Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo."

Transkript

1 Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg 1

2 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde bevarende lokalplaner Spørgsmålet om bevaringsværdighed er ifølge planloven op til kommunalbestyrelsens skøn (skal naturligvis være sagligt begrundet) Dvs. ikke særlige krav til alder eller kvalitet til de bygninger mv., som der fastsættes bevaringsbestemmelser for i lokalplaner Bevarende lokalplaner ikke et entydigt begreb de bevarende bestemmelser kan fastsættes i kombination med bestemmelser om nybyggeri mv. Bevarende lokalplaner stærke som regulerende instrument (detaljeringsgrad og mulighed for kompetencenormer) Bevarende lokalplaner opfattes ofte meget indgribende og kan have stor økonomisk betydning for ejerne

3 3 Planlovens bestemmelser om bevaring mv. Bevaring af værdifuld bebyggelse indgår i PL s formål, jf. 1, stk. 2 Loven tilsigter særlig, 1) at. 2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber Beskyttelse af kulturmiljøet skal indarbejdes i kommuneplanen, og bliver herved bindende for lokalplanlægningen og behandlingen af enkeltsager, jf. 11a, nr. 15, hvorefter der skal fastsættes retningslinjer for: sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier Der er i lokalplankataloget hjemmel til at fastsætte bindende bestemmelser om bevaring i en lokalplan, jf. 15, stk. 2, nr. 14 om: bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres Anvendes i kombination med lokalplanbestemmelser fastsat med hjemmel i fx nr. 7 (om bebyggelsens udformning), nr. 8 (om anvendelse af bygninger) og nr. 9 (om bevaring af beplantning)

4 4 Bevarende lokalplaner omfattes af de almindelige regler og principper for lokalplaner De bindende bestemmelse skal fremgå af paragrafferne ikke nok, at der er en god beskrivelse i redegørelsen eller kortbilagene NKN citat: Det er alene de egentlige lokalplanbestemmelser, der i relation til planlovens 18 er bindende, mens kort- og tegningsbilag ikke i sig selv udgør en del af den bindende plan, medmindre der i lokalplanbestemmelserne er henvist hertil. Bevarende lokalplaner medfører (heller) ikke handlepligt jf. fx KFE NKN - der kunne ikke stilles krav om samtidig udskiftning af alle vinduer i en ejendom Krav om præcision og entydighed KFE NKN (om fastholdelse af den ydre udformnings karakter) MAD (om god helhedsvirkning ) KFE (om skæmmende materialer ) MAD (om længehus )

5 KFE vedr. udskiftning af vinduer Afs i den bevarende lokalplan: De på kortbilaget ( ) angivne bevaringsværdige bygninger, ( ) skal bevares og må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget indvendig ombygning som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter. Ved konstruktive ændringer af eksisterende bygninger, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, vinduer og døre skal det tilstræbes, at bygningen får en sådan ydre udformning, at den hidtidige karakter fastholdes. NKN: Der er i LP 108 fastsat bestemmelser om den udlagte bevaringsværdige bebyggelse, idet kommunen efter lokalplanens afs i hvert enkelt tilfælde vil skulle tillade ændringer af bebyggelsen. I relation til en ansøgt udskiftning af nedslidte vinduer vil kommunen således efter denne bestemmelse konkret kunne stille krav til vinduernes udformning m.v., herunder f.eks. at der skal være tale om trævinduer samt at vinduerne skal være forsynet med enkeltglas. Kommunen kan derimod ikke som det er sket med afgørelsen af 5. juli 2007 kræve, at alle vinduer i bebyggelsen skal udskiftes samtidig og således afslå at tage konkret stilling til det ansøgte. Det bemærkes i den forbindelse, at klagerne som ejere af 2 af bebyggelsens lejligheder ikke har nogen mulighed for at opfylde et krav om en samtidig udskiftning. 5

6 6 MAD god helhedsvirkning LP-bestemmelse i paragraf om bevaring og nedrivning af bebyggelse: Ved ombygning af eksisterende bebyggelse skal oprindelige ydre helheder og detaljer så vidt muligt bevares eller respekteres, og fornyelsen skal sikre en god helhedsvirkning. Ejeren: Søgte om udskiftning af ejendommens vinduer vinduerne havde hidtil været uden sprosser, og ejeren søgte om på ny at isætte vinduer uden sprosser Kommunen: Meddelte afslag med henvisning til lokalplanen. Huset var fra starten opført med dannebrogsvinduer, og kommunen ville gerne have det oprindelige indtryk tilbage, hvilket man vurderede, at der i lokalplanen var den fornødne hjemmel til at kræve. NKN: Denne bestemmelse opfylder ikke kravet om lokalplanbestemmelsers klarhed og kan derfor ikke håndhæves som sket. Det fremgår ikke i øvrigt af lokalplanens bestemmelser, at der kan stilles krav om isætning af bestemte vinduestyper.

7 KFE skæmmende materialer LP-bestemmelse i 8.1 (i en bevarende lokalplan for landsby): Til udvendige bygningsdele samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. NKN: Hvis man generelt vil modsætte sig anvendelse af et så almindeligt byggemateriale som træ skal det fremgå direkte af lokalplanen Ansøgeren og offentligheden i øvrigt kunne ikke have en forventning om, at træ ikke var et tilladt byggemateriale Bestemmelsen i 8.1 kan alene anvendes til i konkrete tilfælde at modsætte sig helt specielle skæmmende - byggematerialer, som det ikke har været muligt på forhånd at opregne udtømmende i en lokalplan. 7

8 8 MAD bevarende lokalplan med krav om, at bebyggelse skulle være længehuse Miljøministeriet, SNS, har udarbejdet en Lokalplanordbog, hvori længehus defineres således: Hus hvis grundplan er et rektangel. Det traditionelle danske længehus er på 1 1/2 etage med symmetrisk tag og udnyttelig tagetage og er højst 8 m bredt. NKN finder, at der ved forståelse af begrebet længehus i en bevarende lokalplan, der ikke nærmere definerer, hvad der konkret skal forstås ved begrebet, må tages udgangspunkt i det traditionelle danske længehus som beskrevet i lokalplanordbogen. Formuleringen af bestemmelserne i den foreliggende lokalplan, der er udarbejdet i 2002, og de eksempler, der vises i lokalplanredegørelsen, synes at være i overensstemmelse hermed. Dette er ikke ensbetydende med, at enhver ændring af det helt traditionelle længehus, som defineret i lokalplanordbogen og vist på lokalplanens bilag, bevirker, at huset ikke er et længehus. Det er NKN s opfattelse, at afgørende for, om et hus er tilladt i medfør af en lokalplan, der stiller krav om en bestemt hustype, er, hvilken hustype husets mest dominerende træk peger på. For at afgøre om et hus er et længehus, må der således foretages en konkret vurdering af samtlige elementer i projektet i forhold til det traditionelle, definerede længehus, og på denne baggrund må det besluttes, om det pågældende projekt er omfattet af lokalplanens krav.

9 9 Særligt om kompetencenormer (1) PL 15, stk. 2, nr. 14 Indeholder direkte hjemmel til at fastsætte bestemmelser om bevaring som kompetencenormer ( bebyggelse må kun nedrives/ombygges efter tilladelse) Fraviger herved det almindelige udgangspunkt om, at kompetencenormer skal undgås i lokalplaner For grundejeren kan kompetencenormer være problematiske: Det følger ikke direkte af lokalplanen, hvad han må og ikke må Grundejeren kan derfor i nogle tilfælde have større interesse i en detaljeret regulering, hvor krav og begrænsninger fremgår direkte af lokalplanen For større bevaringsværdige områder er anvendelse af kompetencenormer antagelig nødvendig (ikke muligt på forhånd at kommende ansøgninger) Kompetencenormer kan kombineres med detaljerede krav til ny bebyggelse, samt beskrivelse af baggrunden og formålet med bevaringskravet i formålsbestemmelse og redegørelsen (kan indgå som fortolkningsmomenter jf. fx sagen om længehuset )

10 10 Særligt om kompetencenormer (2) PL 15, stk. 2, nr. 14 ændrer ikke på, at en tilladelse til nedrivning = en dispensation fra lokalplanen PL 19 der kan ikke dispensere, hvis det er i strid med planens principper Når lokalplanen i sig selv indeholder en kompetencenorm med mulighed for at tillade nedrivning eller fravigelse af lokalplanens bestemmelser, vil en dispensation sjældent være i strid med planens principper Hvis lokalplanen fastsætter meget præcise krav til det pågældende forhold, kan dispensation dog være udelukket jf. KFE (bevarende lokalplan for landsby retningsgivende udstykningsplan med henvisning til lokalplanens formål og regulering af udformning og materialevalg og præcise krav til placering af fremtidig bebyggelse iht. udstykningsplanen var udstykning i strid hermed i strid med lokalplanens principper) (En tilladelse/dispensation kan være af så stor betydning for det omgivende miljø, at der er lokalplanpligt, PL 13, stk. 2) PL 20 om naboorientering gælder, jf. NKO 47 Der kan fastsættes vilkår i en tilladelse/dispensation vilkår skal være sagligt begrundede dvs. krav om sammenhæng og proportionalitet mellem det, der dispenseres fra og de vilkår, som stilles i dispensationen

11 11 Særlige overvejelser i relation til ejeren Bevarende lokalplaner er typisk mere indgribende i forhold til ejerne af de omfattede ejendomme end almindelige lokalplaner Mere detaljerede Flere restriktioner/forbud end muligheder Bindingerne er ofte fordyrende for byggeriet Derfor i højere omfang end ved almindelige lokalplaner anledning til at overveje: Medinddragelse af ejerne Retssikkerheden for ejerne herunder i relation til brug af kompetencenormer Spørgsmål om den bevarende lokalplanlægning kan fravige det almindelige princip om, at planlægning er udtryk for en erstatningsfri regulering (det vil som altovervejende hovedregel ikke være tilfældet (smlg. også sag om Skovshoved Hotel, MAD H) Spørgsmål om overtagelsespligt efter PL 49

12 Nedrivningsforbud i en lokalplan kan udløse overtagelsespligt for kommunen 49. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud mod større byggearbejder, jf. 15, stk. 2, nr

13 Overtagelsespligt efter 49 eksempler fra taksationspraksis KFE og KFE vedrørende hhv. Studestalden og Kaserneboulevarden i Århus Overtagelsespligt i begge sager - bla. som følge af ejernes realistiske forventninger til muligheder for huludfyldning og byggemuligheder i h.t. KMPL MAD vedr. nedrivningsforbud for bevaringsværdig fabriksbygning fra 1917 Ikke overtagelsespligt - ejendommen lå i landzone og var omfattet af forskellige byggelinjer mv., hvorfor ejer ikke havde haft berettigede forventninger om en mere intensiv udnyttelse. Lokalplanen havde ikke forringet ejendommens økonomiske afkastningsgrad MAD vedr. bygning omfattet af bevarende lokalplan. Ejeren krævede erstatning for værdiforringelse (havde solgt med tab) Tax.komm. afviste erstatning ud fra analogi af 49 udpegningen af bygningen som bevaringsværdi i lokalplanen var en erstatningsfri regulering (O-tax.komm. afviste kravet, da der aldrig var søgt om tilladelse til nedrivning, hvilket er en foruddsætning for overtagelsespligt, jf. 49 s ordlyd) 13

14 KFE Kaserneboulevarden På baggrund af KMPL s retningslinjer og intentionerne for delområdet og den praksis for godkendelse af byggeri i tilsvarende boligområder rundt om i Århus Midtby ( ) må kommissionen lægge til grund, at ejeren ved køb af ejendommen har haft en realistisk og berettiget forventning om at kunne nedrive huset og opføre et boligbyggeri på i hvert fald 3 etager på ejendommen, svarende til højden af den nærmeste ejendom i Falstersgade og inden for den eksisterende bebyggelsesprocent på 108. ( ) Da den nuværende ejendoms vedligeholdelsesstand er så ringe, at der må påregnes væsentlige udgifter til istandsættelse for at kunne udnytte ejendommen som hidtil, finder kommissionen det godtgjort, at den vedtagne lokalplan har medført så forringede udnyttelsesmuligheder for ejendommen, at der består et væsentligt misforhold mellem ejendommens aktuelle, mulige afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en tilsvarende beliggenhed, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Betingelserne for at forlange at kommunen overtager ejendomme er således opfyldt.

15 MAD den gamle træskofabrik Lokalplanens formål: at bevare bebyggelsen, der har rummet de tidligere Svejbæk Træskofabrikker, at bevare det tidligere fabriksanlægs kulturhistoriske og arkitektoniske særpræg, at bevare det tidligere fabriksanlægs synlighed set fra Julsøvej,. Bestemmelser om forbud mod nedrivning uden byrådets tilladelse Bestemmelser om efter hvilke retningslinjer, der kan ske ombygning og renovering Bestemmelser om friarealer, hvorved synligheden af ejendommen sikres og om forbud mod fældning af bevaringsværdig beplantning 15

16 Advokat Jens Flensborg Advokatfirmaet Energi og Miljø Åboulevarden 49, Århus C Tlf: /

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere