Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english... page

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast adaptern till V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Använd endast OBH Nordica originalfilter. 9. Se till att inte sladden hänger fritt ner från bänkytan. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 3

4 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Kontrollpanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Handtag 6. Luftutsläpp 7. Sladd Kontrollpanelens funktioner 1. Strömbrytare 2. SPEED - hastighetsknapp fläkt (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZER - joniseringsknapp 4. TIMER - timerknapp (1, 4 eller 8 timmar) 5. FILTER RESET - återställningsknapp vid filterbyte 6. Hastighetsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 4

5 7. ECO indikator 8. Joniseringsindikator (ION) 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator för filterbyte (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY - luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mörklila = förorenad luft, röd = mycket förorenad luft) Apparatens filter 1. Grovfilter - tar bort större partiklar, hår etc. 2. Kolfilter - fångar upp lukt. 3. HEPA-filter - tar effektivt bort fint damm och cigarettrök upp till 99,97%. Reducerar även bakterier, mögelsporer och viruspartiklar. Innan användning - installation av filter Innan apparaten används måste plasten runt filtren tas bort. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen utåt (se bild). Lyft ur filtren ur apparaten och ta bort plasten och sätt sedan tillbaka filtren i apparaten. HEPAfiltret (vita filtret) placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Därefter sätts kolfiltret (svart) fast under plasthakarna på baksidan av grovfiltret (som sitter i en plastram). Placera sedan grovfiltret med kolfiltret vänt mot kardborrflikarna på HEPA-filtret och klicka det på plats. Kontrollera att texten FRONT på grovfiltrets plastkant syns utåt, då sitter filtren korrekt. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 5

6 Användning 1. Placera apparaten stående på en plan och stabil yta minst 20 cm från väggar och andra objekt. Se även till att inget blockerar luftcirkulationen runt apparaten och placera den minst 2 meter från andra elektroniska apparater. 2. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. Alla indikatorlampor blinkar till för att sedan slockna. 3. Tryck på strömbytaren och välj fläkthastighet med hjälp av hastighetsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Vid val av autoläget känner luftkvalitetssensorn av luftkvaliteten i rummet och optimerar därefter automatiskt hastigheten mellan 1-3. Väljer du däremot ecoläget stängs fläkten av automatiskt om ingen förorening känns av under 10 minuters användning. Observera att apparaten är fabriksinställd på hastighet Om joniseringsfunktionen önskas aktiveras, tryck på IONIZER knappen (indikatorlampan tänds) så renas och neutraliseras luften genom att öka koncentrationen av negativa joner. Detta är även effektivt mot obehagliga lukter. För att stänga av funktionen, tryck på knappen igen tills indikatorlampan slocknar. Placera aldrig föremål ovanpå luftrenaren och täck den inte med filtar eller andra textilier. Timerfunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att luftrenaren automatiskt stängs av efter 1, 4 eller 8 timmar. 1. Starta apparaten och ställ in önskad hastighet enligt tidigare instruktioner. 1. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (1hr, 4hr, 8hr). 2. För att deaktivera timerfunktionen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Filterbyte När indikatorlampan/lamporna för filterbyte FILTER RESET - HEPA/ODOR blinkar bör filtret/filtren bytas ut omgående på följande sätt: 6

7 1. Dra ur kontakten från vägguttaget. 2. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen på fronten utåt (se bild). Ta bort det filter som behöver bytas (kolfilter (svart filter) var 6:e månad, HEPA-filter en gång per år) och ersätt det med ett nytt (finns att köpa hos våra återförsäljare). Sätt tillbaka filtren i rätt ordning, HEPA-filtret placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Därefter sätts kolfiltret (svart) fast under plasthakarna på baksidan av grovfiltret (som sitter i en plastram). Placera sedan grovfiltret med kolfiltret vänt mot kardborrflikarna på HEPAfiltret och klicka det på plats. Kontrollera att texten FRONT på grovfiltrets plastkant syns utåt, då sitter filtren korrekt. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 3. Tryck därefter på återställningsknappen FILTER RESET på kontrollpanelen i 2 sekunder tills den slocknar. Notera att AIR QUALITY indikatorn inte lyser om HEPA och/eller ODOR indikatorerna är aktiverad. 4. Grovfiltret rengörs enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Filtrens livslängd är beräknad på 8 timmars användning per dag på maxhastighet. De rekommenderade utbytesintervallerna kan variera beroende på var och hur apparaten används. Om något av filtren behöver bytas innan indikatorlampan för filterbyte tänds, kan man därefter manuellt återställa apparatens cykelberäkning efter filterbytet genom att trycka återställningsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder. Tryck därefter åter igen på återställningsknappen för att välja aktuellt filter (HEPA eller ODOR). Tryck och håll inne återställningsknappen igen i 2 sekunder och tidsminnet raderas därmed. Notera att denna procedur måste genomföras inom 10 sekunder efter det att återställningsknappen aktiverats. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel/redskap vid rengöring. Luftkvalitetssensorn bör rengöras varannan månad (vid regelbunden användning) genom att öppna den lilla luckan placerad på apparatens högra sida. Torka ur utrymmet med en lätt fuktad tops, torka därefter torrt med en torr tops och stäng luckan. Luftutsläppet och luftintaget placerade ovanför respektive under luckan rengörs med en mjuk borste eller sugs rent med en dammsugare. 7

8 Apparatens luftutsläpp (på apparatens ovansida) bör rengöras med en mjuk borste varannan månad vid regelbunden användning. Var noga med att inte borsta ner dammet i apparaten. Om apparaten är täckt med damm, kör apparaten i 10 minuter för att blåsa ur dammet ur fläkten. Apparaten kan därefter användas som vanligt. Rengör insidan av apparatens front genom att dra den utåt. Torka bort eventuellt damm med en mjuk och torr trasa. Apparatens grovfilter bör rengöras varannan till var fjärde vecka beroende på hur frekvent apparaten används. Ta bort fronten genom att dra den utåt. Tryck ner plastclipsen på grovfiltrets ram och dra filtret försiktigt utåt. Ta bort kolfiltret från ramens insida innan grovfiltret rengörs. Gör rent grovfiltret med en dammsugare eller skölj det i vatten. Låt filtret torka helt innan det sätts tillbaka i apparaten om det sköljts i vatten. Torka av apparatens hölje med en lätt fuktad trasa. Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan. Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det blåser ingen luft ur apparaten. Luften som kommer från apparaten doftar konstigt. Luftflödet har minskat i styrka jämfört med tidigare. Luftkvalitetsindikatorn ändrar aldrig färg. Kontrollera sladden och strömbrytaren. Ingen funktion är vald via kontrollpanelen. Är fronten på apparaten stängd? Kontrollera om något filter behöver bytas. Kontrollera om något filter behöver bytas. Det är damm på luftkvalitetssensorn. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Starta apparaten med strömbrytaren och välj funktion. Kontrollera fronten och se till att den sitter korrekt. Kontrollera filtrens utbytescykel och byt om nödvändigt. Kontrollera om grovfiltret behöver tvättas. Kontrollera filtren och byt om nödvändigt. Rengör sensorn enligt anvisningarna under Rengöring och underhåll. 8

9 Andra funktionsproblem. Kontrollera vad som inte fungerar, dra ur kontakten och kontakta konsumentservice. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 75 watt Lämplig för rum upp till 90 m² Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun adapteren til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Anvend kun originale OBH Nordica filtre. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning, stik og evt. lader for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af

11 en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele 1. Betjeningspanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Håndtag 6. Luftudslip 7. Ledning Betjeningspanelets funktioner 1. Tænd/sluk knap 2. SPEED - hastighedsknap til ventilator (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZER Ioniseringsknap 4. TIMER timerknap (1, 4 eller 8 timer) 5. FILTER RESET reset-knap ved udskiftning af filter 11

12 6. Hastighedsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 7. ECO indikator 8. Ioniseringsindikator (ION) 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator for udskiftning af filter (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mørklilla = forurenet luft, rød = meget forurenet luft) Apparatets filtre 1. Grovfilter fjerner større partikler, hår o. lign. 2. Kulfilter opfanger lugte. 3. HEPA-filter fjerner effektivt fint støv og cigaretrøg med op til 99,97%. Reducerer endvidere bakterier, svampesporer og viruspartikler. Før brug - installation af filter Før apparatet anvendes, skal plastikken rundt om filtrene fjernes. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del udad (se billede). Løft filtrene ud af apparatet og fjern plastikken. Sæt derefter filtrene tilbage på plads. HEPA-filteret (det hvide filter) placeres inderst med velcrobåndene udad. Sæt derefter kulfilteret (sort) fast under plastikkrogene på bagsiden af grovfilteret (sidder i en plastikramme). Grovfilteret placeres herefter med kulfilteret vendt mod velcrobåndene på HEPA-filteret og klikkes på plads. Sørg for at grovfilteret vender korrekt - Ordet FRONT på grovfilterets plastikkant skal kunne ses udefra. Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at placere plastikkrogene længst nede på frontpladen i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. 12

13 Sådan anvendes apparatet 1. Apparatet placeres stående eller liggende på en plan og stabil overflade mindst 20 cm fra vægge og lignende. Sørg ligeledes for, at luftcirkulationen rundt om apparatet ikke blokeres. Apparatet placeres mindst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sæt stikket i en stikkontakt. Alle indikatorlamper vil nu blinke først for derefter at slukke. 3. Tryk på tænd/sluk knappen og vælg ventilatorhastighed med hastighedsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Ved valg af AUTO, vil luftkvalitetssensoren måle luftkvaliteten i rummet og derefter automatisk optimere hastigheden mellem 1-3. Ved valg af ECO vil ventilatoren automatisk slukke, hvis der ikke observeres luftforurening inden for 10 minutters brug. Bemærk at apparatet er fabriksindstillet til hastighed Hvis ioniseringsfunktionen ønskes aktiveret, trykkes der på IONIZER knappen (indikatorlampen lyser), hvorefter luften renses og neutraliseres ved at øge koncentrationen af negative ioner. Dette er ligeledes effektivt mod ubehagelige lugte. Funktionen slukkes ved at trykke på knappen igen, indtil indikatorlampen slukker. Placér aldrig genstande ovenpå luftrenseren og tildæk den aldrig med tæpper og lignende. Timerfunktion Luftrenseren kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles, så den automatisk slukker efter 1, 4 eller 8 timer. 1. Tænd apparatet og indstil ønsket hastighed i henhold til tidligere instruktioner. 2. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil den ønskede indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. 13

14 Udskiftning af filter Når indikatorlampen/-lamperne for udskiftning af filter FILTER RESET HEPA/ODOR blinker, bør filteret/filtrene udskiftes omgående på følgende måde: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del af frontpladen udad (se billede). Tag det filter, der skal udskiftes, ud (kulfilter (sort filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang pr. år) og erstat det med et nyt filter (kan købes hos vore forhandlere). Sæt filtrene tilbage i den rigtige rækkefølge, HEPA-filteret placeres inderst med velcrobåndene udad. Sæt derefter kulfilteret (sort) fast under plastikkrogene på bagsiden af grovfilteret (som sidder i en plastikramme). Grovfilteret placeres herefter med kulfilteret vendt mod velcrobåndene på HEPA-filteret og klikkes på plads. Sørg for at grovfilteret vender korrekt - Ordet FRONT på grovfilterets plastikkant skal kunne ses udefra. Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at placere plastikkrogene længst nede på frontpladen i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. 3. Tryk derefter på reset-knappen FILTER RESET på betjeningspanelet i 2 sekunder, indtil den slukker. Bemærk at AIR QUALITY indikatoren ikke lyser, hvis HEPA og/eller ODOR indikatorerne er aktiveret. 4. Grovfilteret rengøres i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Filtrenes levetid er beregnet ud fra 8 timers brug pr. dag på MAX-hastighed. De anbefalede udskiftningsintervaller kan variere afhængigt af, hvor og hvordan apparatet anvendes. Hvis nogle af filtrene skal udskiftes, inden indikatorlampen for udskiftning af filter lyser, kan apparatets beregning af udskiftningsfrekvensen for filtre resettes manuelt ved at trykke og holde reset-knappen (FILTER RESET) inde i 2 sekunder, indikatorlampen vil nu begynde at blinke. Tryk og hold resetknappen inde igen i 2 sekunder, hvorefter tidshukommelsen slettes. Bemærk at denne procedure skal gennemføres indenfor 10 sekunder efter at resetknappen er blevet aktiveret. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Apparat og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke slibende og ætsende rengøringsmidler/redskaber ved rengøring. Luftkvalitetssensoren bør rengøres hver anden måned (ved regelmæssig brug) ved at åbne den lille låge placeret på apparatets højre side. Tør rummet med en let fugtig vatpind, tør efter med en tør vatpind og luk derefter lågen. Luftudslippet og luftindtaget placeret oven over og under denne låge rengøres med en blød børste eller med en støvsuger 14

15 Apparatets luftindtag og luftudslip bør rengøres med en blød børste hver anden måned ved regelmæssig brug. Sørg for at støvet ikke børstes ned i apparatet. Hvis apparatet er dækket med støv, skal apparatet køre i 10 minutter for at blæse støvet ud af ventilatoren. Apparatet kan derefter anvendes normalt. Indersiden af apparatets frontplade rengøres ved at trække den udad. Eventuelt støv tørres af med en blød, tør klud. Apparatets grovfilter bør rengøres hver anden til hver fjerde uge afhængigt af, hvor ofte apparatet anvendes. Fjern frontpladen ved at trække den udad. Tryk plastikclipsen på grovfilterets ramme ned og træk forsigtigt filteret udad. Fjern kulfilteret fra rammens inderside, inden grovfilteret rengøres. Grovfilteret rengøres med en støvsuger eller skylles i vand. Hvis filteret skylles i vand, skal det tørre helt, inden det sættes tilbage i apparatet. Apparatets overflader tørres med en let fugtig klud. Apparatet opbevares tørt. Apparatet rengøres i henhold til tidligere anvisninger, såfremt det ikke skal anvendes i længere tid. Sørg for at alle dele er tørre, inden apparatet stilles væk. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der kommer ikke luft ud af apparatet. Luften, der kommer fra apparatet, lugter mærkeligt. Luftstrømmens styrke er mindsket sammenlignet med tidligere. Kontroller ledning og tænd/sluk knap. Der er ikke valgt funktion på betjeningspanelet. Er apparatets front lukket? Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Sæt stikket i kontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen. Tænd apparatet på tænd/ sluk knappen og vælg funktion. Kontroller fronten og sørg for at den sidder korrekt. Kontroller filtrenes udskiftningsfrekvens og udskift om nødvendigt. Undersøg om grovfilteret skal vaskes. Kontroller filtrene og udskift om nødvendigt. 15

16 Luftkvalitetsindikatoren skifter ikke farve. Andre funktionsproblemer. Der er støv på luftkvalitetssensoren. Rengør sensoren i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Undersøg, hvad det er, der ikke fungerer, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forbrugerservice. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 75 watt Velegnet til rum på op til 90 m² Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 16

17 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Bruk kun OBH Nordica originalfilter. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 17

18 12. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Kontrollpanel 2. Luftkvalitetsindikator 3. Luftkvalitetssensor 4. Front 5. Håndtak 6. Luftutslipp 7. Ledning Kontrollpanelets funksjoner 1. Strømbryter 2. SPEED hastighetsknapp vifte (AUTO, 1-3, ECO) 3. IONIZERING ioniseringsknapp 4. TIMER timerknapp (1, 4 eller 8 timer) 5. FILTER RESET tilbakestillingsknapp ved filterbytte 6. Hastighetsindikator (AUTO, 1-3, ECO) 7. ECO indikator 8. Ioniseringsindikator (ION) 18

19 9. Timerindikator (1hr, 4hr, 8hr) 10. Indikator for filterbytte (HEPA, ODOR) 11. AIR QUALITY luftkvalitetsindikator (Blå = ren luft, mørk lilla = forurenset luft, rød = veldig forurenset luft) Apparatets filter 1. Grovfilter fjerner større partikler, hår etc. 2. Kullfilter fanger opp lukt. 3. HEPA-filter fjerner effektivt fint støv og tabakksrøyk opptil 99,97%. Reduserer også bakterier, middsporer og viruspartikler. Før bruk montering av filter Før apparatet tas i bruk må plasten rundt filteret fjernes. Åpne fronten på apparatet med å dra den øverste delen ut (se bildet). Løft filteret opp fra apparatet, ta bort plasten og sett den tilbake i apparatet igjen. HEPA-filteret (hvitt filter) settes innerst med borrelåsen ut. Deretter settes kullfilteret (svart) fast under plasthakene på baksiden av grovfilteret (som sitter i en plastramme). Sett så grovfilteret med kullfilteret inn mot borrelåsen på HEPA-filteret og klikk den på plass. Kontroller at teksten FRONT på grovfilterets plastkant synes utenifra, da sitter filteret korrekt. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke inn plasthakene lengst ned på fronten i motsatte spor på apparatet. Bøy deretter opp fronten og trykk den inn til den sitter på plass. 19

20 Slik brukes apparatet 1. Sett apparatet stående på en slett og stabil flate minst 20 cm fra veggen eller andre objekter. Se etter slik at ikke noe blokkerer luftsirkulasjon rundt apparatet og sett den minst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sett støpslet i kontakten. Alle indikatorlamper blinker for så å slukke. 3. Trykk på strømbryteren og velg hastighet ved hjelp av hastighetsknappen SPEED (AUTO, 1-3, ECO). Ved valg av autoinnstilling kjenner luftkvalitetssensoren luftkvaliteten i rommet og optimerer deretter automatisk hastigheten mellom 1-3. Velger du derimot ecoinnstilling slås viften av automatisk etter 10 minutters bruk. hvis det ikke er forurensning i rommet. Husk at apparatet er forinnstilt på hastighet 2 fra fabrikken. 4. Hvis man ønsker å aktivere ioniseringsfunksjon, trykk på IONIZER knappen (indikatorlampen lyser) så renser og nøytraliseres luften med å øke konsentrasjon av negative ioner. Dette er også effektivt mot dårlig lukt. For å slå av funksjon trykkes på knappen igjen til indikatorlampen slukker. Sett aldri noe oppå luftrenseren tildekk den ikke med filler eller andre tekstiler. Timerfunksjon Med timerfunksjon kan man stille inn slik at luftrenseren automatisk slår seg av etter 1, 4 eller 8 timer. 1. Start apparatet og still inn til ønsket hastighet som tidligere beskrevet i instruksjonen. 2. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. For å deaktivere timerfunksjonen, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. Filterbytte Når indikatorlampen/lampene for filterbytte FILTER RESET HEPA/ODOR blinker bør filtrene/filteret byttes ut omgående på følgende måte: 1. Ta støpslet ut av kontakten 20

21 2. Åpne fronten på apparatet med å dra den øverste delen på fronten ut (se bilde). Ta bort det filteret som skal byttes (kullfilter (svart filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang i året) og sett inn nytt filter (fås kjøpt hos forhandler). Sett tilbake filtrene i riktig rekkefølge, HEPA-filtret settes innerst med borrelåsen ut og deretter settes kullfilteret på plass (svart) under plasthakene på baksiden av grovfilteret (som sitter i en plastramme). Sett så grovfilteret med kullfilteret inn mot borrelåsen på HEPA-filteret og klikk den på plass. Kontroller at teksten FRONT på grovfilteret syne utenfra, da sitter filteret korrekt på plass. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke inn plasthakene lengst ned på fronten i tilsvarende spor på apparatet. Vipp deretter opp fronten og trykk den på plass. 3. Trykk deretter på tilbakestillingsknappen FILTER RESET på kontrollpanelet i 2 sekunder til den slukker. Husk at AIR QUALITY indikatoren ikke lyser hvis HEPA og/eller ODOR indikatoren er aktivert. 4. Grovfilteret rengjøres som beskrevet under Rengjøring og vedlikehold. Filterets levetid er beregnet på 8 timers bruk hver dag på maks hastighet. De anbefalte utbyttingsintervallene kan variere beroende på hvor og når apparatet brukes. Hvis noen av filtrene må byttes før indikatorlampen for filterbytte lyser, kan man deretter manuelt tilbakestille apparatets beregning etter filterbytte med å trykke på tilbakestillingsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder. Trykk deretter igjen på tilbakestillingsknappen for å velge riktig filter (HEPA eller ODOR). Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen igjen i 2 sekunder og tidsminnet slettes. Husk at denne prosedyren må gjennomføres innen 10 sekunder etter at tilbakestillingsknappen er aktivert. Rengjøring og vedlikehold Ta støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Bruk ikke sterke eller ripende rengjøringsmidler/redskaper ved rengjøring. Luftkvalitetssensoren bør rengjøres annen hver måned (ved regelmessig bruk) med å åpne den lille luken som sitter på høyre side bak på apparatet. Tørk av området med en lett fuktig pensel og tørk deretter med en tørr pensel og lukk luken. Luftutslippet og luftinntaket som er over og under luken rengjøres med en myk børste eller støvsuges. 21

22 Apparatets luftinntak og luftutslipp bør rengjøres med en myk børste annen hver måned ved regelmessig bruk. Vær nøye med å ikke børste støvet inni apparatet. Hvis apparatet er tildekket med støv, kan man kjøre den i 10 minutter for å blåse støvet av viften. Apparatet kan deretter brukes som vanlig. Rengjør innsiden av apparatets fron med å dra den ut. Tørk eventuelt bort støv med en myk tørr klut. Apparatets grovfilter bør rengjøres annen hver måned eller hver fjerde uke beroende på ofte apparatet brukes. Ta bort fronten med å dra den ut. Trykk ned plastklippsen på rammen til grovfilteret og dra forsiktig filteret ut. Ta bort kullfilteret fra rammens innside før grovfilteret rengjøres. Gjør rent grovfilteret med støvsuger eller skyll det i vann. La filteret tørke ordentlig før det settes tilbake i apparatet, hvis det er skylt i vann. Tørk av utsiden av apparatet med en lett fuktig klut. Oppbevar apparatet på et tørt sted. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid skal apparatet rengjøres som tidligere beskrevet og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det blåser ikke ut luft. Kontroller ledningen og strømbryteren. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Ingen funksjon er valgt. Start apparatet med strømbryteren og velg funksjon. Luften som kommer ut lukter vondt. Luften har minsket i styrke fra tidligere. Luftkvalitetsindikator endrer ikke farge. Andre funksjonsproblem. Er fronten på apparatet stengt. Kontroller om noen av filtrene må byttes. Kontroller om noen av filtrene må byttes. Det er støv på luftkvalitetssensoren. Kontroller fronten og pass på at den sitter korrekt. Kontroller utbyttesyklus på filtrenen og bytt de om nødvendig. Kontroller filtrenen og bytt de om nødvendig. Rengjør sensorenn som beskrevet under Rengjøring og vedlikehold. Kontroller hva som ikke fungerer, ta støpslet ut av kontakten og kontakt kundeservice. 22

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere