DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATEA. Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen var 101 heraf 15 ved fuldmagt. Endvidere deltog Afdelingsdirektør Anette Dyhl, DA TEA og ejendomsadministrator Ena Germann Sørensen, samt revisor Jesper Buch fra BDO ScanRevision A/S For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeudvalg. 4. Bestyrelsens beretning. Vedlægges. 5. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til 6.280,00 pr. m Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. 7. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen Forslagfra beboerne. 8. Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift. Bestyrelsen foreslår en boligafgiftsstigning på kr. 8,61 pr. m2 pr. år. Det betyder en stigning på en lejlighed på 79 m2 på ca. kr. 684,00 pr. år/kr. 57,00 pr. måned. En lejlighed på 119 m2 på ca. kr ,00 pr. år/kr. 85,00 pr. måned. Det vil give foreningen et rådighedsbeløb på kr ,00 pr. år. 9. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Formand Alice Graver er på valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans Schmidt som formand. merne Jørgen Wiberg og Erik Poulsen er på valg. Henrik Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen uden for tur.

2 Jørgen Wiberg foreslås valgt for 1 år. Erik Poulsen foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår Bent Skaarup nyvalgt. Valg af 2 suppleanter Suppleant Alice Nielsen foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår Carl Mourier nyvalgt som suppleant. 10. Eventuelt. Ad 1 - valg af dirigent Foreningens formand Alice Graver bød velkommen og meddelte, at der sidste år var solgt 11 lejligheder og at der i år var der solgt 6. Derefter præsenterede Alice Graver bestyrelsen for de nye andelshavere og indstillede herefter Afdelingsdirektør Anette Dyhl som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og således lovlig og rettidigt indkaldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end 1/5 af foreningens medlemmer var til stede. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Der var indkommet forslaget stillet af Lis Schwartz vedrørende antal spisebilletter. Forslaget var drøftet på sidste års generalforsamling, hvor det var oplyst at det ikke kunne behandles med mindre, at alle i foreningen stemmer for forslaget. De andelshavere, der har købt en andel har ifølge vedtægten velerhvervede rettigheder, som ikke efterfølgende kan forringes uden 100% enighed. Der var indkommet forslag fra Kell Normann m.fl. vedrørende salg af ejendommene Krogebakken 12 og Alexander-Foss Vej 4 samt frasalg af skræntgrunden. Dirigenten oplyste, at andelshaverne i de berørte ejendomme skulle tåle at blive solgt, og da det ikke var tilfældet kunne forslaget ved frasalg af ejendommene ikke behandles. Dirigenten oplyste endvidere, at referaterne igen år ville blive beslutningsreferater. Ad 2 - valg af referent Dirigenten foreslog foreningens administrator Ena Germann Sørensen som referent. Ena Germann Sørensen blev valgt.

3 Ad 3 - valg af stemmeudvalg Tove Petersen, Tove Lind og Hanne Messina blev enstemmigt valgt som stemmetællere. Ad 4 - bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var fremsendt til andelshaverne sammen med indkaldelsen. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter blev taget til efterretning. Ad 5 - Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til 31,40. Foreningens revisor Jesper Buch gennemgik regnskab og forslag til andelsværdi. imod, at indtægterne fra forpagteren på ,00 var med i spi- Poul Mortensen protesterede seregnskabet. Regnskabet og andelskronen blev herefter godkendt. Poul Mortensen stemte imod. Andelskronen er herefter på 31,40. Ad 6 - Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. Se beretningen. Birthe Agger Nielsen spurgte til, hvornår tagene skulle renoveres. Der henvises i den forbindelse til den nye udarbejdede vedligeholdelsesplan, der blev gennemgået på det seneste beboermøde i foreningen. Birthe Agger Nielsen kunne afhente en vedligeholdelsesplan i receptionen. Ad 7 - Indkomne forslag Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kunne ske frasalg af de nævnte ejendomme, idet de var beboede af andelshavere. Forslaget kunne derfor ikke behandles. Forslaget fra Kell Normann m.fl. vedrørende frasalg af skræntgrunden var der derimod mulighed for at sælge, idet dette var at betragte som en fælles bestanddel. Problematikken havde før været oppe og bestyrelsen havde undersøgt sagen. Bestyrelsen var meddelt afslag, men kommunen havde oplyst, at der formentlig ville blive lempet på reglerne i fremtiden. Dirigenten bad derfor forsamlingen om at tilkendegive om bestyrelsen skulle gå videre med sagen og komme med forslag til næste generalforsamling. 64 stemte for. Bestyrelsen arbejder herefter videre med sagen. Forslaget fra Lis Schwartz havde været behandlet sidste år. Lis Schwartz stillede spørgsmålstegn ved om det var en korrekt beslutning Anette Dyhl som dirigent havde taget sidste år. Anette Dyhl gjorde opmærksom på, at der intet nyt var i sagen. Lis Schwartz 's var repræsenteret ved advokat Vilsted der herefter fik ordet. Advokat Vilsted var af den opfattelse at det ikke var en lovlig afgørelse dirigenten havde truffet sidste år. Advokat Vilsted gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget ikke gik til afstemning kunne forslagsstiller efterfølgende anlægge retssag mod dirigenten og foreningen.

4 Anette Dyhl gjorde opmærksom på at Advokat Vilsted allerede den 24. juni 2011 var besvaret skriftligt. Derefter havde der ikke været korrespondance fra Advokat Vilsted. Anette Dyhl bemærkede, at der ikke var forhold, der foranledigede hende til at ændre beslutningen fra sidste år hvorfor for- Anette Dyhl gjorde opmærksom på, at hun ikke ville stille forslaget til afstemning, samlingen måtte tage stilling til hvorvidt hun skulle fortsætte som dirigent. Der blev derefter afholdt skriftlig afstemning. 64. Stemte for Anette Dyhl som dirigent 16 stemte imod og 14 stemte blankt. Anette Dyhl meddelte herefter, at hun forsatte som dirigent og at der kræves 100% enighed såfremt vedtægten vedr. spisebilletterne skal ændres og da ikke alle er tilstede er der ingen grund til at sætte forslaget til afstemning. Ad 8 - Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift. Bestyrelsen foreslår en boligafgiftsstigning på kr. 8,61 pr. m2 pr. år. Det betyder en stigning på en lejlighed på 79 m2 på ca. kr. 684,00 pr. år/kr. 57,00 pr. måned. En lejlighed på 119 m2 på ca. kr ,00 pr. år/kr. 85,00 pr. måned. Det vil give foreningen et rådighedsbeløb på kr ,00 pr. år. Der var en kortere drøftelse omkring boligafgiftsstigningen. Budgettet og boligafgiftsstigningen blev herefter vedtaget med stort flertal. Ad 9 - Valg til bestyrelsen Følgende er på valg: Formand Alice Graver er på valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans Schmidt som formand. merne Jørgen Wiberg og Erik Poulsen er på valg. Henrik Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen uden for tur. Jørgen Wiberg foreslås valgt for 1 år. Erik Poulsen foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår Bent Skaarup nyvalgt. Valg af 2 suppleanter Suppleant Alice Nielsen foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår Carl Mourier nyvalgt som suppleant.

5 Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Hans Schmidt Jørgen Wiberg Bent Skaarup Inger Byskov Erik Poulsen Suppleanter Suppleant Alice Nielsen Suppleant Carl Mourier Ad 10 - Eventuelt Jørgen Wiberg oplyste, at badebroen bliver opsat den 14. maj Birthe Agger Nielsen spurgte til kriterierne for indlæg i Hugin da hun havde sendt 4 spørgsmål til bestyrelsen, som hun ønskede besvaret. Bestyrelsen ser på sagen. Der blev spurgt til hvor man kunne afhente nøgle til hængelåsen der sidder på lågen op til pavillonen. Bestyrelsen undersøger sagen. Alice Graver takkede herefter dirigenten Anette Dyhl, administrator Ena Germann Sørensen og revisor Jesper Buch for samarbejdet samt tak til alle for de små erkendtligheder jeg har modtaget. Formand Hans Schmidt takkede for tilliden og takkede herefter Henrik for et fantastisk vedholdende og grundigt arbejde i de forløbne år. Derefter blev der overrakt en lille present fra bestyrelsen. Og så til Alice. Du fik mig overtalt til at gå ind som suppleant og derefter til formandsposten. Tak for det kæmpe arbejde du har udført for foreningen i mindst 8 år. Jeg vil ikke love at jeg kan gøre det lige så hurtigt. Din erfaring er enorm og jeg håber at jeg kan trække lidt på dine kompetencer en gang i mellem. Derefter blev der overrakt en lille present fra bestyrelsen. Hans Schmidt sluttede af med at oplyse at der er flaghejsning den l.maj 2012, idet bygningerne i vor forening fylder 50 år. Efter flaghejsning er der kaffe og kringle i selskabslokalet. Der var herefter ikke flere spørgsmål og dirigenten takkede for i år. llioc{\ '. V~j) I \. Anette Dyhl, dihgent t Generalforsamlingen sluttede /1k/~ Hans Schmidt, formand

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere