Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI."

Transkript

1 Side 1 af 26 Navision Stat november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet i I forbindelse med det lovforberedende arbejde blev nødvendigheden af at etablere en samlet IT-løsning fremhævet som en forudsætning for at kunne opnå den ønskede effektivisering. Den tekniske understøttelse af opgaven er nu realiseret med Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Seneste ændring Tekniske forudsætninger... 2 Opsætning... 3 Fordringstyper... 3 Inddrivelsesopsætning... 4 Rykkerbetingelser... 6 Kladdetyper... 7 Batch... 7 Virksomhedsoplysninger... 8 Debitor stamkort... 8 Inddrivelseskladde Indberetning Inddrivelsesjournal Uddata Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde... 26

2 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere, der på vegne af fordringshaver arbejder med forfaldne tilgodehavender og overfører disse til SKAT for inddrivelse hos restanten (skyldner). Side 2 af 26 Hvorfor er det vigtigt? Den automatiserede oversendelse af fordringer til SKAT for inddrivelse effektiviserer arbejdsgangen og sikrer korrekte regnskabsdata, hvad enten fordringen skal afskrives eller ej. Seneste ændring Publiceret første gang: 5. november 2013 Seneste ændring: 5. november 2013 Tekniske forudsætninger Navision Stats integration til EFI er en SFTP-gateway løsning, hvor visse tekniske forudsætninger skal være på plads. Hvis man ikke førhen har anvendt en teknisk løsning for overførsel af fordringer til inddrivelse, forudsættes det fra SKATs side, at man fra 1. september 2013 anvender EFI-portalløsningen for indberetning af fordringer. Det vil fremgå af det såkaldte Datablad udsendt af EFI, pkt. nr. 4: Systemaftale, med værdi Ja eller Nej, hvorvidt man anvender systemløsning eller portalløsning. Derfor skal man, for i Navision Stat overhovedet at kunne overføre fordringer via EFI, først og fremmest aftale med SKAT, at man ønsker at skifte til en system-tilsystem løsning. Henvendelse til EFI/SKAT skal i den forbindelse ske til Hernæst skal man bestille en Virksomhedssignatur hos Dan-ID: https://www.netsdanid.dk/produkter/oevrige_signaturer/virksomhedssignatur/bestil_virksomheds signatur/ Hvis man i forvejen er i besiddelse af en sådan Virksomhedssignatur, også kaldet et Virksomhedscertifikat, kan både type VOCES1 og VOCES2 anvendes. Se desuden EFI installationsvejledning for nærmere beskrivelse af den tekniske opsætning.

3 Side 3 af 26 Opsætning Fordringstyper De fordringstyper, man måtte have noteret på det af EFI fremsendte Datablad, hentes ind i Navision Stat via Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opsætning\ Inddrivelse\ Fordringstyper\ menuknap Funktion\ menupkt. MFFordringTypeHent: Bemærk: Ovenstående bedes anvendt som tilslutningstest til EFI.

4 Side 4 af 26 Inddrivelsesopsætning I Navision Stat opsættes EFI under Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opsætning\ Inddrivelse\ Inddrivelse Opsætning. Faneblad Generelt: Feltnavn Fordringshaver Anvendes af EFI til identifikation af fordringshaver. Værdi ID tages Datablad. Fordringshaver Anvendes af EFI til kategorisering af type fordringshaver; for Type statsinstitutioner STA. Værdi tages fra Datablad. System ID Anvendes af EFI til identifikation i systemet. Værdi tages fra Datablad. Fordringstype - Feltet anvendes til angivelse af regnskabets typiske Rente Fordringstype til Rente (opkrævningsrente) ved opslag i EFI Fordringstyper. Bemærk: For opsætning af fordringstype til hovedstolen (faktura) henvises til afsnit Inddrivelseskladde. Fordringstype - Feltet anvendes til angivelse af regnskabets typiske Gebyr Fordringstype til Gebyr (opkrævningsgebyr) ved opslag i EFI Fordringstyper. Fordringsart Her angives INDR, medmindre man specifikt aftaler andet med SKAT. INDR, som står for inddrivelse, er højeste niveau for fordringsarten og inkluderer dermed ligeledes alle andre tiltag: lønindeholdelse, modregning og/eller udlægsforretning. Bogføring tilladt Status, hvor fordringen af systemet markeres til at kunne status bogføres i Inddrivelseskladde. Man kan vælge mellem Godkendt eller Udført. Værdi Udført anbefales, idet denne status fortæller, at SKAT har overtaget inddrivelsesopgaven. Minimumsværdi - SKAT inddriver ikke hovedfordringer under DKK 100,

5 Feltnavn Hovedfordring Nummerserie - FordringhaverRef Max. antal fordringer pr. indberetning hvorfor denne værdi er indsat som standardværdi. Hvis hovedfordringen er under angivet minimumsværdi gives status Fejl på inddrivelseskladdelinjen. Underfordringer i Navision Stat kun opkrævningsrenter må gerne være under DKK 100, mens det pointeres, at gebyrer i Navision Stat altid betragtes som hovedfordringer, hvorfor disse ligeledes skal overholde minimumskravet. Der skal oprettes en nummerserie for værdi i felt FordringFordringHaverReference. Feltet anvendes til entydig identifikation af den enkelte fordring. EFI kan modtage 1000 fordringer ad gangen, hvorfor denne værdi er indsat som standardværdi. Ved oversendelse af flere fordringer splitter Navision Stat automatisk afsendelsen op i portioner á max antal. Side 5 af 26 Faneblad EFI Integration: For opsætning af værdier under faneblad EFI Integration henvises til dokumentet EFI installationsvejledning.

6 Side 6 af 26 Rykkerbetingelser Under Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opsætning\ Rykkerbetingelser skal man definere, hvilke(n) kode(r) man ønsker at knytte til EFI-funktionaliteten: Feltnavn EFI Inddrivelse EFI Respitperiode Ved markering af dette felt benyttes rykkerbetingelseskoden til udsøgning af poster i inddrivelseskladden. Markeringen vil ligeledes sørge for markering i felterne Bogfør rente og Bogfør opkrævningsgebyr. Værdien i dette felt vil afgøre, hvornår en post udsøges i inddrivelseskladden. Den åbne debitorpost, der på anvendt rykkerbetingelseskodes øverste niveau har overskredet pågældende rykkers forfaldsdato med valgte antal respitdage, ex. 8D, vil blive udsøgt til inddrivelse. Bemærk: Afmærkning af EFI Inddrivelse spærrer for rentenotaudstedelse generelt i regnskabet, da man ellers kan udstede rentenota med rente og/eller gebyr uden at bogføre disse beløb. For at både afsendelse samt senere bogføring og udligning af netop rente og/eller gebyr kan foretages korrekt i Inddrivelseskladde, er det nødvendigt, at alle udstedte beløb rent faktisk er bogført.

7 Side 7 af 26 Kladdetyper Under Økonomistyring\ Opsætning\ Generelt\ Kladdetyper opsættes inddrivelseskladden med type Indbetalinger og Formular-id Det anbefales desuden at oprette et nyt kildespor, ex. kaldet INDDRIV for nemmere udsøgning af de i denne kladde bogførte poster: Batch Kommunikationen med EFI foregår via SFTP med asynkrone kald, hvilket besværliggør processen, hvis man vælger den rent manuelle arbejdsgang. Det anbefales derfor at opsætte en batchkørsel, som via en NAS-bruger (Navision Application Server) håndterer kommunikation med EFI. Dette gøres under Administration\ Programopsætning\ Batch\ Job: For yderligere vejledning til opsætning af batch job/nas henvises til dokumentet EFI installationsvejledning.

8 Side 8 af 26 Virksomhedsoplysninger Under Økonomistyring\ Opsætning\ Virksomhedsoplysninger skal regnskabets SE Nr. være angivet på fanebladet Generelt, da værdien herfra ligeledes anvendes i kommunikationen med EFI: Debitor stamkort For korrekt identifikation af skyldner/restant hos EFI skal det enkelte debitorkort først og fremmest være udfyldt med CPR-, SE- eller CVR-nr. Hvis det drejer sig om udenlandske personer, kan man udfylde felter for Alternativ Kontakt under faneblad Betaling: Feltnavn EFI Alternativ Kontakt Afmærk feltet for anvendelse af nedenstående felter. Hvis CPR-, CVR- eller SE-nr. er udfyldt fås fejl v/forsøg på afmærkning. Når feltet er afmærket og hvis CPR-, CVR- eller SE-nr. senere udfyldes, fjernes afmærkningen. Afmærkning af feltet betyder, at øvrige felter vedr. Alternativ Kontakt skal udfyldes for korrekt validering i Inddrivelseskladde. Herudover skal også Navn, Adresse, Postnr., By og Lande-/områdekode på

9 Feltnavn EFI Alternativ Kontakt Referencetype faneblad Generelt være udfyldt. Opslag i dette felt giver adgang til prædefinerede typer af alternative kontakt-/identifikationsfelter: Side 9 af 26 EFI Alt. Kontakt Reference EFI Alt. Kontakt Nationalitet Hvis man ønsker at anvende et internt nr., ex. debitornr., vælges AndenNoegle. Her skrives selve værdien af type valgt i forrige felt, ex. udenlandsk virksomhedsnr. Ved opslag i dette felt angives restantens nationalitet ved indvælgelse af værdier fra Lande/områder. Bemærk: disse værdier skal overholde gældende ISOlandekoder. Bemærk: Ovenstående felter kan i ganske særlige tilfælde anvendes til overførsel af fordringer vedr. danske personer/virksomheder, men for korrekt identifikation af restant, skal man primært indhente oplysninger for udfyldelse af felterne CPR-, SE- eller CVR-nr., som for øvrigt er prioriteret i nævnte rækkefølge, hvis flere af disse felter skulle være udfyldt.

10 Side 10 af 26 Inddrivelseskladde Poster til inddrivelse udsøges i Inddrivelseskladde, sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender. Eventuel rente knyttes til oprindelig debitorpost som underfordring og fremgår af efterfølgende kladdelinjer i umiddelbar forlængelse af hovedstolen. Gebyr behandles som selvstændig hovedstol, da forholdet mellem oprindelig hovedstol/debitorpost og gebyr ikke er én til én; et rykkergebyr udstedes pr. rykker, som kan indeholde flere debitorposter. Kun beløb vedr. bilagstyperne Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker beregnes korrekt i Inddrivelseskladde; man skal altså selv sørge for udligning af eventuelle indbetalinger før udsøgning. Kreditnota kan naturligvis ikke oversendes til EFI, hvorfor en sådan vil blive valideret med Fejl; disse skal altså i princippet også udlignes før udsøgning, men vil kunne fremfindes og slettes i kladden efterfølgende. Hvis renter tilskrives i forbindelse med rykkerkørsler skal debitorposter udlignes/lukkes mest muligt allerede inden første rykkerudstedelse, da renter ellers ikke vil blive beregnet korrekt i senere udsøgning i Inddrivelseskladde. Det skal bemærkes, at inddrivelseskladden i Navision Stat anvendes til indberetning og ikke til regulering af fordringer. Regulering foretages via mail efter nærmere aftalt procedure med EFI/SKAT. Fra Moderniseringsstyrelsens side er der indgivet ønske om, at dette på sigt skal kunne lade sig gøre i EFI-portalen. Inddrivelseskladden skal bogføres i regnskaber, hvor selve retskravet overgår til SKAT. Bogføringen udligner oprindelige poster på debitor med selvvalgt modkonto. Da alle felter i kladden er låst for redigering, skal man forinden udsøgning sikre sig, at både nummerserie og modkonto er opsat. I staten anvendes konto 2295xx Tab på debitorer mv. som modkonto.

11 Inddrivelseskladden har de fleste felter tilfælles med andre kladder, hvorfor kun de væsentligste felter herudover beskrives. Side 11 af 26 Feltnavn EFI Status EFI Fordringsart EFI Fordringstype EFI InddrivelseFordringId EFI InddrivelseHovedFordringId EFI Stiftelsesdato Bogføring tilladt Feltet kan antage følgende værdier Fejl (NS) Valid Godkendt Sendt Modtaget Sagsbehandles Afvist Udført Slettes Fejl (EFI) Statusværdier og deres betydning gennemgås nærmere i afsnit Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde. Bemærk: Via rullemenu i felt Statusfilter øverst på kladden kan man filtrere sin oversigt. Værdien tages fra Inddrivelse Opsætning. Når linjen vedrører rente eller gebyr tages værdien fra Inddrivelse Opsætning. Når linjen derimod vedrører hovedstolen (faktura), anvendes den værdi, der måtte være opsat på den aktuelle kladde. Se desuden Inddrivelseskladdeopsætning senere i afsnittet. Værdien gives ved retursvar/kvitteringsfil fra EFI. Værdien gives ved retur/kvitteringsfil fra EFI og viser renten som underfordring og dennes tilknytning til hovedfordringen. Den dag gælden er stiftet, i Navision Stat lig med Bilagsdato. Alt efter valgt statusværdi i Inddrivelse Opsætning markeres feltet, hvorved der åbnes for bogføring af kladdelinjen.

12 Menuknappen Linje: Side 12 af 26 Menupunkt Dimensioner Fejllog Note Vis indberetning Her ses dimensioner på inddrivelsesposten. Hvis en inddrivelsespost har status Fejl (NS) eller Fejl (EFI), ser du en nærmere beskrivelse af fejlen her. Hvis du ønsker at medsende en note med inddrivelsesposten, skal denne noteres herunder. Bemærk: noteoplysninger vil blive behandlet særskilt efter SKAT s overtagelse af fordringen, men før selve inddrivelsesforretningen sættes i gang. Med andre ord bliver fordringen sagsbehandlet hos SKAT, selvom man har modtaget status UDFOERT fra EFI. Noter skal derfor bruges med omtanke. Her gives oversigt over kommunikation med EFI for pågældende linje. Denne beskrives nærmere i afsnit Indberetning.

13 Menuknap Konto: Side 13 af 26 Menupunkt Kort Poster Under dette punkt ses debitorkortet. Under dette punkt ses debitorposterne. Menuknap Funktion:

14 Menupunkt Godkend Før en inddrivelse kan sendes/udlæses, skal status være Godkendt. Funktionen udlæser alle poster med status Godkendt. Du kan godkende og udlæse posterne i samme proces. Udlæs Godkend og Udlæs Forespørg status For at modtage endelig besked fra EFI om at SKAT har overtaget inddrivelsesforretningen, skal man forespørge på inddrivelsespostens Status. Dette kan gøres pr. kladde, via nærværende menupkt. Forespørg status pr. Fradato Ret bogføringsdato Ligeledes kan man forespørge på Inddrivelsespostens status pr. fradato. Hermed fås alle posters statusskift fra valgt dato. Er en periode lukket, kan posterne i inddrivelseskladden først bogføres, når bogføringsdatoen er rettet. Bilagsdatoen kan ligeledes rettes i nedenstående kørsel: Side 14 af 26 Renummerér Håndter linjer med lukkede poster Valider kladde Bemærk: Kørslen retter hele oversigten, hvorfor du først skal sætte værdien for Bogføring tilladt status jf opsætning, typisk Udført, i felt Statusfilter øverst i inddrivelseskladden. Hvis en linje har et forkert bilagsnr., eller der er spring i bilagsnumrene, vælges Renummerér for at indsætte korrekte bilagsnumre. Der foretages ikke automatisk renummerering ved bogføring. Denne funktion anvendes, hvis debitorposten efter udsøgning i Inddrivelseskladde, men før bogføring af samme, er blevet lukket på anden vis, og posten dermed skal fjernes fra inddrivelseskladden. Husk herefter, at orientere EFI/SKAT om regulering af fordringen. Funktionen validerer de linjer, der ligger i inddrivelseskladden. Validering foretages automatisk ved udsøgning af inddrivelsesposter, hvorfor funktionen først skal anvendes ved validering af senere rettede data.

15 Menuknap Inddrivelse: Side 15 af 26 Menupunkt Lav forslag Inddrivelseskladdeopsætning Funktionen udsøger åbne debitorposter, der er modne til inddrivelse jf. opsætning af rykkerbetingelse knyttet til debitorkortet. Hvis værdi er forskellig fra <blank> i felt Afvent medtages debitorposten og evt. tilhørende renteposter ikke i udsøgningen. Kladden opsættes individuelt med fordringstype til hovedstolen med opslag i EFI Fordringstyper: Hermed kan man oprette separate kladder for opdeling i fordringstyper på hovestolen/fakturaen. Desuden har man mulighed for at anvende forslagsdimensioner/-dimensionsværdier fra modkonto opsat på kladden i stedet for debitorpostens dimensioner. Hvis man vælger dette, anbefales det at afmærke felt Undlad dimensionsbogføring på debitor samlekontoens finanskort, faneblad Bogføring. Denne indstilling sørger for, at alle lokale dimensioner bliver frasorteret ved bogføring.

16 Menuknap Bogføring: Side 16 af 26 Menupunkt Afstem Kontroller Bogfør Bogfør og udskriv Punktet viser saldoen for alle konti, der er markeret til afstemning. Hvis du ønsker at kontrollere inddrivelsesposterne inden bogføring, kan du se eller udskrive en kontrolrapport. Anvendes til bogføring. Felt Bogføring tilladt skal være markeret, før bogføring kan lade sig gøre jf. opsætning. Anvendes til bogføring med samtidig udskrift af rapport. Felt Bogføring tilladt skal være markeret, før bogføring kan lade sig gøre jf. opsætning.

17 Side 17 af 26 Indberetning Nærværende afsnits beskrevne funktionalitet vedr. indberetning vil typisk blive opsat som et NAS/Batch job, men gennemgås for de tilfælde, hvor man som bruger manuelt skal håndtere kommunikationen med EFI. Overordnet set er dette afsnits funktionalitet præget af tekniske udtryk, idet det med fuldt overlæg er valgt at videreføre feltnavne og begreber fra EFI-systemet. Under Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Periodiske aktiviteter finder man Inddrivelsesindberetning: Hvad enten man udlæser sine poster fra Inddrivelseskladde, spørger til status i samme eller beder om fordringstyper fra EFI (kun i opsætningsfasen eller ved nye fordringstyper), bliver der oprettet et separat kort, hvor hovedet består af tekniske felter, der viser overordnede oplysninger til brug for FTP-kommunikationen. Feltnavn Nr. Type Kladdetypenavn Løbenummer på indberetningskortet for entydig identifikation af indberetning. Hvilken type kommunikation med EFI man har anmodet om: MFFordringTypeHent, MFFordringIndberet eller MFKvitteringHent Medmindre anmodningen drejer sig om MFFordringTypeHent vil kladdetype fremgå.

18 Feltnavn Kladdenavn Heraf fremgår det, hvilken kladde anmodningen er foretaget fra. TransaktionIdentifikator Nr. og regnskabsnavn aggregeret for identifikation af indberetning hos EFI. TransaktionTid Tid for anmodning om transaktionen. VirksomhedSENummerId Fordringshavers SE-nr. ModtagFordringLeveranceId Samme værdi som Nr. til identifikation af leverance. ModtagFordringAktionKode Kode til indikation af handling hos EFI. FordringHaverIdentifikator Fordringshavers identifikator hos EFI jf. Opsætning. AktionStatusAendretDato Feltet udfyldes med dato, men kun hvis man i Inddrivelseskladde bestiller status på fordringer med funktion Forespørg status pr. Fradato. FTPTransaktionsId Systemmæssigt filnavn til indberetning givet af NS. SKATTransactionId Systemmæssigt filnavn til indberetning givet af EFI/SKAT. EFI status.code0 Statuskode i _0-filen. Filen hentes kun, hvis der ikke kommer en _1, _2, og _3 fil. EFI status.code1 Statuskode i _1-filen; ex. værdi File delivered to requested Backend System angiver, at EFI er anmodet om et retursvar. Backend System er blot en teknisk betegnelse for EFI som system. EFI status.code2 Statuskode i _2-filen; værdier som File accepted by MFFordringTypeHent, File accepted by MFFordringIndberet og File accepted by MFKvitteringHent angiver, at retursvaret er klar til afhentning hos EFI. EFI status.code3 Statuskode i _3-filen; værdi File exposed angiver, at retursvar er modtaget og at status på inddrivelsesposten i Navision er opdateret. EFI response.filename Systemmæssigt filnavn til identifikation af modtagelsen. EFI error.code Hvis EFI sender en fejlbesked tilbage til Navision gives her type af fejl, ex: EFIBACKEND_SYSTEM_NOT_AVAILABLE EFI error.message Selve fejlbeskeden fra EFI, ex: The requested Backend System does not answer. Fejlbeskeder givet her vil ligeledes fremkomme i inddrivelseskladdens fejllog. EFI error.resolution EFI kan angive et løsningsforslag til fejlen, ex: Please try again or contact SKAT customer service if the Side 18 af 26

19 Feltnavn EFI AdvisIdentifikator EFI AdvisTekst Invoker Fejl Invoker Status problem continues. Element til at identificere en forretningsmæssig advis fra et servicekald. Elementet er typisk en kode, hvis aktuelle betydning er en del af beskrivelsen af funktionaliteten for den enkelte service. Element til at beskrive en forretningsmæssig advis fra et servicekald. Indholdet er typisk en tekst, der beskriver en advarsel fra en service. Hvis fejl optræder på invokeren, som er den webservice, der står for kommunikation mellem Navision Stat og EFI, gives denne her. Værdi File not found optræder typisk her, så længe retursvarsfil endnu ikke ligger klar hos EFI. Status på afsendelsen: Usendt Under afsendelse Afsendt - afventer retursvar Retursvar modtaget Modtager retursvar Annulleret Sidstnævnte status optræder kun, hvis indberetningen er blevet annulleret via funktion Annuller indberetning. Funktionen beskrives under menuknap Funktion senere i dette afsnit. Side 19 af 26

20 Linjer: Side 20 af 26 Feltnavn ModtagFordringAktionStatusKode EFI-status på en fordring kan være: MODTAGET; typisk status på MFFordringIndberet. Status fortæller, at fordringen er modtaget korrekt på EFI s FTP-site SAGSBEHAND; status ved MFKvitteringHent, hvis EFI skal håndtere sagen manuelt, ex ved oversendelse af PERSON, altså uden CPR-, CVR- eller SE-nr., men med Alternativ Kontakt Reference AFVIST; status kan opnås i både MFFordringIndberet og MFKvitteringHent. Nærmere beskrivelse vil i så fald kunne ses i linjefelt ModtagFordringAktionAfvistText UDFOERT; typisk status på MFKvitteringHent. EFI kvitterer endegyldigt for overdragelsen af inddrivelsesforretningen fra fordringshaver til SKAT FordringFordringArtKode Arten, hvormed det bestemmes, hvordan EFI skal foretage inddrivelsesforretningen, typisk INDR. Værdi overføres fra Inddrivelseskladde, som igen får værdien fra Inddrivelse Opsætning. FordringTypeKode Værdi for bestemmelse af type af fordring overført fra kladde. FordringFordringHaverTekst Værdien i dette felt er den advisering restanten vil modtage vedr. fordringen. Navision vil automatisk generere værdier ift. hovedfordring/fordringstype: Hovedfordring/faktura: FAKTURA<fakturanr.> DEBITOR<debitornr.>, ex. FAKTURA 9842 DEBITOR Underfordring/rente: RYKKER<rykkernr.> FAKTURA<fakturanr.> DEBITOR<debitornr.>, ex.

21 Feltnavn FordringFordringHaverReference StiftelseDato ForfaldDato SidsteRettidigeBetalingDato ValutaKode FordringAmount FordringDKKAmount FordringPeriodeStartDate FordringPeriodeEndDate FordringHaverIdentifikator VirksomhedSENummerId PersonCivilRegistrationId AlternativKontaktIdentifikator ModtagFordringAktionStatusDato InddrivelseFordringId InddrivelseHovedFordringId RYKKER FAKTURA 9842 DEBITOR Hovedfordring/gebyr: RYKKER<rykkernr.> DEBITOR<debitornr.>, ex. RYKKER DEBITOR Entydig reference til fordringshaver, i Navision Stat givet ved nummerserie opsat under Inddrivelse Opsætning. Stiftelsesdato for oprindelig post; svarer til Bilagsdato. Forfaldsdato på fordringen. Svarer til forfaldsdato på fordringen. Valuta på fordringen. EFI kan i øjeblikket kun modtage DKK. Beløb på fordringen. Beløb på fordringen i DKK. Startdato for oprindelig salgstransaktion; svarer til Stiftelsesdato og dermed Bilagsdato. Slutdato for oprindelig salgstransaktion; svarer ligeledes til Bilagsdato. Fordringshaver ID hos EFI. Restantens SE-nr. hentes fra Debitorkort. Bemærk: Hvis debitor-stamkortet i stedet indeholder CVR-nr., anvendes værdien i dette felt som SE-nr. Restantens CPR-nr. hentes fra Debitorkort. Bemærk: Feltet rangeres øverst af Navision Stat til brug for indberetning, hvorfor man ikke må udfylde CPR-nr. på debitorkortet, hvis restanten er et firma og SE-/CVR-nr. dermed skal anvendes i stedet. Også kaldet AKR. Entydigt nr. vil modtages fra EFI i dette felt for identifikation af restant sendt som PERSON, altså uden CPR-, CVR- eller SE-nr. Tidskode fra EFI for ændring af status. Entydigt ID på den enkelte fordring hos EFI. Entydigt ID på den enkelte hovedfordring hos EFI. På hovedfordring svarer denne til InddrivelseFordringId, hvorimod den på en Side 21 af 26

22 Feltnavn ModtagFordringAktionId ModtagFordringAktionAfvistText ModtagFordringNoteTekst Menuknap Indberetning: underfordring viser, hvilken hovedfordring den er underordnet. Unikt ID tildelt en indberettet fordringsaktion. Nødvendig af hensyn til at identificere ændringsaktioner, der vedrører den samme fordring. Hvis en fordring afvises, vil nærmere beskrivelse fremgå heraf. Hvis man knytter en linjenote til fordringen i Inddrivelseskladde, vil teksten fremgå heraf, men kun i MFFordringIndberet. Side 22 af 26 Menupunkt Oversigt Log Giver en oversigt over alle indberetninger i regnskabet Viser log over indberetningens skift af afsendelsesstatus (transportlagsstatus)

23 Menuknap Funktion: Side 23 af 26 Menupunkt Send til EFI Hent Status 1 Hent Status 2 Hent Status 3 Hent Status 0 Annuller indberetning Udføres normalt via Batch/NAS; se afsnit desangående. Kommandoen sender indberetningen til EFI. Invoker Status vil antage værdien: Afsendt - afventer retursvar. Udføres normalt via Batch/NAS; se afsnit desangående. Kommandoen spørger EFI om status på transaktionsid og anmoder hermed EFI om et retursvar. Udføres normalt via Batch/NAS; se afsnit desangående. Kommandoen spørger til retursvarets status på EFI s FTP-site. Udføres normalt via Batch/NAS; se afsnit desangående. Kommandoen henter retursvaret og opdaterer status i Navision. Udføres normalt via Batch/NAS; se afsnit desangående. Kommando udføres kun, hvis der ikke kommer en _1, _2, og _3 fil. Dette menupkt. annullerer indberetningen og sætter pågældende linjer i inddrivelseskladden til status Slettes uanset nuværende status. Man kan altså ligeledes slette kladdelinjer, der har status MODTAGET endsige

24 Menupunkt Gentag indberetning UDFOERT hos EFI! Denne kommando skal derfor kun anvendes i ganske særlige fejlsituationer. Hvis man har modtaget fordringens beløb direkte fra skyldner og har bogført indbetaling og dermed lukket oprindelig debitorpost efter afsendelsen til EFI, henvises i stedet til funktion Håndter linjer med lukkede poster, der automatisk vil fjerne posten fra inddrivelseskladden. I denne situation skal man efterfølgende huske at give særskilt besked om en sådan indbetaling/regulering til EFI/SKAT. Menupunktet gentager indberetning med nyt FTPTransaktionsId, men med samme Nr., hvormed EFI kontroller for evt. dobbeltforsendelse. Funktionen skal anvendes i tilfælde af status Fejl (EFI) i inddrivelseskladden, hvor dennes funktion Forespørg status pr. Fradato ikke har ændret statusværdien på fordringen. Der henvises i øvrigt til afsnit Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde. Side 24 af 26

25 Side 25 af 26 Inddrivelsesjournal Under Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt finder du Inddrivelsesjournal. Inddrivelsesjournalen giver et komplet overblik over de fordringer, der måtte være afsendt til EFI/SKAT og de statusskift, de har gennemgået. Uddata Der findes ikke selvstændige rapporter til inddrivelse. Før udsøgning i selve inddrivelseskladden anbefales det dog at anvende rapporten Forfaldne debitorposter under Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Rapporter, hvor man i anfordringsbilledet på faneblad Debitorpost kan filtrere på Niv. for sidst udstedte rykker lig med højeste niveau på rykkerbetingelseskoden opsat til EFI, ex. 3 samt indsætte 2 x enkeltapostroffer for angivelse af <blank> i filter til felt Afvent : Hermed udskrives de poster, der vil blive udsøgt i Inddrivelseskladde:

26 Side 26 af 26 Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde Status Ændres Betydning Næste skridt af Fejl (NS)* NS Validering i NS fejler Se fejllog under linje, ret fejl og Valider kladde Valid* NS Validering i NS OK Godkend/Godkend og udlæs Godkendt NS Godkendelse foretaget Udlæs Sendt NS NS sender fordring Afvent afsendelse og statusskift (NAS/Batch) Modtaget EFI Typisk status på MFFordringIndberet. Status fortæller, at fordringen er modtaget korrekt på EFI s FTP-site Forespørg status, alternativt Forespørg status pr. Fradato Sagsbehandles EFI Status ved MFKvitteringHent (SAGSBEHAND), hvis EFI skal håndtere sagen manuelt, ex. ved oversendelse af PERSON, altså uden CPR-, CVR- eller SE-nr. Afvist EFI Status kan opnås i både MFFordringIndberet og MFKvitteringHent. Nærmere beskrivelse vil i så fald kunne ses i linjefelt ModtagFordringAktionAfvistText på indberetningskortet Udført EFI Typisk status på MFKvitteringHent (UDFOERT). EFI kvitterer endegyldigt for overdragelsen af inddrivelsesforretningen fra fordringshaver til SKAT Fejl (EFI) NS Status, der typisk optræder ved tekniske fejl. Fordringen kan være modtaget hos EFI Forespørg status, alternativt Forespørg status pr. Fradato Bruger retter fejl på stamkort etc. og validerer kladden. Validering sletter de fra EFI givne fordringsid er og sætter linjer til status Valid (som både kan slettes og gensendes ) Kladde bogføres i de regnskaber, hvor man afskriver fordringen eller poster forbliver i kladden for dokumentation Anvend funktion Forespørg status pr. Fradato. Alternativt gentages afsendelsen Slettes* NS Linje kan slettes uanset forrige status! Status opnås ved at annullere indberetningen. Kladdelinjer slettes herefter af bruger. * Kladdelinjer kan slettes

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere