Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012"

Transkript

1 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Forsikringsvirksomhed i det omfang disse ikke er fraveget. 1. FÆLLESBESTEMMELSER. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringstagers pligter Udvidelser og begrænsninger Skadetilfælde Præmiens betaling og forsikringens varighed. Ændring af præmier og betingelser. 2. FORSIKREDE GENSTANDE Bygninger, bygningsdele, installationer og haveanlæg. 3. BYGNINGSBRANDFORSIKRING Brand Tilsodning Tørkogning Eksplosion Sprængning Lynnedslag Nedstyrtede luftfartøjer Kortslutning 4. BYGNINGSBESKADIGELSE Udstrømning af vand, olie, kølevæske o. lign. Voldsomt skybrud Storm Frostsprængning Sne tryk Tyveri- og hærværk Glas- og kummedækning Anden pludselig skade 5. SVAMP- OG INSEKTSKADEDÆKNING. Insektangreb Svampeangreb 6. UDVIDET RØRSKADE/STIKLEDNINGSFORSIKRING. Skjulte rør Skjulte stikledninger El-varmekabler i gulve Nedgravede jordvarmeslanger Side 1 af 17

2 7. FØLGEUDGIFTER Oprydning Restværdi Lovliggørelse Genhusning, flytteomkostninger og leje tab 8. LOVLIGGØRELSE (forøgede byggeudgifter) Dækning og undtagelser 9. GENHUSNING, FLYTTEOMKOSTNINGER OG LEJETAB Dækning og undtagelser 10. ERSTATNINSBEREGNING Erstatningsberegning 11. HUSEJERANSVARSFORSIKRING Husejeransvarsforsikring 12. RETSHJÆLPSFORSIKRING Retshjælpsforsikring 13. BYGNING UNDER OPFØRELSE 14. INDBOFORSIKRING 15. AFDÆKNING AF FORSIKRING Side 2 af 17

3 1. FÆLLESBESTEMMELSER 1.1. Hvem er dækket af forsikringen? Sikret er forsikringstagerne i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen og af de forsikrede genstande. Under ansvarsforsikringen er den medhjælp, der passer ejendommen, også sikret Ejerskifte. Ejerskifte skal straks anmeldes til Handicappedes Gruppeforsikring. Undladelse heraf kan medføre begrænsninger i dækningen. Ved salg af ejendommen er ny ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst 14 dage efter overtagelsesdage. Ny ejer kan overtage forsikringen efter nærmere aftale med handicappedes gruppeforsikring Bygnings- og risikoforandring. Før arbejdet sættes i gang skal det anmeldes til Handicappedes Gruppeforsikring, såfremt der foretages, Nybygning eller tilbygning ændringer af tagbeklædning (til/fra blødt tag) Indretning af opholdsrum i loftetage Forandring af bygningers anvendelse Etablering af nedgravet svømmebassin, hvis det kan og ønskes medforsikret Ændring af benyttet energikilde eller opvarmningsmåder. (Kun ved opvarmning med halmfyr). Handicappedes gruppeforsikring er herefter berettiget til at tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan forsætte. Nybygning af eller forandring på ejendommens brændsels huse, carporte, cykelskure, garager, havehuse, redskabs huse og vaskehuse skal kun anmeldes, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal derved overstiger 75 m2 som er meddækket uden beregning. Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning helt eller delvis bortfalder Eftersyn af de forsikrede genstande. Handicappedes Gruppeforsikring kan til enhver tid foretage eftersyn for at vurdere bygningerne og risikoforholdene Udvidelse / begrænsninger. Forsikringen dækker inden for det dækningsomfang, der fremgår af disse forsikringsbetingelser og med de begrænsninger, som fremgår af et eventuelt policetillæg udstedt direkte af Handicappedes Gruppeforsikring Forhold i skadetilfælde. Når der er sket en skade, skal sikrede efter bedste evne søge at begrænse den omfang og straks anmelde den til Handicappedes gruppeforsikring. Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Handicappedes Gruppeforsikring erstatter rimelige udgifter til at afværge eller begrænse umiddelbart truende eller sket skade, der er sækket af forsikringen. Ved ansvarsskade skal der straks sendes anmeldelse til Handicappedes Gruppeforsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Det skal overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede ting må ikke ske, før Handicappedes Gruppeforsikring har godkendt det Forsikring i andet selskab. Dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis samme risiko er forsikret i andet selskab. Hvis det andet Side 3 af 17

4 selskab har taget samme forbehold betales erstatningen forholdsmæssigt af begge selskaber Generelle undtagelser og begrænsninger. Forsikringen dækker ikke: Anden bygningsbeskadigelse, svamp og insektskader, når årsagen er manglende vedligeholdelse, tæring, slid, byggefejl, fejlkonstruktion og underdimensionering Skader der skyldes fejlmontering eller fejl ved opførelsen af bygningerne eller ved fremstilling af dele hertil Skader der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde i forbindelse med reparations- og installationsarbejde Skader, som er sket før forsikringens tegning eller ikrafttrædelse. Forsikringen dækker alene den direkte skade på de forsikrede genstande, som følge af en af de i forsikringsbetingelserne nævnte skadeårsager, men ikke driftstab, formuetab eller andre former for indirekte tab eller påførte omkostninger. Følgeudgifter, som fremgår af forsikringsbetingelsernes afsnit 8, betragtes i denne forbindelse ikke som indirekte tab eller omkostninger Naturkatastrofer, krigs- og atomskader. Forsikringen dækker ikke skader som følge af Naturkatastrofer, eksempelvis jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelsen og lignende Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til særlige industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Præmien betaling. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves over giro eller pengeinstitut. Forsikringstageren betaler udgifter i forbindelse med opkrævningen. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten, og stormflodsafgift til Stormflods Rådet. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Handicappedes Gruppeforsikring underrettes. Betales præmien ikke, sender Handicappedes Gruppeforsikring en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om at forsikringens dækning ophører hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter afsendelse af påmindelsen. Hvis Handicappedes gruppeforsikring har udsendt en sådan påmindelse er Handicappedes Gruppeforsikring berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Brandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Til gengæld har Handicappedes Gruppeforsikring udpantnings ret og kan foretage udlæg for denne del af præmien plus påløbne renter og andre omkostninger Indeksregulering. Præmien og de i forsikringsbetingelserne særlige nævnte forsikringssummer indeksreguleres på grundlag af Reguleringsindeks for Boligbyggeri. Forsikringssummerne reguleres hver den 1. januar og præmien reguleres ved første forfald i kalenderåret. Retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke Forsikringens varighed og opsigelse. Forsikringen er tegnet for 1-årig periode og fortløbende indtil den af en af parterne skriftligt opsiges eller ændres med 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år af gangen. Side 4 af 17

5 Efter en hver anmeldt skade kan begge parter, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen eller indføre forbehold i dækningen med 14 dages varsel. Brandforsikringen kan dog kun opsiges, hvis der foreligger skriftligt samtykke fra de i ejendommen tinglyste panthavere, eller der godtgøres, at ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. For bygninger, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen opsige med 14 dages varsel. Hvis Handicappedes Gruppeforsikring opsiger dækningen udstedes en brandforsikring direkte til Handicappedes Gruppeforsikring til selskabets almindelige tarifpræmie for enkeltstående bygningsbrandforsikring, og på selskabets almindelige forsikringsbetingelser Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif. Hvis handicappedes Gruppeforsikring betingelser eller præmietarif ændres, kan disse ændringer gennemføres med 1 måneds varsel til nærmester forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. For brandforsikringens vedkommende skal reglerne i punkt. 2 følges, for at opsigelsen skal være gældende Voldgift. Både forsikringstageren og Handicappedes Gruppeforsikring kan forlange en skade opgjort af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for eventuelle uoverensstemmelsers grænser træffer den endelig afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles ligeligt Ankenævnet for Forsikring. Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med Handicappedes Gruppeforsikring afgørelse i en skadessag eller andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til Handicappedes Gruppeforsikring ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V Tlf.: (mellem kl ) Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Handicappedes Gruppeforsikring Eller Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf.: (mellem kl ) Eller Ankenævnet for Forsikring. Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der betales tilbage hvis Forsikringstageren helt eller delvis får medhold i klagen Side 5 af 17

6 klagen ikke kan behandles Forsikringstageren selv tilbagekalder klagen Betingelsernes ufravigelighed. For den del af forsikringen, der vedrører bygningsbrandforsikring, er betingelserne godkendt af Forsikrings rådet og optaget i forsikringsregisteret. Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige disse godkendte betingelser til ugunst for forsikringstageren eller de i ejendommen tinglyste panthavere. 2. FORSIKREDE GENSTANDE Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede: 2.1. Den forsikrede ejendoms bygninger, såvel færdigopførte som bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. Forsikringen dækker ikke bygningstilbehør, der befinder sig uden for forsikringsstedet For bygninger under opførelse eller ombygning omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende byggematerialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. Forsikringen dækker ikke tyveri og hærværk på bygningen under opførelse eller på materialer og tilbehør hertil. Først, når materialer og tilbehør er fastmonteret og bygningen indflytningsklar, betragtes den som færdigopført Faste elinstallationer herunder stikledninger, hovedtavler, kraftinstallationer og lys installationer inkl. faste armaturer. Forsikringen dækker ikke elinstallationer af erhvervsmæssig karakter lysskilte, lysreklamer, rør og pærer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder gas og vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, solfangere, elevator, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, vaskeanlæg, hårde hvidevarer samt glas og kummer. Forsikringen dækker ikke bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af erhvervsmæssig karakter Gulvbelægninger, herunder tæpper lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv, f. eks gulv af beton, rå og ubehandlet brædder eller plader Nedgravede svømmebassiner, der er med murede eller støbte sider og bund, i rå beton eller fliser / klinker. Forsikringen dækker ikke bassiner af plastik, glasfiber eller andre kunststoffer, selv om der er murede, støbte og/eller nedgravede konstruktioner. Aftagelige overdækninger og tilbehør til svømmebassiner, der ikke er dækket af forsikringen Tårn og facade urer, flagstænger, antenner til privatbrug, som er forsvarligt fastgjort, amt gårdbelægninger, herunder fliser i indkørsel og på terrasse Hobbydrivhuse og carporte Have skulpturer, solure, fuglebade og lignende, der er fastmonteret på nedgravet sokkel. Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygninger er alene omfattet med en håndværksmæssig værdi. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr Beløbet indeksreguleres Haveanlæg er omfattet af brandforsikringen. Den øvrige del af forsikringen omfatter kun skade på haveanlæg, der er en direkte følge af: En dækningsberettiget skade på bygningen Genopførelse eller reparation efter en dækningsberettiget skade på bygning. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr Beløbet indeksreguleres. Hvis haven ikke sættes i stand, ydes der ingen erstatning. For beplantning erstattes alene udgiften til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster Murede hegn, plankeværker og stakitter. Ved stormskade er det en betingelse, at de er opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller trykimprægnerede stolper, der er nedgravet eller nedstøbt i min. 90.cm dybde. 3. BYGNINGSBRANDFORSIKRING 1. Skade sket ved ildebrand, dvs. løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). Side 6 af 17

7 Forsikringen dækker ikke skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader er: 3.1. Skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder Skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Endvidere dækker forsikringen ikke skader på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom genstande kommer i brand. Skade, der opstår ved slukning. Endvidere dækkes forsikrede genstande, der bortkommer under brand. 2. Tilsodning. Skade ved pludselig Tilsodning fra forskriftmæssige indrettet fyringsanlæg til rum opvarmning. Forsikringen dækker ikke skade der skyldes løbesod. 3. Tørkogning. Skade på godkendte og forskriftmæssigt installerede kedler til rum opvarmning som skyldes tørkogning. Selv den mest avancerede automatik kan svigte og ramme kedlens sikringsanordning. Sker det, kan væskeindholdet på grund af overophedning koge bort, og medfører en deformering eller total ødelæggelse af kedlen. 4. Eksplosion. Skade sket ved eksplosion f.eks. gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. 5. Sprængning. Sprængning af dampkedel og autoklaver. 6. Direkte lynnedslag. Skade som følge af direkte lynnedslag. Det vil sige at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygning, hvor genstanden befinder sig. Skade ved induktion, overspænding eller andre elektriske fænomener er dækket under kortslutning. 7. Nedstyrtede luftfartøjer. Skade, som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra, erstattes som brandskade. Forsikringen dækker ikke skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjet. 8. Kortslutning. Enhver skade der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Forsikringen dækker ikke 8.1. Skade, der omfattes af garanti eller serviceordning Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk ødelæggelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion Skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug, forkert spænding og fejlbundne ledninger skade, der ikke betragtes som kortslutningsskade f.eks. overbrænding af varme tråde, varmekabler eller varmelegemer i varmtvandsbeholdere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, el-radiatorer, kogeplader, ovne, gulve og lignende Skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. Skade på eldrevne genstande erstattes med følgende procent af nyværdien på skadestidspunktet: Genstandens alder - Indtil 2 år 100 % - 3 år 80 % - 4 år 60 % - 5 år 40 % Fra 5 år og indtil 10 år 20 % Over 10 år 0 % Side 7 af 17

8 Erstatning til reparation kan efter disse afskrivningsregler ikke overstige den angivne procent af nyværdien på skades tidspunktet. Efter afskrivningsreglerne erstattes ikke med en højere procent end svarende til genstandens alder som helhed, uanset om enkeltdele på grund af udskiftning ikke har opnået en tilsvarende alder på skadestidspunktet. 4. BYGNINGSBESKADIGELSE Forsikringen dækker: 4.1. Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende. Skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og faste installationer samt akvarier og beholdere på 20 liter og derover. Forsikringen dækker ikke skade der skyldes: - Dryp eller udsivning - Opstigning af grund- eller kloakvand - Vand fra tagrender og nedløbsrør - Påfyldning eller aftapning Endvidere dækkes vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Det tab af vand, olie m.v. der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke omfattet af forsikringen. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, med mindre forsikringstageren ved en fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden Voldsomt sky eller tøbrud. Skade forårsaget af vand, der under voldsomt sky eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbs ledningerne. Skade ved voldsomt sky eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stort, at de normalt dimensionerede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Forsikringen dækker ikke skade der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrende, nedløbsrør og kloakledninger. - Vand der trænger igennem utætheder og åbninger. - Vand der trænger igennem murværk, kælder vægge, sokler og tage. - Vand der presses op igennem gulvet. - Oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Storm Stormskade og eventuelle nedbørskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 meter pr. sekund. Forsikringen dækker ikke: - nedbørskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - Skade på plankeværker, stakitter og hegn, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten, medmindre opførelsen sker på forsvarlig nedgravede trykimprægnerede stolper, som opfylder Dansk Standard (DS 2122 eller tilsvarende klassifikationer). Hvis reparationen eller ombygning nødvendiggøre anvendelse af afdækningsmateriale, dækkes nedbørsskade kun, såfremt materialet er solidt, er forsvarligt fastgjort, og der samtidig i forbindelse med nedbørsskaden kan konstateres stormskade på selve afdækningsmaterialet (f.eks. presenning) Frostsprængning. Frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes skade dog uanset årsagen, med mindre forsikringstageren ved en fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden. Forsikringen dækker ikke frostsprængning, der skyldes: - manglende oliebeholdning. - Manglende energiforsyning på grund af egen skyld Side 8 af 17

9 - Uopvarmet eller utilstrækkelig opvarmet lokale 4.5. Sne tryk. Skade på bygningen forårsaget af sne tryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes underdimensionering eller fejlkonstruktion Tyveri og hærværk. Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Tyveri og hærværk skal straks meldes til politiet. Forsikringen dækker ikke tyveri fra og hærværk på: - bygning under opførelse, eller tilbehør og materiale hertil - materialer og tilbehør, som er indkøbt til ombygning eller modernisering af en bestående bygning, før disse ting er fastmonteret på deres blivende plads. Forsikringen dækker ikke skader forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen Glas- og kummedækning. Brud på glas, kumme og badekar, der er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen. Indmurede spejle Keramiske kogeplader. For kummer gælder det, at de skal være lavet af porcelæn eller glas. Eks. Glaskeramiske materiale. Forsikringen dækker ikke: - ridser eller afskalning, der ikke kan betegnes som brud, med mindre genstanden derved bliver ubrugelig. - Punkterede termoruder uanset årsagen. - Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning og lignende. - Glas i ovn låger, brændeovn og lignende. - Vandhaner, bladningsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, med mindre der af konstruktionsmæssige årsager ikke kan genanvendes og kun efter aftale med Handicappedes Gruppeforsikring. - Skade forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - Brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. Frostsprængning ag kummer og glas er kun dækket, hvis det skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning Anden pludselig skade. Enhver pludselig skade, der ikke kan henføres til de foregående nævnte dækninger, undtagelser og begrænsninger. For, at en skade betragtes som pludselig, skal årsagen være upåregnelig, udefra kommende og have øjeblikkelig virkning. Det vil sige, at årsagen til, at skaden sker, og den virkning det får, skal være samtidig og uventet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes - byggefejl, konstruktionsfejl, underdimensionering, manglende vedligeholdelse, tæring, sætning, frostsprængning, rystelser fra trafik og lignende. - Vand, der trænger igennem utætheder og åbninger, medmindre der en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. - Revner eller utætheder i og omkring fliser, badekar, gulve, vægge, bladningsbatterier og lignende. - Dyr der gnaver, forurener eller bygger rede. - Almindelig brug, herunder rengøring og reparation, som f.eks. ridser, skrammer, afskalninger, pletter, tilsmudsning, stænk, spild og lignende, som følge af tabte eller væltede genstande m.v. - Skade forvoldt forsætlig af personer med lovlig adgang til ejendommen. - Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 5. SVAMP- OG INSEKTSKADEFORSIKRING 5.1. Insektangreb. Bygningsbeskadigelse forårsaget af træ ødelæggende insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Bekæmpelse af husbukke angreb. Forsikringen dækker ikke: - skade, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. Side 9 af 17

10 - Skade, forårsaget af rådborebiller Svampeangreb. Udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige og de forsat vedligeholdes, hvilket er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. Forsikringen dækker svampeskade, der skyldes at der utilsigtet er kommet fugt til træet. Forudsætning for at få erstatning er: - at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstædigheder. - At der ikke er tale om mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. - At der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktioner eller udførelse, eller indgreb i enkelte funktioner, f. eks lukning af ventilationsåbninger. Skade, der har udviklet sig over en længere tidsrum, kommer ind under almindelig forfald og kan derfor ikke dækkes af forsikringen. Følgende bygningsdele og konstruktioner er ikke omfattet af forsikringen: - stembeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - Uafdækkede spær, bjælke og remender. - Åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f. eks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og plankeværker. - Træfundamenter og træ piloteringer og skade, der stammer herfra. - Kælderbeklædning, det vil sige trægulve, indfatninger, væg beklædning, træskillevægge og paneler i kældre. - Bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel. Endvidere dækker forsikringen ikke skader af kosmetisk art, det vil sige skade, der kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. 6. UDVIDET RØRSKADE/STIKLEDNINGSFORSIKRING 6.1. Forsikringen dækker skade der opstår på: - i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås sådanne, der befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekælder, skunkrum og andre permanent lukkede dele af bygningen, samt rør til medforsikret svømmebassin. 6.2 Skjulte stikledninger. - til gas, vand, varme, olie, og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledning El-varmekabler i gulve Nedgravede jordvarmeslanger 6.5. Forsikringen dækker: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Handicappedes Gruppeforsikring, reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger. - Omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse. - Utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaskemaskiner m.v. - Rør i varmepumper, solfanger, vaske- og opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsunits og lignende. Side 10 af 17

11 - Drænrør, stophaner, olietanke, septiktanke, trikstanke og lignende, samt faskiner. - Installationer til svømmebassin, der ikke er dækket af forsikringen Endvidere dækker forsikringen ikke - skade der er omfattet af garanti - skade som følge af frost i uopvarmede bygninger med mindre vandtilførslen er lukket og anlægget er tømt for vand. - Vand-, olie m.v., der går tabt ved en skade. Følgeskade forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring. Erstatningen beregnes i overensstemmelse med regler i afsnit 8 erstatningsberegningen, dog er selskabet ikke forpligtet til at nedlægge rør på samme sted som de beskadigede. Der beregnes en selvrisiko på kr. 866 kr. (indeks 1999) af de erstatningsberettigede udgifter. 7. FØLGEUDGIFTER Forsikringen dækker følgeudgifter i tilknytning til en skade, der er dækket af forsikringen Oprydning. Udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelse ikke kan anvendes Restværdi. Hvis skaden på en bygning udgør mindst 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende ny bygning. Restværdierstatning opgøres efter samme regler, som den egentlige skadeerstatning. Endvidere betales omkostninger til nedrivning, oprydning og bortkørsel. - det er betingelse for restværdierstatningen, at bygningsrester nedrives og fjernes, og at både den egentlige skadeerstatning og restværdierstatningen anvendes til genopførelse af en tilsvarende bygning. - Det vil sige, at en eventuelt ikke anvendt del af restværdierstatningen bortfalder. - Indtægt ved eventuelt slag af anvendelige rester fratrækkes i erstatningen. 8. LOVLIGGØRELSE (forøgede byggeudgifter) Forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de krav byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal udbedres eller genopføres. Det kan for eksempel dreje sig om bedre isolering, brandsikring, dobbelt ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende. Forøgede byggeudgifter dækkes kun hvis - kravene vedrører de dele af en bygningsbeskadigelse, hvortil der ydes erstatning. - Det er ikke muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne i byggelovgivningen. - Bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % af nyværdien. - Reparation eller genopførelse finder sted. Endvidere dækker forsikringen ikke: - udgifter der skyldes manglende vedligeholdelse. - Udgifter til gennemførelse af myndighedskrav, som var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden skete. - Krav der stilles i offentlige myndigheder med hjemmel i love og bekendtgørelser om miljø og naturfredning. Erstatningen er begrænset til 10 % af den beskadigede bygnings nyværdi, højst kr (beløbet indeksreguleres). 9. GENHUSNING, FLYTTEOMKOSTNINGER OG LEJETAB Bliver boligen ubeboelig som følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, betales - Rimelige og dokumenterede merudgifter ved fraflytning af ejendommen. - Udgifter til ud og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. - Mistet lejeindtægt i henhold til gældende lejekontrakt. Side 11 af 17

12 Forsikringen dækker ikke: - udgifter og lejetab ud over normal byggeperiode dog dækkes i indtil 1 måned efter skadens udbedring men i alt højst 12 måneder, er dækningen for lejetab medtaget. - For fritidshuse er dækningen for lejetab undtaget. - Udgifter og lejetab, hvis bygningen ikke istandsættes eller genopføres. - Eventuelle ulemper og gener i forbindelse med istandsættelse efter en skade, hvor fraflytning ikke skønnes nødvendig. - Idet det omfang genhusning er omfattet af en anden forsikring. Hvis ejendommen er et fritidshus, og egen ferie er påbegyndt i ejendommen eller umiddelbart forestående, dækkes tillige nødvendige merudgifter til afholdelse af en tilsvarende ferie med indtil kr om ugen maksimalt kr (indeks 1999). De udgifter, der er nævnt i dette afsnit, ydes kun i forbindelse med skader konstateret i forsikringstiden, uanset at svamp og insektskader er dækket i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 10. ERSTATNINGSBEREGNING Hvorledes beregnes erstatningen? Erstatningen, der normalt skal anvendes til istandsættelse eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb, der på skadesdagen vil medgå til genoprettelse af det beskadigede på samme sted (nyværdierstatning). Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende byggematerialer, som de beskadigede, og kan ikke overstige prisen på byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendt på skadedagen. Ændringer af byggepriser inden for normal byggeperiode indgår i erstatningsberegningen. Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er istandsat eller genopført. Ved større skader, hvor der skønnes hensigtsmæssigt, kan erstatningen udbetales i passende rater. Undtagelser og begrænsninger: - Hvis skadesramtes værdi på grund af slid og ælde eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen. - Fradraget sker i forhold mellem levetid og dens alder på skadesdagen. - Ønskes erstatningen ikke anvendt til istandsættelse eller genopførelse, foretages der fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og nedsat anvendelighed. En eventuel ikke anvendt restværdigerstatning og lovliggørelseserstatning vil da ikke blive udbetalt. - Endvidere vil en erstatning ikke kunne overstige bygningens handelsværdi. - En erstatning, som ikke ønskes anvendt til istandsættelse eller genopførelse, kan kun udbetales til fri rådighed, hvis samtlige panthavere med tinglyst ret i ejendommen giver deres samtykke. - Erstatning for bygninger, der før skaden var bestemt for nedrivning, opgøres til materielværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. - For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, ælde og nedsat anvendelighed. - Der ydes ikke erstatning for skader af ren kosmetiske eller for farveforskelle mellem de erstattede og de resterende ubeskadigede genstande. - I nogle tilfælde kan det være umuligt at genanskaffe tilsvarende genstande, som de beskadigede. Dette kan betyde, at der ved en udbedring af skaden opstår en forskel i udseendet mellem de genanskaffede og de tilbageværende ubeskadigede genstande. - En sådan forskel, vil ikke kunde medføre, at der også betales erstatning for disse ubeskadigede genstande eller demontering af disse. Stormskade på antenner erstattes med følgende procent af nyværdien: Antennens alder: Procent: Indtil 3 år 100 % Indtil 4 år 70 % Indtil 5 år 60 % Indtil 6 år 50 % Indtil 7 år 40 % Indtil 8 år 30 % Indtil 9 år 20 % Indtil 10 år 10 % Efter de 10 år 0 % 11. HUSEJERANSVARSFORSIKRING Side 12 af 17

13 11.1. Regler og praksis. Man er efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er altså ikke Handicappedes Gruppeforsikring som sådan, men retspraksis, der afgør om du i en bestemt situation bliver erstatningsansvarlig. Som hovedregel er man ansvarlig for skade, hvis den skyldes noget, man ikke burde have gjort, eller skyldes at man har forsømt at gøre noget, hvor man normalt burde have gjort noget. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet fornuftigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelig skader bliver man ikke gjort erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadeslidte ifølge almindelig retspraksis selv bære tabet, også selv om skadevolderen føler sig moralsk ansvarlig. Det er forsikringens formål at betale det krav, du bliver stillet overfor, hvis du pådrager dig et erstatningsansvar, men det er også den formål at friholde dig mod et uberettiget erstatningskrav Dækning i øvrigt. Forsikringen dækker det erstatningsansvar sikrede pådrager sig for skade på personer eller andres ting, som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom Skade på personer og andres ting. Forsikringen dækker ansvar for skade på personer i henhold til loven, samt ansvar for skade på andres ting og dyr med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. Herudover betales sagsomkostninger og renter af det beløb, der henhører under forsikringen Forureningsskader. Forsikringen dækker ansvar for skade, hvor der ved en enkeltstående uheld sker forurening som følge af udsivning fra olietank og rør. Du må ikke anerkende et erstatningsansvar for Handicappedes Gruppeforsikring har taget stilling til sagen, idet du ved at anerkende et sådant, kan risikere at komme til at betale en erstatning, som ikke er omfattet af forsikringen Undtagelser fra ansvarsdækningen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: - Der er forvoldt med forsæt. - Forvoldt under beruselse eller under påvirkning af narkotika. - Opstået tilknytning til indgåede aftaler. - Opstået i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen. - På ting, der tilhører sikrede eller dennes husstand eller på ting, som disse personer låner, lejer, bruger, opbevarer, transportere, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af. - Opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj. - Forvoldt af haveredskab med en motorkraft på over 5 hk. - Hvor offentlige bestemmelser ikke er overholdt. 12. RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN Retshjælpsforsikringen dækker de omkostninger, som sikrede kan få som part i resttvister som privat person i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. For at opnå retshjælp skal en advokat have påtaget sig sagen. Retshjælpsforsikringens maksimale dækning er på kr med en selvrisiko på 10 % dog mindst kr Retshjælpsforsikringen dækker på almindelige betingelser for retshjælpsforsikring. Disse udleveres efter ønske ved at kontakte Handicappedes Gruppeforsikring. 13. SPECIELLE VILKÅR FOR FORSIKRING AF BYGNING UNDER OPFØRELSE Hvad er dækket? - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne Forsikringen dækker Brand jf. afsnit 3 om bygningsbrand punkt Storm jf. afsnit 4 om hus og grundejerforsikring punkt 3. Side 13 af 17

14 Det er betingelse for dækningen under stormskadeforsikringen, at byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler og er godkendt af de kompetente myndigheder, og at arbejder udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssige praksis Vand i forbindelse med sky og tøbrud jf. afsnit 4 om hus og grundejerforsikringen punkt Husejeransvar jf. afsnit 9 om husejeransvarsforsikringen Forsikringen dækker ikke Indirekte skade (f.eks. husleje tab eller driftstab) Skade som følge af storm på glas og/eller erstatningsmateriale herfor der ikke er anbragt på deres blivende plads Selvrisiko. Af enhver skade, bortset fra skade der erstattes under bygningsbrandforsikringen, bære sikrede 10 %, dog mindst kr og højst kr (indeks 1999) Anmeldelsespligt. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningerne er færdige og tages i brug. 14. INDBOFORSIKRING Geografisk område. De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror på ejendommen Hvilke genstande er omfattet. Indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for: Forsikringen dækker ikke - genstande, der omfattes af en familieforsikring - guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker - penge, pengerepræsentiver, værdipapirer, ubrugte frimærker og feriemærker samt mønt og frimærkesamlinger - motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer herunder windsurfere samt dele hertil, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet Hvilke skader og hvilke genstande er dækket. Se dækningsskemaet Hvorledes beregnes erstatningen Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye indenfor de sidste år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag ( (nyværdi) For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, bruge, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) For kortslutningsskade, og skade på cykler, film og lignende gælder særlige regler. Kortslutningsskade: Kortslutningsskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio, video- og TV - apparater, bånd- og pladespillere samt tilbehør hertil, der er indkøbt som nye, ersattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi), når skaden indtræffer i det første år efter anskaffelsen. I de følgende 5 år nedsættes erstatningen med 20 % af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Genstande der er mere end 6 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes tilsvarende regler. Bliver beløbet udregnet efter ovenstående regler mindre end 200 kr., ydes der ingen erstatning Cykler Cykler erstattes med følgende procenter af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel. Dog højst med kr Indtil 1 år 100 % indtil 10 år 39 % Indtil 2 år 90 % indtil 11 år 35 % Indtil 3 år 81 % indtil 12 år 31 % Indtil 4 år 73 % indtil 13 år 28 % Indtil 5 år 66 % indtil 14 år 25 % Indtil 6 år 59 % indtil 15 år 22 % Side 14 af 17

15 Indtil 7 år 53 % indtil 16 år 19 % Indtil 8 år 48 % indtil 17 år 16 % Indtil 9 år 43 % indtil 18 år 13 % Indtil 19 år og derover 10 % Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændigt istandsat, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Cyklens stelnummer skal oplyses, og den skal være forsynet med en godkendt lås i modsat fald ydes ingen erstatning Film og lignende. Private optagelser på film, bånd, manuskripter eller lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale. Handicappedes Gruppeforsikring kan erstatte en skade ved at: - Sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. - Godtgøre værdiforringelsen. - Overtage genstandende mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande). - Overtage genstandende mod at betale kontant erstatning. Ved underforsikring erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 15. AFDÆKNING AF FORSIKRING 15.1 Risikoen afdækkes 100% af Alpha Insurance A/S reg.nr Side 15 af 17

16 DÆKNINGSSKEMA VEDR. INDBOFORSIKRINGEN (DET MARKEDE MED GRÅ BAGGRUND IKKE DÆKKET) A B C D E F G H Forsikringen dækker den direkte skade ved: Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande Brand mv. Skade ved: Ildsvåde (brand) Lynnedslag når lynet er slået ned direkte i det forsikrede. Eksplosion. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede genstande under brand m.v. Skade alene ved svidning eller smeltning (f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), der ikke er en følge af ildsvåde. Skade ved overspænding (herunder induktion) forårsaget af lynnedslag eller lyn udladning udenfor det forsikrede. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra som følge af medførte sprængstoffer. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Kortslutning Ved kortslutning forstås her en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem elførende del og jord(stel), der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftstrøm Skade på genstande, der er mere end 6 år gamle. Skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligeholdelsesabonnement. Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse. Skade, som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen. Indbrudstyveri. Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager. Sikrede bære de første 1000 kr. af enhver skade (indexreg.) Simpel tyveri. Tyveriet udenfor bygningerne eller fra uaflåst bygning eller lokale. Højst 10 % af forsikringssummen. Sikrede bære de første 1000 kr. af enhver skade (indexreg.) Glemte, tabte og forlagte genstande. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø og luftfartøjer. Tyveri, når sikrede har udvist groft uagtsomhed. Ran og røveri. Tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket (f.eks tasketyveri) og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig. Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Hærværk. Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Sikrede bære de første 1000 kr. af enhver skade( indexreg.) Skade på genstande udenfor bygningen Udstrømning af væsker. Skade som følge af tilfældigt udstrømmende væske (ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarium eller andre beholdere med rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer Skade som følge af frost i uopvarmede rum/bygninger, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietank eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af kloakvand, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud. Storm samt oversvømmelse. Oversvømmelse som følge af voldsomt skyog tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb Skade på genstand udenfor forsikringsstedet. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Stormskade, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygning. 1. Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder Kun husholdningsredskaber og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Ikke vare i køle- og fryseanlæg. Højst 5% af forsikringssummen i udhuse og garager Højst 2 % af forsikringssummen men i udhuse og garager eller for udvendig bagage på Side 16 af 17 Højst 5 % af forsikringssummen i udhuse og garager.

17 Særligt privat indbo. 2. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højtalere, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio-, video- og TV apparater med tilbehør, pelsværk, skind, våben og spiritus. 3.Cykler, hvis stelnr. kan oplyses. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen. Kun radio-, video- og TV apparater, bånd- og pladespillere. Ikke i udhuse og garager. biler. Ikke i udhuse og garager. Højst 5% af forsikringssummen ved tyveri fra bil, og kun genstande, der har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum (ikke handskerum), hvor indholdet ikke er synligt udefra. Cykler skal være forsvarligt aflåset. Ikke udhuse og garager 4. knallerter elle dele dertil. 5. robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 3 hk) Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr Kun både i bygning. Side 17 af 17

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Hus 1.1

Betingelsesnummer: Hus 1.1 HUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Hus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Fritidshusforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 22-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221 FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere