SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr blev optat 54 mindre stæng og der

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr , i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild og kr. maalet. Her er tilstede 8 posenoti U bruk, 65 notbrnk, 400 drivgarnsbaater og 40 kjøpere. - nc1en Bø blev sat V ærdien av ukens storsildfiske kan 3 større og 12 mindre stæng. uken SrrRSLDE-'SKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr blev optat 54 mindre stæng og der drevet med et meget godt utbytte. Det hele fiskes værc1i antages at kunne gjenstaar 3 større og 8 mindre. Yed Vkefangsten blev maal mot i sættes til ca. kr drivgarn paa indre Vesteraalsfjord samme uke ifjor maal. Søndag Vaarsildfisket tok sig noget op hadde man optil 60 maal, i gjennemog mandag inc1kom 42 drivere til Kri- sidst i uken utenfor Røvær og Stolmen snit 20 maal. Der blev opfisket 2500 stiansund fra Griphavet med fra 25 Fedje. Noget næ'lneværdig notfiske maal notsilcl og 800 maal garnsild til 350 maal, igjennemsnit 1 maal har endnu ikke fundet stee1. Lørdag hvorav blev virket til handelsvare 1200 pr. baat, pris kr. maalet; tirs- hadde man 825 maal drivgarnsild tdr.prisen var for garnsilc1 fra dag inc1kom 33 drivere med 86 maal utenfor ldervæggen-vaagsøen og og for notsild 3-G kr. pr. maa. som gjennenlsnitsfangst, pris / 2, 150 maal ved Bulandet. Utenfor Fedje Bø et tilstede 10 notbruk, ca. 50 Sildens størrelse var fra hadde 70 baater 3 1 h og 130 baater drivere og 3 anclkiøpere. sild i maalet. nsdag indkom 53 utenfor Røvær 13 maal som gjennem- Lyngen var ogsaa noget sildefiske drivere til Kristiansund med fra 27 snitsfangst. Utenfor Skudenes hadde sidste uke. Der blev sat 15 mindre -370 maal, middelfangst 95 maal, 340 baater en middelfangst av 6 1 / 2 stæng i Kjosen og 3 i Storfjorden. pris 13-14, torsdag 41 drivere med maal. Prisen var fra J 2-16 kr. mna- Sæsongens samlede fetsildr>arti' er 65 maal i gjennemsnit, pris 14-15, let. uken blev opfisket maal til 13 februar maa], hvol'ay fredag 37 drivere med 59 og lørdag mot i tilsval'enae uke itjor 8600 og i iset maa], solgt til sildolje- 63 drivere med 43 maal som mic1del :Z5 maal. -- alt er iaal' fabrikker maal og saltet til fangst. Pris lørdag Uke- opfisket maal (hvorav i søndre handelsvare fiskepakkec1e tdr. fangsten til Kristiansund var distrikt 44000) mot til samme tid ifjor Skr eifisket tok sig godt op i sic1ste maal. Fra Svinøhavet inc1kom flere 16800, i , i uke, og partiet blev forøket med 2 1 ;z pene fangster til Aalesund, saa uke- og i maa. Av aarets mill. stk. fisle Lofoten er fisket partiet dertil val' maa. Gj en- fangst er maal garn sild og '1500 bedre end i de foregaaenele to aar, nemsnitsfangstel ne var søndag 20, maal notsild opfisket i søndre distrikt mens fangsterne i Senjen og paa Yttermandag 26 maal. Tirsdag inelkom til og 1900 maal garnsild i Nordre Bergen- sielen er noget mindre. Paa Helgebncl Aalesund 105 drivere med fra hus. Der er ialt saltet 7:Z00 maal blev ukefangsten' 'stk. og i maal, igjennemsnit 29 maal, pris mot 750 i 19l'!. Resten er hovect. Lofoten 418 bob stk. mot i tilsvatende 13 1 /2-14. nsdag indkom 20 damp- sagelig iset for eksport. uke ifjor og i skibe og 55 motorbaater med en gjen- m 0stlandsfisket foreligger stk. Viktenfisket har gjort en god nemsnitsfangst av 25 maal, pris ] 2- ingen meddelelse om noget fiske. begyndelse, idet pattiet er stk. 14,torsc1ag 47 drivere med middel- Fetsildfisket i Eidsfjorden drives 11lt i'ntet ifjl;. Søndenfor Vilden er fangst 25 maal, fredag 70 drivere med fremdeles med godt utbytte. nden fisket hittil meget godt. Fosen er 18 maal og lørdag 110 drivere med Hadsel blev i ukensht 14' nye stæng, opfisket stk.; eler alene falder 28 maal som middelfangst. Forøvrig hvorav 12 større. Der blev optat 18 paa sidste uke. Paa Romsdalskysten blev der av ukefangsten indbragt til stæng og eler gjenstaar ] 5 større og var fisket meget godt de sic1ste dage Søndre Sønc1mør 5600 maal, 'l'itran 2 llindrestæng.. pfisket blev i uken av uken, partiet el djerede oppe i 4100 maal, Bjørnsuncl 2990, Roms- 9000m a"al. notsild og med posenot stk, altsaa over :300 f stk. dals.værene 2300 ogendvidere 1056 blev opfisket_ 5000 maal. Garnfisket ei' større end hittil i Lofoten. Nl'<1re maal til Halten, fisket foregaaende uke fremdeles ujevnt, tildels meget gqdt, Ber"genhus tegner 'ogsaa fisket godt: bit- alt er opfisket maal stor- gjennemsnitlig 0-8 maal Av garn: til er:,opfisket stk. sild, hvorav i8et sal- sild blev epfisket maal. Derav Landets skreifiske utgjør tir 13 ie tet,og 6767maal til hjemmeforbl:uk.blev20njnaaleksportert og, :saltet bruar 5.3 mill. stk.,- hvorav 1.8 hængt, 191;! varde tilsvarende ta tdr. '_'handelsvai'e.. Prisei1 v:ar 3.1 saltet, 5860 hl. dampmeclicintnm.

2 ...,._-" u UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1"/ feljl'ual' 191;:' 1723 hl. lever og 4980 h1. rogn mot i 1914 henlto ldsvis Beretninger. Skreifisket. og 55 lllotorbaater o-lfl---2i) maal. pris Tilstede 6 saltedamppre, 2ii> lanclkj o!)ere. T'il Søndre Søndnwr fra 8vino og i 1913 havet ydcl'ligere igaararten 5 tiskednjllpen' Fra opsynsbetjenten i Kya, dat. 9 februar, med.400 maal: iftag 3 dam!)sldhe!2. 65 motol' 7.0-0_ Tilstede: 31 garnbaatel' med 184 mand, baater 6-f:i0-17 maal pris /, 2 Til linebaater og skøiter med 95 mancl, 81 stede 16 fiskedamperc: H motorbaater, l snørebaater med 383 mand. tilsammen 129 kjøpedamper, 3 kjøpejagter, 28 lanc1kjøpere, p ris e r ne paa fersk sild var lørdag baater med 662 mane1. 6ogitartøier,] kjøpe mane1. Til Romsdnlsværcne idag fra i Hull, for R0111sdalssild fra fartøi. nahavet 46 motorbaatel' maal Ant.al Rjøveil'sc1age: 3 hele og 3 delvise. størrelse G, pris 9-11, godt veil". Tilstec1( og for Bergenssilcl shillings Ukens parti: Fisk 16000: alt saltet,.rogn 76 motorbaater, 5 landkjopere, l kjøpefartøi, kassen. Ukeprisen var i Hamburg for 25 hl, lever 32 hl. Av leverpartiet er 30 hl. 490 mand. Til Kristiansund frn (;riphavet medgaat til c1ampning av mec1icintran, og til- 53 clrilere mec maal pris 13- norsk sild fra 1 H-27 Jfb. kassen. overs for anden tran 2 hl. 14. odt veil'. S a l t s i d 111 a l' k e det. Ukeprisen i Pris: Pr. 100 usløiet fisk kl'. 35, -lever pl'. pslag /2: Storsildfisket: Til Stettin uforandret for fetsild, fra 61 h1. k l r fi l t b cl l. l Titran igaar 18 drivere maal a t St en s (e s egyn e se er m( en op- pris / 2 Tilstede for storsildbedriften ned til 33 Jfb. pr. tønc1e efter sildens syllsdistriktet: Fisk: 19000: rogn 25 hl., :25 drivere, 14 kjopefartøier. Til Søndre størrelse. lever 10 hl.: mellieintran ] 3 hl. Tranprocent S. f S' hl]'1 Forretningen gik livli o 40 l l l' l t fi k ')-0 øndmor ulag 'ra V1110 alet 4 (amp8 n)e!/ u u', ever 10 (lg le ' - : S 7evegt.. o - 67 motorbaater /!! maal, pris 10- interessen ror skjæresild er ogsaa Til Aalesl1nd idag 12 dalllpskihp: 85 vokset. For slosilc1 betaltes fra 34 b H lllotorbaater maal, størrelsp 580/600, Fra 0PSYllS etjenten i a ten, dat. 9 febrnar: pris Til Rlllsdalsværene 19 moto)"- 'l L t'l f' k' ld rrilstede: 73 gambaater med 319 mand, l' 1 (l' -± ),h pr. ønc e og or s Jæresl 08 l' l t l 110 l 13 b t baater maa. p1'1s io( veu. me Jaaer mec mane, snøre aa er ' 29 Jb.. Hamburg for fetsild 41-- med 49 manc1, tilsammen 114 baater (hvorav.l)sla.g 15. 1/2 : _Storsildfisket: T.il 57 A" for slosild uganet32-37 og 15 motorbaater) med 478 mand. 9 kjøpe- Tt'an 19aar 9 drj:e'e maal,y'ls n fartøiel', 26 logifartøier, 1 lanc1kjøl)er. Antall l, l KnstlalSU\l 19aar fr (-.np- 101' ganet Jfb. tønden. sjøveirsc1ag-e 3 hele og ingen delvise.. hvet 41. c1nvere fi maal, pns rohg, men fast. Størst ll1teresse for meclicintran. Bjøl'llsuncl igaar 22 drivere man, rr ran 111 ark e cl e t var de sidste da'e Ukens parti: Fisk 42, rogn 40 hl., 1o, godvgn. _ " r l' [lever 121 hl. Av levgrpartet utvnndet 73 hl. pslag 1o. 12/2: St.orslldfisket: linolje l)aa grund av )risstigning. For Priser: Fisk 10 fl 101,/2 ø!'e pl'. sløiet, pris 9-01/2' dag 3 clrivere 5-:3fl-lf) '- 1: < rogn 12 kr. hl., lever maal, pl'ls 8 1 /1<-11. Tl Aalesund dag 20 sildetran ekstl'a lys betaltes 92-93, alt: Fisk 64000, rogn 6H hl., damp- dampskibe og 50 motorbaater mnal alminc1elig ]vs 90 middels farve Jfb. 83 medicintran 105 hl. prs angstfeldt na--stol'holmel- J " Svmøhavet. Tl Søndre Søndmør fra Svmofor hvaltran nr. H. 105 og for medi- Fra lelunnallden i Bjørnør, dat. 11 fehruar: havet 7 c1ampskibe og -i5 ll10torbaatel' 1/ 2 - cintran Jlb. l15-i18 pr. tønde. Beretning om skreifisket i Bjørnør: maal, størrele 580, pris 12. Dlvis Deltagende i samme el' 121 større og 10 2 nætters fangst. Tl Romsc1alslærene dag' mindregal'l1baater samt 17 line- og Sl1øre- fra nahavet 21 motorbaater 4-5!1-22 maa, baater med 810 l1al1d. pris 10-11, godveir. Til Kristiansund idag Veiret. Meteorologiske bser- Siden sid ste indberctning antages opfisket fra Griphavet 37 drivere maal va t ori um beretter: stk. skrei, utvundet damptran 172 hl., pris 1314: goc1veir. lever til andre transol'ter 10 hl., rogn 170 hl. pslag /2: Storsildfisket: Til Titran Søndag og mandag hadde man paa Siden fiskets begyndelse opfisket ialt igaar 21 drivere maal, pris 10 Sydkysten sterk N; ksø meldte stk. skrei, utvundet damptran 230 hl., lever -12, idag 20 drivere maa, pris til andre trallsorter 22 hl., rogn 230 hl rril Romsdalsværelle idag' fra nfimandag morgen storm fra N. Tirstlag var vinden gaat om paa S80, Leverpris 150re. iaften snekave, ruskeveir, ingen utseiling'. Fhk og rogn usolgt. havet 30 motol'baater maal pris 10, Til Søndresøndmør idag fra Svinohalet f) onsdag, torsdag og fredag igjen frisk N; og lørdag frisk S. Storsildfisket. PaaVestkysten hadde man de fire Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 9 februar: første dage "av uken frisk østenvind Siden. sidste beretlillg el' under 5, 6 og 7,., dennes mdbragt hertl 283 maal, hvorav 244 men mandag aften hadde Skuc1enes saltet med 406 tønder og' 39 maal solgt til sterk SS. De tre sidste dage av agl. Ji'angsterne pr. skøite fra maal. PrS 10 kl'. uken hersket vindstille eller svake Fangstfelt 2 mil N V av Halten. For den fralandsvinde. N orc11andskysten hadde søndag og mandag sterk østenvind, som i Bodø naadde op i stormstyrke ; tirsdag var vinden svakere og mere sydlig; onsdag og torsdag var der vindstille eller ganske svake fralandsvinde, fredag og lørdag laber fralandsbris. Lofoten hadde de fem første dage av uken vinden paa syclkanten og svak eller laber; fredag lørdag svak SS. var der laber st og Finmarkskysten endelig hadde til og med torsdag sydlige til vestlige vinde, for elet meste laber bris; men Vardø hadde søndag og mandag storm fra SV. Fredag gib: vinden om paa Nord og lørdag paa NV. øvrige del av distriktet er storsild i det nævnte tidsrum ikke indbragt. alt: 1733 maal, hvorav 39 maal solgt til ag'u, resten saltet til handelsvare med 2813 tønfter. Storsildfisket. Telegrammer. 0l)slag' 15. 9/2: StoJsildfisket: Til Titrall idag 17 (hivere maal: pris Til Romsdalsværelle fra llahavet 39 motorbaatel' maal, pris Til Aalesund fra Svinøhavet-Storholmen 105 clrivere maal, pris 13 1 / Til Søndre Søndmør fra Svinøhavet 4 dampskibe og' 116 motorbaater maal, størrelse , pris / 2, 1'il Kristiansund fra Griphavet 33 c1rivere med maal, pris / 1!) størrelse 580/ pslag 15 10/2: Storsildfisket: Til Bjørnsuncl mandag 25 drivere maal, pris / 2, tirsdag 26 drivere :maal, 10-Hl1/!!, idag faa baater 2-20 maal, pris. usat. Til AalesiU1(l. idag 20 dampskibe dampskibe, 55 motorbaater maal, pris 12. Til Aalesnnd idag fra Svilløhavet--: na 110 drivere maal pris 10 1,!!. Til Kristiansund idag' fra Griphavet 63 driyere maal, p:is Uodt veil'. pslag /2: Storsildfisket: Samlet ukekvantum maal, derav til Kristiansund Aalesuncl 12400, Søndre Søndmør 5600, Titran For Halten mangler opgave sidste uke, derimot medtat i nkeollgaven 1056 maal, eftermelt fisket foregaaende uker. Totalkvantum iaar maal, hvoray iset, saltet, 6767 hjemmefotbruk mot i og- i Fredag til Bjørnsund 40 drivere maal, l)ris 8 1 / 2-11, lea'dag 32 drivere maal, pris pslag /2: Storsildfisket: Til Kristiansund fra Griphavet igaar og idag 17 drivere maal, pris 13-15, sydvest med sne. Til Aalesund idag 1 damper 150 maal, 25 drivere middelfangst 12 maal. Fartøierne begynder for det meste torskefisket. Til Søndre Søndmør fra Svinøhavet 2 drivere 30-]80 maal, pris NordVC'stknlillg'. Vaarsildfisket. pslag 19. Haugesuncll/2: -Vaarsildfisket jforg-aars og igaar ubetydelig' for uveir. Tilsammen 350 maal drivgarnsild hvorav litt utenfor Vaagsøen, middelstørreise 560, pris optil 21. Paa,Sirafjorden imorges 110 farkoster 1/ maal c1rivgarnsilc1 idag: og utenfor Aakrehavn imiddags endel aatefiske. Middeh;tøl'l'else 560.: Haugesul1dspris optil 26.

3 17 februar l!hi) UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN n "r01l0m SotmFedje 7i) farkoster 017]2 pslag 2l. Aakrelmvll 13/2: Gjennem- lever rogn 0-8, fishvegt. lever- H,lal driv!.!:arnf'ild ililrg:ef', n'is 15-H). gaael1(le sorte gam. Enkelte baater bra llldighet, fettpro('ellt uforandret i Dverherg. Bnvik. fangst. psynet. fiskevegt Hø , fettpl'of:cnt 38-40; llsag: 1H. psynets feltstation 11/2: pslag 21. Solsvik 14/2: Fur midnat, tilstede i Øksnes 117 baater, hvorav 85 mo- Vaan,;ildtisket: Ukufor Egersund etpar far- Fedje drivere 10 W 15: StoreslllHl 10 til 27, tl'baater, 56ti mand, 23 kjl'lpere. Værøy og' koster 0lltil 2, nordenfor rtsil'e-urter 140 (Jlæsvær 2 til 10 maal. psynet. Røst opfislwt 94000, hvorav hængt 81000, rarkoster 1/ /2: ntenfor Sotra-Fedje pf'lag 21. Skwksnes 14/2: Go(le ntsigter s,tltet 8000, iset 5000, damptl'an 120, lever 32, 7 il farkoster tilsmnmen 600 maal c1rivgarnsild for Sandve, hval og' meg-en fngl, ogsaa for rogn 110, priser fisk 10-11, lover 12-18, imol'g:es; llidddst(jrrelse m5, 11ris 17, l :tenfor.j eitnngol'lle enkelte hval idag. psynet. rogn 8-10, fiskevegt , level'holclighet Aaluohavn 80 g:arnljaater H\a nat 02,' da2,'sæt , fettprocent 50-n5, tilstede Værøy u u u ()l)sla,..,,(," 21. Skudesnes 15;/2: G 0(1 natsæt tilsammen 1500 og etljar dampbaater ea, 75 l 19.. l )aa t et, h vorav.. 99 mo t or b aa t er, 4 8 l mam, fornemmelse for HaaskJ'ærrm,le 0,..., ' mellem 10 k', R t 16 ltaal hvor idag' middelslhis, Aakl'ehavll 13 1 /!!: 1 t h 1"'5' -.]Y/pere, f l S, l) lua pr, Vl'av:) mo- 11' e <1.,' e g'odt torskefiske. Buvik.Jeitnng'ol'lle og- 'rl'ettesk.j ær. Et stæn/2. ved t 1 t l!90 l 18 l. JT l l l,,or laa,er, ' mam, ijøpere.le ge aut.1 arstein og et ved Vindhalen-Syrenesset. S t fi k t ht pslag Hl. psynets feltstation, 122: psynet og; a en op se;),lvorav æng, Vaandldiisket: 19-aar utenfor Vaagsøell 30 ti63200, saltet 89300, iset 42500, rlamptran farkoster l/ og idag utenfor Fedje pslag 21. Aakrehavn 10/2: Godt garn- 844, lever 28, rogn 679. Priser fisk Stolmen h(lholdsvis a/4' utenfor fiske idag for Aakrehavn fra sydvest av lever 9-20, rogn: 8-12, ukebel'etning mottaf, [{(Jv[er samt utenfor Kvitings- Svortingen. psynet. fra Gildeskaal, Meløy, Myken, Valvær, Selvcer, jf'l'le 1 farkost 20 maal drivgarnsild, støl'l'else pslag 21. H augesnnd 15/2: Vestenfor Herøy op: Veg.a. Amtmallden. omkring. 060, pris optil 18, 300 garnhaater Rjv:.er bra (lrivgamsfangstel' il1at ca. n far- pslag 30. Svolvær 10/2: Lørdag gjell- ; maal landsætsild idag, størrelsen koster, gj ellnemsnitlig20 maal, pris nemsnitlig lil1ehaater , hedst Heine. il). middelpris 10. 'Buvik. psynet. Lineskøiter Skroven, Ure 235, Henningsvær, Upslag 1H. psynets feltstatioll, 13/2: pslag 21. Aakrehavn 16/2: Ujevnt men Stamsund 160, Balstarl 300, Nufsfjord, Reine Vmlrsildfisket: Utenfor ldervæg'gen-vaags- godt g'al'l1fiske idag Fel'kingstarlnes-Svol'- 200, Sund 170, Sørvaagell 120. num østdell igaal' og i<lag ialt 825 maal c1rivgal'llsild tingen. psynet. lofoten , beclst Skroven, Vestlofoten stf1j'l'else 570, pris 13 og: ved BnlaH1et ig'ual'- pslag 21. Skuc1enes ]6 2: Paa llatsæt , bedst Sund. J\andag meflt c1elvifl ].;vel(l 150 maal aatesild. Ved rll'iving inat mellem.j eitnngerne og 'rretteskjær i serne trækning. Tirsdag garn Brettesnes 170. ntellfor BNær 120 og' utenfor Stolmen-Fedje ved Kavholmeme kun fornemmelse, for Haa- Skroven 250, Kabelvaag 125, Henning'svær 70 farkoster henholdsvis og 20- skjærene nogenfaa baater bra fangst, mesten- 150, Stamsund 160, Nufsfjorcl 300. Sll1u1270, 4()--1:31/!! maal, størrelse omkring' 570. pris rlels sorte gam idag. psynet. Reine 330. Sørvaagen 250, Røst ] 10. Lineoptil 16, Hval RlomvaagFedje. Utenfor pslag 22. Kinn 16/2:' gaaraftes indkom skøiter Skroven, Ure 160, Balstarl, Nufsfjon1 Aakrehavn 340 baater '/2 maal nat- fra en aate en mil sydvest av Sendingerne 250, Beine 180, Sørvaagell 100. Linehaatm' :-;mtsild idag, størrelse , pris 12 f); et par baater med tilsammen ta. 20 maal sild. Brettesnes 70, Skroven 120, Reine 120, Søl'- <lurhos etpal' mindre snurpenotfangstel'. Uten- psynet. vaagen 80, Værøy 100, Røst ndresiden 180, for Egersund svarte garn. Totalfangst iaar i ellers mindre. Fiskepris usløiet 30-35, kilo S(Hltll'e distrikt nlaal. g'arnsild og' pris l leverpris 12-35, rog'npris maal notsild, hvorav saltet 6000 maal. Uke- Skreifisket. Utvalg sformanden. kvantum i nordre Bergenhus ] hvorav pslag 30. Svolvær 13/2: Fiskel)al'tiet saltet 1200 maal. Buvik. pslag 24. Aalesnnd 10/2: 'rirsdag smølen liner Aarsbogen liner n, hvorv hængt, leverpartiet pslag 1H: psynets feltstation 15/2: Hustad liner Bjørnsund liner 141, lampme(hcll1trn 713, rognpartiet 1127 Vaal'sildfisket: Utenfor Røvær 80, utenfur 1000, na liner , snøre 150. Ulla hektolter, leverholdlg'het , tran}lro Sotl'a--Fe(lje 70 og paa Vaagsøhavet 3 far- liner garn hedst liner, Aalesund eent 4854, fiskevegt , fiskepris lw:-;tf' l' henholdsvis , l l' mer , V' 19-ra liner Herø usløiet 30-36, kiloln'is l" leverl)ris 12-35, og' maal rlrivgarnsild; middel- liner Sande liner 400. De fleste l'ognpris 8-12, baatantal 2814, hvorav 481 stil'l'else 575, mitldelpris 15. Utenfor RaUlla- (flver l' ene l nu 'ld fi k f 2,'ambaater ]534 doryer fra 58 skf,jitel', 701 Sl ese, prynsehe en. u.l :JHlel'en farkost likeledes 26 maal. Uten- motorbaater 2282 Vestlofotell. Kj (jpefartciiel' for Aakrehavll j20 haater maal pslag 24. Aalesun 13/2: Fiskepa!t!et 91 hvurav 67 Vestlofoten. Torsdao'linebaater Jl(ltsætsild, middelpl'is 13, omkring Karmøens sykker, rogn 1606: lever 32, mechcl- Br'ettesnes 150, Skroven 70, Kabelvaag' 15, T s,\'(lvestpynt 80 haater tilsammen 250 maal tran 93ti,.. l. hvoav", Nordmør henl;oldsvs Henningsvær 50, Balstad, Nnfsfjord 30, Reine g'<lmsild g' pnclel smupenotslnmper. Gode , Romsdal , Sørvaao'en 230 lineskøite: Skroven 260 ntsigter for Egersund. Buvik. 2001l9 og. Søndm0r 477 0Y Stamsund ufo Ure 70 Balstad 100 NUfsfjoi'(l <1,91 R "9/. ]}:l 't '1 t N ' 402. Leverholdg'het garnfisk , lne- 90 S d 160 'R' 130 S ',. '400 '...' V1', a..., " øæ :...,ege gor e T :sg - fisk , fiskeveg't garnfisk 305, linefisk. "nn.' 61,ne : øvaagn '",gam tu H1(lg. Hval og fngl næl land., 'r", - t H 1fi k " B ttesnes.60, Sk oven, Kabelvaag 100, Hopen, psyllet... a!llh?cen -. '. nne s PS 120, Hennmg'svær 70, Stamsund 60, Ure 50, 0l):-;lao' 21. Aakreha-vn 10/2: Paa stræk- garnfisk 40.-4:), lmefisk Leverpns Nufsfjord 100 Sund 280 Reine 200 Sm'- b Slclste (lao'es fano'ster g'ode lllen,,', ni1.lgen Ferking'staclnes/ Ryvingen gode utsig- cl" flt, o'. b, ' b l,'11 'fi 'k t va,agcn 250, onsdag bedre linefiske Ure, Balter i(lag.,psynet. en nu aa (ea,..,ele 1)(la,...lUn a S e f se. stad Nufsfjord,, furøvrig lignelhle og' mindrt' pslag 21. Skudesnes 10/2: Aate 1/ 2 mill PS)::;C e en.. ecl t.orsd,a.g. (Jam Risvær 210, fredag delvis :-; ydves av.j ehnng. psynet. pslag 20. Fl,?rø 13/2: Flske2rtlet s;1øven'! llllebaater Reine 109, Sørvaagen 270,. Nordre Bergenhus , derav saltet :) 000. lllleskølter kroven 220 Sund 170 Reine 200. pslag 21. rskuc1esnes 10/2: Paa natsæt Dampmudieintl'all 50 hl. Rogn 107 hl. Rogn- Sørvaagen 550 ellers ' : landlio'o'e' l (lserne,l..rved Kalvhollmen og Skarstein sorte holdighet , leverholdighet , garn , bedst Reine. b ( :-." g:arn..luegen lya og fngl i serne og fettprocent ca. 40, Priser usat. Seil)artiet ca. Utvalo'sfol'manden. ntover ulag. psynct hvorav 2000 hængt. Seipris "", pslag' 21. Haugesund 10/2: Nordenfor Torskefisket Stat-Vaagsøhavet optil 800 paa pslag 31., Tromsø 13/2: Amtets totalnsire inat 100 drivere 1/ 3 - n-20 maal garn og line, Bremangerhavet-Kinn optil {yantum ,,...derav saltet 671.9?0, yaarsild. Størrelse Pris paa gam. Bra torskefiske ved Bulandet. set 238",200. luen,:;!s t 216,00,hl. lampn?edlell1- :-\jøveil'. psynet. psynschefen. tran 440, rogn 1 il, lever 102, fiskepl'ls 10-, '". ' 13 lever roo n5-6. pslag- 21. Aakrehavn 10/2: dag aate pslag 2/. TronclhJem 13/2: Amtets sam-' 'b j" s y(lvestenfor Hyvingen. psynet. lede fiske parti a L million; dampmedicintrall Stftamn:anen. 0l)slao' 21. Aakrehavn 11/2: dao' meo'et 348, lever 32, rogn 324, pris fisk usløiet 35 pslg 3. Vads,12/2: BrmvkfJol'clell,.,.., '=" '" 'orl natsætfang'st f'træknin,q:ell Pel'kingstadnes l u. pl'. 1. lever 12-14, tlstede. 391 baater. - g'arn '" kg'. lne' :-.l. 3'0._an R dø - -SVl'tillo'ell. 'psynet. med 1950 mand. Stiftamtmanden. botn llllel Jølleford storll ogb.... agnmangel. Bel'levaag lner g'jennemsmt 100 l qllsg' 1. Halgesund 11/2: Nordnfor. pslag 28. SørgJslmg:erne 14/2 : Vlkten- JYehavn liner enkel baat 100, Gamvik Yll'e milhl.1 1 /!! nlll.11ordvest.a Røvær lllat: fisket 14 feb:'uar 1910:. Fskepartiet 50 tusen. dypsagn 20,,--50, enkel p, Vardø liner 300 )a. 140 dl'lvere gjennemsmthg 22 maal Damptran 86, rognpartiet 100, leverholdighet -400 ko. torsk' fl'øvrio' intet fiske. Lodde vaal'silc1, vris omkring 17. Godveir , t'anprocent 52-55! fiskeveg't 20 fl'merkt Vikhavn i ""Laksefjord, JYehavn, psynet. 310, fiskepns ] 0-11) leverpns 12, rognpl'ls Gamvik. Amtmanden. pslag 21. Aaktehavli 12/2: dag meget 11" baatantal 500, kjøpere 64. ndreværelle sl '34 T 19/9, B,., d.. g'oc1 llatsætfan'st paa strækningen Ferking'- igaar garn , liner,40-630, dypsagn mana:.gsmabaat:1ø50':-180,; ors a g t, stadnes-bvortlllg'en. 01)Svnet. smaat. Sklmna fisket 13 februar 1915: Fiske- fi' ""tt 20 "'''' t' S døl el smad,a,,......' le næ ers o'arn o 'S aq' ons ad' pslag 21. Haugesnnd 12,2: Drivg;arns- part fredags gam gje!1llemsmthg 300, smaabaatlinel'b skøite'r 600 fis{e: ntellfor Høv.ær illat mindre g"jennem- hvorav hæ:lgt , fiskeplls 10: Hals ,. trækning l\alangsgrullden 2500, garn smtbg 1;) maal, pns 18. pyllet, pslag- 29. Bodø 14/2: t ttcrsden: Dver- optil 400, Torsken mandag, tirsdag line, pslag 21. Haugesnnd 13/2: Dnvgarns- berg; 0ksnes, Bø og Bor'e opfisket , skøiter Egg'en : , Svendsgrnnden sket lten.for, Røvr. avtagende) ca. 100 hvorv hængt , set , saltet , onsdag veirhindl'ing kilopris torsk farkoster gjennemsmthg 12 maal mat , dallptra.n 11 17, le:e1' 5, rogn 756, 11-12, lever 13-15, rogn 5. ' psyllet. hvorav 141 set l Øksnes, fiskepnser 10-] 2, Stiftamtmandell.

4 l.... G2 UKENTJGE MEDDELEÆER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN J 7 februar 191!) UPi'l];l{ 3(;. V;Ul'<l'y] 2/2: pfirket Rtykkel', demv saltet 5000, h:cngt 47000, iset 100n, <lamptrali f)7 ll.,leverpal'ti 20 d, lognparti 11 hl.:film'i'egt 280, lerc:l'holllighet 400, tritupl'ol'cllt fl, pris 10, nsløict 35, levetpris 12-18, Tog-up)'i:,: 1. rl'ilste(h 29 linemotorer, J 1101'ye1', 75 lillehaater, 428 mand, ] landkjj)pel'e, i) bmperier. Si(lste uke 4 hele sjøreirsil;lgn gjcnnemsnitlig fangst 100 stykker.. psylts hetj enten. ( )p81'1 o' ;) Røst J ')/9. pfisket kg'. '':11 J 't:k: <1;1' saltet 8700 = :i(j stk., lt:ellgt = stk. og' :iset,l G() = L.l stk., (lmnlltl'il.ll lib d., leverilal'ti l2 ll., kilopris 'e. level'pris 11')-16, 'og'npris 8-10, fiskevogt , tl'anptocellt 55, leverholdighet 330, ljolæg 39 garnmotol'skøiter, 48 gal'llbaatel', () linemotorer. 24 linehaater, 30 <loryo1', (i H mall<l, kjøpelal'tøi, 12 lall(lkjdpel'e, () dalljel'iol'. Siden Kiclste heretning 2 hele 4 (leivise sjøveirsdao'e o'j eunomsnitli o' fau o'st o'al'llskøiter og: haal' 160, liller l h b ps'yl1sljet.jenten. pslag' 36. r'nntat1 13/2: Øksnes: Helæg il2 baater, 85 motol'baater. f>6i:i man<l, 23 kjøpere, 18 damperier. p1ihket ljarti 4fi5 900 kg'. == stk. torsk, hvorav saltet = stk., hj ellhængt ; stk., iset = stk.; kveite 26486, hyse , brosme 45000, nel' ;')600, kveite, hyse og nor iset, ln'osme hjelhællgt, hl. damptran 202, ll!lampet lever 52, l'og'n iset 141, ljfis8r fiskevegt leverhol dighet som føl' tl'allproeent hele sjøveil's lage, 4 delvise, gam 2-3 llætters 11)0-200, natstaat liner vanlig't kast tal, YttAl'hakkell psyllsbetj enten, UJsiag 36. Bø i Vesteraalen 13/2. Fremdeles daarlig torskefiske. Hovden llatstaat = , 1 enkel gal'lltrækning' 200, Nykvaag liuer , garn 20-]50-50, Aasandfj ora garntrækninger gj ennemsllitlig 70, Stranmsjø gal'l1opth 200. pfisket parti = stk., del'av saltet li8750 kg'. = stk., hængt stk. og iset = stk., damptnm 45 hl., rogn 30 hl., iskevegt tranproeent Priser: 'forsk l, lever 10, rogn 8. Lensmanden. pslag 36.- Dverberg 13/2: Siden sid ste bel'etning' 3 hele og 2 delvise trækningsc1age. pfisket - kvantum = stk torsk, hvorav = notsil(1 )Q() maal, hvorav til sildoljefahrikker 5000, eksljrtert fel'k 1000, til agn 3000 maal, med lloseui1ter opfisl.::et 5000 maal solgt til sildoljofn.brikker, gal'llsiw fremdeles nj evnt tildels meget gom, gjpl1uemsllit 6--8 HUta}. pfisket gal'llsll(l 7500 maal, hvorav ekspol' tel't 200 maal. saltet han(lelsyare tønder, Jlris llotsil<l 4-1), gamsild 18-24, tilste(le 8 posellotbruk, ea. 65 llothruk, 400 drivere, 40 kjøpere. Brj: Uken sat (:hhlvt1ag og Helfjol'd, li) stællg'. llvorav 3 større og 12 mindre, optat 54 min(1l'e, gj eustaar 3 st!h'l'e og 8 lllilllll'e st.æng, lrivgarnsfisket paa in(ll'e VesteraalRfjol'<l fra 0--60, g'jcnnemsnit 20 maa], opfisket gal'llsil<1 S lhaa], hvorav saltet handelsvare 1200 t.øll<1el', kvalitet og sortement som fvi)', optat. llotsilll 2500 mm, llvorav til sildoljefabrikker 2400 llaal, til agn 100 mual, priser g'al'l1 sil (l 18-22, lotsild 8 -() pl'. mnal, tilst-elle 10 notljl'nk, l,,;t.50 (hivere og 3 lalhlkjøpere. alt ollfisket inden amtet 4333nn maal, hvol'av saltet handelsvare tfmder, iset til eksport maal, til sildoljefabrikker maal, til hel'metikfaljrikkel' maal og: 1100 kasser skjæresild, 84 G tønder saltet agn 1700 tønder og 5800 maal resten som føl'. Amtmanhen. pslag' 49. 'rromsø 13/2: Lyngen: Denne uke 15 mindrc stæng' i Kjosen og 3 i Storfjorden. ptat 6700 maal fabriksild, 8t) ag-nsild og 40 handelsvare, pris 4-5 a kr. 10. Tilstede 35 gal'l1baatel' og 36 notbl'uk, l snurpenot. Amtets totalkvantnm 64 1)00 maal, anvendt saaledes: l!'abrikval'e , ag'n sild 3500, handelsvare 3400, skj,el'esild 800, solgt hel'lnetikfabriker 300. Stiftamtmanden. pslag 50. Vadsø 13/2: rralvik forløpne uke 10 mindre sildestæug. Silden væsentlig ydel'st smaa, pris kl' pr. maal, optat ialt maal, (lerav til agn ] 2 600, fabrikker , iset for ansjosnecllægning 3000, l'esten hj emme bl'11kt. Amtmanlen. pslag-. 1G/2: Til 13 februar meldt optat 624 l H maal fetsild, derav iset maal, solgt sildoljefabl'ikker maal og saltet fiskepakke(le tøwler. Utenlandske fiskerier. Uken 7-13 februar. stk saltet, = stk. iset, Det svenske sildefiske for 80-71)2000 = stk. hængt, h lt'. d t l Uk kg'. smaafisk, hvorav iset, resten hængt, us en var goc l Sl sen {e. e kveite, iset, 585 hl. rogn, 2120 hl. i fangsten ' hl. var av blandet størlevel', hvorav dampet 930 hl. dampmedicintran. l p.' k d' Priser torsk øre, smaafisk 6-10, kveite re se. lsen ve s e e meget og val pl'., lever 15, l:ogn 5 øre pr. liter. fra kl'. 1 pr. hl.- for smaasild til kr. Belæg, fiskeveg't, leverholchghet uforandret, 20.c t. '11 t t'} 13 f b ' - Lellsmanden, 101 s l Sl C. a er 1 e 1 uar Upslag 36. Bøstad 13/2: For Borge saa- opfisket hl. mot i 1914 gdt:som intet fiske, 72 baater driver sjen. og i Saltet er iaar Httl opfisket knapt 200 fisk pl'. baat, alt... '.. vel 1000 stk Lensmanden hl. mot 9568 l 1914 og pslag 8. 9/2: Skreifisket: Efter mottat hel'ig tigelse for Helgeland utgjør det hængte parti til 6 februar ialt 1.1 mill. stykker. pslag 8. 15/2 : Landets skreifiske til ] 3 februar 5.3 millioner stykker, hvorav 1,8 hængt, 3,1 saltet, 5860 hl. dampmedicintran, 1723 hl. lever, 4980 hl. l'ogn mot: , '-0.7-' ) Fininarkens vinterfiske beregnet til 31 desember. Sardinfisket. m dette fiske har man fra vor for- Til Berg.ens børs telegraferes: Bilhao 1 f>/2 : bindelse i Bohuslen mottat følgende Sardinfisket nljetyrlelig for llele kysten. sild tidligere end vanlig. Naar (lrift(\ll efter sild ikke længere lønner sig, frpll paa vaaren, fortsættes trnwlingen eller anden fisk, saasom kol.ie og Hyn<re. Smsongens sildefiske ser ikke nt til nt gi et. saa godt resultat 80rn i <le foregaaende anr, i<letmindste i k\':111- titet og kvalitet. følge de offieielle rapportf)' om sildefisket utgjorde totalfangsten til 31 januar 264 ():W hl. notsild og 3808G hl. trawlsild mot til samme tid iaar hl. notsild og hl. trawlsilcl. Desuten har silden denne sæsong været meget blandet med halvstor sild og smaasild. En stor del av (let kvantum sild som den ofticielle rn.pport laar opgir utgjør ublandet smaasild (ikke brisling), fanget oppe ved den norske grænse i desember og jannar. V ærdiutbyttet av sildefisket blir formodentlig desuagtet ganske stl't paa grund av de høie dagspl'iser paa fersksilden. Telegrammer. Det svenske sildefiske. pslag 4, 9/2: Sildelisket BoJms]en: dag' intet notfiske. fl'isk vil1il,!lm'imot gollt trawlfiske, pris 8-9 kr. pr. hl. pslag 4. 10/2: Sildefisket Bolllslell : nat middelsgodt notfiske sydligst. l hlalldet vare, pris 4-7 kl'oner. Godt trawlfiske, hedre kvalitet, pris pslag 4. 11/2: Sildefisket Bohuslen: dag godt sildefiske med not og trawl sydlig'st, blandet vare, pris 4-6. pslag 4. 12/2: Sildefisket Bohuslen: gaar og- inat smaat notfiske for haal'd viwl. pslag 4. 13/2 : Sildefisket Bohuslen: dag meget godt notfiske sydligst, blandet størrelse, pris 2-5 kroner. pslag 4. 15/2: Sildefisket Bohuslen: Ukefangst i)7 038 hl. blandet stønese. Prisen vekslet fra 1-20 kroner hl. 'fotalfang'st hl. mot i 1914 og i Totalsaltning hl. mot H568 i 1914 og i pslag' 4. 16/2: Sildefisket Bohuslen: N at til mandag uoget sildefiske sydligst, pris 3-6. g'aar og in at intet fiske fo1' sterk vind. meddelelse datert 5 ds. De større motorskøiter, hvormed tra,vlfiske drives, hovedsagelig fra Gøteborgs skj::ergaarcl, begynder trawling efter sild i Kattegat, saa snart not- Fetsildfisket. fisket efter sild lider mot slutningen,. ialmindelighet sidst i februar eller i pslag 48. Bodø 13/2: Hadsel: uken :-;at Eidsfjorc1ell 14 nye stæng ved Helfjorden, b'egyndelsen av mars. Dog ser elet vrec1fjord, Solum, Grønning, av disse el' 12 ut tir" at disse motorskøiter iaar kom større og 2 mindre stæng', optat 18, gjenstaar 17, hvorav 15 større.og 2 mindre, opfisket mer til at begynde trawlingen efter Markedsberetninger m. v. Uken 7-13 febrnar. Fra Norges fiskeriagent i EnglatHl,' dat. Hullll februar 19] 5. Sild e 11 and ee n uke fe bru a r. Stormende veil' har forsin:..

5 17 februar 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 53 ket tilførslerne til dette marked i denne uke og har der kun været en direkte baat i tidsrummet fra Norge, som ankom paa mandag fra Solsvik-Fedje med 500 kasser notsild, som solgtes ut til 33/6-35/6 og 1900 kasser ga'nsild, hvorav bedste pakning gik ut til 28/6-29/ og anden sort 26/- '27 j. Samtidig ankom 700 kasser garnsild via Newcastle fra Romsdals amt, som solgtes til 27/ fl: ganske god pakning, mens let fyldte kasser gik til 19/6. rrirsdagens tilførsel bestod av 80 kasser garnsild fra Fedje via Newcastle som solgtes fra 30/- 34/; en lignende sendelse via N ewcastle idag hentet 32/. Ukens samlede lyr 32-35, lange 19, torsk 20-25,1 Ki.pfiskmarkedet. rødfisk tlyndre kveite ,..: psla' 5. 16/2: Generalkonsnlen i Hllhao la:g: 15/2: ' Flskenaent. Assers,n telegraferer: mport 6190 nl'sl, salg 200 teleoaferer.!lambllr.o -Altona.. Sulste dao e norsk. 670 færøisk heholdning f:iti norsk endel kasser fisk, kvete torsk 23-30, "'. p.. ' l l". k' ri k ",.,. C!3. l,"ll '181 fl l 400 fæthsk nser no1's \: mang er, fælølr ' l lyse mr'!'" l::, -lj, sel "2-- ; 2, ynt re..,..,. j d. b l' dti k 13 l'" l. t " lø' l. 6600, ;:'antan el': lugen eho (mng., 10 S - 0, løes e pls lc ag, Paris London utsgterne meget gode. Tilførselen av brisling, smaasild og blanding til Stavanger N aar tilført 1914: "(Sammendrag av de ukentlige opgaver). Brisling skj. Sm8,asild skj. Blandingskj... tilførsel utgjør saaledes ialt 3240 kas- 1 j anuar-15 februar ser, mot 7837 kasser i motsvarende 16 februar-15 mai uke ifjor. 16 mai - 31 desember _3_7_7 1_(_) Det skotske fiske i uken endt 7 de rrils Mot i februar var en ubetydelighet. " i " l Telegrammer. Saltsildmarkedet. pslag' 1. 11/2: Fiskeriagent Asserson telegraferte igaar: Traumarkedet uforandret fast, priser litt høiere end sidst berettet. pslag 1. 15/2: Fiskedagent Asserson telegtaferer: Saltsildmarkedet : Stettin: Forretningen ydel'st livlig ogsaa megen interesse skj æl'esilcl. Priser fetsild uforandret; slosild ;)/600 stk. Ah_ , 6/ , skjære sild 29, cl'ownfulls 67 1 / 2 01/6.. Prima hollænder fnld 67 1 / 2 J/6. Konigsbel'g: lvarkeclet rolig avsætnillg i provinsen indskrænket. Hamburg: Fetsild 10/11 stk.,;f6. 57, , 13/14 -t-44, nganet slosild 350/400 J/6. 37, 4/450 34, 450/500 32, ganet 5/ , 5/6 og' 1)/700 kombinert 38-39, (j/ , skjære sild 40/50 34, 50/60 33, 60/ , 70/ Tl'anmal'keclet sidste dage rolig men fast, største interesse.lillolj c g'l'llndet prisstigning, sildetrall ekstra lys 92-93, almindelig lys 90, middelsfal've 83, hvaltl'all m. Ah. 105, medicintl'an Værc1i i Fersksildmarkedet. Mot " \ pslag 2. 11/2: Fiskeriageut Assenlll telegtafel'el' : Hamburg-Altona : rm.j arl " igaar endel kasser Bergellsfllldsild, flau pakning, 21 1 / 2-24, storsild 20-23, idag via Fred,, '1 rikshavll endel kasser vaarsild, J/6. kassen. Pris pr. skjeppe a 20 liter pslag- 2. ]5/2: Fiskel'iag-entel'lle telegraferer:. Hull: kasser sild, Romsdals, a 20 'l sild Bel'g'8nssild shilling'fl 20 kassen. Hambnrg-Altolla: For ankomt a 20 vaarsild denne nke forhaaolldssolgt 28 nedover a 20 "!.il 21) torsild likeledes 22-i17 A6. kassen. " pslag::!. 15/2: Piskel'iagellt Assenlll telegtafel'cr: Hamlmrg--Altona: Ukepl'iser Samlet værdi 1914 llorsk ild 1.8,-:n, syellsksild 1:3-20 cl/h. kassen. Ferskfiskmarkedet. Upslag' 3. l 1/2: Fiskeriageilt At:isenwn telegtaferer: Hambtll'g'-AHona: Sidste dag'e endel kasser fisk, sei / 4-16, hyse mørk " Hvorfra 1914: Lister og Mandals amt.... Stavanger amt.... Søndre Bel'genhus amt.... Nordre Bergenhus amt.... Romsdals amt.... Søndre Trondhjems amt.... Nordre Trondhjems amt.... N ordlanc1s amt...".... Tromsø amt ;.; Sverige ;j _._-----_._ ] ;'; Anvendelse i 1914: Røkt ;.), N ec1lagt i tomat U l Han Kl'ydclersaltet l l 105 Marinert U() ,._ _ Tils _ _ , ,1 1913' ' Uj] l i 1910 kr kr ( _.----_._- kr Ø 2.< ' 1913.l.' _ ,... l' n:. : 1.55 l.f) ,80 :\ kr. 2 G l l " " l J kl' ;:) kr ', 1.41'

6 UKENTLGE MEDDEFR NRLELSER SK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØtEN 17 februar , ] u Vore vigtigste sildefiskerier i 35 aar. Fetsild hl U b Europas sildeforbruk og krigen. Storsild hl Vaal'sild hl. Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 8 februar 1915: mport og omsætning fra 31 jan.-6 febr av klipfisk, alt pr. kvintal a 50, androg til: Bilbao. mport pr. dis "Ripa' 1810 norsk og 3170 færøisk. Salg 1840 norsk og 2100 færøisk. Beholdning pr. 6 h 370 norsk og 1070 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til pesetas 54 a 56 for norsk og pesetas 66 a 7l for færøisk. Santander. Salg 75 norsk. ngen beholdning Paa Madrids børs notedes idag: Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris l ))" London ' Fra vicekonsulaterne meddeles at under forrige uke var sardinfisket i 178 U Gijon og Santander ganske godt de ' dage, uvell' kke hmdret det Vigo derimot var fisket meget slet, da der kun opfiskedes 1343 kurve Av rogn vites intet solgt i Vigo hvorfor beholdningerne ved ukens slut '1 k' l ansaaes t om rmg 168 tøne er Forøvrig gjøres nu det meste fiske der under anvendelse av rogn u (600 U) Fra konsulatet i Stettin til Uteuriksdepartementet, dat. 4 februar Jeg tillater mig herved at avgi beretning for foregaaende maaned: Va a l' s i l d. msætningen i januar var ikke synderlig stor. Paa grund av de tiltagende tilførsler av slosil<l Nedenfor gir vi en tabelover sildefiskeriernes avkastning ei tons it 1000 kg). og den forestaaende fangsttid av ny i de N ordeuropæiske lande for de sidste tre aar for hvilke statistik er tilgjængelig, Eftersom sildefisket i de krigførende lande, repræ slutten av maaneden forlangt: For vare gik priserne litt ned. Der blev li :..;enterende ca. 60 % av totalkvantum, er saagodtsom ophørt, skulde det være 5/60U J/;& , 6/70U J/ gode uts igter. til at opnaa tilfredsstillende priser for den norske sild i indeværende sæsl1g, særlig da vaarsilden ogsaa tegner til at bli av ualmindelig efter. ganet, skotskpakket 5/600 og Slosild. Der var god efterspørsel god kvalitet likesom storsilden iaar. 6/700, mens der viste sig liten interesse for de større s01;ter. For uganet 4/ Gjenllemsll. % blev der forlangt ca. Jb. ao. tons tlls tons ] l Fet sild var i januar meget livlig begjært. msætningen blev til stadig Rusland :34! stigende priser daglig betydelig. Prima t Sverige... : i : vare i fast pakning opnaadde ved Norge... "... l 246 :3981' Danmark "1.3 maalledens utgang: 8/10 stk. Jlb. 58 rryskland u 748! a2 U , 10/12 stk. J/ , 12/14 stk. Holland () ; J/;&.49-,---50, 14/16 st.k. J/;& Avsætningen av de mindre merker fore. Belgien l 256 l 86U 1 ; England gik kun langsomt. Skotland ! 2: rlalld : Skj æresilcl rolig. :B'ra ukrigc u U 3.1 slandssild. KUll lllilhlre olusælning opnaaddcs. Der blev fo"rhlljgt i " l S ) ca. J/. 30;

7 næugde V 17 februar 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 55 Forretningen i h o l and s k s i d gik meget feiende. Noteringerne var i slutten av januar: Hollænder, prima og kleine Jfb G5 1 /z, skotsk crown largefulls Al;. 68, ctownfulls Jfb / 2-66, crownmatties Ah. 59. Samtlige priser noteres toldfrie. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 30 januar følge den sedvanlige efter uofficielle opgaver utørte' statistik viser klipfiskimporten til N ordspanien i desember maaned sidstleden at ha været som følger: (i kvintaler a 50 ). b:j l?=j b:j' Z 8 Jg.g. '8.....!::h. 1 :,...,.... CD. t:j,-c- :r:-l :- g; l 5 i_ '"l 00 * rj.:..! 10l i CD,... -' 00 H:- o o fl::- Cl-.?,...,... f.!:::.. -1 f-:>.. f-:>.. CSJ -' e.o f.!:::.. g CSJ 00 Cl-.?,l CJ.:) o Av den norske import til Bilbao aut.a.ges 14023' 'kvintaler at ha været tl'ansitvare for indlandet, mot ifjor samme maaned kun 8912 kvintaler.. Fra generalkonsulatet i Lissabon, (lat. 5 februar 1915: Lagrene av norsk klipfisk her er uttømte. De sid ste priser paa norsk 1ik var esc pr. 60 " Der findes ingen beholdning av engelsk fisk Beholdningen anslaaes idag til 660 tons norsk og 780 tons engelsk klipfisk. Priserne noteres uforandret fra: Esc for norsk og " for engelsk klipfisk. Fra konsulatet i Genua, februar 1915: Siden min inc1beretning av 12 f. m. er der til Genua indført fra Norge: Stokfisk: med tto Thoresens linje baller Klipfisk: med tto Thoresens linje, 300 kasser 3750 De herværende importørers salgspriser en gros stiller sig nu saaledes: Markedets tendens Stokfisk: Bergen: l rna tynd vestre, flau " fyldig do. flau " smaa do. rolig dat. 9 Pris pr. 100 ufortoldet Lit. 144/ / /130 Desuten er der tilført hermetikfabrikkerne 'ca kasser vaarsild til værdi ea. kr Samlet værdi kr. l Tyske farvande stæn.gt for fremmede kystfarere,og fiskefartøier. Den tyske minister i Kristiania har meddelt Utenriksdepartementet, at det ifølge bekjendtgjørelse fra den tyske marines admiralstab indtil videre, er forbudt for kystfarere og fiske-fartøier av fremmed nationalitet at løpe in-d i Elben og \Veser, Øst-Ems, saavel som i farvandet ved den Schlesvig-Holstenske vestkyst og de 0stfriesiske 0er. Fra kommanderende admiral. E'inmarken, lma 1-200, 2-400, livlig 132/ , flau 128/130 Kristiania den 10 februar Klipfisk: Kommanderende admiral fastholder Labrador uttømt sin advarsel til alle usakkyndige mot slandsk labrador st yle rolig 70/75 at indbjerge eller undersøke drivende kli pfisk flau 90/95 torpedoer eller miner og indskjærper hyse flau 75/80 anmodningen om hurtigst mulig at ind- Norsk brosme flau 70/72 melde fundet av drivende og iland- Alt -;- 4 % kontant, frit fra lager drevne miner til nærmeste krigsskib i frihavn, efter Genua vegt. eller sjømilitære distriktskommando. Beholc1ningerne av stokfisk er ubetydelige, Da der imidlertid kan gives tilfælder, av klipfisk derimot rikelige. hvor fiskere kun vanskelig kan la dri Konsumen er god for smaa og mellemstørrelser vende, miner være uten s_tort tidsspilde av Finmarksfisk, og priserne eller tap av redskap, finder man dog er steget og er fremdeles i stigende. at kunne gi nogen vin'k om hvarl der Som av mig idag telegrafert er der under enhver omstændighet bør lagttages igaar utfærdiget et kgl. dekret om forbud ved behandlingen. mot utførsel av forskjellige fødevarer, l. Fundneminer maa' ikke tageh deriblandt stokfisk, klipfisk og ombord i noget fartøi, men maa sardiner. i tilfælde slæpes væk. -Tilførsel av brisling,.smaasild og blanding til Bergen i Efter indhentede opgaver fra de i Bergen værende hermetikfabrikker er der i 1914 tilført Bergen følgende partier brisling, smaasild og blanding: Portugisisk klipfisk sælges' fra esg. Gjell r'.! ærcli llem J "10. ørrmgen av den por- skj., i kr. sllits- tugisiske fisk er endnu ikke tilendebragt --:. -..:1;;;.."...:-.-l_H_ is_' sum følge av det stille veil'..--. i,.{onsulatet i porto har under,31, B )rislilg.. '1 170, 7. 1, [ ll. illdberettet : Slllaaslc1., :d.::j6 l Ui 34:5 400 Dalllpk. "Sidlia ", 1nt'te hertil den BlalHlillg..! i 6 () U) ds. B50 tom; norsk klipiisk. ' ''- 1tlt :-i 021:) Det bedste er at fiske og slæpe minen i et net eller seil. Slæperen maa være meget lang. Ved miner av den konstruktion som de hittil func1ne kan slæperen gjøres fast i et av de øiebeslag som findes oppe paa toppen av minen. Den maa aldrig gjøres fast ide t t a li g som m a at t e h <Dll g C under minen (ankertauget). Del' maa vises stor forsigtighet sai minen ikke utsættes for støt eller at man kommer nær nogen av de yttl'e mekanismer. Der aa ikke k o e 11 o g ett r y k p a a u t st Cl a e 11 L e cl ee p a a in 011 t)

8 _ 12':'-19.!7! UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 17 fel)l'ual' 1915 laag eller noget stræk i det 3. En mine som har indviklet sig i Fra opsynschef Buvik har man mot- 'under minen hængende ank erta u g. Minert bør' slæpes ind men i tilfælde slæpes i garnet med følge avtale med cheftn for vcst fiskegarn bør ikke søkes frigjort tat følgende telegram, dat. 10 februar: til et sted, hvor der er smult vand tilbæling av den nødvendige slæper. lands eskadren anmodes herved fiskere, og lægges ikke mindre end 1000 m. fra bebyggede. steder eller fra ftrtøier. Dell bør heller ikke fo1' tøies eller foråljkres saa nær land, at sjøen kari slaa den mot gr unden. 4. Miner med utstaaende armer eller som maatte opdage drivende miner, horn bør under ingen omstændig- om at heise,et flag tiltops (fortoppen) het berøres eller, paastøtes, da for tilkaldeise av orlogsfartøi, samt om dette kan bevirke øieblikkelig saavidtmulig at avvente dettes aneksplosi_. _, wmst og paavise gjenstanden. Rapport nr. 4 om skreifisket til 13 februl\r ' [ Derav 1 stk. sløiet torsk T ls. k l.! vegt i _ l 000 stk. h t.' t t [leverholdigæng sa e het stk. le- 000 stk stk. ver i 1 hl.4)! ='430'- Dampmedieintran i hl. Lever tilovers til andre transorter i hl. Rogn i hl. Priser for, Tilstede G lever 100 stk. pr hl kjøpe- baater sløiet 1----"-- --' - far- -- torsk rogn tøier fiskere pi'. hl. finmarkens Vinferflske til 31/ ,,,,,.,... r:eromsø amt,...,.. ' Lofotens opsynsdistrikt. Yttersiden "...,.,.. Røst &; V æl'øy.,.... Helgeland-Salten... N. ':Prondhj. amt-vikten S, 'l'rondhj. amt-fosen Nordmøre fogderi.... Romsdals fogderi..., Søndmøre fogderi..., N. Bergen1ms amt l , 105 f , '=400 8S () 250_00 - f l '=' l øre pr øre pr. 10 øre pr. kg:'» øre l-li') pr. --5=--8._ øre pr _1-91') 1 28l4') øre 1_ --: pr øre pr. 1] rund ruud 6 ) 8øndenfor... "... ntet fiske anmeldt 'rilsammen52si-- --'i ' l---...,.-' 2-3-' _-- Mot i 1914 til 1</,=14904 l ' - il i /,... : = " i /2., " i / j r , [ Lofoten ilo 14 t' 'l l4/>. ' = l =--.- = v _ t:j [!:øre pr. kg.. 10-:-20 i l -t.! i = l [ i 1m - 11/,., Ul 900 i 900 ::=;: l i H: i /,.1 276' ! , i == 'rællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ' 1) ?8 kl?' fislr w.ngjort til stk. eftel: 270 l{g. = 100 tk., -!l). l ouw,iort Li! stk. 32 A v..: i:si.eart,iet/alf'r stk. paa Sklmnahsket. ---:- ) 1 hl. lever g'av l Jofoten 48-5 i l, l Øl{:meH 35, l Bø 38:-40, l Røst og Væløy 00-05, l Vlktlilll ob-oo, i Rl11fH]als amt og i Nordre Bergellhus- ca.,4:0 liter dalllpllle(1ieintran _il) Pri:o;eu stykli:etal usløiet B-3G ].--1'. pr. 100 stlef;) Priser linøfisk rund oggu'llfisk 40":""'45 kr., pr ") Hent\' t81 garubaater og 1534 (loryer fra 58 ::;køitel' og 701 Ulotl' baater. Vestlofoten 2282 baater og 67 kjøpefartøier. 151 l J 283U

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 6 februar og uken, som endte 6 februar :1 Toldsteder Fetsild Vaarsild og skaa- Storsild tdr. ret sild tdr. tdr. Nordsjø- Brisling slands- sild sild, tdr. tdr. tur. Klipfisk, norsk Klipt., is landsk etc. Rundfisk Rotskjær Sei Hyse, Anden rund tørfisk Kristiania ?l ()2 8andefjord.. - Kriswmsand i'1ekketJol'd. - Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen ;') Florø Aalesund : Kristiansund.,1. 1) Trondhjem,. ti Bodø Svolvær ' 346 Narvik Tromsø..... Hammel'fest. 208 Vardø..., Vadsø li ' l' - - Rogn tdr. D.m. tran telr. R.m. tran tdr. Blank tdr; Brunblank tell'. =1 =1 Brun tell' j Andre , ' - - ; - alt 46(j ,53il i '- 9335, : 1053 i 788 i 3810,-- F S K luken i ! ! l 3363! 62! 340' 240 Hærdet Hval- 1 Sæl- Bottle- Silde-.. Makrei, Makrei, Laks, TCiidsteder i hvalolje tran tran :- tran S\:ersk Sld røkt saltet fersk /. fersk tell-. tdr. tdr. tdr. tdr.. g. tdr. B F A ;dhj;m.1 Bodø.... Svolvær.., li , 753, , , l = _ 45 -= : 560! = = = 8187 = = 2= = 90 =1= =- = 1189! 1, Narvik..., Tromsø , Hammerfest. Vard;.;,.. l Vadsø.. ':-- - Andre l , i---.- alt t l, ! 498 ' 195 " uken 74:881--:W-/--; :--,- Levende aal Anden fersk fisk Hi }) / Hummer Fik,saltetl Fisk, farte i saltet stk. i tdr l _ 25/ Fiske- Sildemel guano !d U i l tell'. - Sælskind Hermetik -12 i' (j 000.( - i : :3 01:i ' i4'831' ' i85 ", )408; i i l' l ;.. L1 t:=.i Z '"3 t",...; Q :;:.; ::;>j 't:'!j t" ::.".i t" 00 ::.".i J:d t;d Z t;d t:=.i!;ti,...; ed t;l t;d,...; 1-3 t;d > 00 '""" t:;j t;d '""" ; t:;j 1-3 'Q. l;d t:;j Z.:,;t -J

10 g UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 17 fe1)l'uar 1910 Dist)rikt Fetsild-fisket til 13 februar alt optat maal Derav se-- -8lgt sildeolje-!--- maal fabrikker maal l i Finmarkens amt " : Tromsø amt... _ Nordlands amt r' Namdalen... :...-.: : Søl1dre rrrondhjems amt Romsdals amt f) Nordre Bergenhus amt : -- --: \ alt f) t l l Fiskemarkedet i Bergen. msootningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Varesort r1ran: Uklaret dnmptran, nordlands.. { Prima koldklaret damptran... { Brun tran pr /z i fate Fetsild: Mandag! Tirsdag lon. Rd. Torsdagl Fredag fjørdag 8/'2 9/2 ]0/2' 11/2 12/2 1 13/2 H.. kr. (1915) i ' (H14) i Cht,rnsild..., l Storsild: Rund.... (tanet eu l i l - l j1J i 15.50, pgave over det skotske sildelager pr. 31 januar 1915, g under samme dato Saltet tdr. rndllpl'etning fra Norges fiske]'ia-(nt i Eng Jaml, dat. Hull, 11 fehrll(\l' Hl);'). Vraket: ø.tky8ten '-"olda!." rl\mtlnl' J-1a Full f) Full )] :3 Mat Full ()!)(;8 Filling f) '4!) Mattie l :i81 La Spent Spent..., _._ J fi kke vraket 43 6CJ " _ _._-_.- alt f) o fd- rknøm'nr og 8hdlmut Vraket: La Full kr. kr. kr. kr. kl' Full l G!'l Mat.full G l Filling Mattie kke vraket kke vraket' alt l f)7] Ve8tlcY8ten rrilsammen :!.:. u: meano.. sr!k k?::ee op'f:d u:ss:::). fl3v;'el;,m1:.1 l kv:,:,' til l /:ti" oj li 13{2 1911) (Quantities reported too late to be included in the report fo this week are added to totals for next week.).;, A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) 2.5. Dampmedicintran (Cod liver oil)... ; hl. 2 f) 9] Lever tilovers til. anden tran (Liver for other oils)... ' hl. 191 B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal il 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1)... " tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, salt d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) maal il 150 liter b)for østlandet (the South Coast)... maal a: 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiske.pakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, -seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..."... tdr., saltet, fiskepakket (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for, Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from lhec North-Sea, salted for export to Ameriea) U 48 fl l o o 5.3 f) B60 l 72: () 44() 57f) 0 fl o l) Al.sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2f Almakrel, som er forbrllktfersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. market, is not included.) = Ved. eftertryk av disse meddelelser m 3 a "Fiskets Gimg" angives som kilde. amckerel, used rresh! exp. in ieeor: salted for' the Scaninavian (All

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere