ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012."

Transkript

1 CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj Torsdag den 24. maj 2012 kl afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling for en andelsboligforenmg for beboelseslejerne i ejendommen matr.nr. 97 m.fl Amagerbros Kvarter beliggende Egiisgade 2244 Leifsgade68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S Generalforsamlingen blev åbnet af Daniel Vizel, som på arbejdsgruppens vegne bød velkommen tilalle fremmødte lejere. Daniel Vizel præsenterede arbejdsgruppens rådgivere Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, advokat Henrik Qwist, Nielsen & Advokater samt Thomas Bro, Nykredit. Herefter gennemgik Daniel Vizel arbejdsgruppens arbejde i processen fra 15. marts tildato. Herunder gennemgik Daniel de notater og beregninger som arbejdsgruppen og advokat Henrik Qwist har udarbejdet samt lagt pã foreningens hjemmeside og på facebook. Daniel Vizel orienterede samtidig om, at der den 16. maj var blevet gennemført et beboermøde samme sted Også til dette beboermøde var der stor tilslutning,og pâ mødet blev alle vilkår for stiftelse og køb tilligegennemgået og drøftet. Ordet blev herefter overladt tiladvokat Henrik Qwist som var aftenens dirigent og arbejdsgruppens juridiske rådgiver Efter optælling blev det konstateret, at 123 af ejendommens 276 lejemål var repræsenteret på generalforsamlingert Derudover er der i ejendommen 2 tomme lejemål, og nogle lejemål der er ny udlejet, men ikke indflyttet. Advokat Henrik Qwist oplyste, at han vil udarbejde et beslutningsreferat fra aftenens generalforsamling. Dirigenten oplæste dagsordenen, der var følgende: 1 Vilkår for køb * Tilbud af 15. marts * Overslag lil af den 14 maj * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder * Regler for håndtering af særmodemiseringer m.v. * Vurderingsrapport fra Peter Jahn & Partnere A/S vedrørende ejendommens stand. * Fordele og ulemper ved at blive andelshavere * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i A/B Saga G 5. Valg af bestyrelse 6 Vedtagelse af forskellige bemyndigelser. Nielsen & Advokater Ostbanegade København Ø Danmark Tlf Fax nr.:

2 Overslag Foreningens Købet som Nielsen & Side 2 af 8 Ad. 1 Vilkår for køb. Advokat Henrik Qwist oplyste, at indkaldelsen til stiftende generalforsamling var runddelt tilsamtlige boligiejere den 15. maj 2012 med dagsorden (side 2) og en rnaterialesamling indeholdende en sammenfatning af vilkårene for købet og stiftelsen af andelsboligforeningen (side 360) Advokat Henrik Qwist orienterede om, at Plesner Advokatfirma på vegne af Lærerstandens Brandforsikring GS ved brev af 15. marts 2012 har tilbudt lejerne at erhverve ejendommen pà andelsbasis. Acceptfristen var oprindeligt den 24. maj, men er efterfølgende blevet aftalt forlænget. Lejerne kan overtage ejendommen på de vilkår som fremgår af tilbudsmaterialet, og således indtræde i den eksisterende rammeaftale mellem Læ Terstandens Brandforsikring GS, Dansk Sygeplejerâd, Forenede Danske motorejere samt FTF. Der kan ikke forhandles om hovedvilkårene om ejendommens overtagelse Advokat Henrik Qwist redegjorte for, at alle vilkår ikke fremgår klart af rarnmeaftalen, hvorfor der har være behov for opklarende forhandlinger med Lærerstandens Brandforsikring GS ved Plesner Advokater tilafklaring heraf. På den baggrund er acceptfristen blevet forlænget. Prisen for ejendommen er fastsat til kr med en overtagelse dag pr. 1. juli Ejendommen overtages som den er og forefindes beset. Advokat Henrik Qwist gennemgik Overslag ill af 14. maj 2012 (side 410) over de vilkår ejendommen vil kunne erhverves på, og gjorde rede for fordele og ulemper ved et sådant køb. Det blev understreget at: samlede anskaffelsessum består af 3 dele. Den kontante købspris udgør kr Hertil skal lægges istandsættelses i forbindelse med køb kr samt derudover omkostninger ved stiftelsen nu opgjort til kr ,000 Notat om omkostninger blev gennemgået. Den samlede anskaffelsessum kan derfor nu opgøres tilkr , eller i forhold til Overslag lil en reduktion på kr. 450,000. finansieres ved optagelse af 2 realkredittàn i Nykredit Realkredit A/S med et samlet provenu på kr samt et ombygningslän med et provenu på kr Anlægslan på kr , og en kassekredit med et maksimum på kr i Nykredit Bank A/S, Derudover er andelshavernes bruttoindskud sat til1.000 kr. pr. m2. Finansieringslicitation er afholdt, og der er indkommet endelige tilbudfra Nykredit og BRF Kredit samt foreløbige tilbudfra Nordea, RD og Danske Bank Ill indeholder en finansieringsplan som indebærer optagelse af 2 realkreditlån i Nykredit Realkredit A/S (materialets side78). Län 1 med en kursværdi på kr er afdragsfrit i 30 år. Renten er fast i 10 âr Det betyder, at renten ændres om 10 år. På dette tidspunkt skal valg af ny länetype tages. og hvis renten er højere på det tidspunkt, end den rente der har været gældende i den første 10årige renteperiode, vil andelsboligforeningen skulle betale en højere ydelse på dette län femover. På dette tidspunktvil foreningen dog kunne foretage en samlet omlægning af alle lån. Län nr 2 er et 3,5 % annuitetslån med afdrag. Dette lån har samme ydelse og rente i hele lånets 30 årige løbetid /HQ/32716/

3 Der Ved Ydelserne Visse Der ; Nielsen & Side 3 af 8 optages et anlægslån i Nykredit Bank A/S med en hovedstoi på kr Det er et 20 årigt annuitetslån. Renten på lånet er variabelt og følger NYKBOR3renten. Advokat Henrik Qweist redegjorde for konsekvenserne for foreningens betalinger ved en rentestigning på 1 %, og henviste i den forbindelse tildet udarbejdede notat på foreningens hjemmeside. Derudover optages en kassekredit med maksimum kr i Nykredit Bank A/S. Advokat Henrik Qwist præciserede, at andelshaverne hæfter personligt pro rata for anlægslân og kassekredit i Nykredit Bank A/S. gennemgangen af finansieringsplanen redegjorde advokat Henrik Qwist for vilkårene i de øvrige indkomne tilbudfra BRF Kredit, Nordea, RD samt Danske Bank, Det mest favorable tilbudfor foreningen er det indkomne endelige tilbudfra Nykredit. Arbejdsgruppen har derfor valgt i samråd med advokat Henrik Qwist, at vælge Nykredit som finansiel partner. på realkreditlånene er i materialet opgjort pr. 14. maj Den endelige rente på lånene vil dog først blive låst fast. når samtlige betingelser for stiftelsen er opfyldt, hvilket tidligstvil være tirsdag den 29. maj. Advokat Henrik Qwist redegjorde for, at renten på realkreditlânene siden overslaget var faldet yderligere, således at der på de 2 realkreditlån ved dagens kurser er en reduktion i ydelserne på i alt kr. 484,00D årligt. Derudover er renten på anlægslånet reduceret, hvorfor det er realistisk at regne med en nedgang i ydelserne selv ved kurssikring på nuværende tidspunkt på ca. kr årligt. Det vil forøge foreningens budgetterede driftsoverskud tili alt ca. kr Samtidig præciserede advokat Henrik Qwist dog, at renten kan nå at ændre sig i tiden fra generalforsamlingen tiltidspunktet for lånets endelige kurssikring. af posterne i budgettet er fastsat skønsmæssigt, mens andre beror på sælgers oplysninger og indhentede tilbud.der er indhentet tilbud på forsikring og administration Forsikringen indeholder fuld dækning inklusiv svamp og insektskadedækning uden forbehold. Der er budgetteret med en indtægt for ejendommens erhvervslejemål på ca Det vil også i fremtiden kræve en stor indsats for bestyrelsen og administrator at sørge for, at alle foreningens erhvervslejemål løbende er udlejet I løbet af 2012 og 2013 er flere erhvervslejemål opsagt tl fraflytning. er afsat beløb tilstraksvedligeholdelse på kr. 4, Beløbet er fastsat af Peter Jahn & Partnere A/S Rådgivende arkitekter og ingeniører. Claus Dam havde grundigt på beboermødet den 16. maj gennemgået ejendommens stand, og bekræftede kort på generalforsamlingen, at der er tale om en ejendom i ualmindelig god stand, hvorfor der kun skal anvendes yderst begrænsede beløb til vedligeholdelse og (standsættelse i fremtiden. Advokat Henrik Qwist og arbejdsgruppen besvarede løbende spørgsmät fra forsamlingen. Herefter gennemgik advokat Henrik Qwist oversigten over boligafgift og indskud (side 1135). Advokat Henrik Qwist redegjorde for lejebetalingerne i ejendommen i dag (materialets side 1113). Ejendommens 276 boliglejemål er meget forskellige i kvalitet og standard. Den gennemsnitlige leje udgør kr. 850 pr. m2 årligt, men dette gennemsnit dækker over et lejespænd fra den bliigste lejlighed på 484 kr. pr. m2 årligt tilden dyreste på kr. pr. m2 ärligt. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre end 650 kr. pr. m2 årligt. Disse 46 lejere vil som de eneste få en stigning i deres boligbetalinger ved indmeldelse i A/B Saga G. Karreens øvrige 230 lejere vil ikke stige i månedlige betalinger ved indmeldelse.

4 ens Side 4 af 8 Bas sboligafgiften er ens for alle lejligheder. Basisboligafgiften er fastsat til650 kr./m2 årligt. Ved fremtidige stigninger i boligafgiften, er det kun denne basisboligafgift der danner basis for stigninger. Udover betaling af basisboligafgift, betaler 230 boliger tillægfor lejlighedernes individuelle moderniseringer. Disse beløb skal fortsat betales. Advokat Henrik Qwist redegjorde for konsekvenserne ved arbejdsgruppens forslag tilorientering af betalingerne for lejlighedernes månedlige tillæg særmoderniseringstillæg. Rimeligheden i forslaget blev drøftet. Arbejdsgruppens forslag blev vedtaget således: De nuværende moderniseringstillæg betales fuldt ud i en periode pà ca. 5 år fra foreningens stiftelse til og med den 31. december 2016, hvorefter moderniseringstillæggene i de følgende 10 år fra den 1. januar 2017 aftappes lineært med 1/10 hvert âr, og således at der fra 1. Januar 2027 ikke længere betales tillæg for individuelle særmoderniseringer i ejendommen. Advokat Henrik Qwist henviste til,at bestemmelsen er inkorporeret i vedtægtens 8, stk. 4. Indskuddet fastsættes til kr. pr./m2 for alle lejligheder. Ved betaling af bruttoindskud kan hver enkelt lejer fratrække betalt depositum forudbetalt leje samt indestående på indvendig vedligeholdelseskonto pr. 30. juni Beløbet vif blive opkrævet medio juni til betaling omkring den 1. juli2012 Herefter gennemgik advokat Henrik Qwist nogle af fordelene ved at blive andelshaver og stifte A/B Saga G, samt derudover ulemperne ved at skifte fra at være lejer tilat blive andelshaver (materialets side 3843). Advokat Henrik Qwist præciserede, at det i forbindelse med foreningens stiftelse er tilladtfor lejere som har børn, børnebørn eller forældre at meide sig ind i foreningen og umiddelbart efter/samtidig kan lade børn, børnebørn eller forældre købe lejligheden på andelsbasis på samme vilkår. Herefter kan børnene eller forældrene udleje lejligheden til de nuværende beboere på en tidsubegrænsetlejekontrakt Såfremt børne eller forældrekøberen eftelfølgende får mulighed for at flytte internt i foreningen, vil samme system kunne tillades tilden nye lejlighed. Reglerne om beskatning ved salg af andel m.v. blev samtidigt gennemgået. Reglerne om boligsikring og bollgydelse blev gennemgået, idet det belv præciseret, at materialet side 38 desværre har en fejl vedrørende boligydelse tilpensionister. Det blev præciseret som i det indtæg, der er lagt på hjemmesiden tidligere, at boltgydelse alene gives som län Reglerne for etablering af interne venteliste (materialets side 13, 41 samt vedtægtens 13 side 49 og 50) blev gennemgået Foreningens interne venteliste omfatter de andelshavere, der ønsker at rokere tilen anden lejiighed i A/B Saga G. Ventelisten etableres umiddelbart i forbindelse med foreningens stiftelse. Arbejdsgruppens forslag er, at den enkelte andelshavers placering på ventelisten afgøres efter anciennitet som lejer i ejendomrnen i nuværende lejlighed. Dog således at andelshavere, som betaler de højeste rnoderniseringstillæg får fortrinsret ved ventelistens etablering i 2D12. Andelshavere som i dag betaler en leje på mere end kr. pr. m2 årligt får denne fortrinsret. Prioritetsrækkefølgen mellem andelshavere med en leje højre end kr./m2 afgøres af lejens størrelse, således at andelshaveren med den højeste m2 leje går forud for de øvrige. Nye andelshavere vil altid blive placeret nederst på ventelisten

5 Vedtagelse Ue sen s S i Side 5 af 8 En deltager foreslog, at ventelisten blev etableret udelukkende efter anciennitet i nuværende lejlighed. Dirigenten satte forslaget tilafstemning og konstaterede, at arbejdsgruppens forslag var vedtaget. Advokat Henrik Qwist præciserede tilslut, at stiftelsesmaterialet indeholder grundlaget for boliglejernes indmeldelse i A/B Saga G. De væsentligste dele af dette stiftelsesgrundlag v[1derfor ikke efterfølgende kunne ændres end ikke ved kvalificeret flertal i foreningen. Specielt gælder dette reglerne for basisboligafgift henholdsvis særmoderniseringstillæg, således om disse fremgår af vedtægtens 8, stk. 4, reglerne om salg af andelslejligheder i vedtægtens 13 om ventelister samt ventelistens etablering Disse regler vil kun kunne ændres ved enstemmighed i foreningen. Jan Hansen, ABF afsluttede dagsordenens punkt 1 med en mere overordnet gennemgang af forløbet, materialet samt formålet med og betydrungen af at stifte en andelsboligforening. Det er vigtigt, at der stiftes en levedygtig forening. Om en andelsboligforening er levedygtig beror dels på om værdierne er til stede, er ejendommen købt tilden rigtige pris og er finansieringen på plads, og her er Nykredit garant for denne vurdering, men også på, om beboerne har råd tilat blive boende i ejendommen både her og nu og på længere sigt Der er altid en risiko for stigninger i boligafgiften, men der er i forløbet redegjort for betydningen af rentestigning og stiftelsesmateriaiet indeholder beskrivelser af foreningens økonomi, som er blevet belyst på bedst mulig vis. Jan Hansen konkluderede, at der samlet set er opstillet et rigtig godt grundlag for, at alle karreens lejere kan træffe den rigtige personlige beslutning om eventuelt rnedlemskab i A//B Saga G. Advokat Henrik Qwist oplyste, at der pä dette tidspunktvar modtaget indmeldelser svarende thca. 38 % af boligarealet. Det blev derfor besluttet, at stifte AIB Saga G. Ad. 2 af vedtægter. Advokat Henrik Qwist gennemgik vedtægterne (side 4459) i materialet, idet spørgsmål blev besvaret og ændringer drøftet. Følgende ændringer blev vedtaget; 13. stk. 4, 2. punktum: "De indtegnede på ventelisterne efter 13, stk. 2 litra BC og D skal herefter tilbydes andelen igen tilden pris, som sælger har kunne opnå tilanden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. ". 27. stk. 1:

6 Indmeldelse Vedtagelse Ue sen : 1 i Side 6 af 8 "Bestyrelsen bestå af en formand og yderligere 410 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. 30 stk. 1 "Generalforsamlingen vælger en advokat eller anden professionel ejendomsadministrator,.. Advokat Henrik Qwistpræciserede, at der i vedtægtens 5, stk. 2 er indsat en speciel bestemrnelse om, at andelshaverne hæfter personligt og pro rata for foreningens mellemværende med Nykredit Bank A/S. Denne vedtægtsbestemmelse kan ikke ændres så længe foreningen har lån i Nykredit Bank Als. Vedtægterne blev herefter vedtaget. Ad. 3 af stigning i andelsværdi. Advokat Henrik Qwist redegjorde for, at foreningen har mulighed for allerede på den stiftende generalforsamling at forhøje andelsværdien, idet anskaffelsessurnmen inkl. omkostninger m.v. udgør ca. kr , mens den offentlige kontantværdi af foreningens ejendom pr. 1. oktober 2010 udgør kr (materialets side 3940). Der er således mulighed for lovligt jf. Andelsboligforeningslovens 5 at forhøje andelsboligforeningens egenkapital med godt kr Ved en indmeldelsesprocent på 65 betyder det, at andelsværdien lovligt kan forhøjes med kr pr. m2 tilen ny lovlig andelsværdi på kr pr. m2 inklusiv medlemmernes kontante indskud. Samtidig oplyste advokat Henrik Qwistimidlertid, at den offentlige ejendomsvurdering virker høj, og at der derfor næppe er tviviom, at den offentlige ejendomsvurdering vil blive nedsat når næste offentlige vurdering foretages 1. oktober 2012 Den vurdering offentliggøres i januar/februar Et fald i den offentlige ejendomsvurdering pä 10 % vil betyde et fald i den maksimalt lovlige andelsværdi tilca kr pr m2. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der vedtages en stigning i andelsværdien fra indskudsbeløbet på kr tilkr pr. m2 allerede med virkning fra den stiftende generalforsamling. Forslaget blev drøftet og begrundet. Dirigenten konstaterede efter afstemningen (kun 3 stemte imod) at der var enighed om at vedtage en stigning i andelsværdien fra indskudsbeløbet kr tilkr pr. m2 med virkning fra den 24. maj Dirigenten præciserede samtidigt, at det ikke er lovligt ved salg af en andel at beregne en højere andelsværdi end kr pr. m2. Denne andelskrone er således gældende, indtil der vedtages en ny andefskrone på en ny generalforsamling i foreningen. Ad. 4 i andelsboligforeningen. Advokat Henrik Qwist gennemgik indmeidelsesblanketten med vilkår for indmeldelse i foreningen /HCl/32716/

7 Ue sen v Side 7 af 8 Advokat Henrik Qwist præciserede, at hvert medlem på indstillingsblanketten skriver under på, at være blevet grundigt inforrneret om finansieringsplanen samt at finansieringsplanen indeholder personlig pro rata hæftelse for andelshaverne. Advokat Henrik Qwist præciserede samtidigt, at indmeldelse er bindende og ikke kan trækkestilbage. Efter en pause med sammentælling kunne advokat Henrik Qwist konstatere, at 178 lejere ud af foreningens 276 lejere havde meldt sig ind i foreningen. Heri er ikke medregnet de tommelejligheder. Det svarer til64,5 % efter hoveder med et areal svarende til65 %. Advokat Henrik Qwist kunne således konstatere, at alle forudsætninger for stiftelse af A/S Saga G var opfyldt allerede på den stiftende generalforsamling, idet overslag Ill forudsætter en tilrneldingsprocent pä ca. 65. Advokat Henrik Qwist understregede derfor, at andelsboligforeningen nu er lovligt stiftet, samt at lejerkøb vil bilve gennemført. Den af lejerne stiftede andelsboligforening vil overtage ejendommen allerede 1. juli2012. Det blev samtidigt vedtaget, at de lejere som endnu ikke har indmeldt sig i foreningen har mulighed for at foretage efterindmeldelse indtil tirsdag den 29. maj kl Ad. 5 Valg til bestyrelsen. Til foreningens første bestyrelse valgtes følgende medlemmer: Navn Adresse På valg Daniel Vizel (formand) Leifspade 8, 1. th Pia Grønbek Gunløpsgade 31, 1 tv ereehea pirdøgasd9ea4de hristensen Anne Moritz Gunløgsgade 37, 2. tv Ann Sophie Ragberg Gunløgsgade 31, 1. th Rikke Giselsson Gunløgsgade tv JuneCatherina Starling Gunløgsgade 21, 3. tv Per Skovhus Egilsgade 24, 3. th Peter Tom Scott Reinbacher Leifspade 8, 4. tv John Østergaard Egilsgade 28, st. th. 2013

8 Vedtagelse Nielsen & Side 8 af 8 Ad. 6 af forskellige bemyndigelser. Bestyrelsen fik fra forsamlingen bemyndigelse tilat erhverve ejendommen, herunder underskrive alle dokumenter i den forbindelse, samt tilat vælge administrator og revisor i samråd med advokat Henrik Qwist Følgende formel bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget: "Bestyrelsen ved formand og 2 medlemmer bemyndiges tilpå andelsboligforeningens vegne at erhverve ejendommen matr.nr. 97 m.fl. Amagerbros Kvarter beliggende Egilsgade 2244, Leifsgade 68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S på de gennemgåede vilkår tilen samlet kontant købesum på kr tilen overtagelsesdag pr. 1. juli20'l2. Tilsvarende fik bestyrelsen bemyndigelse tilat indgå og underskrive alle låneaftaler med Nykredit Realkredit A/S samt Nykredit Bank A/S, herunder tilat underskrive pantebreve med pant i ejendommen.' ooooooooo Afslutningsvis orienterede advokat Henrik Qwist herefter om, at første brev tilalle foreningens medlemmer vil blive udsendt i uge 23. Frist for indbetaling af indskud vil formentlig blive sat til1. juli2012. Formand Daniel Vizel takkededen samlede arbejdsgruppe for et godt samarbejde i hele den lange og hårde proces, samt takkedefor et godt samarbejde d Jan Hansen, ABF og advokat Henrik Qwist. Herefter hævede advokat Henrik Qwist den ftende generalforsamling kl. ca , og ønskede alle tillykke med stiftelsen og etableringen af A/B Saga I om di gent og referent: aniel V zel (formand) P ek S Bak Ms e ri A g Rikke Giselsson J C h na S riing Per Skovhus John Østergaard Peter Tom Scott Reinbacher

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr.

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere.

Stiftelsesmaterialet samt udkast til vedtægter var udarbejdet i samråd med initiativgruppen, der var nedsat blandt ejendommens beboere. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Henrik Bræmer Dir +45 3334 4201 Mob +45 5234 4201 hbr@horten.dk Sekretær Rita Ørum Dir +45 3334 4217 ror@horten.dk

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere