ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012."

Transkript

1 CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj Torsdag den 24. maj 2012 kl afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling for en andelsboligforenmg for beboelseslejerne i ejendommen matr.nr. 97 m.fl Amagerbros Kvarter beliggende Egiisgade 2244 Leifsgade68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S Generalforsamlingen blev åbnet af Daniel Vizel, som på arbejdsgruppens vegne bød velkommen tilalle fremmødte lejere. Daniel Vizel præsenterede arbejdsgruppens rådgivere Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, advokat Henrik Qwist, Nielsen & Advokater samt Thomas Bro, Nykredit. Herefter gennemgik Daniel Vizel arbejdsgruppens arbejde i processen fra 15. marts tildato. Herunder gennemgik Daniel de notater og beregninger som arbejdsgruppen og advokat Henrik Qwist har udarbejdet samt lagt pã foreningens hjemmeside og på facebook. Daniel Vizel orienterede samtidig om, at der den 16. maj var blevet gennemført et beboermøde samme sted Også til dette beboermøde var der stor tilslutning,og pâ mødet blev alle vilkår for stiftelse og køb tilligegennemgået og drøftet. Ordet blev herefter overladt tiladvokat Henrik Qwist som var aftenens dirigent og arbejdsgruppens juridiske rådgiver Efter optælling blev det konstateret, at 123 af ejendommens 276 lejemål var repræsenteret på generalforsamlingert Derudover er der i ejendommen 2 tomme lejemål, og nogle lejemål der er ny udlejet, men ikke indflyttet. Advokat Henrik Qwist oplyste, at han vil udarbejde et beslutningsreferat fra aftenens generalforsamling. Dirigenten oplæste dagsordenen, der var følgende: 1 Vilkår for køb * Tilbud af 15. marts * Overslag lil af den 14 maj * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder * Regler for håndtering af særmodemiseringer m.v. * Vurderingsrapport fra Peter Jahn & Partnere A/S vedrørende ejendommens stand. * Fordele og ulemper ved at blive andelshavere * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i A/B Saga G 5. Valg af bestyrelse 6 Vedtagelse af forskellige bemyndigelser. Nielsen & Advokater Ostbanegade København Ø Danmark Tlf Fax nr.:

2 Overslag Foreningens Købet som Nielsen & Side 2 af 8 Ad. 1 Vilkår for køb. Advokat Henrik Qwist oplyste, at indkaldelsen til stiftende generalforsamling var runddelt tilsamtlige boligiejere den 15. maj 2012 med dagsorden (side 2) og en rnaterialesamling indeholdende en sammenfatning af vilkårene for købet og stiftelsen af andelsboligforeningen (side 360) Advokat Henrik Qwist orienterede om, at Plesner Advokatfirma på vegne af Lærerstandens Brandforsikring GS ved brev af 15. marts 2012 har tilbudt lejerne at erhverve ejendommen pà andelsbasis. Acceptfristen var oprindeligt den 24. maj, men er efterfølgende blevet aftalt forlænget. Lejerne kan overtage ejendommen på de vilkår som fremgår af tilbudsmaterialet, og således indtræde i den eksisterende rammeaftale mellem Læ Terstandens Brandforsikring GS, Dansk Sygeplejerâd, Forenede Danske motorejere samt FTF. Der kan ikke forhandles om hovedvilkårene om ejendommens overtagelse Advokat Henrik Qwist redegjorte for, at alle vilkår ikke fremgår klart af rarnmeaftalen, hvorfor der har være behov for opklarende forhandlinger med Lærerstandens Brandforsikring GS ved Plesner Advokater tilafklaring heraf. På den baggrund er acceptfristen blevet forlænget. Prisen for ejendommen er fastsat til kr med en overtagelse dag pr. 1. juli Ejendommen overtages som den er og forefindes beset. Advokat Henrik Qwist gennemgik Overslag ill af 14. maj 2012 (side 410) over de vilkår ejendommen vil kunne erhverves på, og gjorde rede for fordele og ulemper ved et sådant køb. Det blev understreget at: samlede anskaffelsessum består af 3 dele. Den kontante købspris udgør kr Hertil skal lægges istandsættelses i forbindelse med køb kr samt derudover omkostninger ved stiftelsen nu opgjort til kr ,000 Notat om omkostninger blev gennemgået. Den samlede anskaffelsessum kan derfor nu opgøres tilkr , eller i forhold til Overslag lil en reduktion på kr. 450,000. finansieres ved optagelse af 2 realkredittàn i Nykredit Realkredit A/S med et samlet provenu på kr samt et ombygningslän med et provenu på kr Anlægslan på kr , og en kassekredit med et maksimum på kr i Nykredit Bank A/S, Derudover er andelshavernes bruttoindskud sat til1.000 kr. pr. m2. Finansieringslicitation er afholdt, og der er indkommet endelige tilbudfra Nykredit og BRF Kredit samt foreløbige tilbudfra Nordea, RD og Danske Bank Ill indeholder en finansieringsplan som indebærer optagelse af 2 realkreditlån i Nykredit Realkredit A/S (materialets side78). Län 1 med en kursværdi på kr er afdragsfrit i 30 år. Renten er fast i 10 âr Det betyder, at renten ændres om 10 år. På dette tidspunkt skal valg af ny länetype tages. og hvis renten er højere på det tidspunkt, end den rente der har været gældende i den første 10årige renteperiode, vil andelsboligforeningen skulle betale en højere ydelse på dette län femover. På dette tidspunktvil foreningen dog kunne foretage en samlet omlægning af alle lån. Län nr 2 er et 3,5 % annuitetslån med afdrag. Dette lån har samme ydelse og rente i hele lånets 30 årige løbetid /HQ/32716/

3 Der Ved Ydelserne Visse Der ; Nielsen & Side 3 af 8 optages et anlægslån i Nykredit Bank A/S med en hovedstoi på kr Det er et 20 årigt annuitetslån. Renten på lånet er variabelt og følger NYKBOR3renten. Advokat Henrik Qweist redegjorde for konsekvenserne for foreningens betalinger ved en rentestigning på 1 %, og henviste i den forbindelse tildet udarbejdede notat på foreningens hjemmeside. Derudover optages en kassekredit med maksimum kr i Nykredit Bank A/S. Advokat Henrik Qwist præciserede, at andelshaverne hæfter personligt pro rata for anlægslân og kassekredit i Nykredit Bank A/S. gennemgangen af finansieringsplanen redegjorde advokat Henrik Qwist for vilkårene i de øvrige indkomne tilbudfra BRF Kredit, Nordea, RD samt Danske Bank, Det mest favorable tilbudfor foreningen er det indkomne endelige tilbudfra Nykredit. Arbejdsgruppen har derfor valgt i samråd med advokat Henrik Qwist, at vælge Nykredit som finansiel partner. på realkreditlånene er i materialet opgjort pr. 14. maj Den endelige rente på lånene vil dog først blive låst fast. når samtlige betingelser for stiftelsen er opfyldt, hvilket tidligstvil være tirsdag den 29. maj. Advokat Henrik Qwist redegjorde for, at renten på realkreditlânene siden overslaget var faldet yderligere, således at der på de 2 realkreditlån ved dagens kurser er en reduktion i ydelserne på i alt kr. 484,00D årligt. Derudover er renten på anlægslånet reduceret, hvorfor det er realistisk at regne med en nedgang i ydelserne selv ved kurssikring på nuværende tidspunkt på ca. kr årligt. Det vil forøge foreningens budgetterede driftsoverskud tili alt ca. kr Samtidig præciserede advokat Henrik Qwist dog, at renten kan nå at ændre sig i tiden fra generalforsamlingen tiltidspunktet for lånets endelige kurssikring. af posterne i budgettet er fastsat skønsmæssigt, mens andre beror på sælgers oplysninger og indhentede tilbud.der er indhentet tilbud på forsikring og administration Forsikringen indeholder fuld dækning inklusiv svamp og insektskadedækning uden forbehold. Der er budgetteret med en indtægt for ejendommens erhvervslejemål på ca Det vil også i fremtiden kræve en stor indsats for bestyrelsen og administrator at sørge for, at alle foreningens erhvervslejemål løbende er udlejet I løbet af 2012 og 2013 er flere erhvervslejemål opsagt tl fraflytning. er afsat beløb tilstraksvedligeholdelse på kr. 4, Beløbet er fastsat af Peter Jahn & Partnere A/S Rådgivende arkitekter og ingeniører. Claus Dam havde grundigt på beboermødet den 16. maj gennemgået ejendommens stand, og bekræftede kort på generalforsamlingen, at der er tale om en ejendom i ualmindelig god stand, hvorfor der kun skal anvendes yderst begrænsede beløb til vedligeholdelse og (standsættelse i fremtiden. Advokat Henrik Qwist og arbejdsgruppen besvarede løbende spørgsmät fra forsamlingen. Herefter gennemgik advokat Henrik Qwist oversigten over boligafgift og indskud (side 1135). Advokat Henrik Qwist redegjorde for lejebetalingerne i ejendommen i dag (materialets side 1113). Ejendommens 276 boliglejemål er meget forskellige i kvalitet og standard. Den gennemsnitlige leje udgør kr. 850 pr. m2 årligt, men dette gennemsnit dækker over et lejespænd fra den bliigste lejlighed på 484 kr. pr. m2 årligt tilden dyreste på kr. pr. m2 ärligt. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre end 650 kr. pr. m2 årligt. Disse 46 lejere vil som de eneste få en stigning i deres boligbetalinger ved indmeldelse i A/B Saga G. Karreens øvrige 230 lejere vil ikke stige i månedlige betalinger ved indmeldelse.

4 ens Side 4 af 8 Bas sboligafgiften er ens for alle lejligheder. Basisboligafgiften er fastsat til650 kr./m2 årligt. Ved fremtidige stigninger i boligafgiften, er det kun denne basisboligafgift der danner basis for stigninger. Udover betaling af basisboligafgift, betaler 230 boliger tillægfor lejlighedernes individuelle moderniseringer. Disse beløb skal fortsat betales. Advokat Henrik Qwist redegjorde for konsekvenserne ved arbejdsgruppens forslag tilorientering af betalingerne for lejlighedernes månedlige tillæg særmoderniseringstillæg. Rimeligheden i forslaget blev drøftet. Arbejdsgruppens forslag blev vedtaget således: De nuværende moderniseringstillæg betales fuldt ud i en periode pà ca. 5 år fra foreningens stiftelse til og med den 31. december 2016, hvorefter moderniseringstillæggene i de følgende 10 år fra den 1. januar 2017 aftappes lineært med 1/10 hvert âr, og således at der fra 1. Januar 2027 ikke længere betales tillæg for individuelle særmoderniseringer i ejendommen. Advokat Henrik Qwist henviste til,at bestemmelsen er inkorporeret i vedtægtens 8, stk. 4. Indskuddet fastsættes til kr. pr./m2 for alle lejligheder. Ved betaling af bruttoindskud kan hver enkelt lejer fratrække betalt depositum forudbetalt leje samt indestående på indvendig vedligeholdelseskonto pr. 30. juni Beløbet vif blive opkrævet medio juni til betaling omkring den 1. juli2012 Herefter gennemgik advokat Henrik Qwist nogle af fordelene ved at blive andelshaver og stifte A/B Saga G, samt derudover ulemperne ved at skifte fra at være lejer tilat blive andelshaver (materialets side 3843). Advokat Henrik Qwist præciserede, at det i forbindelse med foreningens stiftelse er tilladtfor lejere som har børn, børnebørn eller forældre at meide sig ind i foreningen og umiddelbart efter/samtidig kan lade børn, børnebørn eller forældre købe lejligheden på andelsbasis på samme vilkår. Herefter kan børnene eller forældrene udleje lejligheden til de nuværende beboere på en tidsubegrænsetlejekontrakt Såfremt børne eller forældrekøberen eftelfølgende får mulighed for at flytte internt i foreningen, vil samme system kunne tillades tilden nye lejlighed. Reglerne om beskatning ved salg af andel m.v. blev samtidigt gennemgået. Reglerne om boligsikring og bollgydelse blev gennemgået, idet det belv præciseret, at materialet side 38 desværre har en fejl vedrørende boligydelse tilpensionister. Det blev præciseret som i det indtæg, der er lagt på hjemmesiden tidligere, at boltgydelse alene gives som län Reglerne for etablering af interne venteliste (materialets side 13, 41 samt vedtægtens 13 side 49 og 50) blev gennemgået Foreningens interne venteliste omfatter de andelshavere, der ønsker at rokere tilen anden lejiighed i A/B Saga G. Ventelisten etableres umiddelbart i forbindelse med foreningens stiftelse. Arbejdsgruppens forslag er, at den enkelte andelshavers placering på ventelisten afgøres efter anciennitet som lejer i ejendomrnen i nuværende lejlighed. Dog således at andelshavere, som betaler de højeste rnoderniseringstillæg får fortrinsret ved ventelistens etablering i 2D12. Andelshavere som i dag betaler en leje på mere end kr. pr. m2 årligt får denne fortrinsret. Prioritetsrækkefølgen mellem andelshavere med en leje højre end kr./m2 afgøres af lejens størrelse, således at andelshaveren med den højeste m2 leje går forud for de øvrige. Nye andelshavere vil altid blive placeret nederst på ventelisten

5 Vedtagelse Ue sen s S i Side 5 af 8 En deltager foreslog, at ventelisten blev etableret udelukkende efter anciennitet i nuværende lejlighed. Dirigenten satte forslaget tilafstemning og konstaterede, at arbejdsgruppens forslag var vedtaget. Advokat Henrik Qwist præciserede tilslut, at stiftelsesmaterialet indeholder grundlaget for boliglejernes indmeldelse i A/B Saga G. De væsentligste dele af dette stiftelsesgrundlag v[1derfor ikke efterfølgende kunne ændres end ikke ved kvalificeret flertal i foreningen. Specielt gælder dette reglerne for basisboligafgift henholdsvis særmoderniseringstillæg, således om disse fremgår af vedtægtens 8, stk. 4, reglerne om salg af andelslejligheder i vedtægtens 13 om ventelister samt ventelistens etablering Disse regler vil kun kunne ændres ved enstemmighed i foreningen. Jan Hansen, ABF afsluttede dagsordenens punkt 1 med en mere overordnet gennemgang af forløbet, materialet samt formålet med og betydrungen af at stifte en andelsboligforening. Det er vigtigt, at der stiftes en levedygtig forening. Om en andelsboligforening er levedygtig beror dels på om værdierne er til stede, er ejendommen købt tilden rigtige pris og er finansieringen på plads, og her er Nykredit garant for denne vurdering, men også på, om beboerne har råd tilat blive boende i ejendommen både her og nu og på længere sigt Der er altid en risiko for stigninger i boligafgiften, men der er i forløbet redegjort for betydningen af rentestigning og stiftelsesmateriaiet indeholder beskrivelser af foreningens økonomi, som er blevet belyst på bedst mulig vis. Jan Hansen konkluderede, at der samlet set er opstillet et rigtig godt grundlag for, at alle karreens lejere kan træffe den rigtige personlige beslutning om eventuelt rnedlemskab i A//B Saga G. Advokat Henrik Qwist oplyste, at der pä dette tidspunktvar modtaget indmeldelser svarende thca. 38 % af boligarealet. Det blev derfor besluttet, at stifte AIB Saga G. Ad. 2 af vedtægter. Advokat Henrik Qwist gennemgik vedtægterne (side 4459) i materialet, idet spørgsmål blev besvaret og ændringer drøftet. Følgende ændringer blev vedtaget; 13. stk. 4, 2. punktum: "De indtegnede på ventelisterne efter 13, stk. 2 litra BC og D skal herefter tilbydes andelen igen tilden pris, som sælger har kunne opnå tilanden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. ". 27. stk. 1:

6 Indmeldelse Vedtagelse Ue sen : 1 i Side 6 af 8 "Bestyrelsen bestå af en formand og yderligere 410 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. 30 stk. 1 "Generalforsamlingen vælger en advokat eller anden professionel ejendomsadministrator,.. Advokat Henrik Qwistpræciserede, at der i vedtægtens 5, stk. 2 er indsat en speciel bestemrnelse om, at andelshaverne hæfter personligt og pro rata for foreningens mellemværende med Nykredit Bank A/S. Denne vedtægtsbestemmelse kan ikke ændres så længe foreningen har lån i Nykredit Bank Als. Vedtægterne blev herefter vedtaget. Ad. 3 af stigning i andelsværdi. Advokat Henrik Qwist redegjorde for, at foreningen har mulighed for allerede på den stiftende generalforsamling at forhøje andelsværdien, idet anskaffelsessurnmen inkl. omkostninger m.v. udgør ca. kr , mens den offentlige kontantværdi af foreningens ejendom pr. 1. oktober 2010 udgør kr (materialets side 3940). Der er således mulighed for lovligt jf. Andelsboligforeningslovens 5 at forhøje andelsboligforeningens egenkapital med godt kr Ved en indmeldelsesprocent på 65 betyder det, at andelsværdien lovligt kan forhøjes med kr pr. m2 tilen ny lovlig andelsværdi på kr pr. m2 inklusiv medlemmernes kontante indskud. Samtidig oplyste advokat Henrik Qwistimidlertid, at den offentlige ejendomsvurdering virker høj, og at der derfor næppe er tviviom, at den offentlige ejendomsvurdering vil blive nedsat når næste offentlige vurdering foretages 1. oktober 2012 Den vurdering offentliggøres i januar/februar Et fald i den offentlige ejendomsvurdering pä 10 % vil betyde et fald i den maksimalt lovlige andelsværdi tilca kr pr m2. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der vedtages en stigning i andelsværdien fra indskudsbeløbet på kr tilkr pr. m2 allerede med virkning fra den stiftende generalforsamling. Forslaget blev drøftet og begrundet. Dirigenten konstaterede efter afstemningen (kun 3 stemte imod) at der var enighed om at vedtage en stigning i andelsværdien fra indskudsbeløbet kr tilkr pr. m2 med virkning fra den 24. maj Dirigenten præciserede samtidigt, at det ikke er lovligt ved salg af en andel at beregne en højere andelsværdi end kr pr. m2. Denne andelskrone er således gældende, indtil der vedtages en ny andefskrone på en ny generalforsamling i foreningen. Ad. 4 i andelsboligforeningen. Advokat Henrik Qwist gennemgik indmeidelsesblanketten med vilkår for indmeldelse i foreningen /HCl/32716/

7 Ue sen v Side 7 af 8 Advokat Henrik Qwist præciserede, at hvert medlem på indstillingsblanketten skriver under på, at være blevet grundigt inforrneret om finansieringsplanen samt at finansieringsplanen indeholder personlig pro rata hæftelse for andelshaverne. Advokat Henrik Qwist præciserede samtidigt, at indmeldelse er bindende og ikke kan trækkestilbage. Efter en pause med sammentælling kunne advokat Henrik Qwist konstatere, at 178 lejere ud af foreningens 276 lejere havde meldt sig ind i foreningen. Heri er ikke medregnet de tommelejligheder. Det svarer til64,5 % efter hoveder med et areal svarende til65 %. Advokat Henrik Qwist kunne således konstatere, at alle forudsætninger for stiftelse af A/S Saga G var opfyldt allerede på den stiftende generalforsamling, idet overslag Ill forudsætter en tilrneldingsprocent pä ca. 65. Advokat Henrik Qwist understregede derfor, at andelsboligforeningen nu er lovligt stiftet, samt at lejerkøb vil bilve gennemført. Den af lejerne stiftede andelsboligforening vil overtage ejendommen allerede 1. juli2012. Det blev samtidigt vedtaget, at de lejere som endnu ikke har indmeldt sig i foreningen har mulighed for at foretage efterindmeldelse indtil tirsdag den 29. maj kl Ad. 5 Valg til bestyrelsen. Til foreningens første bestyrelse valgtes følgende medlemmer: Navn Adresse På valg Daniel Vizel (formand) Leifspade 8, 1. th Pia Grønbek Gunløpsgade 31, 1 tv ereehea pirdøgasd9ea4de hristensen Anne Moritz Gunløgsgade 37, 2. tv Ann Sophie Ragberg Gunløgsgade 31, 1. th Rikke Giselsson Gunløgsgade tv JuneCatherina Starling Gunløgsgade 21, 3. tv Per Skovhus Egilsgade 24, 3. th Peter Tom Scott Reinbacher Leifspade 8, 4. tv John Østergaard Egilsgade 28, st. th. 2013

8 Vedtagelse Nielsen & Side 8 af 8 Ad. 6 af forskellige bemyndigelser. Bestyrelsen fik fra forsamlingen bemyndigelse tilat erhverve ejendommen, herunder underskrive alle dokumenter i den forbindelse, samt tilat vælge administrator og revisor i samråd med advokat Henrik Qwist Følgende formel bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget: "Bestyrelsen ved formand og 2 medlemmer bemyndiges tilpå andelsboligforeningens vegne at erhverve ejendommen matr.nr. 97 m.fl. Amagerbros Kvarter beliggende Egilsgade 2244, Leifsgade 68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S på de gennemgåede vilkår tilen samlet kontant købesum på kr tilen overtagelsesdag pr. 1. juli20'l2. Tilsvarende fik bestyrelsen bemyndigelse tilat indgå og underskrive alle låneaftaler med Nykredit Realkredit A/S samt Nykredit Bank A/S, herunder tilat underskrive pantebreve med pant i ejendommen.' ooooooooo Afslutningsvis orienterede advokat Henrik Qwist herefter om, at første brev tilalle foreningens medlemmer vil blive udsendt i uge 23. Frist for indbetaling af indskud vil formentlig blive sat til1. juli2012. Formand Daniel Vizel takkededen samlede arbejdsgruppe for et godt samarbejde i hele den lange og hårde proces, samt takkedefor et godt samarbejde d Jan Hansen, ABF og advokat Henrik Qwist. Herefter hævede advokat Henrik Qwist den ftende generalforsamling kl. ca , og ønskede alle tillykke med stiftelsen og etableringen af A/B Saga I om di gent og referent: aniel V zel (formand) P ek S Bak Ms e ri A g Rikke Giselsson J C h na S riing Per Skovhus John Østergaard Peter Tom Scott Reinbacher

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde 43 1112 København K Tlf. 33 13 47 00 J.nr. 19.528 LG 01.06.2001 - R/es R E F E R A T fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen NJAL Artillerivej

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2016, den 31. oktober kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

År 2016, den 31. oktober kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. År 2016, den 31. oktober kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. Der var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43 Ostbanegade 2100 nt@ntadvokater.dk FLETTELISTE Marina Andersen Henning Bli) Regitze Elmsted KnudErik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgárd Made Schierbeck Jeppe B. Stefansen Frank Terp...

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År2016, den 29. november, kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

År2016, den 29. november, kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. År2016, den 29. november, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Saga G. Mødet blev afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge. Der var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber Stiftelse af andelsboligforeninger - proces, rådgivervalg og faldgruber INDHOLD Jeres ejendom er sat til salg side 4 Beboermøde side 8 1 i2 i 3 Forskellen på at være lejer og andelshaver side 5 Lovgivning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent.

Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent. BESLUTNINGSREFERAT Til Ordinær Generalforsamling i A/B Saga G den 23. september 2015. : 1) Valg af dirigent og referent Claus Clausen er valgt som dirigent. June Starling er valgt som referent. 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

A/B ALLÉHUSENE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER Advokat (H), partner Henrik Qwist

A/B ALLÉHUSENE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER Advokat (H), partner Henrik Qwist A/B ALLÉHUSENE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2017 Advokat (H), partner Henrik Qwist hq@qbadv.dk 25. SEPTEMBER 2017 J.nr. 10071 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G 1 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen SAGA G mandag den 23. september 2013 kl. 19.00 i Store Sal i Islands Brygges Kulturhus

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen SAGA G mandag den 23. september 2013 kl. 19.00 i Store Sal i Islands Brygges Kulturhus 22.10 Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen SAGA G mandag den 23. september 2013 kl. 19.00 i Store Sal i Islands Brygges Kulturhus Dagsorden: 1. Registrering af deltagere: (74 fremmødte

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A Ejendomsadministration v/ Statsaut. ejendomsmægler/valuar og administrator MED Munkholmvej 370, Rye DK 4060 Kirke Såby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III NIELSEN 4.THOMSEN REFERAT fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III Ar 2004, den 14. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Tid: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.30 Sted: Foreningens lokaler Deltagere/repræsenteret: 37 af foreningens 46 medlemmer var repræsenteret (80,43

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere