fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde"

Transkript

1 fff Varde Kommune LOKALPLAN L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

2 VEJLEDNING LOKALPLAN L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan L01 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget giver mulighed for, etablering af et nyt byområde bestående af etagebebyggelse til bolig-, erhvervs- og butiksformål samt nye offentlige byrum, pladser og rekreative arealer ved området omkring Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde. I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde Kommune i hænde senest: Fredag den 2. november 2012 På under i høring kan der indgives høringssvar. Høringssvar kan også sendes til Varde Kommune, Team Plan, Bytoften 2, 6800 Varde eller på til og mærkes Indsigelse mod Lokalplan L01, Varde Kommune. DET VIDERE FORLØB Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden den endelige vedtagelse. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. LOKALPLANENS OPBYGNING En Lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En Lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 OMRÅDETS BELIGGENHED... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 LOKALPLANENS INDHOLD... 4 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 7 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE SERVITUTTER II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN NY BEBYGGELSE BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN EKSISTERENDE BEBYGGELSE TIL- OG OMBYGNING, RENOVERING OG LIGNENDE UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: DELOMRÅDER KORTBILAG 4: BYGGEFELTER KORTBILAG 5: LOKALPLANKORT IV BILAG BILAG A: EKSEMPEL PÅ FACADEBEBYGGELSE MOD TORVEGADE OG HAVNEPLADSEN. BILAG B: PRINCIPSKITSE AF VEJPROFILER FOR TORVEGADE OG VEJADGANG FRA SLOTSGADE Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanens afgrænsning 2

5 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Hensigten med planen er at åbne mulighed for, at der i området kan opføres ny bebyggelse som erstatning for den eksisterende bebyggelse beliggende ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde. Den planlagte bebyggelse vil sammen med den omkringliggende bebyggelse med sin størrelse, placering og arkitektur skabe et nyt samlet harmonisk bymiljø og gadebillede ved Torvegade og Slotsgade. Bebyggelsen på dette sted vil være med til at bidrage til en flot ny bygningsmæssig indgang til midtbyen i Varde. Området har med sin beliggenhed ved Varde Å en væsentlig rolle i samspillet mellem den centrale midtby og Varde Ådal. Det er hensigten med planen at skabe bedre sammenhæng mellem midtbyen og Varde Å ved blandt andet at etablere nye attraktive offentlige byrum, pladser og rekreative arealer. Lokalplanen er udarbejdet med fokus på at videreføre visionerne og ideerne fra Masterplan for Varde Midt Nærværende lokalplanen erstatter de gældende lokalplaner L 07.D14.01, L 06.C8.01 og L 677 inden for lokalplanområdet. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Varde midtby ned til Varde Å. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Torvegade, der fører direkte ind til Varde centrum. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Slotsgade. Området mod vest afgrænses af matriklerne 48a og 46o, henholdsvis ejendommene Slotsgade 7 samt Slotsgade 17 (den tidligere Handelsskole grund). Mod Syd afgrænses området af Varde Å. Lokalplanområdet udgør et areal på ca m 2 og omfatter matrikel nr. 46n, 48b, 49a, 49b, 49d, 49u, 49t, 49v, 7000d, 7000h, del af 7000y, del af 7000z, 7000ag, Varde Bygrunde, Varde. Området set fra Torvegade-broen. Området set fra den sydlige side af Varde å. 3

6 REDEGØRELSE EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Området anvendes i dag til liberale erhverv, beboelse, offentlige rekreative formål og parkeringsplads. Bebyggelsen langs Slotsgade består af 1½ etages huse med udnyttet tagetage. Bebyggelsen anvendes til institutionsformål og lægehus. Nord for parkeringspladsen er der opført et nyere et-etages lægehus og et 1½ etages hus fra 1950erne, der anvendes til beboelse. Parkeringspladsen fremtræder med asfaltbelægning, og et mindre område beliggende mellem parkeringsplads og åen er belagt med grus. Terrænet falder fra Slotsgade til åen med ca. 3 m. Fra Slotsgade til parkeringspladsen forløber en offentlig sti til parkeringspladsen. Langs stien er der et beplantningsbælte samt en række karakteristiske træer. Torvegade fremtræder med bymæssig bebyggelse på den østlige side og uden bebyggelse langs den vestlige side. Området har med sin beliggenhed mellem den historiske bydel og åen en central betydning for byen. Området fremtræder i dag uden en klar struktur og karakter, og fortjener en arkitektonisk bearbejdning. LOKALPLANENS INDHOLD Hovedidé Hovedidéen med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny sammenhængende bebyggelse i området, der kan rumme alt fra boliger, kontorer, liberale erhverv til butikker, restauration og lignende. Området skal skabe den bymæssige sammenhæng mellem Varde Bys historiske centrum og Varde Å, der har manglet på dette sted. Foruden den bedre visuelle forbindelse til ådalen skabes der også bedre fysiske forbindelser via etableringen af nye passager og vejadgange. Ved etablering af en række nye overlappende byrum bestående af et nyt grønt bytorv, omkring hjørnet af Slotsgade og Torvegade og en ny attraktiv placeret havneplads ved åen, får området en særlig karakter der indbyder til ophold og aktivitet. Fra bytorvet ledes man naturligt langs den nye facadebebyggelse langs Torvegade ned til arealerne langs Varde Å, der omdannes til rekreative formål af høj kvalitet for byens borgere. Beplantningen i området skal være med til at understrege de forskellige forløb samt give området en grøn karakter med tilknytning til åen og ådalen. Torvegade markerer byens front mod åen, og bliver den nye, moderne indgang til den gamle købstad. Bebyggelsen skal både i sin form, arkitektur og indhold formidle overgangen mellem den gamle købstad og det rekreative område langs Varde Å, og får således en særlig vigtig position i byen. 4

7 REDEGØRELSE Masterplan Varde Midt Oplevelsesloop Lokalplanområdet indgår som en brik i et sammenhængende forløb af oplevelser i den indre by et oplevelsesloop - der aktiverer og styrker byens fortællinger og tilbud. LOOP et skal danne overgang fra nationalpark til kultur- og handelsby. Omdannelsen af området skal resultere i en ny bebyggelse og nye by- og landskabsrum, der sammen med Jacobi kvarteret, kirken, gågaderne og åen danner et oplevelsesrigt by- og naturområde med alle oplevelser inden for rækkevidde. Lokalplanområdet er med til at videreføre konceptet fra Masterplan Varde Midt om, at skabe nye sammenhænge mellem byens forskellige dele. Der sikres offentlig adgang til området, blandt andet ved dannelsen af nyt bytorv, og med passager gennem bebyggelsen skabes der både visuelle og fysiske forbindelser til åen og ådalen. Ny bebyggelse Lokalplanen fastlægger fremtidig placering og omfang af den nye bebyggelse i form af byggefelter. Bebyggelsen indenfor delområde 1 kan der bygges i op til tre etage og skal respektere proportioner og skalaforholdene i den historiske bymidte. Bebyggelsens placering og udformning skal fremføres i overensstemmelse med de givne sigteliner fra torvet ned til havnefronten, således der ikke spærres for udsigten. Bebyggelsen danner passager imellem bebyggelsen, hvilket er med til at gøre bebyggelsen mere åben. Terræn Terrænet fra Slotsgade til åen falder med ca. 3 meter. Lokalplanen udnytter denne niveauforskel ved udformning af plateauer, der aftrappes mod åen. Aftrapningen kan anvendes som et rekreativt element i form af ramper, siddetrapper og lignende. Plateauerne bevirker at bebyggelsens gulvkoter også aftrappes mod åen. Anvendelse Bebyggelsen anvendes til boliger. Der åbnes mulighed for butikker til udvalgsvare, udstilling, restaurationsformål, liberale erhverv, kontorer samt offentlige formål i hele bebyggelsen. Der kan ikke etableres dagligvarebutikker inden for området. Der kan etableres en ny café eller kiosk på de rekreative arealer ved havnepladsen. Facader Der ønskes en varieret bebyggelse med forskellige arkitektoniske facadeudtryk for det enkelte hus, således at bebyggelsen ikke fremtræder ensartet. Bebyggelsens facadelængder skal respektere bymidtens karakteristiske facadestruktur og det er derfor vigtigt at den enkelte facades længde ikke overstiger 25 meter. Facader skal udføres i blank teglsten for at fastholde det traditionelle materialevalg i Varde Midtby. For at sikre at bebyggelsens facader fremstår tilstrækkeligt nuanceret fastsætter lokalplanen at der skal være variation i teglfarven bygningerne imellem. Altanerne skal tilpasses bygningens arkitektur med hensyn til proportioner, materialer og placering og må ikke placeres på hjørnet af bebyggelsen. Dette skal sikre at bygningskroppen fremstår i en klar og tydelig form. Ny vejadgang Der etableres en ny vejadgang fra Slotsgade, ind på projektområdet og videre ned til havnepladsen. Vejadgangen skal primært servicere boende og erhverv i det nye byggeri. Vejadgangen er en udvidelse af en tidligere sti. Det eksisterende beplantningsbælte og træer langs vejen bør bevares, da det danner en smuk grøn passage ned til åen og det grønne område ved den tidligere Handelsskole. Torvegade Torvegade omlægges med henblik på at skabe et attraktivt gadeforløb mod åen. Den påtænkte omlægning skal forlænge den nordligste del af Torvegade mellem Torvet og Slotsgade videre ned til Torvegade-broen. Lindetræer som også er karakteristisk for den nordlige del af Torvegade videreføres helt ned til broen over Åen. Den konkrete udformning af Torvegade vil bero på en samlet plan for både Torvegade, Slotsgade, havnepladsen og det nye bytorv. Havneplads Nærheden til åen, den sydvendte orientering og udsigten til engene mod vest, gør det muligt at give byen en ny kontaktflade til landskabet, samt en mere bymæssig og venlig facade ved ankomsten fra syd. Den særlige udfordring, der ligger i at bygge på dette sted, hvor der skal tages hensyn til stormflod, udsigt, terrænspring og adgangsforhold, kan udnyttes til at skabe en ny havneplads, som med trapper, ramper og støttemure i sig selv danner et landskabselement til færdsel, ophold og aktiviteter 5

8 REDEGØRELSE Byen vender herved ansigtet mod åen, ved at der i begrænset omfang bygges nye boliger og erhverv tilpasset stedet. Ideen er at gøre åbredden til et aktivt sted og de begrænsede byggemuligheder skal derfor udnyttes til aktiviteter, der tiltrækker mange mennesker, som kan få glæde af den særlige beliggenhed og muligheden for at opleve Vardes særlige placering. Det er særligt vigtigt for oplevelsen af det karakteristiske sejl og havnemiljø ved Varde Å at der forsat er mulighed for bådpladser omkring havnepladsen. De eksisterende bådpladser skal derfor søges bevaret. Butikker, café eller restaurant, galleri, udstilling, servicefaciliteter for gæstende både og turister og lignende funktioner vil være ønskelige ved den nye havneplads. Nyt bytorv På hjørnet mellem Torvegade og Slotsgade anlægges et nyt bytorv foran den nye bebyggelse, der er med til at skabe visuel kontakt samt fysisk forbindelse ned til Varde Å. Bytorvet bliver et centralt knudepunkt i Varde centrum. Torvet skal give mulighed for forskellige typer ophold af både rekreativ og aktiv art. En grøn beplantning skal være vejviser mod Varde Å og havnefronten. På torvet skal der gives mulighed for udendørs servering fra evt. café eller restaurant. Bytorvet vil ligeledes kunne indeholde kunstneriske tiltag i form af en kunstmur (Frellomur). Torvet skal være let tilgængeligt for alle typer brugere. Grundens naturlige hældning kan således bearbejdes med trapper og ramper, der udover sin praktiske virkning til siddepladser også giver et arkitektonisk præg på bytorvet. Trapperne kan formes således det også giver mulighed for alternative siddepladser. erhvervsetagearealet til fælles opholdsarealer for bebyggelsens brugere. De fælles opholdsarealer kan etableres i gårdrummet mellem bygningerne eller altaner og tagterrasser med gode opholdskvaliteter. Udlæg af opholdsarealer ved erhvervsbebyggelser skal være anvendelige for virksomhedens ansatte. Med lokalplanen øges byggemulighederne i forhold til eksisterende planlægning med et etageareal på yderligere ca m 2 fra ca m 2 til ca m 2. Parkering, vejforhold og ophold. Realiseres lokalplanen vil dette betyde at der vil blive ca. 20 færre offentlige parkeringspladser i området ved havnepladsen, fra ca. 70 til ca. 50 p-pladser. De offentlige opholdsarealer vil forbedres væsentligt ved etableringen af nyt bytorv og ny havneplads, og adgangsforholdene til området vil ligeledes forbedres ved etableringen af en ny vejadgang. Butiksarealer Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres butikker til udvalgsvarer med et samlet etageareal på 2000 m 2 og med et etageareal på maks m 2 for den enkelte butik. Dette er en forøgelse på 200 m 2 i forhold til tidligere planlægning for området der det maksimale etageareal var på 1800 m 2. Tekniske anlæg Af hensyn til oplevelsen af bymiljøet skal alle nye forsyningsledninger til f.eks. el, vand og varme udføres som jordkabler og i rør. Alle antenner, paraboler og lignende skal placeres så de ikke kan ses fra offentlig vej. Langs bytorvet og Torvegade anlægges parkeringspladser. Parkeringspladsen vil placere sig lavere en Torvegade og de parkerede biler vil derved ikke forringe kigget til åen og ådalen. Parkeringspladsen skal indpasses i udformningen af bytorvet og havnepladsen, således de bebyggede arealer fremstår som en helhed. Opholdsarealer I lokalplanen udlægges mindst 10% af boligetagearealet og mindst 2% af 6

9 REDEGØRELSE FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan L 07.D14.01, L 06.C8.01 og L 677. Nærværende lokalplan erstatter lokalplanerne for så vidt angår det viste område i pkt. 2. De eksisterende lokalplaner vil ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan blive aflyst indenfor lokalplanområdet. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende dels i byzone og dels i landzone og vil forblive sådan. Kommuneplan Kort: Udsnit af kommuneplanens rammekort Detailhandelsplanlægning I henhold til planloven skal der i redegørelsen til en lokalplan der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Kommuneplan , Varde Kommune Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde C08, C18 og R05 i Kommuneplan , Varde Kommune. Lokalplanen er i uoverensstemmelse med bestemmelserne om anvendelsen, bebyggelsesprocenten, etageantallet, Max. Bebyggelseshøjde, Min. Opholdsarealer, Min. parkeringspladser fastlagt i kommuneplanrammerne. Del af Torvegade og Slotsgade ligger inden for enkeltområderne C01, B03 og C15. Rammebestemmelserne, der berører vejarealerne ved Torvegade og Slotsgade, har ingen betydning for lokalplanen og ændres derfor ikke. Vedtagelse af lokalplan L01 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanen indeholder rammer for placering af arealer til butiksformål, de maksimale arealstørrelser for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål samt de maksimale størrelser for de enkelte butikker. Inden for lokalplanområdet må der etableres butikker med et samlet etageareal på 2000 m 2. I Kommuneplan , er restrummeligheden til butikker i bymidten ca m 2. Der er tidligere planlagt butikker med et samlet etageareal på 1800 m 2 inden for området. Det samlede etageareal inden for området øges derfor kun med 200m 2, fra 1800 m 2 til 2000 m 2. Dvs. restrummeligheden til butikker i bymidten efter vedtagelsen af lokalplan L01 vil være m 2. Detailhandelsmæssigt medfører den ændrede dispositionsplan for arealet, at der er behov for en mindre justering af Varde bymidteafgrænsning. Da det areal, der ønskes tilføjet mulighed for butikker, ligger indenfor den statistisk afgrænsede bymidte ved sidste revision, vurderes det ikke nødvendigt at 7

10 REDEGØRELSE foretage en ny statistisk afgrænsning for denne mindre tilretning. Den mindre tilretning af bymidteafgrænsningen i Varde, samt udvidelse af butiksrammen med 200 m 2, vurderes ikke at ville påvirke bymiljøet, oplandet eller tilgængeligheden væsentligt, da der er tale om en forskydning af butiksmulighederne mod vest og syd. Forskydningen giver mulighed for en offentlig tilgængelig pladsdannelse eller bypark på hjørnet af Torvegade og Slotsgade. Samtidig betyder forskydningen også, at der bliver mulighed for mindre butikker mod syd ned til Varde Å. Derved åbnes der mulighed for destinationsskabende aktiviteter nær åen, der kan være med til at skabe en oplevelsesforbindelse mellem Varde Station og Varde torv samt gågaderne en forbindelse som bymidteafgrænsningen også lægger op til. Bymidteafgrænsningen reduceres mod Varde Å med ca m 2 og udvides mod Slotsgade med ca m 2. Derved forøges bymidteafgrænsningen med 1300 m 2. Bymidteafgrænsning En del af de planlagte butikker ligger udenfor bymidteafgrænsning i Kommuneplan Det vil kræve en ændring af bymidteafgrænsningen ved et kommuneplantillæg for at der kan etableres butikker inden for den del af området, der i dag ligger udenfor. Bevaringsværdigt kulturmiljø Lokalplanområdet er, i Varde Kommuneplan , udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Bevaringsinteresserne omfatter Varde bys vejstruktur bestående af systemet af veje, der i århundreder har strålet ind mod Varde, sammen med den centrale bydels middelalderlige gadenet. Kulturmiljøet er sårbart over for gadegennembrud, omlægninger og sløjfning af gader og indfaldsveje. I henhold til Kommuneplanens retningslinjer skal bevaringsværdige kulturmiljøer friholdes for byggeri, anlæg mv., som ikke er forenelige med de kulturhistoriske interesser. Lokalplan L01 er i overensstemmelse med Byrådets mål om at bevare det værdifulde kulturmiljø og værne om historien samtidigt med, at der skal være mulighed for udvikling og forandring i respekt for de kulturhistoriske værdier. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at det lokalplanen muliggør, vil ske i respekt med de kulturhistoriske værdier, uden at bevaringsinteresserne tilsidesættes i væsentligt omfang. Bymiljø og arkitektur Kommuneplanen fastlægger følgende retningslinjer for bymiljø og arkitektur. 7.1 Projekter, der omfatter byrum, skal i forbindelse med omlægninger og opsætning af byinventar bearbejdes arkitektonisk og fremstå i god kvalitet. 7.2 Omlægning af gader, pladser og belægninger, byudstyr, ombygninger samt ændringer i gadebilledet skal vurderes i sin helhed, og de enkelte projekter skal bidrage til et bedre bymiljø. 7.3 I forbindelse med planlægning og udpegning af byfornyelsesprojekter vil projektets betydning for bymiljøet indgå som en del af prioriteringsgrundlaget. 7.4 Varde Kommune vil sikre, at de centralt beliggende bymiljøer bevares, og at omdannelse og nybyggeri sker i respekt for områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. 7.5 Ændringer af bevaringsværdige miljøer og bebyggelser med tilhørende omgivelser skal ske under hensyntagen til bebyggelsens helhedspræg og med respekt for bygningernes oprindelige udtryk og materialer. 7.6 Generelt gælder, at om- og nybyggeri skal tilpasses områdets karakter og bygningsproportioner og fremstå i god arkitektonisk kvalitet. 7.7 Bygninger med et mere moderne formsprog kan ikke opføres i områder med kulturhistoriske værdier, medmindre det kan godtgøres, at de kulturhistoriske værdier ikke forringes, og at bymiljøet tilføres nye kvaliteter og dimensioner. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at det lokalplanen muliggør, vil ske i respekt for det eksisterende bymiljø i Varde midtby og i overensstemmelse med overstående retningslinjer. Bevaring og udbygning af købstadsmiljøet Kommuneplanen foreskriver at bevarings- og bymidteplanlægningen i Varde tager udgangspunkt i det karakteristiske købstadsmiljø. Bymidten repræsenterer dels en række generelle træk, der er typiske for ældre danske købstæder; dels specifikke træk betinget af byens geografiske og historiske forudsætninger, særlige bygningstraditioner m.v. Købstadsmiljøet skal søges understøttet ved, at bevare og udbygge den middelalderlige 8

11 REDEGØRELSE gade- og bebyggelsesstruktur og søge blandingen af boliger og erhverv fastholdt. Landskabelige forhold - landskabskarakterområde En del af lokalplanområdet ligger indenfor Landskabskarakterområde 6 Billum Alslev Marsklandskab Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Varde Å og ådalen som er omfattet af rekreative, landskabelige og biologiske interesser. Ådalen indgår som bynært rekreativt område for Varde og der er udarbejdet en plejeplan. Planen er blandt andet, at genskabe det tidligere kulturlandskab med græssende kvæg og høslet, at hindre tilgroning, at bevare og forbedre vilkårene for dyre- og plantelivet og at give offentligheden mulighed for naturoplevelser gennem etablering af stinet. indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Beplantning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirken, skal undgås. Eksisterende beplantning og høje træer på matrikel nr. 49t er i dag med til at sløre indblikket til kirken fra Torvegade og Torvegade-broen. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres nybyggeri i området, der i mindre omfang risikerer at sløre indblikket til kirken fra Torvegade. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bygningsstørrelser og højder, der sikrer at kirketårnet forsat vil være synligt fra Torvegade. Det vurderes at den nye bebyggelse vil tilføje bymæssige kvaliteter til området, der godtgøre at indblikket til kirken kan forringes en smule visse steder langs torvegade. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser. Kirkeomgivelser Inden for lokalplanområdet er der udpeget kirkeomgivelser omkring Sct. Jacobi Kirke. Kirkelandskabet er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vej, hvorfra indblik er mulig. Baggrundszoner er arealerne, som i forhold til den vej hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken. Påvirkning af indblikket til kirketårnet Ovenstående kort viser, ved den indtegnede kile, hvor der kan ske en påvirkning af indblikket til kirketårnet. Konklusion Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan Kirkeomgivelser Sct. Jacobi kirke I henhold til Kommuneplan kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg mv. i kirkelandskabet, hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer 9

12 REDEGØRELSE Kommuneatlas Varde Bymidteplan Lokalplanen er omfattet af: Masterplan for Varde Midt Bevaringsplan og registrant 1976 for Varde bymidte Facade- og skiltevejledning Lokalplanen er omfattet af facadevejledningen for Varde Bymidte: Bymiljø, facader og skilte. Vejledning for Varde Bymidte. Retningslinierne heri skal respekteres. Kommuneatlas Varde Et væsentligt grundlag for planlægningen i bymidten er Kommuneatlas Varde, der blev udarbejdet i samarbejde mellem Planstyrelsen og Varde Kommune i Kommuneatlasset omfatter en kortlægning og registrering af enkeltbygninger, der er opført før 1940 med henblik på at fastlægge deres bevaringsværdi. Endvidere er udvalgte bevaringsværdige sammenhænge beskrevet. De beskrevne bevaringsværdier skal i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning søges fastholdt eller forbedret. Torvegade og Slotsgade indgår som en del af den bevaringsværdige gadestruktur. Vejledning for Varde bymidte Kulturarvsatlas Vadehavet Lokalplanområdet indgår som en del af den bevaringsværdige bymidte i Varde. Området indeholder bygninger med middel bevaringsværdi, nemlig Slotsgade 3 og 5. Lokalplanen opretholder de udpegede bevaringsværdige kvaliteter i kommuneatlas Varde. Slotsgade og Torvegade bidrager til opretholdelse af kulturmiljøet, ved etablering af flere rumskabende bygninger og sigtelinjer langs gadeforløbende. Vadehavet Kulturarvsatlas Varde bys vejstruktur er udpeget, af Kulturarvstyrelsen, som et af de 77 kulturmiljøer, der er udpeget i Vadehavsregionen i forbindelse med 10

13 REDEGØRELSE udgivelsen af Vadehavets Kulturarvsatlas. Kulturmiljøerne er udvalgt på baggrund af en karakteristik af de naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske hovedtræk. De bærende bevaringsværdier består af systemet af veje, der i århundreder har strålet ind mod Varde, sammen med den centrale bydels middelalderlige gadenet. Kulturmiljøet er sårbart over for gadegennembrud, omlægninger og sløjfning af gader og indfaldsveje. Lokalplanområdet indgår som en del af den bevaringsværdige bymidte i Varde. Den nye bebyggelse ved Slotsgade og Torvegade bidrager til at opretholde vejstrukturen, da der etableres flere rumskabende bygninger og sigtelinier langs gadeforløbende og ved de offentlige pladser. Omlægningen af Slotsgade og Torvegade vil tage hensyn til den oprindelige struktur og blive tilpasset det øvrige gadenet. afledt på grunden med LAR, skal afledes til regnvandsledningen. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og kan udføres som grønne tage, permeable belægninger på befæstede arealer og lignende. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres underjordiske forsinkelsesbassiner til regnvand. Underjordiske forsinkelsesbassiner kan etableres indenfor delområde 2 og 3. Trafikforhold Trafik og miljøhandlingsplanen for Varde by I trafik og miljøhandlingsplanen for Varde by beskrives de fremtidige mål for trafikken i byen. Det er visionen, at byen skal være for alle trafikanter. Det betyder at trygheden skal være høj, hvad enten man færdes til fods, cykel eller i bil. Ligeledes skal trafiksikkerheden og tilgængeligheden være god for alle. De primære trafikveje danner en ringvej rundt om byen, der kan lede gennemkørende trafik uden om byen og samtidigt kan fordele trafikken til bymidten ad de forskellige radialveje. Skitse visende bevaringsværdig gadestruktur Vandforsyningsplan Lokalplanområdet er beliggende i vandforsyningsområdet for Varde Kommunes forsyningsafdeling. Varmeforsyningsplan, Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Varde Kommunes forsyningsafdeling. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevand ledes til Varde renseanlæg. Varde Kommune ønsker, at udlægge området som separatkloakeret i et tillæg til spildevandsplanen. Det vil sige, at der skal etableres et to-strenget kloaksystem med regnog spildevand i adskilte ledninger. Det overfladevand (regnvand) som ikke bliver De sekundære trafikveje (Torvegade og Slotsgade) danner til sammen de radiale forbindelser mellem det primære vejnet og bymidten samt en ringvej rundt om selve bymidten, således at denne aflastes mest muligt for gennemkørende trafik. Lokalvejene skal sikre adgang til den enkelte bebyggelse. Torvegade er udpeget som sekundær trafik og hastigheden er fastlagt til 40 km/t. Cykelsti prioritet ved Slotsgade I trafik og miljøhandlingsplanen for Varde by er der planlagt en fremtidig cykelsti/-bane langs Slotsgade. Den nye bebyggelse mod Slotsgade er flyttet 2 meter væk fra vejen i forhold til eksisterende bygninger, for derved at give plads til en fremtidig cykelsti på den sydlige side af Slotsgade. Trafiksikkerhedsplan - og miljøhandlingsplan Lokalplanområdet er omfattet af og i overensstemmelse med Trafiksikkerhedsplan for Varde Kommune. Lokalplanområdet er omfattet af Bekendtgørelse for standsning og parkering i Varde Kommune. 11

14 REDEGØRELSE Klima Ren Kommune Lokalplanen fastsætter at boligbebyggelse skal opføres svarende til mindst lavenergibygning klasse 2015*. Dette er med til at følge Varde Kommunes målsætning om at nedbringe CO2- udledningen ved blandt andet opførelse af lavenergi bebyggelse. *Fra 2015 skal ny boligbebyggelse mindst overholde krav til energirammer for standardbyggeri, fastsat i bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. 12

15 REDEGØRELSE FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet omfatter en mindre del af Varde å der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura område). EF-Habitatområde ved Varde Å vest for Varde EF-fuglebeskyttelsesområde ved engarealer ved Ho Bugt Ramsar-områder ved Vadehavet. Åen og området beliggende syd for lokalplanområdet er udpeget som Ramsarområde (nr. 27 Vadehavet), EFfuglebeskyttelsesområde (nr. 49 Engarealer ved Ho Bugt) og EF-habitatområde (nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde) og udgør et internationalt naturbeskyttelsesområde. Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen endvidere at beskyttelsen skal fremmes. I henhold til bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder kan der i disse områder ikke udlægges areal til byzone, planlægges nye større vejanlæg m.m. I redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Ramsarområde nr. 27 Vadehavet Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Det er de store fuglekoncentrationer i Vadehavet, der ligger til grund for udpegningen af Ramsarområdet. Det vurderes, at gennemførelsen af lokalplanen næppe vil påvirke forekomsten af vandfugle i Varde ådal i negativ retning, idet lokalplanområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse og ikke berører eller påvirker de udpegede engarealer i ådalen. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49 engarealer ved Ho Bugt EF-fuglebeskyttelsesområder er udpeget på grund af vigtige forekomster i området af arter på EF-fugledirektivets bilag I og trækfugle som forekommer i området med mere end 1 % af den berørte bestand. Udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelses- område nr. 49 er bestande af: 13

16 REDEGØRELSE Ynglende Hedehøg, Blå kærhøg, Engsnarre, Blåhals og trækkende Klyde. Lokalplanen er beliggende i et område med bymæssig bebyggelse, og dette område er ikke relevant for de nævnte fuglearter.det vurderes derfor, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil påvirke de fuglearter, der ligger til grund for udpegningen af EFfuglebeskyttelsesområdet.. EF-Habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde EF-Habitatområder er områder med et væsentligt indhold af planter, dyr og/eller naturtyper som fremgår af EF-Habitatdirektivet. Udpegningsgrundlaget for EF-Habitat nr. 78 er forekomst af følgende dyrearter: Flodlampret, Havlampret, Bæklampret, *Snæbel, Stavsild, Laks, Odder, Gråsæl, Spættet sæl og Marsvin og forekomst af følgende naturtyper: Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand Flodmundinger Mudder- og sandflader blottet ved ebbe *Kystlaguner og strandsøer Større lavvandede bugter og vige Rev Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand Vadegræssamfund Strandenge Forstrand og begyndende klitdannelser Hvide klitter og vandremiler *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) Kystklitter med havtorn Kystklitter med gråris Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter Fugtige klitlavninger Indlandsklitter med lyng og visse Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Brunvandede søer og vandhuller Vandløb med vandplanter Våde dværgbusksamfund med klokkelyng Tørre dværgbusksamfund (heder) Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv Rigkær Stilkegeskove og -krat på mager sur bund * Skovbevoksede tørvemoser *Prioriterede naturtyper og arter, det vil sige naturtyper og arter, der er ved at forsvinde eller trues af udryddelse inden for EU. Som nævnt indgår en mindre del af Varde Å i lokalplanområdet, og dette vandløb er formentlig naturtypen Vandløb med vandplanter. Herudover berører lokalplanen ikke naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af habitatområdet. Det vurderes, at gennemførelse af lokalplanen næppe vil påvirke Varde Å og dens plante- og dyreliv, såfremt der tages forholdsregler for at undgå udsivning af forurenende stoffer m.v. under anlægsarbejdet. Samlet vurdering af konsekvenser En mindre del af lokalplanområdet ved Varde Å er beliggende indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen ændrer ikke ved eksisterende forhold ved Varde Å. Arealet beliggende umiddelbart nord for åen henligger i dag som en grusbelagt offentlig plads, der anvendes rekreativt af byens borgere. Arealet nord for nævnte plads anvendes i dag som offentlig parkeringsplads. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af ny havneplads på det grusbelagte areal og det asfalterede offentlige parkeringsareal. Der åbnes mulighed for nybyggeri nord for den eksisterende parkeringsplads mod havnepladsen samt langs Torvegade og Slotsgade. Der åbnes ligeledes mulighed for etableringen af café- og kioskbygninger indenfor afgrænsede byggefelter på den nye havneplads. Med henvisning til ovenstående vurderes det samlet, at gennemførelse af lokalplanen vil kunne ske uden at påvirke Natura området negativt. Vurderingen er primært begrundet i, at der er tale om et område med bymæssig bebyggelse uden særlig relevans 14

17 REDEGØRELSE for arterne og naturtyperne fra udpegningsgrundlaget. Varde Kommune vurderer desuden, at lokalplanen ikke vil medføre nogen negative påvirkninger af bilag IV-arter. Planloven Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en ca. 3 km bred zone langs kysten. I kystnærhedszonen må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg m.v., hvis der foreligger en særlig planmæssig og/eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Planlovens 35 stk. 3 hindrer ikke at der kan meddeles tilladelse til en hensigtsmæssig udnyttelse af bebyggelse til f.eks. turistmæssige formål eller ferie- og fritidsfunktioner. Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres ny bebyggelse samt erstatningsbyggeri for eksisterende bebyggelse beliggende Slotsgade 3 og 5 samt Torvegade 12 og 16. Konsekvenserne af den nye bebyggelse vurderes at være af mindre betydning set i forhold til byens samlede struktur. Bebyggelsen vil indgå som en del af den eksisterende bystruktur og vil dermed falde ind med byens bygningskroppe og arkitektur. Der er yderligere i lokalplanen fastlagt bestemmelser for ny bebyggelses udseende og placering, så denne tager mest mulig hensyn til værdierne i byen samt det omkringliggende landskab ved Varde ådal. Nybyggeri skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse følges af en visualisering af bebyggelsen påvirkning på området i forhold til den kystnære beliggenhed. Åbeskyttelseslinjen Varde å 3 beskyttet naturområde Beskyttede vandløb Varde Å Lokalplanens realisering vurderes ikke at ændre på forholdene i Varde Å. Beskyttelseslinier v fortidsminder Inden for lokalplanområdet er der en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring Voldstedet ved slotsbanken, Fredningsnr: Ændringer af tilstanden som, terrænændringer, stianæg, beplantninger med træer o.l. indenfor beskyttelseslinjen kræver dispensation af Varde Kommune. Byggefelt 5 er placeret udenfor beskyttelseslinjen. Lokalplanens virkeliggørelse ændrer derfor ikke på området inden for fortidsmindets beskyttelseslinje. Naturbeskyttelsesloven Åbeskyttelseslinje Inden for lokalplanområdet ligger der: Åbeskyttelseslinien for Varde Å Åbeskyttelseslinjen omfatter matriklerne matrikel nr. 46n, 48b samt del af 7000d. I lokalplanen gives der mulighed for at etablere en cafe/kiosk på matrikel nr. 46n. Det vil kræve dispensation fra Åbeskyttelseslinjen inden der kan gives tilladelse til nybyggeri, terrænændringer, beplantning mv. på matriklen. 15

18 REDEGØRELSE Fortidsmindebeskyttelseslinje. Jordforureningsloven Lokalplanområdet er områdeklassificeret ifølge jordforureningsloven. Støjforhold Da lokalplanområdet grænser op til Slotsgade og Torvegade, der er sekundære trafikveje med deraf følgende støjbelastning, skal der ved nybyggeri sikres, at støjniveauet på de indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 Støj fra veje. Vejloven Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. 16

19 REDEGØRELSE Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Arkivalsk Kontrol Museet for Varde By og Omegn har gennemført arkivalsk kontrol og gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder i lokalplanområdet er stor sandsynlighed for at støde på fortidsminder i form af bebyggelse fra vikingetid og middelalder. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. I henhold til museumsloven skal Museet for Varde By og Omegn foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Museet fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. Kendte fund og fortidsminder i nærheden af lokalplansområdet. Museet har bl.a. gennemført en stor undersøgelse i Jacobi Skoles område 2007 og 2008, hvor der blev gjort meget rige fund fra middelalderen og det er sandsynligt at denne bebyggelse fortsætter helt ned til åen. Museet for Varde By og Omegn vil meget gerne inddrages, så hurtigt som muligt, når der er konkrete anlægsplaner og man må forudse omfattende arkæologiske undersøgelser. For at imødegå forsinkelser og fordyrelse af anlægsarbejdet, vil det derfor være en god ide at foretage en forundersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ifølge 26 stk. 2 i museumsloven skal også udgiften til større forundersøgelser afholdes af den for hvis regning jordarbejdet udføres. Kulturarvsstyrelsen kan i særlige tilfælde søges om tilskud. Viser en forundersøgelse, at der findes fortidsminder på arealet, vil disse skulle udgraves på bygherres regning. Der er dog mulighed for at søge om tilskud hos Kulturarvsstyrelsen. Museet for Varde By og omegn tilbyder ved betaling at foretage en forundersøgelse Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail 17

20 REDEGØRELSE TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder følgende deklarationer: Matr. nr. 46n og 48b Varde Bygrunde Ejer: Varde kommune 1. 16/ Dok. om færdselsret 2. 6/ Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 3. 3/ Dok. om bebyggelse, benyttelse mv / Dok. om forsynings- /afløbsledninger Ad 1) Deklarationen omhandler en ret for ejer af matr.nr. 46e til færdsel ad 2 alen bred sti over matr. nr. 46a (nu både 46a og 46 ) Stien er vist på medfølgende kortbilag. Stien ligger udenfor lokalplanområdet. Ad 2) Deklarationen bestemmer at kommunen, der dengang købte matr. nr. 48b, skal anbringe raftehegn i skellet mellem matr.nr. 48a og 48b, samt at matr. nr. 48b ingensinde må bebygges, og at ejeren afmatr. nr. 48a skal have adgang til åen gennem en højest 1,5 meter bred låge i hegnet. Ad 3) Deklarationen forpligtiger kommunen ved køb af matr.nr. 46n, at anbringe raftehegn i skellet mellem matr.nr. 46h og 46n, at matr. nr. 46n ingensinde må bebygges og at den til en hver tid værende ejer afmatr. nr. 46h skal have adgang til åen gennem en låge i hegnet. Ad 4) Deklarationen omhandler bestemmelser om kloakledning på matr. nr. 46, uden for lokalplanområdet. Herudover er der bestemmelse om, at ejerne afmatr. nr. 46 har ret til færdsel ad 1,25 m bred sti (2 alen) over matr. nr. 46n. Der er i ovenstående nævnt forhold omkring adgangsret til åen for ejerne af matr. nr. 46e, 46, 46h og 48a - alle rådighedsservitutter, som umiddelbart ikke kan fortrænges af en lokalplan. Det er således med planlægning af arealerne for matr. nr. 46n og 48b iagttaget, at retten til færdsel for naboerne eksisterer i form af tinglyste deklarationer. Matr. nr. 49a og 49u Varde Bygrunde Ejer: Torvegade 10 Aps 1. 12/ Dok. om vands benyttelse 2. 18/ Dok. om forsynings-log afløbsledning 3. 10/ Dok. om udstykkede parceller 4. 11/ Dok. om forsynings-log afløbsledninger 5. 20/ Dok. om oversigt Ad 1) Har ingen betydning for lokalplanens indhold - omhandler tidligere engparceller ned til åen Ad 2) Det vurderes, at servitutten er uaktuel, da den omtaler ældre kloakeringer og afvanding til eng. Det vurderes, at afvandingen nu sker gennem offentlig kloak i offentlig vej. Ad 3) Har ingen betydning for lokalplanens indhold - omhandler vedligehold af skråningsanlæg mod Torvegade Ad 4) Deklarationen, omfatter en ret for Varde Kommune til at efterse og vedligeholde det på den sydlige del af matr. nr. 49u værende offentlige kloakanlæg. Det kan ikke vurderes, om anlægget fortsat er i brug, men det skønnes, at anlægget i så fald ligger uden for det område der ifølge lokalplanen skal bebygges. Ad 5) Deklarationen pålægger matr. nr. 49a og 49u et oversigtareal på 15x50 meter. Oversigtsarealet ligger udenfor den påtænkte bebyggelse men inden for et nyt bytorv, hvor der ønskes plantet solitære træer. Matr. nr. 49b Varde Bygrunde Ejer: Varde Kommune 1. 12/ Dok. om færdselsret 2. 29/ Dok. om transformatorstation Ad 1) Deklarationen bestemmer, at ejerne af matr.nr. 49d har ret til færdsel ad nærmere bestemt areal på matr. nr. 49b og 49d, ligesom ejerne af matr.nr. 49d også har ret til at have kloakledning til afvanding liggende i samme areal som færdselsretten. Ejeren af 49b har ret til færdsel på matr. nr. 49d på et nærmere 18

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere