DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april /07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af 28. maj 2009 om ekspropriation af del af ejendommen matr.nr. 5, til offentlig vej med henblik på at skabe adgangsvej mellem råstofgravene etape 1 og 2 på ejendommene matr.nr. 5 ae og 5 q smst. Klager skriver blandt andet, at der ikke er hjemmel til at ekspropriere, fordi der sker ekspropriation til en privat/offentlig vej mellem 2 private jordstykker det ikke fremgår af afgørelsen, om der er tale om en offentlig eller privat vej ekspropriationen ikke er foretaget ud fra almene samfundshensyn, men alene af hensyn til private interesser etablering af et transportbånd på det eksproprierede areal vil bevirke, at klager ikke kan udnytte sin ejendom nord for transportbåndet til græsning. Vores afgørelse Der er ikke hjemmel i vejlovens 1 43 til at ekspropriere til offentlig vej, når denne vej alene skal forbinde 2 private ejendomme hen over tredjemands ejendom. En sådan vej er ikke offentlig, allerede fordi den ikke vil være åben for almindelig færdsel, jf. definitionen på offentlige veje, vejlovens 1, stk. 1. Vejlovens 43, stk. 1, indeholder heller ikke hjemmel til at ekspropriere til privat vej i den foreliggende situation. Vi tilsidesætter derfor kommunens ekspropriationsbeslutning af 28. maj 2009 som ulovlig og skal anmode kommunen om at trække afgørelsen tilbage. Baggrund Kommunen meddelte den 16. juni 2009 N C T, at kommunen den 28. maj 2009 havde truffet afgørelse om, at den havde foretaget ekspropriation til adgangsvej mellem råstofgravene etape 1 og etape 2. Ekspropriationen omfatter 2665 m 2 af matr. nr. 5 af. Det fremgår af sagen, at råstofområderne på ejendommene, matr.nr. 5 ae og 5 q, er ejet af et privat firma K A/S. Råstofområderne er placeret uden for bymæssig bebyggelse (i landzone). Det fremgår af notat af 7. maj 2009, at ekspropriationen er gennemført til anlæg af en privat vej. Kommunen har bekræftet dette ved telefonsamtale den 29. september Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 6 Vi kan tage stilling til klager over en ekspropriation og i forbindelse hermed tilsidesætte en vejbestyrelses beslutning om ekspropriation fra en ejendom. Dette fremgår af vejlovens 4, stk. 2. Vejlovens bestemmelser om ekspropriation Det er vejbestyrelsen, der beslutter, om en ekspropriation skal ske. Dette fremgår af vejlovens 49, stk. 1. Vejbestyrelsen kan iværksætte en ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Det fremgår af lovens 43, stk. 1. Ved offentlige veje forstås veje m.m., der er åbne for almindelig færdsel, og som bliver administreret af stat eller kommunen efter vejlovens bestemmelser. Det fremgår af vejlovens 1. Vejlovgivningen 2 indeholder i enkelte tilfælde hjemmel til at ekspropriere til anlæg af private fællesveje i landzone. Ved private fællesveje forstås veje m.m., der uden at være offentlige 3, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Det fremgår af privatvejslovens 4 2, stk. 2. I henhold til vejlovens 43 er der hjemmel til at ekspropriere til private (fælles) veje og stianlæg, når disse er nødvendiggjort af anlægsarbejder m.v. på offentlig vej, jf. lovens 43 stk. 2 og 69, beslutning eller bestemmelse om oprettelse eller benyttelse af adgange til offentlig vej, jf. lovens 78 79, eller beslutning om tilvejebringelse af vejadgang i forbindelse med nedlæggelse af offentlige og almene veje, jf. vejlovens kapitel 9. I forbindelse med nedlæggelse af en privat fællesvej, kan kommunen fremskaffe anden vejadgang ved ekspropriation efter reglerne i vejlovens kapitel 5. Det fremgår af lovens 53, stk. 3. Bestemmelsen gælder også i forbindelse med nedlæggelse af private fællesvej på landet, jf. henvisning til kap. 9 i lovens 14, stk. 5. Herudover indeholder vejlovgivningen ikke hjemmel til at ekspropriere til anlæg af private fællesvej eller rent private veje på landet. Vejlovens 69 om adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af offentlige veje Ved nye vejanlæg og ombygning af veje skal vejbestyrelsen tage stilling til, om eksisterende adgange, herunder overkørsler, skal opretholdes. Afbryder vejanlægget en ejendoms hidtidige 2 Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven 3 Jf. vejlovens og privatvejslovens 1 4 lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008

3 3 af 6 adgang til det offentlige vejnet, skal vejbestyrelsen så vidt muligt sikre ejendommen anden fornøden vejadgang. Det fremgår af vejlovens 69, stk. 1. Hvis ikke der bliver etableret fornøden forbindelse til offentlig vej eller til afskårne dele af ejendommen, har ejendommens ejer eller bruger ret til erstatning efter reglerne i vejlovens Dette fremgår af vejlovens 69, stk. 2. Vores vurdering Kommunens argumenter Kommunen har som begrundelse for, at der kan ske ekspropriation blandt andet anført, at der er hjemmel i vejlovens 43, stk. 1, nr. 2, til at ekspropriere til private vejanlæg, når disse er nødvendiggjort af en beslutning om opretholdelse eller benyttelse af adgange til offentlig vej Kommunen besluttede, at adgangen til råstofområdet (begge etaper) skulle ske ad en overkørsel til G. V vej for at undgå udbygning af områdets smalle veje og for at gøre transportvejen i forbindelse med kørsel til og fra råstofgraven kortere ekspropriationen kan foretages ud fra almene samfundshensyn, idet det herved sikres, at råstofplanlægningen kan sikres og for at sikre, at vejnettet kan benyttes hensigtsmæssigt at en overkørsel til B vej og G A vej fra råstofområdet vil være til gene for beboerne på de omkringliggende ejendomme på grund af en øget kørsel med lastbiler den tvangsrute som udvindingstilladelse er underlagt vil blive forlænget (500 meter), og at det er mest hensigtsmæssigt med kun én overkørsel som adgangsvej til råstofområdet. Hvis der skulle etableres overkørsel til B vej ville der være 2 overkørsler med tung transport inden for 200 meter. Vores begrundelse Ekspropriation En offentlig vej, der kun har forbindelse med det øvrige offentlige vejnet ad en privat fællesvej på landet eller privat vej, kan efter vores opfattelse ikke anses for at være åben for almindelig færdsel, da en sådan privat fællesvej/privat vej kan afspærres for almindelig færdsel på privatretligt grundlag, og nedlægges uden vejmyndighedens samtykke. Vi forstår sagen således, at det alene er K A/S som råstofudvinder, der vil få adgang til at udnytte og kan udnytte det areal, som kommunen har eksproprieret til, blandt andet ved at opsætte et transportbånd. Der vil således ikke være adgang for offentligheden til vejarealet, da vejarealet ikke tjener som hverken offentlig eller privat fællesvej. Vi mener derfor ikke, at vejadgangen mellem de to råstofområder kan anses for at tjene almenvellets interesser, jf. vejlovens 43, stk. 1. Det fremgår af sagen, at Kommunen i brev af 14. februar 2008, over for K A/S, har indvilliget i at tilvejebringe adgangsvej mellem to råstofområder (matr. nr. 5 ae og 5 q) om nødvendigt ved ekspropriation under forudsætning af, at K A/S ville fraskrive sig retten til i øvrigt at ansøge om udkørsel til G A vej og B vej. Overkørsel

4 4 af 6 Nye overkørsler fra en ejendom til en offentlig vej må kun etableres med vejbestyrelsens godkendelse. Det fremgår af vejlovens 70, stk. 1. Benyttelse af eksisterende overkørsler for anden ejendom, end den overkørslen er godkendt for, må kun ske med vejbestyrelsens tilladelse, jf. vejlovens 71, stk. 1 og 3. Ved en ejendom forstås det matrikulerede grundareal, jf. punkt 1 i privatvejslovscirkulæret 5. Vejlovgivningens ejendomsbegreb er således identisk med udstykningslovens 6 ejendomsbegreb, jf. udstykningslovens 2. I denne sag er der ikke grundlag for at antage, at de eksisterende overkørsler fra ejendommene, matr.nr. 5 ae og 5 q, kræver ny godkendelse efter vejlovens 71. Der er heller ikke oplysninger om ombygning af de offentlige veje, hvortil disse ejendomme hidtil har haft vejadgang. Allerede derfor ses der ikke at være grundlag for at træffe afgørelse om adgangsforholdene efter bestemmelsen i vejlovens 69, stk. 1. Der er i henhold til vejlovens bestemmelser ikke hjemmel til, at der kan ske ekspropriation til en privat vej, uanset at kommunen har begrundet sin afgørelse i hensyn til de omkringliggende vejes størrelse eller hensynet til færdselsmæssige gener for tilgrænsende naboer som følge af en forøget trafik fra råstofområderne. I forbindelse med en tilladelse til råstofindvinding kan kommunalbestyrelsen fastsætte særlige vilkår bl.a. med henblik på at varetage hensyn til miljø og infrastuktur. Det fremgår af råstoflovens 7 7 og 10. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse træffe bestemmelse om adgangen fra råstofindvindingen til offentlig vej. Hvis en sådan bestemmelse indebærer etablering af en ny vejadgang, skal denne godkendes særskilt efter vejlovens regler. Vi er ikke bekendt med, om råstofloven indeholder ekspropriationsbestemmelser til gennemførelse af et vilkår om vejadgangen til råstofindvindingen. Konklusion Der er ikke hjemmel i vejlovens 43 til at ekspropriere til offentlig vej, når denne vej alene skal forbinde 2 private ejendomme hen over tredjemands ejendom. En sådan vej er ikke offentlig, allerede fordi den ikke vil være åben for almindelig færdsel, jf. definitionen på offentlige veje, vejlovens 1, stk. 1. Vejlovens 43, stk. 1, indeholder heller ikke hjemmel til at ekspropriere til privat vej i den foreliggende situation. 5 Ministeriet for offentlige arbejders nu Transportministeriets cirkulære nr. 134 af 6. december 1985 om lov om private fællesveje 6 Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, med senere ændringer 7 Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september Administreres af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen. Klageadgang til Naturklagenævnet.

5 5 af 6 Vi tilsidesætter derfor kommunens ekspropriationsbeslutning af 28. maj 2009 som ulovlig og skal anmode kommunen om at trække afgørelsen tilbage. Om nedklassificering af en offentlig vej efter ekspropriation Vi kan oplyse, at der efter vores opfattelse ikke er noget til hinder for, at en offentlig vej, hvor arealerne er erhvervet ved ekspropriation, senere kan nedklassificeres til privat fællesvej. Vi mener dog, at hvis det allerede på tidspunktet for ekspropriationen er hensigten at nedklassificere vejen til privat fællesvej efter dens anlæg, vil en sådan ekspropriation kunne tilsidesættes som ulovlig efter de uskrevne regler om forbud imod magtfordrejning. Om Vejdirektoratets udtalelse af 5. marts 2004 Vi har forstået sagen således, at Kommunen som begrundelse for sin beslutning om at gennemføre den konkrete ekspropriation blandt andet har henvist til to udtalelser fra Vejdirektoratet fra 5. marts 2004 og 9. september Det fremgår af et referat fra møde i Kommunen den 25. maj 2004, at kommunen forstod vores udtalelse af 5. marts 2004 således, at den fornødne hjemmel for tilvejebringelse af vejadgang mellem de to råstofområder forelå, og at kommunen kunne risikere et erstatningskrav fra ejeren af råstofområderne, hvis kommunen afslog at give tilladelse til etablering af vejadgang til G A vej og B vej, og ejeren derved blev afskåret fra at udnytte råstofområderne. For god ordens skyld skal vi hertil oplyse, at vi i vores udtalelser ikke har taget stilling til lovligheden af en eventuel ekspropriation, men alene har udtalt os generelt om vejlovens bestemmelser. For så vidt angår hjemlen for en ekspropriation til offentlig eller privat fællevej, oplyste vi i vores udtalelse af 5. marts 2004 oplyst, at: Som oplyst af kommunen kan vejbestyrelsen med hjemmel i 43, stk. 1, og 2, ekspropriere til anlæg af nye offentlige veje, når almenvellet kræver det. Udtrykket, når almenvellet kræver det, er en gentagelse af det tilsvarende krav i Grundlovens 73. Dette er udtryk for, at ekspropriationen skal varetage almene samfundshensyn og ikke må gå videre end nødvendigt for at varetage disse hensyn. Det må som udgangspunkt være Vejdirektoratets opfattelse, at ekspropriation til nye veje af hensyn til gennemførelse af den for et område fastsatte planlægning varetager almene samfundshensyn. 8 Vejdirektoratets j.nr. A01-D

6 6 af 6 Spørgsmålet, om en konkret ekspropriation er nødvendig for at varetage denne interesse, beror på et skøn, som Vejdirektoratet eventuelt skal tage stilling til i forbindelse med en eventuel klage over ekspropriationen. Vi tager i vores udtales således ikke stilling til, om kommunen lovligt kan ekspropriere til en vej, hvor der ikke er offentlig adgang. Derimod oplyste vi, at hjemlen til tilvejebringelse af anden vejadgang ved ekspropriation i form af offentlig vej og privat (fælles) vej findes i vejlovens 43, stk. 1, nr. 2 og stk. 2. For så vidt angår spørgsmålet om kommunens erstatningspligt, har vi i vores udtalelse af 5. marts 2004 oplyst, at I det omfang kommunen efter nævnte bestemmelse eller i forbindelse med kommende matrikulære ændringer kan nægte adgang til de offentlige veje G A vej og B vej, kan ejeren kræve, at kommunen som vejbestyrelse overtager arealerne, hvis ejeren afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, medmindre vejbestyrelsen kan anvise anden fornøden adgang til arealet. Spørgsmålet, om betingelserne for overtagelse er til stede, henhører under lovens taksationsmyndigheder, der tillige kan tage stilling til, om det af vejbestyrelsen eventuelt fremsatte forslag til ændrede adgangsforhold er tilfredsstillende, jf. lovens 79. Om kommunen er erstatningspligtig over for ejeren af råstofområdet, hvis der ikke kan meddeles adgang til en B vej/g A vej, og ejeren af området på den baggrund mener at få et tab, er et erstatningsretligt spørgsmål, som skal afgøres af domstolen, hvis det ikke er muligt at opnå enighed mellem parterne. Om kommunen er erstatningspligt over for ejeren af råstofområderne, fordi der tidligere er indgået aftaler mellem kommunen og ejeren, er også et privat retligt spørgsmål, der skal løses af domstolene, hvis det ikke er muligt komme til en forståelse om fortolkningen af aftalerne mellem parterne. Vi foretager os ikke mere i sagen. I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål. Kopi af dette brev er sendt til advokaten.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere