfde 42 udvikling, IT, GIS, JAR borgerservice kommuneansvarlig - hjemmeside Bilag 1 Oversigt over undersøgelse/afværge i Region Midtjylland 2007 Sammenfatning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Side 3

16 Ved udgangen af 2006 er der i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1 og 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Der er i løbet af 2006 gennemført 140 indledende undersøgelser, 107 egentlige undersøgelser og 16 afværgeprojekter. Det blev konstateret at 482 ejendomme var forurenet. Til gengæld er kortlægningen ophævet helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Det betyder, at der er sket en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med 1293 Der er givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er besvaret ca forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater eller lignende. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Region Midtjylland vil i 2007 fortsætte arbejdet efter samme linie som i 2006 inden for den givne bevilling. Der er nedsat et midlertidigt udvalg under regionsrådet med det formål at fremlægge en strategi for den fremtidige indsats for regionsrådet i løbet af Region Midtjylland har arvet ca grunde, som mangler at blive vurderet. Regionen har derfor en vigtig opgave med at få færdiggjort kortlægningen af de muligt forurenede ejendomme hurtigst muligt. Region Midtjylland arbejder i den forbindelse for, at der bliver stor åbenhed om arbejdet. Regionerne har således i fællesskab udviklet et effektivt databasesystem JAR. Databasen betyder, at det i løbet af 2007 bliver muligt via internettet, at få udskrevet en erklæring om forureningstilstanden på en given ejendom i regionen. Region midtjylland vil i 2007 danne sig et overblik over jordforureningerne i Region Midtjylland. Regionen vil indgå i forpligtende samarbejde med kommunerne og staten. Der skal samarbejdes om at sikre et rent grundvand i de områder som er under indsatskortlægning. Desuden vil regionen have stor fokus på forureninger, som kan true indeklimaet, og vil udarbejde en strategi for en særlig indsats for at sikre ren jord i børneinstitutioner. Regionen vil hjælpe og stille ekspertise til rådighed for kommunerne, som endnu ikke har stor erfaring med jordforureningsområdet. Som noget helt nyt vil Region midtjylland lave et sortpletkort med de værste jordforureninger i regionen. Når regionen har fået et overblik over omfanget, vil der blive fremlagt en strategi, for at få de sorte pletter væk fra regionskortet, for Regionsrådet. Hele driften af jordforureningsområdet og udvikling af nye teknologier og arbejdsmetoder vil have stor fokus. Der er udarbejdet forslag til fælles strategi og kortlægningskriterier for v1-kortlægningen i Region Midtjylland. Der er samlet ca grunde, hvor der skal ske afklaring af, om der faktisk er forurenet på grunden. På de grunde, der tidligere er vurderet til ikke at skulle Side 4

17 kortlægges skal der sendes en skriftlig orientering af grundejere, inden oplysninger om deres grund kommer på nettet. Der planlægges gennemført indledende undersøgelser på ca.70 lokaliteter og formodentligt ca. 34 boligundersøgelser, så der i alt bliver gennemført ca. 80 indledende undersøgelser. Der bliver gennemført videregående undersøgelser på ca. 30 lokaliteter afværge på ca. 5 lokaliteter. Der gennemføres lige nu drift af afværgeanlæg på ca. 30 lokaliteter og monitering på ca. 20 lokaliteter. Høfde 42 forureningen er en deponering af især insektbekæmpelsesmidler fra Cheminova i en klitgryde i strandkanten. Der har i 2006 været udført Teknologiudviklingsprojekter (TUP). Næste skridt er at gennemføre et pilotprojekt i 2007 og Mulighederne for at skabe et partnerskab med Miljøministeriet og udvalgte virksomheder undersøges i Der skal i 2007 arbejdes med en række IT hjælpemidler inden for jordforurening. JAR, som er det nye Jordforureningslovens Areal Register skal implementeres. JAR-data skal eksporteres til MiljøPortalen. GeoGIS skal implementres i en ny webudgave. GISP, et nyudviklet GIS baseret prioriteringssystem, skal implementeres. Region Midtjylland vil satse på at yde en hurtig og positiv behandling af vores borgere. De skal have en venlig og konkret vejledning og de skal have svar på deres spørgsmål. Der er en Borgerservice-funktion, hvor der er én indgang med mail og telefon og telefon ). Der er udpeget særlige kommuneansvarliges, som, med et højt serviceniveau, skal have kontakt til og samarbejde med kommunerne om alle spørgsmål inden for områderne jordforurening og råstoffer. I 8-sager gives en udtalelse til kommunens tilladelse, og vi deltager i koordinationsforum for indsatsplaner og bidrager til disse. Desuden behandles anmodninger om nuancering af kortlægningen og der foretages revurdering af kortlægningen som følge af nye grænseværdier og ny lovgivning. Indledning Jord & Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Side 5

18 Drift og udvikling af jordforureningsområdet Opspore og kortlægge jordforurening Sikre grundvand mod jordforurening Sikre sundhed i boliger og institutioner fra skadelig jordforurening Sorte pletter og store forureninger Region Midtjylland skal: Opspore og kortlægge forurenet jord. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer værdifuldt grundvand og drikkevand. Undersøge og uskadeliggøre skadevirkninger fra jordforureninger, som truer menneskers sundhed. Side 6

19 Indsatsen på jordforureningsområdet i 2006 Kortlægning Regionen skal i samarbejde med kommunerne, finde frem til de steder, hvor der har foregået eller foregår aktiviteter der erfaringsmæssigt kan give anledning til, at jorden er forurenet. Det er nødvendigt at gennemgå forskellige arkiver for at finde de steder, hvor aktiviteterne er foregået. De steder hvor der er foregået muligt forurenende aktiviteter af et vist omfang kortlægges og indgår i regionens videre arbejde. Oplysninger om ejendommen er indført i en database (ROKA). Databasen benyttes bl.a. også til videregivelse af oplysninger til Matrikelregisteret og Miljøstyrelsen. Kortlægning på Vidensniveau 1 betyder, at der er begrundet mistanke om, at en tidligere eller nuværende aktivitet på matriklen kan have medført forurening. Ved udgangen af 2006 er det i Region Midtjyllands kortlagt 4496 muligt forurenede grunde på vidensniveau 1. Kortlægning på Vidensniveau 2 betyder, at der er konstateret forurening på ejendommen. Ved udgangen af 2006 er det i Region Midtjyllands kortlagt 2376 forurenede grunde på vidensniveau 2. Kort med kommuner og en signatur for hvor mange kortlagte grunde der er i hver kommune Side 7

20 Forureningsundersøgelser På ejendomme, der ligger i områder med vigtige grundvandsinteresser, og hvor forureningen kan udgøre en risiko for grundvandet, eller hvor der i dag er bolig, undersøger regionen, om jorden faktisk er forurenet. Er ejendommen forurenet opretholdes kortlægningen, men nu er betegnelsen vidensniveau 2. De steder, der viser sig ikke at være forurenede, tages ud af kortlægningen og matrikelregisteret. I mange tilfælde er jordforureninger uproblematiske set fra et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt. Når de alligevel kortlægges, er det fordi man vil undgå at forurenet jord flyttes til et sted, hvor det kan udgøre en risiko, eller at der uden forholdsregler bygges ovenpå forurenet jord, hvor det senere kan blive et problem. I de tilfælde hvor det skønnes, at forureningen kan udgøre en risiko i forhold til grundvandsressourcen eller den nuværende anvendelse af ejendommen, foretager regionen supplerende undersøgelser af forureningen for at belyse problemets omfang. Oprensning af forureninger På en lille del af de forurenende grunde vil det være nødvendigt at gøre en fysisk indsats for at hindre en forurening i at brede sig til vigtige grundvandsressourcer eller sikre, at en forurening ikke medfører sundhedsmæssige risici i boligejendomme eller f.eks. børneinstitutioner. I nogle tilfælde kan oprensningen tage flere år. Det er i disse tilfælde nødvendigt at overvåge udviklingen i forureningstilstanden undervejs. Der er i 2003 indgået en aftale mellem Miljøministeren og Ringkjøbing Amt om iværksættelse af en afværge af udsivningen af forurening fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Udgifterne deles ligeligt mellem Miljøministeriet og Ringkjøbing Amt. Størstedelen af afværgeudgifterne er afholdt i Side 8

21 Store forureninger >10 mio. kr. På landsplan er der i regionalt regi sat et udredningsarbejde i gang omkring større forureninger. Når dette arbejde er afrapporteret vil de større forureninger i Region Midtjylland fremgå af rapporten. Oversigt over regionens jordforureningsaktiviteter Aktivitet Startet 2006 Sluttet 2006 Undersøgelse m.h.p. kortlægning på V Undersøgelse Supplerende undersøgelse 8 36 Skitseprojekt 0 0 Afværge etablering jord Afværge etablering pumpning 1 0 Afværge etablering immobilisering 0 0 Afværge etablering afdampning indeklima 0 0 Afværge etablering lossepladsgas 0 0 Afværge drift, pumpning 0 0 Afværge drift afdampn. indeklima 0 0 Afværge drift jord 0 0 Monitering 0 0 Antal kortlægninger på vidensniveau 2 I 2006 er der konstateret at 482 ejendomme var forurenet, hvilket har medført kortlægning på vidensniveau 2. Antal kortlægninger på vidensniveau 1 Der er i 2006 vurderet et stort antal matrikler. Dette har medført en forøgelse af det samlede antal lokaliteter med Antal grunde udtaget af kortlægningen Side 9

22 Region Midtjylland har i 2006 ophævet kortlægningen helt eller delvist på 570 lokaliteter efter undersøgelse eller oprydning. Tilladelse til ændret arealanvendelse Region Midtjylland har i 2006 givet 49 tilladelser til ændret arealanvendelse. Der er dels tale om mere følsom anvendelse, dels bygge- og anlægsarbejder på lokaliteter i områder med særlige drikkevandsinteresser eller med bolig Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg lokaliseret udgået eft kortl udgået før kortl v2 v1 Statusfordeling på kommuner Andre opgaver efter jordforureningsloven Forespørgsler Region Midtjylland får løbende skriftlige og telefoniske forespørgsler fra grundejere, ejendomsmæglere, kreditforeninger, advokater m.v. Disse forespørgsler, som typisk stilles, når en ejendom skal sælges eller i forbindelse med omprioritering, drejer sig om, hvorvidt ejendommen kan være eller er forurenet, om forureningens omfang eller om årsag til kortlægning. Side 10

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2007

Indberetning om jordforurening 2007 Indberetning om jordforurening 2007 STATUS PLANER BUDGET Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår:

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

GIS i Region Midtjylland. Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard

GIS i Region Midtjylland. Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard GIS i Region Midtjylland Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard Danmark med regioner Region Midtjylland med kommuner og indbyggertal 2006 Regionens 15 største byer Organisationen i Region Midtjylland

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET INDHOLD Side Sammenfatning... 4 Indsatsen i 2010... 4 Strategi... 5 Indledning... 7 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 7 Jord og Råstoffers

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere