til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN"

Transkript

1 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge, i Allerød kommune. Medlemmer 3 Stk. 1: Som medlem kan optages enhver myndig person, der har eller i forbindelse med optagelsen som medlem overtager brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemsskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter. Stk.. 2: Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt en andel på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift m. v., som opkræves af foreningen indtil andelen er videre- solgt, men har i øvrigt ikke ret til at fremleje andelen og ikke ret til at stemme eller stille forslag på forenin- gens generalforsamling. Senest 6 måneder efter auktionsdagen skal andelen være videresolgt efter reglerne i 14 stk. 3d) til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Hvis dette ikke er sket overtager andelsboligforeningen salget efter reglerne i 14 stk. 3c) og d), 16 og 17. Stk. 3: Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at bebo denne, jfr. dog 12. Indskud, hæftelse og andel 4 Hvert medlem har ved stiftelsen forpligtet sig til at betale et indskud nærmere fastsat således, at summen af medlemmernes samlede indskud i alt svarer til 20 % af bygningens anskaffelsessum med tillæg af eventuelle forbedringer. 5 Stk. 1: Medlemmerne hæfter kun personlig solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for pengeinstitutgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Stk. 2: For lån som optages af foreningen efter 1. maj 2011 i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 3: Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1 og 2, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6 Alle medlemmer har andel i foreningens formue svarende til det for den enkelte andelsbolig gældende fordelingstal. Der gælder følgende fordelingstal for andelsboligerne. Type D 5 stk. 177/4900 Type E 11 stk. 161/4900 1

2 Type F 4 stk. 161/4900 Type G 1 stk. 144/4900 Type H 1 stk. 144/4900 Type J 3 stk. 164/4900 Type K 1 stk. 164/4900 Type L 3 stk. 164/4900 Type M 1 stk. 164/ Stk. 1: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i.h.t. andelsboligforeningsloven 4 a. Stk. 2: For andelen udstedes andelsbevis, som lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Stk. 3: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne 14-22, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. Boligaftale, boligafgift 8 Stk. 1: En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Stk. 2: Alle medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser, som vedtages på generalforsam- lingen samt at betale boligafgift, som angivet i 9. Stk. 3: Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. 9 Stk. 1: Boligafgiftens størrelse fastsættes på budgetgeneralforsamlingen, idet foreningens budgetterede udgifter til kreditforening, ejendomsskat og vedligeholdelseskonto fordeles mellem andelshaverne i forhold til fordelingstal som anført i 6. Alle øvrige budgetterede driftsudgifter fordeles ligeligt mellem andelshaverne med 1/30 til hver. Stk. 2: I tilfælde af forhøjelse af udgifter, som foreningens medlemmer er uden indflydelse på størrelsen af, er bestyrelsen bemyndiget til at forøge boligafgiften med de hertil nødvendige beløb, indtil næste generalforsamling måtte fastsætte boligafgiftens størrelse. Vedligeholdelse m.v. 10 Stk. 1: Al indvendig og udvendig vedligeholdelse af andelsboligen, herunder renholdelse og vedligeholdelse af evt. haveareal, hvortil andelshaveren har enebrugsret, påhviler den enkelte andelshaver jfr.dog undtagelserne i stk. 4. Stk. 2: Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen, jfr. dog undtagelserne i stk. 4. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også vedligeholdelse som følge af forringelse, der skyldes slid og ælde. 2

3 Stk. 3 Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 23. Stk. 4: Foreningen har vedligeholdelsespligt for udvendige dele af bygningerne, herunder yderdøre og vinduer bortset fra udskiftning af punkterede termoruder. Endvidere varetager foreningen vedligeholdelse af centralvarmeanlæg samt faste vand-, afløbs- og elinstallationer, ligesom fælles forsyningsledninger i jord, fælleshus, fællesarealer, parkerings-pladser og udvendig belysning på fællesarealer vedligeholdes af foreningen. Hegn og flisebelægninger m.v. i havearealer vedligeholdes af andelshaveren. Der henvises i øvrigt til notat af 9. februar Stk. 5: Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte generelle forbedringer og vedligeholdelser, kan et medlem ikke modsætte sig disses gennemførelse. Stk. 6: Der afholdes hvert år to arbejdslørdage, hvor mindst en beboer pr. husstand har pligt til at deltage. Datoerne offentliggøres ved skriftlig meddelelse mindst 1 måned før arbejdslørdagen. Stk.7: Er en husstand forhindret i at deltage i en arbejdslørdag, kan de vælge at betale en afgift på 300 DKK. pr arbejdslørdag eller få tildelt en opgave, der kan udføres på andet tidspunkt. Bestyrelsen administrerer tildelingen af opgaver og efterser udførelsen af samme. Stk.8: Husstande der hverken deltager i arbejdslørdage eller henvender sig for at få tildelt en opgave, vil blive opkrævet en afgift jf. stk. 7 ved først kommende må-nedsskifte. Opkrævet afgift anvendes til vedligeholdelse af fællesarealerne. Forandringer 11 Stk. 1: Andelshaverne er berettiget til at foretage indvendige forandringer i boligen under forudsætning af, at dette ikke medfører forringelse af boligen. Inden forandringerne udføres, skal det skriftligt anmeldes til bestyrelsen senest 3 uger før arbejdet ønskes påbegyndt. Arbejdet må ikke påbegyndes før bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen. Stk. 2: Såfremt forandringer ønskes udført af hensyn til ældres eller handicappedes behov, kan bestyrelsen kun nægte godkendelse, hvis forandringen medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i foreningen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning. Stk. 3: Udvendige forandringer, herunder forandringer af facader, materiale og farvevalg, redskabsskure og hegn, kan kun ske med samtykke fra såvel andelsboligforeningens bestyrelse samt kommunen, hvor denne er påtaleberettiget. Stk. 4: Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med byggelovgivning og andre offentlige forskrifter. Hvor dette kræves skal ændringer udføres af autoriserede håndværkere. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte og godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. 3

4 Udlejning m.v. 12 Stk. 1. Ønsker en andelshaver at fremleje eller udlåne sin bolig skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen. Bestyrelsen skal i alle tilfælde godkende fremleje eller udlånet og betingelserne herfor. Stk. 2: En andelshaver, som har beboet boligen i mindst et halvt år, kan fremleje eller udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven, d.v.s. når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, militærtjeneste eller lignende. Fremlejen eller udlånet kan gælde for en periode på maksimalt 2 år. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet eller udlånt, skal andelshaveren bebo boligen i mindst 1 år, før ny fremleje eller nyt udlån kan godkendes. Stk. 3: Fremleje eller udlån kan ikke tillades efter andelshaverens fraflytning eller efter dødsfald. Stk. 4: Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. Husorden m.v. 13 Stk. 1: Foreningens parkeringspladser kan benyttes efter gældende bestemmelser. Foreningens øvrige pladser og adgangsveje må ikke benyttes til parkering. Stk. 2: Foreningens fælleshus kan bruges eller lejes i henhold til gældende bestemmelser. Stk. 3: Andelshaverne er altid berettiget til at holde husdyr (hund, kat og mindre dyr, som holdes i bur, ude eller inde), hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de omkringboende. Generalforsamlingen kan i øvrigt fastsætte regler for husorden, herunder regler for husdyrhold, men således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.. Overdragelse af andelen 14 Stk. 1: Hvis en andelshaver ønsker at fraflytte sin bolig, skal andelshaveren skriftligt meddele dette til bestyrelsen, og samtidigt oplyse om andelen skal overtages i henhold til stk. 3a). Stk. 2: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, efter han/hun har beboet andelen i mindst 6 måneder, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 14 stk. 3 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Hvis andelshaveren ikke har beboet andelen i mindst 6 måneder inden fraflytning overgår retten til anvisning af salg til bestyrelsen, der herefter vil tilbyde andelen til den der står for tur på den interne subsidiært på den ordinære venteliste. Stk. 3: Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: a) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. 4

5 b) Andre andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Efter 2 afslag går retten dog videre til den næste på listen. Fortrinsretten er dog betinget af, at den bolig der frigøres, skal tilbydes til personer på intern og ekstern venteliste efter reglerne i nærværende stk. 3 b), c) og d). c) Hvis ingen efter nærværende stk. 3 a) eller b) ønsker at overtage andelen, overgår retten til anvisning af salg til bestyrelsen, der herefter vil udsende meddelelse til personerne på ekstern venteliste om, at en andel er til salg og samtidigt angive salgspris og øvrige relevante oplysninger. Interesserede skal give svar indenfor 14 dage og der gives mulighed for, at ventelistepersonen kan tilbyde en lavere købspris end den angivne salgspris. Bestyrelsen vil tilbyde andelen til den, der står øverst på ventelisten og som samtidigt accepterer salgspris og salgsbetingelser. d) Såfremt ingen på ventelisten vil overtage andelen til den angivne salgspris, kan sælgeren, eventuelt ved brug af ejendomsmægler, sælge andelen til en person, som ikke er optaget på ventelisten eller sælgeren kan acceptere et tilbud, som er afgivet af en ventelisteperson. Andelen må ikke sælges for et beløb, der er lavere end det, der er tilbudt af en ventelisteperson, idet denne da skal have mulighed for at købe til den tilbudte pris. Stk. 4: Tvangssalg af en andel i andelsboligforeningen i henhold til fogedrettens beslutning, jfr. 6b i Lov om andelsboligforeninger foretages af andelsboligforeningen efter bestemmelserne i nærværende 14 stk.3. Vedrørende fremgangsmåden henvises til ovennævnte 6b. Hvis andelen begæres solgt på tvangsauktion, skal personer, der er optaget på foreningens ventelister underrettes, så de har mulighed for at afgive tilbud på tvangsauktionen. Andelen må ikke sælges til en pris, der er højere end det fremgår af 16. Venteliste 15 Stk. 1: Der fremsendes til ansøgeren information om boligtyper, husleje, andelsindskud samt et spørgeskema. Optagelse på ordinær venteliste sker fra den dato, hvor besvaret spørgeskema, samt indskud er modtaget i foreningen. Ansøgeren henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside, tingparken.dk. Stk.2: Optagelse på ordinær venteliste sker efter følgende regler: Der opkræves et indskud ved optagelse på kr Indbetaling efter 1. juli gælder for resten af året + det efterfølgende kalenderår. Ved indbetaling før 1. juli, dækker indskuddet kun indeværende kalenderår. Efterfølgende opkræves gebyr på kr. 50 pr. år. Overdragelsessum 16 Stk. 1: Prisen for andel og bolig, herunder aftaler under stk. 3 og 4 skal godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen kan kun godkende en overdragelsessum, som er i overensstemmelse med lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Stk. 2: Ved overtagelse af en andel må prisen således ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, evt. forbedringer i andelsboligen og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge i overensstemmelse med gældende og kommende lovgivning. 5

6 Værdien af andelen i foreningens formue fastlægges som den andelsværdi, der var gældende på aftaletidspunktet. Undtagelse herfra gælder, hvis sælger lovligt har købt andelen for en højere andelsværdi end den nugældende, idet sælger da kan indregne den højere andelsværdi i salgsprisen. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene god - kendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulen skal godkendes af bestyrelsen, og denne kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. Stk. 3: For så vidt angår forbedringer af andelsboliger samt fast tilpasset løsøre, kan disse medtages ved prisfastsættelsen efter de derom til enhver tid gældende regler, jfr. herunder lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Sælger skal udfærdige en liste over forbedringer og fast tilpasset løsøre, med angivelse af udførelsesår, anskaffelsespris og afskrivning i henhold til ABF-regler. Bestyrelsen skal godkende prisen for det angivne. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende opgørelsen fastsættes prisen af en af bestyrelsen udpeget vurderingsmand (fra ABF). Sælger skal betale regningen fra vurderingsmanden. Stk. 4: For så vidt angår løsøre, som ikke er tilpasset boligen kan dette indgå i handelen efter opgørelse, som er godkendt af bestyrelsen. Køber kan frit afvise at overtage dette løsøre og har ligeledes ret til at fortryde et eventuelt køb indtil overtagelsesdagen.. Stk. 5: Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af vurderingsmanden fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af vurderingsmanden fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaver som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller evt. pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Fremgangsmåden 17 Stk. 1: Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar samt energimærkningsrapport og el-godkendelsesattest, hvis der er udført ændringer i elinstallationen efter bygningens opførelse. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 6

7 Stk. 2: Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påteg ning om godkendelse efter stk. 3. Stk. 3: Køberen og alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelse eller indsigelse skal foreligge senest 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen. Sælger skal refundere foreningen udgifter i forbindelse med forespørgsel til andelsboligbogen og udgifter til administrators ekstraarbejde og juridisk bistand, hvis der er pant, udlæg eller garantistillelse i andelen samt i forbindelse med tvangssalg eller tvangsauktion. Stk. 4: Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en evt. overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Stk. 5: Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede eller garanterede beløb skal derefter frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Stk. 6: Efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien samt tilbageholdelse af et rimeligt beløb til dækning af købers eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen og endvidere til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift, efterbetaling af varme, vand m.v., foretager foreningen afregning af provenuet, først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttede andelshaver. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som ovenfor nævnt, skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget rettidigt fra køberen. Stk. 7: Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen og sælger gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Køberen kan kun komme med mangelindsigelser i op til 14 dage fra overtagelsesdagen, for skjulte mangler dog i op til 6 måneder. Stk. 8: Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 18 Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet. sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år 7

8 har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. En eventuel kreditor skal ligeledes godkende overdragelsen. Dødsfald 20 Stk. 1: Dør andelshaveren, har ægtefællen/den registrerede partner ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen. Stk. 2: Såfremt ægtefællen/den registrerede partner ikke ønsker at fortsætte medlemsskab og beboelse, har denne ret til at overdrage andelen efter reglerne i 14. Stk. 3: Ovennævnte regler finder tilsvarende anvendelse for personer, der i normalt mindst 2 år har haft fælles husstand med den afdøde andelshaver. Stk. 4: Ved dødsfald, som ikke falder ind under stk. 1 eller stk. 3, skal boet/arvinger senest 1 mdr. efter dødsfaldet fremlægge skifteretsattest og skriftligt underrette bestyrelsen om hvorledes andelen ønskes overdraget jf. reglerne i 14 stk. 2. Samlivsophævelse 21 Stk. 1: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefælle/registrerede partnere er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen. Stk. 2: Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans ægtefælle/registrerede partner indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. Stk. 3: Ovennævnte regler finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles hus-stand med andelshaveren. Opsigelse 22 Andelshaverne kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde i forbindelse med overdragelse af andel til ny andelshaver. Eksklusion 23 Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde: a) Når et medlem ikke trods påkrav betaler skyldigt indskud, senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet, b) når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har betalt restancen og påkravsgebyr senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet, c) når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, jfr. 10. d) når et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virke eller overfor andre andelshavere. e) såfremt et medlem i forbindelse med salg af andelen betinger sig en 8

9 højere pris end godkendt af bestyrelsen, f) såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at hæve lejemålet. Stk. 2: Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 14 stk. 3 litra b, c og d. Generalforsamling 24 Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Evt. valg af administrator. 7 Valg af revisor. 8 Eventuelt. Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Stk.3: Der indkaldes årligt med min. 14 dages varsel til en budgetgeneralforsamling, der afholdes i slutningen af november måned, hvor budget for efterfølgende år fremlægges og godkendes efter samme afstemningsregler, som under ordinær generalforsamling. 25 Stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har også, ligesom en bisidder for en andelshaver, med dennes godkendelse, adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 4: Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller en anden andelshaver i andelsboligforeningen. En andelshaver kan kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. 26 Stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de repræsenterede stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen beslutninger efter stk. 2, 3 og 4.. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlem-mer være til stede. Stk. 2: Forslag om vedtægtsændringer, omlægning af eksisterende lån, optagelse af nye lån og iværksættelse 9

10 af forbedrings- eller istandsættelsesarbejder, som vil koste mere end en million kroner kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af de afgivne ja og nej stemmer. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de afgivne ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemme- berettigede der er repræsenteret Stk. 3: Forslag om frasalg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Stk. 4: Hel eller delvis ændring af bestemmelserne i 6 kan dog kun ske, hvis alle medlemmerne er enige herom. 27 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, og udsendes til andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 28 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 29 Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden op til 3 suppleanter, med angivelse af deres rækkefølge. Stk. 2: Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige hustandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, som bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted. Stk.3: Bestyrelsens formand vælges for et år ad gangen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen, således, at to er på valg på hver generalforsamling. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Stk. 4: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis formanden er forhindret, eller ved dennes fratræden, fungerer næstformanden i formandens sted, midlertidigt eller indtil næste generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer, som gælder for tiden indtil næste ordinære generalforsamling

11 Stk. 1: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Stk. 2: Der skrives referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 3: I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 4: Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer godtgøres for udokumenterede udgifter de har i forbindelse med varetagelse af deres bestyrelsesfunktion. Godtgørelsen kan maksimalt udgøre kr pr. person pr. år og fastsættes årligt af bestyrelsen efter vurdering af den enkeltes udgifter. 31 Stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk. 3: Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige udskydes beslutningen. 32 Stk. 1. Foreningen tegnes af formand (eller i dennes forfald næstformand) samt to bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk.2. Generalforsamlingen skal godkende evt. projekt, hvortil der skal søges kontante midler fra formuen. Revisor skal modtage generalforsamlingens godkendelse før frigivelse af nødvendige kontante midler til gennemførelse af projektet. Godkendelsen vil være formuleret i referatet fra generalforsamlingen, med ordstyrers underskrift. Frigivelse til udbetaling kan således finde sted efter underskrift på ansøgning af formand(næstformand), samt 2 bestyrelsesmedlemmer og ekstern revisor. Regnskab og revision 33 Stk.1: Andelsboligforeningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.. Stk.2: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af eventuel administrator og hele bestyrelsen samt af ekstern revisor. Stk.3: I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med de derom i lovgivningen gældende regler. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen. Stk.4: Værdiansættelsen af andelene samt den tilgrundliggende værdiopgørelsesmetode i henhold til Lov om andelsboligforeninger 5 indtil andet er vedtaget 5b, med valuarvurdering - skal godkendes af generalforsamlingen og skal være bindende indtil næste ordinære generalforsamling, hvis ikke andet vedtages på generalforsamlingen. 11

12 34 Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet; revisor skal føre revisionsprotokol.. Stk. 2: Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts-og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Administration 35 Stk. 1: Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautions - forsikring til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Stk. 2: Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens/ foreningens administration efter reglerne i stk. 3. Bestyrelsen vælger i så fald af sin midte en kasserer, som er ansvarlig bogholderi, opkrævninger og betalinger. Stk. 3:Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren skal foreningens midler indsættes på konti i et pengeinstitut. Fra disse konti kan der kun foretages hævning ved check eller brug af homebank/netbank ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom modtagne cheks m.v. skal indsættes direkte på en sådan konto. og udbetalinger efter bestyrelsens anvisninger til et pengeinstitut. Stk. 5: Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmers økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshavere og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummen skal oplyses i en note i årsrapporten. Stk. 6: Foreningen tegner endvidere almindelig brand- og bygningsskadeforsikring med husejeransvar samt en arbejdsskadeforsikring. Opløsning 36 Stk.1: Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Stk.2: Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. Således vedtaget på foreningens Generalforsamling, d. 30. nov I bestyrelsen: Leif Meyer (formand) Mogens Hansen (næstformand) Preben Bøger (kasserer) Ivan Larsen Jens Ring Jensen Stk. 4: Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføringen til et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma, og overlade opkrævninger 12

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: Tingvej 3-53 og Tingvej 6-14 Allerød kommune. 2 Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup.

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup. A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P V E D T Æ G T E R A/B BORUP SØPARK Navn og hjemsted SØPARKEN 2-58 4140 BORUP 1. 1.1. Foreningens navn er: Andelsboligforeningen Borup

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere