Oplandsanalyse Skive Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplandsanalyse Skive Havn"

Transkript

1 Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011

2 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Skive Havn Oplandsanalysens resultater Skive Havns profil Værdikæder Styrkepositioner Skive Havns forretningsområder Godsdata Skive Havn Fiskeridata Skive Havn Bilag 1: Oplandsanalysens resultater

3 1 Indledning De Vestlige Limfjordshavne (Skive Havn, Struer-Holstebro Havn, Lemvig Havn, Nykøbing Mors Havn og Thisted Havn) spiller en betydelig rolle for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i den nordvestlige del af Jylland. Havnene ønsker at stå bedre rustet til at imødekomme udviklingen og i den forbindelse gennemføres en analyse af havnenes erhvervsøkonomiske betydning for det omgivende lokalsamfund (oplandsanalyse). Bestyrelsen for De Vestlige Limfjordshavne har derfor anmodet GEMBA Seafood Consulting A/S om at udføre oplandsanalyser på de fem havne. GEMBA Seafood Consulting A/S har udført arbejdet i perioden fra april 2011 til ultimo september Analysen tager udgangspunkt i Danske Havnes model til undersøgelse af havnes effekt i lokalsamfund. Modellen anvendes specifikt på Skive Havn og beregningerne er gennemført i samarbejde med Syd Dansk Universitetscenter ved Henning S. Jørgensen (SDU). Arbejdet er gennemført i tæt samarbejde og dialog med havnens personale og kommunen, som har leveret virksomhedsoversigter, kundelister m.v. i forbindelse med dataindsamlingen. 3

4 2 Formål Formålet med analysen er at fastlægge betydningen af Skive Havn i forhold til lokal samfund og region, med fokus på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt. Derudover gives der også et bud på havnens styrkepositioner, forretningsmuligheder og dens erhvervsmæssige profil i lokalområdet. Resultatet af analysen kan også anvendes til en profilering af havnenes betydning, den værdidannelse der sker samt de virksomheder, som har tilknytning til havnen og de andre erhvervsaktiviteter i og omkring havnen. Resultaterne vil endvidere have relevans i forhold til at sætte havnen på landkortet i kommunal og regional sammenhæng. Analyserne vil derfor kunne skabe opmærksomhed omkring havnens rolle for det lokale erhvervsliv, dels i forhold til transport, dels i forhold til lokal erhvervsudvikling i bredere betydning og vise effekten af koblingen mellem erhvervsliv og havn. Fremadrettet er der gode muligheder for at havnen kan spille en væsentlig rolle i den lokale og regionale erhvervspolitiske udvikling. Havnen kan derved komme til at spille en betydelig rolle, som en central lokal erhvervspolitisk aktør i de kommende år. Ikke kun som havn i snæver betydning (gods over kaj = værdiafgift), men derudover også som udbyder og driver af en vifte af aktiviteter. 4

5 3 Fremgangsmåde Den gennemførte oplandsanalyse er udført af GEMBA Seafood Consulting A/S og tager afsæt i en økonomisk model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) og Danske havne. De økonomiske beregninger i analysen er udført i samarbejde mellem SDU og GEMBA Seafood Consulting. Modellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag Skive Havns økonomiske betydning, lokalt og/eller regionalt. Der er dermed muligt at måle havnens beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning, isoleret set, såvel som den videre økonomiske effekt. Oplandsanalysen er derved et økonomisk øjebliksbillede af havnens situation, samt en vurdering af Skive Havns betydning for oplandet. Dertil kommer en vurdering af havnens profil og styrkepositioner. Oplandsanalysen for Skive Havn indeholder tre overordnede analysemodeller. Desk-research vedrørende Skive Havn. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske oplandsanalyse af Skive Havns betydning for oplandet. Interview med udvalgte virksomheder med henblik på indikation af Skive Havns styrkepositioner og profil ud fra forskellige interessenters virke på havnen. Desuden danner interview grundlag for udvælgelsen af 4 cases, som medvirker til at give en profil af havnens erhvervsliv. I løbet af undersøgelsesperioden er der sendt spørgeskemaer ud til 22 virksomheder med tilknytning til havnen, 18 har besvaret skemaet. Derudover er der gennemført interview med i alt 6 repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for Skive Havn. Analysen inddrager ikke den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af turisme. 5

6 4 Skive Havn Skive by er opstået som et naturligt handelssted ved udmundingen af Karup Å, hvor der var tæt forbindelse fra Thy, Mors og Salling mod Hærvejen ved Viborg. I 1825 brød havet gennem Agger Tange i den vestlige ende af Limfjorden, og da der nu var direkte adgang for skibe til Vesterhavet begyndte byen en handelsmæssig opblomstring, som igen forøgede befolkningstallet. I 1864 kom jernbanen til Skive da første del af Viborg-Skive Jernbanen var færdig, i 1865 blev banen forlænget til Struer. I samme periode blev der anlagt en havn, så Skive by nu for alvor begyndte at tiltrække industrivirksomheder. Havnen har traditionelt været samlingspunkt for virksomheder, som har modtaget sten og grus, grovvarer, foderstoffer og andre landbrugsprodukter via søvejen. Dette mønster afspejles også i den erhvervsstruktur, der er på havnen i dag. Nedenstående billeder viser Skive Havns (venstre) arealer i 1952 og til højre den nuværende udformning. Nordhavnen blev fyldt op i 1993 og arealet huser i dag flere store virksomheder. 6

7 5 Oplandsanalysens resultater Oplandsanalysen af Skive Havn viser, at 255 personer har deres beskæftigelse direkte eller indirekte ved virksomheder, der er beliggende ved Skive Havn (tabel 1). Dertil kommer den afledte beskæftigelse, som disse arbejdspladser generer i lokalområdet. På baggrund af oplandsanalysen kan den samlede bruttoeffekt af beskæftigelse af erhvervsvirksomhederne omkring Skive Havn opgøres til ca. 350 arbejdspladser. Tabel 1: Beskæftigelsen relateret til Skive Havn opgivet i antal personer i 2010 Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Oplandsanalysen viser ligeledes, at den samlede omsætning eller produktionsværdi i virksomhederne kan opgøres til ca. 550 mio. kroner når den indirekte og afledte effekt medregnes (tabel 2). Skive Havns aktiviteter målt på direkte og indirekte aktiviteter kan opgøres til ca. 460 mio. kr. i Tabel 2: Produktionsværdien i virksomhederne på Skive Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 352,3 352,3 Indirekte 110,0 110,0 Inducerede 93,0 93,0 Total 462,3 93,0 555,3 Kilde: SDU Tabel 3 nedenfor viser den indkomstskabelse, som virksomhederne på Skive Havn skaber i lokalområdet. Den direkte og indirekte indkomstskabelse er på 160 mio. kr. og at den inducerede værdi af havnens aktiviteter er 48 mio. kr. Sammenlagt er det en indkomstskabelse på omkring 210 mio. kr. (tabel 3). 7

8 Tabel 3: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte indkomst 113,8 113,8 Indirekte 46,2 46,2 Induceret 48,2 48,2 Total 160,0 48,2 208,2 Kilde: SDU Oplandsanalysen viser endvidere, at de afledte indkomstskatter fra Skive Havn kan opgøres til omkring 65 mio. kr. i 2010 (tabel 4). Tabel 4: Afledte indkomstskatter fra Skive Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 33,3 33,3 Indirekte 13,7 13,7 Inducerede 15,4 15,4 Total 47,0 15,4 62,5 Kilde: SDU En kort gennemgang af de væsentligste definitioner i analysen kan ses i bilag 1. Den samlede indkomstskabelse i Skive Kommune var i 2009 lidt over 6,5 mia. kr. Derved svarer indkomstskabelsen fra den direkte beskæftigelse på Lemvig Havn til ca. 2 % af det samlede beskatningsgrundlag i Skive Havns samlede produktionsværdi, betragtet som erhvervsklynge, kunne i 2010 opgøres til 555 mio. kr. Sammenholdes dette med antallet af ansatte personer relateret til havnen kan omsætningen pr. ansat opgøres til 1,7 mio. kr. Det fremgår af figur 1 at samtlige virksomheder, der er beliggende på havnen beskæftiger ca. 80 personer og generer en omsætning på næsten 190 mio. kroner i Der er ligeledes en stor gruppe af virksomheder i oplandet, som er særdeles afhængige af Skive Havn. Denne gruppe af virksomheder beskæftiger 80 personer og generer en omsætning på 193 mio. kroner i

9 Figur 1: Oversigt over erhvervsstrukturen for Skive Havn i Figur 1 giver et overblik over den nuværende erhvervsstruktur på Skive Havn. Som det fremgår af figuren er kernen i Skive Havn samlet omkring balancen i to dimensioner, henholdsvis virksomheder beliggende på havnen og virksomheder, som er afhængig af havnens ydelser. Et forhold, der dokumenter havnens vigtighed og betydning for Skive og dets opland. 9

10 6 Skive Havns profil Skive Havn er kendetegnet ved at være opbygget omkring foderstof aktiviteter i form af de to virksomheder DLG og Hedegaard, som begge er placeret på havnens arealer. Derudover er der en væsentlig shippingaktivitet i form af Skive Shipping, som også varetager den daglige drift af havnen. En anden væsentlig aktivitet på havnen er tilstedeværelsen af sten og grus virksomheder. Nedenfor er der en gennemgang af Skive Havns værdikæder, samt en identifikation af havnens styrkepositioner. Værdikæder er økonomiske forbundne led, der er samlet om en bestemte økonomiske aktivitet på havnen. 6.1 Værdikæder Værdikæde Shipping En betydningsfuld værdikæde på Skive Havn er shipping værdikæden. Tilstedeværelsen af shipping værdikæden medvirker også til at binde havnen sammen med de øvrige virksomheder og kommunen. Skive Shipping er derved et centralt omdrejningspunkt for havnens liv og betydning. Et aktivt led i dette er tiltrækningen af skibstrafik til havnen. Figur 2: Værdikæden for Shipping forbundet med Skive Havn. 10

11 Værdikæde Grovvare En anden værdikæde på Skive havn er grovvare værdikæden, som gennem årtier har haft en stor betydning for Skive Havn da der på landbrugssiden er et stort opland. Værdikæden er en væsentlig faktor for eksistensen af Skive Havn. Logistikstrukturen og dermed følsomheden i forhold til mængderne på grovvarer er meget afgørende for at denne type af aktiviteter gennemføres netop på Skive Havn. Figur 3: Værdikæden for Grovvare forbundet med Skive Havn. Værdikæde Erhvervsaktivitet Værdikæde Erhvervsaktivitet, som er samlet omkring havnens erhvervsaktivitet, kan betegnes som værende typisk traditionelle forretningsområde for en havn. I værdikæden spiller sten og grus samt Moland, der er den største arbejdsplads på Skive Havn, en væsentlig rolle. 11

12 6.2 Styrkepositioner Udover de karakteristika, der giver sig til udtryk i værdikæderne på Skive Havn, kan der identificeres en række styrkepositioner for havnen. Styrkepositionerne er afgørende for, at Skive Havn kan bibeholde sin position på sigt. For at identificere disse er der gennemført en række interviews med repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for Skive Havn. Formålet er at give et signalement af havnens styrkepositioner. På baggrund af de gennemførte interview kan tre kendetegn eller styrkepositioner ved Skive Havn fremhæves. Beliggenhed i forhold til Skive bymidte: En af de væsentligste styrkepositioner for Skive Havn er at havnen er beliggende udenfor Skive By, dette giver mulighed for at de tilstedeværende virksomheder kan gennemføre og opretholde deres aktiviteter uden at der skal tages hensyn til nærliggende boligområder. Dertil kommer at der til havnen er gode til- og fra kørselsforhold for den tunge trafik. Endelig findes der ledige arealer, som kan udnyttes og bruges til at tiltrække nye virksomheder. Erhvervsstrukturen: Blandt de tilstedeværende firmaer betragter man det som en styrkeposition at der er skabt en samling af virksomheder der grundlæggende stiller de samme krav til havnen og dens omgivelser. Det betyder at der blandt virksomhederne på havnen kan skabes forudsætninger for et godt erhvervsklima på havnen. Placering i forhold til Midtjylland: Skive Havn er centralt placeret i Jylland og har nærhed til nogle af de centrale erhvervsområder i Midtjylland. Skive Havn har derfor via sin placering et potentiale, som kan udnyttes både som ind- og udskibningshavn for store dele af den midtjyske industri. 12

13 7 Skive Havns forretningsområder Havnens forretningsområder kan samles om hovedaktiviteterne byggevarer, sten og grus, shipping og grovareselskab. Disse forretningsområder har gennem tiden medvirket til at opbygge og skabe Skive Havn. Nedenfor gives der fire profiler eller eksempler på virksomheder på Skive Havn. En af de største virksomheder på Skive Havn er Moland, som er en danskejet virksomhed, der sælger til byggemateriale til trælast- og byggemarkedssiden. Moland har domicil på Skive Havn, samt søsterselskaber i både Norge og Sverige. Moland har ligeledes lagerfaciliteter fordelt rundtom i Danmark, Norge og Sverige. I forbindelse med at nordhavnen blev fyldt op i 1993 opførte Moland deres domicil på Skive Havn. Moland er en danskejet virksomhed, der sælger trægulve, træplejemidler, indvendige døre, glasuldisolering, gipspladeprodukter/stål og porebeton til byggematerialeforhandlere. Virksomheden er blandt de største på Skive Havn og beskæftiger 35 medarbejdere. En anden central virksomhed på Skive Havn er Skive Sten & Grus ApS. Skive Sten og Grus Aps (SSG) har etableret sig på Skive havn og derved opnået mulighed for at udvide aktiviteter til også at omfatte direkte indskibning af råvarer fra Norge og Sverige. Størsteparten af råvarerne importeres i dag via søvejen fra Norge og Sverige. Virksomhedens største kunder er primært danske fordelt over hele landet, men % af den årlige produktion bliver reeksporteret til (Norge og Sverige). Al eksport fra SSG går ud via lastbil. Skive Sten og Grus tilbyder alt indenfor naturstensprodukter, lige fra stenmel til tonstunge skulpturer til både detail - og engrossalg. Skive Shipping spiller en central rolle på havnen da virksomheden varetager rollen som praktisk havne operatør på vegne af Skive Kommune. 13

14 Skive Shipping er en vigtig del af servicestrukturen på Skive Havn og har ansvaret for losning af lastning af størsteparten af de fragtskibe som anløber havnen. Skive Shipping er et firma med aner tilbage til slutningen af 1920 erne. og den nuværende ejer overtog Skive Shipping i Deres hovedaktiviteter er: Agency Chartering Videresendelse /ekspedition Stevedoring Inspektion Hedegaard beskæftiger sig med salg til landbruget, herunder økologisk og konventionelt foder til landbrug med dyrebesætninger samt såsæd, gødning og ensileringsartikler til planteavlsbedrifter Hedegård Agro blev startet i 1894, blev virksomheden opkøbt af Dan Agro Holding. Firmaet har i dag 4 fabrikker og 10 afdelinger, en af dem ligger på Skive Havn. Derudover sælges siloer, træpiller og brændstof primært til landbruget. Firmaet har et stort program specielt inden for foder til svine og fjerkræproduktion. Datterselskabet Hedegård-Foods beskæftiger sig direkte med opdræt af kyllinger og ægproduktion. 14

15 8 Godsdata Skive Havn Tabel 5 viser at antallet af anløb til Skive Havn er stabilt omkring 60 stk. om året i perioden fra 2007 til De fragtskibe, der kommer til Skive Havn er hovedsagelig i størrelsen BT. Større skibe kan ikke anløbe Skive Havn grundet den lave vanddybde. Størrelsen er begrænset af dybdegangen i indsejlingen ved Thyborøn og Løgstør. Tabel 5: Antal fragtskibsanløb til Skive Havn i perioden Bruttotonnage Gennemsnit BT BT BT Total Kilde: DST De primære godstyper der bliver ind og udlosset på Skive Havn kan ses i tabel 6. I 2010 var den totale mængde ton, hvor de dominerende godstyper var Fast bulk med ton efterfulgt af sten, sand og grus med ton. Godsomsætningen på Skive Havn har oplevet en stigning indtil 2008 hvor finanskrisens holdte sit indtog. I de efterfølgende år har der været en reduktion i godsomsætningen på havnen. Tabel 6: Godsomsætning (ind og udlosset) i 1000 ton på Skive Havn i perioden Godstype Gennemsnit Malme og metalaffald ,25 Landbrugsprodukter ,5 Foderstoffer ,25 Gødningsstoffer Sten, sand og grus ,25 Kalk, cement, gips mv ,25 Fast bulk i øvrigt ,75 Stykgods i øvrigt ,5 GODS I ALT ,5 Kilde: DST. 15

16 9 Fiskeridata Skive Havn I 2010 var der registreret ét hjemmehørende fiskerfartøj i Skive Havn. Hvis man betragter landingsmængderne fra fiskeriet til Skive Havn ses en tydelig nedgang i perioden I 2006 blev der landet 568 ton til Skive Havn, dette tal er faldet til 264 ton i Der bliver udelukkende landet blåmuslinger til Skive Havn i den undersøgte periode 2007 til Tabel 7: Fiskerilandinger til Skive Havn i ton i perioden Skive Gennemsnit Blåmusling Kilde: Fiskeridirektoratet. 16

17 10 Bilag 1: Oplandsanalysens resultater Beregninger for Skive Havn, Tabel 1: Beskæftigelsen relateret til Skive Havn opgivet i antal personer i 2010 Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Tabel 2: Produktionsværdien i virksomhederne på Skive Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 352,3 352,3 Indirekte 110,0 110,0 Inducerede 93,0 93,0 Total 462,3 93,0 555,3 Kilde: SDU Tabel 3: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte indkomst 113,8 113,8 Indirekte 46,2 46,2 Induceret 48,2 48,2 Total 160,0 48,2 208,2 Kilde: SDU Tabel 4: Afledte indkomstskatter fra Skive Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 33,3 33,3 Indirekte 13,7 13,7 Inducerede 15,4 15,4 Total 47,0 15,4 62,5 Kilde: SDU 17

18 Nedenstående er en kort gennemgang af de væsentlige definitioner i analysen: Direkte aktivitet: Den direkte aktivitet er den aktivitet, som foregår i virksomheder, som er afhængige af havnen, enten fordi de er lokaliserede på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud af havnen f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning. Disse virksomheder er omfattet af en liste, der danner udgangspunkt for analysen. Indirekte aktivitet: Når tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter er tilgængelige beregnes der tal for det træk på øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen, dvs. den indirekte aktivitetsvirkning. Denne virkning omfatter dels den aktivitet, der skabes ved leverancer til de virksomheder, der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktiviteter i den lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres. Der er taget hensyn til at ikke alt kan leveres fra regionen. Det afhænger f.eks. af regionens størrelse og erhvervsstruktur om den kan levere indenfor de erhverv, der typisk er leverandør til havnene. Dette er der taget hensyn til ved beregningen. Induceret aktivitet: Ud over de indirekte virkninger af havnens aktiviteter beregnes såkaldt inducerede virkninger. Disse virkninger er udskilt i en søjle for sig selv i tabellerne. Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst, som skabes ved den direkte og indirekte aktivitet anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sig mod regionalt produceret konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker at der skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc.. Resultatet af denne proces kan beregnes og er her anført under inducerede virkninger for de fire målvariable. 18

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Faktaark - værdikæder for halm

Faktaark - værdikæder for halm Det Nationale Bioøkonomipanel Faktaark - værdikæder for halm Tilgængelige halm- og træressourcer og deres nuværende anvendelse Der blev i Danmark fremstillet knapt 6 mio. tons halm i 2010 og godt 6,5 mio.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Spørgeskema Øresundsindeks marts 2006 Hvordan har udviklingen på følgende områder været for Deres virksomhed? Omsætning og handel Svar DK DK (=139) S (=253) 1a. Sammenlignet

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark 22 mia. kr. skaber 23.700 job langt de fleste på landet

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere