Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne I medfør af 4, stk. 1, jf. 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes: Grundfag 1. Grundfag i erhvervsuddannelserne er beskrevet i bilag 1-26 (fagbilagene) til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Grundfag i uddannelsernes grundforløb og hovedforløb fremgår af bekendtgørelse om grundforløb og af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Undervisningens tilrettelæggelse og niveauer 2. Skolen gennemfører undervisningen i det enkelte grundfag sådan, at målene for hvert grundfag kan indgå i prøve eller anden bedømmelse af elevens standpunkt. Stk. 2. Skolen gennemfører undervisningen i de grundfag, som er obligatoriske i uddannelserne i sammenhæng med områdefag og specialefag, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 3. Grundfag har følgende niveauer: 1) F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve. 2) E svarer til 10. klasse-prøve. 3) D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C. 4) C svarer til det gymnasiale niveau C. Stk. 2. Niveau fremgår af fagbilaget for det pågældende grundfag. Stk. 3. Elever kan vælge grundfag på højere niveau end det obligatoriske. Hvis dette medfører forlængelse af den obligatoriske skoleundervisning betragtes det som valgfri supplerende undervisning, jf. 4, stk. 4. Valget skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. 4. Skolen gennemfører undervisningen i grundfag på en sådan måde, at undervisningen i faget på højere niveau er baseret på gennemførelsen af det lavere niveau. Stk. 2. Skolen kan efter en konkret vurdering af elevens kompetencer i samråd med eleven fastsætte, at undervisningen for den enkelte elev gennemføres på kortere eller længere tid end den, der er angivet i fagbilaget. Beslutningen herom skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen kan endvidere godskrive kompetencer efter 5. Stk. 3. Eleven kan følge 2 eller flere niveauer som et samlet forløb, når det er fastsat i elevens personlige uddannelsesplan. Den vejledende uddannelsestid kan afkortes. Prøve aflægges først ved forløbets afslutning. Prøven omfatter det højeste niveau i forløbet. Stk. 4. Skolen tilbyder grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning. Eleven kan ikke vælge grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning, hvis eleven følger faget på samme eller højere niveau i den obligatoriske undervisning. Godskrivning (merit) 5. En elev har ret til efter ansøgning at få godskrevet kompetencer (få merit) for grundfag med det niveau, der er obligatorisk i uddannelsen, efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

2 (hovedbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2. Godskrivning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Stk. 2. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne (meritbekendtgørelsen) finder anvendelse for grundfag på niveau E og højere, hvis grundlaget for eventuel godskrivning alene er undervisning i fag, omfattet af den nævnte bekendtgørelse. Stk. 3. Ved godskrivning anføres dette på beviset for grundforløb eller skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. Såfremt godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau. Bedømmelse 6. Skolen giver standpunktskarakterer i alle grundfag, medmindre andet fremgår af fagbilaget. Når et fag efter fagbilaget skal afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve, gives tilsvarende en skriftlig og en mundtlig standpunktskarakter. Det kan være fastsat i fagbilaget, at der skal gives både en mundtlig og skriftlig standpunktskarakter, selv om faget alene afsluttes med en skriftlig eller mundtlig prøve. Når prøve er aflagt, træder prøvekarakteren i stedet for tilsvarende mundtlige eller skriftlige standpunktskarakter. Stk. 2. Standpunktskaraktererne ved undervisningens afslutning skal meddeles eleven inden elevens deltagelse i prøver i faget. Såfremt et grundfag eller et forløb efter 4, stk. 3, ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en karakter (delkarakter) for den gennemførte undervisning med angivelse af, at undervisningen ikke er afsluttet. 7. Grundfag afsluttes med prøver (eksaminer), i det omfang, det fremgår af det pågældende fagbilag, jf. dog 8. Stk. 2. Ved bedømmelse af mundtlige og skriftlige prøver fastsættes karakteren af en censor og eksaminator i forening, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ved bedømmelse af skriftlige prøver på niveau C fastsættes karakteren af to censorer i forening. Stk. 4. Når der efter reglerne om faget gives mere end én karakter for et fag, skal hver karakter være mindst 6, for at faget er bestået. 8. Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning, jf. dog stk. 2: 1) 0-20 uger 1 2) uger 2 3) uger 3 4) 61 uger og derover 4 9. Undervisningsministeriet fastsætter en prioriteret rækkefølge af prøver for hver eksamenstermin og giver meddelelse til skolerne herom. Skolen afholder prøver i de grundfag, som eleven har gennemført, i overensstemmelse med rækkefølgen og i overensstemmelse med antallet af prøver efter 8, stk. 1. Hvis der udtages et fag, som eleven har fået godskrevet, betragtes prøven som aflagt. Stk. 2. Eleverne kan først få meddelt, hvilke prøver i grundfag de skal deltage i, 7 dage før prøven skal finde sted. Skolen kan fastsætte en længere periode i skolens eksamensplan.

3 10. Opgaverne (spørgsmålene) ved mundtlige prøver stilles af skolen i henhold til fagbilaget. Medmindre andet er fastsat i fagbilaget, skal opgaverne tilsammen omfatte faget som helhed, og deres antal skal være rimeligt i forhold til antallet af eksaminander. Hver opgave skal omfatte væsentlige emner inden for faget. Stk. 2. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, fastsætter skolen forberedelsestid og tilladte hjælpemidler. Såfremt andet ikke er fastsat, må eleven medbringe alle skriftlige hjælpemidler til forberedelsen, herunder eventuelle ordbøger. Stk. 3. Spørgsmål, kursusarbejder, projektrapporter eller lignende samt oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes af skolen til censor i så god tid inden prøven, at disse kan drøftes med eksaminator inden prøven. Censor kan, så vidt muligt senest dagen før prøvedagen, henstille, at eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes. Stk. 4. Samme ekstemporaltekst eller samme lokalt udarbejdede opgaver må højst indgå i 3 spørgsmål samme dag og kan ikke bruges ved efterfølgende eksamensdage på samme hold, medmindre andet er anført i fagbilaget. Stk. 5. En prøve kan aflægges som gruppeeksamination, hvis dette fremgår af fagbilaget. Gruppeeksamination kan højst omfatte 3 elever ad gangen. Hver deltager i eksaminationen skal bedømmes individuelt. 11. Det fremgår af fagbilaget, om skriftlige prøver stilles af skolen eller af ministeriet. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Klager 12. Elever kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, for så vidt angår retlige mangler. Stk. 2. Klage skal indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende med angivelse af klagevejledning. Såfremt klagen ikke tages til følge af skolen videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Stk. 3. Klager vedrørende prøver følger bekendtgørelsen om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 655 af 3. juli 2001, om grundfag i erhvervsuddannelserne ophæves, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Undervisning, der på ikrafttrædelsestidspunktet er påbegyndt efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, gennemføres efter disse regler, hvis det kan ske inden den 1. juli Eventuel sygeeksamen eller omprøve finder sted efter de regler, der gælder for den oprindelige prøve. Stk. 4. Grundfaget Reklame opretholdes indtil bekendtgørelserne for de uddannelser, hvori faget indgår, ændres eller ophæves. Undervisningsministeriet, den 28. juni 2004 P.M.V. Uffe Toudal Pedersen Styrelseschef

4 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 NATURFAG Formål Faget skal give eleverne indsigt i det fysiske og kemiske grundlag for teknik og teknologi samt give forudsætninger for at arbejde med naturfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer. Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau F: Niveau E Niveau D: 2,0 uger 2,0 uger 2,0 uger Niveau F er, at eleven kan 1) anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Rammer for valg af indhold Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger. Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysik- og kemifaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

5 Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med naturfag. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau E er, at eleven kan 1) udvælge og anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare centrale naturfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder 2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse 4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder 7) anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation 8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Rammer for valg af indhold Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over: - Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

6 - Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med naturfag. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau D er, at eleven 1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske, kemiske og matematiske begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener 2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf 4) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde 5) kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

7 7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder 8) kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation 9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Rammer for valg af indhold Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår så vidt muligt som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger. Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over: - Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde. - Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af individ, erhverv og samfund. - Væsentlige, fysik- og kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med naturfag. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale naturfaglige problemstillinger. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

8 Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

9 Bilag 19.1 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 Niveau og vejledende uddannelsestid Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger NATURFAG, NIVEAU C For niveau C gælder, at faget skal give eleverne mulighed for at opnå studiekompetence og bidrage til deres almendannelse. er, at eleven 1) selvstændigt kan redegøre for grundlæggende naturvidenskabelige tankegange, begreber og metoder, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse 2) opnår viden om naturvidenskabelige principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold 3) sættes i stand til at undersøge og vurdere problemstillinger af naturvidenskabelig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og dagligdagen i øvrigt 4) kan forstå og anvende naturvidenskabelige arbejdsmetode. Undervisningens indhold Generelt Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår. Arbejdet med naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om naturvidenskabelige begreber og metoder. EDB-programmer indgår som regneteknisk hjælpemiddel. Undervisningen omfatter områderne: Energi og Materialer Energi Målet er at give kendskab til potentiel og kinetisk energi, kraft og bevægelse, fotosyntesen som grundlag for kemisk energi, levnedsmidlers indhold af energigivende næringsstoffer, fordøjelsessystemet, carbon og carbonhydrider, forbrændingsprocesser og produkter, tilstandsformer og faseovergange og orientering om arbejdsbegrebet, så eleven kan a. anvende regler for bevægelse og energibevarelse og udføre simple beregninger i forbindelse hermed og anvende begreberne på fænomener i den nære omverden b. redegøre for energiomsætninger, specielt hovedprincipper ved omsætning af næringsstoffer

10 c. redegøre for anvendelsen af fossile brændstoffer til energiproduktion og vurdere nogle af de miljømæssige konsekvenser d. forklare de forskellige tilstandsformer ved tilførsel af varme under konstant tryk og regne på de indgående energiomsætninger samt anvende dette i forbindelse med menneskets temperaturregulering og andre hverdagsfænomener. Materialer Målet er bl.a. gennem undersøgelser at give kendskab til teknisk vigtige materialer, specielt metaller og så eleven kan vurdere materialernes anvendelsesmuligheder og miljømæssige betydning. a. fysiske egenskaber, især udseende, densitet, specifik varmekapacitet og elektrisk ledningsevne b. kemiske egenskaber som korrosion og nedbrydelighed, placering i spændingsrækken, korrosionsbeskyttelse, fremstilling og vigtige kemiske forbindelser c. toksiske egenskaber og de hermed forbundne farer for individet og det ydre miljø. Skriftligt arbejde Der udarbejdes 1 emnerapport eller en anden form for dokumentation, hvor naturfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling. Omfanget af det skriftlige arbejde inkl. emnerapporten svarer til 8 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 4 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde). Der afholdes mundtlig prøve. For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden for dokumentation er godkendt af læreren. Prøven består af emnerapporten eller anden form for dokumentation og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler. Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten eller anden for dokumentation, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: 1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden og indsigt i de naturfaglige områder, der er behandlet i rapporten eller anden form for dokumentation. 2) Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder. Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur. Forsøg må indgå i eksaminationen. Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2). Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation

11 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 KEMI Formål Fagets formål er at give eleverne indsigt i kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer. Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau F: 2,0 uger Niveau E 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau F er, at eleven kan 1) anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold 2) foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr 5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder IT-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner. Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det kemifaglige stof. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Dokumentation

12 Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med kemi. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau E er, at eleven kan 1) udvælge og anvende kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder 2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse 3) forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemikalier og udstyr 5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder 6) anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning og dokumentation 7) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med kemifaglige emner. Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over: - Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde. - Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

13 Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med kemi. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau D er, at eleven 1) kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener 2) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf 3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde 4) kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 5) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr 6) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder 7) kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation 8) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner. Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over: - Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde. - Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

14 - Væsentlige kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det kemifaglige stof. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med kemi. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale kemifaglige problemstillinger. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

15 Bilag 14.1 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 KEMI, NIVEAU C Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau C: 4 uger + niveau D + 2,0 uger For niveau C gælder, at faget skal give eleven mulighed for at opnå studiekompetence samt bidrage til elevens almendannelse Niveau C er, at eleven 1) opnår kendskab til vigtige kemiske stoffers egenskaber og anvendelse og til udvalgte kemiske reaktioners betydning for teknologiske, miljø- og samfundsmæssige forhold 2) opnår elementære færdigheder i eksperimentelt arbejde og laboratorieteknik, herunder viden om sikkerhedsregler og miljøaspekter ved håndtering af kemikalier 3) opnår øvelse i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske problemstillinger og eksperimenter 4) opnår grundlæggende faglige forudsætninger for at vurdere kemiens betydning for det enkelte menneske, samfundet og den teknologiske udvikling. Undervisningens indhold a. Generelt Der indøves en systematisk kemifaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår. Stofferne behandles med henblik på deres tekniske og miljømæssige betydning; deres fremstilling og nedbrydning (korrosion). Eksperimentelt arbejde integreres i hele undervisningsforløbet. Arbejdet dokumenteres mundtligt og skriftligt med beregninger, journaler og rapporter. De skriftlige arbejder omfatter elevernes beregninger, journaler og rapporter fra det eksperimentelle arbejde. Mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller fleres af de øvrige naturvidenskabelige fag. Når faget gennemføres som enkeltfag, bortfalder kravet om, at mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller flere af de øvrige naturvidenskabelige fag. Undervisningen omfatter følgende områder:

16 1) Stoffers opbygning (10%). 2) Kemiske reaktioner (30%). 3) Stofkemi (40%). 4) Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik (20%). 1) Stoffers opbygning Målet er at give kendskab til atomers, molekylers og ioners opbygning, grundstoffernes periodesystem, elektronegativitet og kemiske bindinger, stoffers opbygning, polære og upolære forbindelser, tilstandsformer og nomenklaturregler, så eleven kan a. sammensætte kemiske formler b. navngive uorganiske og organiske forbindelser c. gøre rede for kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber, herunder deres opløselighedsforhold. 2) Kemiske reaktioner Målet er at orientere om stærke og svage syrer og baser og at give kendskab til kemiske reaktionsskemaer og begreberne stofmængde, molær masse, koncentration (molaritet og masseprocent), fældningsreaktioner, syre-basereaktioner, redoxreaktioner og organiske reaktionstyper, så eleven kan a. afstemme reaktionsskemaer og anvende dem ved mængdeberegninger b. beregne opløsningers koncentration c. anvende idealgasloven d. skrive reaktionsskemaer for fældningsreaktioner og gøre rede for deres anvendelse e. skrive reaktionsskemaer for stærke syrers og basers reaktion med vand og for deres neutralisation f. beregne ph i opløsninger af stærke syrer og baser g. afstemme redoxreaktioner h. gøre rede for metallers reaktion med metalioner og med syrer i. give eksempler på de organiske reaktionstyper substitution, addition, elimination, forbrænding og polymerisation. 3) Stofkemi Målet er at give kendskab til et bredt udvalg af følgende grundstoffer og deres kemiske forbindelser: Oxygen, nitrogen, fosfor, carbon, halogenerne, calcium, svovl, jern, bly, zink, aluminium og kobber samt til følgende organiske stofgrupper: Carbonhydrider, halogenforbindelser, alkoholer og carboxylsyrer, så eleven kan gøre rede for: a. stoffernes tekniske betydning i f.eks. gødnings-, olie- og naturgasproduktion, b. strukturisomeri og cis/trans-isomeri c. eksempler på luft- og vandforurening og følgevirkninger heraf d. eksempler på korrosion og dens forebyggelse e. fremstilling af nogle udvalgte stoffer. 4) Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik

17 Målet er at give kendskab til kemiske arbejdsmetoder og udførelse, almindeligt laboratoriearbejde, herunder laboratoriesikkerhed og håndtering af kemikalieaffald, så eleven kan a. forstå betydningen af eksperimenter som grundlag for kemiske teorier b. udføre enkle øvelser efter forskrift på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis c. forstå mærkning af kemikalier og bortskaffe kemikalieaffald på rette måde d. forstå kemiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø. b. Skriftligt arbejde Omfanget af det skriftlige arbejde i 4 ugers forløbet svarer til 6-10 standardopgaver i faget, hver svarende til 2 timers elevarbejde. I 2 ugers forløbet efter niveau D er omfanget 3 opgaver. Der afholdes mundtlig prøve. Prøven varer ca. 20 minutter, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutter. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning og har ca. 20 minutters, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutters forberedelsestid, hvor alt skriftligt materiale, lommeregner og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen må benyttes. Spørgsmålene har udgangspunkt i de skriftlige arbejder fra undervisningen. Spørgsmålene er bredt udformede fagemner eller temaer og kan inddrage figurer, tabeller, udstyr m.v. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse, og eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven må anvendes notater fra forberedelsestiden og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen. Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af kemiske begreber og principper, evne til at disponere eksamensspørgsmålet og forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder kemiske love og deres anvendelse.

18 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 FYSIK Formål Formålet med faget er at give eleverne indsigt i fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer. Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau F er, at eleven kan 1) anvende fysiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med fysikfagligt indhold 2) foretage beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr 5) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder IT-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner. Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysikfaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det fysikfaglige stof. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Dokumentation

19 Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med fysik. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau E er, at eleven kan 1) udvælge og anvende fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder 2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse 4) forholde sig til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr 6) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder 7) anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation 8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med fysikfaglige emner. Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om: - Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde. - Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

20 Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation. Niveau D er, at eleven 1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger og fænomener 2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde 3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde 4) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf 5) kan forholde sig kritisk til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med anvendt udstyr 7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder 8) kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation 9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner Rammer for valg af indhold Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om: - Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

21 - Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. - Væsentlige fysikfaglige emner med betydning for videreuddannelse. Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det fysikfaglige stof. Gennemføres faget som valgfag eller valgfri undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen. Der tilbydes eleverne undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleverne en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med fysik. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale fysikfaglige problemstillinger. Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen. Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed. Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

22 Bilag 8.1 Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 FYSIK, NIVEAU C Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger For niveau C gælder, at faget skal give eleven mulighed for at opnå studiekompetence samt bidrage til elevens almendannelse. er at udbygge målene fra niveau D og at eleven 1) opnår indsigt i fundamentale fysiske begreber, opnår indsigt i fundamentale fysiske begreber, metoder og tankegange, der finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse 2) opnår viden om fysiske principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold 3) sættes i stand til at behandle og vurdere problemstillinger af fysikfaglig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og i dagligdagen i øvrigt. Undervisningens indhold Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår. I arbejdet med de fysikfaglige emner skal eksperimentet have en fremtrædende plads. Både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven indgår i undervisningen. Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om fysikfaglige begreber og metoder. Det er væsentligt, at eleven oplever en sammenhæng mellem fysikken i undervisningen og anvendelsesmulighederne i dagligdagen. Undervisningen omfatter følgende områder: 1) El-lære Målet er at give en grundlæggende praktisk og teoretisk forståelse for eltekniske sammenhænge, så eleven kan a. anvende regler for strøm, spænding, modstand og effekt b. kan gøre rede for sammenhængen mellem strøm og spændingsdeling af modstande c. kan forklare og måle på serie- og parallelkoblingen af modstande. 2) Bølger Målet er at give kendskab til bølgefænomener og deres anvendelse, så eleven kan

23 a. anvende regler for bølgers udbredelse b. redegøre for brydning og reflektion c. forklare områder og anvendelse af bølgebegrebet. 3) Mekanik Målet er at give kendskab til de grundlæggende principper omkring bevægelseslære, kraft og bevægelse samt mekanisk arbejde, så eleven kan a. anvende regler for hastighed og acceleration b. redegøre for de grundlæggende sammenhænge ved kraft og mekanisk arbejde c. forklare områder og anvendelse af bevægelseslære. 4) Energi Målet er at give kendskab til grundlæggende principper ved energi, så eleven kan a. anvende simple regler for mekanisk energi b. redegøre for grundlæggende sammenhænge ved potentiel og kinetisk energi c. forklare områder og anvendelse af begrebet energi. Skriftligt arbejde Der udarbejdes 1 emnerapport eller anden form for dokumentation, der indgår i eksamen og hvor fysikfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en teknologisk eller miljømæssig problemstilling. Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - svarer til 5 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D eller 10 standardopgaver i et 4 ugers forløb (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde). Der afholdes mundtlig prøve. For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden form for dokumentation er godkendt af læreren. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner. Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: 1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de fysikfaglige områder, der er behandlet i rapporten. 2) Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder og som eleven får ved lodtrækning. Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur. Forsøg må indgå i eksaminationen. Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten eller anden form for dokumentation og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle sin viden og indsigt i faget.

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Kemi B. 1. Fagets rolle

Kemi B. 1. Fagets rolle Kemi B 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål Kemi C 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1 Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 25 NATURFAG April 2002 1. Identitet og formål 1.1 Naturfags centrale opgave er at behandle omverdensfænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysik, kemi og matematik. Da

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Kemi A htx, august 2017

Kemi A htx, august 2017 Bilag 64 Kemi A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes,

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Marts.-Maj., 2015 Institution KVUC Uddannelse GSK Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jørgen Holm og Lars Jørgen Buch Laursen Hold g1keb215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere