Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening"

Transkript

1 Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter. 6. Græsslåning og afbrænding. 7. Generalforsamling. 8. Dagsorden. 9. Ekstraordinær generalforsamling. 10. Afstemningsregler. 11. Referater. 12. Retslig stilling. 13. Bestyrelse. 14. Bestyrelsens beføjelser. 15. Bestyrelsesmøder. 16. Regnskab m.v. 17. Opløsning af foreningen. Bilag 4 1

2 1. Foreningens navn er Bolværkets Grundejerforening. Foreningens område er de ejendomme, som er beliggende på den sydlige del af delområde 3 i lokalplan nr Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. Hillerød byråd er berettiget til at ændre eller udvide grundejerforeningens område og evt. fastsætte de nærmere betingelser herfor. 2. Alle ejere af parceller indenfor det i 1 angivne område har ret til og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Kun parcelejere kan være medlemmer. Hillerød Kommune er uden stemmeret berettiget til at give møde på de af foreningen afholdte generalforsamlinger og medlemsmøder. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer betaler ved indtræden indskud som fastsat i 5. Meddelelse om ejendommens erhvervelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance med betaling af kontingent og / eller anden ydelse eller bidrag pålignet i henhold til 5, er pligtig til at udrede det skyldige beløb med evt. tillæg af strafgebyr og renter, jfr. 5, og får først de med medlemskabet forbundne rettigheder, når dette er sket. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser, herunder navnlig at forestå de i forannævnte deklaration pålagte fællesopgaver med hensyn til vedligeholdelse af vej og stisystemet samt indretning og vedligeholdelse af grønninger og fællesarealer m.m. 2

3 4. Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, med mindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde, herunder godkendelse af Hillerød byråd, vedtager anden hæftelse for den enkelte, konkret angivne forpligtigelser. 5. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen og for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales halvårligt forud og forfalder til betaling henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Indbetales kontingentet ikke inden en måned efter forfald og indskuddet ikke inden en måned efter påkrav, tillægges der et strafgebyr på kr. 100,00. Der betales kontingent for hver parcel et medlem ejer. 6. Medlemmerne er pligtige til at holde grundene så de ikke er til vedvarende gene for naboerne. Grunden må ikke gro til og der må ikke henstå affald. Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, vil grunden, 14 dage efter givet skriftligt varsel fra grundejerforeningen, blive renset på foreningens foranledning. De afholdte udgifter hertil vil blive opkrævet hos grundejeren. Anvendelse af motorplæneklippere og andre motordrevne redskaber må kun finde sted under hensynstagen til de omkringboende naboer. Afbrænding af affald må ikke finde sted. Brug af grill og bålsted må kun finde sted under almindelig hensynstagen til naboerne. Den fælles grønning skal henlægge som åbne græsarealer, og vedligeholdes i henhold til gældende gartner aftale. De havearealer, der hører til de enkelte boliger, må kun hegnes med levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn mod nabohaver og fællesarealer. Hegnet må ikke have en højde over 1,8 m. Efter grundejerforeningens nærmere godkendelse, må der opføres hegn mod nabohaverne i en længde af 5 m fra facaden og i en højde på maximalt 2 m. Medlemmerne er pligtige til at være medlem af den fælles bygningsforsikring som tegnes af bestyrelsen. Bebyggelsens vinduer og hoveddøre skal holdes i hvid farve. Øvrige ændringer på bebyggelsens oprindelige udvendige udseende, skal forelægges og godkendes af bestyrelsen. Vedligeholdelse af carporte og skure er et fælles anliggende, som påhviler grundejerforeningen og som afholdes over grundejerforeningens budget. Vedligeholdelse af den enkelte ejendoms udvendige facader herunder murstensgavle, tag og tagrender påhviler den enkelte ejer af ejendommen, som også afholder udgifterne hertil. 3

4 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen skal så vidt muligt afholdes i Hillerød kommune. Bestyrelsen kan, såfremt det viser sig vanskeligt at fremskaffe lokaler i Hillerød kommune, træffe bestemmelse om, at generalforsamlingen skal afholdes andetsteds. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem, samt ved brev til Hillerød kommune, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, advokat for, eller revisor i foreningen. Indkaldelse skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, i tilfælde af forslag om vedtægtsændringer med angivelse af disses ordlyd, og på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden. Kun foreningens medlemmer, deres husstand og repræsentanter for kommunen har adgang til generalforsamlingen. 8. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent og indskud. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hende senest 15. januar. 4

5 En eller flere af byrådet udpegede repræsentanter skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder, og har ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner. 9. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til hvert enkelt medlem samt ved brev til Hillerød kommune med mindst 14 dages og højest 21 dages varsel med angivelse af de til forhandling af fastsatte emner. 10. Alle valg og almindelig foreliggende sager afgøres ved simpel stemme flertal. Hver parcel har en stemme, uanset om parcellen har en eller flere ejere. Såfremt et medlem er ejer af flere parceller kan denne højest afgive 5 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt når 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved en fuldmagt som er afleveret til bestyrelsen. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det forskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldig godkendes af Hillerød byråd. 11. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne umiddelbart efter. 12. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter eller lokalplanen for området måtte træffes af bestyrelsen, 5

6 er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmer er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsen opfyldelse. 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og skal være tilgængelig for foreningens medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere faglig assistance til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, af generalforsamlingen tillægges bestyrelsesmedlemmerne rimelige honorarer. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 14. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst et af bestyrelsens øvrige medlemmer. 6

7 15. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I bestyrelsesmøder kan de valgte suppleanter deltage uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmeflerhed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort, eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående afsnit måtte træde ud af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 16. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformand og et medlem af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører autoriseret regnskab, samt medlemsfortegnelse. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Den samlede bestyrelse kan give fuldmagt til kassereren til at klare de daglige forretninger, herunder fuldmagt til brug af netbank. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse. Kontoen skal kunne overvåges af formanden og næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke væsentligt overstige kr Vejfonden står på en særskilt konto. Kassereren kan kun hæve fra vejfonden efter en bestyrelsesgodkendelse. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskaber afleveres af kassereren til formand og bestyrelse senest den 25. januar. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, således at regnskabet er færdigbehandlet til godkendelse af bestyrelsen senest 10. februar. Regnskabet tilsendes medlemmerne til gennemsyn senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. 7

8 17. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Hillerød kommunes godkendelse. I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens nettoformue Hillerød kommune til formål indenfor grundejerforeningens område. Opløses grundejerforeningen, eller bliver den ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, som der tilkommer grundejerforeningen at træffe af Hillerød byråd. Vedtægterne er revideret og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 23. marts På bestyrelsens vegne, Bolværket den, / / / Foranstående vedtægter godkendes. Hillerød Byråd, Hillerød den / 8

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere