Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element"

Transkript

1 Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB

2 SE Oljefyllt element 9 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda produkten. Elanslutning Endast för inomhusbruk Anslut till jordat uttag 230 V ~ 50 Hz CE Detta element och dess detaljer uppfyller de krav som ställs av gällande direktiv för CE-märkning. Montera elementet Innan elementet kan användas måste dess två underreden med hjul monteras. 1. Ställ elementet varsamt upp och ned. 2. Montera med hjälp av den U-formade skruven med vingmuttrar. 3. Upprepa på samma sätt för den andra sidan. 4. Vänd rätt och prova att det står rakt och stadigt. Allmänt Oljefyllt värmeelement med 9 fenor På hjul för golvplacering inomhus Anslut till jordat uttag 230 V ~ 50 Hz. Endast för inomhusbruk. Tre effektlägen: 800, och W All annan användning än sådan som beskrivs i denna bruksanvisning är otillåten. Elementet kräver ingen speciell service. Torka vid behov av det på utsidan med en torr eller lätt fuktad trasa. Säkerhetsföreskrifter Skydda små barn från att komma i kontakt med elementet. Elementet får endast placeras på en slät yta där det kan stå stadigt. Det får aldrig användas lutande eller liggande. Elementet är avsett för inomhusbruk. Dessutom får det inte utsättas för vatten från t.ex. en dusch, eller placeras nära en simbassäng. Elementet får inte stå närmare brännbart material än 1 meter. Elementet får inte övertäckas. Placera aldrig elementet under en hylla eller något annat föremål som hindrar luftcirkulationen. Luftgallren för termostaten får inte täckas över. Elementet får aldrig användas i brandfarlig eller explosiv miljö. T.ex. sådan där färger, lösningsmedel och annat brandfarligt lagras. Ge akt på att kabeln förblir oskadad. Dra den aldrig över vassa kanter, kläm den inte i dörrar etc. En skadad kabel kan betyda livsfara. Ge akt på att kabeln inte ligger över elementet, vilket kan få värmen att skada den. Dra i kontakten när du vill lossa anslutningen aldrig i kabeln. Använd aldrig blöta händer när du tar i elkontakter, strömbrytare och annan elutrustning. Använd aldrig en skadad förlängningskabel. Utför aldrig arbete på eller rengöring av elementet när det är inkopplat. Torka rent elementet med en lätt fuktad trasa. Tvätta det aldrig i vatten. Kontakter och knappar ska aldrig komma i kontakt med vatten. Håll dammfritt mellan fenorna. Lagra aldrig elementet utomhus. Undvik att repa lackeringen. Reparationer, som t.ex. utbyte av kabel eller termosäkring ska utföras av behörig fackman Biltema Nordic Services AB 2

3 SE Miljöhänsyn Se till att det emballage som elementet levereras i samt annat skräp, tas om hand på det sätt som kommunen föreskriver. Kasta i rätt återvinningsbehållare. När, i framtiden, elementet har tjänat ut och ska skrotas måste detta ske på det sätt som kommunen förskriver. Sätt på elementet och ställ in termostaten 1. Placera elementet på önskad plats och se till att säkerhetsföreskrifter och andra anvisningar i denna bruksanvisning följs. 2. Rulla ut elkabeln och vrid termostatratten till 0 Sätt därefter i elkontakten. 3. Koppla in någon eller båda strömbrytarna samt ställ termostaten i lämpligt läge. Läge I lägsta effekt (ekonomiläge). Läge II mellaneffekt (normalläge). Både I och II högsta effekt. 4. Justera med termostatratten för att få önskad temperatur. Vrid ratten tills lampan tänds, då har du ställt in termostaten för befintlig rumstemperatur. Justera utifrån detta läge om du t.ex. vill ha rummet varmare. Elementets detaljer Elementets fenor Bärhandtag (2 st) Kontrollpanel Strömbrytare (2 st) med indikering Termostat Termostatgaller med kammare OBS! Elementet får inte övertäckas. Vissa ytor kan bli heta. Ett fabriksnytt element luktar alltid i början. Det är helt normalt. Vrid inte ner termostaten för att stänga av elementet. Använd strömbrytarna. Frysskydd Se till att strömbrytaren är inkopplad. Vrid sedan termostaten nästan till minimiläget för att hålla en frostsäker temperatur i ett rum. Kabelhållare Underreden (2 st) med hjul Biltema Nordic Services AB

4 NO Oljefylt radiator 9 ribber Les gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene før du tar produktet i bruk. Eltilkopling Kun for bruk innendørs Kople til jordet uttak 230 V ~ 50 Hz CE Denne ovnen og dens deler oppfyller kravene som stilles i gjeldende direktiv for CE-merking. Montere ovnen Før radiatoren kan brukes, må dens to understell med hjul monteres. 1. Snu radiatoren forsiktig opp ned. 2. Monter ved hjelp av den U-formede skruen med vingemuttere. 3. Gjør det samme på den andre siden. 4. Snu riktig vei og test at den står rett og stødig. Generelt Oljefylt varmeovn med 9 ribber På hjul for gulvplassering innendørs Kople til jordet uttak 230 V ~ 50 Hz. Kun for bruk innendørs. Tre effektposisjoner: 800, og W Annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen, er ikke tillatt. Ovnen krever ingen spesiell service. Tørk ved behov av ovnen på utsiden med en tørr eller lett fuktet klut. Sikkerhetsforskrifter Beskytt små barn fra å komme i kontakt med ovnen. Ovnen må kun plasseres på en slett overflate der den kan stå stødig. Den må aldri brukes skråstilt eller liggende. Ovnen er beregnet for bruk innendørs. Den må ikke utsettes for vann fra f.eks. en dusj, eller plasseres nær et svømmebasseng. Ovnen må ikke stå nærmere brennbart materiale enn 1 meter. Ovnen må ikke overdekkes. Plasser aldri ovnen under en hylle eller andre gjenstander som hindrer luftsirkulasjonen. Luftristen for termostaten må ikke overdekkes. Ovnen må aldri brukes i brannfarlige eller eksplosive omgivelser, f.eks. steder der maling, løsemidler og andre brannfarlige materialer oppbevares. Pass på at kabelen forblir uskadet. Trekk den aldri over skarpe kanter, klem den ikke i dører etc. En skadet kabel kan bety livsfare. Pass på at kabelen ikke ligger over ovnen, noe som kan få varmen til å skade den. Trekk i støpselet når du vil kople ovnen fra strømnettet aldri i kabelen. Vær aldri våt på hendene når du tar i elkontakter, strømbrytere og annet elektrisk utstyr. Bruk aldri en skadet skjøteledning. Utfør aldri arbeid på eller rengjøring av ovnen når det er innkoplet. Tørk ovnen ren med en lett fuktet klut. Vask den aldri i vann. Kontakter og knapper skal aldri komme i kontakt med vann. Hold det støvfritt mellom ribbene. Oppbevar aldri ovnen utendørs. Unngå at det kommer riper i lakkeringen. Reparasjoner, som f.eks. skifte av kabel eller termosikring, skal utføres av autorisert fagmann Biltema Nordic Services AB 4

5 NO Miljøhensyn Sørg for at emballasjen som ovnen leveres i, samt annet avfall, behandles på den måten kommunen foreskriver. Kast i riktig resirkuleringsbeholder. Når brukstiden til ovnen en gang i framtiden er omme, og den skal kasseres, må dette skje på den måten som kommunen foreskriver. Sette på ovnen og stille inn termostaten 1. Plasser ovnen på ønsket sted, og pass på at sikkerhetsforskrifter og andre anvisninger i denne bruksanvisningen følges. 2. Rull ut strømkabelen, og drei termostatrattet til 0. Sett deretter støpselet i kontakten. 3. Kople inn en eller begge strømbryterne, og still termostaten på passe innstilling. Innstilling I laveste effekt (økonomiinnstilling). Innstilling II mellomeffekt (normalinnstilling). Både I og II høyeste effekt. 4. Juster med termostatrattet for å få ønsket temperatur. Drei rattet til lampen tennes; da har du stilt inn termostaten for eksisterende romtemperatur. Juster utfra denne innstillingen om du f.eks. vil ha rommet varmere. Ovnens deler Ovnens ribber Bærehåndtak (2 stk.) Kontrollpanel Strømbrytere (2 stk.) med indikering Termostat Termostatrist med kammer Obs! Varmeovnen må ikke overdekkes. Visse flater kan bli meget varme. En ovn som kommer rett fra fabrikken, vil alltid lukte i begynnelsen. Dette er helt normalt. Drei ikke ned termostaten for å slå av ovnen. Bruk strømbryterne. Frostbeskyttelse Se til at strømbryteren er innkoblet. Drei deretter termostaten til den laveste innstillingen for å holde en frostsikker temperatur i et rom. Kabelholder Understell (2 stk.) med hjul Biltema Nordic Services AB

6 FI Öljytäytteinen lämpöpatteri 9-ripainen Lue käyttöohje ja turvaohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Sähköliitäntä Vain sisäkäyttöön Liitä lämpöpatteri maadoitettuun pistorasiaan 230 V ~ 50 Hz CE Tämä lämpöpatteri ja kaikki sen osat täyttävät direktiivien CE-merkinnälle asettamat vaatimukset. Pyörien asennus Ennen lämpöpatterin käyttämistä siihen on kiinnitettävä kaksi alatukea. 1. Käännä lämpöpatteri varovaisesti ylösalaisin. 2. Kiinnitä alatuki U-muotoisilla ruuveilla ja siipimuttereilla. 3. Tee samat toimet toiselle alatuelle. 4. Käännä lämpöpatteri pystysuoraan. Varmista, että se seisoo tukevasti suorassa. Yleistä Öljytäytteinen, 9-ripainen lämpöpatteri Pyörillä varustettu, lattialle sijoitettava lämpöpatteri, vain sisäkäyttöön Liitä maadoitettuun pistorasiaan 230 V ~ 50 Hz. Vain sisäkäyttöön. Kolme tehoa: 800, ja W Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeissa mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki muunlainen käyttö on kielletty. Laite ei vaadi erityistä huoltoa. Pyyhi sen ulkopinta tarvittaessa kuivalla tai kostealla liinalla. Turvallisuusohjeet Huolehdi siitä, etteivät pienet lapset pääse koskemaan lämpöpatteriin. Sijoita lämpöpatteri aina tasaiselle ja tukevalle alustalle. Patteria ei saa kytkeä päälle, jos se on vinossa tai kaatuneena. Lämpöpatteri on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sitä ei saa altistaa esim. suihkusta tulevalle vedelle eikä sijoittaa uima-altaan läheisyyteen. Sijoita lämpöpatteri vähintään 1 m päähän palavista materiaaleista. Lämpöpatteria ei saa peittää. Älä koskaan sijoita sitä hyllyn tai minkään muun ilmankiertoa estävän kalusteen tai vastaavan alle. Älä peitä termostaatin ilmaritilää. Lämpöpatteria ei saa koskaan käyttää tulenarassa tai räjähdysherkässä ympäristössä, kuten tiloissa, joissa säilytetään maaleja, liuottimia ja muuta helposti syttyvää. Huolehdi siitä, ettei lämpöpatterin liitäntäjohto pääse vahingoittumaan. Älä vedä sitä terävien reunojen yli tai jätä sitä oven väliin. Vaurioitunut liitäntäjohto saattaa aiheuttaa hengenvaaran. Huolehdi myös siitä, ettei liitäntäjohto jää lämpöpatterin päälle. Lämpö voi vahingoittaa johtoa. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä johdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan käytä vahingoittunutta jatkojohtoa. Irrota lämpöpatterin pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt huoltamaan tai puhdistamaan sitä. Puhdista lämpöpatteri pyyhkimällä sitä kuivalla tai kostealla liinalla. Älä pese patteria vedellä. Lämpöpatterin sähköosat eivät saa joutua tekemisiin veden kanssa. Älä säilytä lämpöpatteria ulkona. Varo, ettet vahingoita lämpöpatterin maalipintaa. Jätä lämpöpatterin korjaustyöt, kuten liitäntäjohdon vaihto, aina sähköalan ammattilaisen tehtäväksi Biltema Nordic Services AB 6

7 FI Ympäristönsuojelu Hävitä laitteen pakkausmateriaali asianmukaisesti. Noudata kotikuntasi jätehuoltomääräyksiä. Lajittele pakkausmateriaali oikeisiin kierrätyssäiliöihin. Kun aikanaan poistat hyvin palvelleen laitteen käytöstä, vie se asianmukaiseen paikkaan. Lämpöpatterin kytkeminen päälle ja termostaatin säätäminen 1. Aseta lämpöpatteri sopivaan paikkaan ja varmista, että olet noudattanut kaikkia tämän ohjeen kohdassa Turvallisuusohjeet annettuja ohjeita. 2. Ota liitäntäjohto esiin ja kierrä termostaatti asentoon 0. Liitä sitten pistotulppa pistorasiaan. 3. Kytke toinen tai molemmat virtakytkimet päälle ja aseta termostaatti sopivaan asentoon. Kytkin I alhainen teho (säästötila). Kytkin II keskiteho (normaalitila). Kytkimet I ja II suurin teho. 4. Säädä haluamasi lämpötila termostaatista. Kierrä väännintä, kunnes merkkivalo syttyy. Nyt olet säätänyt termostaatin nykyiseen huoneenlämpötilaan. Jatka säätämistä, jos haluat lämmittää huonetta nykyisestään. Lämpöpatterin osat Rivat Kantokahva (2kpl) Ohjauspaneeli Merkkivalollinen virtakytkin (2 kpl) Termostaatti Termostaatin ritilä ja kammio Huomaa! Lämpöpatteria ei saa peittää. Sen pinta voi tulla kuumaksi. Uudesta lämpöpatterista tulee ensimmäisellä käyttökerralla käryä. Se kuuluu asiaan. Kun haluat kytkeä lämpöpatterin pois päältä, älä kierrä termostaattia alhaisemman lämpötilan kohdalle, vaan käytä virtakytkimiä. Peruslämmön ylläpitäminen Kun haluat huolehtia siitä, ettei huoneen lämpötila pääse laskemaan pakkasen puolelle, toimi seuraavasti: Katso, että olet kytkenyt virtakytkimen päälle. Kierrä sitten termostaatti lähes minimiasentoon. Johdonpidike Pyörälliset alustat (2 kpl) Biltema Nordic Services AB

8 DK Oliefyldt element 9 ribber Læs brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne igennem, inden du begynder at bruge produktet. Eltilslutning Kun til indendørs brug Tilsluttes 230 V ~ 50 Hz Hz med jord. CE Dette element og dets dele overholder de krav, der er opstillet i det gældende direktiv for CE-mærkning. Sådan monteres elementet Inden radiatoren kan bruges, skal de to underdele med hjul monteres. 1. Anbring forsigtigt radiatoren på hovedet. 2. Monter ved hjælp af de U-formede skruer med vingemøtrikker. 3. Gentag på samme måde med den anden side. 4. Vend den om og sørg for, at den står lige og stabilt. Generelt Oliefyldt element med 9 ribber Med hjul til placering indendørs på gulvet Tilslut 230 V ~ 50 Hz Hz med jord. Kun til indendørs brug. Tre effektindstillinger: 800, 1200 og 2000 W Al anden brug, end den der er beskrevet i denne brugsanvisning er ikke tilladt. Elementet kræver ingen særlig service. Om nødvendigt kan det tørres af på ydersiden med en tør eller lidt fugtig klud. Sikkerhedsforskrifter Sørg for, at små børn ikke kan komme til elementet. Elementet må kun placeres på en plan overflade, hvor det kan stå stabilt. Det må aldrig bruges, hvis det står skråt el.lign. Elementet er beregnet til indendørs brug. Endvidere må det ikke udsættes for vand fra f.eks. en bruser eller placeres i nærheden af et svømmebassin. Elementet må ikke stå nærmere end 1 meter fra brændbart materiale. Elementet må ikke tildækkes. Placer aldrig elementet under en hylde eller andre objekter, der kan hindre luftcirkulationen. Luftgitteret til termostaten må ikke dækkes til. Elementet må det aldrig bruges i brandfarlige eller eksplosive omgivelser, f.eks. hvor der opbevares maling, opløsningsmidler eller andet brandfarligt materiale. Vær altid opmærksom på, at kablet er ubeskadiget. Træk det aldrig over skarpe kanter eller så den kommer i klemme i en dør el.lign. Et beskadiget kabel kan medføre livsfare. Vær opmærksom på, at kablet ikke ligger på elementet, da det kan blive skadet af varmen. Træk i stikket, når du vil tage stikket ud af stikkontakten aldrig i kablet. Berør aldrig stik, strømafbrydere og andet elektrisk udstyr med bare hænder. Der må aldrig bruges en beskadiget forlængerledning. Udfør aldrig arbejde på eller rengøring af elementet, når det er tilsluttet. Tør elementet af med en fugtig klud. Vask det aldrig i vand. Stik og knapper må aldrig komme i kontakt med vand. Hold ribberne støvfri. Opbevar aldrig elementet udendørs. Undgå at kradse i lakken. Reparationer, som f.eks. udskiftning af kabel eller termosikring skal udføres af en autoriseret fagmand Biltema Nordic Services AB 8

9 DK Miljøhensyn Sørg for, at emballagen som elementet leveres i samt andet affald bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. Deponer det i de rette containere. Når elementet engang i fremtiden er udtjent og skal skrottes, skal det bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter. Tænd for elementet og indstil termostaten 1. Placer elementet på det ønskede sted og sørg for at sikkerhedsforskrifterne og andre anvisninger i denne brugsanvisning følges. 2. Rul kablet ud og drej termostaten til 0. Sæt derefter stikket i stikkontakten. 3. Tænd for en eller begge strømafbrydere og sæt termostaten på den ønskede indstilling. Indstilling I Laveste effekt (økonomiindstilling). Indstilling II Mellemeffekt (normal) indstilling). Både I og II Højeste effekt. 4. Drej termostathjulet for at få den ønskede temperatur. Drej hjulet til lampen tændes og termostaten er indstillet på den aktuelle rumtemperatur. Juster ud fra denne indstilling, hvis du vil have det varmere i rummet. Elementets dele Elementets ribber Bærehåndtag (2 stk.) Kontrolpanel Strømafbrydere (2 stk.) med indikator Termostat Termostatgitter med kamrer OBS! Elementet må ikke tildækkes. Nogle overflader kan blive meget varme. Et fabriksnyt element lugter altid i begyndelsen. Dette er helt normalt. Drej ikke termostaten ned for at slukke for elementet. Brug strømafbryderne. Frostsikring Sørg for at afbryderen er tilsluttet. Drej derefter termostaten til den laveste indstilling for at frostsikker temperatur i rummet. Kabelholder Understel (2 stk. ) med hjul Biltema Nordic Services AB

10 2010 Biltema Nordic Services AB

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 800/1200/2000 W.

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 800/1200/2000 W. Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 800/1200/2000 W. Importbolaget Sverige AB kontakt@importbolagen.se Introduktion Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången.

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. Konvektorelement med fläkt VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. OBS: Kontrollera så att spänningen som anges

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

For din egen sikkerhet Les nøye alle de vedlagte instruksene selv om du tror at du kjenner den elektriske grillen og hvordan den skal brukes.

For din egen sikkerhet Les nøye alle de vedlagte instruksene selv om du tror at du kjenner den elektriske grillen og hvordan den skal brukes. Eldorado el-grill for bruk i hjemmet VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Når du bruker den elektriske grillen, må du følge de nedenstående sikkerhetsinstruksene for å redusere risikoen for el-støt, el-ulykker

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten.

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. FROSTVAKT, IP23 SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. VARNING

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

HOPPBORG HOPPEBORG POMPPULINNA HOPPEBORG

HOPPBORG HOPPEBORG POMPPULINNA HOPPEBORG HOPPBORG med fläkt HOPPEBORG med vifte POMPPULINNA jossa puhallin HOPPEBORG med blæser 1 SE HOPPBORG med fläkt Läs bruksanvisningen noga innan hoppborgen används. OBS! Fläkten är endast avsedd för att

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Infravärmare, 1000 W. Apparaten blir varm när den är ansluten. Rör ej. För att undvika överhettning, täck ej över värmaren.

Infravärmare, 1000 W. Apparaten blir varm när den är ansluten. Rör ej. För att undvika överhettning, täck ej över värmaren. Infravärmare, 1000 W Introduktion Denna infravärmare med värmeelement av rostfritt stål ska monteras på väggen eller taket i inglasade uterum och balkonger. Den ska anslutas till ett jordat uttag, 230

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

KONTAKTGRILL PARILA. Original manual. Art

KONTAKTGRILL PARILA. Original manual. Art KONTAKTGRILL PARILA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere