År 2009, den 20. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19."

Transkript

1 År 2009, den 20. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at ud af 153 andelshavere var der fra generalforsamlingens starts mødt 23 og 9 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig, dog ikke med hensyn til endelig vedtagelse af forslag vedrørende vedtægtsændringer. h Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Jet Munster-Swendsen forelagde bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning vedhæftes nærværende referat som bilag 1. Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten uden afstemning, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2008/09 og eventuel revisions beretning samt godkendelse af årsrapporten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Under gennemgangen af balancen og noten vedrørende andelspriserne fremhævede advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, at foreningen på en generalforsamling tidligere på året havde behandlet konsekvensen af faldet i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008, og at andelsnoten (note 4) er en videreførelse af priserne vedtaget på den pågældende generalforsamling. På dette tidspunkt mødte endnu en andelshaver, og der var således samlet 33 stemmer repræsenteret. Ejd. 210/TR/l!f/

2 2/6 Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten inklusive andel snoten, således som den fremgår af årsrapporten, blev enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2009/10 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen forelagde budgettet. Under gennemgangen blev udgiftsposten "Energimærke" fremhævet, og herunder blev det oplyst, at andelsboligforeningen fremover ved et hvert salg af andele skal udlevere et energimærke til køber af en andel i foreningen. Udgiften som budgetteret i driftsbudgettet svarer til en femtedel af prisen for at få udført et energimærke, hvilket skyldes at energimærket er gyldigt i 5 år, og udgiften derfor med rette kan fordeles over en 5-årig periode. Det blev endeligt oplyst, at udgiften enten kan medtages på driftsbudgettet eller under varmeregnskabet. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen oplyste, at han vil rådgive bestyrelsen nærmere herom. Idet der ikke var spørgsmål til budgettet, konstaterede dirigenten, at budgettet var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens 6, stk. 3, jf. det med indkaldelsen vedhæftede bilag 1. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede kort forslaget og oplyste, at forslaget var en ren formalitet, idet ændringen sådan set havde til hensigt at præcisere, hvad der hidtil har været ment gældende vedrørende vedtægtens 6, stk. 3. Vedtægtsændringen har således til hensigt at præcisere, at der ved enhver udstedelse af adkomsterklæring kan opkr æ ves et gebyr - uanet om erklæringen udstedes når en andelshaver optager lån med sikkerhed i ejendommen eller når en kreditor gør udlæg i en andel. Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 32 stemte for og 1 hverken stemte for eller imod. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, vil der i medfør af vedtægtens 25, stk. 2 blive indkaldt til en ny generalforsamling, hvor det således forelø-

3 3/6 bigt vedtagne vedtægtsændringsforslag kan vedtages med 2/3-flertal, uanset hvor mange der giver møde. Generalforsamlingen vil blive indkaldt til afholdelse en eftermiddag på administrators kontor. Det således foreløbigt vedtagne vedtægtsændringsforslag vedhæftes nærværende referat som bilag 2. b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens 13, enten ved tilføjelse af nyt stk. 3 eller ændring af stk. 2, litra g, jf. det med indkaldelsen vedhæftede bilag 2. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede tillige dette forslag på bestyrelsens vegne og oplyste, at forslaget havde til hensigt, at det af vedtægten kan læses, hvorvidt det forhold, at en andelshaver der forgæves har udbudt sin andel til ventelisterne og efterfølgende giver nedslag i prisen, skal få til konsekvens at andelen på ny skal udbydes til ventelisterne. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen fremførte de argumenter, der typisk bliver fremført til fordel for henholdsvis den ene eller anden løsning. Generalforsamlingen debatterede herefter forslaget, hvorunder særligt en enkelt andelshaver gav udtryk for, at det efter vedkommendes opfattelse skulle være pligtigt for bestyrelsen at høre ventelisterne igen. Andre udtrykte forståelse for, at bestyrelsen ikke ønskede mere arbejde med overdragelse af andele end, der i forvejen er. På baggrund af debatten konstaterede dirigenten at det tilsyneladende var forslaget nederst på bilag 2 om ændring af stk. 2, litra g der var mest stemning for. Dirigenten oplyste derfor at dette forslag ville blive sat til afstemning. Den efterfølgende afstemning viste, at for en ændring af 13, stk. 2, litra g som foreslået stemte 29 og 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget var dermed foreløbigt vedtaget, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, vil der i medfør af vedtægtens 25, stk. 2 blive indkaldt til en ny generalforsamling, hvor det således foreløbigt vedtagne vedtægtsændringsforslag kan vedtages med 2/3-flertal, uanset hvor mange der giver møde. Generalforsamlingen vil blive indkaldt til afholdelse en eftermiddag på administrators kontor. Det således foreløbigt vedtagne vedtægtsændringsforslag vedhæftes nærværende referat som bilag 2.

4 4/6 c. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse ti husordenens side 1 vedrørende altaner, hvor der tilføjes følgende som fjerde afsnit: "Markiser må kun monteres over altaner øg med den uf bestyrelsen godkendte type samt farve markisedug. Markiser skal være forsvarligt monteret og må kun monteres af håndværkere. Markiser skal vedligeholdes af beboeren." Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 28 stemte for og 6 hverken stemte for eller imod. 6. Valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesformand for 2 år genvalgtes Jet Munster-Swendsen. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år genvalgtes Niels Pathuel og nyvalgtes Nana Mejlgaard og Andrew Lurie. Som bestyrelsesmedlem for 1 år nyvalgtes Lise Gregersen. Bestyrelsen består herefter af: 1. Jet Munster-Swendsen (fmd.), valgt den 20. august 2009 for 2 år, 2. Anna Rosenblad, valgt den 28. august 2008 for 2 år, 3. Poul M. Jeppesen, valgt den 28. august 2008 for 2 år, 4. Niels Pathuel Larsen, valgt den 20. august 2009 for 2 år, 5. Nanna Mejlgaad, valgt den 20. august 2009 for 2 år, 6. Andrew Lurie, valgt den 20. august 2009 for 2 år, 7. Lise Gregersen, valgt den 20. august 2009 for 1 år, Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, idet ingen ønskede at opstille til suppleantposten.

5 5/6 1. Eventuelt, Under dette punkt drøftedes følgende emner: En andelshaver bemærkede, at fyrtræerne i gården ikke er pæne efter, at de er blevet kraftigt beskåret. Vedkommende spurgte ind til, om foreningen i stedet burde have buske de pågældende steder. Hertil blev oplyst, at fyrtræerne blot skal have lidt tid, så de vokser pænt ud igen. Under samme emne opfordrede en andelshaver bestyrelsen til at få hyldetræet beskåret, og bestyrelsen lovede at se på sagen. En andelshaver oplyste, at han netop havde set et indslag i nyhederne om en bestemt type mindre vindmølle, der kan monteres på ejendomme, og som potentielt vil gøre foreningen mere grøn og energibesparende. Den pågældende andelshaver lovede efter en kort drøftelse selv at undersøge nærmere og derefter meddele bestyrelsen resultatet af sin undersøgelse. En andelshaver gjorde opmærksom på, at der i skuret hænger tegninger, der viser, hvordan teltene sættes op. Teltene ligger kan reserveres og er til fri afbenyttelse. Herefter drøftedes behovet for et ekstra cykelskur, idet en andelshaver mente, at der som følge af flere og flere børnefamilier i foreningen var et stort behov herfor. Det blev herunder drøftet, at der typisk står mange barnevogne og cykler, der ikke bruges, og at der ved en hver cykelrydning efterlades god plads i cykelskurene. Flere andelshavere var dog af den opfattelse, at en cykelrydning kun er en kortvarig glæde, idet der hurtigt derefter bliver fyldt op igen. På baggrund af debatten lovede bestyrelsen at følge op på at undersøge, om der kan etableres yderligere cykelskure eller et halvtag til brug for parkering af cykler. En andelshaver oplyste, at papircontainerne, der står placeret i skuret mod Mozartsvej, står lidt uhensigtsmæssigt placeret da græsset store dele af året er smattet at gå på. Der burde lægges yderligere fliser. Bestyrelsen lovede at se på sagen. En andelshaver spurgte ind til muligheden for at få lov til selv at beplante og passe blomsterkrukkeme, hvis gartnerne sætter dem frem. Efter nogen drøftelse blev det imidlertid besluttet, at foreningens gartner bliver bedt om at sætte krukkerne frem og stå for beplantning og vedligehold af dem.

6 6/6 Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent og referent: Thomas Rysgaard Rasmussen I bestyrelsen: Jet Munster-Swendsen (formand) Andrew Lurie Nanna Mejlgaard/' Niels Pathuel Larsen Lise Gregersen Poul M. Jeppesen Anna' Rosenblad

7 { A/B STUBMØLLEGÅRDEN ^ ' Ordinær generalforsamling 2009 Bestyrelsens beretning Så er det igen tid til at gøre status over året der gik. Det har været et år med adskillige og store aktiviteter i og rundt på ejendommen, og vi har alle på en eller anden måde været berørt - eller generet. Det forløbne år har været ekstra arbejdskrævende for os pga. frafald i bestyrelsen. Opgaverne har desuden været fordelt på færre hænder, fordi vi har manglet to suppleanter. Derfor er håbet, at bestyrelsen i år bliver fuldtallig. Kort efter sidste ordinære generalforsamling gik projektet med gavlisolering i gang. Det tegnede godt, men efter få måneder begyndte det at gå skævt. Det endte med, at entreprenøren lidt ind i 2009 meddelte, at han var gået konkurs. En anden entreprenør har derfor udbedret manglerne - der mangler stadig nogle få udvendige udbedringer. De 3 måneder, som projektet skulle have taget, er nu blevet til et helt år. Som I nok bemærkede, var der julehygge i haven i hele december: De 10 juletræer med lys i var genopstået, og det så rigtig fint ud. Omkring årsskiftet blev den årlige beskæring af buske og træer foretaget - og ikke mindst blev de to store asketræer beskåret kraftigt. De ser lidt underlige ud nu, men da de vokser ca. 1 m om året, blive de snart pæne igen. I februar-marts blev belysningen i kældergangene renoveret med nye lamper. - og i april gik projektet med maling af de ca. 550 vinduer og døre i gang. Maleriet skulle oprindelig have været fordelt på forår og efterår 2009, men blev ændret til kontinuerligt fra april til august. Det har givet lidt besparelser på stilladslejen. Heldigvis er dette projekt forløbet stort set problemfrit - trods sommerferieperioden, og I som beboere har været samarbejdsvillige. I juni og juli havde vi nogle kraftige regnskyl, og meget vand m.m. steg op i vaskerierne. Derfor har vi nu fået monteret højvandslukke på gulvafløbene, så vi fremover bliver fri for det svineri ved kraftig regn. Kloakeringsfirmaet er også i gang med at renovere nogle utætte kloakrør. Det bør også forhindre at helt så meget vand trænger ind i kældrene. Det næste projekt, der for nylig er gået i gang, er opsætning af postkasseanlæg, som skal indmures i opgangene. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af november. Side 1 af 3

8 I A/B STUBJMØLLEGÅRDEN >J i samarbejde med en tømrer har vi nu fundet en løsning på renovering af kælderrum. Nederste del af træværket bliver skåret af, træværket afstives, og der bliver monteret stålstøtter. 3 kælderrum på Sjælør Boulevard er blevet renoveret på denne måde, og samtidig er de lagt sammen. Endnu en lignende renovering er på "tapetet". Mht. markiser over altaner, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling, er bestyrelsens forslag til markise og dugfarve - trods ejendommens facadecensur - nu blevet godkendt af Center for Bydesign. Interesserede skal aflevere en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, hvorefter man bl.a. får udleveret markiseleverandørens rabat-kode. Det første tilbud slutter 30. august, hvorefter et nyt vil blive forhandlet. 1 år har bestyrelsen igen afholdt et informationsmøde for andelshavere, der kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi har fået to positive tilbagemeldinger om opstilling til valget. I årets løb har vi været nødt til at sætte rigtig mange opslag på tavlerne i opgangene - ikke mindst i forbindelse med projekterne, men det skuffer os, at nogle beboere fjerner de opslag, som de ikke sympatiserer med. Det gælder f.eks. opslaget vedrørende betingelserne for at have trappe til haven. Så det skal indskærpes, at intet må opbevares ved trapperne, da det er ejendommens fællesareal. Foreningen har 5 grill og en mængde stole og borde rundt i haven - og de er alle til fri afbenyttelse. Siden sidste generalforsamling er der trods krisen solgt 13 lejligheder. Pr. d.d. har vi 11 lejligheder til salg. Vi er 153 andele og 10 lejeboliger i foreningen - en af de 10 bliver snart solgt som andel. Det er stadig meget svært at finde købere til lejlighederne. Flere lejligheder har været til salg i halve og hele år. Nogle sælgere benytter ejendomsmægler, men det går også trægt. *************** På grund af de mange og omfattende projekter i det forløbne år, har bestyrelsen ikke store planer for det kommende år, men noget vil der selvfølgelig hele tiden foregå - ejendommen skal jo vedligeholdes. Nogle af planerne er: En cykel-m.m.- indsamling indenfor de næste få måneder. Det plejer at give mere plads i skurene og i stativerne i kældrene - i hvert fald for en periode. Ligesom foregående år, skal bestyrelsen opfordre til ikke at benytte cykelskurene til opbevaring af køretøjer, der ikke er i brug. Til november skal ejendommen være energimærket. Rapporten skal fra 2010 udleveres til købere af andele. Side 2 af 3

9 : A/B STUBMØLLEGÅRDEN Vores 4 tørretumblere er nu 22 år gamle. Nogle af dem er begyndt at skrante, og de er bestemt ikke energibesparende. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskifte dem med 4 nye smarte tumblere. De bliver opstillet på lyddæmpende måtter. De vil kunne indstilles til den tørring, man selv ønsker (f.eks. strygetørt eller skabstørt), og de er energibesparende. Fra Københavns Kommune har vi fået påbud om asfaltering af Sjælør Boulevard 1-23 Vi ved endnu ikke, hvornår det sættes i gang, men i hvert fald får vi en stor regninq oq vi har y afsat penge i budgettet. Lige om lidt - i begyndelsen af september åbnes der igen for varmen, og for at få god cirkulation i hele varmeanlægget fra starten, skal vi igen i år anmode alle beboere om at abne for alle radiatorerne og tjekke, at der kan komme fuld varme i dem. Det skal gøres hvert år, når varmesæsonen starter. Hvis radiatorerne ikke bliver varme bedes I hurtigt meddele det til Meincke's så problemerne kan afhjælpes samlet og hurtigst muligt. Som I muligvis har bemærket, har foreningens hjemmeside for nylig fået nyt design. På lørdag den 22. er der gårdfest. Hvis I ikke allerede har købt spisebillet, kan det stadig nas ved henvendelse til Karina - hun er til stede i aften, og jeg tror hun sælger billetter i pausen eller nar generalforsamlingen er slut. Igen i år har de fleste af ejendommens håndværkere leveret meget flotte gevinster til lotteriet. Iflg. Karina er der store chancer for at vinde, sa kom og deltag i festen! På gensyn til en festlig eftermiddag og aften! Side 3 af 3

10 BILAG 2 Andelsboligforeningen "Stubmøllegården" Florslag om ændring af vedtægtens 6. stk. 3. Forslag til ny formulering (ændring fremhævet med kursiv): (6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsbo!igforeningsloven. Der kan ikke gives transport i eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren for at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betales gebyr for afgivelse af erklæring til brug for tinglysning af pantebrev eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. (Foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. august 2009.) Forgkg om ændring af vedtægtens S 13, stk. 2. litra g, "g) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Såfremt den fraflyttende andelshaver efter denne bestemmelse udbyder andelen til salg til en lavere pris end den blev udbudt til de indtegnede på ventelisterne i.h.t. litra b- f skal andelen ikke påny tilbydestilventelisterne."'' (Foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. august 2009.)

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere