HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 28. juni 2012 og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 27. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Lars Apostoli. Påstande Appellanten, advokat Hans Boserup, har principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. De indstævnte, Kenneth Bøttcher og Maria Todsen, har påstået stadfæstelse. Anbringender Advokat Hans Boserup har vedrørende spørgsmålet om indgåelse af rådgivningsaftalen navnlig anført, at han ikke har modtaget ejendomsmæglerens mail af 19. februar Uanset om mailen måtte være sendt eller modtaget, kan den efter aftaleloven ikke antages at være andet

2 - 2 - end en invitation til ham til at fremsende tilbud på løsning af opgaven, eller som et tilbud, der først skulle accepteres af ham, før en retshandel var indgået. I det omfang en rådgivningsaftale kan identificeres, kan den ifølge aftaleloven ikke anses for indgået tidligere end den 10. marts 2008, hvor han første gang forholdt sig til opgaven og til dokumenterne modtaget den 7. marts Hans accept af den 10. marts 2008 om at ville bistå Kenneth Bøttcher og Maria Todsen er således det tidligste tidspunkt, hvor aftalen om bistand mellem dem kan anses for indgået. Han har yderligere anført, at det må tillægges betydning, at Kenneth Bøttcher og Maria Todsen rejste til Venezuela umiddelbart efter at have underskrevet salgsaftalen, og at de først vendte tilbage efter udløbet af fristen for advokatforbeholdet. Advokat Hans Boserup har oplyst, at han for det tilfælde, at han dømmes til at betale et beløb til køberne, har søgt regres mod sælger begrundet i forholdsmæssigt afslag, og at sag herom verserer, men er udsat på den endelige afgørelse af nærværende sag. Kenneth Bøttcher og Maria Todsen har heroverfor navnlig anført, at det kan lægges til grund, at advokat Hans Boserup modtog ejendomsmæglerens mail af 19. februar 2008, og at han fra det tidspunkt må anses at have påtaget sig opgaven med at berigtige handlen. Advokat Hans Boserup har således ikke fremlagt materiale, der underbygger, at aftalen skulle være indgået senere. Deres rejse til Venezuela har endvidere ikke nogen betydning for bedømmelsen af advokat Hans Boserups ansvar, idet han end ikke forsøgte at komme i forbindelse med dem. Supplerende sagsfremstilling Der er enighed om, at købsaftalen er underskrevet af begge parter den 18. februar Købsaftalen indeholder ikke alene en angivelse af købers og sælgers navne og adresser, men også kontaktoplysninger i form af telefonnumre og mailadresser. Den i landsrettens dom omtalte mail af 10. marts 2008 fra advokat Hans Boserup til ejendomsmægleren om godkendelse af købsaftalen har følgende indhold:

3 - 3 - Jeg bekræfter hermed at ovennævnte købsaftale kan godkendes. Omkostningerne til udbedring af ulovlige elinstallationer inklusive dem, der er nævnt i tilstandsrapporten, udgør efter skønserklæringen i alt ,75 kr. inklusive moms, heraf kr. til elinstallatør, kr. til tømrer- og snedker for nødvendige følgearbejder i form af demontering af lofter i seks rum og opsætning af nye lofter samt 3.233,75 til maler. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår et spørgsmål om erstatningsansvar som følge af mangelfuld rådgivning i forbindelse med advokat Hans Boserups berigtigelse af en ejendomshandel for Kenneth Bøttcher og Maria Todsen. Kenneth Bøttcher og Maria Todsen købte ved købsaftale af 18. februar 2008 et parcelhus. Der var tale om et forbrugerkøb med fortrydelsesret, hvor fristen for, at de kunne træde tilbage fra handlen, udløb den 26. februar Købsaftalen indeholdt endvidere et advokatforbehold, hvorefter deres advokat skulle godkende handlen og gøre eventuelle indsigelser gældende senest den 25. februar Der er enighed om, at advokat Hans Boserup påtog sig og udførte opgaven med berigtigelse af Kenneth Bøttcher og Maria Todsens køb af ejendommen. De meddelte i forbindelse med købet ejendomsmægleren, at de havde valgt advokat Hans Boserup til at berigtige ejendomshandlen som deres rådgiver, men de kontaktede ham ikke selv. Højesteret lægger til grund, at ejendomsmægleren informerede advokat Hans Boserup herom ved brev af 19. februar 2008, fremsendt med mail til hans kontor. Advokat Hans Boserup meddelte ved mail af 10. marts 2008 uden bemærkninger ejendomsmægleren, at han godkendte handlen, og Højesteret lægger til grund, at han ikke forinden havde haft eller havde søgt at få kontakt med Kenneth Bøttcher og Maria Todsen, hverken ved mail, telefon eller møde. Højesteret finder herefter, at advokat Hans Boserup må anses for at have accepteret opgaven med virkning fra modtagelsen af opdraget den 19. februar Højesteret finder, at advokat Hans Boserup tilsidesatte sine pligter som advokat ved ikke efter modtagelsen af brevet af 19. februar 2008 at rekvirere sagens dokumenter og tage kontakt til sine klienter for at rådgive dem om købet, herunder om betydningen af bemærkningerne i til-

4 - 4 - standsrapporten og købsaftalen om elinstallationerne og om eventuelle muligheder for at sikre sig mod tab i denne forbindelse. Det påhvilede ham at gøre dette så betids, at advokatforbeholdet kunne gøres gældende inden fristens udløb. Det bemærkes herved, at advokat Hans Boserup efter sin egen forklaring først gennemgik sagens dokumenter den 7. marts 2008, og at han ikke har kunnet gøre rede for, hvorfra han havde fået dokumenterne. Det bemærkes endvidere, at der ikke er holdepunkter for at fastslå, at advokat Hans Boserup var ude af stand til at få kontakt med sine klienter på grund af deres rejse til udlandet. Højesteret finder, at advokat Hans Boserup herved har handlet ansvarspådragende over for Kenneth Bøttcher og Maria Todsen. Det forhold, at Maria Todsens far, der er stærkstrømsingeniør, deltog i besigtigelsen af ejendommen og gik tilstandsrapporten igennem, kan ikke tillægges betydning. Højesteret lægger til grund, at Kenneth Bøttcher og Maria Todsen kunne have opnået yderligere afslag i købesummen eller være trådt tilbage fra handlen og derved have undgået tab som følge af de ulovlige elinstallationer, hvis advokat Hans Boserup havde givet dem tilstrækkelig og rettidig rådgivning. Tabet må derfor anses for at være forårsaget af advokat Hans Boserups ansvarspådragende forhold. Efter skønserklæringen lægger Højesteret til grund, at lovliggørelse af elinstallationerne, herunder nødvendige følgearbejder til nye lofter og malerarbejde, vil koste ,75 kr. Ved købsaftalens bestemmelse om individuelle vilkår gav sælgeren et afslag i købesummen på kr. som kompensation for tilstandsrapportens indhold og evt. udbedring/udskiftning af de i rapporten anførte forhold. Efter ordlyden af dette punkt sammenholdt med tilstandsrapportens bemærkninger om elinstallationer finder Højesteret, at afslaget må anses for givet som følge af alle bemærkningerne i tilstandsrapporten, herunder bemærkningerne om elinstallationerne. På den anførte baggrund fastsætter Højesteret skønsmæssigt tabet til kr.

5 - 5 - Det af advokat Hans Boserup anførte om subsidiær hæftelse og tabsbegrænsning kan ikke føre til et andet resultat. Herefter tager Højesteret Kenneth Bøttcher og Maria Todsens krav til følge med kr. med procesrente fra sagens anlæg. Efter sagens udfald skal advokat Hans Boserup betale sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret med kr., heraf kr. til dækning af advokatudgift, 960 kr. til vidnegodtgørelse, kr. til udgifter til syn og skøn samt kr. til dækning af retsafgift for byret og landsret i forhold til det vundne beløb. Thi kendes for ret: Advokat Hans Boserup skal til Kenneth Bøttcher og Maria Todsen betale kr. med procesrente fra den 27. august I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal advokat Hans Boserup betale kr. til Kenneth Bøttcher og Maria Todsen. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere