UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget /0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Inés Ayala Sender PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE_art108 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE...3 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ...4 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET...6 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) (Høring) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0000/2011), der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den xxxx foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten, der henviser til forretningsordenens artikel 108, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2011), A. der henviser til, at Ville Itälä opfylder/ikke opfylder de i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte krav, 1. afgiver positiv/negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten; 2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ Navn: Itälä, Ville Heimo Antero -adresse: Profession/beskæftigelse: medlem af Europa-Parlamentet (MEP), jurist med domstolspraktik, advokat Født den i Luumäki, Finland Gift, tre børn. Militær grad: premierløjtnant af reserven Uddannelse: 1989 juridisk kandidateksamen 1991 jurist med domstolspraktik 1995 advokateksamen Karriere: formand for Det Nationale Samlingsparti indenrigsminister (Lipponen II) parlamentsmedlem for det sydvestlige Finlands (Egentlige Finlands) valgkreds 1995 egen virksomhed, advokatkontoret Asianajotoimisto Astrea Oy 1990 dommerfuldmægtig og vikarierende byretsdommer i Vehmaa retskreds 1988 arbejde i et advokatfirma 1985 politichef i Sipoo-distriktet (om sommeren) vikarierende politimester og vikarierende offentlig anklager i Naantali vikarierende politichef i Pöytyä-distriktet stedfortrædende stævningsmand ved Turku byret 1978 organisationssekretær for Samlingspartiets ungdomsforbund i det sydvestlige Finland (Egentlige Finland) lastnings- og losningsarbejde i Turku havn om sommeren Arbejde i Europa-Parlamentet: 2004 medlem af Europa-Parlamentet 2006 suppleant i Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger næstformand i Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater medlem af Budgetudvalget Formand for Samlingspartiets MEP-delegation Vicekoordinator for og medlem af Budgetkontroludvalget Medlem af Transport- og Turismeudvalget Suppleant til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Medlem af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland Suppleant til Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater Arbejde i det finske parlament: PE v /12 PR\ doc

5 talsmandskonferencen formand for Det Store Udvalg Finlands delegation i OSCE's Parlamentariske Forsamling Udenrigsudvalget (suppleant) med blandt Suomen Pankkis revisorer Arbejdsudvalget (suppleant) Grundlovsudvalget, formand Økonomiudvalget (suppleant) Miljøudvalget (suppleant) Transport- og Turismeudvalget med blandt valgmændene medlem af den finske delegation til Nordisk Råd Statsrådet: medlem af Statsrådets Østersøgruppe Indenrigsminister i Lipponen II-regeringen Statslige betroede opgaver: Præsidentens valgmand i 1988 Internationalt arbejde: 2007 bestyrelsesmedlem i det finske Benelux-institut næstformand i International Democratic Union Kommunale betroede opgaver: Næstformand i det sydvestlige Finlands Forbunds (Varsinais-Suomen liitto) styrelsesråd Turku kommunalbestyrelse, formand formand for ejendoms- og byggestyrelsen i Turku, formand Turku byråd skolenævnet i Turku formand for skolebestyrelsen på Turun Suomalaisen Yhteiskoulu Andre opgaver: formand for bestyrelsen i Alko 2000 formand for europabevægelsen Eurooppalainen Suomi ry medlem af bestyrelsen i Fortum Oyj bestyrelsesformand i Panimoravintola Koulu Oy bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen Varsinais-Suomen asumisoikeusasunnot Oy formand for bestyrelsen i studenterbystiftelsen Turun Ylioppilaskyläsäätiö bestyrelsesmedlem i Helkama Auto bestyrelsesmedlem i Turun Sato-Taso Oy 1979 formand for forbundet for handelsstuderende i Finland Suomen Kauppaopiskelijain Liitto PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET Faglig erfaring 1. Hvilke aspekter af Deres faglige erfaring inden for offentlige finanser samt offentlig forvaltning og revision anser De for særlig relevante? Jeg har udført mange forskellige opgaver inden for offentlig forvaltning, hvor jeg har været ansvarlig for anvendelsen af offentlige midler, budgettering, udvikling af forvaltningen og revision af aktiviteter og anvendelse af midler. Gennem mit arbejde som advokat, fungerer jeg også som revisor for forskellige private små og mellemstore virksomheder. Som formand for Turku byråd fra 1993 til 1993 (oversætterens note: sic, men skulle nok være 1995) deltog jeg i forvaltningen af en organisation i en betroet stilling med ansvar for økonomien i en by med mere end indbyggere. I de tidligere kommunale stillinger, som jeg har beklædt, har jeg også fungeret som revisor for forskellige offentlige instanser. Derudover har jeg gjort tjeneste inden for retsvæsenet og i politiets tjeneste, bl.a. som offentlig anklager og politimester. Som medlem af det finske parlament reviderede jeg fra 1996 til 2000 regnskaberne for Finlands Centralbank Suomen Pankki og fonden Sitra, der blev oprettet i anledning af 50-året for Finlands uafhængighed. Begge stillinger besættes af personer, der udpeges af det finske parlament og omfatter revision af de pågældende organers regnskaber, bogføring og forvaltning. Sitra har fungeret som en vigtig kilde til risikovillig kapital for det finske erhvervsliv og som en pioner inden for kapitalinvestering i Finland. Suomen Pankki fungerede som Finlands centralbank på nationalt plan indtil indførelsen af euroen, som fandt sted under min embedsperiode som revisor i Da banken blev en del af Det Europæiske System af Centralbanker, ændrede det ikke fundamentalt ved bankens traditionelle ansvarsområder. Revisorernes arbejde omfatter indsendelse af en skriftlig revisionsrapport til det statslige banktilsynsråd, som indeholder udtalelser om hvorvidt de af tilsynsrådet vedtagne principper for statusopgørelser er blevet overholdt i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af balancen og i resultatopgørelsen, samt en udtalelse om bestyrelsens forslag til foranstaltninger vedrørende bankens resultater. Som indenrigsminister spillede jeg en meget central rolle i udarbejdelsen af det nationale budget og var ansvarlig for anvendelsen af midler i min egen afdeling. Jeg var med i en regeringsgruppe, som udarbejdede retningslinjerne for statens oversigt over indtægter og udgifter og traf afgørelser om de væsentligste tvistspørgsmål. I Europa-Parlamentets Budgetudvalg deltog jeg i løbet af den sidste valgperiode i udarbejdelsen af EU-budgettet for I denne valgperiode har jeg været medlem af Budgetkontroludvalget, hvor jeg bl.a. har udarbejdet Parlamentets betænkning om decharge for Hvilke tre af de beslutninger, De har været med til at træffe i Deres professionelle liv, PE v /12 PR\ doc

7 anser De for at være de vigtigste? Først og fremmest vil jeg gerne nævne de beslutninger, jeg var med til at træffe som medlem af den finske regering for at gøre Finland fri af den økonomiske afmatning i begyndelsen af 1990'erne. I 1992 havnede Finland i en dyb recession uden fortilfælde. Dette var fremkaldt af en række sammenfaldende faktorer. Afmatningen i den internationale økonomi og den samtidig reduktion i handelen med Finlands østlige naboer førte sammen med den hurtige vækst i den nationale gæld den økonomiske boble i sidste ende til en valutaflugt, som førte til, at man til sidst måtte lade den finske mark flyde. Virksomheder, der havde optaget lån i udlandet, kom i vanskeligheder, og som følge heraf var der en bølge af konkurser og massearbejdsløshed, som igen skabte en voksende ubalance mellem statens indtægter og udgifter. Da jeg var indenrigsminister i , afspejledes de vanskeligheder, der blev affødt af den økonomiske afmatning, endnu tydeligt i den nationale økonomis tilstand. På det tidspunkt var jeg med i en gruppe af formænd for regeringspartierne, der traf beslutninger om de centrale budgetmæssige retningslinjer. Regeringen vedtog en strategi til afhjælpning af situationen ved hjælp af en stram budgetpolitik, som gjorde, at statens udenlandsgæld kunne nedbringes. Samtidig blev der lagt stor vægt på bl.a. at gøre den offentlige administration mere effektiv. På den anden side skabte regeringen nye forudsætninger for vækst ved at vedtage en langsigtet uddannelses- og forskningspolitik, der i betydelig grad øgede finansieringen til universiteterne og Finlands Akademi. Denne politik viste sig at være meget produktiv i det første årti af det nye århundrede, hvor Finlands økonomiske vækst har været stabil, og indikatorerne for de offentlige finanser har nået et fortrinligt niveau. I løbet af min ministerielle embedsperiode blev der på mit initiativ og under min ledelse indført et helt nyt budgetsystem, en ny finansieringsmodel og finansforvaltning for Finlands politimyndighed. Systemet blev gjort en hel del mere logisk, gennemsigtigt og effektivt end før. Samtidig blev administrationen af det rationaliseret. Takket være reformen blev kontrollen af de forskellige politienheders økonomi og forvaltning adskilt, hvilket gav et præcist og ajourført billede af anvendelsen af og behovet for ressourcer. Denne reform reducerede i væsentligt omfang de administrative omkostninger og gjorde det muligt at afsætte de frigjorte ressourcer til bl.a. praktisk politiarbejde. Takket være den ændring blev der skabt effektive målestokke for overvågning af tjenestens effektivitet og der blev fastsat klare mål for den, hvilket i høj grad forbedrede overvågningen af og tilsynet med forvaltningen. Den tredje beslutning, som jeg gerne vil nævne, er udarbejdelsen af Den Europæiske Unions budget for Rapporten om dette budget henledte opmærksomheden på forskellige mangler, som havde været synlige for Parlamentet i lang tid, hvoraf en stor del efterfølgende er blevet udbedret eller er genstand for et seriøst udbedringsarbejde. F.eks. var status for medlemmernes assistenter afklaret fra begyndelsen af den nuværende valgperiode. Ligeledes blev flyvninger mellem Parlamentets tre arbejdssteder erstattet af mindre miljøbelastende jernbaneforbindelser. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 I Budgetudvalget var der også en klar opfattelse af, at der i dette budget blev opnået de største besparelser i flere år. Jeg håber, at dette igen har været med til at bane vejen for en endnu mere præcis budgetpolitik. Uafhængighed 3. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De varetage denne pligt i forbindelse med Deres kommende hverv? Jeg anser kravet om uafhængighed, som understreges i traktaten, for at være en absolut hjørnesten i en revisors arbejde. Revisionsmyndigheden kan kun udføre sine opgaver objektivt og effektivt, hvis den er uafhængig og beskyttet mod påvirkning udefra. For medlemmerne af Revisionsretten er det afgørende, at de organisationer, der er underlagt revision, ikke kan påvirke medlemmernes professionelle karriere, og at de heller ikke er afhængige af dem på anden måde. Medlemmer af Revisionsretten skal også være uafhængig af EU-medlemsstaterne, de forskellige EU-institutioner og politiske partier eller andre interessegrupper og selvfølgelig også af private virksomheder. I henhold til artikel 285 i EUF-traktaten er medlemmer af Revisionsretten forpligtede til at udføre deres hverv fuldstændig uafhængigt og i Unionens almene interesse. Kravet om uafhængighed er konkretiseret i artikel 286 i samme traktat, hvori det fastslås, at medlemmer af Revisionsretten ved udførelsen af deres pligter ikke må søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv. Jeg er naturligvis ubetinget parat til at overholde disse principper. 4. Har De fået meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse har været underkastet en sådan procedure? De vigtigste ledelsesopgaver, som jeg har udført, og som var underlagt en dechargeprocedure, var formandskabet for Turku bystyre og formandskabet for Det Nationale Samlingsparti. Herudover har jeg siddet i bestyrelsen for forskellige små og mellemstore virksomheder. Både for disse opgaver og for alle andre opgaver, der har været underlagt en dechargeprocedure, har jeg fået meddelt decharge. 5. Har De forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv? Er De villig til at oplyse Rettens formand om alle Deres finansielle interesser og andre forpligtelser og offentliggøre disse oplysninger? Vil De venligst gøre nærmere rede for eventuelle verserende retssager, De måtte være involveret i? Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg jævnligt oplyst om mine finansielle forpligtelser. Jeg er villig til at oplyse Revisionsrettens formand om alle mine økonomiske interesser og andre forpligtelser og om nødvendigt offentliggøre oplysningerne. PE v /12 PR\ doc

9 Jeg er partner i et finsk advokatkontor og i en virksomhed, som ikke har haft nogen forretningsaktiviteter i flere år. Hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten, opgiver jeg begge partnerskaber. Jeg vil gerne understrege, at jeg både under min embedsperiode og sidenhen agter at leve fuldt op til artikel 286 i EUF-traktaten, som bl.a. kræver, at medlemmer af Revisionsretten udviser hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele efter tjenesteperiodens ophør. Jeg er ikke involveret i nogen verserende retssager. 6. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, efter udnævnelsen til medlem af Retten? Naturligvis vil jeg blive nødt til at fratræde som medlem af Europa-Parlamentet, hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten. På nuværende tidspunkt bestrider jeg ikke nogen nationale eller internationale poster i politiske partier, men jeg er medlem af bestyrelsen for Det Nationale Samlingspartis fond (Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö), som er nært knyttet til partiet. Selvfølgelig træder jeg straks tilbage fra denne post, hvis jeg bliver udnævnt til medlem af Revisionsretten. I øjeblikket er jeg formand for Finland-Samfundet, formand for Parlamentarisk forum for udlandsfinner og medlem af bestyrelsen for det finske Benelux-institut. Jeg er ligeledes villig til at træde tilbage fra disse poster, hvis jeg bliver valgt. 7. Hvordan ville De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, hvor personer fra Deres hjemland var involveret Medlemmer af Revisionsretten skal være helt upartiske. Sammen med kravet om uafhængighed betyder det, at uregelmæssigheder eller svig ubetinget skal behandles på samme måde, uanset i hvilket land en uregelmæssighed har fundet sted, eller hvilket lands statsborgere der er involverede. Som medlem af Revisionsretten ville jeg have lige ansvar for at beskytte de finansielle interesser for borgere i alle EU-medlemsstater og for alle skatteydere. Følgelig ville selve tanken om at benytte en anderledes tilgang ved en mistanke rettet mod mit hjemland være helt uacceptabel. Hvis der opstod mistanke om svig, ville jeg informere formanden for Revisionsretten og OLAF om det i overensstemmelse med Revisionsretten afgørelse ( ). Varetagelse af opgaver 8. Hvad kendetegner efter Deres opfattelse en kultur for forsvarlig økonomisk forvaltning i enhver offentlig tjeneste? I henhold til artikel 27 i EU's finansforordning kræver forsvarlig økonomisk forvaltning af midler produktivitet, sparsommelighed og effektivitet. "Sparsommelighed" betyder, at de PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 ressourcer, der anvendes til en aktivitet, stilles til rådighed i den rigtige mængde, på rette tidspunkt og til den mest fordelagtige pris i forhold til aktiviteten. "Produktivitet" betyder, at det skal sikres, at de anvendte ressourcer giver de bedst mulige resultater. Ved vurderingen af "effektivitet" skal der tages hensyn til, i hvilket omfang resultaterne af en aktivitet har opfyldt de mål, der er opstillet for den. Disse tre principper udgør et stærkt grundlag for forsvarlig økonomisk forvaltning. Men i tilgift hertil vil jeg gerne betone principperne om lovlighed og åbenhed, der er generelle elementer i god forvaltningspraksis. Samtidig er de også hjørnesten i et demokratisk system. Offentlige tjenester finansieres af offentlige midler, betalt af skatteyderne, og bestræber sig på at opfylde det formål, som det demokratiske beslutningsmaskineri har opstillet for dem. Åbenhed og gennemsigtighed skal derfor være hovedregler for deres aktiviteter. De gør det ikke blot muligt at identificere eventuelle fejl, men garanterer også mere generelt legitimiteten af forvaltningen. Efter min mening er dette ekstremt vigtigt for at øge borgernes tillid til Den Europæiske Union. I den forbindelse bør Budgetkontroludvalgets medlemmers ret til at undersøge dokumenter også udvides, hvor der ikke er tale om beskyttelse af den enkeltes privatliv eller fortrolige forretningsdokumenter. Tingene har bevæget sig i den rigtige retning, hvad angår gennemsigtighed i anvendelsen af offentlige midler, bl.a. på baggrund af det europæiske åbenhedsinitiativ, som forpligter medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om, hvem der modtager midler fra EUbudgettet. Hånd i hånd med gennemsigtighedsprincippet går princippet om lovlighed, som kræver, at offentlige administratorer kun benytter deres beføjelser til formål, som loven tillader. Kravet om lovlighed kan defineres endnu mere præcist ved, at udbydere af offentlige tjenester skal søge at udføre netop de opgaver, de pålægges. Forsvarlig økonomisk forvaltning indebærer i Den Europæiske Union i særdeleshed bestræbelser på at forenkle de administrative procedurer, hvilket samtidigt kunne reducere de administrative byrder for modtagere af EU-tilskud. Kommissionen har ganske prisværdigt ofret dette opmærksomhed, bl.a. i sit forslag til reform af finansforordningen. Dog bør administrativ forenkling have en mere fremtrædende rolle også i andre politikker, da det også fremmer gennemsigtighed og letter revisionen af finanser og aktiviteter. God forvaltning indebærer også kontrol med foranstaltningerne. Dette er ikke altid blevet opnået i tilstrækkeligt omfang i Den Europæiske Unions historie, hvilket til tider bl.a. har ført til ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. På samme måde må man også under udviklingen af Revisionsrettens arbejde tage hensyn til, at en systematisk opfølgning på tidligere rapportering og kontrol med dens indvirkning også er en del af god revisionsskik. Den nuværende økonomiske situation stiller strengere krav til forvaltning end tidligere. Udnyttelsen af skatteprovenuet skal hele tiden være mere og mere effektiv og formålstjenlig. Samtidig er det vigtigt altid at holde sig det grundlæggende mål for anvendelsen af EU-midler klart for øje, at Den Europæiske Unions og dens skatteyderes finansielle interesser bør beskyttes mod uredelige procedurer og enhver anden ulovlig aktivitet. PE v /12 PR\ doc

11 9. I henhold til traktaten skal Retten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De beskrive Deres indberetningspligt til Europa-Parlamentet og navnlig dettes Budgetkontroludvalg? I henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bistår Revisionsretten Europa-Parlamentet og Rådet med kontrol af gennemførelsen af budgettet. Jeg ser et gnidningsløst og langsigtet samarbejde med Budgetkontroludvalget som værende af fundamental betydning. Revisorerne yder den nødvendige bistand til Parlamentet, når medlemmer af Europa-Parlamentet udarbejder udkast til dechargerapporter om aktiviteterne i EU-institutionerne. Jeg mener også, at en løbende dialog med udvalget er vigtigt for at vurdere og udvikle Revisionsrettens eget arbejde, således at Domstolen kan varetage sine opgaver stadig mere dækkende og effektivt. Jeg vil gerne understrege, at alle gode beslutningsprocesser skal være baseret på princippet om samarbejde. Samarbejde er ikke blot en pligt for administratorer, men er også en del af grundlaget for EU-traktaterne, da EU-institutionerne i deres indbyrdes relationer skal respektere princippet om loyalt samarbejde som fastsat i artikel 13 i TEU 10. Hvilken form for merværdi mener De, resultatrevision kan skabe, og hvordan bør resultaterne indarbejdes i forvaltningen? Resultatrevision i overensstemmelse med INTOSAI-revisionsstandarderne indebærer, at der udføres revision af økonomi, produktivitet og effektivitet. Resultatrevision er derfor et centralt værktøj til tilsyn med og udvikling af forvaltning. Den giver svaret på, om de offentlige midler anvendes på den bedst mulige måde til at nå de mål, der er fastsatte for dem, og på, hvordan anvendelsen af midlerne kan gøres mere effektiv. Et afgørende aspekt af resultatrevision er at undersøge, hvordan de formål og mål, der er opstillet for en aktivitet, er blevet nået. Denne type revision gør det også muligt at fremsætte forslag til, hvordan aktiviteter kan udvikles til at opnå bedre resultater. Således udgør revisorernes arbejde og de anbefalinger, som følger heraf, et vigtigt værktøj ikke blot til at forbedre forvaltningen af EU-midler, men også til at gøre EU's politikker mere effektive. En af udfordringerne her er at opstille målbare mål for aktiviteter eller fastsætte politiske mål, hvis opfyldelse let kan bedømmes. Jeg mener, at resultatrevision bliver et stadigt vigtigere redskab i udviklingen af Den Europæiske Union. De revisioner, der udføres af Revisionsretten, spiller derfor en vigtig rolle ved at angive metoder til at foretage forbedringer, f.eks. at opnå besparelser, udvikle arbejdsgange og forebygge spild samt angive, hvordan målene kan opfyldes mere omkostningseffektivt end tidligere. I alt revisionsarbejde bør der lægges vægt på kvalitet og aktualitet af revisioner, ikke kun for PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 at revisionerne kan give et troværdigt billede af genstanden for revisionen, men også for at den fremtidige udvikling kan drage nytte af revisionerne. Resultatrevision omfatter skønsbeføjelser, hvorfor der er behov for en god forståelse af tingene gennem hele revisionsprocessen. En vellykket revision kræver et konstruktivt samarbejde med genstanden for revisionen, hvorfor der også her skal være fokus på overholdelse af principperne om åbenhed og samarbejde. 11. Hvordan ville samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsmyndigheder og Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revision af EU's budget kunne forbedres? En væsentlig del af EU-midlerne anvendes via nationale budgetter inden for området for delte beføjelser. Både Revisionsretten og de nationale revisionsorganer har beføjelse til at revidere anvendelsen af disse midler. Dels af hensyn til en effektiv revision og dels med det formål at undgå overlap er det i begge parters interesse at samarbejde i en ånd af tillid, men med bevaring af deres uafhængighed som krævet i artikel 287 i TEUF. Udvikling af det indbyrdes samarbejde bør betragtes som en løbende proces, der gennemsyrer arbejdet i institutionerne og medvirker til en god forvaltning, hvor bl.a. formidling af bedste praksis understøttes og fremmes. For at nå dette mål bør bl.a. dialogen mellem de nævnte institutioner og de nationale revisionsorganer styrkes. En fælles dialog ville også gavne parterne ved at gøre det muligt at fastlægge de vigtigste emner for revision, og dermed give mulighed for at forbedre effektiviteten af revisionerne og målrette de ressourcer, der bruges i forbindelse med revisionerne, mere effektivt. Et andet aspekt af dette samarbejde er, at Revisionsretten bør aflægge en samlet rapport om sit arbejde og dets effektivitet både til de øvrige institutioner og til medlemsstaterne. Samtidig bør de, der modtager disse rapporter, evaluere Revisionsrettens rapportering og dens effektivitet. Som medlem af Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg gennem lang tid mener jeg, at det er vigtigt, at Revisionsretten og dens medlemmer altid står til rådighed for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Andre spørgsmål Ville De trække deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Retten? Et gnidningsfrit samarbejde med Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg er afgørende for et medlem af Revisionsretten. Efter min mening ville det være helt umuligt at fungere som medlem af Revisionsretten, hvis Europa-Parlamentets udtalelse om min udnævnelse var negativ. PE v /12 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/0811(NLE) 25.2.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ladislav Balko til medlem af Revisionsretten (C7-0023/2010 2010/0811(NLE))

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere