UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget /0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Inés Ayala Sender PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE_art108 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE...3 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ...4 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET...6 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/ /0000(NLE)) (Høring) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0000/2011), der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den xxxx foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten, der henviser til forretningsordenens artikel 108, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2011), A. der henviser til, at Ville Itälä opfylder/ikke opfylder de i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte krav, 1. afgiver positiv/negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten; 2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR VILLE ITÄLÄ Navn: Itälä, Ville Heimo Antero -adresse: Profession/beskæftigelse: medlem af Europa-Parlamentet (MEP), jurist med domstolspraktik, advokat Født den i Luumäki, Finland Gift, tre børn. Militær grad: premierløjtnant af reserven Uddannelse: 1989 juridisk kandidateksamen 1991 jurist med domstolspraktik 1995 advokateksamen Karriere: formand for Det Nationale Samlingsparti indenrigsminister (Lipponen II) parlamentsmedlem for det sydvestlige Finlands (Egentlige Finlands) valgkreds 1995 egen virksomhed, advokatkontoret Asianajotoimisto Astrea Oy 1990 dommerfuldmægtig og vikarierende byretsdommer i Vehmaa retskreds 1988 arbejde i et advokatfirma 1985 politichef i Sipoo-distriktet (om sommeren) vikarierende politimester og vikarierende offentlig anklager i Naantali vikarierende politichef i Pöytyä-distriktet stedfortrædende stævningsmand ved Turku byret 1978 organisationssekretær for Samlingspartiets ungdomsforbund i det sydvestlige Finland (Egentlige Finland) lastnings- og losningsarbejde i Turku havn om sommeren Arbejde i Europa-Parlamentet: 2004 medlem af Europa-Parlamentet 2006 suppleant i Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger næstformand i Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater medlem af Budgetudvalget Formand for Samlingspartiets MEP-delegation Vicekoordinator for og medlem af Budgetkontroludvalget Medlem af Transport- og Turismeudvalget Suppleant til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Medlem af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland Suppleant til Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater Arbejde i det finske parlament: PE v /12 PR\ doc

5 talsmandskonferencen formand for Det Store Udvalg Finlands delegation i OSCE's Parlamentariske Forsamling Udenrigsudvalget (suppleant) med blandt Suomen Pankkis revisorer Arbejdsudvalget (suppleant) Grundlovsudvalget, formand Økonomiudvalget (suppleant) Miljøudvalget (suppleant) Transport- og Turismeudvalget med blandt valgmændene medlem af den finske delegation til Nordisk Råd Statsrådet: medlem af Statsrådets Østersøgruppe Indenrigsminister i Lipponen II-regeringen Statslige betroede opgaver: Præsidentens valgmand i 1988 Internationalt arbejde: 2007 bestyrelsesmedlem i det finske Benelux-institut næstformand i International Democratic Union Kommunale betroede opgaver: Næstformand i det sydvestlige Finlands Forbunds (Varsinais-Suomen liitto) styrelsesråd Turku kommunalbestyrelse, formand formand for ejendoms- og byggestyrelsen i Turku, formand Turku byråd skolenævnet i Turku formand for skolebestyrelsen på Turun Suomalaisen Yhteiskoulu Andre opgaver: formand for bestyrelsen i Alko 2000 formand for europabevægelsen Eurooppalainen Suomi ry medlem af bestyrelsen i Fortum Oyj bestyrelsesformand i Panimoravintola Koulu Oy bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen Varsinais-Suomen asumisoikeusasunnot Oy formand for bestyrelsen i studenterbystiftelsen Turun Ylioppilaskyläsäätiö bestyrelsesmedlem i Helkama Auto bestyrelsesmedlem i Turun Sato-Taso Oy 1979 formand for forbundet for handelsstuderende i Finland Suomen Kauppaopiskelijain Liitto PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 BILAG 2: VILLE ITÄLÄS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET Faglig erfaring 1. Hvilke aspekter af Deres faglige erfaring inden for offentlige finanser samt offentlig forvaltning og revision anser De for særlig relevante? Jeg har udført mange forskellige opgaver inden for offentlig forvaltning, hvor jeg har været ansvarlig for anvendelsen af offentlige midler, budgettering, udvikling af forvaltningen og revision af aktiviteter og anvendelse af midler. Gennem mit arbejde som advokat, fungerer jeg også som revisor for forskellige private små og mellemstore virksomheder. Som formand for Turku byråd fra 1993 til 1993 (oversætterens note: sic, men skulle nok være 1995) deltog jeg i forvaltningen af en organisation i en betroet stilling med ansvar for økonomien i en by med mere end indbyggere. I de tidligere kommunale stillinger, som jeg har beklædt, har jeg også fungeret som revisor for forskellige offentlige instanser. Derudover har jeg gjort tjeneste inden for retsvæsenet og i politiets tjeneste, bl.a. som offentlig anklager og politimester. Som medlem af det finske parlament reviderede jeg fra 1996 til 2000 regnskaberne for Finlands Centralbank Suomen Pankki og fonden Sitra, der blev oprettet i anledning af 50-året for Finlands uafhængighed. Begge stillinger besættes af personer, der udpeges af det finske parlament og omfatter revision af de pågældende organers regnskaber, bogføring og forvaltning. Sitra har fungeret som en vigtig kilde til risikovillig kapital for det finske erhvervsliv og som en pioner inden for kapitalinvestering i Finland. Suomen Pankki fungerede som Finlands centralbank på nationalt plan indtil indførelsen af euroen, som fandt sted under min embedsperiode som revisor i Da banken blev en del af Det Europæiske System af Centralbanker, ændrede det ikke fundamentalt ved bankens traditionelle ansvarsområder. Revisorernes arbejde omfatter indsendelse af en skriftlig revisionsrapport til det statslige banktilsynsråd, som indeholder udtalelser om hvorvidt de af tilsynsrådet vedtagne principper for statusopgørelser er blevet overholdt i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af balancen og i resultatopgørelsen, samt en udtalelse om bestyrelsens forslag til foranstaltninger vedrørende bankens resultater. Som indenrigsminister spillede jeg en meget central rolle i udarbejdelsen af det nationale budget og var ansvarlig for anvendelsen af midler i min egen afdeling. Jeg var med i en regeringsgruppe, som udarbejdede retningslinjerne for statens oversigt over indtægter og udgifter og traf afgørelser om de væsentligste tvistspørgsmål. I Europa-Parlamentets Budgetudvalg deltog jeg i løbet af den sidste valgperiode i udarbejdelsen af EU-budgettet for I denne valgperiode har jeg været medlem af Budgetkontroludvalget, hvor jeg bl.a. har udarbejdet Parlamentets betænkning om decharge for Hvilke tre af de beslutninger, De har været med til at træffe i Deres professionelle liv, PE v /12 PR\ doc

7 anser De for at være de vigtigste? Først og fremmest vil jeg gerne nævne de beslutninger, jeg var med til at træffe som medlem af den finske regering for at gøre Finland fri af den økonomiske afmatning i begyndelsen af 1990'erne. I 1992 havnede Finland i en dyb recession uden fortilfælde. Dette var fremkaldt af en række sammenfaldende faktorer. Afmatningen i den internationale økonomi og den samtidig reduktion i handelen med Finlands østlige naboer førte sammen med den hurtige vækst i den nationale gæld den økonomiske boble i sidste ende til en valutaflugt, som førte til, at man til sidst måtte lade den finske mark flyde. Virksomheder, der havde optaget lån i udlandet, kom i vanskeligheder, og som følge heraf var der en bølge af konkurser og massearbejdsløshed, som igen skabte en voksende ubalance mellem statens indtægter og udgifter. Da jeg var indenrigsminister i , afspejledes de vanskeligheder, der blev affødt af den økonomiske afmatning, endnu tydeligt i den nationale økonomis tilstand. På det tidspunkt var jeg med i en gruppe af formænd for regeringspartierne, der traf beslutninger om de centrale budgetmæssige retningslinjer. Regeringen vedtog en strategi til afhjælpning af situationen ved hjælp af en stram budgetpolitik, som gjorde, at statens udenlandsgæld kunne nedbringes. Samtidig blev der lagt stor vægt på bl.a. at gøre den offentlige administration mere effektiv. På den anden side skabte regeringen nye forudsætninger for vækst ved at vedtage en langsigtet uddannelses- og forskningspolitik, der i betydelig grad øgede finansieringen til universiteterne og Finlands Akademi. Denne politik viste sig at være meget produktiv i det første årti af det nye århundrede, hvor Finlands økonomiske vækst har været stabil, og indikatorerne for de offentlige finanser har nået et fortrinligt niveau. I løbet af min ministerielle embedsperiode blev der på mit initiativ og under min ledelse indført et helt nyt budgetsystem, en ny finansieringsmodel og finansforvaltning for Finlands politimyndighed. Systemet blev gjort en hel del mere logisk, gennemsigtigt og effektivt end før. Samtidig blev administrationen af det rationaliseret. Takket være reformen blev kontrollen af de forskellige politienheders økonomi og forvaltning adskilt, hvilket gav et præcist og ajourført billede af anvendelsen af og behovet for ressourcer. Denne reform reducerede i væsentligt omfang de administrative omkostninger og gjorde det muligt at afsætte de frigjorte ressourcer til bl.a. praktisk politiarbejde. Takket være den ændring blev der skabt effektive målestokke for overvågning af tjenestens effektivitet og der blev fastsat klare mål for den, hvilket i høj grad forbedrede overvågningen af og tilsynet med forvaltningen. Den tredje beslutning, som jeg gerne vil nævne, er udarbejdelsen af Den Europæiske Unions budget for Rapporten om dette budget henledte opmærksomheden på forskellige mangler, som havde været synlige for Parlamentet i lang tid, hvoraf en stor del efterfølgende er blevet udbedret eller er genstand for et seriøst udbedringsarbejde. F.eks. var status for medlemmernes assistenter afklaret fra begyndelsen af den nuværende valgperiode. Ligeledes blev flyvninger mellem Parlamentets tre arbejdssteder erstattet af mindre miljøbelastende jernbaneforbindelser. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 I Budgetudvalget var der også en klar opfattelse af, at der i dette budget blev opnået de største besparelser i flere år. Jeg håber, at dette igen har været med til at bane vejen for en endnu mere præcis budgetpolitik. Uafhængighed 3. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De varetage denne pligt i forbindelse med Deres kommende hverv? Jeg anser kravet om uafhængighed, som understreges i traktaten, for at være en absolut hjørnesten i en revisors arbejde. Revisionsmyndigheden kan kun udføre sine opgaver objektivt og effektivt, hvis den er uafhængig og beskyttet mod påvirkning udefra. For medlemmerne af Revisionsretten er det afgørende, at de organisationer, der er underlagt revision, ikke kan påvirke medlemmernes professionelle karriere, og at de heller ikke er afhængige af dem på anden måde. Medlemmer af Revisionsretten skal også være uafhængig af EU-medlemsstaterne, de forskellige EU-institutioner og politiske partier eller andre interessegrupper og selvfølgelig også af private virksomheder. I henhold til artikel 285 i EUF-traktaten er medlemmer af Revisionsretten forpligtede til at udføre deres hverv fuldstændig uafhængigt og i Unionens almene interesse. Kravet om uafhængighed er konkretiseret i artikel 286 i samme traktat, hvori det fastslås, at medlemmer af Revisionsretten ved udførelsen af deres pligter ikke må søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv. Jeg er naturligvis ubetinget parat til at overholde disse principper. 4. Har De fået meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse har været underkastet en sådan procedure? De vigtigste ledelsesopgaver, som jeg har udført, og som var underlagt en dechargeprocedure, var formandskabet for Turku bystyre og formandskabet for Det Nationale Samlingsparti. Herudover har jeg siddet i bestyrelsen for forskellige små og mellemstore virksomheder. Både for disse opgaver og for alle andre opgaver, der har været underlagt en dechargeprocedure, har jeg fået meddelt decharge. 5. Har De forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv? Er De villig til at oplyse Rettens formand om alle Deres finansielle interesser og andre forpligtelser og offentliggøre disse oplysninger? Vil De venligst gøre nærmere rede for eventuelle verserende retssager, De måtte være involveret i? Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg jævnligt oplyst om mine finansielle forpligtelser. Jeg er villig til at oplyse Revisionsrettens formand om alle mine økonomiske interesser og andre forpligtelser og om nødvendigt offentliggøre oplysningerne. PE v /12 PR\ doc

9 Jeg er partner i et finsk advokatkontor og i en virksomhed, som ikke har haft nogen forretningsaktiviteter i flere år. Hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten, opgiver jeg begge partnerskaber. Jeg vil gerne understrege, at jeg både under min embedsperiode og sidenhen agter at leve fuldt op til artikel 286 i EUF-traktaten, som bl.a. kræver, at medlemmer af Revisionsretten udviser hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele efter tjenesteperiodens ophør. Jeg er ikke involveret i nogen verserende retssager. 6. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, efter udnævnelsen til medlem af Retten? Naturligvis vil jeg blive nødt til at fratræde som medlem af Europa-Parlamentet, hvis jeg bliver valgt som medlem af Revisionsretten. På nuværende tidspunkt bestrider jeg ikke nogen nationale eller internationale poster i politiske partier, men jeg er medlem af bestyrelsen for Det Nationale Samlingspartis fond (Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö), som er nært knyttet til partiet. Selvfølgelig træder jeg straks tilbage fra denne post, hvis jeg bliver udnævnt til medlem af Revisionsretten. I øjeblikket er jeg formand for Finland-Samfundet, formand for Parlamentarisk forum for udlandsfinner og medlem af bestyrelsen for det finske Benelux-institut. Jeg er ligeledes villig til at træde tilbage fra disse poster, hvis jeg bliver valgt. 7. Hvordan ville De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, hvor personer fra Deres hjemland var involveret Medlemmer af Revisionsretten skal være helt upartiske. Sammen med kravet om uafhængighed betyder det, at uregelmæssigheder eller svig ubetinget skal behandles på samme måde, uanset i hvilket land en uregelmæssighed har fundet sted, eller hvilket lands statsborgere der er involverede. Som medlem af Revisionsretten ville jeg have lige ansvar for at beskytte de finansielle interesser for borgere i alle EU-medlemsstater og for alle skatteydere. Følgelig ville selve tanken om at benytte en anderledes tilgang ved en mistanke rettet mod mit hjemland være helt uacceptabel. Hvis der opstod mistanke om svig, ville jeg informere formanden for Revisionsretten og OLAF om det i overensstemmelse med Revisionsretten afgørelse ( ). Varetagelse af opgaver 8. Hvad kendetegner efter Deres opfattelse en kultur for forsvarlig økonomisk forvaltning i enhver offentlig tjeneste? I henhold til artikel 27 i EU's finansforordning kræver forsvarlig økonomisk forvaltning af midler produktivitet, sparsommelighed og effektivitet. "Sparsommelighed" betyder, at de PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 ressourcer, der anvendes til en aktivitet, stilles til rådighed i den rigtige mængde, på rette tidspunkt og til den mest fordelagtige pris i forhold til aktiviteten. "Produktivitet" betyder, at det skal sikres, at de anvendte ressourcer giver de bedst mulige resultater. Ved vurderingen af "effektivitet" skal der tages hensyn til, i hvilket omfang resultaterne af en aktivitet har opfyldt de mål, der er opstillet for den. Disse tre principper udgør et stærkt grundlag for forsvarlig økonomisk forvaltning. Men i tilgift hertil vil jeg gerne betone principperne om lovlighed og åbenhed, der er generelle elementer i god forvaltningspraksis. Samtidig er de også hjørnesten i et demokratisk system. Offentlige tjenester finansieres af offentlige midler, betalt af skatteyderne, og bestræber sig på at opfylde det formål, som det demokratiske beslutningsmaskineri har opstillet for dem. Åbenhed og gennemsigtighed skal derfor være hovedregler for deres aktiviteter. De gør det ikke blot muligt at identificere eventuelle fejl, men garanterer også mere generelt legitimiteten af forvaltningen. Efter min mening er dette ekstremt vigtigt for at øge borgernes tillid til Den Europæiske Union. I den forbindelse bør Budgetkontroludvalgets medlemmers ret til at undersøge dokumenter også udvides, hvor der ikke er tale om beskyttelse af den enkeltes privatliv eller fortrolige forretningsdokumenter. Tingene har bevæget sig i den rigtige retning, hvad angår gennemsigtighed i anvendelsen af offentlige midler, bl.a. på baggrund af det europæiske åbenhedsinitiativ, som forpligter medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om, hvem der modtager midler fra EUbudgettet. Hånd i hånd med gennemsigtighedsprincippet går princippet om lovlighed, som kræver, at offentlige administratorer kun benytter deres beføjelser til formål, som loven tillader. Kravet om lovlighed kan defineres endnu mere præcist ved, at udbydere af offentlige tjenester skal søge at udføre netop de opgaver, de pålægges. Forsvarlig økonomisk forvaltning indebærer i Den Europæiske Union i særdeleshed bestræbelser på at forenkle de administrative procedurer, hvilket samtidigt kunne reducere de administrative byrder for modtagere af EU-tilskud. Kommissionen har ganske prisværdigt ofret dette opmærksomhed, bl.a. i sit forslag til reform af finansforordningen. Dog bør administrativ forenkling have en mere fremtrædende rolle også i andre politikker, da det også fremmer gennemsigtighed og letter revisionen af finanser og aktiviteter. God forvaltning indebærer også kontrol med foranstaltningerne. Dette er ikke altid blevet opnået i tilstrækkeligt omfang i Den Europæiske Unions historie, hvilket til tider bl.a. har ført til ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. På samme måde må man også under udviklingen af Revisionsrettens arbejde tage hensyn til, at en systematisk opfølgning på tidligere rapportering og kontrol med dens indvirkning også er en del af god revisionsskik. Den nuværende økonomiske situation stiller strengere krav til forvaltning end tidligere. Udnyttelsen af skatteprovenuet skal hele tiden være mere og mere effektiv og formålstjenlig. Samtidig er det vigtigt altid at holde sig det grundlæggende mål for anvendelsen af EU-midler klart for øje, at Den Europæiske Unions og dens skatteyderes finansielle interesser bør beskyttes mod uredelige procedurer og enhver anden ulovlig aktivitet. PE v /12 PR\ doc

11 9. I henhold til traktaten skal Retten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De beskrive Deres indberetningspligt til Europa-Parlamentet og navnlig dettes Budgetkontroludvalg? I henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bistår Revisionsretten Europa-Parlamentet og Rådet med kontrol af gennemførelsen af budgettet. Jeg ser et gnidningsløst og langsigtet samarbejde med Budgetkontroludvalget som værende af fundamental betydning. Revisorerne yder den nødvendige bistand til Parlamentet, når medlemmer af Europa-Parlamentet udarbejder udkast til dechargerapporter om aktiviteterne i EU-institutionerne. Jeg mener også, at en løbende dialog med udvalget er vigtigt for at vurdere og udvikle Revisionsrettens eget arbejde, således at Domstolen kan varetage sine opgaver stadig mere dækkende og effektivt. Jeg vil gerne understrege, at alle gode beslutningsprocesser skal være baseret på princippet om samarbejde. Samarbejde er ikke blot en pligt for administratorer, men er også en del af grundlaget for EU-traktaterne, da EU-institutionerne i deres indbyrdes relationer skal respektere princippet om loyalt samarbejde som fastsat i artikel 13 i TEU 10. Hvilken form for merværdi mener De, resultatrevision kan skabe, og hvordan bør resultaterne indarbejdes i forvaltningen? Resultatrevision i overensstemmelse med INTOSAI-revisionsstandarderne indebærer, at der udføres revision af økonomi, produktivitet og effektivitet. Resultatrevision er derfor et centralt værktøj til tilsyn med og udvikling af forvaltning. Den giver svaret på, om de offentlige midler anvendes på den bedst mulige måde til at nå de mål, der er fastsatte for dem, og på, hvordan anvendelsen af midlerne kan gøres mere effektiv. Et afgørende aspekt af resultatrevision er at undersøge, hvordan de formål og mål, der er opstillet for en aktivitet, er blevet nået. Denne type revision gør det også muligt at fremsætte forslag til, hvordan aktiviteter kan udvikles til at opnå bedre resultater. Således udgør revisorernes arbejde og de anbefalinger, som følger heraf, et vigtigt værktøj ikke blot til at forbedre forvaltningen af EU-midler, men også til at gøre EU's politikker mere effektive. En af udfordringerne her er at opstille målbare mål for aktiviteter eller fastsætte politiske mål, hvis opfyldelse let kan bedømmes. Jeg mener, at resultatrevision bliver et stadigt vigtigere redskab i udviklingen af Den Europæiske Union. De revisioner, der udføres af Revisionsretten, spiller derfor en vigtig rolle ved at angive metoder til at foretage forbedringer, f.eks. at opnå besparelser, udvikle arbejdsgange og forebygge spild samt angive, hvordan målene kan opfyldes mere omkostningseffektivt end tidligere. I alt revisionsarbejde bør der lægges vægt på kvalitet og aktualitet af revisioner, ikke kun for PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 at revisionerne kan give et troværdigt billede af genstanden for revisionen, men også for at den fremtidige udvikling kan drage nytte af revisionerne. Resultatrevision omfatter skønsbeføjelser, hvorfor der er behov for en god forståelse af tingene gennem hele revisionsprocessen. En vellykket revision kræver et konstruktivt samarbejde med genstanden for revisionen, hvorfor der også her skal være fokus på overholdelse af principperne om åbenhed og samarbejde. 11. Hvordan ville samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsmyndigheder og Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revision af EU's budget kunne forbedres? En væsentlig del af EU-midlerne anvendes via nationale budgetter inden for området for delte beføjelser. Både Revisionsretten og de nationale revisionsorganer har beføjelse til at revidere anvendelsen af disse midler. Dels af hensyn til en effektiv revision og dels med det formål at undgå overlap er det i begge parters interesse at samarbejde i en ånd af tillid, men med bevaring af deres uafhængighed som krævet i artikel 287 i TEUF. Udvikling af det indbyrdes samarbejde bør betragtes som en løbende proces, der gennemsyrer arbejdet i institutionerne og medvirker til en god forvaltning, hvor bl.a. formidling af bedste praksis understøttes og fremmes. For at nå dette mål bør bl.a. dialogen mellem de nævnte institutioner og de nationale revisionsorganer styrkes. En fælles dialog ville også gavne parterne ved at gøre det muligt at fastlægge de vigtigste emner for revision, og dermed give mulighed for at forbedre effektiviteten af revisionerne og målrette de ressourcer, der bruges i forbindelse med revisionerne, mere effektivt. Et andet aspekt af dette samarbejde er, at Revisionsretten bør aflægge en samlet rapport om sit arbejde og dets effektivitet både til de øvrige institutioner og til medlemsstaterne. Samtidig bør de, der modtager disse rapporter, evaluere Revisionsrettens rapportering og dens effektivitet. Som medlem af Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg gennem lang tid mener jeg, at det er vigtigt, at Revisionsretten og dens medlemmer altid står til rådighed for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Andre spørgsmål Ville De trække deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgav en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Retten? Et gnidningsfrit samarbejde med Europa-Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg er afgørende for et medlem af Revisionsretten. Efter min mening ville det være helt umuligt at fungere som medlem af Revisionsretten, hvis Europa-Parlamentets udtalelse om min udnævnelse var negativ. PE v /12 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/0809(NLE) 1.3.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Augustyn Bronislaw Kubik til medlem af Revisionsretten (C7-0021/2010 2010/0809(NLE))

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2015/0817(NLE) 9.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Janusz Wojciechowski til medlem af Revisionsretten (C8-0414/2015 2015/0817(NLE))

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 25.2.2010 2010/0812(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om indstillingen af Eoin O Shea til medlem af Revisionsretten (C7-0033/2010 2010/0812(NLE)) Budgetkontroludvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere