Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: og Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: og Den"

Transkript

1 Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: og Den D.nr Sagsbeh. tg_lev Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger Idet Landsforeningen LEV takker for muligheden for at komme med kommentarer til ovenstående lovforslag, fremsender vi hermed vores høringssvar. Indhold 1) Indledende bemærkninger og sammenfatning 2 Sammenfatning 2 2) Specifikke bemærkninger 3 Bemærkningernes 2.1. Husorden 3 Bemærkningernes 2.2. Formål, anvendelsesområde og målgruppe 4 Bemærkningernes 2.3. Fysisk guidning 5 Bemærkningernes 2.4. Afværgehjælp 5 Bemærkningernes 2.5. Fastholdelse mv. 5 Bemærkningernes 2.6. Låsning og sikring af yderdøre og vinduer 6 Bemærkningernes 2.7. Tryghedsskabende velfærdsteknologi 7 Bemærkningernes 2.8. Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 8 Bemærkningernes Målretning af botilbud til unge 8

2 1) Indledende bemærkninger og sammenfatning Anvendelse af fysisk magt og andre former for indgreb over for mennesker med handicap skal altid være den absolutte undtagelse ikke kun på skrift, men også i praksis. LEV anerkender, at det i særlige situationer kan være nødvendigt at anvende fysisk magt. Men vi må aldrig nedtone eller negligere, at det for ethvert mennesker er krænkende at blive fastholdt og udsat for tvang. Mennesker med handicap også med meget omfattende handicap oplever det som mindst lige så integritetskrænkende at blive udsat for eksempelvis gentagende fysiske fastholdelser imod deres vilje, som alle andre. For nogle kan det føre til, at de bliver mere udad reagerende og aggressive, for andre vil konsekvensen være resignation og en følelse af magtesløshed i eget liv. Magtanvendelse må aldrig blive den nemme løsning, som bare skal overstås og så bliver alt godt igen. Oplevelsen sætter sig i den enkelte og det gælder både det enkelte mennesker med handicap, og det personale som udfører magtanvendelsen. Dette fundamentale udgangspunkt må aldrig glemmes. Nærværende lovforslag udspringer af den politiske aftale, som blev indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 31. august i år. Forhandlingerne foregik på baggrund af en rapport fra Børne- og Socialministeriet, som indeholdte en lang række forslag til ændring af servicelovens magtanvendelsesregler. Linjen i rapportens anbefalinger pegede stort set alle i retning af at tillade mere fysisk magtanvendelse, lempeligere regler for registrering, indberetning og myndighedsovervågning samt forringelser af retten til eget hjem for beboere i botilbud. Langt hovedparten af disse stærkt problematiske anbefalinger blev ikke imødekommet af partierne i den endelige aftale, og det ønsker LEV at udtrykke sin dybe taknemmelighed over. Ændringerne i nærværende lovforslag ligger meget langt fra udspillet. Sammenfatning LEV har en række specifikke kommentarer og anbefalinger til de enkelte dele af lovforslaget. Disse gennemgås i de følgende afsnit. Blandt de væsentligste, som vi her særligt ønsker at henlede opmærksomheden på er: LEV stiller sig uforstående over for, at en hjemmel til husorden sker i servicelovens kapitel om magtanvendelse. En husorden kan ikke udgøre et grundlag for magtanvendelse eller andre indgreb, og det vil derfor sende et unødvendigt forvirrende og latent problematisk - signal, at hjemlen indgår i magtanvendelseskapitlet. Se yderligere side 3. 2

3 LEV forholder sig meget skeptiske over for den tilsyneladende lempelse af kriterierne for personalets anvendelse af fysisk magt, som sker i relation til fysiske fastholdelser mv. Forslagets begrundelser for, hvorfor der bør ske denne lempelse er særdeles mangelfuld, og det forekommer uklart for os, om der er dækning for den foreslåede lempelse i den politiske aftale om revision af reglerne. Se yderligere side 5-6. LEV er grundlæggende positiv over for, at der med forslaget skabes mulighed for at etablere ungemiljøer for mennesker med handicap i botilbud. Vi finder det afgørende, at hjemlen alene anvendes til etablering af egentlige ungdomsboliger hvilket bør tydeliggøres i relation til botilbud efter servicelovens 108. Se yderligere side ) Specifikke bemærkninger I nedenstående afsnit gennemgås de dele af lovforslaget, hvor LEV har bemærkninger. Bemærkningernes 2.1. Husorden Som noget nyt foreslås det, at bo- eller dagtilbud kan fastsætte en vejledende husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold i den del af bo- eller dagtilbuddet, som ikke er beboerens egen bolig. Husordenen fastsættes af tilbuddets leder, men det angives dog i stk. 2, at beboere og pårørende skal inddrages i udarbejdelsen af husordenen. En husorden kan kun være gældende for bo- eller dagtilbuddets fællesarealer ikke borgerens egen lejlighed eller værelse. LEV finder det relevant at skabe eksplicit hjemmel til fastsættelse af sådanne husordener. Dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af husordenen (jf. stk. 1) kan være en anledning til respektfuld dialog om gensidige forventninger til, hvordan man er sammen i bo- eller aktivitetstilbuddet. LEV finder det imidlertid stærkt tvivlsomt, at en husorden ligefrem kan medvirke til at forebygge magtanvendelser, da den gør retningslinjerne for ophold på bo- eller dagtilbuddets fællesarealer tydelige for borgere, pårørende og personale (side 15). Vi finder det usandsynligt, at en beboers kendskab til retningslinjer og lignende kan forebygge situationer, der kan begrunde magtanvendelse, og vi har ikke kendskab til eksempler, der kunne underbygge, at dette skulle være tilfældet. Vi foreslår, at denne begrundelse i forslagets bemærkninger udelades. Det er helt afgørende, at en husorden kun er vejledende, samt at en husorden aldrig kan udgøre et grundlag for fysisk magtanvendelse eller andre former for indgreb over for den enkelte. I forslagets bemærkninger angives det således, at en husorden ikke kan danne selvstændigt grundlag for magtanvendelse eller andre sanktioner over for borgerne. LEV finder denne formulering unødvendigt flertydig, idet det indikeres, at manglende overholdelse af en husorden kan udgøre en del af grundlaget for magtanvendelse eller andre indgreb over for den enkelte borger. Denne uklarhed er pro- 3

4 blematisk ikke mindst i forhold til fortolkningen i praksis og vi anbefaler, at formuleringen præciseres ved at udelade selvstændigt. Selvom LEV som nævnt finder, at det kan være hensigtsmæssigt, at der etableres eksplicit hjemmel til fastsættelse af husordener, så stiller vi os uforstående over for, at en sådan hjemmel sker i servicelovens kapitel om magtanvendelse. En husorden skal ikke kunne udgøre et grundlag for magtanvendelse eller andre indgreb, og det vil derfor efter vores opfattelse sende et unødvendigt forvirrende signal, at hjemlen indgår i magtanvendelseskapitlet. LEV foreslår, at hjemlen til udarbejdelsen af en husorden placeres andetsteds i serviceloven, eksempelvis i direkte tilknytning til bestemmelserne om de relevante tilbud ( 108 samt 104). Bemærkningernes 2.2. Formål, anvendelsesområde og målgruppe Den foreslåede ændring i pkt. 6 indebærer, at formålsbestemmelsen i et nyt stk. 2 suppleres med, at magtanvendelse alene må ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på boeller dagtilbuddet eller hensynet til andre. LEV finder det afgørende, at det fortsat er formålet med magtanvendelsesreglerne at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Herved sendes et vigtigt og stærkt signal om, at magtanvendelse og andre indgreb aldrig må blive en metode i omsorgen for sårbare mennesker med behov for støtte i hverdagen og at der altid skal udfoldes maksimale bestræbelser på at forebygge brugen af magt. Vi finder det hensigtsmæssigt, at formålsbestemmelsen i magtanvendelsesafsnittet tydeliggør den allerede gældende omsorgspligt i serviceloven. Imidlertid er vi skeptiske over for den meget brede formulering af, hvilke hensyn der kan begrunde magtanvendelse og andre indgreb, herunder hensynet til fællesskabet i bo- eller dagtilbuddet og af hensyn til andre. LEV foreslår, at denne formulering præciseres, således at det er tydeligt, hvilken form for hensyn, der er tale om samt især hvilke hensyn der ikke kan begrunde magtanvendelse og andre indgreb. Det forekommer lidt lovteknisk uklart, om stk. 4 i den eksisterende formålsparagraf ophæves, eller om det er nuværende stk. 5, som forslås ophævet. I selve lovforslagets pkt. 7 fremgår det således 124, stk. 4, der bliver til 124, stk. 5, ophæves. Samme formulering findes på side 119 (sammenligningstabellen). I bemærkningerne side 56 fremgår det imidlertid: Det foreslås, at servicelovens 124, stk. 5, ophæves. Ud fra konteksten kan der næppe være tvivl om, at det er det nuværende stk. 5, som foreslås ophævet ikke nuværende stk. 4 (som bliver til stk. 5). LEV anser det nuværende stk. 4. for at være af helt afgørende betydning, idet det heri un- 4

5 derstreges, at magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Bemærkningernes 2.3. Fysisk guidning Fysisk guidning vil ifølge forslaget kunne anvendes af hensyn til personen selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed eller af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende eller i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det. Fysisk guidning må ifølge forslaget ikke indebære fysisk fastholdelse, men kan derimod bestå i, at en medarbejder lægger en arm om skulderen af en borger for at angive, at man ønsker, at personen skal følge med. LEV anser indførelsen af en specifik hjemmel til fysisk guidning, som en tydeliggørelse af allerede gældende regler. Vi lægger stor vægt på, at fysisk fastholdelse ikke er en del af fysisk guidning og mener, at fysisk guidning som udgangspunkt ikke bør medføre en ændring af praksis. LEV opfordrer til, at Børne- og Socialministeriet har stort fokus på beskrivelse og eksemplificering af fysisk guidning i forbindelse med udarbejdelsen af en revideret vejledning til magtanvendelsesreglerne. Bemærkningernes 2.4. Afværgehjælp I lovforslaget foreslås det, at der etableres hjemmel til, at personalet kortvarigt kan fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Indgrebet betragtes som magtanvendelse og skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen og til socialtilsynet. En eksplicit hjemmel til afværgehjælp vil, så vidt vi kan vurdere, i en række situationer erstatte hjemlen i straffelovens regler om nødret. Under forudsætning af at reglerne i praksis anvendes hensigtsmæssigt, vil tydeligere regler på dette område efter LEVs vurdering kunne være en fordel. LEV finder det imidlertid helt afgørende, at der udarbejdes en omhyggelig vejledningstekst i forhold til de nye regler, således at praksis ikke udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning. Det bør således sikres, at proportionalitetsbetragtninger i forbindelse med anvendelsen af afværgehjælp modvirker, at hjemlen finder anvendelse i situationer, hvor der er tale om genstande af beskeden økonomisk, men også beskeden affektionsmæssig værdi. Bemærkningernes 2.5. Fastholdelse mv. Det foreslås, at der etableres hjemmel til, at personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til boligen eller til et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er til fare for sig selv eller andre. 5

6 LEV finder det hensigtsmæssigt, at forslaget præciserer gældende praksis, således at det tydeliggøres, at personalet i bo- og dagtilbud i akutte situationer træffer afgørelse om fastholdelser mv. på vegne af kommunalbestyrelsen. Vi forholder os imidlertid meget skeptiske over for lempelsen af kriterierne for personalets anvendelse af fysisk magt. Det fremgår således af bemærkningerne, at ministeriet ikke finder det hensigtsmæssigt, at det kun er i situationer, hvor der er nærliggende risiko for væsentlig personskade, at der kan gribes ind, da det også kan være nødvendigt for at varetage omsorgspligten over for borgerne at gribe ind i situationer, hvor der er fare på færde, selvom denne fare ikke indebærer væsentlig personskade. (side 22). Sammenholdt med de eksisterende kriterier er der således potentielt tale om en betydelig udvidelse af de situationer, som kan begrunde, at personalet kan anvende fastholdelser mv. I de eksisterende regler kræves det, at 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. LEV mener, at forslagets bemærkninger er meget mangelfulde i begrundelsen for, hvorfor der bør ske denne lempelse og opfordrer til, at de eksisterende begrundelser fastholdes. LEV finder det velbegrundet, at de eksisterende regler klart signalerer, at anvendelse af fysisk magt kræver, at der er tale om alvorlige situationer med risiko for væsentlig personskade. Den foreslåede lempelse vil efter LEVs opfattelse indebære en stor risiko for, at omfanget af fysiske magtanvendelser øges unødvendigt. Vi forudser, at en række situationer, som hidtil har kunnet håndteres uden anvendelse af fastholdelser mv., fremadrettet vil blive håndteret ved anvendelse af fysisk magt. En sådan udvikling har, så vidt vi kan se af den politiske aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet, ikke været den politiske intention. Det fremgår således ikke af aftalen, at partierne er blevet enige om en lempelse af kriterierne for personalets anvendelse af fysisk fastholdelse. LEV anbefaler på denne baggrund, at de eksisterende kriterier for fastholdelse og anden fysisk magtanvendelse fastholdes. Bemærkningernes 2.6. Låsning og sikring af yderdøre og vinduer Forslaget indebærer, at der etableres hjemmel til at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig i et botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare. 6

7 Kommunalbestyrelsens afgørelse træffes over for den enkelte beboer og kan kun indebære sikring af vinduer eller aflåsning af yderdøre til beboerens egen bolig, dvs. terrassedøre, altandøre, havelåger o. lign. Afgørelsen vil ikke kunne indebære aflåsning af døren mellem beboerens egen bolig og tilbuddets indendørs fællesarealer. Låsning/sikring vil således alene kunne ske af døre og vinduer til udendørsarealer. Der vil altid skulle være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig. Kommunalbestyrelsens afgørelse træffes for en periode på 12 måneder, hvorefter personalelederen kan anmode kommunalbestyrelsen om at træffe en ny afgørelse. LEV finder det helt afgørende, at princippet om individuelt begrundet og tidsafgrænset myndighedsafgørelse er fastholdt i forhold til den nye hjemmel til at låse og sikre yderdøre og vinduer. Vi anerkender, at det kan være nødvendigt med en længere periode end den nuværende. En periode på 12 måneder vil imødekomme behovet for længerevarende indsats i forhold til mennesker med eksempelvis meget komplekse udfordringer. Vi finder imidlertid, at bemærkningerne i direkte tilknytning til 12 måners-perioden og muligheden for forlængelse bør understrege, at indgrebet ikke må have længere varighed end påkrævet i det enkelte tilfælde, og at indgrebet skal ophøre i det øjeblik, det ikke længere er nødvendigt. Vi bemærker imidlertid, at begrundelsen for anvendelsen af denne form for indgreb udgør en markant lempelse i forhold til de nuværende begrundelseskrav. At udsætte sig selv eller andre for fare forekommer således at være betydeligt mere rummeligt end det eksisterende begrundelseskrav i relation til eksempelvis særlige døråbnere: I de eksisterende regler skal følgende krav således være opfyldt: 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade boeller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. LEV savner i forslagets bemærkninger en uddybet begrundelse for denne tilsyneladende lempelse af begrundelseskravene. Bemærkningernes 2.7. Tryghedsskabende velfærdsteknologi Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade for borgeren, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Afgørelsen vil skulle træffes over for den enkelte borger og for 7

8 en afgrænset periode, og der skal ske registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet. Det understreges i forslaget, at formålet med anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologier ikke må være at erstatte socialpædagogiske indsatser eller personaleressourcer. Det foreslås desuden, at der nedsættes et råd, som skal sikre, at reglerne følger med den teknologiske udvikling for at sikre, at teknologierne er egnet til at understøtte borgerens tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed, bevægelsesfrihed og selvbestemmelse samt for at sikre, at det bliver klart for bo- og dagtilbuddene, hvilke teknologiske løsninger der må anvendes. LEV er enig i forslagets begrundelse for at gøre reglerne om anvendelse af ny teknologi mere fleksibel. Vi finder den foreslåede model med nedsættelse af et råd, der følger den teknologiske udvikling, hensigtsmæssig, og vi anbefaler at rådet får repræsentation fra de organisationer, som repræsenterer de berørte målgrupper. Bemærkningernes 2.8. Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer Forslaget indebærer, at der etableres hjemmel til, at personalet uden forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen kortvarigt kan fastholdeborgeren i personlige hygiejnesituationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Magtanvendelsen skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen og tilsynet. I forbindelse med indberetningen skal personalelederen vurdere, om det er sandsynligt, at der vil blive behov for kortvarigt at fastholde borgeren igen, og der derfor er behov for, at kommunalbestyrelsen træffer en afgørelse herom. Med forslaget sker der samtidigt en udvidelse af den periodeafgrænsning, som gælder for kommunalbestyrelsens afgørelse om fastholdelse i hygiejnesituationer. Afgørelsen vil gælde i 12 måneder mod de nuværende 3 måneder. Det skal gennem handleplanen søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. LEV anerkender, at der med den foreslåede ændring er fundet en betryggende løsning i forhold til de ganske få situationer, hvor håndteringen af en hygiejnesituation ikke kan afvente, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fastholdelse i hygiejnesituationer. Bemærkningernes Målretning af botilbud til unge Lovforslaget vil skabe hjemmel for etablering af ungdomsboliger i botilbud efter servicelovens 108 samt i almene ældre- og handicapboliger. Aldersgrænsen er sat til 35 år, og der skal være tale om egentlige ungdomstilbud, som ikke kan visiteres personer over 35 år til. 8

9 LEV er grundlæggende positiv over for, at der herved er mulighed for at etablere ungemiljøer for mennesker med handicap i botilbud. LEV finder de opstillede betingelser hensigtsmæssige. En enkelt af betingelserne bør dog justeres, idet det i betingelse nr. 3) fremgår, at Kommunalbestyrelsen senest 3 måneder før, en person skal fraflytte sin bolig efter stk. 1, skal tilbyde personen en anden passende bolig i kommunen. Herved antydes, at beboeren alene kan tilbydes en bolig i den kommune, hvor vedkommende aktuelt bor, hvilket ikke er korrekt. Det fremgår således af bemærkningerne andet steds, at beboeren har ret til at benytte sig af adgangen til frit valg af botilbud efter servicelovens 108, stk. 2 (side 51). For LEV er det afgørende, at hjemlen alene anvendes til etablering af ungdomsboliger og ikke som en indirekte forringelse af rettighederne for personer under 35 år i botilbud eller plejeboliger. Det skal således sikres, at de tilbud, hvor beboere har vilkår om fraflytning, inden de fylder 35 år, også rent faktisk har karakter af at være ungdomstilbud. På den baggrund foreslår LEV, at ændringen vedrørende 108 i serviceloven suppleres med en præcisering tilsvarende den, som er indsat i ændringen vedr. lov om almene boliger. Her fremgår det således, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et antal almene plejeboliger, jf. stk. 2, fremover udlejes til personer under 35 år. Boligerne skal ligge samlet i en bebyggelse og kunne understøtte, at de pågældende kan leve et ungdomsliv (side 8). Denne præcisering om boligernes karakter er efter LEVs opfattelse helt afgørende, og vi foreslår derfor, at der sker en tilsvarende præcisering i relation til 108 i serviceloven. Med venlig hilsen Anni Sørensen Landsformand 9

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Aftale om magtanvendelse på demensområdet

Aftale om magtanvendelse på demensområdet Aftale om magtanvendelse på demensområdet Oplæg på DKDK s Årskursus 12. september 2018 Af chefkonsulent Charlotte Søderlund og specialkonsulent Ina Vang Runager Disposition Demenshandlingsplanen 2025 Serviceeftersyn

Læs mere

Børne- og Socialministeriet cc: 14. december 2018 cav. Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Børne- og Socialministeriet cc: 14. december 2018 cav. Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Børne- og Socialministeriet lbpo@sm.dk cc: p-handicap@sm.dk 14. december 2018 cav Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet Udkast Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til lbpo@sm.dk med kopi til p-handicap@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse og botilbud

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed Handicap Sagsbehandler Laura Brogaard Poulsen Koordineret med SUM og TBBM Sagsnr. 2018-4775 Doknr. 639586 Dato 06-02-2019 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Formål 1. Loven har til

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier 2016/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8699 Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Sendt med til: og Den

Børne- og Socialministeriet Sendt med  til: og Den Børne- og Socialministeriet Sendt med e-mail til: lbpo@sm.dk og sm@sm.dk Den 28 11 2017 D.nr.345957 Sagsbeh. tg_lev Høringssvar vedr. udkast til vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen. 1(1 NOTAT Høring over udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning og reformen af førtidspension og fleksjob

Mennesker med udviklingshæmning og reformen af førtidspension og fleksjob Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 20 02 2018 D.nr.356921 Sagsbeh. th_lev Vedr.: Høringsvar - Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder 28. januar 2016 kl. 16.00-17-30, Christiansborg 1-133

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge LBK nr 178 af 26/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4653 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1530

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere