Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard"

Transkript

1 Års beretning 2007

2 2 domea årsberetning 2007 Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Villy Brejning Ole Klenke Lars Henriksen Svend Erik Johansen Uffe Frejdal Nielsen Irene Vous Kaj Ringsted Jens Klokhøj Michael Ziegler Søren Geckler Forsidefoto er fra Lillevangsvej, Fredensborg

3 domea årsberetning Lillevangsvej Fredensborg Domea: 157 boligorganisationer med cirka bestyrelsesmedlemmer Til stede i 76 af landets 98 kommuner Har 179 administrative medarbejdere Har cirka 450 ejendomsfunktionærer Har 9 regionskontorer samt 3 lokalkontorer Domea årsberetning 2007 REVISOR BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab bankforbindelse Danske Bank Direktion Jørn Ravn, adm. direktør LEDERGRUPPE Jørn Ravn, adm. direktør Bent Fjord, økonomidirektør Thomas Holluf Nielsen, kundechef hjemsted Holbæk kommune Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks København K Tlf Fax

4 4 domea årsberetning 2007 Forening og forretning - hånd i hånd Lillevangsvej Fredensborg Slotsbryggen Boligselskabets Vendersbo, Nykøbing F. Domea: Har mere end boliger Har cirka beboere Er etage-ejendomme i 45 % af bebyggelserne Er tæt/lav i 55 % af bebyggelserne (rækkehus) Har cirka boliger i øst Har cirka boliger i vest Ved beslutningen i 2005 om at etablere Domea forudså bestyrelsen og den daglige ledelse, at der ville være behov for en periode på tre år til at gennemføre fusionen. En stor fusion kræver mange forandringer og omstillinger. Der blev etableret en overgangsbestyrelse med en funktionsperiode frem til sommeren 2007, og der blev opstillet et treårigt budget for fusionen. Ligeledes blev der lagt treårige planer for den samlede virksomheds udvikling markerer således afslutningen på den første rigtig store fusion i den almene boligsektor i Danmark. Derfor var 2007 også året, hvor de sidste brikker faldt på plads og året, hvor der var kræfter til at kikke fremad og sætte nye ambitiøse mål for Domeas udvikling. Med udgangen af 2007 er Domea for alvor klar til at spille en betydelig rolle. Vi er en boligorganisation, der står solidt plantet på den foreningsmæssige tradition for den almene sektor. Men vi drives også af og med forretningsmæssige mål for kundetilfredshed, effektivitet og omkostningsbevidsthed. Domea stiler efter at være den virksomhed blandt almene forretningsførerselskaber, som bedst evner at forene det lokalt forankrede beboerdemokrati - hvor der er plads til det lokale særpræg - med den moderne virksomheds værktøjer. Det vil sige udnyttelse af stærke og professionelle kompetencer inden for byggeri, byggestyring, økonomi, IT, kommunikation og beboerservice. Vi stræber efter at bruge vores professionelle kompetencer til konstant at forbedre vores tilbud til de lokale samarbejdspartnere både boligorganisationer og kommuner. Domeas udvikling i 2007 har på alle virksomhedens planer båret præg af denne ambition. Bestyrelsen og Domeas daglige ledelse har derfor i efteråret 2007 besluttet en strategi og en række konkrete planer for den kommende periode. Domea har et stort potentiale for styrkelse af de forretningsmæssige resultater. En stærk økonomi er også i en non-profit boligorganisation en væsentlig forudsætning for at kunne skabe den udvikling, som Domea skal gennemgå i de kommende år.

5 domea årsberetning Domeas egenkapital er ganske solid og giver os mulighed for i et vist omfang at gennemføre omkostningskrævende forandringer uden at skulle opkræve højere priser på vores kerneydelser. Vi har nu et stærkt fundament til i de kommende år at sikre en god balance i den grundlæggende drift. Vi har gode produkter og har i 2007 taget hul på en fremadrettet opstramning af den økonomiske styring. Det skal blandt andet ske med en øget decentralisering af økonomiansvar, løbende controlling fra centralt hold m.v blev også året, hvor Domea kunne starte en kundeorienteret fornyelsesproces. Den vil i de kommende år sætte sig spor både på de indre linjer i Domea og ikke mindst i forholdet til de mere end 150 lokale boligorganisationer, som har valgt Domea som administrator. Domea vil med udgangspunkt i den nu gennemførte fusionsproces gradvist udvikle sig med fokus på kundeorientering, decentralisering og professionalisering. Dette vil være dagsordenen for 2008 og de kommende år. Der er mange arbejdsområder og indsatser, som kunne fortjene at blive nævnt i Domeas årsberetning, men vi har valgt at trække nogle få frem, som vi synes markerer områder, der er særligt relevante for både en ekstern og en intern vurdering af Domeas aktiviteter i Teglgårdsvej Humlebæk

6 6 domea årsberetning 2007 Kunderne siger, de er tilfredse Domea gennemførte i 2007 for første gang en kundeundersøgelse blandt alle cirka medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelser. Vi ville have et præcist billede af, hvordan de lokale boligselskaber er tilfredse med Domeas ydelser med henblik på eventuelt forbedringspotentiale. 750 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer deltog aktivt i undersøgelsen. Det svarer til 47 procent det anser vi for en tilfredsstillende svarprocent for at kunne give et brugbart billede. 87 procent var enten meget tilfredse eller tilfredse med at have Domea som forretningsfører for deres afdeling/boligorganisation. Endnu flere 89 procent gav udtryk for, at de betragter Domea som mere attraktiv eller lige så attraktiv som konkurrerende boligadministrationer. Den høje score begrundes især med regionskontorernes og deres medarbejderes indsats, men også Domea Magasinet og de øvrige informationstiltag fra Domea er med til at skabe en god kundetilfredshed. Domeas bestyrelse og daglige ledelse har brugt tilbagemeldingerne fra undersøgelsen som konkret input til justering af kursen i Domea i de kommende år. Allerede nu har det ud- møntet sig i optimering omkring bedre leverancer og overholdelse af tidsterminer vedrørende regnskabs- og budgetarbejdet. Et andet fokusområde, der udspringer af undersøgelsen, gælder forbedringer af informationsværdien af Domeas skriftlige kommunikation til beboerne for eksempel ved større renoveringsarbejder. Helt konkret har Domeas bestyrelse med afsæt i undersøgelsen igangsat en række projekter inden for områderne Kundeservice, Produkter & Ydelser, Image samt Uddannelse. Målsætningen lyder på at opnå en score på mindst 80 ud af 100 mulige i den kundeundersøgelse, som følger i De udpegede indsatsområder svarer meget præcist til de højest prioriterede indsatsområder i Domeas treårige Masterplan fra Ifølge Masterplanen vil Domea dog også styrke indsatsen på de felter, der nedenfor er markeret med grøn farve. Det er i forvejen styrkepositioner, der alle er med til at trække gennemsnittet op. En række initiativer vil i 2008 og 2009 resultere i en yderligere styrkelse af nærheden og samhørigheden mellem de lokale boligorganisationer og Domeas regionale boligcentre. Kundeorienteret værdikæde Domea Organisationsbestyrelser Information 78 Kundeservice 71 Produkter & Ydelser 69 Regionskontor 78 Regionschef 82 Det har altid handlet om god service det gør det fortsat Regionschef Vestsjælland, Peter Esbjørn Generelt samarbejde Image Uddannelse Magasin 82 Vores kundeservice er baseret på lokalkendskab og en masse ekspertise i baglandet Regionschef Fyn, Klavs Hedelund

7 domea årsberetning Så mange lejligheder stod tomme i 3. kvartal 2007 Jylland Nord 120* Jylland Midt 20 Jylland Syd 17 Fyn 19 Sydsjælland og Øerne 44 Vestsjælland 0 Nordsjælland Vest 0 Nordsjælland Øst 0 Storkøbenhavn *En betydelig del af boligerne i Jylland Nord er kollegieværelser, som nedlægges eller ombygges til familieboliger Teglgårdsvej Humlebæk

8 8 domea årsberetning 2007 Analyser skal sikre fremtiden I det hele taget afventer Domea ikke blot bedre tider. Domea er aktivt gået i gang med systematisk at analysere mange af sine boligafdelinger over hele landet. Det foregår via et grundigt udredningsarbejde. Domea påbegyndte initiativet i 2007 og forventer at kunne udarbejde fremtidssikringsanalyser i Der er behov for betydelige investeringer, hvis mange almene boliger ikke skal tabe konkurrencen om at tiltrække lejere i de kommende år. Behovet gælder ikke nødvendigvis kun den enkelte bolig, mere den boligafdeling og det boligmiljø, som den er en del af. Domea vil gerne fremtidssikre og gå forrest, når det gælder helhedsorienterede indsatser både for så vidt gælder fysiske rammer som boligsociale forhold. Boligorganisationerne har taget rigtig godt imod Domeas forslag om at sætte systematisk ind for at sikre en stærk position i den fremtidige markedssituation. Vi forventer, at disse analyser vil sætte den enkelte lokale organisation i stand til at skabe overblik over sine fremtidige muligheder. Derigennem får bestyrelser og beboere mod på at gå i gang med at sætte en række større eller mindre forbedringsarbejder i gang. En fremtidssikringsanalyse er en meget grundig gennemgang af alle forhold i en boligafdeling. Den munder ud i en række beslutningsforslag til boligorganisationen. Forslag omkring initiativer, som kan igangsættes for at sikre, at boligafdelin- gen eller et givet boligområde øger sin attraktivitet i lokalområdet. Formålet er at sikre, at vores boliger vurderes som meget attraktive også om år når nye generationer af boligsøgende vender blikket mod Domeas ejendomme. Det drejer sig ofte om betydelige projekter, der er ganske bekostelige for eksempel elevatorbetjening, store altanløsninger, nye køkkener og baderum, energiøkonomiske moderniseringer, der nedbringer både varme- el- og CO2- forbrug. Men det kan også dreje sig om nye friarealer med legepladser, haver, bedre tilgængelighed for bevægelseshæmmede mv. Derfor søges midler hertil i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har flere støttemodeller, både rene tilskud og støttede lån. Det er en meget omfattende øvelse at tilvejebringe de oplysninger, som er nødvendige for at kunne søge om tilskud fra Landsbyggefonden. Frem til 2012 er der hvert år mulighed for at søge Landsbyggefonden om 2,4 mia. kroner til renoveringsprojekter. Derfor søger Domea om støtte i Landsbyggefonden ved alle større moderniserings- og renoveringsplaner for at begrænse den huslejestigning, som følger af konkrete forbedringer. Med fremtidssikringsanalyser tilvejebringes et strategisk værktøj til planlægning og prioritering af den enkelte afdelings udvikling, så den kan blive eller forblive selvbærende, velfungerende og attraktiv. Fremtidssikring af bl.a. Humlebæk Boligselskab har været en utrolig spændende opgave Regionschef Nordsjælland Øst, Pia Christiansen Domea: Domeas beboersammensætning: Unge under 25 år: 16,5 procent Beboere fra år: 62,2 procent Beboere ældre end 65 år: 21,3 procent

9 domea årsberetning Få byggeprojekter lidt flere renoveringsprojekter 2007 blev for Domea desværre også et bemærkelsesværdigt år som følge af, at der ikke blev givet støttetilsagn til et eneste nyt byggeprojekt. Det så noget bedre ud for så vidt gælder renoveringsprojekter. På landsplan havde Domea gang i en række projekter, der berører lejemål. På landsplan havde Domea i 2007 gang i renoveringsprojekter, der berører lejemål. Filosofien bag disse renoveringsprojekter er, at hellere bringe de eksisterende boliger op på et moderne og fremtidssikret niveau end passivt at vente på grønt lys til at bygge nyt. Domea har dog fået sikkerhed for at kunne gennemføre to projekter i år, dels 30 familieboliger i Haderslev, dels en udvidelse af et plejehjem i Nordfyns Kommune med 30 pladser. Der er således gået hul på bylden, hvilket giver anledning til moderat optimisme for den nærmeste fremtid. Jylland Syd 449 Nordsjælland Vest 782 Vestsjælland 224 Fyn 305 Storkøbenhavn 938 Jylland Nord Sydsjælland og Øerne 35 Jylland Midt 130 Ialt Vi har stor erfaring med både små og store sager også de komplekse Karsten Pedersen

10 10 domea årsberetning 2007 I en del nye kommuner, som blev dannet ved fusion med flere mindre kommuner, opstod der nye flyttemønstre inden for kommunegrænsen. Hvor borgerne tidligere kun flyttede inden for den lille kommune, benytter de sig naturligvis nu af den større kommunes bredere tilbud og vælger måske en bolig i hovedbyen. Kommunernes vilkår Den almene boligsektors situation var i det hele taget i fokus i 2007, præcis som den har været i mange af de foregående år. En medvirkende grund hertil var den katastrofale nedgang i antallet af tilsagn til nye boliger. De maksimumsbeløb, som almene boliger skal kunne opføres for cirka kr. pr. m 2 i hovedstadsområdet og godt kr. pr. m 2 uden for hovedstadsområdet, gør det meget vanskeligt at få gang i nyt alment byggeri. Og hvis det lykkes, er det vanskeligt at opnå en tilstrækkelig god kvalitet. Oven i det billede kommer, at huslejen under alle omstændigheder bliver så høj, at store befolkningsgrupper er afskåret fra at betale den. Desværre oplever vi til stadighed, at økonomien reguleres ved entydigt at justere forholdene for lejerområdet og friholde ejerområdet. På den måde tilfører man sektoren langsigtede skader, ved at boligområderne ikke bliver selvbærende. Al erfaring i Danmark og udlandet viser i øvrigt, at det er vigtigt at sikre blandet byggeri, når der bygges i nye områder. Det skaber netop bæredygtige boligmiljøer. Domea ser derfor gerne, at maksimumsbeløbene afskaffes eller alternativt hæves ganske mærkbart. Kun derved bliver det igen muligt at bygge lejeboliger i en kvalitet og energiøkonomisk tilstand, der fremtidssikrer dem også for de kommende generationer. Domea ser gerne, at der i højere grad indføres mål og rammestyring på bekostning af den mere rigide regelstyring, som er normen i dag. Vi kan sagtens tale os til rette med kommunerne om de store linjer, og kommunerne vil det også helst på den måde. Netop fordi Domea administrerer boliger i 76 af landets 98 kommuner, ser vi gerne, at lovgivningens regelsæt lempes og erstattes af flere forhandlingsløsninger mellem kommuner og boligselskaber. Det vil være godt for lokalsamfundene og det vil være godt for samarbejdet mellem Domea og den enkelte kommune. Gennem 2007 har det vist sig, hvor de attraktive og mindre attraktive boliger ligger. Denne usikkerhedsfaktor var med til, at kommuner holdt sig tilbage fra at starte nye byggeprojekter. De ville først være sikre på, at de kendte borgernes flytteønsker. Domea ser frem til, at den fase nu må være overstået. Det meget lave nybyggeri i 2007 har især to årsager. Dels steg kommunernes betaling fra syv til 14 procent, dels valgte mange kommuner at holde igen på aktiviteten, eftersom der i forvejen var fuld fart på det private byggeri. Hele sektoren måtte tage til takke med støttetilsagn til cirka 200 nye boliger. Dette tal sættes i relief, når omfanget af støttetilsagn i normale år ligger på omkring boliger. Udsigten for 2008 ser mere lovende ud, fordi kommunernes betaling atter sættes ned til syv procent, dog kun for plejeboliger. En anden grund til behersket optimisme er, at Domea igen er begyndt at få henvendelser fra private developpere. I flere år har der været stor aktivitet i det private byggeri. Men nu, hvor det private byggeri igen er gået ned i gear, vender branchen sig mod Domea. Man vil gerne indrette sig efter betingelserne i den almene sektor, herunder acceptere en lavere grundpris blot for at holde hjulene i gang. Vi kombinerer spændende moderne nybyggeri med virkelig solid drift Regionschef Jylland Syd, Erik Lønne Gottfredsen

11 Domea: Virksomhedsplan 2006 afsluttede projekter: Ensretning af konteringsvejledninger og procedurer Etablering af sikkerhedsplan, sikkerhedsråd, APV er mv. Referenceliste for Domeas byggeprojekter Nyt markedsføringsmateriale/idekatalog for udlejning mv. Nyt markedsføringsmateriale for byggeadministration Revision af Domeas vedtægter Tidsregistreringssystem og procedure Forretningsgange vedrørende klagesager, administrative forhold mv. Standardisering af procedurer vedrørende mødeafholdelse Standardisering og modernisering af forretningsføreraftaler Udarbejdelse og implementering af ydelseskatalog domea årsberetning

12 12 domea årsberetning 2007 Tid til eftersyn af den almene boligøkonomi Folketingsvalget i efteråret kom blandt andet til at handle om behovet for almene boliger, om huslejen samt om antallet af nyopførsler. Selv om der var stor forskel i partiernes tal for nye, færdigopførte lejligheder, var der under valgkampen bred politisk tilslutning til at ændre vilkårene, så der kunne komme mere gang i byggeri af almene boliger i de større byer. Domea engagerede sig i debatten og anførte, at løsningen ikke lå i at forlænge løbetiden på lån til år, for det var ikke kun et spørgsmål om at få råd til at bygge nye boliger. Problemet med prisniveauet lå i, at der simpelthen mangler boliger, som almindelige mennesker kan betale. Ejerboliger og andelsboliger er allerede for dyre, og det samme gælder nu også almene boliger. Så problemet handler både om at få råd til at bygge og at få råd til at bo i de nye boliger. Domea slog til lyd for, at man burde fjerne maksimumsbeløbet for, hvad det må koste at bygge almene boliger. Vi fremførte desuden, at der burde indføres en bedre finansiering, så huslejen kunne komme ned på et niveau, som typiske familier kan betale. Den månedlige husleje i en nyopført toværelses lejlighed burde som minimum nedsættes med kr. for at matche betalingsevnen hos den typiske efterspørger. For at dokumentere, at personer med mellem- eller lavindkomster ikke havde råd til at bo i de store byer, iværksatte Domea en omfattende undersøgelse. Den så nærmere på, om udvalgte erhvervsgrupper kan magte at sidde i en almen bolig. Beregningerne fokuserede på buschauffører, SOSUassistenter, lærere, pædagoger, sygeplejersker og politibetjente. Et af de væsentlige resultater af undersøgelsen viste, at hvis hver af disse personer er alene med et barn, vil ingen af dem kunne betale huslejen på kr. for en ny toværelses almen bolig på 80 m 2 i København. En god bolig til alle er afgørende for velfærd og harmoni. Ved at sænke huslejen i alment byggeri kan ressourcestærke grupper som ovennævnte tiltrækkes og derigennem skabe boligmiljøer, der fremmer sammenhængskraften i samfundet. Det er derfor Domeas opfattelse, at det nu er tid til, at de politiske partier skaber nogle nye økonomiske rammer for det almene byggeri. Giv os reelle muligheder for at tilbyde nye kvalitetsboliger til de solide befolkningsgrupper, som ikke på kort sigt magter at investere i en ejerbolig. Hvad må boligudgiften maksimalt være? Enlig uden børn (kroner pr. måned) Samlede indtægter Samlede udgifter Rådighed til bolig Folkeskolelærer Sygeplejerske Politibetjent Pædagog Budchauffør Sosu-assistent Hvad må boligudgiften maksimalt være Par med 2 børn (vuggestue og børnehave) - (kroner pr. måned) Samlede indtægter Samlede udgifter Rådighed til bolig Sygeplejerske/politibetjent Lærer/pædagog Lærer/sosu-assistent Chauffør/sosu-assistent Pædagog/sosu-assistent Pædagog/chauffør

13 domea årsberetning Salg af almene boliger Efter at Folketinget i 2004 vedtog den stærkt kontroversielle forsøgslov, som tillod, at beboere i almene boliger i perioden kunne købe deres bolig under særlige betingelser, blev spørgsmålet bragt for domstolene af Boligselskabernes Landsforening. Sidst i 2007 faldt Højesterets afgørelse. Den sagde med dommerstemmerne fem mod fire god for forsøgsloven og afviste således, at loven var grundlovsstridig. For Domea havde afgørelsen aktuel betydning for Boligselskabet Farumsødal i Farum, nærmere bestemt boligafdelingen i Vejgårdspark og Hesselbækpark. Begge steder ønskede nogle af beboerne i modsætning til boligselskabernes bestyrelse og repræsentantskab, men i overensstemmelse med den tidligere Farum Kommunes ønske at benytte sig af købsmuligheden. Mens retten behandlede spørgsmålet, afventede Domea den endelige afgørelse. Efter domsafsigelsen genoptog Domea sagsbehandlingen i november. Domea er nu i gang med at gennemføre salget af de boliger, hvor beboerne har ønsket at købe deres bolig. Det drejer sig om 17 ud af oprindeligt 38 lejere i Vejgårdspark, hvor der i alt er 140 lejemål, og 12 lejere ud af oprindeligt 18 lejere i Hesselbækpark, hvor der i alt er 120 boliger. Hvor mange lejere, der ender med at købe deres bolig, vides endnu ikke endeligt. I løbet af foråret vil de pågældende lejere modtage købsmaterialet, og herefter bliver det klart, om deres ønske står ved magt. Siden forsøgsloven trådte i kraft i 2005, er der blot solgt 25 almene boliger som ejerboliger. Efter dommen inviterede regeringspartiet Venstre landets boligselskaber til forhandlinger om, hvordan lejerne i Danmarks knap almene boliger fremover skal have mulighed for at købe deres lejligheder som ejerboliger. Venstres boligordfører Michael Aastrup Jensen gav til Berlingske Tidende udtryk for tilfredshed med dommen, og han gjorde det samtidig klart, at regeringen også bliver nødt til at have både kommunerne og boligselskaberne med sig, hvis der for alvor skal komme gang i salget af almene boliger. Domea vil arbejde på at få ændret lovgivningen, så lejere ikke kan træffe individuelle beslutninger om et salg hen over hovedet på boligorganisationerne. Vi mener ikke, at de lavthængende frugter i form af de mest attraktive boliger skal plukkes, for så står de mindre attraktive let tilbage med risiko for at udvikle sig i en nedadgående spiral.

14 14 domea årsberetning 2007 Bestyrelse og ledelse skærper kravene til sig selv Bestyrelsesarbejdet i 2007 blev karakteriseret ved, at overgangsbestyrelsen, som havde siddet siden fusionen i 2005, nu blev afløst af den første rigtige Domea-bestyrelse. Den blev valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. juni En af de synlige forskelle mellem de to bestyrelser er antallet af bestyrelsesmedlemmer, der blev reduceret fra 19 til 15 med 11 beboervalgte medlemmer repræsenterende Domeas ni regioner, et medarbejdervalgt medlem og tre eksterne, særligt sagkyndige medlemmer. Hensigten med at knytte særligt sagkyndige til bestyrelsen inden for det kommunale, juridiske og virksomhedsøkonomiske felt er at tilføre bestyrelsen ekstern ekspertise på områder, hvor Domea har ganske naturlige og historiske interesser, og hvor en stærk faglig indsigt kan medvirke til at højne beslutningsgrundlaget. Bestyrelsesarbejdet har allerede været positivt præget af den ny sammensætning. Nogle af de særlige aktiviteter, som i årets løb er blevet igangsat og gennemdrøftet i bestyrelsen, er for eksempel en øget professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Andet gælder mere faktuelle spørgsmål som ønsket om at opbygge Danmarks bedste IT inden for boligadministration. Hertil kommer, at bl.a. Domeas store fremtidssikrings-tiltag samt Domeas holdning til arbejdet i Udvalget vedrørende Styring af den Almene Sektor har stået på dagsordenen i bestyrelsen. Bestyrelsen er meget fokuseret på at videreudvikle Domea til en slagkraftig, effektiv og menneskelig organisation, der fortsat kan spille en afgørende rolle i den boligpolitiske verden. Den bærende målsætning retter sig mod at sikre en høj kvalitet af de leverede ydelser, fastholde medarbejdere og kunder samt skabe god økonomi i Domea til gavn og glæde for kunderne. Domeas daglige ledelse består af administrerende direktør Jørn Ravn, økonomidirektør Bent Fjord og kundechef Thomas Holluf Nielsen.

15 domea årsberetning Fo r m a n d : Næstformand: Me d l e m: Me d l e m: Me d l e m: Karin Thomsen Sv e n d Mo g e n s e n Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Me d l e m: Lars Henriksen Me d l e m: Villy Brejning Me d l e m: Ole Klenke Me d l e m: Svend Erik Johansen Me d l e m: Uffe Frejdal Nielsen Me d l e m: Irene Vous Me d l e m: Kaj Ringsted Sa g k y n d i g: Ad v o k at Je n s Kl o k h ø j Sa g k y n d i g: Bo r g m e s t e r Mi c h a e l Zi e g l e r Sa g k y n d i g: Di r e k t ø r Sø r e n Ge c k l e r Administrerende direktør: Jø r n Ra v n Øk o n o m i d i r ek t ø r: Bent Fjord Ku n d e c h e f: Thomas Holluf Nielsen

16 16 domea årsberetning 2007 Forankring og forandring kunderne som fokuspunkt Under overskriften Virksomhedsplan 2006 blev der oven på fusionen i 2005 iværksat en række tiltag, som resulterede i ensartede og effektive forretningsgange understøttet af målrettede IT-løsninger. Formålet var at sikre en høj og ensartet kvalitet i de ydelser, som Domea leverer til sine almene boligselskaber. Hovedindholdet af Virksomhedsplan 2006 fremgår af faktaboksen side 11. I foråret 2007 startedes arbejdet med at udarbejde en treårig Masterplan for Domeas fremtidige udvikling. Ifølge planen udvikler Domea sine forretningsprocesser og -mål i en retning, der sætter yderligere fokus på kundeorientering, gradvis decentralisering, effektive arbejdsprocesser samt udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Masterplanen blev godkendt af Domeas bestyrelse i sommeren Den opstiller konkrete og klart afgrænsede forbedrings- og udviklingsprojekter for hvert enkelt arbejds- og funktionsområde i Domea. Masterplanens enkelte indsatsområder følges løbende op, og der er etableret et rapporteringssystem, der medvirker til, at målene nås. Den trinvise proces foregår over de næste tre år, hvor vi indtil sommeren 2008 har fokus på, at vi har styr på butikken både kvalitetsmæssigt, økonomisk samt i forhold til kundetilfredshed m.v. Fase juni 2007 august 2008 Under mottoet Styr på butikken fokuseres på rationelle og standardiserede arbejdsgange, øget IT-anvendelse samt styrket økonomistyring. Ligeledes arbejdes der med et stærkere internt samarbejde med sigte på en forbedret kundepleje samt en styrkelse af Domeas evne til at levere endnu bedre ydelser til kunderne. Fase september 2008 sommer 2009 Under mottoet Rentabel butik arbejdes på at skabe et tilfredsstillende økonomisk resultat for både Domea som administrationsvirksomhed, men også for Domeas samarbejdspartnere i boligorganisationer og afdelinger. I denne fase vil der blive gennemført projekter vedrørende fællesindkøb med markante storkundefordele, fremtidssikring såvel fysisk som økonomisk af Domeas boligafdelinger og tilvejebringelse af andre kundefordele i Domea-regi. Fase sommer Under mottoet Vækst i butikken sigtes på markant at øge antallet af administrerede enheder i Domea. Hensigten er at blive flere om at betale de faste omkostninger, så Domea kan skabe den vækst, som er vigtig for at fastholde en positiv økonomi og gode udviklingsmuligheder for både kunder og medarbejdere. I Masterplanens første fase Styr på butikken opstillede hver enkelt afdeling i Domea i løbet af 2007 konkrete mål med udgangspunkt i fem indsatsområder: Der skal skabes en sund økonomi i Domeas kerneforretning Kundernes tilfredshed med og tryghed i Domea skal styrkes Domeas interne arbejdsgange skal standardiseres og effektiviseres Domeas IT-understøttelse af arbejdsprocesserne skal være Danmarks bedste Domea skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere For at følge med i, om de ønskede effekter nås, vurderer Domeas ledelse måned for måned fra 1. januar 2008 via ledelsesværktøjet Mål&Resultater, om forbedringerne opnås. I alt drejer det sig om cirka 40 forskellige målepunkter, der relaterer sig til de fem omtalte indsatsområder. Fremdriften på de enkelte punkter vil blive genstand for løbende drøftelser og beslutninger i de enkelte afdelinger, i den centrale ledelse samt i Domeas bestyrelse. Vi har vækst i butikken 2009 Vi har lønsom butik 2008 Vi har styr på butikken

17 domea årsberetning Afsluttede projekter 2007 Vi har styr på butikken Kundetilfredshedsmåling blandt beboerdemokrater Konkret opfølgning på kundetilfredshedsmåling Kundeorienteret organisering af stabsfunktioner Decentralisering af budgetansvar til regions- og afdelingschefer Styrket central økonomistyring og -opfølgning Igangsættelse af strategisk kompetenceudvikling for alle Effektivisering af arbejdsgange i administrative funktioner Standardisering af værdikæde ved hjælp af øget IT-anvendelse Indførelse af Mål&Resultat-styring i administrationen Alle bilag bliver nu scannet og sagsbunkerne er væk Annette Johansen Vores succeskriterier er, at alle regnskaber og budgetter er i orden og leveres til tiden Jette Pilgaard Laursen

18 18 domea årsberetning 2007 Det elektroniske hjælpeværktøj Efter ibrugtagelsen af det nyudviklede web-baserede driftog vedligeholdelsessystem i det centrale administrationssystem Bolig 4 har den seneste IT-udvikling fundet sted i det univers, som bærer navnet DomeaWeb. DomeaWeb omfatter såvel intranet som ekstranet. DomeaWeb er et samlet værktøj til effektiv boligadministration, hvor alle administrative informationer løbende registreres, bearbejdes og operationaliseres. Herigennem kan bestyrelser, administrerede selskaber og afdelinger få præcis viden om Domeas totale tilstand. DomeaWeb er også kanalen for ledelsesinformation, nyhedsbreve og beslægtede informationstyper. I 2007 er der brugt mange ressourcer på at videreudvikle Domeas IT-platform. Hensigten er, at den kan erstatte flest mulige manuelle arbejdsprocesser samt sikre den lavest mulige fejlmargin og højest mulige kvalitet. Fokus i 2007 har været på at understøtte de rationelle arbejdsgange og skabe den bedst mulige sikkerhed. I 2007 blev brugen af IT-systemerne optimeret på et væsentligt punkt, idet man gik over til elektronisk indscanning af samtlige fakturaer, både de hidtidige fra ejendomskontorerne og nu også de administrative. Herved blev aktualiteten i samtlige budgetmæssige poster ført frem til et dagsaktuelt niveau. I løbet af året blev DomeaWeb endvidere tilrettelagt, så det kunne ses og bruges på mobiltelefon. Det giver stor frihed ude i afdelingerne til at kunne bevæge sig omkring og alligevel være klædt på informationsmæssigt. Af samme grund ses det også, at flere og flere beboerdemokrater tager DomeaWeb til sig i deres daglige arbejde. DomeaWeb undergår en permanent videreudvikling i takt med de ønsker, krav og muligheder, som opstår. Den bærende filosofi bag arbejdet retter sig mod at øge selvbetjeningsadgangen, hvilket er et tydeligt ønske fra beboerdemokraterne. Den fortsatte opbygning af lokale hjemmesider for alle selskaber og afdelinger tilknyttet Domea er i fuld gang. Lokale webredaktører vil i højere og højere grad kunne udvikle siderne, så de bliver interessante for og benyttede af beboerne i de enkelte afdelinger. Det har været et langt og sejt træk at få IT på plads nu er vi i mål Jette Holmberg Krøner

19 domea årsberetning Uddannelse i demokrati Behovet for at sikre en generel og specifik uddannelse i Domea førte til, at der tidligt på året blev etableret en decideret kursusafdeling, som primært skal udvikle og gennemføre kurser for beboerdemokrater (bestyrelsesmedlemmer) og ejendomsfunktionærer i Domea-regi. Det kursusprogram, som er blevet sammensat, bygger på tilbagemeldinger fra de ni regioner. Det består af seks forskellige kurser for bestyrelsesmedlemmer: Introduktionskursus for afdelingsbestyrelsen De økonomiske grundbegreber i afdelingens arbejde Bestyrelsesarbejde i en boligorganisation Tilrettelæggelse og gennemførelse af et afdelingsmøde samt mødeteknik Rundtur på DomeaWeb Undervisning i at lave lokale hjemmesider Der har allerede været afholdt ét kursusforløb, og de resterende er datofastsat til afholdelse i Positiv feedback fra vores demokrater på Domeas kursustilbud det lover godt for fremtiden Regionschef Jylland Nord, Pia Schoppe Hesselvig Ved siden af ovennævnte tilbud har Kursusafdelingen udviklet kurser for Domea-ansatte omkring administration af andelsboligforeninger, ejendomsfunktionærer samt konkrete synskurser. I efteråret 2007 blev to af disse stærkt efterspurgte kurser afviklet, og der kommer opfølgning herpå i 2009.

20 20 domea årsberetning 2007 Alle udgifter Som forretningsfører for mange boligselskaber og boligorganisationer arbejder Domea målrettet på at sikre en rationel og økonomisk boligdrift. Domea overvåger blandt andet, om der betales for meget i ejendomsskat, og om der finder urimeligt høje stigninger sted i ejendomsvurderinger. Ligeledes søger Domea at finde de største besparelser på lovpligtige ordninger om energimærkning og energistyring. I tråd med dét gennemførte Domea i 2007 med hjælp fra forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S et omfattende EU-udbud på den samlede portefølje vedrørende ejendomsforsikringer for alle administrerede selskaber. De inviterede forsikringsselskaber viste stor interesse, og i alt deltog otte selskaber. Sammen med Willis analyserede Domea omhyggeligt de indkomne forslag, og på den baggrund blev det besluttet at overdrage den samlede forsikringsportefølje til Kommuneforsikring. Domeas administrerede selskaber opnåede herigennem en samlet besparelse på knap to mio. kroner, hvortil kommer endnu bedre dækningsvilkår end tidligere. Vi arbejder intenst med at styrke den enkelte afdelings økonomi til gavn for beboerne Regionschef Jylland Midt, Bjørn Chalmer Domea har efterfølgende på boligorganisationernes vegne valgt at tegne forsikringen med Kommuneforsikring for en femårig periode. Derved opnås yderligere rabat på den samlede præmie på fem procent. Domea har ligeledes i 2007 taget initiativ til at få kulegravet alle selskabers og afdelingers offentlige ejendomsvurderinger. Ejendomsskatter og andre offentlige forbrugsydelser er blevet en ganske betydelig del af den enkelte boligafdelings omkostningsbillede. Derfor er igangsat en helt konkret gennemgang af de seneste offentlige ejendomsvurderinger med henblik på at kunne påklage det markant stigende niveau.

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea s NYE MAGASIN Kære beboere Velkommen til Magasinet Domea Det magasin, du holder i hånden er nyt ligesom Domea er et nyt boligselskab. Nogle af vore beboere har været vant til at modtage et blad fra deres

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere