Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse"

Transkript

1 mas master i skat 1

2 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens behov for udvikling af kvalifikationer og kompetencer. Med den 2-årige deltidsuddannelse Master i Skat opnår du det højeste kompetenceniveau inden for skatteområdet, således at du kan yde en optimal og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark. Master i Skat formidler specifik viden om og forståelse for anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark - både hvad angår den subjektive og den objektive skattepligt, herunder den formelle og materielle skatteret. Den henvender sig til medarbejdere og chefer i private virksomheder og i det offentlige samt til selvstændigt erhvervsdrivende, som ønsker at udvikle faglige og personlige kompetencer på højeste niveau. Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (). Enkeltfag som efteruddannelse Da både de obligatoriske og valgfrie fag kan læses som enkeltfag, kan uddannelsen også anvendes som fagspecifik efteruddannelse efter behov på den enkelte arbejdsplads. Det uddannelsesmæssige sigte er: at forstå og kunne anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven at analysere, evaluere og teste regler og praktisk regelanvendelse på skatteområdet at kunne danne synteser, som grundlag for korrekt valg mellem alternative løsningsmodeller.

3 mas master i skat 3 Opbygning Som hovedregel strækker hvert fag sig over et semester og er normeret til 7½ ETCS. Masterprojektet er normeret til 12 ECTS, Juridisk metode til 3 ECTS og tillægsmodulet til Skatte- og afgiftsproces er på 2½ ETCS. Master i Skat er tilrettelagt som et videregående deltidsforløb over to år, men kan dog gennemføres over længere tid. Uddannelsen bygger på en tværfaglig problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse søge at inddrage deltagernes viden og erfaring. Der indgår obligatoriske og valgfrie fag, som sikrer en bred og specifik viden. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder dialogundervisning, øvelser og forelæsning. Arbejdsbelastningen for hele forløbet svarer til ét årsværk, der defineres som en heltidsstuderendes arbejde (studium) i ét år. Et årsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Forskningsbaseret undervisning Undervisningen varetages af højt kvalificerede specialister, herunder forskere, med fundament i et nationalt fagligt netværk og udgangspunkt i følgende miljøer: Universiteterne Handelshøjskolerne Advokatfirmaer Revisionsfirmaer SKAT Herudover kan der indgå relevante ressourcepersoner fra ind- og udland. Som led i den løbende kvalitetssikring bliver undervisning og undervisere systematisk evalueret. Underviserne på uddannelsen kan du finde på Undervisningen foregår på: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg Telefon Der kan oprettes hold andre steder i landet. Master i Skat er akkrediteret og godkendt af det danske Akkrediteringsråd. Obligatoriske fag Valgfrie fag Juridisk Metode* Erhvervsbeskatning Selskabsbeskatning Fordringer, gæld og ejendomme Aktier og finansielle kontrakter International skatteret International selskabsskatteret Skatteproces Afgiftsproces og skattestrafferet Transfer pricing Dødsboskifte og dødsboskatteret Insolvensret og beskatning Momspligt og grundlag Momsfradrag og fritagelser Årsrapport og skatteregnskab EU-ret * Det obligatoriske fag Juridisk Metode skal bestås førend deltagelse på masterprojektet. På kan du se i hvilket semester faget udbydes

4 4 mas master i skat Studieretninger (anbefalede forløb) Master i skat er en fleksibel uddannelse, som kan sammensættes individuelt i forskellige studieretninger. har udarbejdet to studieretninger (anbefalede forløb) inden for henholdsvis Selskabsbeskatning og Erhvervsbeskatning. Begge forløb udvikler deltagernes kompetencer progressivt gennem uddannelsen. Vores studerende opfordres til selv at tilrettelægge et individuelt studieforløb, så uddannelsen derved målrettes mest muligt i forhold til faglig specialisering. Studieledelsen tilbyder vejledning i tilrettelæggelse af individuelle forløb, og henvendelse herom kan ske til lektor Ole Aagesen,. Struktur Juridisk metode 3 obligatoriske fag 3 valgfrie fag Masterprojekt Obligatoriske fag kan vælges som valgfag Du kan tilrettelægge dit eget forløb, da uddannelsen er fleksibel. Se alle fag fra side 6.

5 mas master i skat 5 Anbefalet forløb Selskabsbeskatning 60 ECTS Anbefalet forløb Erhvervsbeskatning 60 ECTS Obligatoriske fag Juridisk metode 3 ECTS Obligatoriske fag Juridisk metode 3 ECTS Selskabsbeskatning Erhvervsbeskatning International skatteret Fordringer, gæld og ejendomme Aktier og finansielle kontrakter Aktier og finansielle kontrakter Valgfrie fag Fordringer gæld og ejendomme Valgfrie fag Momspligt og -grundlag International selskabsskatteret Momsfradrag og -fritagelser Transfer pricing Dødsboskifte og dødsboskatteret Masterprojekt 12 ECTS Masterprojekt 12 ECTS

6 6 mas master i skat Master i Skat er et godt ef ter - uddannelsestilbud for Skatteankestyrelsens medarbejdere. Da vi især efterspørger fagspecifik viden, er det væsentligt, at uddannelsen også kan gennemføres som enkeltfag. At underviserne er udvalgt blandt de bedste eksperter inden for de enkelte emner, er med til at sikre et højt fagligt niveau. Susanne Dahl Ledende retsformand i Skatteankestyrelsen Masterprojekt Masterprojektet er et skriftligt afgangsprojekt, der skal demonstrere den studerendes videnskabelige og praktiske kompetencer og evnen til at formidle egen viden. Det obligatoriske fag Juridisk Metode skal bestås før deltagelse på masterprojektet. Masterprojektet er på max. 50 sider, og den forsvares ved mundtlig eksamen på en time. Juridisk metode Professor, Jane Bolander Afsluttes med afløsningsopgave. Masterprojektet kan skrives af to studerende og er i så fald på max. 75 sider. Vejledning Individuel vejledning (faglig vejledning) tildeles med 15 timer pr. afhandling. Professor, ph.d. Jane Bolander () Legalitetsprincippet Retssystemet og retskilderne Videnskabsteori Fortolkningsprincipper Domsanalyse Retssikkerhed Teorianvendelse Du kan vælge tre blandt de fem nedenfor anførte obligatoriske fag. De ikke valgte obligatoriske fag kan vælges som valgfrie fag. Erhvervsbeskatning Lektor, Ole Aagesen Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Skatteretlig periodisering Skattemæssige afskrivninger Virksomheder med flere ejere (interessentskaber, kommanditselskaber m.v.) Afgrænsninger inden for personskatteretten (lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, honorarmodtagere) Omdannelse af personlig virksomhed til kapitalselskab (A/S eller ApS) Virksomheds skatteordning og kapitalafkastordning Skatteretlig succession

7 mas master i skat 7 Selskabsbeskatning (Aktieselskabsbeskatning) Partner, Susanne Kjær KPMG Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Subjektiv skattepligt Udbyttebeskatning Sambeskatning Omstrukturering Rekonstruktion Master i skat er en fantastisk mulighed for efteruddannelse på et højt fagligt niveau. Der er tale om et meget spændende miljø, hvor deltagerne i uddannelsen har været ansatte i det offentlige, private virksomheder samt rådgivere. Underviserne har formået både at sikre et meget højt fagligt niveau, og har aktivt deltaget i diskussioner i de enkelte fag. Et uddannelsestilbud der kan tages som enkeltfag tilpasset den enkeltes faglige ønsker eller som en samlet masteruddannelse Ole Birk Petersen og Annette Fester Afdelingsdirektører, Danske Bank, Private Banking Elite, Master i skat, LL.M. Fordringer, gæld og ejendomme Lektor, Inge Langhave Jeppesen Syddansk Universitet Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Aktier og finansielle kontrakter Fagdirektør, Preben Underbjerg Poulsen Skatteministeriet Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. International skatteret Adjunkt, Katja Joo Dyppel Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Kursgevinstloven, fordringer og gæld Afskrivningsloven, beskatning af genvundne afskrivninger Ejendomsavancebeskatningsloven Opgørelse og beskatning af ejendomsavancer Finansielle markeder og deres særlige produkter Kursgevinstloven, finansielle instrumenter Aktieavancebeskatning, gevinster og tab Udbyttebeskatning og maskeret udlodning Medarbejderaktier Grundprincipperne i den internationale skatteret Globalindkomstprincippet og den subjektive skattepligt Forholdet mellem intern ret, dobbeltbeskatnings-aftaler og EU-skatteretten Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder diskriminationsforbud Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland Lempelse af international dobbeltbeskatning Fast driftssted Fysiske personer, sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag m.v. Til- og fraflytning, fysiske personer

8 8 mas master i skat Valgfrie fag Valgfrie fag Skatteområdet er utroligt komplekst og foranderligt, og det er derfor af stor betydning for virksomhederne, at der uddannes medarbejdere, som forstår reglerne, praksis og den skatteretlige metode. Jeg har selv haft flere af mine medarbejdere på uddannelsen Master i Skat på, og den passer perfekt til vores behov for uddannelse af skattemedarbejdere. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale uddannelsen Christer Tønder Bell Skattechef, LEGO Der kan vælges tre af de følgende fag. International selskabsskatteret Adjunkt, Peter Koerver Schmidt Skatteproces Specialkonsulent, Martin Nors Hansen Skatteankestyrelsen Tillægsmodul Subjektiv skattepligt National sambeskatning Genbeskatning af underskud International sambeskatning Til- og fraflytning Ledelsens sæde Tynd kapitalisering, renteloft og EBIT Personselskaber i international sammenhæng Gensidige aftaler og voldgiftskonvention Skattemyndighedernes organisation og kompetence Ansættelsesfrister og forældelse Klagebehandling, skatteforbehold, omgørelse, omvalg Domstolsprøvelse, omkostningsgodtgørelse, syn og skøn Forventningsprincippet og bindende svar Sagsbehandlingsregler Skatterettens kilder og polycentrisk metode Afgiftsproces Skattestrafferet Årsrapport og skatteregnskab Lektor, Michael Andersen Årsrapportens opbygning og principper IAS-standardernes betydning Konverteringsproblemer Regnskabsmæssig periodisering og værdiansættelse Forskelle mellem årsrapporten og skatteregnskabet Regnskab i fremmed valuta Koncernregnskab og sambeskatning

9 mas master i skat 9 Momspligt og -grundlag Partner, Søren Engers Pedersen Baker Tilly Afgiftspligtig person Økonomisk virksomhed Afgiftspligtig transaktion Momsgrundlag Internationale transaktioner Master i skat kan anbefales som efteruddannelse og overbygning på en kandidatgrad. Jeg fik mine forventninger indfriet, både med hensyn til fagligt indhold og fagligt miljø. Da deltagerne kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og da underviserne er specialister, opnås en mere nuanceret forståelse for fortolkning og beregninger. Udvidelsen og værdien af det faglige netværk skal også fremhæves Advokat (L) Lærke Hesselholt Advokatfirmaet Lead, Master i Skat, LL.M. Momsfradrag og -fritagelser Partner, Søren Engers Pedersen Baker Tilly Transfer pricing Tax partner, Martin Nielsen KPMG Dødsboskifte og dødsboskatteret Professor, Jacob Graff Nielsen Københavns Universitet Fradragsret Fritagelser Investeringsgoder Lønsumsafgift Afgiftsgodtgørelser Lovgrundlag og korrektionsadgang TP metoder og praktisk anvendelse Immaterielle rettigheder og royalties Finansielle transaktioner Værdiansættelse MUA, EU-voldgift og APA Skattekontrol Økonomistyring m.v. Praktiske udfordringer for virksomhederne Skifteformer og bobehandlingsmåder Værdiansættelse og boafgift Skiftede og uskiftede dødsboer Skattefritagne og ikke skattefritagne dødsboer Indkomstopgørelse og skatteberegning Succession, realisation og afståelse Beskatning af udlodning Insolvensret og beskatning Professor, Jane Bolander Rekonstruktionsret Konkursret Årsrapport med negativ egenkapital Rekonstruktionsskatteret Akkord-, konkurs- og likvidationsskatteret EU-ret Professor, Søren Friis Hansen Institutionerne Retskilderne Fortolkningsprincipper/metode Reglerne om det indre marked Konkurrence- og statsstøtte reglerne EU-selskabsret

10 10 mas master i skat Eksamen/valgfrie fag Valgfrie fag afsluttes enten med en tre timers skriftlig eksamen, mundtlig eksamen, eller en mundtlig evaluering fx. af et problemorienteret projektarbejde, hvor man fordyber sig i et afgrænset delområde. Der kan tages udgangspunkt i en konkret problemformulering relateret til deltagernes daglige arbejde, hvor problemstillingen belyses gennem litteraturstudier og andre former for informationsindsamling. Projektproblemet kan således være af både teoretisk-analytisk og praktisk-analytisk karakter. Projektarbejdet kan være gruppebaseret. Den mundtlige evaluering danner grundlag for en individuel bedømmelse. Projektvejledning kan varetages af den pågældende fagkoordinator og kan foregå som web-baseret fjernundervisning med seminarer. Litteratur og pensum Til hvert fag vil der blive udarbejdet litteratur- og pensumlister, ligesom der vil blive udarbejdet undervisningsmotivationer, der på dispositionsniveau angiver indholdet i de enkelte lektioner.

11 mas master i skat 11 Praktiske oplysninger Adgangskrav For at få adgang til Master i Skat skal du mindst have: relevant bacheloruddannelse relevant mellemlang uddannelse - (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse Der kan også efter en konkret vurdering optages ansøgere, der har uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med en af de nævnte uddannelser. Uddannelserne til HA, HA(jur.), HA(jur. skat), BAC(jur), SKATs fuldmægtiguddannelse, Diplomuddannelsen i skat og HD(R) opfylder adgangskravene. Du skal endvidere kunne dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring opnået efter adgangsgivende eksamen inden for de områder, som Master i Skat dækker. Der vil blive foretaget en samlet individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, herunder om erhvervsarbejdet kan anses for relevant. Merit Det er muligt at få merit for fag på andre Masteruddannelser. Ansøgning om merit behandles individuelt i Studienævnet. Studiebetingelser og arbejdsindsats Master i Skat er tilrettelagt på en sådan måde, at der som udgangspunkt undervises én dag hver anden uge. Der er i alt syv undervisningsdage pr. fag. På fagene Juridisk metode og Afgiftsproces og skattestrafferet er der 3 undervisningsdage. Undervisningstiden er fra kl. 9:00 til 15:10. Deltagelse i undervisningen er forbundet med hjemmearbejde til forberedelse m.v. Du skal forvente at afsætte 9-12 timer pr. undervisningsdag. Tilmelding Du kan to gange årligt søge om optagelse på Master i Skat: 1. maj for optagelse til efterårssemestret 1. december for optagelse til forårssemestret Ansøgningsskemaer sendes til Dalgas Have 15, SV Frederiksberg mrk. Master i Skat. Ansøgningsskema kan hentes på Priser Priserne kan ses på Yderligere information Faglige spørgsmål Professor Jane Bolander Telefon Lektor Ole Aagesen Telefon Praktiske spørgsmål Programkoordinator Helle Ibæk Telefon Linkedin Tilmeld dig uddannelsens LinkedIn gruppe Master i skat på.

12 12 Master i Skat Den højeste kompetence inden for skat mas master i skat Copenhagen Business School Dalgas Have Frederiksberg Tel:

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende fra efteråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere