Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english... page

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast adaptern till V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Använd endast OBH Nordica originalfilter. 9. Se till att inte sladden hänger fritt ner från bänkytan. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 3

4 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Kontrollpanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Handtag 6. Luftutsläpp 7. Sladd Kontrollpanelens funktioner 1. Strömbrytare 2. SPEED - hastighetsknapp fläkt (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZER - joniseringsknapp 4. TIMER - timerknapp (1, 4 eller 8 timmar) 5. FILTER RESET - återställningsknapp vid filterbyte 6. Hastighetsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 4

5 7. ECO indikator 8. Joniseringsindikator (ION) 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator för filterbyte (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY - luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mörklila = förorenad luft, röd = mycket förorenad luft) Apparatens filter 1. Grovfilter - tar bort större partiklar, hår etc. 2. Kolfilter - fångar upp lukt. 3. HEPA-filter - tar effektivt bort fint damm och cigarettrök upp till 99,97%. Reducerar även bakterier, mögelsporer och viruspartiklar. Innan användning - installation av filter Innan apparaten används måste plasten runt filtren tas bort. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen utåt (se bild). Lyft ur filtren ur apparaten och ta bort plasten och sätt sedan tillbaka filtren i apparaten. HEPAfiltret (vita filtret) placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Därefter sätts kolfiltret (svart) fast under plasthakarna på baksidan av grovfiltret (som sitter i en plastram). Placera sedan grovfiltret med kolfiltret vänt mot kardborrflikarna på HEPA-filtret och klicka det på plats. Kontrollera att texten FRONT på grovfiltrets plastkant syns utåt, då sitter filtren korrekt. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 5

6 Användning 1. Placera apparaten stående på en plan och stabil yta minst 20 cm från väggar och andra objekt. Se även till att inget blockerar luftcirkulationen runt apparaten och placera den minst 2 meter från andra elektroniska apparater. 2. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. Alla indikatorlampor blinkar till för att sedan slockna. 3. Tryck på strömbytaren och välj fläkthastighet med hjälp av hastighetsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Vid val av autoläget känner luftkvalitetssensorn av luftkvaliteten i rummet och optimerar därefter automatiskt hastigheten mellan 1-3. Väljer du däremot ecoläget stängs fläkten av automatiskt om ingen förorening känns av under 10 minuters användning. Observera att apparaten är fabriksinställd på hastighet Om joniseringsfunktionen önskas aktiveras, tryck på IONIZER knappen (indikatorlampan tänds) så renas och neutraliseras luften genom att öka koncentrationen av negativa joner. Detta är även effektivt mot obehagliga lukter. För att stänga av funktionen, tryck på knappen igen tills indikatorlampan slocknar. Placera aldrig föremål ovanpå luftrenaren och täck den inte med filtar eller andra textilier. Timerfunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att luftrenaren automatiskt stängs av efter 1, 4 eller 8 timmar. 1. Starta apparaten och ställ in önskad hastighet enligt tidigare instruktioner. 1. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (1hr, 4hr, 8hr). 2. För att deaktivera timerfunktionen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Filterbyte När indikatorlampan/lamporna för filterbyte FILTER RESET - HEPA/ODOR blinkar bör filtret/filtren bytas ut omgående på följande sätt: 6

7 1. Dra ur kontakten från vägguttaget. 2. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen på fronten utåt (se bild). Ta bort det filter som behöver bytas (kolfilter (svart filter) var 6:e månad, HEPA-filter en gång per år) och ersätt det med ett nytt (finns att köpa hos våra återförsäljare). Sätt tillbaka filtren i rätt ordning, HEPA-filtret placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Därefter sätts kolfiltret (svart) fast under plasthakarna på baksidan av grovfiltret (som sitter i en plastram). Placera sedan grovfiltret med kolfiltret vänt mot kardborrflikarna på HEPAfiltret och klicka det på plats. Kontrollera att texten FRONT på grovfiltrets plastkant syns utåt, då sitter filtren korrekt. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 3. Tryck därefter på återställningsknappen FILTER RESET på kontrollpanelen i 2 sekunder tills den slocknar. Notera att AIR QUALITY indikatorn inte lyser om HEPA och/eller ODOR indikatorerna är aktiverad. 4. Grovfiltret rengörs enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Filtrens livslängd är beräknad på 8 timmars användning per dag på maxhastighet. De rekommenderade utbytesintervallerna kan variera beroende på var och hur apparaten används. Om något av filtren behöver bytas innan indikatorlampan för filterbyte tänds, kan man därefter manuellt återställa apparatens cykelberäkning efter filterbytet genom att trycka återställningsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder. Tryck därefter åter igen på återställningsknappen för att välja aktuellt filter (HEPA eller ODOR). Tryck och håll inne återställningsknappen igen i 2 sekunder och tidsminnet raderas därmed. Notera att denna procedur måste genomföras inom 10 sekunder efter det att återställningsknappen aktiverats. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel/redskap vid rengöring. Luftkvalitetssensorn bör rengöras varannan månad (vid regelbunden användning) genom att öppna den lilla luckan placerad på apparatens högra sida. Torka ur utrymmet med en lätt fuktad tops, torka därefter torrt med en torr tops och stäng luckan. Luftutsläppet och luftintaget placerade ovanför respektive under luckan rengörs med en mjuk borste eller sugs rent med en dammsugare. 7

8 Apparatens luftutsläpp (på apparatens ovansida) bör rengöras med en mjuk borste varannan månad vid regelbunden användning. Var noga med att inte borsta ner dammet i apparaten. Om apparaten är täckt med damm, kör apparaten i 10 minuter för att blåsa ur dammet ur fläkten. Apparaten kan därefter användas som vanligt. Rengör insidan av apparatens front genom att dra den utåt. Torka bort eventuellt damm med en mjuk och torr trasa. Apparatens grovfilter bör rengöras varannan till var fjärde vecka beroende på hur frekvent apparaten används. Ta bort fronten genom att dra den utåt. Tryck ner plastclipsen på grovfiltrets ram och dra filtret försiktigt utåt. Ta bort kolfiltret från ramens insida innan grovfiltret rengörs. Gör rent grovfiltret med en dammsugare eller skölj det i vatten. Låt filtret torka helt innan det sätts tillbaka i apparaten om det sköljts i vatten. Torka av apparatens hölje med en lätt fuktad trasa. Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan. Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det blåser ingen luft ur apparaten. Luften som kommer från apparaten doftar konstigt. Luftflödet har minskat i styrka jämfört med tidigare. Luftkvalitetsindikatorn ändrar aldrig färg. Kontrollera sladden och strömbrytaren. Ingen funktion är vald via kontrollpanelen. Är fronten på apparaten stängd? Kontrollera om något filter behöver bytas. Kontrollera om något filter behöver bytas. Det är damm på luftkvalitetssensorn. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Starta apparaten med strömbrytaren och välj funktion. Kontrollera fronten och se till att den sitter korrekt. Kontrollera filtrens utbytescykel och byt om nödvändigt. Kontrollera om grovfiltret behöver tvättas. Kontrollera filtren och byt om nödvändigt. Rengör sensorn enligt anvisningarna under Rengöring och underhåll. 8

9 Andra funktionsproblem. Kontrollera vad som inte fungerar, dra ur kontakten och kontakta konsumentservice. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 75 watt Lämplig för rum upp till 90 m² Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun adapteren til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Anvend kun originale OBH Nordica filtre. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning, stik og evt. lader for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af

11 en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele 1. Betjeningspanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Håndtag 6. Luftudslip 7. Ledning Betjeningspanelets funktioner 1. Tænd/sluk knap 2. SPEED - hastighedsknap til ventilator (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZER Ioniseringsknap 4. TIMER timerknap (1, 4 eller 8 timer) 5. FILTER RESET reset-knap ved udskiftning af filter 11

12 6. Hastighedsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 7. ECO indikator 8. Ioniseringsindikator (ION) 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator for udskiftning af filter (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mørklilla = forurenet luft, rød = meget forurenet luft) Apparatets filtre 1. Grovfilter fjerner større partikler, hår o. lign. 2. Kulfilter opfanger lugte. 3. HEPA-filter fjerner effektivt fint støv og cigaretrøg med op til 99,97%. Reducerer endvidere bakterier, svampesporer og viruspartikler. Før brug - installation af filter Før apparatet anvendes, skal plastikken rundt om filtrene fjernes. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del udad (se billede). Løft filtrene ud af apparatet og fjern plastikken. Sæt derefter filtrene tilbage på plads. HEPA-filteret (det hvide filter) placeres inderst med velcrobåndene udad. Sæt derefter kulfilteret (sort) fast under plastikkrogene på bagsiden af grovfilteret (sidder i en plastikramme). Grovfilteret placeres herefter med kulfilteret vendt mod velcrobåndene på HEPA-filteret og klikkes på plads. Sørg for at grovfilteret vender korrekt - Ordet FRONT på grovfilterets plastikkant skal kunne ses udefra. Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at placere plastikkrogene længst nede på frontpladen i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. 12

13 Sådan anvendes apparatet 1. Apparatet placeres stående eller liggende på en plan og stabil overflade mindst 20 cm fra vægge og lignende. Sørg ligeledes for, at luftcirkulationen rundt om apparatet ikke blokeres. Apparatet placeres mindst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sæt stikket i en stikkontakt. Alle indikatorlamper vil nu blinke først for derefter at slukke. 3. Tryk på tænd/sluk knappen og vælg ventilatorhastighed med hastighedsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Ved valg af AUTO, vil luftkvalitetssensoren måle luftkvaliteten i rummet og derefter automatisk optimere hastigheden mellem 1-3. Ved valg af ECO vil ventilatoren automatisk slukke, hvis der ikke observeres luftforurening inden for 10 minutters brug. Bemærk at apparatet er fabriksindstillet til hastighed Hvis ioniseringsfunktionen ønskes aktiveret, trykkes der på IONIZER knappen (indikatorlampen lyser), hvorefter luften renses og neutraliseres ved at øge koncentrationen af negative ioner. Dette er ligeledes effektivt mod ubehagelige lugte. Funktionen slukkes ved at trykke på knappen igen, indtil indikatorlampen slukker. Placér aldrig genstande ovenpå luftrenseren og tildæk den aldrig med tæpper og lignende. Timerfunktion Luftrenseren kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles, så den automatisk slukker efter 1, 4 eller 8 timer. 1. Tænd apparatet og indstil ønsket hastighed i henhold til tidligere instruktioner. 2. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil den ønskede indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. 13

14 Udskiftning af filter Når indikatorlampen/-lamperne for udskiftning af filter FILTER RESET HEPA/ODOR blinker, bør filteret/filtrene udskiftes omgående på følgende måde: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del af frontpladen udad (se billede). Tag det filter, der skal udskiftes, ud (kulfilter (sort filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang pr. år) og erstat det med et nyt filter (kan købes hos vore forhandlere). Sæt filtrene tilbage i den rigtige rækkefølge, HEPA-filteret placeres inderst med velcrobåndene udad. Sæt derefter kulfilteret (sort) fast under plastikkrogene på bagsiden af grovfilteret (som sidder i en plastikramme). Grovfilteret placeres herefter med kulfilteret vendt mod velcrobåndene på HEPA-filteret og klikkes på plads. Sørg for at grovfilteret vender korrekt - Ordet FRONT på grovfilterets plastikkant skal kunne ses udefra. Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at placere plastikkrogene længst nede på frontpladen i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. 3. Tryk derefter på reset-knappen FILTER RESET på betjeningspanelet i 2 sekunder, indtil den slukker. Bemærk at AIR QUALITY indikatoren ikke lyser, hvis HEPA og/eller ODOR indikatorerne er aktiveret. 4. Grovfilteret rengøres i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Filtrenes levetid er beregnet ud fra 8 timers brug pr. dag på MAX-hastighed. De anbefalede udskiftningsintervaller kan variere afhængigt af, hvor og hvordan apparatet anvendes. Hvis nogle af filtrene skal udskiftes, inden indikatorlampen for udskiftning af filter lyser, kan apparatets beregning af udskiftningsfrekvensen for filtre resettes manuelt ved at trykke og holde reset-knappen (FILTER RESET) inde i 2 sekunder, indikatorlampen vil nu begynde at blinke. Tryk og hold resetknappen inde igen i 2 sekunder, hvorefter tidshukommelsen slettes. Bemærk at denne procedure skal gennemføres indenfor 10 sekunder efter at resetknappen er blevet aktiveret. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Apparat og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke slibende og ætsende rengøringsmidler/redskaber ved rengøring. Luftkvalitetssensoren bør rengøres hver anden måned (ved regelmæssig brug) ved at åbne den lille låge placeret på apparatets højre side. Tør rummet med en let fugtig vatpind, tør efter med en tør vatpind og luk derefter lågen. Luftudslippet og luftindtaget placeret oven over og under denne låge rengøres med en blød børste eller med en støvsuger 14

15 Apparatets luftindtag og luftudslip bør rengøres med en blød børste hver anden måned ved regelmæssig brug. Sørg for at støvet ikke børstes ned i apparatet. Hvis apparatet er dækket med støv, skal apparatet køre i 10 minutter for at blæse støvet ud af ventilatoren. Apparatet kan derefter anvendes normalt. Indersiden af apparatets frontplade rengøres ved at trække den udad. Eventuelt støv tørres af med en blød, tør klud. Apparatets grovfilter bør rengøres hver anden til hver fjerde uge afhængigt af, hvor ofte apparatet anvendes. Fjern frontpladen ved at trække den udad. Tryk plastikclipsen på grovfilterets ramme ned og træk forsigtigt filteret udad. Fjern kulfilteret fra rammens inderside, inden grovfilteret rengøres. Grovfilteret rengøres med en støvsuger eller skylles i vand. Hvis filteret skylles i vand, skal det tørre helt, inden det sættes tilbage i apparatet. Apparatets overflader tørres med en let fugtig klud. Apparatet opbevares tørt. Apparatet rengøres i henhold til tidligere anvisninger, såfremt det ikke skal anvendes i længere tid. Sørg for at alle dele er tørre, inden apparatet stilles væk. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der kommer ikke luft ud af apparatet. Luften, der kommer fra apparatet, lugter mærkeligt. Luftstrømmens styrke er mindsket sammenlignet med tidligere. Kontroller ledning og tænd/sluk knap. Der er ikke valgt funktion på betjeningspanelet. Er apparatets front lukket? Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Sæt stikket i kontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen. Tænd apparatet på tænd/ sluk knappen og vælg funktion. Kontroller fronten og sørg for at den sidder korrekt. Kontroller filtrenes udskiftningsfrekvens og udskift om nødvendigt. Undersøg om grovfilteret skal vaskes. Kontroller filtrene og udskift om nødvendigt. 15

16 Luftkvalitetsindikatoren skifter ikke farve. Andre funktionsproblemer. Der er støv på luftkvalitetssensoren. Rengør sensoren i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Undersøg, hvad det er, der ikke fungerer, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forbrugerservice. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 75 watt Velegnet til rum på op til 90 m² Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 16

17 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Bruk kun OBH Nordica originalfilter. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 17

18 12. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Kontrollpanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Håndtak 6. Luftutslipp 7. Ledning Kontrollpanelets funksjoner 1. Strømbryter 2. SPEED hastighetsknapp vifte (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZERING ioniseringsknapp 4. TIMER timerknapp (1, 4 eller 8 timer) 5. FILTER RESET tilbakestillingsknapp ved filterbytte 6. Hastighetsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 7. ECO indikator 8. Ioniseringsindikator (ION) 18

19 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator for filterbytte (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mørk lilla = forurenset luft, rød = veldig forurenset luft) Apparatets filter 1. Grovfilter fjerner større partikler, hår etc. 2. Kullfilter fanger opp lukt. 3. HEPA-filter fjerner effektivt fint støv og tabakksrøyk opptil 99,97%. Reduserer også bakterier, middsporer og viruspartikler. Før bruk montering av filter Før apparatet tas i bruk må plasten rundt filteret fjernes. Åpne fronten på apparatet med å dra den øverste delen ut (se bildet). Løft filteret opp fra apparatet, ta bort plasten og sett den tilbake i apparatet igjen. HEPA-filteret (hvitt filter) settes innerst med borrelåsen ut. Deretter settes kullfilteret (svart) fast under plasthakene på baksiden av grovfilteret (som sitter i en plastramme). Sett så grovfilteret med kullfilteret inn mot borrelåsen på HEPA-filteret og klikk den på plass. Kontroller at teksten FRONT på grovfilterets plastkant synes utenifra, da sitter filteret korrekt. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke inn plasthakene lengst ned på fronten i motsatte spor på apparatet. Bøy deretter opp fronten og trykk den inn til den sitter på plass. 19

20 Slik brukes apparatet 1. Sett apparatet stående på en slett og stabil flate minst 20 cm fra veggen eller andre objekter. Se etter slik at ikke noe blokkerer luftsirkulasjon rundt apparatet og sett den minst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sett støpslet i kontakten. Alle indikatorlamper blinker for så å slukke. 3. Trykk på strømbryteren og velg hastighet ved hjelp av hastighetsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Ved valg av autoinnstilling kjenner luftkvalitetssensoren luftkvaliteten i rommet og optimerer deretter automatisk hastigheten mellom 1-3. Velger du derimot ecoinnstilling slås viften av automatisk etter 10 minutters bruk. hvis det ikke er forurensning i rommet. Husk at apparatet er forinnstilt på hastighet 2 fra fabrikken. 4. Hvis man ønsker å aktivere ioniseringsfunksjon, trykk på IONIZER knappen (indikatorlampen lyser) så renser og nøytraliseres luften med å øke konsentrasjon av negative ioner. Dette er også effektivt mot dårlig lukt. For å slå av funksjon trykkes på knappen igjen til indikatorlampen slukker. Sett aldri noe oppå luftrenseren tildekk den ikke med filler eller andre tekstiler. Timerfunksjon Med timerfunksjon kan man stille inn slik at luftrenseren automatisk slår seg av etter 1, 4 eller 8 timer. 1. Start apparatet og still inn til ønsket hastighet som tidligere beskrevet i instruksjonen. 2. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. For å deaktivere timerfunksjonen, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. Filterbytte Når indikatorlampen/lampene for filterbytte FILTER RESET HEPA/ODOR blinker bør filtrene/filteret byttes ut omgående på følgende måte: 1. Ta støpslet ut av kontakten 20

21 2. Åpne fronten på apparatet med å dra den øverste delen på fronten ut (se bilde). Ta bort det filteret som skal byttes (kullfilter (svart filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang i året) og sett inn nytt filter (fås kjøpt hos forhandler). Sett tilbake filtrene i riktig rekkefølge, HEPA-filtret settes innerst med borrelåsen ut og deretter settes kullfilteret på plass (svart) under plasthakene på baksiden av grovfilteret (som sitter i en plastramme). Sett så grovfilteret med kullfilteret inn mot borrelåsen på HEPA-filteret og klikk den på plass. Kontroller at teksten FRONT på grovfilteret syne utenfra, da sitter filteret korrekt på plass. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke inn plasthakene lengst ned på fronten i tilsvarende spor på apparatet. Vipp deretter opp fronten og trykk den på plass. 3. Trykk deretter på tilbakestillingsknappen FILTER RESET på kontrollpanelet i 2 sekunder til den slukker. Husk at AIR QUALITY indikatoren ikke lyser hvis HEPA og/eller ODOR indikatoren er aktivert. 4. Grovfilteret rengjøres som beskrevet under Rengjøring og vedlikehold. Filterets levetid er beregnet på 8 timers bruk hver dag på maks hastighet. De anbefalte utbyttingsintervallene kan variere beroende på hvor og når apparatet brukes. Hvis noen av filtrene må byttes før indikatorlampen for filterbytte lyser, kan man deretter manuelt tilbakestille apparatets beregning etter filterbytte med å trykke på tilbakestillingsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder. Trykk deretter igjen på tilbakestillingsknappen for å velge riktig filter (HEPA eller ODOR). Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen igjen i 2 sekunder og tidsminnet slettes. Husk at denne prosedyren må gjennomføres innen 10 sekunder etter at tilbakestillingsknappen er aktivert. Rengjøring og vedlikehold Ta støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Bruk ikke sterke eller ripende rengjøringsmidler/redskaper ved rengjøring. Luftkvalitetssensoren bør rengjøres annen hver måned (ved regelmessig bruk) med å åpne den lille luken som sitter på høyre side bak på apparatet. Tørk av området med en lett fuktig pensel og tørk deretter med en tørr pensel og lukk luken. Luftutslippet og luftinntaket som er over og under luken rengjøres med en myk børste eller støvsuges. 21

22 Apparatets luftinntak og luftutslipp bør rengjøres med en myk børste annen hver måned ved regelmessig bruk. Vær nøye med å ikke børste støvet inni apparatet. Hvis apparatet er tildekket med støv, kan man kjøre den i 10 minutter for å blåse støvet av viften. Apparatet kan deretter brukes som vanlig. Rengjør innsiden av apparatets fron med å dra den ut. Tørk eventuelt bort støv med en myk tørr klut. Apparatets grovfilter bør rengjøres annen hver måned eller hver fjerde uke beroende på ofte apparatet brukes. Ta bort fronten med å dra den ut. Trykk ned plastklippsen på rammen til grovfilteret og dra forsiktig filteret ut. Ta bort kullfilteret fra rammens innside før grovfilteret rengjøres. Gjør rent grovfilteret med støvsuger eller skyll det i vann. La filteret tørke ordentlig før det settes tilbake i apparatet, hvis det er skylt i vann. Tørk av utsiden av apparatet med en lett fuktig klut. Oppbevar apparatet på et tørt sted. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid skal apparatet rengjøres som tidligere beskrevet og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det blåser ikke ut luft. Kontroller ledningen og strømbryteren. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Ingen funksjon er valgt. Start apparatet med strømbryteren og velg funksjon. Luften som kommer ut lukter vondt. Luften har minsket i styrke fra tidligere. Luftkvalitetsindikator endrer ikke farge. Andre funksjonsproblem. Er fronten på apparatet stengt. Kontroller om noen av filtrene må byttes. Kontroller om noen av filtrene må byttes. Det er støv på luftkvalitetssensoren. Kontroller fronten og pass på at den sitter korrekt. Kontroller utbyttesyklus på filtrenen og bytt de om nødvendig. Kontroller filtrenen og bytt de om nødvendig. Rengjør sensorenn som beskrevet under Rengjøring og vedlikehold. Kontroller hva som ikke fungerer, ta støpslet ut av kontakten og kontakt kundeservice. 22

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere