BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015"

Transkript

1 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

2 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker vil rådet endvidere prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj. Hvad angår fokus på gruppen unge og nyansatte planlægger rådet en udvidet indsats i Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på de statslige, regionale, kommunale og finansielle kontorer. Rådet arbejder løbende på at nå ud til endnu flere af de (Danmarks Statistik 2012), der er beskæftiget inden for det offentlige og finansielle kontorområde. En brugerundersøgelse, som rådet fik foretaget blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i juni 2013, tyder på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Her angav 68 % af respondenterne, at de havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration. Det er en stigning på 17 % i forhold til Derfor vil rådet også fremadrettet anvende en kombination af flere kanaler til formidling af viden gennem elektroniske, trykte medier og det direkte møde med inspiration til at anvende forskellige redskaber og metoder. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af, dem der kender rådet finder det værdifuldt, at begge parter står bag rådets aktiviteter. Rådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 27. oktober Side 2 af 14

3 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 4 Fordeling af aktivitetsramme Psykisk arbejdsmiljø: Forandringsrobusthed Forprojekt om positive arbejdsmiljøfaktorer Værktøjspuljen Muskel & Skeletbesvær: Fremtidens kontor Kropogkontor.dk Gå hjem-møder Værktøjspuljen Ulykker Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Værktøj: Styr uden om trusler og vold Kommunikation Udvikling af et kommunikationsberedskab Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Messer og folkemøde Opdatering af publikationer Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Indeklimaportalen.dk Mål i arbejdet Side 3 af 14

4 Indsatsområder BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration gennemfører i 2015 en række aktiviteter inden for de prioriterede områder i regeringens handlingsplan. Målet er at forebygge muskel og skelet besvær, belastninger inden for det psykiske arbejdsmiljø og forebygge ulykker, vold og trusler. Rådets samlede aktivitetsramme i 2015 er kr. Sådan vil rådet fordele midlerne i 2015: Formidling 34% Psykisk arbejdsmiljø 27% Ulykker 7% Muskel & skelet 32% Budget 2015 Psykisk arbejdsmiljø Muskel & skelet Ulykker Formidling I alt kr kr kr kr kr. Side 4 af 14

5 Fordeling af aktivitetsramme Nedenfor ses et budget for BrancheArbejdmiljøRådets aktivitetsramme fordelt på aktiviteter inden for de 3 nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker samt de generelle formidlingsaktiviteter, der også omfatter den særlige branchespecifikke indsats vedrørende indeklima. Indsatsområder Budget 2015 Sekretariatsbidrag Ekstern konsulent Psykisk arbejdsmiljø Formidling forandringsrobusthed Positive faktorer/sygefravær Værktøjsudvikling Muskel og skelet Fremtidens kontor kropogkontor.dk Gå hjem-møder muskel & skelet Værktøjsudvikling og eftersyn Ulykker Voldsrisiko uden for fast arbejdsplads Værktøj Kommunikation Arbejdsmiljøweb Indeklima Sociale medier Opdatering Messer og Folkemøde I ALT Fordelingen af sekretariatsbidraget er 65% til intern konsulent og 35% til projektadministration. Side 5 af 14

6 1 Psykisk arbejdsmiljø: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration gennemfører en række aktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø i Målet er at forebygge belastninger og at fremme godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på arbejdspladsens kerneopgave. - Opbygning af arbejdspladsens forandringsrobusthed ser rådet som en afgørende opgave til at møde vilkårene i rådets brancher og samtidig følge op på passende vis på Arbejdsmiljørådets anbefalinger og materialer. Derfor prioriteres formidling af rådets nyudviklede materiale - Positive arbejdsmiljøfaktorer og sygefravær: Rådet indleder et forprojekt og opdaterer eksisterende web-tema om sygefravær - Værktøjsaktiviteten: Endelig fokuseres der på at holde rådets værktøjer og materialer opdaterede og relevante for målgruppen samt at kunne følge op på nye råd og vejledninger fra Arbejdstilsynet Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i rådets strategi : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 1.1 Forandringsrobusthed Arbejdsmiljørådet gav i 2013 rådet til opgave at videreformidle anbefalinger til et godt arbejdsmiljø under forandringer. Rådet har i første omgang responderet på denne opgave i hæftet Kom videre med social kapital fra ultimo 2013, hvor et kapitel i hæftet retter fokus på at sikre god planlægning og gennemførelse af forandringer med fokus på arbejdsmiljøet på baggrund af bl.a. i Arbejdsmiljørådets anbefalinger. I 2014 udarbejdes et materialet til fremme af Forandringsrobusthed. I 2015 formidles aktiviteten på to konferencer. Mål for aktiviteten: At FOKAs arbejdspladser håndterer forandringer, så de medvirker til, at færre bliver psykisk belastede. Plan: Rådet inviterer til minimum to formidlingskonferencer om forandringsrobusthed. Målgruppen er arbejdspladsens MED/SU/arbejdsmiljø-organisation: leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, og eventuelt andre forandringsaktører. Konferencen er deltagerbetalt, hvad angår udgift til konferencested og eksterne oplægsholdere. - At der afholdes to konferencer - At der opnås deltagelse fra 100 deltagere pr. konference - At 80% af deltagerne finder materialet og tilgangen relevant for deres arbejdsmiljø - At 50% af deltagerne har anvendt materialet på arbejdspladsen 3 måneder efter konferencen - At 30% af deltagerne har foretaget konkrete handlinger for at styrke arbejdspladsens forandringsrobusthed 3 måneder efter konferencen - At der tilmeldes 100 nyhedsbreve ved konferencerne Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. Side 6 af 14

7 1.2 Forprojekt om positive arbejdsmiljøfaktorer NFA og Arbejdsmiljørådet har i 2010 afdækket en række positive faktorer i arbejdsmiljøet: indflydelse og deltagelse, social støtte i fx gruppeorganiseret arbejde, tillid og retfærdighed i form af fx udviklingsledelse samt involvering, mening, engagement og identitet i arbejdet. Rådet ønsker indblik i, hvordan og hvilke faktorer rådet med fordel kan bibringe arbejdspladserne information og vejledning om, når der tages højde for, at moderne vidensmedarbejdere kan have arbejdsvilkår, der spænder fra en høj grad af fleksibilitet og selvledelse til en høj grad af standardisering og ydrestyring samt varierende grader af borger-/kundekontakt. Mål for aktiviteten: At danne beslutningsgrundlag for, om rådet i 2016 skal udarbejde en egentlig udviklings- og formidlingsaktivitet, der sætter fokus på, hvordan de positive arbejdsmiljøfaktorer kan anvendes af kontorarbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor med forskellige arbejdsvilkår. Plan: Der skabes indblik i, hvordan og hvilke af de positive faktorer der med fordel kan gøres til genstand for information og vejledning til rådets arbejdspladser. Det kan fx ske med udgangspunkt i NFAs forskning. I forbindelse med forprojektet ønsker rådet, at siderne på arbejdsmiljøweb om sygefravær opdateres med ny viden og resultaterne fra forprojektet. - At rådet får skabt et kvalificeret grundlag for at kunne beslutte, om og i givet fald: hvordan positive arbejdsmiljøfaktorer kan gøres til genstand for en udviklings- og formidlingsindsats i At Arbejdsmiljøwebs sider om sygefravær opdateres med aktuel viden om emnet Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 1.3 Værktøjspuljen I 2015 holder rådet fokus på, at rådets værktøjer hjælper arbejdspladserne fra ord til handling i deres arbejdsmiljøindsatser. Det vil bl.a. sige, at værktøjerne løbende formidles, revitaliseres samt, at det sikres, at rådets materialer og værktøjer er opdaterede. Det kan bl.a. ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BrancheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Og det kan bl.a. ske ved, at rådet vil drøfte, hvordan Rådet kan imødekomme arbejdspladsrettede efterspørgsler på at få præsenteret værktøjerne. Mål for aktiviteten: At støtte arbejdspladserne i at komme fra ord til handling i varetagelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Plan: Med baggrund i bl.a. udmeldinger fra Arbejdstilsynet skaber rådet overblik over behovet for at revidere og revitalisere sine værktøjer til fremme af psykisk arbejdsmiljø i Herudover overvejer og undersøger rådet, hvorvidt rådet kan spille en rolle i videreformidling af læringsspil om social kapital udviklet af Slagelse Kommune. - At rådet følger op på relevante råd og retningslinjer fra Arbejdstilsynet og sikrer, at disse videreformidles til BAR FOKAs målgrupper - At rådet løbende evaluerer materialer og værktøjer til fremme af godt psykisk arbejdsmiljø - At eventuelle uforbrugte midler anvendes til at formidle et eller flere mindre, afgrænsede værktøjer Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Side 7 af 14

8 2 Muskel & Skeletbesvær: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration udfører tre hovedaktiviteter inden for muskel- og skeletområdet i Målet med aktiviteterne er at forebygge muskel- og skeletbelastninger. Aktiviteterne bygger videre på tidligere års aktiviteter om f.eks. Fremtidens kontor og arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær på kontorarbejdspladsen. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter baseres på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 2.1 Fremtidens kontor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration er gået foran i forhold til at udvikle inspiration og vejledning til åbne kontorlandskaber og nye kontorformer. Det er blevet til en række materialer/publikationer, som rådet nu vurderer, at de ikke længere løser den nødvendige opgave: At adressere arbejdsmiljøudfordringer og informere og vejlede til bedre arbejdsmiljø i åbne kontorer, kontorlandskaber og miljøer. På den baggrund ønskes en udfasning af det eksisterende materiale herimod at sikre at rådet tilbyder opdateret og relevant vejledning. En del af opgaven bliver at afdække, hvor nyere tematikker er opstået og sikre, at de bliver dækket ind. Herunder: - Øget digitalisering af arbejdsgange. - Det modsatrettede vilkår, at nogle kontoransatte arbejder virtuelt, projektorienteret og flydende (både tids- og rumligt), mens andre bindes til konkrete geografiske arbejdssteder og til arbejdet i specifikke tidsrum. Mål for aktiviteten: Målet for aktiviteten er, at sikre, at rådet leverer opdateret og relevant materiale, vejledning og værktøjer, der ved information og vejledning bidrager et godt arbejdsmiljø i åbne kontorer, kontorlandskaber og miljøer. Plan: Rådet evaluerer sine materialer og værktøjer til Fremtidens kontor og bygger videre på den strategi, der i 2014 udvikles for at bringe indsatsen up-to-date. - At rådet i 2015 udkommer med opdateret materiale om Fremtidens Kontor - At materialet er downloadet 2000 gange et år efter udgivelsesdato. Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 2.2 Kropogkontor.dk Kropogkontor.dk (tidligere sundarbejdsplads.dk), er rådets hjemmeside til formidling af information om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, fremme af bevægelse på kontorarbejdspladsen, samt fremme af et godt arbejdsmiljø på kontoret. I 2014 fastlagde rådet en strategi for siden med den ambition at gøre den til en foretrukken side for kontorarbejdspladser i det offentlige og finanssektoren om forebyggelse af muskel & skeletbesvær og fremme af godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser udkommer 4 nyhedsbreve, der udfolder 2014-strategiens prioriterede emner for hjemmesiden. Mål for aktiviteten: At bidrage til at forebygge muskel- og skeletbelastninger i det stillesiddende kontorarbejde. Side 8 af 14

9 Plan: Rådet udsender nyhedsbreve via kropogkontor.dk til at holde målgruppen opdateret om relevante emner og gradvist udfolde den re-designede hjemmesides indhold. - At rådet i 2015 udsender minimum 4 nyhedsbreve via kropogkontor.dk, der afspejler relevant og prioriteret information til forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger i kontorarbejdet. Nyhedsbrevene åbnes af 30 % af abonnenterne og læses af 10 % af abonnenterne. - At rådet løbende opdaterer kropogkontor.dk med relevant information ud fra den vedtagne strategi - At der opnås en stigning på nyhedsbrevstilmeldinger på 10% i forhold til foregående år Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 2.3 Gå hjem-møder Rådet har fokus på at forebygge muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet og har blandt andet forsøgt at inspirere til nye veje i forebyggelsen i form af nudge-løsninger i I 2015 ønsker rådet at afholde fyraftensmøder om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i kontorarbejde og her blandt andet formidle nudge-løsninger og resultater. Møderne må gerne adressere emnet på en sjov og inddragende måde fx ved brug af nudge-løsninger i praksis som en del af programmet. Det forventes at møderne samtidig kan bidrage til at højne kendskabet til hjemmesiden Kropogkontor.dk. Mål for aktiviteten: At bidrage til at forebygge muskel- og skeletbelastninger i det stillesiddende kontorarbejde. Plan: Rådet afholder op til tre fyraftensmøder om forebyggelse muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. Målgruppen er arbejdspladsens MED/SU/AMO: leder, TR og AMiR eventuelt suppleret af andre arbejdsmiljøaktører. Møderne er deltagerbetalte, hvad angår udgifter til lokaler, forplejning samt eksterne oplægsholdere. - At rådet i 2015 afholder op til 3 gå hjem-møder om forebyggelse muskel- og skeletbesvær i kontorarbejde - At der deltager mindst 100 på hvert af de tre møder - At minimum 100 af deltagerne melder sig til nyhedsbrevet kropogkontor.dk. Budget 2015: Kr , herunder til eksterne. 2.4 Værktøjspuljen I 2015 udvikler og formidler rådet løbende nye korte og enkle værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær samt fremme af den sunde arbejdsplads. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Det kan fx handle om nudges til fremme af bevægelse og variation ved stillesiddende arbejde. Mål for aktiviteten: At sikre enkle og opdaterede værktøjer til løbende, at varetage forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BrancheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Plan: Rådet reviderer løbende udvalgte værktøjer i At rådet følger op på relevante råd og retningslinjer fra AT og sikrer videreformidling til målgrupperne - At rådet løbende evaluerer materialer og værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær - At eventuelle uforbrugte midler kan anvendes til at formidle et eller flere små værktøjer Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. Side 9 af 14

10 3 Ulykker Hensigten med ulykkesindsatsen er at medvirke til, at der over en årrække ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 3.1 Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Forebyggelse og håndtering af trusler og vold er fortsat et prioriteret område for rådet. Alene og fagligt isoleret arbejde, hvad enten det er i borgerens/kundens hjem eller i det offentlige rum mv., er et voksende område, som kan give flere belastende situationer; eksempelvis i mødet med borgere/kunder med misbrugsproblemer, psykisk sygdom mv., hvor man som medarbejder aldrig helt ved, hvad der venter én. Stikord for forebyggelse er bl.a. at trække sig ved konfrontationer, planlægning, faglighed, supervision samt teamsamarbejde. Mål for aktiviteten: I 2015 ønsker rådet at sætte et skærpet fokus på alenearbejde, fx når arbejdet foregår væk fra de almindelige rammer på arbejdspladsen; på gaden, i borgerens hjem eller i en særlig kundekontakt. Det er et mål for aktiviteten, at den integrerer arbejdet med arbejdspladsvurdering, APV. Plan: Aktiviteten kan fx bestå i et inspirationsmateriale, udvikling af en tjekliste samt indhentning af eksempler på gode erfaringer med at planlægge arbejdet, så risikoen ved alenarbejde minimeres. Aktiviteten gennemføres i samarbejde med BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed downloads et år efter udgivelse. Budget 2015: Kr BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed bidrager med kr., heraf til eksterne. 3.2 Værktøj: Styr uden om trusler og vold Mål med aktiviteten: Målet er at nå de enkelte delbrancher mere målrettet, fx Jobcenteret eller Banken etc. Plan: Der foretages en brancheretning og tilpasning af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds materiale Styr uden om trusler og vold. Materialet er målrettet den menige medarbejder og ledere på arbejdspladser, hvor der er voldsrisiko, og der er fire temaer i fokus: Tryghed, Faglig udvikling, risikovurdering og samarbejde. Der udvælges to områder i Der kan efter behov vælges flere i Områder i 2015 kan fx være jobcentre og banker downloads et år efter udgivelsesdato Budget 2015: , herunder kr. til eksterne. Side 10 af 14

11 4 Kommunikation At være synlig over for dem, der skal omsætte BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer til konkret handling på den enkelte arbejdsplads, er en væsentlig forudsætning for rådet. Og derfor er formidling af aktiviteter og indsatser stærkt prioriteret. Netop derfor udgør arbejdsmiljøweb.dk og de relevante brancherettede datterhjemmesider samt de sociale medier en væsentlig del af prioriteringen. Samtidig er det værd at bemærke, at selv om nogle aktiviteter, som fx indeklimaportalen.dk, emnemæssigt ligger inden for fysisk arbejdsmiljø, så er den placeret under kommunikation. God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det, og der hvor de er, udgør omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. BrancheArbejdsmiljøRådet prioriterer såvel den elektroniske formidling og distribution, som den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer, konferencer og møder. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling rådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler rådet vil være til stede på de medier hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører rådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HRog arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. 4.1 Udvikling af et kommunikationsberedskab BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører som konkurrerer om ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er baggrunden for, at de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som en vigtig aktør med værktøjer til, hvordan et godt arbejdsmiljø kan opnås. Mål med aktiviteten: Aktiviteten har til formål at bidrage til en styrket og øget indsats overfor såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil promovere og reagere aktivt på de emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde. Det er hensigten at stille skarpt på, hvordan den enkelte målgruppe nås, og hvordan det kan ske i samarbejde med organisationerne. Plan for aktiviteten: Aktiviteten vil have form af en målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til formål at sætte bestemte emner på dagsordenen, og issues management, der medvirker til, at omtalen forløber i overensstemmelse med ens ønsker og bl.a. indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, man ønsker at fremme. Til formålet udarbejdes a: et årshjul med vægt på forskellige budskaber til forskellige lejligheder/på forskellige tidspunkter af året, og b: et beredskab for, hvilke emner og værktøjer, der aktivt kan formidles, når specifikke arbejdsmiljøtemaer og spørgsmål bliver aktuelle. Derfor skal denne indsats integreres i den formidling, der sker i forbindelse med rådets aktiviteter. Effektmål: Udvikling og eksekvering af et kommunikationsberedskab. Budget 2015: Midlerne er afsat i bevilling vedr. Aktivitetsplan for 2014 Side 11 af 14

12 4.2 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk I 2014 fik de 3 BrancheArbejdsmiljøRåds hjemmesider nyt CMS-system, som ud over at effektivisere og optimere vedligeholdelsesarbejdet også gjorde det muligt at se siderne via tablets eller telefon. Den nye teknologi er er del af opgaven at sikre løbende udvikling og vedligehold af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider. Mål med aktiviteten: Konkurrencen om brugernes tid og opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiderne er synlige på internettet, at de kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgrupperne, samt at det er let at finde det man leder efter og bringe det i anvendelse. Derudover er et aktivt tilstedeværd på de sociale medier, hvor materialer omtales, ligeledes med til at sikre, at BrancheArbejdsmiljøRådet er der, hvor brugerne også er. Og der ud over vil synlighed og overblik ske gennem oprydning i gammelt materiale, søgemaskineoptimering og udgivelse af faste nyhedsbreve. Plan for aktiviteten: I 2015 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Effektmål: Målet er en fortsat stigning i 2015 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for en forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Budget 2015: kr., heraf kr. til eksterne ressourcer. Samlet budget til arbejdsmiljøweb 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr., heraf kr. til eksterne 4.3 Sociale Medier synlighed ad flere kanaler De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd er aktive på de sociale medier og har udarbejdet og implementeret en strategi for arbejder, som påbegyndtes i marts Det er sket som en del af den overordnede strategi om at være synlige ad flere kanaler. Mål med aktiviteten: Flere brugere har, i de brugerundersøgelser rådene har gennemført, udtrykt ønske om større synlighed, tættere dialog og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng, hvor også flere konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook, Twitter og LinkedIn. Plan for aktiviteten: De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd har derfor sammen etableret facebooksiden Godt arbejdsmiljø som med et udgangspunkt på 600 venner i foråret 2014 har øget sin vennekreds til ved indgangen til oktober Siden benyttes aktivt til at slå indhold op om rådenes materialer, og den har bidraget med 3 % af trafikken på Arbejdsmiljøweb.dk. Derudover er det et formål at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre. Den samme ambition gør sig gældende på rådenes side på LinkedIn. Også her er det indholdsmæssige udgangspunkt de vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet inden for de strategiske indsatsområder. Formålet er, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles og på den måde nå ud til så mange interesserede som muligt. Effektmål: Målet i 2015 er at øge antallet af venner på Facebook til og et udvidet kontaktnet på LinkedIn. Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Side 12 af 14

13 4.4 Messer og folkemøde BrancheArbejdsmiljøRådet deltog i 2014 som noget nyt i Folkemødet på Bornholm. Her delte man sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljø Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø et telt, kaldet Arbejdsmiljø Loungen og stod for en succesfuld afvikling af 12 events. Derfor ønsker rådet at deltage i Folkemødet Mål med aktiviteten: Formålet med deltagelsen er at komme i dialog med beslutningstagere og sætte arbejdsmiljø på dagsordenen samt gøre opmærksom på BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter. Plan for aktiviteten: Rådet deltager på messer, konferencer og møder efter en samlet plan for året, der bredt dækker brancheområderne for de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd. Herudover kan organisationerne til egne konferencer låne messestand og materialer. Såfremt budgettet tillader det, vil messestanden blive opdateret så den lever op til den nye designlinje. Effektmål: Målet for aktiviteten er at få tilmeldinger til nyhedsbreve på de messer og konferencer BrancheArbejdsmiljøRådene deltager i. Målet med Folkemødet er, i samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen gennem debatter, dialog og events. Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Samlet budget 3 BrancheArbejdsmiljøRåd ca kr., heraf kr. til eksterne 4.5 Opdatering af publikationer Mål for aktiviteten: Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugerne i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Effektmål: Målet i 2015 er, at rådenes publikationer bliver opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne indføjes direkte i PDF erne. Budget 2015: kr. til eksterne ressourcer Samlet budget alle tre BAR ca kr., heraf eksterne midler kr. 4.6 Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Plan for aktiviteten: De 11 BrancheArbejdsmiljøRåd fortsætter samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen i målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældre og arbejdsgivere. Effektmål: Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo Budget 2015: Udgift 0 kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr.) 4.7 Indeklimaportalen.dk De 3 BrancheArbejdsmiljøRåds indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk, som er en af rådenes mest besøgte hjemmesider. Plan for aktiviteten: På hjemmesiden indeklimaportalen.dk kan man læse om centrale og aktuelle emner inden for indeklimaområdet. Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via nyhedsbreve. De emner, der tages op, er centrale for de 3 brancheområder. Effektmål: Målet for hjemmesiden er at øge antal totale besøg og abonnenter med 10 %. Det sker bl.a. ved udsendelse af 10 nyhedsbreve, søgemaskineoptimering og markedsføring over for organisationer og interessenter. Budget 2015: BAR FOKAs andel kr., herunder kr. til eksterne ressourcer. Samlet budget alle tre BAR kr., heraf kr. til eksterne Side 13 af 14

14 Mål i arbejdet Område Indsats Strategi Effektmål Psykisk arbejdsmiljø Forandringsrobusthedskonferencer Fra ord til handling Positive Synlighed ad flere kanaler faktorer/sygefravær Synergi med andre aktører Værktøjsudvikling Fra ord til handling Synergi med andre aktører To konferencer 200 deltagere -80% tilfredse 50% har anvendt efter 3 måneder 30% foretager konkrete handlinger efter 3 mdr. Faglig afgrænsning/forprojekt Opdatering af Arbejdsmiljøwebs om sygefravær Lancering af opdaterede sider med 500 besøg Opfølgning på AT Formidling af 1-2 afgrænsede værktøjer downloads/år fra udgivelsesdato Muskel & skeletbesvær Fremtidens kontor Gå hjem-møder Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler Lancering af 1 stk. opdateret materiale downloads/år fra udgivelsesdato 3 møder deltagere 35 % tilmelding nyhedsbrev fra Kropogkontor.dk Kropogkontor.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøg og nyhedsbrevsabonnenter 4 nyhedsbreve, der udfolder re-designet webside Min. 30 % læser og 10% klikker på nyhedsbreve Værktøjsudvikling Fra ord til handling Synergi med andre aktører Opfølgning på AT Formidling af 1-2 afgrænsede værktøjer downloads/år fra udgivelsesdato Ulykker Voldsrisiko uden fast arb.plads Værktøj: Styr uden om vold Fra ord til handling Fra ord til handling downloads/år fra udgivelsesdato downloads/år fra udgivelsesdato Arbejdsmiljoweb Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal og 25 nyhedsbreve Sociale medier Synlighed ad flere kanaler venner på Facebook Opbygning af netværk på LinkedIn Kommunikation Messer Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører tilmeldinger til nyhedsbreve Opdatering Synlighed ad flere kanaler Alle materialer opdateres i løbet af året Indeklimaportalen Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører 10 % stigning i besøgstal Side 14 af 14

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere