ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR"

Transkript

1 Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Advokaters erstatningsansvar

3 Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk & indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indhold Indhold Indhold Forord DEL I. Indledning Kapitel 1. Advokatbegrebet 1.1. Indledning Retsgrundlaget for advokaters virke Betingelser for at opnå advokatbeskikkelse Advokatvirksomhedsdriftsformer Indledning Enkeltmandsvirksomhed Advokatinteressentskab Advokataktie-, advokatanparts- og advokatkommanditaktieselskab/advokatpartnerselskab Advokatens (begrænsede) møderetsmonopol Advokatsamfundet Indledning Advokatetiske regler for advokater i Danmark (AER) Advokatrådets responderende virksomhed Advokatnævnet Sammensætning og arbejdsopgaver Sanktionsformer Salærklager Adfærdsklager Danske Advokater EU-retlig regulering m.m CCBE Rådet for Advokaterne i Den Europæiske Union Advokatens arbejdsopgaver Advokatens tavshedspligt Særligt om erstatningsansvaret i relation til advokatens ansatte medarbejdere

6 Indhold Kapitel 2. Særligt om ansvarsgrundlaget ved bedømmelsen af advokaters erstatningsansvar 2.1. Karakteren af det advokaten påhvilende ansvar Professionsansvar eller anden form for ansvarsgrundlag Forhold af betydning for ansvarsbedømmelsen, herunder klare og enkle retsregler, ekspeditionsfejl, specialist- eller generalistbetegnelsen, afgrænsningen af advokatarbejdsopgaven, ansvarsfraskrivelser, god advokatskik og kontrakt- eller deliktsansvar Klare advokatfejl Specialist- eller generalistbetegnelsen Afgrænsning af advokatopgaven Ansvarsfraskrivelser og beløbsmæssige ansvarsbegrænsninger God advokatskik Kontraktansvar eller erstatningsansvar uden for kontrakt SL kapitel 13 (tidligere aktieselskabslovens 115) i relation til advokaters erstatningsansvar Advokatens (egen) overtrædelse af den særlige hæftelsesregel i SL kapitel Betydningen af hvorvidt det er klienten eller tredjemand der rejser et erstatningskrav Indhentelse af syn og skøn og responsa DEL II. Ansvarsgrundlaget illustreret ved typetilfælde Kapitel 3. Overskridelse af frister og andre ekspeditionsfejl samt tilsidesættelse af klare lovregler 3.1. Uden unødigt ophold rimelig tid smøl Advokatens ansvar for fristoverskridelse Hvornår foreligger der en klar advokatfejl i erstatningsretlig sammenhæng Kapitel 4. Førelse af retssager 4.1. Indledning Klientens pligter Advokatens vurdering af sagen

7 Indhold Kapitel 5. Overdragelse af fast ejendom 5.1. Indledning Særligt om rådgivnings- og vejledningsforpligtelsen Indledning Advokaten repræsenterer sælger Advokaten repræsenterer køber Advokaten repræsenterer både sælger og køber Advokaten repræsenterer en af parterne, men er eneberigtigende advokat Advokatens culpaansvar i forbindelse med manglende rådgivning af klienten vedrørende handlens finansieringsvilkår og kurssikring m.m Finansieringsvilkår Kurssikring Særligt om andelsboligforeninger Opsummering vedrørende advokatens rådgivningsforpligtelse i forhold til klienten om handlens finansieringsvilkår Andre fejl i forbindelse med advokatens manglende iagttagelse af rådgivningsforpligtelsen Ekspeditionsfejl og manglende iagttagelse af undersøgelsespligt m.m. i forbindelse med ejendomshandler Indledning Færdiggørelse af handlen, herunder berigtigelse af gældsovertagelse Refusionsopgørelse Samtidighed Ejendommens anvendelse Særligt om ejendomsprojekter Opsummering Kapitel 6. Advokaten som medlem af selskabers ledelse 6.1. Indledning Ansvarsgrundlaget: Professionsansvarsnorm eller almindeligt culpagrundlag Vedrørende nødlidende virksomheder m.m Advokatens bestyrelses/tilsynsrådsansvar i øvrigt, herunder betydningen af særlige forhold Opsummering

8 Indhold Kapitel 7. Advokaten som bobehandler 7.1. Indledning Betalingsstandsnings- og konkursboer Indledning Stille betalingsstandsning Anmeldte betalingsstandsninger og konkurs Dødsboer Kapitel 8. Om advokatens ansvar i forbindelse med tvangsauktioner Kapitel 9. Familie-, person- og arveretlig rådgivning 9.1. Indledning Særligt om erstatningsansvar i relation til rådgivning om ægtepagter Særligt om bistand ved separation og skilsmisse Værgemål Gaveoverdragelser og testamenter m.m Kapitel 10. Skatterådgivning Indledning Den erstatningsretlige bedømmelse i tilfælde, hvor advokatens skatteretlige rådgivning af klienten er vedrørende forretningsmæssigt begrundede dispositioner eller er af accessorisk karakter i forhold til den af advokaten i øvrigt ydede civilretlige rådgivning Indledning Skatterådgivning om forretningsmæssigt begrundede dispositioner Accessorisk skatterådgivning Den erstatningsretlige bedømmelse i tilfælde, hvor advokatens skatteretlige rådgivning af klienten omhandler ikke forretningsmæssigt begrundede dispositioner Kapitel 11. Rådgivning involverende fremmed ret/international ret/udenlandsk sprog Indledning Udenlandske retsforhold Brug af udenlandske advokater Sproglige misforståelser m.m

9 Indhold Kapitel 12. Advokatens afgivelse af erklæringer og indeståelser Indledning Erklæringer Indledning Verifikationserklæringer Due diligence Legal opinions Erklæring om kapitalens effektive indbetaling i forbindelse med stiftelse/kapitalforhøjelse i et aktie- eller anpartsselskab Indeståelser Kapitel 13. Advokatens ansvar i forbindelse med kontraktindgåelse, virksomhedsoverdragelser, finansiel rådgivning, internetbaseret rådgivning m.m Kontraktforhandling m.m Virksomhedsoverdragelse m.m Finansiel rådgivning m.m Særligt om internetbaseret advokatrådgivning DEL III. Øvrige erstatningsretlige forhold Kapitel 14. Årsagsforbindelse og adækvans Indledning Årsagsforbindelse Adækvans påregnelighed Kapitel 15. Tabsopgørelsen Indledning Tabsopgørelsen og bevisbyrde i forbindelse hermed Særligt vedrørende tabsopgørelsen i forbindelse med skatterådgivning Tabsbegrænsning Kapitel 16. Bevisbyrde og egen skyld Indledning Bevisbyrde Egen skyld

10 Indhold Kapitel 17. Forældelse og passivitet Indledning Lovgrundlaget ved forældelse Forældelsesloven Passivitet Kapitel 18. Flere skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde Indledning Ansvarsfordeling i tilfælde, hvor advokaten er en af flere mulige skadevoldere, samt anvendelsen af lempelsesreglen i erstatningsansvarslovens 24 i forbindelse med professionsansvar Ansvarsfordeling Anvendelsen af erstatningsansvarslovens 24 om ansvarslempelse i forbindelse med professionsansvar Erstatningsbyrdens fordeling mellem flere erstatningsansvarlige Ved advokatens ansvar i form af professionsansvar Ved advokatens ansvar i form af bestyrelsesansvar Særligt om advokaten i forhold til ejendomsformidleren/-mægleren Særligt om advokaten i forhold til revisor Særligt om advokaten i forhold til domstolene Særligt om advokaten i forhold til klienten/tredjemand Særligt om advokaten i forhold til andre advokater Kapitel 19. Advokaters forsikringsforhold Indledning Advokatens lovpligtige ansvarsforsikring Dækningssummens størrelse Arbejdsområde Tilsikring/garanti/indeståelser Skadeundtagelse grov uagtsomhed/forsætlighed skadefritagelse Garantiforsikring Advokatsamfundets erstatningsfond Kapitel 20. Kort om drifts- og ejerformen i erstatningsretlig sammenhæng

11 Indhold Appendiks De advokatetiske regler (AER) pr. 4. marts Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

12

13 Forord Denne 3. udgave er skrevet i løbet af Siden 2. udgaven udkom i 2005, er der blevet afsagt et ganske betydeligt antal nye domme, herunder en række højesteretsdomme og endvidere er der gennemført en reform af grundlaget for advokaters virke inden for retsplejen. Jeg har derfor revideret bogen for at kunne opfylde målsætningen om at give advokater, dommere, jurister ansat i forsikringsselskaber, pengeinstitutter samt andre, der beskæftiger sig med advokaters erstatningsansvar, et tidssvarende og aktuelt grundlag for behandling af de erstatningsretlige problemstillinger inden for emnet. 3. udgave er på 437 sider, godt 50 sider flere end 2. udgaven. Materiale fremkommet efter 1. oktober 2010 er ikke medtaget. Mine kollegaer på kontoret har også denne gang bidraget med inspirerende og kritiske kommentarer, hvilket jeg er dem taknemmelig for. Ansvaret for bogens indhold er dog alene mit. Hvis andre når de læser bogen har kommentarer, forslag til forbedringer m.m., modtages de med tak og kan sendes til mig på min adresse: Oktober 2010 Søren Halling-Overgaard 13

14

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING OM RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING Nr. 1479 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere