A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade Hjørring Hf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf."

Transkript

1 ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE HJØRRING - TELEFON ia A1M' Matr. nr. parcel 2 af matr. nr. 1 b Købers bopæl: Hjørring Gade og hus nr. Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade Hjørring Hf a JP B E T I N G E T SKØDE Undertegnede Aslak Poulsen, Fuglsigvej 102, 9800 Hjørring, sælger, skøder < )g betinget overdrager herved til Hjørring Kommune, Nørregade 2, 9800 Hjørring (Hen mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, betegnet som parcel 2 af natr. nr. 1 b Brønderup, Hjørring jorder, af areal 1706 m 2. Overdragelsen er betinget af, at udstykning i overensstemmelse med vedlagte kopi af måleblad, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hjørne & Mortensen VS, Hjørring i december 1990 approberes af landbrugsministeriet. Parcellen er ikke selvstændig vurderet. Overdragelsen sker iøvrigt på følgende vilkår:

2 Ejendommen, som er en ubebygget parcel, overdrages som den ef og forefindes og som køber bekendt gennem påvisning og besigtigelse; med de på arealet værende hegn, træer og buske og iøvrigt alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 2. Ejendommen overdrages iøvrigt til køber med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køber erklærer sig indforstået med at respektere de servitutter, der i henhold til endelig udstykning kommer til at påhvile den solgte ejendom Overtagelsesdagen er aftalt til den 2. januar 1991, fra hvilken dato det solgte henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Køber betaler fra overtagelsesdagen efter påkrav fra sælger så stof en del af de stamejendommens påhvilende grundskatter og afgifter, som forholdsmæssigt falder på nærværende ejendom, indtil den solgte ejendom er særskilt skatteansat. 4. Sælger forpagter det frasolgte areal, foreløbigt for dyrkningsåret 1991, herefter kan der aftales forlængelse for 1 år ad gangen indtil arealet af køber anvendes til andet formål. Forpagtningsafgiften for 1991 er aftalt til 200,- kr. 5. Købesummen er aftalt til 40,- kr. pr. m 2 eller ,- kr., der berigtiges kontant pr. overtagelsesdagen og deponeres med rente til fordel for sælger, indtil endeligt ahmærkningsfrit skøde er tinglyst. Såfremt der efter den endeligt udstykning måtte vise sig mindre afvigelser af arealets størrelse, reguleres købsummen i overensstemmelse hermed.

3 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 6. Sælger frigør arealet for evt. pantegæld. ' 7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Køber betaler samtlige omkostninger l vedrørende udstykning. 8. Nærværende skøde er betingt af udstykning og betaling af købesummen efter evt. regulering, som anført under punkt 5. Når disse betingelser foreligger opfyldt, forpligter sælger sig til at udstede og køber sig til at modtage endeligt skøde, i hvilken forbindelse sælger bemyndiger advokat Hans Chr. Ledet Hjørring til for sig at udstede endeligt skøde. X-.U. ^ 7 *T> '7^..? z JA J& fi> 'tfcc ^ u* ift- Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og den underskrivendes myndighed: Charlotte Hjorth Kontorelev 9800 Hjørring Inger Andersen Advokatsekretær 9800 Hjørring 1375

4 Hjørring 1, den januar Som køber: Forannævnte parcel, nr. 2 af matr. nr. 1 b Brønderup, Hjørring jorder, der i matriklen er noteret som del af en landbrugsejendom, er ikke selvstændig vurderet. ^.mmu:qkgmmuu& den 23. januar 1991 Ej s nd o,t] as katt e'a fti el l n øteh Grete Clemensen Indført i dagbogen for civilretten i Hjørring den 3 1 -JAN LYST som byrde Skødet er betinget. Lysningen er foreløbig og med frist til 1/ til udstykning. Edith Jessen o.ass. Genpartens rigtighed bekræftes. G Q, Civildommeren i Hjørring, den 3 /- / / 7 7 / Edith Jessen o.ass.

5 Akt: Skab nr. (udfyldm af dommerkontor«) Tinglysningsrids i 1:500 vedr. Parcel 2 af Matr.nr. 1 b Brønderup, Hjørring Jorder Udfærdiget til brug ved tinglysning af betinget skøde. Hjørring, den 18. december Land/nspektøi J.nr Otto B. Wroblewski, Nylon' 19, 1450 København K HJØRNE & MORTENSEN l/s LANDINSPEKTØRFIRMA KRAGHSVEJ HJØRRING. TLF *

6 H- i g Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) EN DEL I GT S KØ DE Kort- og Matrikelstyrelsen har ved skrivelse af 1. marts 1991 godkendt den i det betingede skøde nævnte udstykning, og den handlede ejendom, parcel 2 af matr. nr. 1 b Brønderup, Hjørring jorder er herefter matrikuleret under matr. nr. 1 ae Brønderup, Hjørring jorder, af, :: areal, m 2. Idet betingelserne herefter forligger opfyldt udstedes der herved endeligt skøde til Hjøring Kommune på ejendommen matr. nf. 1 ae Brønderup, Hjørring jorder. Hjørring, den 10. april 1991 Som sælger, iflg. fuldmagt: H. C. Ledet advokat, Hjørring Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og den underskrivendes myndighed: Charlotte Hjorth Kontorelev 9800 Hjørring Inger Andersen Advokatsekretær 9800 Hjørring Indført i cfcøopen for ci i!ro:tenihprnng. : 'djs>jl.jlj. AÅCU^ *u^é/ /z m^.^ ^ s4føll<2a*sz4*rr>f, ""' ^ Genpartens rigtighed bekræftes. / / Civildommeren i Hjørring, den 2. j~- ^- /^f/ H8,teBuu8 Helle Buus Otttt.

7 Helge landbrugsministeriets approbation af 1/ «T matr. nr. 1 a_c Brønderup, Hjørring jorder af areal m *> heraf vej 0 m *- Arealet er vurderet samman med landbrugsejendommen matr. nr. 1 _b Brønderup, Hjørring j o r d e r, HU-MI MP u<->n i^n^^n^sniii^lpi'ihs»p;il'(>hat.ion a 19 fraskilt n^-nn^ Mj^ndom Arealet er ikjse i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom..bdtatkln.g EJJK^DUMStSKATriiiKOJNTOR, deq 18. april 1991 Grete Clemensen

8 JTølge landbrugsministeriets approbation af 1/3- W 91 ei ttiatr. nr. \ g^ Brønderup, Hjørring jorder af areal 17o6 m\ heraf vej m*. Arealet er vurderet samman meci landbrugsejendommen matr. nr. 1 b Brønderup, Hjørrin jorder, ']I" M f ' r ''^"1 ' -""-"-' ".^'""" <"rm.tr nfipr<ih.itinn *2 lfl fraskilt dviiin! ejmulnnn. Arealet er i4fttei matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom. tøjtfrtkinu EJEWUUMSSKAITEKOiNTOK. den 18 * a P r i l WU»Cl44Ct<J rete Clemensen 0 > ; j Ou ;^L i!;-4 v.; "$ Ar ( Helle Buus Efter sket berigtigelse anrnillnim hffiurd '* "*&$ er lysningen endelig og endelig indført. : CiV!f.ooMr-*FP^N i HjøRniMn, d«n \\'i\o i9<tn p EteU»Bu» Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 KH/br (udfyldes af dommerkontoret) 2)^00, -Ae Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr. 2 d, Brønderup, Set. Olai Købers bopæl: Hjørring Gade og hus nr. uitvedvej 16, Hjørring Anmelder: Karl Haugsted Advokat, Hjørring 15.N0VS ENDELIGT SKØDE Underskrevne Agnes Emilie Larsen, Uitvedvej 16, Hjørring, sælger, skøder og endelig overdrager herved til Hjørring Kommune, den mig tilhørende landbrugsejendom, skyldsat under matr.nr. 2 d, Brønderup, Set. Olai, af areal ifølge tingbogen 8 ha 6834 m2, hvoraf vej 1045 m2, beliggende Uitvedvej 16, Hjørring. Den solgte ejendom overdrages, således som den er og forefindes og er beset af kommunen med rette tilliggende og tilhørende af grund og bygninger med disses grund- mur- og nagelfaste tilbehør, hegn, træer og al anden plantning iøvrigt. I handelen medfølger det i stuehuset værende el-komfur, køleskabet, tv-antennen samt den til ejendommens oliefyr hørende liter kældertank, hvis beholdning af brændselsolie opmåles ved sælgers fraflytning af ejendommen og betales kontant til dagspris med fradrag af 100 liter. Herudover medfølger intet løsøre i handelen, ej heller besætning, avl, maskiner eller redskaber. Handelen er ind-

10 2 gået på følgende nærmere v i l k å r : 1. Overtagelsen finder sted den 1. november 1982, fra hvilken dato at regne det solgte henligger for kommunens risiko i enhver henseende med adgang for kommunen til i tilfælde af ildsvåde at oppebære assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Kommunen betaler fra overtagelsesdagen at regne skatter og afgifter af ejendommen. Sælgeren har ret til vederlagsfrit at blive boende i ejendommen efter overtagelsesdagen, indtil sælgeren har fået en lejlighed, men sælgeren er forpligtet til at fraflytte ejendommen senest den 1. januar 1983, skriver ottetitre. Så længe sælgeren beboer, ejendommen, betaler hun forbrugsafgifter. - ' '.. -. ". Den solgte ejendom overdrages med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren, hvorved navnlig bemærkes, at der påhviler ejendommen følgende tinglyste servitutter: 1. Dok. om at ejeren af måtr.nr. 2, Brønderup har ret til færdsel ad den på ejendommen værende markvej på strækninger fra hans skel til den offentlige bilvej samt ad den for markvejen udfor st anlagte overkørsel iflg. ekspropriationsdokuraent. Lyst den 28/ Landvæsenskommissionskendelse angående kloakering, m.v. Pr. forud for pantegæld. Vedr. 2 d. Lyst den 8/ Dok. i.h.t. 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 29/ om ekspr. til spildevandsanlæg m.v. Vedr. 2 d. Lyst den 17/ Der påhviler ikke for tiden ejendommen kommunale anlægsbidrag eller lignende ydelser, men hvad der fremtidigt måtte blive pålignet ejendommen i så henseende, er sælgeren uvedkommende, hvilket også gælder eventuelle projekterede, men end-

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) nu ikke færdigopgjorte anlæg. Sælgeren har således ingen betalingsforpligtelse i forbindelse med den påtænkte kloakering i området. 3. Købesummen er aftalt til ^i-_ 3 2 5^0.00^00.,. hvilke trehundrede totifem tusinde kroner og 00 øre berigtiges kontant ved nærværende skødes underskrift. : 4. Sælgeren erlærer på tro og love, at der ikke på den solgte ejendom findes skov eller fredskovpligtigt areal. i Hun oplyser, at der hende bekendt ikke forekommer angreb af svamp eller træeller murødelæggende insekter i ejendommens bygninger, men påtager sig herudover ingen garanti for ejendommen i nogen som helst henseende. Sælgeren oplyser, at hun ikke har taget aktiv del i landbrugsejendommens drift, men at der hende bekendt ikke er konstateret forekomst af flyvehavre i ejendom-arnens jorder. Ejendommens forsyning med vand sker fra ejendommens egen boring, der i sælgerens ejertid har været istand til at forsyne ejendommen med: VÉtnd< i-fagelig mængde og af god kvalitet; men sælgereri,: - påtager'' 7 stg r 'ingen' garanti med hensyn til den fremtidige vandforsyning. ; "" '' " 5.. De med nærværende skødes udfærdigelse og stempling forbundne udgifter betales af parterne i forening med halvdelen hver, medens mæglersalær alene betales af sælgeren.

12 6. I købesummen er includeret endnu ikke udbetalt erstatningsbeløb vedrørende etablering af ledningsanlæg på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone. H j ø r r i n g,,den 29. oktober 1982 Som sælger &r& Ml* o tyyult 1 A CUjfM*/ Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt om underskriverens myndighed. Karl Haugsted Advokat,/Hjørring. Som kø"ber: HJØRRING BYRAAD» den 4/ , oul S. Poulsen /fø. Heilesen Forannævnte ejendom er under løbe nymmer pr. 1/ vurderet til kontantejendomsvasrdi... kr heraf kontøntgrundvaerdi. kr. 79.3oo Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr, nr. er i matriklen noteret som landbrug. HJØRRING EJENDOMSSKATTEKONTOR^n U. november lj$2 2 Brønderup, Hjørring j der Ann»-Uae Kiil JYPA 1380

13 indfør} i øogeerøer) tor civilretten i Hjørring *» 15.11,82 IYST Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) SKØDET ER ENDELIGT r-ar Eng.tøs Genpartens rigtighed bekræftes. Udornmeren i Hjørring, deø /5T-//-~ 19^ Per Er 1376

14 31 ^ T y i&fli

15 "fu-fditx^n Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (yedr. fast Ejendom). Altr. Nr., Ejerlav, Sogn: 3 '» 3- &, 2 1» (i København Kvarter) 2 d og 2 e af. eller(idesønderjydskelands- B r ø n d erup By, dele) Bd. og Bl. i Ting- * bogen, Art. Nr., Ejerlav, St.Olai Sogn. Sogn. Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Hjørring-Hørby Jernbane:. U /70 7- Stempel: Kr. Øre 2 8. JUNI 1929 Matr. Nr. 3 f., 3 h, 2 1, 2 d og 2.\e af Brønderup By,. St. Olai Sogn- Ejer:. Peder Larsen,. Ejeren af Matr.. Nr. 2: af Brønderup nar Eet til Færdsel ad den paa Ij endommen værende Markvej paa Strækningen fra hans Skel til den offentlige Bivej samt; ad den for Markvejen ud for St. i anlagte Overkørsel. ; Den færdselslderettigede ér paatale"bere ttige t. indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 72, Hjørring Købstad m. v., den W -(> -\%l% Lyst Tingbog: Bd. QCQ- Bl. i~ Yy. Akt: Skab J% Nr. ^3 Ck*U.Jfc.3^^-U^<å^) Genpartens Rigtighed bekræftes: Civildemmeren i Hjørring m. v., den %$ : /^*^^*e^^ Jensen & Kjeldskov, A/S, Kobenhavn.

16 Else Købstru ilesen Matr. nr. 2-d Brønderup Hjørring jorder Stempel kr. 25 Retsafg. 4oo kr Akt: Skab n, \P)' U^ (udfyldes af dommerkontoret) Købers /Kreditors bopæl Gade og hus nr. AnmeldenHjørring kommune Teknisk forvaltning J.nr. o6.ol.oogo4 DEKLARATI 8. MAJ 1984* Undertegnede ejer af matr.nr. 2-d Brønderup, Hjørring, bestemmer herved med virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller udstykket herfra følgende: Det skal tåles, at der nedlægges og bibeholdes ledningsanlæg i et areal til Karolinesvejs fremtidige forlængelse som vist på vedhæftede tinglysningsrids udfærdiget d. lo af landinspektør Mogens Hjørne under j.nr Ledningsanlæggene skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i nødvendigt omfang. Bebyggelse, etablering af ledningsanlæg, beplantning med træer eller buske med dybtgående rødder, opfyldning og udgravning må ikke ske inden for det på tinglysningsridset afgrænsede areal til Karolinesvejs t forlængelse. Inden for samme areal må intet iværksættes, der kan være til hinder for adgangen til anlæggene eller for deres beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Hjørring kommune kan dispensere herfra og fastsætter da vilkårene herfor.? Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyns- og reparationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd, udmeldt af rettel. Deklarationen begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med respekt af allerede tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen og med på^ taleret for Hjørring byråd. Hjørring byråd, dén PjJEUV, l

17 Samtykke til foranstående deklarations tinglysning meddeles herved i medfør af kommuneplanlovens 36, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Hjø rrmg byrad, den ~a o - ^ " P.B.V. / Claus Foged. ',1c aagbog3nfor civilretten i HJiairrftg den-"2 8-HAJ j J4 "»'vi ij 5Jøhn H. Anderseft dfm. G«nr»art«n55 rigtighed bekræftes^ uvijdor-.cen i Hjørring, d.u ^ / 11 S^ 'John H. Andersen dfm.

18 D At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) f mtr. nr. 2^ Brøndrrup juidrr ffj&r- ring Jorder attesteres herved.^hjørruilq. -d. IQ- 7WU. ASJÆL. Navn. JiNtitttnifttstttrwtft QWpirtiM(ifwrrid. Til kort. I <5>

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere