KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag."

Transkript

1 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 12. august 2011 en formidlingsaftale med indklagede. Betalingen til indklagede var aftalt således:

2 2 Det fremgik videre af formidlingsaftalens punkt 10 bl.a.: Uanset salg eller opsigelse, betales for ydelserne, i det omfang disse er udført. I salgsbudget af 12. august 2011 var det anført, hvilke ydelser indklagedes vederlag dækkede:

3 3

4 4 Det fremgik videre af salgsbudgettet, hvilke udgifter der var omfattet af udlæg til tredjemand og dokumentationsomkostninger:

5 5 I salgsbudgettets punkt 8 Forbehold var det anført: Hos EDC Filtenborg tilbyder vi Solgt eller Gratis med Fair Salær. Fair Salær betyder, at du kan være helt sikker på, at det både er i din og vores interesse at dit salg

6 6 afvikles på bedst mulige vilkår og salgspris for dig. Solgt eller Gratis betyder, at du først skal betale for vores indsat når boligen er solgt. Sælger afholder for egen regning udlæg for udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærke og fotograf. Fakturering ske såsnart opgaven er udført. [ ] Den 25. september 2011 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendom, som en anden mægler havde til salg. Købsprisen var aftalt til kr., og det fremgik videre af købsaftalen bl.a.: Parterne har aftalt, at sælger overtager købers ejendom beliggende [...] til en kontantpris på kr ,00. Køber får EDC Filtenborg, Att. Ivan Filtenborg [...] til at udarbejde købsaftale på [klagers ejendom]. Ejendommen overtages d , og omkostningerne hertil er sælger [...] uvedkommende. Køber vil vederlagsfrit fremskaffe samtlige dokumenter og fotos samt plantegning vedr. [klagers ejendom] til [køber], således han kan fortsætte salgsarbejdet vedr. ejendommen. Købsaftalen var betinget af klagers advokats godkendelse af købsaftalen i sin helhed, og den anden mægler sendte derfor den 26. september 2011 købsaftalen til klagers advokat til godkendelse og berigtigelse. Den 27. september 2011 underskrev klager en købsaftale om salg af sin ejendom til et selskab, der havde samme ejer, som det selskab, der solgte en ejendom til klager. Købesummen var aftalt til kr. Købsaftalen var betinget af både købers og

7 7 klagers rådgiveres godkendelse af handlen i sin helhed, dog var pris, udbetaling og overtagelsestidspunkt færdigforhandlet. Aftalen var videre betinget af, at det kommunale oplysningsskema, som var bestilt, men endnu ikke fremkommet, ikke viste særligt byrdefulde forhold vedrørende ejendommen. Det fremgik af købsaftalen, at køber skulle deponere kr. hos indklagede samt stille bankgaranti for restkøbesummen på kr. senest den 7. oktober Den 29. september 2011 skrev klagers advokat til den anden mægler bl.a.: Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå købsaftalen med min klient. For at jeg kan godkende den foreliggende købsaftale, er det en forudsætning, at sælger, der samtidig køber min klients ejendom [...], stiller en uigenkaldelig bankgaranti for betaling af købesummen. I modsat fald vil min klient kunne risikere at stå med 2 ejendomme. Endelig forudsættes det, at min klients bank bevilger den nødvendige finansiering, hvilket jeg ikke anser som noget problem. Den 3. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til indklagede bl.a.: Jeg har følgende bemærkninger og forespørgsler, som jeg gerne vil have kommenteret inden jeg træffer endelig stilling til min afsluttende godkendelse af købsaftalen. Vedrørende det kommunale oplysningsskema, vil jeg gerne have indføjet eller bekræftet, at Deres kunder accepterer, at køberen ensidigt træffer bestemmelse om, hvorvidt han føler, at oplysningerne i skemaet er belastende for ham eller ikke. Jeg går ud fra, at I også ved regionen indhenter forureningserklæring. Vedrørende købesummens berigtigelse, oplyser min klient, at der reelt er tale om et mageskifte mellem sælger/køber. Jeg tillader mig at forslå, at købesummens betaling sker ved mageskifte. Jeg vil gerne have mulighed for at gennemse sælgers forsikringspolice. [ ]. Den 5. oktober 2011 skrev indklagede til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: Jeg skal herved bekræfte modtagelsen af dit brev pr. 3. oktober 2011 hvoraf det fremgår, at du afgiver en begrænset godkendelse af købsaftalen tillige med forslag til diverse ændringer af købsaftalens indhold. Jeg har med baggrund i din skrivelse dd. meddelt [klager], at et eventuelt køb af [klagers] ejendom [...] skal sættes i bero indtil der er styr på nærværende handel og der foreligger en endelig godkendelse desangående.

8 8 Jeg har følgende bemærkninger til din skrivelse: Jeg kan ikke acceptere, at køber ensidigt træffer bestemmelse om hvorvidt oplysningerne i det kommunale oplysningsskema er belastende eller ikke. Jeg afventer de kommunale oplysninger og fremsender disse oplysninger så snart disse oplysninger modtages i den mellemliggende periode vil jeg i øvrigt henvise til købsaftalen pkt. 16. M.h.t. købesummens berigtigelse fastholder jeg indholdet i købsaftalens bestemmelser herom enhver afvigelse fra købsaftalens vilkår desangående betragtes som en væsentlig misligholdelse fra købers side. Købesummens betaling skal således ikke ske ved mageskifte. Jeg fremskaffer kopi af sælgers nuværende forsikringspolice således at du får mulighed for at gennemlæse denne. I det omfang det er muligt vil jeg fremskaffe de manglende servitutter [...]. Sælger ønsker ikke at bekræfte hvorvidt de nævnte servitutter er normale idet sælger ikke er bekendt med indholdet af de nævnte servitutter. Jeg indhenter og fremsender til din orientering og godkendelse forureningserklæring. Afslutningsvis vil jeg allerede nu gøre opmærksom på, at det bliver meget vanskeligt at overholde fristerne i den foreliggende købsaftale herunder overtagelsesdagen jeg tager derfor på vegne af sælger forbehold i enhver henseende desangående. Samme dag orienterede indklagede klagers advokat om sit svar til køber af klagers ejendoms advokat. Den 17. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat vedrørende den ejendom, som klager købte bl.a.: Deres klient meddelte forleden min klient telefonisk, at hun ikke ønskede at vedstå handlen. Dette er naturligvis meget kompliceret. Min klient har klargjort den ejendom, som Deres klient har købt af min til overtagelsen. Min klient har opsagt lejemål, aflyst kurser 2012 og foræret brugbart inventar væk (Deres klient ønskede ikke at bruge dette). Jeg beder Dem venligst med Deres klient drøfte om ikke handlen bør gennemføres, som værende den bedste løsning og såfremt Deres klient fastholder at hæve handlen, at vi da tager en drøftelse af, hvorledes en afslutning kan gennemføres.

9 9 Den 18. oktober 2011 rykkede indklagede køber af klagers ejendoms advokat for, hvor langt advokaten var med sagen, idet indklagede havde skødet klar til prøvetinglysning, og idet overtagelsesdagen allerede var den 1. november Samme dag skrev klagers advokat til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: I forbindelse med min foreløbige godkendelse af handlen, betingede jeg mig, at sælger ved køb af [klagers ejendom] stillede en uigenkaldelig bankgaranti for købesummen. Ifølge købsaftalen, skulle denne garanti stilles den Garantien er imidlertid ikke stillet! Med baggrund i dette, kan jeg derfor ikke godkende min klients køb af sælgers ejendom [...], alt i henhold til mit advokatforbehold. Den 20. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat bl.a.: Modtagelsen af Deres brev af 18. ds. og d.d. anerkendes herved. Den frist, der var angivet i den oprindelige aftale for så vidt angår Deres klients salg til [køber] har naturligvis været suspenderet i og med, at de nødvendige dokumenter ikke var fremsendt til undertegnede. Garantien afsendes d.d. og vil være vedhæftet en kopi af nærværende, fremsendelsen sker naturligvis betinget af, at handlerne gennemføres som aftalt, herunder men ikke udtømmende at Deres klient stiller den i købsaftalen forudsatte sikkerhedsstillelse samt erlægger det forudsatte depositum. Deres forudsætning om at begge handler blev gennemført er naturligvis også gældende for de to selskaber jeg repræsenterer. Jeg skal venligst meddele, at jeg er af den opfattelse, at Deres klient er forpligtet af de pågældende aftaler. [ ] Vedrørende handlen, hvor Deres klient køber af [køber] har jeg forstået, at der mellem min klients ejendomsmægler og Deres klients pengeinstitut har været forståelse for, at den garanti, der skulle stilles i henhold til købsaftalen den naturligvis var den 3. oktober Denne garanti ses heller ikke modtaget. Jeg skal venligst meddele Dem, at min klient fastholder, at der er indgået to bindende aftaler.

10 10 Jeg skal tillade mig at gentage, at der ikke forelå nogen misligholdelse før Deres klient kontaktede min klient direkte og oplyste, at hun ikke ville vedstå handlerne. Jeg ser frem til at høre fra Dem med et løsningsorienteret forslag. Kopi af nærværende sendes samtidig hermed til ejendomsmægler Filtenborg som udtryk for min endelig godkendelse af handelen formidlet af denne. Den 20. oktober 2011 blev bankgarantien sendt til klagers advokat. Den 21. oktober 2011 skrev klagers advokat til indklagede og bad om dokumentation for, at indklagede havde rykket for bankgarantien. Indklagede svarede samme dag, at indklagede ikke havde rykket for garanti eller udbetaling. Indklagede havde telefonisk meddelt køber af klagers ejendoms advokat, at klager ikke ønskede, at den aftalte finansiering skulle ske via mageskifte, hvilket blev accepteret. Senere samme dag skrev indklagede på ny til klagers advokat bl.a.: Hej jeg har ikke rykket for garanti idet vi manglede en afklaring fra [klager] hvorvidt finansieringen skulle gøres via mageskifte. Årsagen til forslag om finansiering som mageskifte fra købers side skal begrundes med det forhold, at denne finansieringsform ville være billigt for begge partnere idet der jo netop er tale om mageskifte. [Klager] har således givet [køber af klagers ejendom] en indirekte fristforlængelse m.h.t. hvornår garanti og udbetaling skulle stilles idet jeg manglede [klagers] endelige stillingtagen desangående. Jeg skal oplyse, at jeg har modtaget en endelig godkendelse fra købers advokat i forbindelse med handlen [klagers ejendom] kopi af denne godkendelse er tillige sendt til dig. Jeg oplyse, at jeg har modtaget kopi af den ønskede garanti ligesom jeg har modtaget udbetalingen. Udbetaling er overført under forudsætning af, at [klager] samtidig køber ejendommen [ ]. Afslutningsvis kan jeg nævne, at jeg ikke har modtaget oplysninger fra køber eller købers rådgiver omkring det forhold, at handlen [klagers ejendom] ønskes annulleret. Samme dag skrev klagers advokat til køber af klagers ejendoms advokat bl.a.: Det forhold at garantien stilles nu og ikke som aftalt senest den 7-10 retter ikke op på det forhold, at handlen må anses for bortfaldet.

11 11 Begge handler har skullet ses i sin helhed, hvor det fra min klients side var en klar forudsætning, at hendes køb [...] krævede, at der rettidigt blev stillet garanti for købesummen vedrørende [klagers ejendom]. Dette skete ikke, hvorfor begge handler anses for bortfaldet. Den 24. oktober 2011 skrev køber af klagers ejendoms advokat til klagers advokat bl.a.: Modtagelsen af Deres mail af d.d. med gentagelse af ophævelsesskrivelsen for så vidt angår handlerne, anerkendes herved. Jeg beklager, at jeg ikke forstår Deres klient og Deres holdning i sagen. Jeg er overbevist om, at De ved kontakt til Deres klients ejendomsmægler vil blive orienteret om min mail i forbindelse med godkendelsen af købet af Deres klients ejendom, og at jeg i den forbindelse foreslog mageskifte. Jeg er ligeledes overbevist om, at De er bekendt med mæglerens tilbagemelding til undertegnede. Jeg er ikke vidende om, hvorvidt dette forhold har været drøftet mellem Dem og Deres klient. Jeg er ganske overbevist om, at forholdet har været drøftet mellem Deres klient og Deres klients ejendomsmægler. Da jeg modtager tilbagemelding fra mægleren om, at man ikke ønsker handlerne gennemført som mageskifte og overdragelsessummerne berigtiget ved mageskifte, fastholdes fristen for garantistillelse ikke, jeg erindre tværtimod, at der var en vis enighed om at handlerne skulle sættes i bero indtil de sidste oplysninger var tilvejebragt. Jeg går ud fra, at De er enig med undertegnede i, at fristen for stillelse af bankgaranti i forbindelse med disse drøftelser naturligvis har været suspenderet. Jeg går ligeledes ud fra, at De er enig med undertegnede i, at ophævelse af handlerne som følge af en mindre forsinkelse ikke kan kræves gennemført uden der er sendt et forvarsel. Betænk i den forbindelse venligst, at jeres klient endnu ikke har stillet garanti vedr. den købte ejendom, at man fra Deres klients side forlangte, at handlerne skulle gennemføres som to selvstændige handler. Jeg skal meddele, at jeg er af den opfattelse, at der ikke er sket nogen forringelse og eller forrykkelse af Deres klients økonomiske muligheder. Jeg er ikke vidende om, hvorvidt De er bekendt med, at Deres klient rent faktisk har taget den købte ejendom i brug [...] Jeg skal venligst meddele Dem, at jeg betragter ophævelsen af handlerne som

12 12 uberettigede og såfremt der ikke fremkommer en løsningsorienteret tilbagemelding senest den kl vil der blive udtaget stævning imod Deres klient. Med påstand om at Deres klient tilpligtes at anerkende erstatningsansvaret for det forestående dækningssalg vedr. [den ejendom klager købte], medens den af mine klienter der har købt [klagers ejendom] accepterer den meddelte ophævelse. [...]. Klagers advokat fastholdt, at der ikke var givet fristforlængelse vedrørende garantistillelse, hvorfor klagers advokat fastholdt, at begge handler var bortfaldet. Den 15. december 2011 sendte indklagede sin faktura til klager: Den 20. december 2011 skrev klagers advokat til indklagede bl.a.: Som bekendt blev handlen ikke til noget, da køber ikke rettidigt stillede bankgaranti i overensstemmelse med købsaftalen. Sælger har ikke givet accept til fristforlængelse og derfor er der ikke grundlag for at kræve betaling som anført i faktura af Samme dag svarede indklagede bl.a.: Jeg skal venligst gøre dig opmærksom på, at formidlingsaftalen ikke er omfattet af Solgt eller Gratis men afregnes efter regning. Der skal således afregnes f.v.a. angår de udlæg om har været afholdt af EDC Filtenborg uanset om ejendommen sælgers eller ikke sælges. Jeg fremsender snarest en opgørelse f.s.v. angår de udlæg som jeg umiddelbart har krav på mit resttilgodehavende (salær) må afvente betaling fra sælger indtil sagen bliver afsluttet naturligvis afhængig af sagens udfald. [...]

13 13 Jeg skal afslutningsvis gøre dig opmærksom på, at sælger har givet fristforlængelse m.h.t. hvornår køber skulle stille bankgaranti. Den førte korrespondance i sagen kan bekræfte dette forhold. Den 26. december 2011 sendte indklagede en ny faktura til klager: Klager har ikke betalt de to fakturaer. Den 21. marts 2012 anlagde indklagede retssag mod klager med påstand om klagers betaling af kr. Ejeren af den ejendom, klager købte, anlagde også retssag mod klager med påstand om, at klager var forpligtet til at gennemføre købet af ejendommen. Ved retsbogsudskrift af 5. maj 2012 blev sagen mellem indklagede og klager hævet og sendt til behandling i Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klager har tillige indgivet klage over indklagede til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Disciplinærnævnet har afsagt kendelse den 16. januar 2013, hvorved indklagede blev frifundet. Af Disciplinærnævnets begrundelse og resultat fremgår: Disciplinærnævnet finder ikke, at det på baggrund af de tilvejebragte oplysninger kan fastslås, hvorvidt der er indgået bindende aftaler om køb og salg af ejendom 1 og ejendom 2. Nævnet finder, at dette spørgsmål forudsætter særlig bevisførelse, og som derfor må henhøre under domstolsbehandling.

14 14 Fristen for opnåelse af bankgaranti var som anført af indklagede meget kort, og reelt havde indklagede kun fra den 5. oktober 2011 hvor det blev afgjort, at der ikke skulle være mageskifte og indtil den 7. oktober 2011 kl. 12. Nævnet lægger vægt på, at indklagede straks efter, at det blev fastslået at der ikke skulle ske mageskifte, iværksatte fremskaffelsen af en bankgaranti. At bankgarantien ikke kunne nå at komme klagers advokat i hænde inden for den fastsatte frist, kan på denne baggrund ikke lægges indklagede til last. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 3, kan nævnet ikke tage stilling til størrelsen af indklagedes vederlag, og hvorvidt dette skal nedsættes eller bortfalde. Nævnet kan dog tage stilling til, hvorvidt der er handlet i strid med den indgåede formidlingsaftale og lovens regler om opkrævning af vederlag. Ifølge formidlingsaftalen 1 pkt. 10, er der indgået en aftale om vederlag efter regning. Det fremgår endvidere af pkt. 10, at betaling forfalder når ydelserne er udført, eller ved opsigelse/ophør. Det er derfor ikke i strid med den indgåede formidlingsaftale eller lov om omsætning af fast ejendom, at indklagede ejendomsmægler fremsendte en faktura på udført arbejde. Som tidligere oplyst, kan nævnet dog ikke tage stilling til selve størrelsen af dette, eller hvorvidt dette skal nedsættes eller bortfalde. På baggrund af ovenstående forhold frifindes indklagede. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på vederlag, da salget af klagers ejendom ikke blev gennemført, idet køber ikke stillede bankgaranti. Således om formidlingsaftalen fremstår, omtaler denne ikke krav på positive udlæg, men alene krav på ydelser. En ydelse er at betragte som vederlag, hvorfor indklagede ikke har krav på at få betalt udlæg som krævet i fakturaerne. Det er i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede giver køber en indirekte fristforlængelse uden at spørge klager, når indklagede ikke har særlig fuldmagt til at give en sådan udsættelse. Klager har flere gange mundtligt rykket køber for den aftalte bankgaranti, og køber lovede hver gang, at garantien nok skulle komme. Den 10. oktober 2011 ringede klager til køber og annullerede handlen, hvilket førte til flere telefonsamtaler samme dag mellem klager og køber. Under en af disse samtaler spurgte køber, til hvem klager havde oplyst, at handlen skulle annulleres, og klager oplyste, at hun havde talt både med indklagede og med den mægler, der havde købers ejendom til salg. Klager har således givet påkrav til køber, og den 18. oktober 2011 hævede klagers advokat handlen. Den 20. oktober 2011 kontaktede køber klager med forespørgsel om, hvorvidt sagen kunne løses ved, at klager betalte kr. kontant til køber, hvilket klager imidlertid afviste. Først herefter foranledigede køber en garanti udarbejdet hos Nykredit.

15 15 Det er ligeledes i strid med god ejendomsmæglerskik først at fremsende en faktura på kr., og da klager afviser denne, da at forsøge sig med en faktura på kr. Sådan som sagen foreligger, har indklagede ikke krav på noget salær. Såfremt nævnet måtte finde, at indklagede har et berettiget krav, kan dette maksimalt udgøre kr., svarende til kravet i faktura af 26. december Køber har anlagt sag mod klager med påstand om, at klager tilpligtes at anerkende køb af købers ejendom, men denne retssag har intet med nærværende klagesag at gøre. Klager er ikke sikker på, hvilken aftale klager indgik med indklagede vedrørende salgsmåden, men mener bestemt, at der blev aftalt solgt eller gratis. Formidlingsaftalen nævner ikke hvilken salgsmodel, der er aftalt, men typisk vil kunden vælge solgt eller gratis -modellen. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal fortabe retten til at få betaling for sine udlæg til tredjemand, som følge af, at indklagede ikke kan dokumentere at have afholdt disse udlæg. Indklagede har bl.a. anført: Sagen bør afvises fra nævnsbehandling, idet det alene er retten, der kan vurdere, om der er indgået en endelig aftale om salg af klagers ejendom. Indklagede fastholder at have krav på betaling af vederlag og udlæg. For at klager kunne købe den nye ejendom, skulle klager have solgt sin eksisterende ejendom, og sælger af den nye ejendom accepterede at købe klagers eksisterende ejendom som led i handlen. Sælger af den nye ejendoms advokat foreslog, at handlerne blev berigtiget som mageskifte, hvilket forslag fremkom den 3. oktober Dette blev drøftet, men det blev meddelt den 5. oktober 2011, at der ikke skulle ske mageskifte, men gennemføres to selvstændige handler. Klagers advokat meddelte i den forbindelse, at der skulle stilles bankgaranti i handlen, men intet om, at det var vigtigt, at fristen 2 dage senere den 7. oktober 2011 blev overholdt. Indklagede var herefter i kontakt med Nykredit, som bekræftede, at Nykredit var i gang med sagsbehandlingen vedrørende garantistillelse. Fristen for garantistillelse var den 7. oktober Klager gjorde intet i forbindelse med, at garantien ikke forelå denne dato, hvilket tages til støtte for at parterne vidste, at det kunne være svært at overholde den særdeles

16 16 at at at korte frist fra den 5. til den 7. oktober, datoen for forelæggelse af garanti ikke var væsentlig, det alene var vigtigt, at garantien blev stillet, men ikke selve datoen herfor, og vigtigheden naturligvis skyldtes, at klager dermed blev sikret, at finansieringen vedrørende hendes salg af ejendommen faldt på plads, således at klager kunne få finansieringen af den købte ejendom til at falde på plads. Klager afgav ikke efter 7. oktober påkrav om, at bankgaranti skulle stilles, herunder ikke meddelelse om, at det ville blive betragtet som væsentlig misligholdelse med ophævelse af handlen til følge, såfremt der ikke blev stillet bankgaranti den 7. oktober. Hvis klager havde afgivet påkrav, kunne køber have søgt sagen hasteekspederet hos Nykredit. Da ophævelse af handlen er et særdeles væsentligt skridt, er det helt sædvanlig praksis, at der forud skal afgives påkrav, således at parterne har mulighed for at forholde sig hertil. Det er ikke korrekt, som klager har oplyst, at klager kontaktede indklagede og meddelte, at klager ville annullere handlen. Indklagede blev først orienteret herom ved klagers advokats brev af 20. oktober Såfremt nævnet måtte nå frem til, at der er indgået en endelig handel, og nævnet derfor skal tage stilling til klagers anfægtelse af indklagedes vederlag, gør indklagede gældende, at der ikke er indgået en aftale om solgt eller gratis. Indklagede har dermed krav på betaling for ydelserne, når disse er udført eller ved opsigelse/ophør. Indklagede har derfor krav på vederlag på kr. samt betaling for udlæg til tredjemand med ,25 kr. Det er indklagede bekendt, at køber har anlagt sag mod klager, hvorved klagers annullering af klagers køb bestrides, idet køber også er af den opfattelse, at der er indgået en endelig handel. Denne retssag har sammenhæng med nærværende klagesag. Kommer retten frem til, at der var indgået en endelig aftale om klagers køb, så er der en sådan sammenhæng med salget af klagers ejendom, at det må lægges til grund, at salget også her var endeligt. Indklagedes kunder har mulighed for selv at vælge solgt eller gratis eller efter regning. Klager valgte at indgå en aftale om betaling efter regning, hvilket også fremgår af formidlingsaftalen. Den passus i salgsbudget og formidlingsaftale, der omhandler solgt eller gratis er blot en serviceoplysning. Fair salær betyder, at indklagedes honorar på 2,5 % beregnes på baggrund af den kontantpris, som opnås ved et salg. Indklagede står uforstående over for, at klager først meget sent i forløbet kommer i tvivl

17 17 om, hvad hun har aftalt med indklagede om salgsmåden, når kravet om betaling efter regning har været et væsentligt moment i klagesagen. Klager har tilsyneladende ikke tidligere været i tvivl om, at der var aftalt betaling efter regning. Det fremgår da også af formidlingsaftalens pkt. 10, at uanset salg, udløb eller opsigelse, betales for ydelserne, i det omfang disse er udført. Indklagede er ikke i besiddelse af dokumentation for udlæg til tredjemand. Nævnet udtaler: Det fremgår af købsaftalen vedrørende salg af klagers ejendom, at køber skulle stille bankgaranti for restkøbesummen senest den 7. oktober Klagers advokat stillede som betingelse for godkendelse af handlen, at køber stillede en uigenkaldelig bankgaranti for betaling af købesummen. Efter at køber havde foreslået, at der i stedet skulle ske et mageskifte, meddelte indklagede den 5. oktober 2011 til køber, at købesummens betaling ikke skulle ske ved mageskifte, og at købsaftalens bestemmelser om købesummens betaling derfor blev fastholdt. Nævnet finder, at det henhører til indklagedes pligter som repræsentant for klager at holde øje med, om køber stiller bankgarantien inden for den aftalte frist. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at indklagede ikke straks efter, at det havde vist sig, at køber ikke havde stillet bankgarantien den 7. oktober 2011, kontaktede klager og oplyste om, at bankgarantien ikke var stillet og rådgav klager om, hvilke muligheder klager havde dels for at rykke køber, dels for at hæve handlen. Nævnet finder ikke, at indklagede var berettiget til gå ud fra, at klager have accepteret en længere frist, fordi klager ikke selv tog initiativ til at rykke køber efter fristens udløb. Nævnet finder, at indklagede som følge af dette kritisable arbejde skal tåle en salærreduktion på kr. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (3 nævnsmedlemmer) udtaler: Det fremgår af formidlingsaftalens punkt 10, at der er aftalt betaling efter regning, og at der uanset salg eller opsigelse skal betales for ydelserne, idet omfang disse er udført. Vi finder det ikke godtgjort, at der i strid med den skriftlige formidlingsaftale, mundtlig blev indgået aftale om solgt eller gratis. Vi finder tillige, at angivelsen i salgsbudgettet af, hvilke salgsmetoder indklagede kan tilbyde, herunder salg efter solgt eller gratis - princippet, ikke kan medføre, at der i stedet er indgået aftale om solgt eller gratis. Vi finder derfor, at indklagede har krav på betaling for de udførte ydelser, selvom ejendommen ikke blev solgt.

18 18 Ifølge salgsbudgettet af 12. august 2011 dækker vederlaget følgende ydelser: værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling, udarbejdelse af udkast til købsaftale, EDC Match - Boligsiden, Mit EDC - orientering, Website, Streaming incl. administration, 1-3 stk. stangfoto, 1 sæt målfast plantegning, Prof. Foto- HD-R og 1-3 stk. Mastefoto. Indklagede har imidlertid ikke dokumenteret, at have leveret ydelserne stangfoto og mastefoto, hvorfor vi ikke kan godkende vederlag for dette, i alt 750 kr. Vi kan herefter godkende et vederlag på i alt ,25 kr. Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (2 nævnsmedlemmer) udtaler: Som salgsbudgettet af 12. august 2011 punkt 8 er formuleret, finder vi, at klager var berettiget til at tro, at der var indgået aftale om solgt eller gratis, dog med undtagelse af vederlag under punkt 5.1 i salgsbudgettet. Vi kan derfor alene godkende, at indklagede har krav på betaling for EDC Match - Boligsiden, Mit EDC - orientering, Website, Streaming incl. administration, 1-3 stk., 1 sæt målfast plantegning, Prof. Foto- HD-R. Vi kan ikke godkende betaling for ydelserne stangfoto og mastefoto, da indklagede ikke har dokumenteret at have leveret disse ydelser, i alt 750 kr. Vi finder herefter, at indklagede alene har krav på betaling af i alt 9.062,50 kr. Efter stemmeflertallet har indklagede krav på vederlag med ,25 kr. Ifølge 1, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerklager samt nævnets vedtægter 12, stk. 1, er nævnet berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at gøre klager og indklagede opmærksom på muligheden for yderligere klagepunkter og at anmode klager om at tilkendegive, hvorvidt klager ønsker, at nævnets skal tage stilling til disse yderligere klagepunkter. Denne fremgangsmåde er godkendt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at indklagede i sin faktura har krævet betaling af diverse udlæg til tredjemand og dokumentationsomkostninger, herunder udlæg til edc.dk, boligsiden.dk, facebook web link, 1 stk. annonce i Ugeavisen samt tingbogsattest. Allerede fordi indklagede ikke har dokumenteret at have afholdt disse udgifter til tredjemand, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf, i alt 5.106,25 kr. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende hos klager på ,25 kr.

19 19 Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere