KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag."

Transkript

1 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 12. august 2011 en formidlingsaftale med indklagede. Betalingen til indklagede var aftalt således:

2 2 Det fremgik videre af formidlingsaftalens punkt 10 bl.a.: Uanset salg eller opsigelse, betales for ydelserne, i det omfang disse er udført. I salgsbudget af 12. august 2011 var det anført, hvilke ydelser indklagedes vederlag dækkede:

3 3

4 4 Det fremgik videre af salgsbudgettet, hvilke udgifter der var omfattet af udlæg til tredjemand og dokumentationsomkostninger:

5 5 I salgsbudgettets punkt 8 Forbehold var det anført: Hos EDC Filtenborg tilbyder vi Solgt eller Gratis med Fair Salær. Fair Salær betyder, at du kan være helt sikker på, at det både er i din og vores interesse at dit salg

6 6 afvikles på bedst mulige vilkår og salgspris for dig. Solgt eller Gratis betyder, at du først skal betale for vores indsat når boligen er solgt. Sælger afholder for egen regning udlæg for udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærke og fotograf. Fakturering ske såsnart opgaven er udført. [ ] Den 25. september 2011 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendom, som en anden mægler havde til salg. Købsprisen var aftalt til kr., og det fremgik videre af købsaftalen bl.a.: Parterne har aftalt, at sælger overtager købers ejendom beliggende [...] til en kontantpris på kr ,00. Køber får EDC Filtenborg, Att. Ivan Filtenborg [...] til at udarbejde købsaftale på [klagers ejendom]. Ejendommen overtages d , og omkostningerne hertil er sælger [...] uvedkommende. Køber vil vederlagsfrit fremskaffe samtlige dokumenter og fotos samt plantegning vedr. [klagers ejendom] til [køber], således han kan fortsætte salgsarbejdet vedr. ejendommen. Købsaftalen var betinget af klagers advokats godkendelse af købsaftalen i sin helhed, og den anden mægler sendte derfor den 26. september 2011 købsaftalen til klagers advokat til godkendelse og berigtigelse. Den 27. september 2011 underskrev klager en købsaftale om salg af sin ejendom til et selskab, der havde samme ejer, som det selskab, der solgte en ejendom til klager. Købesummen var aftalt til kr. Købsaftalen var betinget af både købers og

7 7 klagers rådgiveres godkendelse af handlen i sin helhed, dog var pris, udbetaling og overtagelsestidspunkt færdigforhandlet. Aftalen var videre betinget af, at det kommunale oplysningsskema, som var bestilt, men endnu ikke fremkommet, ikke viste særligt byrdefulde forhold vedrørende ejendommen. Det fremgik af købsaftalen, at køber skulle deponere kr. hos indklagede samt stille bankgaranti for restkøbesummen på kr. senest den 7. oktober Den 29. september 2011 skrev klagers advokat til den anden mægler bl.a.: Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå købsaftalen med min klient. For at jeg kan godkende den foreliggende købsaftale, er det en forudsætning, at sælger, der samtidig køber min klients ejendom [...], stiller en uigenkaldelig bankgaranti for betaling af købesummen. I modsat fald vil min klient kunne risikere at stå med 2 ejendomme. Endelig forudsættes det, at min klients bank bevilger den nødvendige finansiering, hvilket jeg ikke anser som noget problem. Den 3. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til indklagede bl.a.: Jeg har følgende bemærkninger og forespørgsler, som jeg gerne vil have kommenteret inden jeg træffer endelig stilling til min afsluttende godkendelse af købsaftalen. Vedrørende det kommunale oplysningsskema, vil jeg gerne have indføjet eller bekræftet, at Deres kunder accepterer, at køberen ensidigt træffer bestemmelse om, hvorvidt han føler, at oplysningerne i skemaet er belastende for ham eller ikke. Jeg går ud fra, at I også ved regionen indhenter forureningserklæring. Vedrørende købesummens berigtigelse, oplyser min klient, at der reelt er tale om et mageskifte mellem sælger/køber. Jeg tillader mig at forslå, at købesummens betaling sker ved mageskifte. Jeg vil gerne have mulighed for at gennemse sælgers forsikringspolice. [ ]. Den 5. oktober 2011 skrev indklagede til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: Jeg skal herved bekræfte modtagelsen af dit brev pr. 3. oktober 2011 hvoraf det fremgår, at du afgiver en begrænset godkendelse af købsaftalen tillige med forslag til diverse ændringer af købsaftalens indhold. Jeg har med baggrund i din skrivelse dd. meddelt [klager], at et eventuelt køb af [klagers] ejendom [...] skal sættes i bero indtil der er styr på nærværende handel og der foreligger en endelig godkendelse desangående.

8 8 Jeg har følgende bemærkninger til din skrivelse: Jeg kan ikke acceptere, at køber ensidigt træffer bestemmelse om hvorvidt oplysningerne i det kommunale oplysningsskema er belastende eller ikke. Jeg afventer de kommunale oplysninger og fremsender disse oplysninger så snart disse oplysninger modtages i den mellemliggende periode vil jeg i øvrigt henvise til købsaftalen pkt. 16. M.h.t. købesummens berigtigelse fastholder jeg indholdet i købsaftalens bestemmelser herom enhver afvigelse fra købsaftalens vilkår desangående betragtes som en væsentlig misligholdelse fra købers side. Købesummens betaling skal således ikke ske ved mageskifte. Jeg fremskaffer kopi af sælgers nuværende forsikringspolice således at du får mulighed for at gennemlæse denne. I det omfang det er muligt vil jeg fremskaffe de manglende servitutter [...]. Sælger ønsker ikke at bekræfte hvorvidt de nævnte servitutter er normale idet sælger ikke er bekendt med indholdet af de nævnte servitutter. Jeg indhenter og fremsender til din orientering og godkendelse forureningserklæring. Afslutningsvis vil jeg allerede nu gøre opmærksom på, at det bliver meget vanskeligt at overholde fristerne i den foreliggende købsaftale herunder overtagelsesdagen jeg tager derfor på vegne af sælger forbehold i enhver henseende desangående. Samme dag orienterede indklagede klagers advokat om sit svar til køber af klagers ejendoms advokat. Den 17. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat vedrørende den ejendom, som klager købte bl.a.: Deres klient meddelte forleden min klient telefonisk, at hun ikke ønskede at vedstå handlen. Dette er naturligvis meget kompliceret. Min klient har klargjort den ejendom, som Deres klient har købt af min til overtagelsen. Min klient har opsagt lejemål, aflyst kurser 2012 og foræret brugbart inventar væk (Deres klient ønskede ikke at bruge dette). Jeg beder Dem venligst med Deres klient drøfte om ikke handlen bør gennemføres, som værende den bedste løsning og såfremt Deres klient fastholder at hæve handlen, at vi da tager en drøftelse af, hvorledes en afslutning kan gennemføres.

9 9 Den 18. oktober 2011 rykkede indklagede køber af klagers ejendoms advokat for, hvor langt advokaten var med sagen, idet indklagede havde skødet klar til prøvetinglysning, og idet overtagelsesdagen allerede var den 1. november Samme dag skrev klagers advokat til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: I forbindelse med min foreløbige godkendelse af handlen, betingede jeg mig, at sælger ved køb af [klagers ejendom] stillede en uigenkaldelig bankgaranti for købesummen. Ifølge købsaftalen, skulle denne garanti stilles den Garantien er imidlertid ikke stillet! Med baggrund i dette, kan jeg derfor ikke godkende min klients køb af sælgers ejendom [...], alt i henhold til mit advokatforbehold. Den 20. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat bl.a.: Modtagelsen af Deres brev af 18. ds. og d.d. anerkendes herved. Den frist, der var angivet i den oprindelige aftale for så vidt angår Deres klients salg til [køber] har naturligvis været suspenderet i og med, at de nødvendige dokumenter ikke var fremsendt til undertegnede. Garantien afsendes d.d. og vil være vedhæftet en kopi af nærværende, fremsendelsen sker naturligvis betinget af, at handlerne gennemføres som aftalt, herunder men ikke udtømmende at Deres klient stiller den i købsaftalen forudsatte sikkerhedsstillelse samt erlægger det forudsatte depositum. Deres forudsætning om at begge handler blev gennemført er naturligvis også gældende for de to selskaber jeg repræsenterer. Jeg skal venligst meddele, at jeg er af den opfattelse, at Deres klient er forpligtet af de pågældende aftaler. [ ] Vedrørende handlen, hvor Deres klient køber af [køber] har jeg forstået, at der mellem min klients ejendomsmægler og Deres klients pengeinstitut har været forståelse for, at den garanti, der skulle stilles i henhold til købsaftalen den naturligvis var den 3. oktober Denne garanti ses heller ikke modtaget. Jeg skal venligst meddele Dem, at min klient fastholder, at der er indgået to bindende aftaler.

10 10 Jeg skal tillade mig at gentage, at der ikke forelå nogen misligholdelse før Deres klient kontaktede min klient direkte og oplyste, at hun ikke ville vedstå handlerne. Jeg ser frem til at høre fra Dem med et løsningsorienteret forslag. Kopi af nærværende sendes samtidig hermed til ejendomsmægler Filtenborg som udtryk for min endelig godkendelse af handelen formidlet af denne. Den 20. oktober 2011 blev bankgarantien sendt til klagers advokat. Den 21. oktober 2011 skrev klagers advokat til indklagede og bad om dokumentation for, at indklagede havde rykket for bankgarantien. Indklagede svarede samme dag, at indklagede ikke havde rykket for garanti eller udbetaling. Indklagede havde telefonisk meddelt køber af klagers ejendoms advokat, at klager ikke ønskede, at den aftalte finansiering skulle ske via mageskifte, hvilket blev accepteret. Senere samme dag skrev indklagede på ny til klagers advokat bl.a.: Hej jeg har ikke rykket for garanti idet vi manglede en afklaring fra [klager] hvorvidt finansieringen skulle gøres via mageskifte. Årsagen til forslag om finansiering som mageskifte fra købers side skal begrundes med det forhold, at denne finansieringsform ville være billigt for begge partnere idet der jo netop er tale om mageskifte. [Klager] har således givet [køber af klagers ejendom] en indirekte fristforlængelse m.h.t. hvornår garanti og udbetaling skulle stilles idet jeg manglede [klagers] endelige stillingtagen desangående. Jeg skal oplyse, at jeg har modtaget en endelig godkendelse fra købers advokat i forbindelse med handlen [klagers ejendom] kopi af denne godkendelse er tillige sendt til dig. Jeg oplyse, at jeg har modtaget kopi af den ønskede garanti ligesom jeg har modtaget udbetalingen. Udbetaling er overført under forudsætning af, at [klager] samtidig køber ejendommen [ ]. Afslutningsvis kan jeg nævne, at jeg ikke har modtaget oplysninger fra køber eller købers rådgiver omkring det forhold, at handlen [klagers ejendom] ønskes annulleret. Samme dag skrev klagers advokat til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: Det forhold at garantien stilles nu og ikke som aftalt senest den 7-10 retter ikke op på det forhold, at handlen må anses for bortfaldet.

11 11 Begge handler har skullet ses i sin helhed, hvor det fra min klients side var en klar forudsætning, at hendes køb [...] krævede, at der rettidigt blev stillet garanti for købesummen vedrørende [klagers ejendom]. Dette skete ikke, hvorfor begge handler anses for bortfaldet. Den 24. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat bl.a.: Modtagelsen af Deres mail af d.d. med gentagelse af ophævelsesskrivelsen for så vidt angår handlerne, anerkendes herved. Jeg beklager, at jeg ikke forstår Deres klient og Deres holdning i sagen. Jeg er overbevist om, at De ved kontakt til Deres klients ejendomsmægler vil blive orienteret om min mail i forbindelse med godkendelsen af købet af Deres klients ejendom, og at jeg i den forbindelse foreslog mageskifte. Jeg er ligeledes overbevist om, at De er bekendt med mæglerens tilbagemelding til undertegnede. Jeg er ikke vidende om, hvorvidt dette forhold har været drøftet mellem Dem og Deres klient. Jeg er ganske overbevist om, at forholdet har været drøftet mellem Deres klient og Deres klients ejendomsmægler. Da jeg modtager tilbagemelding fra mægleren om, at man ikke ønsker handlerne gennemført som mageskifte og overdragelsessummerne berigtiget ved mageskifte, fastholdes fristen for garantistillelse ikke, jeg erindre tværtimod, at der var en vis enighed om at handlerne skulle sættes i bero indtil de sidste oplysninger var tilvejebragt. Jeg går ud fra, at De er enig med undertegnede i, at fristen for stillelse af bankgaranti i forbindelse med disse drøftelser naturligvis har været suspenderet. Jeg går ligeledes ud fra, at De er enig med undertegnede i, at ophævelse af handlerne som følge af en mindre forsinkelse ikke kan kræves gennemført uden der er sendt et forvarsel. Betænk i den forbindelse venligst, at jeres klient endnu ikke har stillet garanti vedr. den købte ejendom, at man fra Deres klients side forlangte, at handlerne skulle gennemføres som to selvstændige handler. Jeg skal meddele, at jeg er af den opfattelse, at der ikke er sket nogen forringelse og eller forrykkelse af Deres klients økonomiske muligheder. Jeg er ikke vidende om, hvorvidt De er bekendt med, at Deres klient rent faktisk har taget den købte ejendom i brug [...] Jeg skal venligst meddele Dem, at jeg betragter ophævelsen af handlerne som

12 12 uberettigede og såfremt der ikke fremkommer en løsningsorienteret tilbagemelding senest den kl vil der blive udtaget stævning imod Deres klient. Med påstand om at Deres klient tilpligtes at anerkende erstatningsansvaret for det forestående dækningssalg vedr. [den ejendom klager købte], medens den af mine klienter der har købt [klagers ejendom] accepterer den meddelte ophævelse. [...]. Klagers advokat fastholdt, at der ikke var givet fristforlængelse vedrørende garantistillelse, hvorfor klagers advokat fastholdt, at begge handler var bortfaldet. Den 15. december 2011 sendte indklagede sin faktura til klager: Den 20. december 2011 skrev klagers advokat til indklagede bl.a.: Som bekendt blev handlen ikke til noget, da køber ikke rettidigt stillede bankgaranti i overensstemmelse med købsaftalen. Sælger har ikke givet accept til fristforlængelse og derfor er der ikke grundlag for at kræve betaling som anført i faktura af Samme dag svarede indklagede bl.a.: Jeg skal venligst gøre dig opmærksom på, at formidlingsaftalen ikke er omfattet af Solgt eller Gratis men afregnes efter regning. Der skal således afregnes f.v.a. angår de udlæg om har været afholdt af EDC Filtenborg uanset om ejendommen sælgers eller ikke sælges. Jeg fremsender snarest en opgørelse f.s.v. angår de udlæg som jeg umiddelbart har krav på mit resttilgodehavende (salær) må afvente betaling fra sælger indtil sagen bliver afsluttet naturligvis afhængig af sagens udfald. [...]

13 13 Jeg skal afslutningsvis gøre dig opmærksom på, at sælger har givet fristforlængelse m.h.t. hvornår køber skulle stille bankgaranti. Den førte korrespondance i sagen kan bekræfte dette forhold. Den 26. december 2011 sendte indklagede en ny faktura til klager: Klager har ikke betalt de to fakturaer. Den 21. marts 2012 anlagde indklagede retssag mod klager med påstand om klagers betaling af kr. Ejeren af den ejendom, klager købte, anlagde også retssag mod klager med påstand om, at klager var forpligtet til at gennemføre købet af ejendommen. Ved retsbogsudskrift af 5. maj 2012 blev sagen mellem indklagede og klager hævet og sendt til behandling i Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klager har tillige indgivet klage over indklagede til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Disciplinærnævnet har afsagt kendelse den 16. januar 2013, hvorved indklagede blev frifundet. Af Disciplinærnævnets begrundelse og resultat fremgår: Disciplinærnævnet finder ikke, at det på baggrund af de tilvejebragte oplysninger kan fastslås, hvorvidt der er indgået bindende aftaler om køb og salg af ejendom 1 og ejendom 2. Nævnet finder, at dette spørgsmål forudsætter særlig bevisførelse, og som derfor må henhøre under domstolsbehandling.

14 14 Fristen for opnåelse af bankgaranti var som anført af indklagede meget kort, og reelt havde indklagede kun fra den 5. oktober 2011 hvor det blev afgjort, at der ikke skulle være mageskifte og indtil den 7. oktober 2011 kl. 12. Nævnet lægger vægt på, at indklagede straks efter, at det blev fastslået at der ikke skulle ske mageskifte, iværksatte fremskaffelsen af en bankgaranti. At bankgarantien ikke kunne nå at komme klagers advokat i hænde inden for den fastsatte frist, kan på denne baggrund ikke lægges indklagede til last. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 3, kan nævnet ikke tage stilling til størrelsen af indklagedes vederlag, og hvorvidt dette skal nedsættes eller bortfalde. Nævnet kan dog tage stilling til, hvorvidt der er handlet i strid med den indgåede formidlingsaftale og lovens regler om opkrævning af vederlag. Ifølge formidlingsaftalen 1 pkt. 10, er der indgået en aftale om vederlag efter regning. Det fremgår endvidere af pkt. 10, at betaling forfalder når ydelserne er udført, eller ved opsigelse/ophør. Det er derfor ikke i strid med den indgåede formidlingsaftale eller lov om omsætning af fast ejendom, at indklagede ejendomsmægler fremsendte en faktura på udført arbejde. Som tidligere oplyst, kan nævnet dog ikke tage stilling til selve størrelsen af dette, eller hvorvidt dette skal nedsættes eller bortfalde. På baggrund af ovenstående forhold frifindes indklagede. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på vederlag, da salget af klagers ejendom ikke blev gennemført, idet køber ikke stillede bankgaranti. Således om formidlingsaftalen fremstår, omtaler denne ikke krav på positive udlæg, men alene krav på ydelser. En ydelse er at betragte som vederlag, hvorfor indklagede ikke har krav på at få betalt udlæg som krævet i fakturaerne. Det er i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede giver køber en indirekte fristforlængelse uden at spørge klager, når indklagede ikke har særlig fuldmagt til at give en sådan udsættelse. Klager har flere gange mundtligt rykket køber for den aftalte bankgaranti, og køber lovede hver gang, at garantien nok skulle komme. Den 10. oktober 2011 ringede klager til køber og annullerede handlen, hvilket førte til flere telefonsamtaler samme dag mellem klager og køber. Under en af disse samtaler spurgte køber, til hvem klager havde oplyst, at handlen skulle annulleres, og klager oplyste, at hun havde talt både med indklagede og med den mægler, der havde købers ejendom til salg. Klager har således givet påkrav til køber, og den 18. oktober 2011 hævede klagers advokat handlen. Den 20. oktober 2011 kontaktede køber klager med forespørgsel om, hvorvidt sagen kunne løses ved, at klager betalte kr. kontant til køber, hvilket klager imidlertid afviste. Først herefter foranledigede køber en garanti udarbejdet hos Nykredit.

15 15 Det er ligeledes i strid med god ejendomsmæglerskik først at fremsende en faktura på kr., og da klager afviser denne, da at forsøge sig med en faktura på kr. Sådan som sagen foreligger, har indklagede ikke krav på noget salær. Såfremt nævnet måtte finde, at indklagede har et berettiget krav, kan dette maksimalt udgøre kr., svarende til kravet i faktura af 26. december Køber har anlagt sag mod klager med påstand om, at klager tilpligtes at anerkende køb af købers ejendom, men denne retssag har intet med nærværende klagesag at gøre. Klager er ikke sikker på, hvilken aftale klager indgik med indklagede vedrørende salgsmåden, men mener bestemt, at der blev aftalt solgt eller gratis. Formidlingsaftalen nævner ikke hvilken salgsmodel, der er aftalt, men typisk vil kunden vælge solgt eller gratis -modellen. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal fortabe retten til at få betaling for sine udlæg til tredjemand, som følge af, at indklagede ikke kan dokumentere at have afholdt disse udlæg. Indklagede har bl.a. anført: Sagen bør afvises fra nævnsbehandling, idet det alene er retten, der kan vurdere, om der er indgået en endelig aftale om salg af klagers ejendom. Indklagede fastholder at have krav på betaling af vederlag og udlæg. For at klager kunne købe den nye ejendom, skulle klager have solgt sin eksisterende ejendom, og sælger af den nye ejendom accepterede at købe klagers eksisterende ejendom som led i handlen. Sælger af den nye ejendoms advokat foreslog, at handlerne blev berigtiget som mageskifte, hvilket forslag fremkom den 3. oktober Dette blev drøftet, men det blev meddelt den 5. oktober 2011, at der ikke skulle ske mageskifte, men gennemføres to selvstændige handler. Klagers advokat meddelte i den forbindelse, at der skulle stilles bankgaranti i handlen, men intet om, at det var vigtigt, at fristen 2 dage senere den 7. oktober 2011 blev overholdt. Indklagede var herefter i kontakt med Nykredit, som bekræftede, at Nykredit var i gang med sagsbehandlingen vedrørende garantistillelse. Fristen for garantistillelse var den 7. oktober Klager gjorde intet i forbindelse med, at garantien ikke forelå denne dato, hvilket tages til støtte for at parterne vidste, at det kunne være svært at overholde den særdeles

16 16 at at at korte frist fra den 5. til den 7. oktober, datoen for forelæggelse af garanti ikke var væsentlig, det alene var vigtigt, at garantien blev stillet, men ikke selve datoen herfor, og vigtigheden naturligvis skyldtes, at klager dermed blev sikret, at finansieringen vedrørende hendes salg af ejendommen faldt på plads, således at klager kunne få finansieringen af den købte ejendom til at falde på plads. Klager afgav ikke efter 7. oktober påkrav om, at bankgaranti skulle stilles, herunder ikke meddelelse om, at det ville blive betragtet som væsentlig misligholdelse med ophævelse af handlen til følge, såfremt der ikke blev stillet bankgaranti den 7. oktober. Hvis klager havde afgivet påkrav, kunne køber have søgt sagen hasteekspederet hos Nykredit. Da ophævelse af handlen er et særdeles væsentligt skridt, er det helt sædvanlig praksis, at der forud skal afgives påkrav, således at parterne har mulighed for at forholde sig hertil. Det er ikke korrekt, som klager har oplyst, at klager kontaktede indklagede og meddelte, at klager ville annullere handlen. Indklagede blev først orienteret herom ved klagers advokats brev af 20. oktober Såfremt nævnet måtte nå frem til, at der er indgået en endelig handel, og nævnet derfor skal tage stilling til klagers anfægtelse af indklagedes vederlag, gør indklagede gældende, at der ikke er indgået en aftale om solgt eller gratis. Indklagede har dermed krav på betaling for ydelserne, når disse er udført eller ved opsigelse/ophør. Indklagede har derfor krav på vederlag på kr. samt betaling for udlæg til tredjemand med ,25 kr. Det er indklagede bekendt, at køber har anlagt sag mod klager, hvorved klagers annullering af klagers køb bestrides, idet køber også er af den opfattelse, at der er indgået en endelig handel. Denne retssag har sammenhæng med nærværende klagesag. Kommer retten frem til, at der var indgået en endelig aftale om klagers køb, så er der en sådan sammenhæng med salget af klagers ejendom, at det må lægges til grund, at salget også her var endeligt. Indklagedes kunder har mulighed for selv at vælge solgt eller gratis eller efter regning. Klager valgte at indgå en aftale om betaling efter regning, hvilket også fremgår af formidlingsaftalen. Den passus i salgsbudget og formidlingsaftale, der omhandler solgt eller gratis er blot en serviceoplysning. Fair salær betyder, at indklagedes honorar på 2,5 % beregnes på baggrund af den kontantpris, som opnås ved et salg. Indklagede står uforstående over for, at klager først meget sent i forløbet kommer i tvivl

17 17 om, hvad hun har aftalt med indklagede om salgsmåden, når kravet om betaling efter regning har været et væsentligt moment i klagesagen. Klager har tilsyneladende ikke tidligere været i tvivl om, at der var aftalt betaling efter regning. Det fremgår da også af formidlingsaftalens pkt. 10, at uanset salg, udløb eller opsigelse, betales for ydelserne, i det omfang disse er udført. Indklagede er ikke i besiddelse af dokumentation for udlæg til tredjemand. Nævnet udtaler: Det fremgår af købsaftalen vedrørende salg af klagers ejendom, at køber skulle stille bankgaranti for restkøbesummen senest den 7. oktober Klagers advokat stillede som betingelse for godkendelse af handlen, at køber stillede en uigenkaldelig bankgaranti for betaling af købesummen. Efter at køber havde foreslået, at der i stedet skulle ske et mageskifte, meddelte indklagede den 5. oktober 2011 til køber, at købesummens betaling ikke skulle ske ved mageskifte, og at købsaftalens bestemmelser om købesummens betaling derfor blev fastholdt. Nævnet finder, at det henhører til indklagedes pligter som repræsentant for klager at holde øje med, om køber stiller bankgarantien inden for den aftalte frist. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at indklagede ikke straks efter, at det havde vist sig, at køber ikke havde stillet bankgarantien den 7. oktober 2011, kontaktede klager og oplyste om, at bankgarantien ikke var stillet og rådgav klager om, hvilke muligheder klager havde dels for at rykke køber, dels for at hæve handlen. Nævnet finder ikke, at indklagede var berettiget til gå ud fra, at klager have accepteret en længere frist, fordi klager ikke selv tog initiativ til at rykke køber efter fristens udløb. Nævnet finder, at indklagede som følge af dette kritisable arbejde skal tåle en salærreduktion på kr. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (3 nævnsmedlemmer) udtaler: Det fremgår af formidlingsaftalens punkt 10, at der er aftalt betaling efter regning, og at der uanset salg eller opsigelse skal betales for ydelserne, idet omfang disse er udført. Vi finder det ikke godtgjort, at der i strid med den skriftlige formidlingsaftale, mundtlig blev indgået aftale om solgt eller gratis. Vi finder tillige, at angivelsen i salgsbudgettet af, hvilke salgsmetoder indklagede kan tilbyde, herunder salg efter solgt eller gratis - princippet, ikke kan medføre, at der i stedet er indgået aftale om solgt eller gratis. Vi finder derfor, at indklagede har krav på betaling for de udførte ydelser, selvom ejendommen ikke blev solgt.

18 18 Ifølge salgsbudgettet af 12. august 2011 dækker vederlaget følgende ydelser: værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling, udarbejdelse af udkast til købsaftale, EDC Match - Boligsiden, Mit EDC - orientering, Website, Streaming incl. administration, 1-3 stk. stangfoto, 1 sæt målfast plantegning, Prof. Foto- HD-R og 1-3 stk. Mastefoto. Indklagede har imidlertid ikke dokumenteret, at have leveret ydelserne stangfoto og mastefoto, hvorfor vi ikke kan godkende vederlag for dette, i alt 750 kr. Vi kan herefter godkende et vederlag på i alt ,25 kr. Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (2 nævnsmedlemmer) udtaler: Som salgsbudgettet af 12. august 2011 punkt 8 er formuleret, finder vi, at klager var berettiget til at tro, at der var indgået aftale om solgt eller gratis, dog med undtagelse af vederlag under punkt 5.1 i salgsbudgettet. Vi kan derfor alene godkende, at indklagede har krav på betaling for EDC Match - Boligsiden, Mit EDC - orientering, Website, Streaming incl. administration, 1-3 stk., 1 sæt målfast plantegning, Prof. Foto- HD-R. Vi kan ikke godkende betaling for ydelserne stangfoto og mastefoto, da indklagede ikke har dokumenteret at have leveret disse ydelser, i alt 750 kr. Vi finder herefter, at indklagede alene har krav på betaling af i alt 9.062,50 kr. Efter stemmeflertallet har indklagede krav på vederlag med ,25 kr. Ifølge 1, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerklager samt nævnets vedtægter 12, stk. 1, er nævnet berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at gøre klager og indklagede opmærksom på muligheden for yderligere klagepunkter og at anmode klager om at tilkendegive, hvorvidt klager ønsker, at nævnets skal tage stilling til disse yderligere klagepunkter. Denne fremgangsmåde er godkendt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at indklagede i sin faktura har krævet betaling af diverse udlæg til tredjemand og dokumentationsomkostninger, herunder udlæg til edc.dk, boligsiden.dk, facebook web link, 1 stk. annonce i Ugeavisen samt tingbogsattest. Allerede fordi indklagede ikke har dokumenteret at have afholdt disse udgifter til tredjemand, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf, i alt 5.106,25 kr. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende hos klager på ,25 kr.

19 19 Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Allan Ørndrup og Bo Voergaard Ndr. Strandvej 119 F, 2 sal 3150 Hellebæk Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2010.

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura. Sagens

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sin faktura efter klagernes opsigelse af formidlingsaftalen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sin faktura efter klagernes opsigelse af formidlingsaftalen. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. RealMæglerne Østerbro Frøslev & Partnere ApS Østerbrogade 91 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, og indgik derfor den 9. april 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bernd Gieseler Møllevej 15-17 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura, efter at formidlingsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen, Ulrich Nielsen og Lars Lyster Nielsen Vestergade 165 5700 Svendborg Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede skal tåle en salærreduktion som følge af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede skal tåle en salærreduktion som følge af dårligt mæglerarbejde. 1 København, 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jette Eriksen og Allan V. Nielsen Storegade 6 8382 Hinnerup Nævnet har modtaget klagen den 6. december 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

8. Betaling 8.1. Ejendomsmæglerens vederlag 8.1.1 Vederlag i alt incl. moms kr. 96.813 Vederlaget er beregnet

8. Betaling 8.1. Ejendomsmæglerens vederlag 8.1.1 Vederlag i alt incl. moms kr. 96.813 Vederlaget er beregnet 1 København, den 28. februar 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Niels Jørn Garder H.C. Ørstedsvej 23 1879 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede på grund af kritisabelt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 12. november 2006 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 12. november 2006 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere Ramkær & Wegener ApS Algade 25 4281 Gørlev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført dårligt mæglerarbejde i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere