UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget /0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Inés Ayala Sender PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE_art108 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE...3 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ...4 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET...6 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) (Høring) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0000/2011), der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den xxxx foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten, der henviser til forretningsordenens artikel 108, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2011), A. der henviser til, at Ville Itälä opfylder/ikke opfylder de i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte krav, 1. afgiver positiv/negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten; 2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ Navn: Itälä, Ville Heimo Antero -adresse: Profession/beskæftigelse: medlem af Europa-Parlamentet (MEP), jurist med domstolspraktik, advokat Født den i Luumäki, Finland Gift, tre børn. Militær grad: premierløjtnant af reserven Uddannelse: 1989 juridisk kandidateksamen 1991 jurist med domstolspraktik 1995 advokateksamen Karriere: formand for Det Nationale Samlingsparti indenrigsminister (Lipponen II) parlamentsmedlem for det sydvestlige Finlands (Egentlige Finlands) valgkreds 1995 egen virksomhed, advokatkontoret Asianajotoimisto Astrea Oy 1990 dommerfuldmægtig og vikarierende byretsdommer i Vehmaa retskreds 1988 arbejde i et advokatfirma 1985 politichef i Sipoo-distriktet (om sommeren) vikarierende politimester og vikarierende offentlig anklager i Naantali vikarierende politichef i Pöytyä-distriktet stedfortrædende stævningsmand ved Turku byret 1978 organisationssekretær for Samlingspartiets ungdomsforbund i det sydvestlige Finland (Egentlige Finland) lastnings- og losningsarbejde i Turku havn om sommeren Arbejde i Europa-Parlamentet: 2004 medlem af Europa-Parlamentet 2006 suppleant i Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger næstformand i Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater medlem af Budgetudvalget Formand for Samlingspartiets MEP-delegation Vicekoordinator for og medlem af Budgetkontroludvalget Medlem af Transport- og Turismeudvalget Suppleant til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Medlem af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland Suppleant til Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater Arbejde i det finske parlament: PE v /12 PR\ doc

5 talsmandskonferencen formand for Det Store Udvalg Finlands delegation i OSCE's Parlamentariske Forsamling Udenrigsudvalget (suppleant) med blandt Suomen Pankkis revisorer Arbejdsudvalget (suppleant) Grundlovsudvalget, formand Økonomiudvalget (suppleant) Miljøudvalget (suppleant) Transport- og Turismeudvalget med blandt valgmændene medlem af den finske delegation til Nordisk Råd Statsrådet: medlem af Statsrådets Østersøgruppe Indenrigsminister i Lipponen II-regeringen Statslige betroede opgaver: Præsidentens valgmand i 1988 Internationalt arbejde: 2007 bestyrelsesmedlem i det finske Benelux-institut næstformand i International Democratic Union Kommunale betroede opgaver: Næstformand i det sydvestlige Finlands Forbunds (Varsinais-Suomen liitto) styrelsesråd Turku kommunalbestyrelse, formand formand for ejendoms- og byggestyrelsen i Turku, formand Turku byråd skolenævnet i Turku formand for skolebestyrelsen på Turun Suomalaisen Yhteiskoulu Andre opgaver: formand for bestyrelsen i Alko 2000 formand for europabevægelsen Eurooppalainen Suomi ry medlem af bestyrelsen i Fortum Oyj bestyrelsesformand i Panimoravintola Koulu Oy bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen Varsinais-Suomen asumisoikeusasunnot Oy formand for bestyrelsen i studenterbystiftelsen Turun Ylioppilaskyläsäätiö bestyrelsesmedlem i Helkama Auto bestyrelsesmedlem i Turun Sato-Taso Oy 1979 formand for forbundet for handelsstuderende i Finland Suomen Kauppaopiskelijain Liitto PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET Faglig erfaring 1. Hvilke aspekter af Deres faglige erfaring inden for offentlige finanser samt offentlig forvaltning og revision anser De for særlig relevante? Jeg har udført mange forskellige opgaver inden for offentlig forvaltning, hvor jeg har været ansvarlig for anvendelsen af offentlige midler, budgettering, udvikling af forvaltningen og revision af aktiviteter og anvendelse af midler. Gennem mit arbejde som advokat, fungerer jeg også som revisor for forskellige private små og mellemstore virksomheder. Som formand for Turku byråd fra 1993 til 1993 (oversætterens note: sic, men skulle nok være 1995) deltog jeg i forvaltningen af en organisation i en betroet stilling med ansvar for økonomien i en by med mere end indbyggere. I de tidligere kommunale stillinger, som jeg har beklædt, har jeg også fungeret som revisor for forskellige offentlige instanser. Derudover har jeg gjort tjeneste inden for retsvæsenet og i politiets tjeneste, bl.a. som offentlig anklager og politimester. Som medlem af det finske parlament reviderede jeg fra 1996 til 2000 regnskaberne for Finlands Centralbank Suomen Pankki og fonden Sitra, der blev oprettet i anledning af 50-året for Finlands uafhængighed. Begge stillinger besættes af personer, der udpeges af det finske parlament og omfatter revision af de pågældende organers regnskaber, bogføring og forvaltning. Sitra har fungeret som en vigtig kilde til risikovillig kapital for det finske erhvervsliv og som en pioner inden for kapitalinvestering i Finland. Suomen Pankki fungerede som Finlands centralbank på nationalt plan indtil indførelsen af euroen, som fandt sted under min embedsperiode som revisor i Da banken blev en del af Det Europæiske System af Centralbanker, ændrede det ikke fundamentalt ved bankens traditionelle ansvarsområder. Revisorernes arbejde omfatter indsendelse af en skriftlig revisionsrapport til det statslige banktilsynsråd, som indeholder udtalelser om hvorvidt de af tilsynsrådet vedtagne principper for statusopgørelser er blevet overholdt i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af balancen og i resultatopgørelsen, samt en udtalelse om bestyrelsens forslag til foranstaltninger vedrørende bankens resultater. Som indenrigsminister spillede jeg en meget central rolle i udarbejdelsen af det nationale budget og var ansvarlig for anvendelsen af midler i min egen afdeling. Jeg var med i en regeringsgruppe, som udarbejdede retningslinjerne for statens oversigt over indtægter og udgifter og traf afgørelser om de væsentligste tvistspørgsmål. I Europa-Parlamentets Budgetudvalg deltog jeg i løbet af den sidste valgperiode i udarbejdelsen af EU-budgettet for I denne valgperiode har jeg været medlem af Budgetkontroludvalget, hvor jeg bl.a. har udarbejdet Parlamentets betænkning om decharge for Hvilke tre af de beslutninger, De har været med til at træffe i Deres professionelle liv, PE v /12 PR\ doc

7 anser De for at være de vigtigste? Først og fremmest vil jeg gerne nævne de beslutninger, jeg var med til at træffe som medlem af den finske regering for at gøre Finland fri af den økonomiske afmatning i begyndelsen af 1990'erne. I 1992 havnede Finland i en dyb recession uden fortilfælde. Dette var fremkaldt af en række sammenfaldende faktorer. Afmatningen i den internationale økonomi og den samtidig reduktion i handelen med Finlands østlige naboer førte sammen med den hurtige vækst i den nationale gæld den økonomiske boble i sidste ende til en valutaflugt, som førte til, at man til sidst måtte lade den finske mark flyde. Virksomheder, der havde optaget lån i udlandet, kom i vanskeligheder, og som følge heraf var der en bølge af konkurser og massearbejdsløshed, som igen skabte en voksende ubalance mellem statens indtægter og udgifter. Da jeg var indenrigsminister i , afspejledes de vanskeligheder, der blev affødt af den økonomiske afmatning, endnu tydeligt i den nationale økonomis tilstand. På det tidspunkt var jeg med i en gruppe af formænd for regeringspartierne, der traf beslutninger om de centrale budgetmæssige retningslinjer. Regeringen vedtog en strategi til afhjælpning af situationen ved hjælp af en stram budgetpolitik, som gjorde, at statens udenlandsgæld kunne nedbringes. Samtidig blev der lagt stor vægt på bl.a. at gøre den offentlige administration mere effektiv. På den anden side skabte regeringen nye forudsætninger for vækst ved at vedtage en langsigtet uddannelses- og forskningspolitik, der i betydelig grad øgede finansieringen til universiteterne og Finlands Akademi. Denne politik viste sig at være meget produktiv i det første årti af det nye århundrede, hvor Finlands økonomiske vækst har været stabil, og indikatorerne for de offentlige finanser har nået et fortrinligt niveau. I løbet af min ministerielle embedsperiode blev der på mit initiativ og under min ledelse indført et helt nyt budgetsystem, en ny finansieringsmodel og finansforvaltning for Finlands politimyndighed. Systemet blev gjort en hel del mere logisk, gennemsigtigt og effektivt end før. Samtidig blev administrationen af det rationaliseret. Takket være reformen blev kontrollen af de forskellige politienheders økonomi og forvaltning adskilt, hvilket gav et præcist og ajourført billede af anvendelsen af og behovet for ressourcer. Denne reform reducerede i væsentligt omfang de administrative omkostninger og gjorde det muligt at afsætte de frigjorte ressourcer til bl.a. praktisk politiarbejde. Takket være den ændring blev der skabt effektive målestokke for overvågning af tjenestens effektivitet og der blev fastsat klare mål for den, hvilket i høj grad forbedrede overvågningen af og tilsynet med forvaltningen. Den tredje beslutning, som jeg gerne vil nævne, er udarbejdelsen af Den Europæiske Unions budget for Rapporten om dette budget henledte opmærksomheden på forskellige mangler, som havde været synlige for Parlamentet i lang tid, hvoraf en stor del efterfølgende er blevet udbedret eller er genstand for et seriøst udbedringsarbejde. F.eks. var status for medlemmernes assistenter afklaret fra begyndelsen af den nuværende valgperiode. Ligeledes blev flyvninger mellem Parlamentets tre arbejdssteder erstattet af mindre miljøbelastende jernbaneforbindelser. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 I Budgetudvalget var der også en klar opfattelse af, at der i dette budget blev opnået de største besparelser i flere år. Jeg håber, at dette igen har været med til at bane vejen for en endnu mere præcis budgetpolitik. Uafhængighed 3. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De varetage denne pligt i forbindelse med Deres kommende hverv? Jeg anser kravet om uafhængighed, som understreges i traktaten, for at være en absolut hjørnesten i en revisors arbejde. Revisionsmyndigheden kan kun udføre sine opgaver objektivt og effektivt, hvis den er uafhængig og beskyttet mod påvirkning udefra. For medlemmerne af Revisionsretten er det afgørende, at de organisationer, der er underlagt revision, ikke kan påvirke medlemmernes professionelle karriere, og at de heller ikke er afhængige af dem på anden måde. Medlemmer af Revisionsretten skal også være uafhængig af EU-medlemsstaterne, de forskellige EU-institutioner og politiske partier eller andre interessegrupper og selvfølgelig også af private virksomheder. I henhold til artikel 285 i EUF-traktaten er medlemmer af Revisionsretten forpligtede til at udføre deres hverv fuldstændig uafhængigt og i Unionens almene interesse. Kravet om uafhængighed er konkretiseret i artikel 286 i samme traktat, hvori det fastslås, at medlemmer af Revisionsretten ved udførelsen af deres pligter ikke må søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv. Jeg er naturligvis ubetinget parat til at overholde disse principper. 4. Har De fået meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse har været underkastet en sådan procedure? De vigtigste ledelsesopgaver, som jeg har udført, og som var underlagt en dechargeprocedure, var formandskabet for Turku bystyre og formandskabet for Det Nationale Samlingsparti. Herudover har jeg siddet i bestyrelsen for forskellige små og mellemstore virksomheder. Både for disse opgaver og for alle andre opgaver, der har været underlagt en dechargeprocedure, har jeg fået meddelt decharge. 5. Har De forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv? Er De villig til at oplyse Rettens formand om alle Deres finansielle interesser og andre forpligtelser og offentliggøre disse oplysninger? Vil De venligst gøre nærmere rede for eventuelle verserende retssager, De måtte være involveret i? Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg jævnligt oplyst om mine finansielle forpligtelser. Jeg er villig til at oplyse Revisionsrettens formand om alle mine økonomiske interesser og andre forpligtelser og om nødvendigt offentliggøre oplysningerne. PE v /12 PR\ doc

9 Jeg er partner i et finsk advokatkontor og i en virksomhed, som ikke har haft nogen forretningsaktiviteter i flere år. Hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten, opgiver jeg begge partnerskaber. Jeg vil gerne understrege, at jeg både under min embedsperiode og sidenhen agter at leve fuldt op til artikel 286 i EUF-traktaten, som bl.a. kræver, at medlemmer af Revisionsretten udviser hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele efter tjenesteperiodens ophør. Jeg er ikke involveret i nogen verserende retssager. 6. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, efter udnævnelsen til medlem af Retten? Naturligvis vil jeg blive nødt til at fratræde som medlem af Europa-Parlamentet, hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten. På nuværende tidspunkt bestrider jeg ikke nogen nationale eller internationale poster i politiske partier, men jeg er medlem af bestyrelsen for Det Nationale Samlingspartis fond (Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö), som er nært knyttet til partiet. Selvfølgelig træder jeg straks tilbage fra denne post, hvis jeg bliver udnævnt til medlem af Revisionsretten. I øjeblikket er jeg formand for Finland-Samfundet, formand for Parlamentarisk forum for udlandsfinner og medlem af bestyrelsen for det finske Benelux-institut. Jeg er ligeledes villig til at træde tilbage fra disse poster, hvis jeg bliver valgt. 7. Hvordan ville De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, hvor personer fra Deres hjemland var involveret Medlemmer af Revisionsretten skal være helt upartiske. Sammen med kravet om uafhængighed betyder det, at uregelmæssigheder eller svig ubetinget skal behandles på samme måde, uanset i hvilket land en uregelmæssighed har fundet sted, eller hvilket lands statsborgere der er involverede. Som medlem af Revisionsretten ville jeg have lige ansvar for at beskytte de finansielle interesser for borgere i alle EU-medlemsstater og for alle skatteydere. Følgelig ville selve tanken om at benytte en anderledes tilgang ved en mistanke rettet mod mit hjemland være helt uacceptabel. Hvis der opstod mistanke om svig, ville jeg informere formanden for Revisionsretten og OLAF om det i overensstemmelse med Revisionsretten afgørelse ( ). Varetagelse af opgaver 8. Hvad kendetegner efter Deres opfattelse en kultur for forsvarlig økonomisk forvaltning i enhver offentlig tjeneste? I henhold til artikel 27 i EU's finansforordning kræver forsvarlig økonomisk forvaltning af midler produktivitet, sparsommelighed og effektivitet. "Sparsommelighed" betyder, at de PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 ressourcer, der anvendes til en aktivitet, stilles til rådighed i den rigtige mængde, på rette tidspunkt og til den mest fordelagtige pris i forhold til aktiviteten. "Produktivitet" betyder, at det skal sikres, at de anvendte ressourcer giver de bedst mulige resultater. Ved vurderingen af "effektivitet" skal der tages hensyn til, i hvilket omfang resultaterne af en aktivitet har opfyldt de mål, der er opstillet for den. Disse tre principper udgør et stærkt grundlag for forsvarlig økonomisk forvaltning. Men i tilgift hertil vil jeg gerne betone principperne om lovlighed og åbenhed, der er generelle elementer i god forvaltningspraksis. Samtidig er de også hjørnesten i et demokratisk system. Offentlige tjenester finansieres af offentlige midler, betalt af skatteyderne, og bestræber sig på at opfylde det formål, som det demokratiske beslutningsmaskineri har opstillet for dem. Åbenhed og gennemsigtighed skal derfor være hovedregler for deres aktiviteter. De gør det ikke blot muligt at identificere eventuelle fejl, men garanterer også mere generelt legitimiteten af forvaltningen. Efter min mening er dette ekstremt vigtigt for at øge borgernes tillid til Den Europæiske Union. I den forbindelse bør Budgetkontroludvalgets medlemmers ret til at undersøge dokumenter også udvides, hvor der ikke er tale om beskyttelse af den enkeltes privatliv eller fortrolige forretningsdokumenter. Tingene har bevæget sig i den rigtige retning, hvad angår gennemsigtighed i anvendelsen af offentlige midler, bl.a. på baggrund af det europæiske åbenhedsinitiativ, som forpligter medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om, hvem der modtager midler fra EUbudgettet. Hånd i hånd med gennemsigtighedsprincippet går princippet om lovlighed, som kræver, at offentlige administratorer kun benytter deres beføjelser til formål, som loven tillader. Kravet om lovlighed kan defineres endnu mere præcist ved, at udbydere af offentlige tjenester skal søge at udføre netop de opgaver, de pålægges. Forsvarlig økonomisk forvaltning indebærer i Den Europæiske Union i særdeleshed bestræbelser på at forenkle de administrative procedurer, hvilket samtidigt kunne reducere de administrative byrder for modtagere af EU-tilskud. Kommissionen har ganske prisværdigt ofret dette opmærksomhed, bl.a. i sit forslag til reform af finansforordningen. Dog bør administrativ forenkling have en mere fremtrædende rolle også i andre politikker, da det også fremmer gennemsigtighed og letter revisionen af finanser og aktiviteter. God forvaltning indebærer også kontrol med foranstaltningerne. Dette er ikke altid blevet opnået i tilstrækkeligt omfang i Den Europæiske Unions historie, hvilket til tider bl.a. har ført til ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. På samme måde må man også under udviklingen af Revisionsrettens arbejde tage hensyn til, at en systematisk opfølgning på tidligere rapportering og kontrol med dens indvirkning også er en del af god revisionsskik. Den nuværende økonomiske situation stiller strengere krav til forvaltning end tidligere. Udnyttelsen af skatteprovenuet skal hele tiden være mere og mere effektiv og formålstjenlig. Samtidig er det vigtigt altid at holde sig det grundlæggende mål for anvendelsen af EU-midler klart for øje, at Den Europæiske Unions og dens skatteyderes finansielle interesser bør beskyttes mod uredelige procedurer og enhver anden ulovlig aktivitet. PE v /12 PR\ doc

11 9. I henhold til traktaten skal Retten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De beskrive Deres indberetningspligt til Europa-Parlamentet og navnlig dettes Budgetkontroludvalg? I henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bistår Revisionsretten Europa-Parlamentet og Rådet med kontrol af gennemførelsen af budgettet. Jeg ser et gnidningsløst og langsigtet samarbejde med Budgetkontroludvalget som værende af fundamental betydning. Revisorerne yder den nødvendige bistand til Parlamentet, når medlemmer af Europa-Parlamentet udarbejder udkast til dechargerapporter om aktiviteterne i EU-institutionerne. Jeg mener også, at en løbende dialog med udvalget er vigtigt for at vurdere og udvikle Revisionsrettens eget arbejde, således at Domstolen kan varetage sine opgaver stadig mere dækkende og effektivt. Jeg vil gerne understrege, at alle gode beslutningsprocesser skal være baseret på princippet om samarbejde. Samarbejde er ikke blot en pligt for administratorer, men er også en del af grundlaget for EU-traktaterne, da EU-institutionerne i deres indbyrdes relationer skal respektere princippet om loyalt samarbejde som fastsat i artikel 13 i TEU 10. Hvilken form for merværdi mener De, resultatrevision kan skabe, og hvordan bør resultaterne indarbejdes i forvaltningen? Resultatrevision i overensstemmelse med INTOSAI-revisionsstandarderne indebærer, at der udføres revision af økonomi, produktivitet og effektivitet. Resultatrevision er derfor et centralt værktøj til tilsyn med og udvikling af forvaltning. Den giver svaret på, om de offentlige midler anvendes på den bedst mulige måde til at nå de mål, der er fastsatte for dem, og på, hvordan anvendelsen af midlerne kan gøres mere effektiv. Et afgørende aspekt af resultatrevision er at undersøge, hvordan de formål og mål, der er opstillet for en aktivitet, er blevet nået. Denne type revision gør det også muligt at fremsætte forslag til, hvordan aktiviteter kan udvikles til at opnå bedre resultater. Således udgør revisorernes arbejde og de anbefalinger, som følger heraf, et vigtigt værktøj ikke blot til at forbedre forvaltningen af EU-midler, men også til at gøre EU's politikker mere effektive. En af udfordringerne her er at opstille målbare mål for aktiviteter eller fastsætte politiske mål, hvis opfyldelse let kan bedømmes. Jeg mener, at resultatrevision bliver et stadigt vigtigere redskab i udviklingen af Den Europæiske Union. De revisioner, der udføres af Revisionsretten, spiller derfor en vigtig rolle ved at angive metoder til at foretage forbedringer, f.eks. at opnå besparelser, udvikle arbejdsgange og forebygge spild samt angive, hvordan målene kan opfyldes mere omkostningseffektivt end tidligere. I alt revisionsarbejde bør der lægges vægt på kvalitet og aktualitet af revisioner, ikke kun for PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 at revisionerne kan give et troværdigt billede af genstanden for revisionen, men også for at den fremtidige udvikling kan drage nytte af revisionerne. Resultatrevision omfatter skønsbeføjelser, hvorfor der er behov for en god forståelse af tingene gennem hele revisionsprocessen. En vellykket revision kræver et konstruktivt samarbejde med genstanden for revisionen, hvorfor der også her skal være fokus på overholdelse af principperne om åbenhed og samarbejde. 11. Hvordan ville samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsmyndigheder og Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revision af EU's budget kunne forbedres? En væsentlig del af EU-midlerne anvendes via nationale budgetter inden for området for delte beføjelser. Både Revisionsretten og de nationale revisionsorganer har beføjelse til at revidere anvendelsen af disse midler. Dels af hensyn til en effektiv revision og dels med det formål at undgå overlap er det i begge parters interesse at samarbejde i en ånd af tillid, men med bevaring af deres uafhængighed som krævet i artikel 287 i TEUF. Udvikling af det indbyrdes samarbejde bør betragtes som en løbende proces, der gennemsyrer arbejdet i institutionerne og medvirker til en god forvaltning, hvor bl.a. formidling af bedste praksis understøttes og fremmes. For at nå dette mål bør bl.a. dialogen mellem de nævnte institutioner og de nationale revisionsorganer styrkes. En fælles dialog ville også gavne parterne ved at gøre det muligt at fastlægge de vigtigste emner for revision, og dermed give mulighed for at forbedre effektiviteten af revisionerne og målrette de ressourcer, der bruges i forbindelse med revisionerne, mere effektivt. Et andet aspekt af dette samarbejde er, at Revisionsretten bør aflægge en samlet rapport om sit arbejde og dets effektivitet både til de øvrige institutioner og til medlemsstaterne. Samtidig bør de, der modtager disse rapporter, evaluere Revisionsrettens rapportering og dens effektivitet. Som medlem af Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg gennem lang tid mener jeg, at det er vigtigt, at Revisionsretten og dens medlemmer altid står til rådighed for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Andre spørgsmål Ville De trække deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Retten? Et gnidningsfrit samarbejde med Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg er afgørende for et medlem af Revisionsretten. Efter min mening ville det være helt umuligt at fungere som medlem af Revisionsretten, hvis Europa-Parlamentets udtalelse om min udnævnelse var negativ. PE v /12 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/0809(NLE) 1.3.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Augustyn Bronislaw Kubik til medlem af Revisionsretten (C7-0021/2010 2010/0809(NLE))

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2015/0817(NLE) 9.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten (C8-0414/2015 2015/0817(NLE))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2080(INI) 6.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Ingeborg Gräßle (PE584.123v02) om kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (2016/2080(INI)) AM\1103512.docx

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere