Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse"

Transkript

1 1. februar årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet i den nye havnepark, kører arbejdet med planlægning, aftaler og forberedelser videre på fuld kraft i kulissen. Men de oprindelige tidsplaner og håbet om en færdig park inden udgangen af 1996 holder ikke længere. Arsagen er først og fremmest pengemangel. Arkitekt Poul Jensen, som sammen med landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs har tegnet planerne for parken, siger til Bryggebladet, at det hidtidige parkområde vil være klar til brug med græsplæner og havnepromenade nu til sommer. Ligeledes forventes den nye festplads ved Pinen at være brugbar inden Skt. Hans. -Men selv om disse og andre ting kommer til at se nogenlunde færdige ud, mangler der meget endnu. Alle de elementer og detaljer, som skal gøre det til en egentlig havnepark - pilealle og andfe.. -beplantninger, legeplads, bassiner, moleanlæg, installationer, fortovsgennemføring osv. - er bekostelige, og der må vi regne med forsinkelser, siger Poul J ensen. Hvem skal nu betale Indtil nu er der fra forskellig side - først og fremmest Københavns kommune, men også tipsmidlerne, Kulturby 96 og Lokale- og Anlægsfonden - bevilget i alt godt 6 mio. kr. til parken, og heraf er knap halvdelen brugt. Men med et samlet budget for projektet på ca. 25 mio. kr. er der lang vej igen. Dette var forudset fra begyndelsen, og derfor oprettede man for et år siden et fond, som skulle tilvejebringe de resterende midler, primært fra private sponsorer. Advokat Thomas Berg er formand for fondsbestyrelsen, som foruden Poul Jensen og den kendte modehandler Jørgen Nørgaard (Nørgaard på Strøget, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse) desuden tæller repræsentanter for Københavns kommune, Ejen- Italienske specialitetet De ringet vi bringer Fra kl UDBRINGNING kun kr. 10,- f{lng Åbningstider: Mandag-Fredag Lørdag-Søndag Leifsgade 9 København S flf domsselskabet Norden og Islands Brygges Lokalråd. Bestyrelsen har gennem det seneste års tid holdt månedlige møder, men indtil nu er der ikke kommet en eneste privat sponsorkrone i kassen. Hertil siger lokalrådets formand og repræsentant i fondsbestyrelsen Laura Bjerring: - Det er frustrerende, at det går så trægt. Det der især går mig på er, at Norden ikke selv har bidraget endnu, bortset fra den juridiske sikkerhedsstillelse på kr., som krævedes, for at fondet kunne oprettes. Både direktøren og bestyrelsesformanden i Norden var i sin tid ophavsmænd til ideen bag fondet, og der var klare mundtlige tilkendegivelser fra deres side om, at man selv til en begyndelse ville stille med i hvert fald 2-3 mio. kr. Ikke bare som finansiering, men også og måske især som et klart signal til andre mulige investorer om, at her var et projekt, som var værd at støtte. Men indtil nu har vi ikke. set en krone fra Norden udover den stillede sikkerhed. På hvert eneste møde i fondet er Norden blevet spurgt om, hvor pengene bliver af, men det har ikke været muligt at få et klart svar. Og det er altså svært at se, hvordan vi kommer videre på det grundlag. Sådan noget som f.eks. træer til parken er der i fotvejen lang leveringstid på, og vi kan jo ikke engang bestille dem, før vi ved, om vi har pengene. Snart genoptages anlægsarbejdet i den nye havnepark, som vil være klar til brug før sommeren kommer. Klar til brug-men langt fra færdig... Lokalrådet har været initiativtager til hele projektet og leveret de oprindelige planer, og vi har skaffet l mio. kr. fra tipsmidlerne. Københavns kommune har bidraget med over 4 mio. kr. og har udarbejdet lokalplan, som blev vedtaget sidste år efter offentlig høring og det hele. Men hvor er Nordens bidrag? Jeg ved ikke, hvad de tænker om det inde i kommunen, men jeg begynder efterhånden at føle mig lidt til grin, siger Laura Bjerring, som dog understreger, at pengemangel ikke er den eneste forsinkende faktor dele af planlægningen tager mere tid end oprindeligt forudset. Det har ikke været muligt for Bryggebladet at fa en kommentar fra Norden før redaktionens slutning. max Havnepromenade ved Langebrogade Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse til at anlægge en havnepromenade på strækningen mellem Langebro og Danisco, dvs. de ca. 120 meter kajstrækning umiddelbart nord for Langebro. Strækningen er omfattet af lokalplanen for Havneparken Islands Brygge, og planen er at etablere en 12 meter bred promenade med beplantning, parklygter og muligvis en skulptur. Det indebærer, at de gamle rangerspor fjernes, og at kantstenen flyttes, så køreba- Husk: nen bliver smallere end nu. Da promenaden ligger mindre end 100 meter fra det fredede voldanlæg, kræves der dispensation efter naturbeskyttelsesloven, før den kan anlægges, og den dispensation har kommunens Plan- og Ejendomsdirektorat nu givet kommunens Vejafdeling. Indtil den 15. februar kan afgørelsen om dispensation påklages til Naturklagenævnet af de organisationer, som er klageberettiget i henhold til naturbeskyttelsesloven. max Cross, Ostermann og Gudman i Gimles Rock'n' Roll Cafe i morgen alfen (fredag 2/2) kl. 21 -fri e~tre! Lex Sojakagen virkerikke Miljøloven ændres efter Dansk Sojakagefabriks salg af sit kloranlæg til Pakistan. Men lovændringen er ikke tilstrækkelig til at forhindre lignende sager fremov er. SIOE3 Hvilke butikker savner du på Bryggen Bryggens Handels- og Erhvervsforening vil gerne hjælpe udlejerne af tomme butikslokaler med at skaffe de rigtige lejere, men hvilke detailbutikker savner vi mest? Giv dit bud og deltag i lodtrækning om gavekort. SlOf S Kryds & tværs SIOE9 Fastelavn Læs om nogle af Bryggens fastelavnsarrangementer og maskefremstilling i Bryggens Børneatelier. SIDE 8 & 11 & 12 ~2000 TILBUD (t.o.m. lerdag d. 10/ 2) 10 x sol 148,- <normalt 198, ) Reflekser 50 lyse/røde 1,- <normalt 210, )...,_(f}) - ~ ' J lsiands Brygge 1 B Tlf

2 2 Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Gar&nti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager *Ring og få tilsendt en broenure TLF Ka' det virk'li' passe - at så få bryggeboere vil protestere mod Ørestaden, boulevarden og minimetroen? Eller har I bare ikke fået afleveret kuponen fra sidste nummer endnu? For en sikkerheds skyld gentager vi den herunder, og kom så ud af hullerne, alle I som er imod planernej Det 1'\jælper at protestere at og gøre indsigelse mod dette vanvittige prestigeprojekt. Aflever kuponen i Beboer~ørnet eller send den hertil med posten. De særligt interesserede kan stadig nå at hente kommunens oplysningsmateriale om planerne på biblioteket og evt. selv indsende deres indsigelse til: Overborgmesterens Mdeling, Planog Ejendomsd.irektoratet, RAdhuset, 1599 Kbh. V. Fristen for indsigelse af den l. marts.. Vi afholder en såkaldt indsigelsesaften onsdag den 1412 kl i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, hvor vi vil være behjælpelig med at formulere indsigelser, svare på spørgsmål m.v. Med venlig hilsen Anti-Ørestadsudvalget Islands Bi-ygge siger NEJ TIL ØRESTADEN Ørest a den ødelægger Amager F æ lle d og er et u realist is k luftkastel. Navn: Adresse: IIIP-HURRA BRYGGEBLADET ua Penge og p rsonale til Beboerhjørnet Efter halvandet års pause er der nu igen dagligt. personale i Beboerhjørnet, nemlig i skikkelse af Anett Kromann. Anett vil tage sig af den hårdt tiltrængte daglige drift af stedet, herunder betjene beboerforeninger, lokalråd og nærværende organ, samt tage imod henvendelser fra beboere og andre. Beboer- 1'\jørnet kan derfor igen indføre daglig åbningstid, som vil være hverdage kl. ll :US, torsdag dog kl Lejerforeningen og LLO har desuden fortsat træffetid hver onsdag kl Og penge er der også kommet. Som vore mest opmærksomme læsere vil hu ske, lovede overborgmester Jens Kramer Mikkelsen her i bladet i november 1993 at gøre sit for at fremme den ansøgning om kr., som Beboerhjørnet havde sendt til det senere så berømte kommunale Tilskudsdeklarationsudvalg. Og nu er pengene bevilget - øremærket til istandsættelse m.v. af lokaler og kontor udstyr. Så nu er der alt i alt håb om, at Beboerhjørnet kan fungere lidt mere smertefrit for en stund. max Bemærk: Ovenstelende notits har ikke været forelagt L<jer{oreningens øverste ledelse til godkendelse ved demokratisk afstemning. Redakticnen pdtager sig det fulde ansvar for eventuelle fejl og mangler. møbler & håndværk - musikeffekter modeller - maskiner mv. køb & salg 5 1~11~1~1~1.. torsdag - fredag lørdag Egilsgade 32 11f Galopperende huslejer 1. februar 1996 M oderniseringer k an få voldsom effekt på fremtidens lej eniveau Lejernes LandsOrganisati on (LLO) fortæller i deres blad ''Vi Lejere", at udlejere benytter badeværelsesmoderniseringer til at beregne sig ublu forhøjelser af huslejen. For øj(\blikket kører LLO en øa.g i Arhus, hvor en udlejer har benyttet en modernisering til at forhøje huslejen til over det dobbelte. I en to-værelses lejlighed var der "moderniseret" for kr, idet et badeværelse var blevet udvidet, og der var lagt. gulvtæpper i lejligheden. Huslejen steg derved for den næste lejer fra 250 kr. pr. m2 til 600 kr. For en tilsvarende to-værel ses på Islands Brygge ville det betyde en stigning på kr. om måneden. Eksemplet er ikke en keltstlende. De sidste par Ar er huslejen i mange tilfælde steget langt højere end, hvad den pågældende modernisering berettiger til. Det kan lade sig gøre, fordi den danske retspraksis har ændret sig markant i de senere år. En ejendomsejer kan, når lejligheden skal genudlejes, tillade sig at forhøje huslejen, hvis der er sket en eller anden fonn for modernisering. Og han behøver ikke at tage hensyn til omkostningerne ved mo demiseringen og kan sætte lejeforhøjelsen langt over, hvad det har kostet ham. Han behøver ikke, at skulle bevise hvad moderruseringen har kostet ham', for i Landsretten har man lagt bevisbyrden over på lejeren. Lejeren skal kunne bevise, at hans husleje er for høj i forhold til den pågældende modernisering. Og det lykkes kun i ganske få tilfælde, da det jo er ejeren, der sidder med alle oplysningerne. Også på Bryggen På Bryggen er der også tilfælde af forhøjelser, der ligger langt over hvad en stigning i det lejedes værdi berettiger. For et par år siden havde ejendommen EIGI nogle badeværelser igennem systemet. Ved både huslejenævn og ankenævn blev lejen for moderniseringen sat væsentligt ned. Men det tog ikke boligretten lang tid at beslutte, at lejeren ikke havde bevist, at lejen var for høj i forhold. til, hvad andre betalte. Lejerne ville føre sagen videre, men fik det rad at lade vær~. da Landsretten var kendt for altid at acceptere udlejerens forhøjelser. Den nye serie af bad& værelsesmoderniseringer, der er aftalt mellem ejendomsselskabet Norden og Lejerforeningen, kan blive indledningen til huslejeforhøjelser i et hidtil uhørt antal. Der er påtænkt badeværelser l løbet af en kort årrække, og da de toværelses lejligheder i gennemsnit skifter lejer efter 3-4 Ar, kan huslejeniveauet komme til at stige ganske hurtigt. I næste nummer af Bryggebladet vender vi tilbage med kommentarer fra LLO og Lejerforeningen. LLO har overfor boligministeren krævet at, der bli ver lavet et øjeblikkeligt lovindgreb for at forhindre de galoperende huslejeforhøjelser ved modernisering, men boligministeren vil se på det og senere vurdere, om der skallaves om. M politiske partier i Folketinget er det kun Enhedslisten og SF, der arbejder på at Il lavet dette om, så det tegner ikke så lyst for lejerne i fremtiden. vie Sendes til: Anti Ørestadsudvalget, Beboerhjørnet, Leifsgade 7, 2300 København S Kontaktpersoner: Rikke Jakobsen: Sussie Paddison: Helen Majew: LinU! 4 i Halfdansgade ca Sporvogn på Bryggen Først i 1933 fik Bryggen of fentlig transport. Det var Ji. nie 4, som blev forlænget fra Thorshavnsgade til Njalsgade. Forinden havde sporvognen linie 4 kørt over Langebro, Amager Boulevard til Sundby Remise. For mange bryggeboere var linie 4 deres egen spor vogn, sporvognskonduktørerne kendte deres passagerer fra Bryggen og vidste, om de kom for sent på arbejde. Under krigen blev linie 4 væltet i Njalsgade, hvor blandt andet en kendt bryggebo, Lorentzen fra Sergthorasgade hjalp til, da han både var stor og stærk - det var en demonstration mod tyskerne. I slutningen af 1940'erne blev sporvognen forlænget til Halfdansgade, og som en af de første sporvogne i København blev den indstil let i 1954 på grund af den nye Langebro og erstattet med en bus, som kom til at hedde nummer 40. Husk, h vis l har noget materiale om Islands Brygge sd som billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse, sd venligst kontakt Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Kommer familien på besøg? Vi llibyder Københavns billigste overnatning p6 totoh nyrenoveret hotel særrobot til bryggeboere tlf Egilsgade 33

3 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Miljølov ændres efter salg af kloranlæg Men ikke tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager fremover Dansk Sojakagefabriks eksport af sit kloranlæg til Pakistan vakte stor opmærksomhed, da sagen kom til offentlighedens kendskab i En privat virksomhed solgte et gammelt, farligt og stærkt forurenende produktionsanlæg til en privat koncern i et fattigt land, hvor miljøpolitik ikke stod øverst på dagsorden. Dansk Sojakagefabrik fik kun en klatskilling for anlægget, men alternativt skulle man have punget ud for at få anlægget bortskaffet som farligt affald. Måtte samfundet virkelig se på denne trafik uden at kunne gribe ind? Ja, desværre, sagde miljøminister Svend Auken. Godt nok havde Danmark tiltrådt en række internationale aftaler, som alle gik ud på at dæmme op for rige landes eksport af forældet eller miljøskadelig teknologi til udviklingslande, men disse aftaler var ikke juridisk bindende og fremdeles ikke udmøntet i dansk lovgivning. Så længe myndighederne i modtagerlandet ikke havde indvendinger, havde de danske miljømyndigheder derfor ikke lovhjemmel til at bremse eksporten. På foranledning af et forslag fra SF om at forhindre fremtidige gentagelser i lignende tilfælde iværksatte miljøministeren en undersøgelse af mulighederne herfor. Og det er nu mundet ud i et forslag til en ændring af miljøloven. Forslaget var til førstebehandling i Folketinget sidste onsdag, og der tegnede sig her et bredt flertal for lovændringen. Forslaget. er dog blevet stærkt kritiseret fra flere sider, bl.a. fra miljøorganisationen Greenpeace, som påpeger, at det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre lignende sager. Forslaget giver ejere af bestemte typer produktionsanlæg (som er opført på en liste som bilag til loven) pligt til at underrette de danske miljømyndigheder mindst to måneder før udstyr fra anlæggene eksporteres. De danske myndigheder skal så underrette modtagerlandets myndigheder, som på den måde får mulighed for at fastsætte krav eller eventuelt nægte importøren tilladelse til at tage udstyret i brug. Salget afdansk Sojakagefabriks kloranlæg var netop kendetegnet ved, at de pakistanske myndigheder var mangelfuldt og fejlagtigt informeret om anlægget. Og rent faktisk lykkedes det via informationer Greenpeace og pakistanske miljøgrupper at få de kviksølvbaserede dele af anlægget pillet ud af handelen - mens resten af anlægget nu er eksporteret, står disse dele fortsat tilbage på Islands Brygge og venter på en afklaring af, hvordan de og de store mængder kviksølvforurenet jord og bygningsmateriale skal bortskaffes. Når Greenpeace alligevel finder den nye underretningspligt utilstrækkelig, Udskibning af udstyr fra Dansk Sojakagefabrik til Pakistan november er det fordi, den efter organisationens opfattelse ikke sikrer imod eksport af selv den mest miljøskadelige teknologi. Økonomiske og politiske forhold i modtagerlandet kan betyde, at myndighederne her er villige - måske ligefrem nødt- til at acceptere teknologi uanset risikoen for det lokale og globale miljø, herunder teknologi, som er forbudt i det eksporterende land. I så fald kan eksporten kun hindres ved et forbud fra det eksporterende lands myndigheder. Og den mulighed giver det aktuelle lovforslag ikke de danske miljømyndigheder - muligvis fordi man er bange for at komme på kant med frihandelsreglerne i EU og verenshandelsorganisationenwto. Greenpeace foreslår, at der laves en "sort liste" over teknologier, der under alle oni- stændigheder er så miljøskadelige, at de ikke kan eksporteres. Greenpeace kritiserer i øvrigt forslaget på bl.a. følgende punkter: - Det er ikke kun dri.ften af produktionsanlæg, der giver anledning til miljøbelastninger. Det kan også være produkterne. Derfor bør anlæg, som bruges til fremstilling af meget miljøskadelige produkter også betyde underretningspligt. - Det er ikke nok at fokusere på forurenende produktionsteknologi. Skibe og tog med f.eks. store mængder asbest, gamle kulkraft- værker med lav el-virkningsgrad samt visse patenter og licenser bør også omfattes af reglerne. - Det er ikke nok at informere myndighederne i modtagerlandet. Også offentligheden bør underrettes, og, Salg & reparation det bør sikres, at der finder en høringsprocedure sted i modtagerlandet. - Tidsfristen på to måneder er alt for kort til at de to landes myndigheder kan nå at foretage en kvalificeret bedømmelse af sagerne. Samtidig roser Greenpeace dog miljøministeren, fordi Danmark i kraft af hans forslag er det første land i verden, som tager skridt til en nationallovgivning om eksport af miljøskadelig teknologi. max af TV-VIDEO-STEREO Gratis låne-tv under reparationen TV- og Videoudlejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tlf Trænger hjemmet til en omgang? Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. GAARDS RENGØRING ENTRUM VINDUESPOLERING ArS København Holbæk NJAL FOTO NU går det for alvor løs! masser af varer til uhørte priser med soo'o rabatter helt op til f ( Vi harendnu nogle få Yashica Zoomlee 90 Super tilbage. Et kamera med virkelig god optik der sikrer fine resultater og samtidig er utroligt nemt at bruge. Stativer. fotopapir, optik. tasker. etuier -20 /o Fotoalbum. video-redigering -25 /o Lyskanoner, kabler audio/video -30 /o Førpris: -+ Rabat: YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER 2.895,- 300, , lait:. -+ Dit gl. kamera der virker: 500, ,- lncl. batteri og etui (Med dato: tillæg kr. 215,-) Minolta Memory kit Før 398,- 298,- Vivitar VC 3300 Nu kun 398,- Kodak StarZoom 1 05 Før 2.765, ,- Kikkerter Fra 398,- V~nauard AV Editor VeJl , ,- Autofocus Zoom 35/135 til Canon EOS Vejl , ,- Vi har tilbud i kassevis med brugt tilbehør- optik- flash -kamera - filtre. Fra 98,- NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE 22 TLF s

4 4 BRYGGEBLADET 1. februar 1996 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Cafe: tlf Fax: tlf FREDAG 2/2 kl.21 - fri entre BILLYCIISS FLEMMIIIIISTEIMIIIII IEIIIUI- Kom tidligt! Bemærk menuenfra kljb Happy Hours kl 18-20,30 på iskold fadøl og god whisky. SØNDAG 414 kl.14 Opvannningsturnering BACKGAMMON OPEN Gebyr lo kr.-.._)melding senest fredag 2/2 Carlsberg Backgammon Cup 1996 TIRSDAGE: 20/2-27/2-5/3-12/3 og 19/3 Gebyr 20 kr. - husk: sidste tilmelding mandag 5121 SØNDAG 4/2 kl.ls BØrneFilmklubben viser JUNGLEBOGEN TIRSDAG 13/2 kl.20 - fri entre Rockoperaen TOMMY på 46" med fed lyd! tor jre Pe6ruar :M.enu i (}imfes Cafe 1.1fvU{{øgsmarineret 1(p{vefever, 1(arto.ffef6åtfe og ~~st 2. CR.!jemousse og (]Jrøtf- 'R.fldt 'l(ptf, <Bagt 1(prtoJfef og Salåt man 5. 'l(otefetter, Stuvede JErter og quferøtftfer, 1(prtofor tir 6. PisÆ.!Jritatfeffer, ~~ quferøtftfer og1(prtofor. ons tor jre 7. :Hjerter i P{øtfesovs, 1(prtojfer og qefe 8. (]Jii.}ematf med Spejfag og Surt 9. (]Jo6otie med Salat - :M.antfefis med Coufis man 12. O~e~tfssuppe med Vrter, :M.ef- og 'l(pd6offer tir 13. (]Jrantfentfe 'l(prf1fjiietf ons 14. Stegt Pist 1(prtojfer og qrønt tor 15. O~e6ryst med æe6errotfssovs, 'l(artojfer fre 16. WatÆ.!Jifet mea æe6ersovs - Promane man 19. IrstStuvnitlfJ med (]Jrøtf tir 20. Porforen StiUfpatftfe med (]Juttertfejssnitter ons 21. ljlj.senorøtf, 'l(anefsutter og 1f'Vitftø{ tor 22. Stegt P fast (J>ersiUesovs. og1(prtojfer fre 23. Snitte med qravatf La~ - qrytfeæjm"fj, 1(prtofor og Surt ma~ 26.' qammefdågs.yann 1(prtoJfefsafat og æøfser tir 27. Pritatfeffermetf Stuvet 1f'Vitftå{ og <J{ug6røtf ons 28. Lammegrytie med Spinat og 'l(j.~rter tor 29. 1(prtoJfefsUppe med (]Jacon og Jljemme6agt (]Jrøtf P retfag 40 k.j. -øvrige dage 30 k.j.! c.:... Åbent hver dag kl ~... Søndag kl Nyheder i Gimles Cafe! Giroles Cafe har taget konsekvensen af de hårde frostgrader samt forslag fra de trofaste spisegæster, der forlængst har opdaget at man spiser godt og billigt i Gimle. I februar vil menuen hovedsagelig bestå af mad, der kan holde kulden fra maven - se menuen i anno n cen. Som et forsøg er der i februar hver fredag luksusmenu til 40 kr. - de øvrige hverdage koster menuen 30 kr. (der kan stadig købes et alternativ til dagens menu, udover frugt, kage, slik, toast og madder). Girole håber, at forsøgene vil blive godt modtaget på Bryggen. I hvert fald vil erfaringerne fra februarlivet i Cafeen danne grundlaget for den fremtidige menusammensætning. Carlsberg Backgammon Cup 1996 Husk tilmelding senest mandag d. 5 l 2, og så spilles der på tirsdage i år! Husk at det er ved at være sidste chance for at melde sig til verdens største Backga.mmonturnering, der de sidste år er blevet en tradition også i Gimle. Nyt fra biblioteket Bogtips Kendte danskere har altid været populært læsestof, men her på det seneste er det som om forlagene har prioriteret biografien ekstra højt. Lise Nørgårds erindringer er det mest indlysende eksempel, men her på biblioteket mærker vi også stor interesse for Ghita Nørbys, Helle Virkners og Bodil Udsens erindringsbøger. Som nogle af de nyeste inden for genren har vi netop fået Carsten Borchs bog om den folkekære skuespiller Poul Reichardt, Frank 1bft Nielsens "John Megensenen sanger af folket", Ebbe Rode: "I strid modvind" og ikke at glemme Poul Jørgensens bog om Dronning Margrethe. TV-Åben DR-TV har i et stykke tid sendt en række undervisningsprogramme:.; unden fællestitlen TV-Aben. DR har netop udsendt pjecen "Tænd for din undervisning", som fortæller om indhold og tidspunkter for forårets undervisningsudsendelser. Emnerne ligger primært inden for sprog, musik og EDB, men der er også noget at lære om jagt, førstehjælp og tegning. Hent pjecen på biblioteket. Børnefilm 1brsdag d. l. februar viser børnebiblioteket 3 små teg- Ny INSPIRATION TIL HELE GULVET Det er vigtigt at bemærke, at Girole har flyttet turneringen fra søndage til tirsdage. Tilmelding - gebyr 20 kr. - sker i Giroles cafe. nefilm for børn fra 3 års alderen. I "Cirkeline - på med vanten" er Cirkeline ude at kælke sammen med musene Frederik og Ingolf. "Jeg er s~ vred" handler om Lene, der er gal på hele verden lige indtil hendes bedste veninde ringer. "Katterejsen" er en eventyrfilm, hvor Jette på ryggen af en stor kat rider ind på kongeslottet. Filmene vises kl.l i Medborgerhuset Gimle. Stærk blanding i yak hår jsyntet. Utrolig slidstærk. Velegnet til stuer. Vælg mellem 4 farver i 400 eller 500 cm bredde. Normalpris r.;;~~ , ARTILLERIVEJ 151 TLF MAN.- TORS ::... ;;, FREDAG LØRDAG

5 1. februar 1996 BRYGGEBLADET Hvad skal Bryggens tomme butikslokaler bruges til? Bryggens Handels- og Erhvervsforening udskriver konkurrence Jeg savner disse detailerhverv/butikker på Bryggen: 5 Gennem årene har stadigt flere af Bryggens butikker drejet nøglen om. Tendensen er, at de erstattes af f.eks. kiosker, pizzeriaer og kontorer, eller at lokalerne blot forbliver tomme. Resultatet er en detailhandel uden den bredde, som en bydel har brug for - alt for mange specialforretninger må nian uden for Bryggen for at finde. Spørgsmålet er, om og hvordan deime udvikling kan vendes. Kan der fra lokal side gøres en aktiv indsats for at påvirke sammensætningen af butiksudbuddet og styrke indkøbsmulighederne? For at tage hul på den debat spørger Bryggens Handels- og Erhvervsforening nu beboerne til råds. På kuponen her på siden er der plads tii at anføre de typer 81 detailbutikker, som man savner mest på Bryggen. Alle som afleverer den udfyldte kupon deltager i lodttækningen om gavekort. Vi Mber, at vi kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få de tomme lokaler udlejet, siger Cai Sørensen. - Vi vil gerne medvirke til, at Bryggens tomme butikslokaler udlejes til de detailbrancher, som beboerne savner, siger Handels- og Erhvervsforeningens fonnand Cai Sørensen, Njal Foto. - Og så må det rigtige sted at begynde jo være at undersøge behovet. Vi håber, at vi på den måde kan yde Norden og de øvrige udlejere en god støtte i deres bestræbelser på at få lokalerne udlejet. På sigt kan det så være, at udlejere, handlende og beboere kan sætte sig ned og overveje, om der er flere strenge, man kunne spille på. Men foreløbig drejer det sig om i det hele taget at finde ud af, hvilke ønsker folk har. Cai Sørensen understreger, at det er vigtigt at 18. så mange tilkendegivelser som muligt. Så hvis du er blandt de mange, som savner bestemte brancher og butikstyper på Bryggen, så fat pennen, udfyld kuponen og aflever den senest lørdag den 24. februar hos et medlem af Bryggens Handelsog Erhvervsforening- medlemmerne genkendes på, at de har foreningens bomærke (se kuponen) på døren eller vinduet. max Navn & adresse: Udfyld kuponen og aflever den senest lørdag deh 24/2 hos et medlem af Bryggens Handels- og Erhvervsforening -se efter bomærket på døren/vinduet. Blandt de indsendte kuponer trækkes det lod om tre gavekort å hhv. 500 kr., 300 kr. og 200 kr., sotn kan benyttes hos foreningens medlemmer. Vindernavnene offentliggøres i Bryggebladet den 29/2. ~~J>-5 l!~~ ~ ~-O;? ~ c ~~-~~~ ---~~ --=---"'~-<-~ er ~:G~~ 4 ~NE C~~. Nyt tøjfor ,- F. eks. 309; pr. md. i 36 mdr. Lige nu er der attrakttw kreditmuligheder til alt mellem himmel og jord - f A trui/lerbanketl Nye tæpper? Somtnetferie? Ny PC eller ny gurclerobe? Kig itul hos Amagerlxmken og lad os tage en snak om, ltood du Ørtsker... AMAOIR8ANJ(IN lalands BAVOOE AFDILINO ISLA,.,OS BAYOOE KØBENHAVN s TLF. ~ FAX t3 82

6 6 BRYGGEBLADET 1. februar årsjubilæums Karlin Nielsen fejrer 25 års jubilæum som selvstændig købmand/vinhandler torsdag d. l. februar. Efter at være blevet ansat som ung kommis i 1963 overtog han l. februar 1971 forretningen på Kongevejen 33 i Holte. l. februar 1981 startede han Holte Vinlager, der. med det samme blev en meget stor succes- og nu 15 år efter er der i alt 14 butikker. der drives under ~avnet Holte Vmlager. med de fordele fælles indkøb og marl<etlsføl'ing medfører. Jubilæet fejres med nogle fantastiske tilbud, hvor leverandørerne i udlandet er blevet bedt om at komme med hver et tilbud = ekstraordinært godt. Dette har de gjort med nogle kæmperabauer, som vi lader gå videre til vore kunder. Nu er det snart længe siden vi har haft et supertilbud på Cru Beaujolais - nu er det her igen- 2 stilarter i Beaujolais - Fleuriestilen og Moulin-A-Ventstilen Ch. Ro[[in 1992 Haut Medoc Årgang 1992 bliver af mange regnet for en dårlig årgang. hvilket er rigtigt. hvb man er på udkig efter gemmevin. Men vil man købe vin. som smager pragtfuldt nu og de næste 2- ~.-~~ 3 år. og vil man købe vi nen ti l en supergod pris - så skal man slå til nu. Vinen har en skøn krop af Cabernet Sauvignon - bør åbnes 3-4 timer før serveringen. c O( 4 f b.~ ROLLIN Riesling bliver ikke uden grund kaldt Alsacevinenes konge. Her har vi fundet.en topvin fra et af de gode vinhuse i Alsace, hvor man får det fulde udbytte af netop denne drues kvaliteter- og til en pris. der er det halve af hvad tilsvarende kvaliteter normalt koster. Vinen er fyldig. tør og dejlig ren i smagen. Vor 11orm.pris 56,95 Nu pr. fl. 41,95 v/12 fl. Castillo Pastores 1989 Reserva Valdepeiias Valdepeiias har snart fået et lige så godt ry som Rioja. og ikke uden grund. Vinene er meget behagelige med en god fylde og næsten uden garvesyre. Dette har dog endnu ikke påvirket priserne. og derfor kan vi præsentere en topkvalitet i en god. gammel årgang og til en fornuftig pris. Derudover har vi fået et kampagnetilskud på kr til i årdette lader vi gå videre til vore kunder ved at nedsætte vor faste lave pris med ekstra 5 kr. pr. n. for at give endnu flere lejlighed til at smage denne pragtfulde vin. Pr. fl. 31,95 v/12ft ~ Ch. Chatain Bellevue Vi mener vi har gjort et fund! Her er en vin. der smager pragtfuldt nu - skal blot åb-....-"'l nes 3-4 timer før servering. Den kan dog også med fordel henlægges i 3-4 år. Årgang 1993 har mere kraft. fylde. karakter og eftersmag end de foregående 2 årgange. Sæt en Pomerol vin på bordet -det er altid en succes. Vor 110rm.pris 71,95 Nu pr. fl. 46,95 112fl4495 KVALITETS-VIN TIL LAVPRIS ON LINE TIPS ON LINE LOTTO KLASSE LOTTERI Quick skrabelodder. Salg af 1 Savigny-Les-Beaune 1991 Super Bourgogne fra Jahoulet-Vercherre! :.;. '/. ""' ~ ~ h -;-i~~ tr. l~ ~~ ~~~ l ("')" ~ til \t~ \ - ~\ ~... ~ Indbegrebet af Pinot l"oir når det er allerbedst fra omegnen af Beaunc. En god kraftig vin med en fantastisk bouquet og en behaselig lang eften.rnag uden tannin. Luksusvin til ~uperpri~. Ch. Lalandefurie 1992 Sai11t Julieli - i original trækasse. Lalandc-Borie har ;,amme ejer '>0111 Ch. Ducru-Rcaucaillou og er grundlagt i 1970 på et stykke._...,~ jord. der tidligere tilhøne Ch. Lagrange. Vi n en ''ar i stanen kendt som en let vin på grund af unge vinstokke. men er op gennem 80'erne begyndt at vise sit potentiale som en qor vin med kraft og fylde. C h. Lalande Borie har opnået meget flotte placeringer ved internationale vinsmagninger. Vor norm.pris 101,95 Nu pr. fl. 81,95 112fl7995 IJ EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF Fax: J. Cru Les lløwemønls Ch.Rauzan Gassies Grand Cru Classe Margaux Vi har prøvesmagt forskellige Grand Cru Classe vi ne i årgang 1992 for at finde... _...,~ >> Bed ste Køb<<. Vi sma&rte bl.a. Ch. Kirwan, Ch. La Lagune og Ch. Cantenac Brown - og fandt, at Ch. Rauzan-Gassies er den mest harmoniske, vi har smagt. telefonkort. Øl og vand samt alm. køb Abent: man.-tors. 7-19, fre. 7-20, lør j mandsvarer BRINGES OVERALT Fragtfrit leveret i hele København v/12 fl. HELE DANMARKS VINLEVERANDØR Vor norm.pris 111,95 Nu pr. fl. 81,95 ll2fl.7995 ENEFORHANDLER FOR AMAGER

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Forår 2016 Børn Biblioteket 1 VELKOMMEN Vi glæder os til at byde dig velkommen til bibliotekets arrangementer. Husk at hente en gratis billet. Får du ikke brug for den, så kontakt

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere