Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse"

Transkript

1 1. februar årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet i den nye havnepark, kører arbejdet med planlægning, aftaler og forberedelser videre på fuld kraft i kulissen. Men de oprindelige tidsplaner og håbet om en færdig park inden udgangen af 1996 holder ikke længere. Arsagen er først og fremmest pengemangel. Arkitekt Poul Jensen, som sammen med landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs har tegnet planerne for parken, siger til Bryggebladet, at det hidtidige parkområde vil være klar til brug med græsplæner og havnepromenade nu til sommer. Ligeledes forventes den nye festplads ved Pinen at være brugbar inden Skt. Hans. -Men selv om disse og andre ting kommer til at se nogenlunde færdige ud, mangler der meget endnu. Alle de elementer og detaljer, som skal gøre det til en egentlig havnepark - pilealle og andfe.. -beplantninger, legeplads, bassiner, moleanlæg, installationer, fortovsgennemføring osv. - er bekostelige, og der må vi regne med forsinkelser, siger Poul J ensen. Hvem skal nu betale Indtil nu er der fra forskellig side - først og fremmest Københavns kommune, men også tipsmidlerne, Kulturby 96 og Lokale- og Anlægsfonden - bevilget i alt godt 6 mio. kr. til parken, og heraf er knap halvdelen brugt. Men med et samlet budget for projektet på ca. 25 mio. kr. er der lang vej igen. Dette var forudset fra begyndelsen, og derfor oprettede man for et år siden et fond, som skulle tilvejebringe de resterende midler, primært fra private sponsorer. Advokat Thomas Berg er formand for fondsbestyrelsen, som foruden Poul Jensen og den kendte modehandler Jørgen Nørgaard (Nørgaard på Strøget, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse) desuden tæller repræsentanter for Københavns kommune, Ejen- Italienske specialitetet De ringet vi bringer Fra kl UDBRINGNING kun kr. 10,- f{lng Åbningstider: Mandag-Fredag Lørdag-Søndag Leifsgade 9 København S flf domsselskabet Norden og Islands Brygges Lokalråd. Bestyrelsen har gennem det seneste års tid holdt månedlige møder, men indtil nu er der ikke kommet en eneste privat sponsorkrone i kassen. Hertil siger lokalrådets formand og repræsentant i fondsbestyrelsen Laura Bjerring: - Det er frustrerende, at det går så trægt. Det der især går mig på er, at Norden ikke selv har bidraget endnu, bortset fra den juridiske sikkerhedsstillelse på kr., som krævedes, for at fondet kunne oprettes. Både direktøren og bestyrelsesformanden i Norden var i sin tid ophavsmænd til ideen bag fondet, og der var klare mundtlige tilkendegivelser fra deres side om, at man selv til en begyndelse ville stille med i hvert fald 2-3 mio. kr. Ikke bare som finansiering, men også og måske især som et klart signal til andre mulige investorer om, at her var et projekt, som var værd at støtte. Men indtil nu har vi ikke. set en krone fra Norden udover den stillede sikkerhed. På hvert eneste møde i fondet er Norden blevet spurgt om, hvor pengene bliver af, men det har ikke været muligt at få et klart svar. Og det er altså svært at se, hvordan vi kommer videre på det grundlag. Sådan noget som f.eks. træer til parken er der i fotvejen lang leveringstid på, og vi kan jo ikke engang bestille dem, før vi ved, om vi har pengene. Snart genoptages anlægsarbejdet i den nye havnepark, som vil være klar til brug før sommeren kommer. Klar til brug-men langt fra færdig... Lokalrådet har været initiativtager til hele projektet og leveret de oprindelige planer, og vi har skaffet l mio. kr. fra tipsmidlerne. Københavns kommune har bidraget med over 4 mio. kr. og har udarbejdet lokalplan, som blev vedtaget sidste år efter offentlig høring og det hele. Men hvor er Nordens bidrag? Jeg ved ikke, hvad de tænker om det inde i kommunen, men jeg begynder efterhånden at føle mig lidt til grin, siger Laura Bjerring, som dog understreger, at pengemangel ikke er den eneste forsinkende faktor dele af planlægningen tager mere tid end oprindeligt forudset. Det har ikke været muligt for Bryggebladet at fa en kommentar fra Norden før redaktionens slutning. max Havnepromenade ved Langebrogade Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse til at anlægge en havnepromenade på strækningen mellem Langebro og Danisco, dvs. de ca. 120 meter kajstrækning umiddelbart nord for Langebro. Strækningen er omfattet af lokalplanen for Havneparken Islands Brygge, og planen er at etablere en 12 meter bred promenade med beplantning, parklygter og muligvis en skulptur. Det indebærer, at de gamle rangerspor fjernes, og at kantstenen flyttes, så køreba- Husk: nen bliver smallere end nu. Da promenaden ligger mindre end 100 meter fra det fredede voldanlæg, kræves der dispensation efter naturbeskyttelsesloven, før den kan anlægges, og den dispensation har kommunens Plan- og Ejendomsdirektorat nu givet kommunens Vejafdeling. Indtil den 15. februar kan afgørelsen om dispensation påklages til Naturklagenævnet af de organisationer, som er klageberettiget i henhold til naturbeskyttelsesloven. max Cross, Ostermann og Gudman i Gimles Rock'n' Roll Cafe i morgen alfen (fredag 2/2) kl. 21 -fri e~tre! Lex Sojakagen virkerikke Miljøloven ændres efter Dansk Sojakagefabriks salg af sit kloranlæg til Pakistan. Men lovændringen er ikke tilstrækkelig til at forhindre lignende sager fremov er. SIOE3 Hvilke butikker savner du på Bryggen Bryggens Handels- og Erhvervsforening vil gerne hjælpe udlejerne af tomme butikslokaler med at skaffe de rigtige lejere, men hvilke detailbutikker savner vi mest? Giv dit bud og deltag i lodtrækning om gavekort. SlOf S Kryds & tværs SIOE9 Fastelavn Læs om nogle af Bryggens fastelavnsarrangementer og maskefremstilling i Bryggens Børneatelier. SIDE 8 & 11 & 12 ~2000 TILBUD (t.o.m. lerdag d. 10/ 2) 10 x sol 148,- <normalt 198, ) Reflekser 50 lyse/røde 1,- <normalt 210, )...,_(f}) - ~ ' J lsiands Brygge 1 B Tlf

2 2 Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Gar&nti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager *Ring og få tilsendt en broenure TLF Ka' det virk'li' passe - at så få bryggeboere vil protestere mod Ørestaden, boulevarden og minimetroen? Eller har I bare ikke fået afleveret kuponen fra sidste nummer endnu? For en sikkerheds skyld gentager vi den herunder, og kom så ud af hullerne, alle I som er imod planernej Det 1'\jælper at protestere at og gøre indsigelse mod dette vanvittige prestigeprojekt. Aflever kuponen i Beboer~ørnet eller send den hertil med posten. De særligt interesserede kan stadig nå at hente kommunens oplysningsmateriale om planerne på biblioteket og evt. selv indsende deres indsigelse til: Overborgmesterens Mdeling, Planog Ejendomsd.irektoratet, RAdhuset, 1599 Kbh. V. Fristen for indsigelse af den l. marts.. Vi afholder en såkaldt indsigelsesaften onsdag den 1412 kl i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, hvor vi vil være behjælpelig med at formulere indsigelser, svare på spørgsmål m.v. Med venlig hilsen Anti-Ørestadsudvalget Islands Bi-ygge siger NEJ TIL ØRESTADEN Ørest a den ødelægger Amager F æ lle d og er et u realist is k luftkastel. Navn: Adresse: IIIP-HURRA BRYGGEBLADET ua Penge og p rsonale til Beboerhjørnet Efter halvandet års pause er der nu igen dagligt. personale i Beboerhjørnet, nemlig i skikkelse af Anett Kromann. Anett vil tage sig af den hårdt tiltrængte daglige drift af stedet, herunder betjene beboerforeninger, lokalråd og nærværende organ, samt tage imod henvendelser fra beboere og andre. Beboer- 1'\jørnet kan derfor igen indføre daglig åbningstid, som vil være hverdage kl. ll :US, torsdag dog kl Lejerforeningen og LLO har desuden fortsat træffetid hver onsdag kl Og penge er der også kommet. Som vore mest opmærksomme læsere vil hu ske, lovede overborgmester Jens Kramer Mikkelsen her i bladet i november 1993 at gøre sit for at fremme den ansøgning om kr., som Beboerhjørnet havde sendt til det senere så berømte kommunale Tilskudsdeklarationsudvalg. Og nu er pengene bevilget - øremærket til istandsættelse m.v. af lokaler og kontor udstyr. Så nu er der alt i alt håb om, at Beboerhjørnet kan fungere lidt mere smertefrit for en stund. max Bemærk: Ovenstelende notits har ikke været forelagt L<jer{oreningens øverste ledelse til godkendelse ved demokratisk afstemning. Redakticnen pdtager sig det fulde ansvar for eventuelle fejl og mangler. møbler & håndværk - musikeffekter modeller - maskiner mv. køb & salg 5 1~11~1~1~1.. torsdag - fredag lørdag Egilsgade 32 11f Galopperende huslejer 1. februar 1996 M oderniseringer k an få voldsom effekt på fremtidens lej eniveau Lejernes LandsOrganisati on (LLO) fortæller i deres blad ''Vi Lejere", at udlejere benytter badeværelsesmoderniseringer til at beregne sig ublu forhøjelser af huslejen. For øj(\blikket kører LLO en øa.g i Arhus, hvor en udlejer har benyttet en modernisering til at forhøje huslejen til over det dobbelte. I en to-værelses lejlighed var der "moderniseret" for kr, idet et badeværelse var blevet udvidet, og der var lagt. gulvtæpper i lejligheden. Huslejen steg derved for den næste lejer fra 250 kr. pr. m2 til 600 kr. For en tilsvarende to-værel ses på Islands Brygge ville det betyde en stigning på kr. om måneden. Eksemplet er ikke en keltstlende. De sidste par Ar er huslejen i mange tilfælde steget langt højere end, hvad den pågældende modernisering berettiger til. Det kan lade sig gøre, fordi den danske retspraksis har ændret sig markant i de senere år. En ejendomsejer kan, når lejligheden skal genudlejes, tillade sig at forhøje huslejen, hvis der er sket en eller anden fonn for modernisering. Og han behøver ikke at tage hensyn til omkostningerne ved mo demiseringen og kan sætte lejeforhøjelsen langt over, hvad det har kostet ham. Han behøver ikke, at skulle bevise hvad moderruseringen har kostet ham', for i Landsretten har man lagt bevisbyrden over på lejeren. Lejeren skal kunne bevise, at hans husleje er for høj i forhold til den pågældende modernisering. Og det lykkes kun i ganske få tilfælde, da det jo er ejeren, der sidder med alle oplysningerne. Også på Bryggen På Bryggen er der også tilfælde af forhøjelser, der ligger langt over hvad en stigning i det lejedes værdi berettiger. For et par år siden havde ejendommen EIGI nogle badeværelser igennem systemet. Ved både huslejenævn og ankenævn blev lejen for moderniseringen sat væsentligt ned. Men det tog ikke boligretten lang tid at beslutte, at lejeren ikke havde bevist, at lejen var for høj i forhold. til, hvad andre betalte. Lejerne ville føre sagen videre, men fik det rad at lade vær~. da Landsretten var kendt for altid at acceptere udlejerens forhøjelser. Den nye serie af bad& værelsesmoderniseringer, der er aftalt mellem ejendomsselskabet Norden og Lejerforeningen, kan blive indledningen til huslejeforhøjelser i et hidtil uhørt antal. Der er påtænkt badeværelser l løbet af en kort årrække, og da de toværelses lejligheder i gennemsnit skifter lejer efter 3-4 Ar, kan huslejeniveauet komme til at stige ganske hurtigt. I næste nummer af Bryggebladet vender vi tilbage med kommentarer fra LLO og Lejerforeningen. LLO har overfor boligministeren krævet at, der bli ver lavet et øjeblikkeligt lovindgreb for at forhindre de galoperende huslejeforhøjelser ved modernisering, men boligministeren vil se på det og senere vurdere, om der skallaves om. M politiske partier i Folketinget er det kun Enhedslisten og SF, der arbejder på at Il lavet dette om, så det tegner ikke så lyst for lejerne i fremtiden. vie Sendes til: Anti Ørestadsudvalget, Beboerhjørnet, Leifsgade 7, 2300 København S Kontaktpersoner: Rikke Jakobsen: Sussie Paddison: Helen Majew: LinU! 4 i Halfdansgade ca Sporvogn på Bryggen Først i 1933 fik Bryggen of fentlig transport. Det var Ji. nie 4, som blev forlænget fra Thorshavnsgade til Njalsgade. Forinden havde sporvognen linie 4 kørt over Langebro, Amager Boulevard til Sundby Remise. For mange bryggeboere var linie 4 deres egen spor vogn, sporvognskonduktørerne kendte deres passagerer fra Bryggen og vidste, om de kom for sent på arbejde. Under krigen blev linie 4 væltet i Njalsgade, hvor blandt andet en kendt bryggebo, Lorentzen fra Sergthorasgade hjalp til, da han både var stor og stærk - det var en demonstration mod tyskerne. I slutningen af 1940'erne blev sporvognen forlænget til Halfdansgade, og som en af de første sporvogne i København blev den indstil let i 1954 på grund af den nye Langebro og erstattet med en bus, som kom til at hedde nummer 40. Husk, h vis l har noget materiale om Islands Brygge sd som billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse, sd venligst kontakt Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Kommer familien på besøg? Vi llibyder Københavns billigste overnatning p6 totoh nyrenoveret hotel særrobot til bryggeboere tlf Egilsgade 33

3 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Miljølov ændres efter salg af kloranlæg Men ikke tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager fremover Dansk Sojakagefabriks eksport af sit kloranlæg til Pakistan vakte stor opmærksomhed, da sagen kom til offentlighedens kendskab i En privat virksomhed solgte et gammelt, farligt og stærkt forurenende produktionsanlæg til en privat koncern i et fattigt land, hvor miljøpolitik ikke stod øverst på dagsorden. Dansk Sojakagefabrik fik kun en klatskilling for anlægget, men alternativt skulle man have punget ud for at få anlægget bortskaffet som farligt affald. Måtte samfundet virkelig se på denne trafik uden at kunne gribe ind? Ja, desværre, sagde miljøminister Svend Auken. Godt nok havde Danmark tiltrådt en række internationale aftaler, som alle gik ud på at dæmme op for rige landes eksport af forældet eller miljøskadelig teknologi til udviklingslande, men disse aftaler var ikke juridisk bindende og fremdeles ikke udmøntet i dansk lovgivning. Så længe myndighederne i modtagerlandet ikke havde indvendinger, havde de danske miljømyndigheder derfor ikke lovhjemmel til at bremse eksporten. På foranledning af et forslag fra SF om at forhindre fremtidige gentagelser i lignende tilfælde iværksatte miljøministeren en undersøgelse af mulighederne herfor. Og det er nu mundet ud i et forslag til en ændring af miljøloven. Forslaget var til førstebehandling i Folketinget sidste onsdag, og der tegnede sig her et bredt flertal for lovændringen. Forslaget. er dog blevet stærkt kritiseret fra flere sider, bl.a. fra miljøorganisationen Greenpeace, som påpeger, at det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager. Forslaget giver ejere af bestemte typer produktionsanlæg (som er opført på en liste som bilag til loven) pligt til at underrette de danske miljømyndigheder mindst to måneder før udstyr fra anlæggene eksporteres. De danske myndigheder skal så underrette modtagerlandets myndigheder, som på den måde får mulighed for at fastsætte krav eller eventuelt nægte importøren tilladelse til at tage udstyret i brug. Salget afdansk Sojakagefabriks kloranlæg var netop kendetegnet ved, at de pakistanske myndigheder var mangelfuldt og fejlagtigt informeret om anlægget. Og rent faktisk lykkedes det via informationer Greenpeace og pakistanske miljøgrupper at få de kviksølvbaserede dele af anlægget pillet ud af handelen - mens resten af anlægget nu er eksporteret, står disse dele fortsat tilbage på Islands Brygge og venter på en afklaring af, hvordan de og de store mængder kviksølvforurenet jord og bygningsmateriale skal bortskaffes. Når Greenpeace alligevel finder den nye underretningspligt utilstrækkelig, Udskibning af udstyr fra Dansk Sojakagefabrik til Pakistan november er det fordi, den efter organisationens opfattelse ikke sikrer imod eksport af selv den mest miljøskadelige teknologi. Økonomiske og politiske forhold i modtagerlandet kan betyde, at myndighederne her er villige - måske ligefrem nødt- til at acceptere teknologi uanset risikoen for det lokale og globale miljø, herunder teknologi, som er forbudt i det eksporterende land. I så fald kan eksporten kun hindres ved et forbud fra det eksporterende lands myndigheder. Og den mulighed giver det aktuelle lovforslag ikke de danske miljømyndigheder - muligvis fordi man er bange for at komme på kant med frihandelsreglerne i EU og verenshandelsorganisationenwto. Greenpeace foreslår, at der laves en "sort liste" over teknologier, der under alle oni- stændigheder er så miljøskadelige, at de ikke kan eksporteres. Greenpeace kritiserer i øvrigt forslaget på bl.a. følgende punkter: - Det er ikke kun dri.ften af produktionsanlæg, der giver anledning til miljøbelastninger. Det kan også være produkterne. Derfor bør anlæg, som bruges til fremstilling af meget miljøskadelige produkter også betyde underretningspligt. - Det er ikke nok at fokusere på forurenende produktionsteknologi. Skibe og tog med f.eks. store mængder asbest, gamle kulkraft- værker med lav el-virkningsgrad samt visse patenter og licenser bør også omfattes af reglerne. - Det er ikke nok at informere myndighederne i modtagerlandet. Også offentligheden bør underrettes, og, Salg & reparation det bør sikres, at der finder en høringsprocedure sted i modtagerlandet. - Tidsfristen på to måneder er alt for kort til at de to landes myndigheder kan nå at foretage en kvalificeret bedømmelse af sagerne. Samtidig roser Greenpeace dog miljøministeren, fordi Danmark i kraft af hans forslag er det første land i verden, som tager skridt til en nationallovgivning om eksport af miljøskadelig teknologi. max af TV-VIDEO-STEREO Gratis låne-tv under reparationen TV- og Videoudlejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tlf Trænger hjemmet til en omgang? Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. GAARDS RENGØRING ENTRUM VINDUESPOLERING ArS København Holbæk NJAL FOTO NU går det for alvor løs! masser af varer til uhørte priser med soo'o rabatter helt op til f ( Vi harendnu nogle få Yashica Zoomlee 90 Super tilbage. Et kamera med virkelig god optik der sikrer fine resultater og samtidig er utroligt nemt at bruge. Stativer. fotopapir, optik. tasker. etuier -20 /o Fotoalbum. video-redigering -25 /o Lyskanoner, kabler audio/video -30 /o Førpris: -+ Rabat: YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER 2.895,- 300, , lait:. -+ Dit gl. kamera der virker: 500, ,- lncl. batteri og etui (Med dato: tillæg kr. 215,-) Minolta Memory kit Før 398,- 298,- Vivitar VC 3300 Nu kun 398,- Kodak StarZoom 1 05 Før 2.765, ,- Kikkerter Fra 398,- V~nauard AV Editor VeJl , ,- Autofocus Zoom 35/135 til Canon EOS Vejl , ,- Vi har tilbud i kassevis med brugt tilbehør- optik- flash -kamera - filtre. Fra 98,- NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE 22 TLF s

4 4 BRYGGEBLADET 1. februar 1996 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Cafe: tlf Fax: tlf FREDAG 2/2 kl.21 - fri entre BILLYCIISS FLEMMIIIIISTEIMIIIII IEIIIUI- Kom tidligt! Bemærk menuenfra kljb Happy Hours kl 18-20,30 på iskold fadøl og god whisky. SØNDAG 414 kl.14 Opvannningsturnering BACKGAMMON OPEN Gebyr lo kr.-.._)melding senest fredag 2/2 Carlsberg Backgammon Cup 1996 TIRSDAGE: 20/2-27/2-5/3-12/3 og 19/3 Gebyr 20 kr. - husk: sidste tilmelding mandag 5121 SØNDAG 4/2 kl.ls BØrneFilmklubben viser JUNGLEBOGEN TIRSDAG 13/2 kl.20 - fri entre Rockoperaen TOMMY på 46" med fed lyd! tor jre Pe6ruar :M.enu i (}imfes Cafe 1.1fvU{{øgsmarineret 1(p{vefever, 1(arto.ffef6åtfe og ~~st 2. CR.!jemousse og (]Jrøtf- 'R.fldt 'l(ptf, <Bagt 1(prtoJfef og Salåt man 5. 'l(otefetter, Stuvede JErter og quferøtftfer, 1(prtofor tir 6. PisÆ.!Jritatfeffer, ~~ quferøtftfer og1(prtofor. ons tor jre 7. :Hjerter i P{øtfesovs, 1(prtojfer og qefe 8. (]Jii.}ematf med Spejfag og Surt 9. (]Jo6otie med Salat - :M.antfefis med Coufis man 12. O~e~tfssuppe med Vrter, :M.ef- og 'l(pd6offer tir 13. (]Jrantfentfe 'l(prf1fjiietf ons 14. Stegt Pist 1(prtojfer og qrønt tor 15. O~e6ryst med æe6errotfssovs, 'l(artojfer fre 16. WatÆ.!Jifet mea æe6ersovs - Promane man 19. IrstStuvnitlfJ med (]Jrøtf tir 20. Porforen StiUfpatftfe med (]Juttertfejssnitter ons 21. ljlj.senorøtf, 'l(anefsutter og 1f'Vitftø{ tor 22. Stegt P fast (J>ersiUesovs. og1(prtojfer fre 23. Snitte med qravatf La~ - qrytfeæjm"fj, 1(prtofor og Surt ma~ 26.' qammefdågs.yann 1(prtoJfefsafat og æøfser tir 27. Pritatfeffermetf Stuvet 1f'Vitftå{ og <J{ug6røtf ons 28. Lammegrytie med Spinat og 'l(j.~rter tor 29. 1(prtoJfefsUppe med (]Jacon og Jljemme6agt (]Jrøtf P retfag 40 k.j. -øvrige dage 30 k.j.! c.:... Åbent hver dag kl ~... Søndag kl Nyheder i Gimles Cafe! Giroles Cafe har taget konsekvensen af de hårde frostgrader samt forslag fra de trofaste spisegæster, der forlængst har opdaget at man spiser godt og billigt i Gimle. I februar vil menuen hovedsagelig bestå af mad, der kan holde kulden fra maven - se menuen i anno n cen. Som et forsøg er der i februar hver fredag luksusmenu til 40 kr. - de øvrige hverdage koster menuen 30 kr. (der kan stadig købes et alternativ til dagens menu, udover frugt, kage, slik, toast og madder). Girole håber, at forsøgene vil blive godt modtaget på Bryggen. I hvert fald vil erfaringerne fra februarlivet i Cafeen danne grundlaget for den fremtidige menusammensætning. Carlsberg Backgammon Cup 1996 Husk tilmelding senest mandag d. 5 l 2, og så spilles der på tirsdage i år! Husk at det er ved at være sidste chance for at melde sig til verdens største Backga.mmonturnering, der de sidste år er blevet en tradition også i Gimle. Nyt fra biblioteket Bogtips Kendte danskere har altid været populært læsestof, men her på det seneste er det som om forlagene har prioriteret biografien ekstra højt. Lise Nørgårds erindringer er det mest indlysende eksempel, men her på biblioteket mærker vi også stor interesse for Ghita Nørbys, Helle Virkners og Bodil Udsens erindringsbøger. Som nogle af de nyeste inden for genren har vi netop fået Carsten Borchs bog om den folkekære skuespiller Poul Reichardt, Frank 1bft Nielsens "John Megensenen sanger af folket", Ebbe Rode: "I strid modvind" og ikke at glemme Poul Jørgensens bog om Dronning Margrethe. TV-Åben DR-TV har i et stykke tid sendt en række undervisningsprogramme:.; unden fællestitlen TV-Aben. DR har netop udsendt pjecen "Tænd for din undervisning", som fortæller om indhold og tidspunkter for forårets undervisningsudsendelser. Emnerne ligger primært inden for sprog, musik og EDB, men der er også noget at lære om jagt, førstehjælp og tegning. Hent pjecen på biblioteket. Børnefilm 1brsdag d. l. februar viser børnebiblioteket 3 små teg- Ny INSPIRATION TIL HELE GULVET Det er vigtigt at bemærke, at Girole har flyttet turneringen fra søndage til tirsdage. Tilmelding - gebyr 20 kr. - sker i Giroles cafe. nefilm for børn fra 3 års alderen. I "Cirkeline - på med vanten" er Cirkeline ude at kælke sammen med musene Frederik og Ingolf. "Jeg er s~ vred" handler om Lene, der er gal på hele verden lige indtil hendes bedste veninde ringer. "Katterejsen" er en eventyrfilm, hvor Jette på ryggen af en stor kat rider ind på kongeslottet. Filmene vises kl.l i Medborgerhuset Gimle. Stærk blanding i yak hår jsyntet. Utrolig slidstærk. Velegnet til stuer. Vælg mellem 4 farver i 400 eller 500 cm bredde. Normalpris r.;;~~ , ARTILLERIVEJ 151 TLF MAN.- TORS ::... ;;, FREDAG LØRDAG

5 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Hvad skal Bryggens tomme butikslokaler bruges til? Bryggens Handels- og Erhvervsforening udskriver konkurrence Jeg savner disse detailerhverv/butikker på Bryggen: 5 Gennem årene har stadigt flere af Bryggens butikker drejet nøglen om. Tendensen er, at de erstattes af f.eks. kiosker, pizzeriaer og kontorer, eller at lokalerne blot forbliver tomme. Resultatet er en detailhandel uden den bredde, som en bydel har brug for - alt for mange specialforretninger må nian uden for Bryggen for at finde. Spørgsmålet er, om og hvordan deime udvikling kan vendes. Kan der fra lokal side gøres en aktiv indsats for at påvirke sammensætningen af butiksudbuddet og styrke indkøbsmulighederne? For at tage hul på den debat spørger Bryggens Handels- og Erhvervsforening nu beboerne til råds. På kuponen her på siden er der plads tii at anføre de typer 81 detailbutikker, som man savner mest på Bryggen. Alle som afleverer den udfyldte kupon deltager i lodttækningen om gavekort. Vi Mber, at vi kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få de tomme lokaler udlejet, siger Cai Sørensen. - Vi vil gerne medvirke til, at Bryggens tomme butikslokaler udlejes til de detailbrancher, som beboerne savner, siger Handels- og Erhvervsforeningens fonnand Cai Sørensen, Njal Foto. - Og så må det rigtige sted at begynde jo være at undersøge behovet. Vi håber, at vi på den måde kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få lokalerne udlejet. På sigt kan det så være, at udlejere, handlende og beboere kan sætte sig ned og overveje, om der er flere strenge, man kunne spille på. Men foreløbig drejer det sig om i det hele taget at finde ud af, hvilke ønsker folk har. Cai Sørensen understreger, at det er vigtigt at 18. så mange tilkendegivelser som muligt. Så hvis du er blandt de mange, som savner bestemte brancher og butikstyper på Bryggen, så fat pennen, udfyld kuponen og aflever den senest lørdag den 24. februar hos et medlem af Bryggens Handelsog Erhvervsforening- medlemmerne genkendes på, at de har foreningens bomærke (se kuponen) på døren eller vinduet. max Navn & adresse: Udfyld kuponen og aflever den senest lørdag deh 24/2 hos et medlem af Bryggens Handels- og Erhvervsforening -se efter bomærket på døren/vinduet. Blandt de indsendte kuponer trækkes det lod om tre gavekort å hhv. 500 kr., 300 kr. og 200 kr., sotn kan benyttes hos foreningens medlemmer. Vindernavnene offentliggøres i Bryggebladet den 29/2. ~~J>-5 l!~~ ~ ~-O;? ~ c ~~-~~~ ---~~ --=---"'~-<-~ er ~:G~~ 4 ~NE C~~. Nyt tøjfor ,- F. eks. 309; pr. md. i 36 mdr. Lige nu er der attrakttw kreditmuligheder til alt mellem himmel og jord - f A trui/lerbanketl Nye tæpper? Somtnetferie? Ny PC eller ny gurclerobe? Kig itul hos Amagerlxmken og lad os tage en snak om, ltood du Ørtsker... AMAOIR8ANJ(IN lalands BAVOOE AFDILINO ISLA,.,OS BAYOOE KØBENHAVN s TLF. ~ FAX t3 82

6 6 BRYGGEBLADET 1. februar årsjubilæums Karlin Nielsen fejrer 25 års jubilæum som selvstændig købmand/vinhandler torsdag d. l. februar. Efter at være blevet ansat som ung kommis i 1963 overtog han l. februar 1971 forretningen på Kongevejen 33 i Holte. l. februar 1981 startede han Holte Vinlager, der. med det samme blev en meget stor succes- og nu 15 år efter er der i alt 14 butikker. der drives under ~avnet Holte Vmlager. med de fordele fælles indkøb og marl<etlsføl'ing medfører. Jubilæet fejres med nogle fantastiske tilbud, hvor leverandørerne i udlandet er blevet bedt om at komme med hver et tilbud = ekstraordinært godt. Dette har de gjort med nogle kæmperabauer, som vi lader gå videre til vore kunder. Nu er det snart længe siden vi har haft et supertilbud på Cru Beaujolais - nu er det her igen- 2 stilarter i Beaujolais - Fleuriestilen og Moulin-A-Ventstilen Ch. Ro[[in 1992 Haut Medoc Årgang 1992 bliver af mange regnet for en dårlig årgang. hvilket er rigtigt. hvb man er på udkig efter gemmevin. Men vil man købe vin. som smager pragtfuldt nu og de næste 2- ~.-~~ 3 år. og vil man købe vi nen ti l en supergod pris - så skal man slå til nu. Vinen har en skøn krop af Cabernet Sauvignon - bør åbnes 3-4 timer før serveringen. c O( 4 f b.~ ROLLIN Riesling bliver ikke uden grund kaldt Alsacevinenes konge. Her har vi fundet.en topvin fra et af de gode vinhuse i Alsace, hvor man får det fulde udbytte af netop denne drues kvaliteter- og til en pris. der er det halve af hvad tilsvarende kvaliteter normalt koster. Vinen er fyldig. tør og dejlig ren i smagen. Vor 11orm.pris 56,95 Nu pr. fl. 41,95 v/12 fl. Castillo Pastores 1989 Reserva Valdepeiias Valdepeiias har snart fået et lige så godt ry som Rioja. og ikke uden grund. Vinene er meget behagelige med en god fylde og næsten uden garvesyre. Dette har dog endnu ikke påvirket priserne. og derfor kan vi præsentere en topkvalitet i en god. gammel årgang og til en fornuftig pris. Derudover har vi fået et kampagnetilskud på kr til i årdette lader vi gå videre til vore kunder ved at nedsætte vor faste lave pris med ekstra 5 kr. pr. n. for at give endnu flere lejlighed til at smage denne pragtfulde vin. Pr. fl. 31,95 v/12ft ~ Ch. Chatain Bellevue Vi mener vi har gjort et fund! Her er en vin. der smager pragtfuldt nu - skal blot åb-....-"'l nes 3-4 timer før servering. Den kan dog også med fordel henlægges i 3-4 år. Årgang 1993 har mere kraft. fylde. karakter og eftersmag end de foregående 2 årgange. Sæt en Pomerol vin på bordet -det er altid en succes. Vor 110rm.pris 71,95 Nu pr. fl. 46,95 112fl4495 KVALITETS-VIN TIL LAVPRIS ON LINE TIPS ON LINE LOTTO KLASSE LOTTERI Quick skrabelodder. Salg af 1 Savigny-Les-Beaune 1991 Super Bourgogne fra Jahoulet-Vercherre! :.;. '/. ""' ~ ~ h -;-i~~ tr. l~ ~~ ~~~ l ("')" ~ til \t~ \ - ~\ ~... ~ Indbegrebet af Pinot l"oir når det er allerbedst fra omegnen af Beaunc. En god kraftig vin med en fantastisk bouquet og en behaselig lang eften.rnag uden tannin. Luksusvin til ~uperpri~. Ch. Lalandefurie 1992 Sai11t Julieli - i original trækasse. Lalandc-Borie har ;,amme ejer '>0111 Ch. Ducru-Rcaucaillou og er grundlagt i 1970 på et stykke._...,~ jord. der tidligere tilhøne Ch. Lagrange. Vi n en ''ar i stanen kendt som en let vin på grund af unge vinstokke. men er op gennem 80'erne begyndt at vise sit potentiale som en qor vin med kraft og fylde. C h. Lalande Borie har opnået meget flotte placeringer ved internationale vinsmagninger. Vor norm.pris 101,95 Nu pr. fl. 81,95 112fl7995 IJ EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF Fax: J. Cru Les lløwemønls Ch.Rauzan Gassies Grand Cru Classe Margaux Vi har prøvesmagt forskellige Grand Cru Classe vi ne i årgang 1992 for at finde... _...,~ >> Bed ste Køb<<. Vi sma&rte bl.a. Ch. Kirwan, Ch. La Lagune og Ch. Cantenac Brown - og fandt, at Ch. Rauzan-Gassies er den mest harmoniske, vi har smagt. telefonkort. Øl og vand samt alm. køb Abent: man.-tors. 7-19, fre. 7-20, lør j mandsvarer BRINGES OVERALT Fragtfrit leveret i hele København v/12 fl. HELE DANMARKS VINLEVERANDØR Vor norm.pris 111,95 Nu pr. fl. 81,95 ll2fl.7995 ENEFORHANDLER FOR AMAGER

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Hvorfor kan vi ikke få svar?

Hvorfor kan vi ikke få svar? Njal Foto Fælledmad Erling Jepsen Cai Sørensen fejrer 45-års jubilæum. Læs om årene på Islands Brygge. Læs side 10 Efter en lang vinter spirer det på Fælleden. Steen Larsen springer ud med årets første

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe.

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe. 9. februar 2005 13. årgang nr. 2 Cykelbro til Fisketorvet i 2006. Side 3 1/2 mio. på 14 måneder. Lejlighedspriserne stiger. Side 4 Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle,

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej«

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej« Arbejdsløshed De fleste bryggeboer er i job. Procentvis ligger vi over gennemsnittet. Ikke desto mindre er der nogle af os, der har svært ved at finde fodfæste på jobmarkedet. Vi har talt med Rebound Management,

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere