Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse"

Transkript

1 1. februar årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet i den nye havnepark, kører arbejdet med planlægning, aftaler og forberedelser videre på fuld kraft i kulissen. Men de oprindelige tidsplaner og håbet om en færdig park inden udgangen af 1996 holder ikke længere. Arsagen er først og fremmest pengemangel. Arkitekt Poul Jensen, som sammen med landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs har tegnet planerne for parken, siger til Bryggebladet, at det hidtidige parkområde vil være klar til brug med græsplæner og havnepromenade nu til sommer. Ligeledes forventes den nye festplads ved Pinen at være brugbar inden Skt. Hans. -Men selv om disse og andre ting kommer til at se nogenlunde færdige ud, mangler der meget endnu. Alle de elementer og detaljer, som skal gøre det til en egentlig havnepark - pilealle og andfe.. -beplantninger, legeplads, bassiner, moleanlæg, installationer, fortovsgennemføring osv. - er bekostelige, og der må vi regne med forsinkelser, siger Poul J ensen. Hvem skal nu betale Indtil nu er der fra forskellig side - først og fremmest Københavns kommune, men også tipsmidlerne, Kulturby 96 og Lokale- og Anlægsfonden - bevilget i alt godt 6 mio. kr. til parken, og heraf er knap halvdelen brugt. Men med et samlet budget for projektet på ca. 25 mio. kr. er der lang vej igen. Dette var forudset fra begyndelsen, og derfor oprettede man for et år siden et fond, som skulle tilvejebringe de resterende midler, primært fra private sponsorer. Advokat Thomas Berg er formand for fondsbestyrelsen, som foruden Poul Jensen og den kendte modehandler Jørgen Nørgaard (Nørgaard på Strøget, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse) desuden tæller repræsentanter for Københavns kommune, Ejen- Italienske specialitetet De ringet vi bringer Fra kl UDBRINGNING kun kr. 10,- f{lng Åbningstider: Mandag-Fredag Lørdag-Søndag Leifsgade 9 København S flf domsselskabet Norden og Islands Brygges Lokalråd. Bestyrelsen har gennem det seneste års tid holdt månedlige møder, men indtil nu er der ikke kommet en eneste privat sponsorkrone i kassen. Hertil siger lokalrådets formand og repræsentant i fondsbestyrelsen Laura Bjerring: - Det er frustrerende, at det går så trægt. Det der især går mig på er, at Norden ikke selv har bidraget endnu, bortset fra den juridiske sikkerhedsstillelse på kr., som krævedes, for at fondet kunne oprettes. Både direktøren og bestyrelsesformanden i Norden var i sin tid ophavsmænd til ideen bag fondet, og der var klare mundtlige tilkendegivelser fra deres side om, at man selv til en begyndelse ville stille med i hvert fald 2-3 mio. kr. Ikke bare som finansiering, men også og måske især som et klart signal til andre mulige investorer om, at her var et projekt, som var værd at støtte. Men indtil nu har vi ikke. set en krone fra Norden udover den stillede sikkerhed. På hvert eneste møde i fondet er Norden blevet spurgt om, hvor pengene bliver af, men det har ikke været muligt at få et klart svar. Og det er altså svært at se, hvordan vi kommer videre på det grundlag. Sådan noget som f.eks. træer til parken er der i fotvejen lang leveringstid på, og vi kan jo ikke engang bestille dem, før vi ved, om vi har pengene. Snart genoptages anlægsarbejdet i den nye havnepark, som vil være klar til brug før sommeren kommer. Klar til brug-men langt fra færdig... Lokalrådet har været initiativtager til hele projektet og leveret de oprindelige planer, og vi har skaffet l mio. kr. fra tipsmidlerne. Københavns kommune har bidraget med over 4 mio. kr. og har udarbejdet lokalplan, som blev vedtaget sidste år efter offentlig høring og det hele. Men hvor er Nordens bidrag? Jeg ved ikke, hvad de tænker om det inde i kommunen, men jeg begynder efterhånden at føle mig lidt til grin, siger Laura Bjerring, som dog understreger, at pengemangel ikke er den eneste forsinkende faktor dele af planlægningen tager mere tid end oprindeligt forudset. Det har ikke været muligt for Bryggebladet at fa en kommentar fra Norden før redaktionens slutning. max Havnepromenade ved Langebrogade Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse til at anlægge en havnepromenade på strækningen mellem Langebro og Danisco, dvs. de ca. 120 meter kajstrækning umiddelbart nord for Langebro. Strækningen er omfattet af lokalplanen for Havneparken Islands Brygge, og planen er at etablere en 12 meter bred promenade med beplantning, parklygter og muligvis en skulptur. Det indebærer, at de gamle rangerspor fjernes, og at kantstenen flyttes, så køreba- Husk: nen bliver smallere end nu. Da promenaden ligger mindre end 100 meter fra det fredede voldanlæg, kræves der dispensation efter naturbeskyttelsesloven, før den kan anlægges, og den dispensation har kommunens Plan- og Ejendomsdirektorat nu givet kommunens Vejafdeling. Indtil den 15. februar kan afgørelsen om dispensation påklages til Naturklagenævnet af de organisationer, som er klageberettiget i henhold til naturbeskyttelsesloven. max Cross, Ostermann og Gudman i Gimles Rock'n' Roll Cafe i morgen alfen (fredag 2/2) kl. 21 -fri e~tre! Lex Sojakagen virkerikke Miljøloven ændres efter Dansk Sojakagefabriks salg af sit kloranlæg til Pakistan. Men lovændringen er ikke tilstrækkelig til at forhindre lignende sager fremov er. SIOE3 Hvilke butikker savner du på Bryggen Bryggens Handels- og Erhvervsforening vil gerne hjælpe udlejerne af tomme butikslokaler med at skaffe de rigtige lejere, men hvilke detailbutikker savner vi mest? Giv dit bud og deltag i lodtrækning om gavekort. SlOf S Kryds & tværs SIOE9 Fastelavn Læs om nogle af Bryggens fastelavnsarrangementer og maskefremstilling i Bryggens Børneatelier. SIDE 8 & 11 & 12 ~2000 TILBUD (t.o.m. lerdag d. 10/ 2) 10 x sol 148,- <normalt 198, ) Reflekser 50 lyse/røde 1,- <normalt 210, )...,_(f}) - ~ ' J lsiands Brygge 1 B Tlf

2 2 Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Gar&nti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager *Ring og få tilsendt en broenure TLF Ka' det virk'li' passe - at så få bryggeboere vil protestere mod Ørestaden, boulevarden og minimetroen? Eller har I bare ikke fået afleveret kuponen fra sidste nummer endnu? For en sikkerheds skyld gentager vi den herunder, og kom så ud af hullerne, alle I som er imod planernej Det 1'\jælper at protestere at og gøre indsigelse mod dette vanvittige prestigeprojekt. Aflever kuponen i Beboer~ørnet eller send den hertil med posten. De særligt interesserede kan stadig nå at hente kommunens oplysningsmateriale om planerne på biblioteket og evt. selv indsende deres indsigelse til: Overborgmesterens Mdeling, Planog Ejendomsd.irektoratet, RAdhuset, 1599 Kbh. V. Fristen for indsigelse af den l. marts.. Vi afholder en såkaldt indsigelsesaften onsdag den 1412 kl i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, hvor vi vil være behjælpelig med at formulere indsigelser, svare på spørgsmål m.v. Med venlig hilsen Anti-Ørestadsudvalget Islands Bi-ygge siger NEJ TIL ØRESTADEN Ørest a den ødelægger Amager F æ lle d og er et u realist is k luftkastel. Navn: Adresse: IIIP-HURRA BRYGGEBLADET ua Penge og p rsonale til Beboerhjørnet Efter halvandet års pause er der nu igen dagligt. personale i Beboerhjørnet, nemlig i skikkelse af Anett Kromann. Anett vil tage sig af den hårdt tiltrængte daglige drift af stedet, herunder betjene beboerforeninger, lokalråd og nærværende organ, samt tage imod henvendelser fra beboere og andre. Beboer- 1'\jørnet kan derfor igen indføre daglig åbningstid, som vil være hverdage kl. ll :US, torsdag dog kl Lejerforeningen og LLO har desuden fortsat træffetid hver onsdag kl Og penge er der også kommet. Som vore mest opmærksomme læsere vil hu ske, lovede overborgmester Jens Kramer Mikkelsen her i bladet i november 1993 at gøre sit for at fremme den ansøgning om kr., som Beboerhjørnet havde sendt til det senere så berømte kommunale Tilskudsdeklarationsudvalg. Og nu er pengene bevilget - øremærket til istandsættelse m.v. af lokaler og kontor udstyr. Så nu er der alt i alt håb om, at Beboerhjørnet kan fungere lidt mere smertefrit for en stund. max Bemærk: Ovenstelende notits har ikke været forelagt L<jer{oreningens øverste ledelse til godkendelse ved demokratisk afstemning. Redakticnen pdtager sig det fulde ansvar for eventuelle fejl og mangler. møbler & håndværk - musikeffekter modeller - maskiner mv. køb & salg 5 1~11~1~1~1.. torsdag - fredag lørdag Egilsgade 32 11f Galopperende huslejer 1. februar 1996 M oderniseringer k an få voldsom effekt på fremtidens lej eniveau Lejernes LandsOrganisati on (LLO) fortæller i deres blad ''Vi Lejere", at udlejere benytter badeværelsesmoderniseringer til at beregne sig ublu forhøjelser af huslejen. For øj(\blikket kører LLO en øa.g i Arhus, hvor en udlejer har benyttet en modernisering til at forhøje huslejen til over det dobbelte. I en to-værelses lejlighed var der "moderniseret" for kr, idet et badeværelse var blevet udvidet, og der var lagt. gulvtæpper i lejligheden. Huslejen steg derved for den næste lejer fra 250 kr. pr. m2 til 600 kr. For en tilsvarende to-værel ses på Islands Brygge ville det betyde en stigning på kr. om måneden. Eksemplet er ikke en keltstlende. De sidste par Ar er huslejen i mange tilfælde steget langt højere end, hvad den pågældende modernisering berettiger til. Det kan lade sig gøre, fordi den danske retspraksis har ændret sig markant i de senere år. En ejendomsejer kan, når lejligheden skal genudlejes, tillade sig at forhøje huslejen, hvis der er sket en eller anden fonn for modernisering. Og han behøver ikke at tage hensyn til omkostningerne ved mo demiseringen og kan sætte lejeforhøjelsen langt over, hvad det har kostet ham. Han behøver ikke, at skulle bevise hvad moderruseringen har kostet ham', for i Landsretten har man lagt bevisbyrden over på lejeren. Lejeren skal kunne bevise, at hans husleje er for høj i forhold til den pågældende modernisering. Og det lykkes kun i ganske få tilfælde, da det jo er ejeren, der sidder med alle oplysningerne. Også på Bryggen På Bryggen er der også tilfælde af forhøjelser, der ligger langt over hvad en stigning i det lejedes værdi berettiger. For et par år siden havde ejendommen EIGI nogle badeværelser igennem systemet. Ved både huslejenævn og ankenævn blev lejen for moderniseringen sat væsentligt ned. Men det tog ikke boligretten lang tid at beslutte, at lejeren ikke havde bevist, at lejen var for høj i forhold. til, hvad andre betalte. Lejerne ville føre sagen videre, men fik det rad at lade vær~. da Landsretten var kendt for altid at acceptere udlejerens forhøjelser. Den nye serie af bad& værelsesmoderniseringer, der er aftalt mellem ejendomsselskabet Norden og Lejerforeningen, kan blive indledningen til huslejeforhøjelser i et hidtil uhørt antal. Der er påtænkt badeværelser l løbet af en kort årrække, og da de toværelses lejligheder i gennemsnit skifter lejer efter 3-4 Ar, kan huslejeniveauet komme til at stige ganske hurtigt. I næste nummer af Bryggebladet vender vi tilbage med kommentarer fra LLO og Lejerforeningen. LLO har overfor boligministeren krævet at, der bli ver lavet et øjeblikkeligt lovindgreb for at forhindre de galoperende huslejeforhøjelser ved modernisering, men boligministeren vil se på det og senere vurdere, om der skallaves om. M politiske partier i Folketinget er det kun Enhedslisten og SF, der arbejder på at Il lavet dette om, så det tegner ikke så lyst for lejerne i fremtiden. vie Sendes til: Anti Ørestadsudvalget, Beboerhjørnet, Leifsgade 7, 2300 København S Kontaktpersoner: Rikke Jakobsen: Sussie Paddison: Helen Majew: LinU! 4 i Halfdansgade ca Sporvogn på Bryggen Først i 1933 fik Bryggen of fentlig transport. Det var Ji. nie 4, som blev forlænget fra Thorshavnsgade til Njalsgade. Forinden havde sporvognen linie 4 kørt over Langebro, Amager Boulevard til Sundby Remise. For mange bryggeboere var linie 4 deres egen spor vogn, sporvognskonduktørerne kendte deres passagerer fra Bryggen og vidste, om de kom for sent på arbejde. Under krigen blev linie 4 væltet i Njalsgade, hvor blandt andet en kendt bryggebo, Lorentzen fra Sergthorasgade hjalp til, da han både var stor og stærk - det var en demonstration mod tyskerne. I slutningen af 1940'erne blev sporvognen forlænget til Halfdansgade, og som en af de første sporvogne i København blev den indstil let i 1954 på grund af den nye Langebro og erstattet med en bus, som kom til at hedde nummer 40. Husk, h vis l har noget materiale om Islands Brygge sd som billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse, sd venligst kontakt Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Kommer familien på besøg? Vi llibyder Københavns billigste overnatning p6 totoh nyrenoveret hotel særrobot til bryggeboere tlf Egilsgade 33

3 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Miljølov ændres efter salg af kloranlæg Men ikke tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager fremover Dansk Sojakagefabriks eksport af sit kloranlæg til Pakistan vakte stor opmærksomhed, da sagen kom til offentlighedens kendskab i En privat virksomhed solgte et gammelt, farligt og stærkt forurenende produktionsanlæg til en privat koncern i et fattigt land, hvor miljøpolitik ikke stod øverst på dagsorden. Dansk Sojakagefabrik fik kun en klatskilling for anlægget, men alternativt skulle man have punget ud for at få anlægget bortskaffet som farligt affald. Måtte samfundet virkelig se på denne trafik uden at kunne gribe ind? Ja, desværre, sagde miljøminister Svend Auken. Godt nok havde Danmark tiltrådt en række internationale aftaler, som alle gik ud på at dæmme op for rige landes eksport af forældet eller miljøskadelig teknologi til udviklingslande, men disse aftaler var ikke juridisk bindende og fremdeles ikke udmøntet i dansk lovgivning. Så længe myndighederne i modtagerlandet ikke havde indvendinger, havde de danske miljømyndigheder derfor ikke lovhjemmel til at bremse eksporten. På foranledning af et forslag fra SF om at forhindre fremtidige gentagelser i lignende tilfælde iværksatte miljøministeren en undersøgelse af mulighederne herfor. Og det er nu mundet ud i et forslag til en ændring af miljøloven. Forslaget var til førstebehandling i Folketinget sidste onsdag, og der tegnede sig her et bredt flertal for lovændringen. Forslaget. er dog blevet stærkt kritiseret fra flere sider, bl.a. fra miljøorganisationen Greenpeace, som påpeger, at det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager. Forslaget giver ejere af bestemte typer produktionsanlæg (som er opført på en liste som bilag til loven) pligt til at underrette de danske miljømyndigheder mindst to måneder før udstyr fra anlæggene eksporteres. De danske myndigheder skal så underrette modtagerlandets myndigheder, som på den måde får mulighed for at fastsætte krav eller eventuelt nægte importøren tilladelse til at tage udstyret i brug. Salget afdansk Sojakagefabriks kloranlæg var netop kendetegnet ved, at de pakistanske myndigheder var mangelfuldt og fejlagtigt informeret om anlægget. Og rent faktisk lykkedes det via informationer Greenpeace og pakistanske miljøgrupper at få de kviksølvbaserede dele af anlægget pillet ud af handelen - mens resten af anlægget nu er eksporteret, står disse dele fortsat tilbage på Islands Brygge og venter på en afklaring af, hvordan de og de store mængder kviksølvforurenet jord og bygningsmateriale skal bortskaffes. Når Greenpeace alligevel finder den nye underretningspligt utilstrækkelig, Udskibning af udstyr fra Dansk Sojakagefabrik til Pakistan november er det fordi, den efter organisationens opfattelse ikke sikrer imod eksport af selv den mest miljøskadelige teknologi. Økonomiske og politiske forhold i modtagerlandet kan betyde, at myndighederne her er villige - måske ligefrem nødt- til at acceptere teknologi uanset risikoen for det lokale og globale miljø, herunder teknologi, som er forbudt i det eksporterende land. I så fald kan eksporten kun hindres ved et forbud fra det eksporterende lands myndigheder. Og den mulighed giver det aktuelle lovforslag ikke de danske miljømyndigheder - muligvis fordi man er bange for at komme på kant med frihandelsreglerne i EU og verenshandelsorganisationenwto. Greenpeace foreslår, at der laves en "sort liste" over teknologier, der under alle oni- stændigheder er så miljøskadelige, at de ikke kan eksporteres. Greenpeace kritiserer i øvrigt forslaget på bl.a. følgende punkter: - Det er ikke kun dri.ften af produktionsanlæg, der giver anledning til miljøbelastninger. Det kan også være produkterne. Derfor bør anlæg, som bruges til fremstilling af meget miljøskadelige produkter også betyde underretningspligt. - Det er ikke nok at fokusere på forurenende produktionsteknologi. Skibe og tog med f.eks. store mængder asbest, gamle kulkraft- værker med lav el-virkningsgrad samt visse patenter og licenser bør også omfattes af reglerne. - Det er ikke nok at informere myndighederne i modtagerlandet. Også offentligheden bør underrettes, og, Salg & reparation det bør sikres, at der finder en høringsprocedure sted i modtagerlandet. - Tidsfristen på to måneder er alt for kort til at de to landes myndigheder kan nå at foretage en kvalificeret bedømmelse af sagerne. Samtidig roser Greenpeace dog miljøministeren, fordi Danmark i kraft af hans forslag er det første land i verden, som tager skridt til en nationallovgivning om eksport af miljøskadelig teknologi. max af TV-VIDEO-STEREO Gratis låne-tv under reparationen TV- og Videoudlejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tlf Trænger hjemmet til en omgang? Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. GAARDS RENGØRING ENTRUM VINDUESPOLERING ArS København Holbæk NJAL FOTO NU går det for alvor løs! masser af varer til uhørte priser med soo'o rabatter helt op til f ( Vi harendnu nogle få Yashica Zoomlee 90 Super tilbage. Et kamera med virkelig god optik der sikrer fine resultater og samtidig er utroligt nemt at bruge. Stativer. fotopapir, optik. tasker. etuier -20 /o Fotoalbum. video-redigering -25 /o Lyskanoner, kabler audio/video -30 /o Førpris: -+ Rabat: YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER 2.895,- 300, , lait:. -+ Dit gl. kamera der virker: 500, ,- lncl. batteri og etui (Med dato: tillæg kr. 215,-) Minolta Memory kit Før 398,- 298,- Vivitar VC 3300 Nu kun 398,- Kodak StarZoom 1 05 Før 2.765, ,- Kikkerter Fra 398,- V~nauard AV Editor VeJl , ,- Autofocus Zoom 35/135 til Canon EOS Vejl , ,- Vi har tilbud i kassevis med brugt tilbehør- optik- flash -kamera - filtre. Fra 98,- NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE 22 TLF s

4 4 BRYGGEBLADET 1. februar 1996 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Cafe: tlf Fax: tlf FREDAG 2/2 kl.21 - fri entre BILLYCIISS FLEMMIIIIISTEIMIIIII IEIIIUI- Kom tidligt! Bemærk menuenfra kljb Happy Hours kl 18-20,30 på iskold fadøl og god whisky. SØNDAG 414 kl.14 Opvannningsturnering BACKGAMMON OPEN Gebyr lo kr.-.._)melding senest fredag 2/2 Carlsberg Backgammon Cup 1996 TIRSDAGE: 20/2-27/2-5/3-12/3 og 19/3 Gebyr 20 kr. - husk: sidste tilmelding mandag 5121 SØNDAG 4/2 kl.ls BØrneFilmklubben viser JUNGLEBOGEN TIRSDAG 13/2 kl.20 - fri entre Rockoperaen TOMMY på 46" med fed lyd! tor jre Pe6ruar :M.enu i (}imfes Cafe 1.1fvU{{øgsmarineret 1(p{vefever, 1(arto.ffef6åtfe og ~~st 2. CR.!jemousse og (]Jrøtf- 'R.fldt 'l(ptf, <Bagt 1(prtoJfef og Salåt man 5. 'l(otefetter, Stuvede JErter og quferøtftfer, 1(prtofor tir 6. PisÆ.!Jritatfeffer, ~~ quferøtftfer og1(prtofor. ons tor jre 7. :Hjerter i P{øtfesovs, 1(prtojfer og qefe 8. (]Jii.}ematf med Spejfag og Surt 9. (]Jo6otie med Salat - :M.antfefis med Coufis man 12. O~e~tfssuppe med Vrter, :M.ef- og 'l(pd6offer tir 13. (]Jrantfentfe 'l(prf1fjiietf ons 14. Stegt Pist 1(prtojfer og qrønt tor 15. O~e6ryst med æe6errotfssovs, 'l(artojfer fre 16. WatÆ.!Jifet mea æe6ersovs - Promane man 19. IrstStuvnitlfJ med (]Jrøtf tir 20. Porforen StiUfpatftfe med (]Juttertfejssnitter ons 21. ljlj.senorøtf, 'l(anefsutter og 1f'Vitftø{ tor 22. Stegt P fast (J>ersiUesovs. og1(prtojfer fre 23. Snitte med qravatf La~ - qrytfeæjm"fj, 1(prtofor og Surt ma~ 26.' qammefdågs.yann 1(prtoJfefsafat og æøfser tir 27. Pritatfeffermetf Stuvet 1f'Vitftå{ og <J{ug6røtf ons 28. Lammegrytie med Spinat og 'l(j.~rter tor 29. 1(prtoJfefsUppe med (]Jacon og Jljemme6agt (]Jrøtf P retfag 40 k.j. -øvrige dage 30 k.j.! c.:... Åbent hver dag kl ~... Søndag kl Nyheder i Gimles Cafe! Giroles Cafe har taget konsekvensen af de hårde frostgrader samt forslag fra de trofaste spisegæster, der forlængst har opdaget at man spiser godt og billigt i Gimle. I februar vil menuen hovedsagelig bestå af mad, der kan holde kulden fra maven - se menuen i anno n cen. Som et forsøg er der i februar hver fredag luksusmenu til 40 kr. - de øvrige hverdage koster menuen 30 kr. (der kan stadig købes et alternativ til dagens menu, udover frugt, kage, slik, toast og madder). Girole håber, at forsøgene vil blive godt modtaget på Bryggen. I hvert fald vil erfaringerne fra februarlivet i Cafeen danne grundlaget for den fremtidige menusammensætning. Carlsberg Backgammon Cup 1996 Husk tilmelding senest mandag d. 5 l 2, og så spilles der på tirsdage i år! Husk at det er ved at være sidste chance for at melde sig til verdens største Backga.mmonturnering, der de sidste år er blevet en tradition også i Gimle. Nyt fra biblioteket Bogtips Kendte danskere har altid været populært læsestof, men her på det seneste er det som om forlagene har prioriteret biografien ekstra højt. Lise Nørgårds erindringer er det mest indlysende eksempel, men her på biblioteket mærker vi også stor interesse for Ghita Nørbys, Helle Virkners og Bodil Udsens erindringsbøger. Som nogle af de nyeste inden for genren har vi netop fået Carsten Borchs bog om den folkekære skuespiller Poul Reichardt, Frank 1bft Nielsens "John Megensenen sanger af folket", Ebbe Rode: "I strid modvind" og ikke at glemme Poul Jørgensens bog om Dronning Margrethe. TV-Åben DR-TV har i et stykke tid sendt en række undervisningsprogramme:.; unden fællestitlen TV-Aben. DR har netop udsendt pjecen "Tænd for din undervisning", som fortæller om indhold og tidspunkter for forårets undervisningsudsendelser. Emnerne ligger primært inden for sprog, musik og EDB, men der er også noget at lære om jagt, førstehjælp og tegning. Hent pjecen på biblioteket. Børnefilm 1brsdag d. l. februar viser børnebiblioteket 3 små teg- Ny INSPIRATION TIL HELE GULVET Det er vigtigt at bemærke, at Girole har flyttet turneringen fra søndage til tirsdage. Tilmelding - gebyr 20 kr. - sker i Giroles cafe. nefilm for børn fra 3 års alderen. I "Cirkeline - på med vanten" er Cirkeline ude at kælke sammen med musene Frederik og Ingolf. "Jeg er s~ vred" handler om Lene, der er gal på hele verden lige indtil hendes bedste veninde ringer. "Katterejsen" er en eventyrfilm, hvor Jette på ryggen af en stor kat rider ind på kongeslottet. Filmene vises kl.l i Medborgerhuset Gimle. Stærk blanding i yak hår jsyntet. Utrolig slidstærk. Velegnet til stuer. Vælg mellem 4 farver i 400 eller 500 cm bredde. Normalpris r.;;~~ , ARTILLERIVEJ 151 TLF MAN.- TORS ::... ;;, FREDAG LØRDAG

5 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Hvad skal Bryggens tomme butikslokaler bruges til? Bryggens Handels- og Erhvervsforening udskriver konkurrence Jeg savner disse detailerhverv/butikker på Bryggen: 5 Gennem årene har stadigt flere af Bryggens butikker drejet nøglen om. Tendensen er, at de erstattes af f.eks. kiosker, pizzeriaer og kontorer, eller at lokalerne blot forbliver tomme. Resultatet er en detailhandel uden den bredde, som en bydel har brug for - alt for mange specialforretninger må nian uden for Bryggen for at finde. Spørgsmålet er, om og hvordan deime udvikling kan vendes. Kan der fra lokal side gøres en aktiv indsats for at påvirke sammensætningen af butiksudbuddet og styrke indkøbsmulighederne? For at tage hul på den debat spørger Bryggens Handels- og Erhvervsforening nu beboerne til råds. På kuponen her på siden er der plads tii at anføre de typer 81 detailbutikker, som man savner mest på Bryggen. Alle som afleverer den udfyldte kupon deltager i lodttækningen om gavekort. Vi Mber, at vi kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få de tomme lokaler udlejet, siger Cai Sørensen. - Vi vil gerne medvirke til, at Bryggens tomme butikslokaler udlejes til de detailbrancher, som beboerne savner, siger Handels- og Erhvervsforeningens fonnand Cai Sørensen, Njal Foto. - Og så må det rigtige sted at begynde jo være at undersøge behovet. Vi håber, at vi på den måde kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få lokalerne udlejet. På sigt kan det så være, at udlejere, handlende og beboere kan sætte sig ned og overveje, om der er flere strenge, man kunne spille på. Men foreløbig drejer det sig om i det hele taget at finde ud af, hvilke ønsker folk har. Cai Sørensen understreger, at det er vigtigt at 18. så mange tilkendegivelser som muligt. Så hvis du er blandt de mange, som savner bestemte brancher og butikstyper på Bryggen, så fat pennen, udfyld kuponen og aflever den senest lørdag den 24. februar hos et medlem af Bryggens Handelsog Erhvervsforening- medlemmerne genkendes på, at de har foreningens bomærke (se kuponen) på døren eller vinduet. max Navn & adresse: Udfyld kuponen og aflever den senest lørdag deh 24/2 hos et medlem af Bryggens Handels- og Erhvervsforening -se efter bomærket på døren/vinduet. Blandt de indsendte kuponer trækkes det lod om tre gavekort å hhv. 500 kr., 300 kr. og 200 kr., sotn kan benyttes hos foreningens medlemmer. Vindernavnene offentliggøres i Bryggebladet den 29/2. ~~J>-5 l!~~ ~ ~-O;? ~ c ~~-~~~ ---~~ --=---"'~-<-~ er ~:G~~ 4 ~NE C~~. Nyt tøjfor ,- F. eks. 309; pr. md. i 36 mdr. Lige nu er der attrakttw kreditmuligheder til alt mellem himmel og jord - f A trui/lerbanketl Nye tæpper? Somtnetferie? Ny PC eller ny gurclerobe? Kig itul hos Amagerlxmken og lad os tage en snak om, ltood du Ørtsker... AMAOIR8ANJ(IN lalands BAVOOE AFDILINO ISLA,.,OS BAYOOE KØBENHAVN s TLF. ~ FAX t3 82

6 6 BRYGGEBLADET 1. februar årsjubilæums Karlin Nielsen fejrer 25 års jubilæum som selvstændig købmand/vinhandler torsdag d. l. februar. Efter at være blevet ansat som ung kommis i 1963 overtog han l. februar 1971 forretningen på Kongevejen 33 i Holte. l. februar 1981 startede han Holte Vinlager, der. med det samme blev en meget stor succes- og nu 15 år efter er der i alt 14 butikker. der drives under ~avnet Holte Vmlager. med de fordele fælles indkøb og marl<etlsføl'ing medfører. Jubilæet fejres med nogle fantastiske tilbud, hvor leverandørerne i udlandet er blevet bedt om at komme med hver et tilbud = ekstraordinært godt. Dette har de gjort med nogle kæmperabauer, som vi lader gå videre til vore kunder. Nu er det snart længe siden vi har haft et supertilbud på Cru Beaujolais - nu er det her igen- 2 stilarter i Beaujolais - Fleuriestilen og Moulin-A-Ventstilen Ch. Ro[[in 1992 Haut Medoc Årgang 1992 bliver af mange regnet for en dårlig årgang. hvilket er rigtigt. hvb man er på udkig efter gemmevin. Men vil man købe vin. som smager pragtfuldt nu og de næste 2- ~.-~~ 3 år. og vil man købe vi nen ti l en supergod pris - så skal man slå til nu. Vinen har en skøn krop af Cabernet Sauvignon - bør åbnes 3-4 timer før serveringen. c O( 4 f b.~ ROLLIN Riesling bliver ikke uden grund kaldt Alsacevinenes konge. Her har vi fundet.en topvin fra et af de gode vinhuse i Alsace, hvor man får det fulde udbytte af netop denne drues kvaliteter- og til en pris. der er det halve af hvad tilsvarende kvaliteter normalt koster. Vinen er fyldig. tør og dejlig ren i smagen. Vor 11orm.pris 56,95 Nu pr. fl. 41,95 v/12 fl. Castillo Pastores 1989 Reserva Valdepeiias Valdepeiias har snart fået et lige så godt ry som Rioja. og ikke uden grund. Vinene er meget behagelige med en god fylde og næsten uden garvesyre. Dette har dog endnu ikke påvirket priserne. og derfor kan vi præsentere en topkvalitet i en god. gammel årgang og til en fornuftig pris. Derudover har vi fået et kampagnetilskud på kr til i årdette lader vi gå videre til vore kunder ved at nedsætte vor faste lave pris med ekstra 5 kr. pr. n. for at give endnu flere lejlighed til at smage denne pragtfulde vin. Pr. fl. 31,95 v/12ft ~ Ch. Chatain Bellevue Vi mener vi har gjort et fund! Her er en vin. der smager pragtfuldt nu - skal blot åb-....-"'l nes 3-4 timer før servering. Den kan dog også med fordel henlægges i 3-4 år. Årgang 1993 har mere kraft. fylde. karakter og eftersmag end de foregående 2 årgange. Sæt en Pomerol vin på bordet -det er altid en succes. Vor 110rm.pris 71,95 Nu pr. fl. 46,95 112fl4495 KVALITETS-VIN TIL LAVPRIS ON LINE TIPS ON LINE LOTTO KLASSE LOTTERI Quick skrabelodder. Salg af 1 Savigny-Les-Beaune 1991 Super Bourgogne fra Jahoulet-Vercherre! :.;. '/. ""' ~ ~ h -;-i~~ tr. l~ ~~ ~~~ l ("')" ~ til \t~ \ - ~\ ~... ~ Indbegrebet af Pinot l"oir når det er allerbedst fra omegnen af Beaunc. En god kraftig vin med en fantastisk bouquet og en behaselig lang eften.rnag uden tannin. Luksusvin til ~uperpri~. Ch. Lalandefurie 1992 Sai11t Julieli - i original trækasse. Lalandc-Borie har ;,amme ejer '>0111 Ch. Ducru-Rcaucaillou og er grundlagt i 1970 på et stykke._...,~ jord. der tidligere tilhøne Ch. Lagrange. Vi n en ''ar i stanen kendt som en let vin på grund af unge vinstokke. men er op gennem 80'erne begyndt at vise sit potentiale som en qor vin med kraft og fylde. C h. Lalande Borie har opnået meget flotte placeringer ved internationale vinsmagninger. Vor norm.pris 101,95 Nu pr. fl. 81,95 112fl7995 IJ EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF Fax: J. Cru Les lløwemønls Ch.Rauzan Gassies Grand Cru Classe Margaux Vi har prøvesmagt forskellige Grand Cru Classe vi ne i årgang 1992 for at finde... _...,~ >> Bed ste Køb<<. Vi sma&rte bl.a. Ch. Kirwan, Ch. La Lagune og Ch. Cantenac Brown - og fandt, at Ch. Rauzan-Gassies er den mest harmoniske, vi har smagt. telefonkort. Øl og vand samt alm. køb Abent: man.-tors. 7-19, fre. 7-20, lør j mandsvarer BRINGES OVERALT Fragtfrit leveret i hele København v/12 fl. HELE DANMARKS VINLEVERANDØR Vor norm.pris 111,95 Nu pr. fl. 81,95 ll2fl.7995 ENEFORHANDLER FOR AMAGER

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere