LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune"

Transkript

1 LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt

2 S 1 - Det lejede: Det lejede omfatter den oprindelige Løjt Kirkeby Danske Børnehave, og dermed dele af ejendommen Kirketoften 9, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, hvilken bygnings samlede areal ifølge BBR udgør 245 m^ samt 60 m^ kælder og den tilhørende grund med legeplads på m^. Det nærmere omfang af lejemålet fremgår af vedlagte bilag 1, hvor det lejede er særskilt beskrevet. Parterne er enige om at lægge det angivne areal til grund, således at afvigelser ved en evt. senere opmåling ikke medfører nogen ret til at kræve lejevilkårene ændret, herunder størrelsen af den aftalte leje. S 2 - Det lejedes anvendelse: Det lejede skal anvendes til daginstitution i h.t. dagtilbudslovens 19, stk. 3. Lejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den i nærværende anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende. Lejemålet må ikke uden udlejers udtrykkelige skriftlige samtykke anvendes til andet formål, det være sig helt eller delvist. Lejeren skal respektere de servitutter og andre ejendoms byrder, der er tinglyst på ejendommen på tidspunktet for tinglysningen af nærværende lejekontrakt. g 3 - Overtagelse: Lejemålet overtages den 1. januar Side 2

3 S 4 - Opsigelse: Lejemålet er fra begge parters side uopsigeligt indtil Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 9 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned. Lejeaftalen kan således tidligst opsiges den 31. marts 2013 og dermed med virkning fra 1. januar g 5 - Den årlige leje og regulering heraf: Den årlige leje (basislejen) er aftalt til kr. for bygning 1, somjfr. BBR udgør 245 m^, ekskl. kælder. Lejen forhøjes én gang årligt, hver den 1. august i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i det nævnte indeks fra juni til juni. Reguleringen sker første gang den i overensstemmelsen med udviklingen i indekset fra juni 2012 til juni Reguleringen sker på grundlag af den gældende leje, således inklusiv alle tillæg til lejen, såsom forhøjelser i medfør af forbedringsforhøjelser, skatter, afgifter etc. Beregningsmodel: gældende samlet årsleje x nyt indeks gammelt indeks = ny årsleje Reguleringen sker første gang den Reguleringen sker på grundlag af den gældende leje. Det præciseres således, at der foretages regulering af den akkumulerede leje. Det præciseres endvidere, at nærværende reguleringsaftale ikke er til hinder for regulering i overensstemmelse med Erhvervslejelovens regler, herunder regulering med henvisning til Erhvervslejelovens 13 (vedrørende markedsleje). Lejer er forpligtet til at tilmelde sig betalingsservice, således at der sker direkte overførsel af betalinger fra lejer til den af udlejer oplyste konto. S 6 - Depositum: Det er aftalt, at lejer, som er Aabenraa Kommune, ikke stiller depositum eller anfordringsgaranti. Side 3

4 g 7 - Skatter og afgifter: Uanset aftalt uopsigelighed og uanset særligt aftalte reguleringsklausuler kan lejen forhøjes som følge af stigninger i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen, eller ved pålæg af nye afgifter. Lejeforhøjelsen beregnes i forhold til de skatter og afgifter, der er pålagt den og som anses som en bestanddel af lejen. Dog tages der udgangspunkt i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen ved første skatteansættelse efter ejendommens opførelse, selv om denne skatteansættelse først finder sted i senere kalenderår end det, der ligger til grund for beregningen i første punktum. S 8 - Driftsudgifter: Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, inkl. afgifter til eventuel målerleje, betales af lejeren direkte til forsyningsselskabet i henhold til særskilt måler. Lejeren har pligt til at lade sig registrere hos forsyningsselskabet som selvstændig bruger. Udlejeren sørger for sædvanlig bygnings- og brandforsikring, men ikke glasforsikring. såfremt lejerens brug af det lejede medfører skader på ejendommen, påhviler det lejeren at betale udgifter op til et maksimum på kr. pr. skade. Betalingen skal ske senest 7 dage efter påkrav. Betalingen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. såfremt lejerens brug af det lejede medfører en forøgelse af udlejerens præmieudgift til forsikringer vedrørende ejendommen m.v., påhviler det lejeren at betale den forøgede forsikringspræmie. Betalingen skal ske senest 7 dage efter påkrav. Betalingen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. S 9 - Udgifter til varme, varmt vand og vand: Lejer sørger for at blive registreret som selvstændig bruger hos el-forsyningen, varmeforsyningen samt hos vandværket. Lejer betaler en gang årligt vandafledningsafgift, som udlejer opkræver, så snart afregning fra Aabenraa Kommune foreligger. Side 4

5 S 10 - Betalingstid og sted: Alle ydelser fra lejeren betales månedsvis forud på det sted, som udlejeren har anvist. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller grundlovsdag, er betaling den følgende hverdag rettidig. Betaling af 1 måneds husleje sker første gang i måneden før faktisk overgang. Herefter betales husleje den 1. i hver måned, første gang 1 måned efter faktisk overgang. Alle betalinger er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. S 11 - Udlejerens adgang til, arbejder i og forandringer af det lejede: Udlejeren og/eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. Udlejeren kan altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede. Varsling af iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig og med en frist på mindst 8 uger. Det samme gælder arbejder udenfor det lejede, hvis arbejderne indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejerens adgang til eller brug af det lejede under eller efter arbejdernes gennemførelse. Ethvert arbejde, som udlejeren iværksætter, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer. S 12 - Lejerens ændringer af det lejede: Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage ændringer af det lejede. Lejeren har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, med mindre udlejeren godtgør, at ejendommens el- og afløbskapacitet og lign. ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden installationen foretages. Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige myndigheder og krav fra forsyningsvirksomheder m.v. Har lejeren foretaget ændringer, installationer m.v. i det lejede efter aftale med udlejer, tilhører installationerne m.v. udlejeren, med mindre der i den konkrete situation indgås anden aftale. Lejeren har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer m.v. Opstilling af skure, containere etc. må ikke ske på det lejede areal uden udlejers udtrykkelige samtykke. Side 5

6 Det er ikke tilladt at have dyrehold uden udlejers skriftlige tilsagn. g 13 - Skiltning: Lejeren har ret til at foretage skiltning på mure, døre og vinduer, der hører til det lejede i det omfang, det er sædvanligt efter forretningens og ejendommens art. Udformning og placering skal opfylde offentligretlige forskrifter og myndighedskrav og må ikke være til gene for ejendommen, dens brugere, brugere af omliggende ejendomme eller øvrig skiltning på ejendommen. Det skal tilstræbes, at bygningen fremtræder med et ensartet præg. Skiltningen skal i alle tilfælde på forhånd godkendes af udlejeren. Ved lejemålets ophør, er lejeren forpligtet til at fjerne skiltningen. S 14 - Renholdelse m.v.: Lejeren sørger selv for bortskaffelse af alt eget affald. Emballage og lignende må ikke henstilles udenfor det lejede. Enhver renholdelse af ejendommens udenomsarealer, herunder fejning, snerydning og glatførebekæmpelse påhviler lejeren. Det lejede og ejendommens udenomsarealer skal til enhver tid fremstå i pæn og renholdt stand. S 15 - Vedligeholdelsespligt: Lejeren har den fulde indvendige vedligeholdelsespligt. Bortset herfra påhviler vedligeholdelsespligten udlejer for så vidt angår bygningen. Vedligeholdelsespligten, herunder anskaffelsespligten vedr. udenomsarealerne, herunder legeplads, legeredskaber mv. påhviler lejer i fuldt omfang. Lejerens vedligeholdelsespligt efter foregående afsnit omfatter følgende: Maling, hvidtning og tapetsering, gulve og gulvbelægning, herunder tæpper, maling af vinduesrammer indvendig, installationer af fast inventar af enhver art, herunder VVS-installationer, el-installationer, rensning af afløb, indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. Side 6

7 Det lejede skal til enhver tid fremtræde i velvedligeholdt stand. Udlejeren og hans repræsentanter er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, hvorvidt lejerens vedligeholdelsesforpligtelse er opfyldt. Lejeren er forpligtet til straks at udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder, som udlejeren kan kræve til opfyldelse af lejerens vedligeholdelsesforpligtelse. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter modtagelse af skriftligt påkrav har udført et påkrævet vedligeholdelsesarbejde, er udlejeren berettiget til at lade arbejdet udføre for lejerens regning. Det beløb, som udlejeren har lagt ud til dette formål, skal betales af lejeren senest 7 dage efter påkrav. Betaling af dette beløb anses som pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. S 16 - Lejeforholdets ophør. Lejerens fraflytning: Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til besigtigelse af det lejede med henblik på genudlejning. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal dog være mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Besigtigelsen kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder. Såfremt lejeren ikke er til stede, eller er repræsenteret ved anden, kan besigtigelse kun finde sted, såfremt udlejeren eller fast repræsentant for denne deltager i besigtigelsen. Nar lejeforholdet er opsagt af lejeren eller af udlejeren, uden at lejeren har gjort indsigelser mod opsigelsen, har udlejeren ret til at skilte på ejendommens facade eller i lejemålets vinduer med et skilt med teksten "Til leje" tillige med angivelse af, hvem henvendelse kan rettes til om leje. Med mindre andet er aftalt, skal lejeren fraflytte det lejede senest 14 dage forinden lejeforholdets ophør af hensyn til det lejedes istandsættelse. Ved vanrøgt eller anden uforsvarlig omgang med det lejede er lejeren endvidere forpligtet til at betale leje i perioden fra lejeforholdets ophør og indtil istandsættelse har fundet sted. Istandsættelsen, der sker ved udlejerens foranstaltning, idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet, skal ske uden ufornødent ophold. Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for lejerens regning. Udlejeren skal forinden have afgivet påkrav til lejeren med angivelse af en rimelig frist, som skal være udløbet, uden at lejeren har fjernet sine ejendele. Lejeren er endvidere forpligtet til at betale leje, indtil bortfjernelsen har fundet sted samt erstatte udlejeren ethvert tab i den anledning, f.eks. lejetab og erstatning til en anden lejer. såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejeren at leje andre lokaler, hverken før eller efter ombygning/genopførelse. Side?

8 g 17 - Det lejedes stand ved fraflvtning: Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og i samme stand som ved overtagelsen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det lejede ved indflytning var i velvedligeholdt stand. Der vil i forbindelse med indflytning ske en dokumentation af det lejedes stand i form af billeder. Det lejede skal af lejeren på fraflytningstidspunktet afleveres fuldstændigt rengjort. Er dette ikke tilfældet, vil rengøring blive foretaget for lejerens regning. Umiddelbart efter fraflytningstidspunktet skal lejeren aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende. Dette gælder også nøgle til låse, som lejeren har isat. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låse ske for lejerens regning. g 18 - Afleveringsforretning og reklamation: Udlejeren indkalder med mindst 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der - med mindre andet aftales - skal afholdes snarest muligt og senest 1 uge efter fraflytningen. Udlejeren skal for at kunne gøre mangelskrav gældende mod lejeren fremsende skriftligt krav mod denne senest 4 uger efter fraflytningsdagen. Denne frist gælder dog ikke, såfremt lejeren har handlet svigagtigt, eller manglerne ikke kan erkendes ved sædvanlig agtpågivenhed. I sidstnævnte tilfælde skal udlejeren rette henvendelse til lejeren senest 4 uger efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget. g 19 - Lejerens omsorgspligt m.v.: Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. Lejeren er erstatningsansvarlig for skader på ejendommen, herunder legeplads og legeredskaber, der forvoldes af lejeren, hans personale eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold. Side 8

9 g 20 - Misligholdelse: Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, er den anden part berettiget til at hæve lejeaftalen, såfremt det hævebegrundende forhold ikke bringes til ophør uden ugrundet ophold efter skriftligt påkrav herom. Ved lejeforholdets ophævelse på grund af misligholdelse, er den misligholdende part forpligtet til at betale den anden part erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet omfatter også driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved misligholdelse forstås følgende situationer: Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke et betalt rettidigt, når det lejede benyttes til andet end aftalt, når lejer modsætter sig udlejers adgang til det lejede, når det lejede vanrøgtes, når lejer helt eller delvist overlader det lejede til en anden, når god skik og orden tilsidesættes eller når lejer misligholder sine forpligtigelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet. Det skal bemærkes at foranstående er eksempler, og at listen således ikke er udtømmende. Foreligger der misligholdelse fra lejers side, skal udlejer afgive et skriftligt påkrav om at misligholdelsen skal ophøre inden en af udlejer fastsat frist. Påkravet skal desuden udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves med omgående virkning når misligholdelsen ikke er tilendebragt inden udgangen af den af udlejer fastsatte frist. Sidste rettidige betalingsdag af leje og andre pligtige pengeydelser er 5 hverdage efter forfaldstid. Afgiver udlejer efter udløbet af den nævnte frist et påkrav, skal den pligtige pengeydelse, herunder huslejen være udlejer i hænde senest 5 hverdage efter modtagelsen af påkravet. Har udlejer ikke modtaget den pligtige pengeydelse, kan udlejer ophæve lejemålet med øjeblikkelig virkning. S 21 - Fremleje, bortforpagtning: Lejer har ikke ret til at fremleje eller bortforpagte det lejede helt eller delvist. Lejer har ikke afståelsesret i overensstemmelse med Erhvervslejelovens regler. S 22 - Tvister, værneting: Enhver tvist mellem nærværende lejeforholds parter afgøres af byretten i Sønderborg som rette værneting. Side 9

10 S 23 - Tinglysning: Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade sit eget eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten respekterer de på tidspunktet for tinglysning af nærværende lejekontrakt tinglyste servitutter og andre ejendomsbyrder samt nuværende og fremtidige tinglyste hæftelser for lån i danske realkreditinstitutter. Aflysning af lejekontrakten kan finde sted på grundlag af lejerens skriftlige opsigelse af lejeforholdet eller på grundlag af en udskrift af fogedprotokollen, hvoraf fremgår, at lejeren er blevet udsat af det lejede. Aflysning finder i øvrigt sted efter dansk rets almindelige regler. Omkostninger ved aflysningen betales af lejeren. Såfremt udlejeren foranstalter og betaler for aflysningen, er udlejeren berettiget til at anvende depositum til dækning heraf. S 24 - Kontraktsændringer: Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende. Medmindre andet fremgår af parternes aftale, skal ændringer og tilføjelser til denne kontrakt ikke indebære, at der anses at foreligge en ny lejeaftale mellem parterne. g 25 - Lovændringer: Ved ændringer i lovgivningen om erhvervslejemål, der træder i kraft efter indgåelsen af denne aftale, skal de lovbestemmelser, der gælder på aftaletidspunktet, fortsat være gældende, medmindre andet fremgår af denne aftales bestemmelser. S 26 - Kontraktsomkostninger: Eventuel tinglysningsafgift betales af lejeren. I øvrigt betaler hver part de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller anden assistance i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Side 10

11 g 27 - By- og Boligministeriets tjekliste: By- og Boligministeriets tjekliste er vedlagt denne lejekontrakt som bilag 2. Parterne erklærer ved deres underskrift tillige, at de forinden lejekontraktens underskrivelse er blevet opfordret til dels at gennemgå denne, dels at søge rådgivning hos advokat eller anden sagkyndig, såfremt den pågældende ikke selv besidder sådan sagkundskab. Nærværende lejekontrakt underskrives i 2 ligelydende eksemplarer. BILAG: Bilag 1: BBR-meddelelse af Bilag 2: By- og Boligministeriets tjekliste. Aabenraa, den Aabenraa, den Som udlejer: Som lejer: Side 11

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere