Referat af møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje Tingleff, Bente Frimodt-Møller, Ann-Kathrine Karoff, Irene Lütken, Louise Feilberg Levy Poul V Jensen deltog via Skype Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej Endelig vedtagelse 3 2 (Åben) Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 Bemyndigelse4 3 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 Bemyndigelse 6 4 (Åben) Forslag til Lokalplan 377 for Gentofte Rideskole Bemyndigelse 8 5 (Åben) Kirkevej 17 Bibeholdelse af 3 boligenheder 9 6 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne 11 7 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne12 Side 2

3 1 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Resumé Forslag til lokalplan 371 for Vinagervej har været udsendt i offentlig høring Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring Baggrund På mødet den 26 maj 2015, pkt 4, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 371 for Vinagervej i offentlig høring Byplanudvalget vedtog den 29 oktober 2014, pkt 6, at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod, at der på Vinagervej 23 kunne opføres et dobbelthus med udstykning og privat fællesvej til offentlig vej Poul V Jensen (I) stemte imod Efter planloven skal der inden et år efter meddelelse af et sådant forbud udarbejdes et forslag til lokalplan Lokalplanområdet omfatter 15 ejendomme og har et samlet areal på ca 1,8 ha ekskl vejarealer Formålet med lokalplanen er at bevare de særlige bebyggelsesmæssige kvaliteter og den landskabelige sammenhæng i det grønne område med tilknytning til Vintappersøen samt at sikre mod uhensigtsmæssig fortætning Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 3 juni 9 august 2015 Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar, hvoraf det ene er fra Friluftsrådet, som bemærker, at det er godt, at lokalplanen sikrer de grønne områder samt tager højde for gangbesværede De 3 øvrige høringssvar omhandler emner som udpegning af bevaringsværdige træer, terrænregulering, trafikstøj og regulering af bebyggelse Vurdering På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at et af de bevaringsværdige træer udpeget på kortbilaget i lokalplanforslaget udgår som bevaringsværdigt Den foreslåede ændring har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 371 for Vinagervej vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring Tidligere beslutninger: Side 3

4 Beslutninger: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Poul V Jensen (I) tog forbehold Bilag 1 Lokalplanforslag 371 udsendt i høring ( EMN ) 2 Høringssvar til lokalplan 371 Vinagervej ( EMN ) 3 Høringsnotat lokalplan 371, Vinagervej ( EMN ) 2 (Åben) Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Der ansøges om, at anvendelse af ejendomme Baunegårdsvej 73 ændres fra erhvervsformål til boligformål Ansøgningen om omdannelse af ovennævnte ejendom til rækkehuse har været forelagt Byplanudvalget den 4 juni 2015 Byplanudvalget besluttede enstemmigt, at der skulle afholdes et borgermøde, inden der tages stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag, som imødekommer det ansøgte Borgermødet er blevet afholdt den 20 august 2015 Der skal drøftes og besluttes, om der skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt Baggrund Cura Capital ApS har i samarbejde med C W Obel Ejendomme A/S fremsendt et idéoplæg til en omdannelse af Baunegårdsvej 73 med indretning af 21 rækkehuse på ejendommen, der hidtil har været anvendt til erhvervsformål Ejendommen har et grundareal på 6315 m 2 De eksisterende erhvervsbygninger har et samlet etageareal på 2634 m 2 Den nuværende bebyggelsesprocent er således ca 42 Der regnes i oplægget med, at rækkehusene får et samlet etageareal på 2651 m 2, hvilket vil give en bebyggelsesprocent stort set svarende til den nuværende 19 boliger indrettes i eksisterende bebyggelse, og 2 boliger indrettes i nyt dobbelthus i samme udførelse som eksisterende Der regnes med følgende arealdisponering: Etagemeter areal til bolig vil være 2707 m 2 Sti, vej og parkeringsareal vil være på 1884 m 2 Fælles opholdsareal vil være på 1800 m 2, svarende til ca 28 % Side 4

5 Det anføres, at der etableres 42 parkeringspladser Ejendommen er ikke er omfattet af lokalplan, men byplanvedtægt 8a fra 1963 er stadigvæk gældende med villakvarterlignende bestemmelser Ejendommen er i kommuneplan 2013 i rammerne for lokalplanlægning udlagt til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv (1E5) med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, maksimalt etageareal på 2 og en maksimal bygningshøjde på 9 meter Projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2013 En ændring af kommuneplanen kan kun gennemføres efter en forudgående indkaldelse af forslag og ideer til områdets planlægning (Planlovens 23c) Ansøgningen blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 4 juni 2015, pkt 7, og det blev enstemmigt besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde, inden der tages stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag, som imødekommer det ansøgte Borgermødet blev afholdt den 20 august 2015, og der deltog 22 naboer På mødet blev følgende emner drøftet: - Ændringer i trafikmønstre som resultat af ændring i anvendelse af området fra erhverv til boliger - Gener for naboerne ved en eventuel overbelastning af ind- og udkørsel ved anlæggelse af de planlagte nye parkeringspladser - Antal og størrelse af de planlagte boliger samt indretning af staldbygning og placering og omfang af det nye dobbelthus Fra nogle naboers side blev det fremført, at ændringen fra erhverv til bolig vil være en uhensigtsmæssig intensivering i anvendelsen af området, idet området i dag bla er stille i weekenderne Fra andre naboers side blev der udtrykt generelt positiv holdning til ændringen fra erhverv til boliger Disse naboer så kvaliteter i, at den eksisterende bebyggelse og beplantning blev bevaret Det blev af nogle fremført, at projektet indeholdt for mange og for små boliger, mens andre fandt, at den foreslåede indretning af boliger med forskellige størrelse, fra 100 til 161 m 2, var en styrke, idet denne diversitet kunne tiltrække forskellige typer af borgere til området - fra seniorer til børnefamilier Ejendommen er til alle sider omkranset af boligområder, og en ændring fra erhverv til boliger vil ikke have væsentligt strukturel betydning, da området blot udgøres at denne ejendom En ændring vil betyde, at der ikke længere vil være denne lokaliseringsmulighed for virksomheder med tilhørende arbejdspladser De lokale miljømæssige konsekvenser vil være beskedne, idet trafikken til en rækkehusbebyggelse, normalt vil være af mindre omfang end til erhverv Trafikken til et boligområde vil dog fordele sig anderledes end til et erhvervsområde Den eksisterende bebyggelse er med sine 1½ etager i rødt murværk og teglbeklædte tage i høj grad tilpasset til det omgivende villakvarter Ændringen til boliger vil ikke ændre på dette Side 5

6 Der ønskes opført en enkelt ny bygning i form af 2 rækkehuse, som vil fremstå i de samme antal etager, bygningshøjde og materialer som den eksisterende bebyggelse De 42 parkeringspladser til de 21 rækkehuse svarer til de 2 pladser pr bolig, der er angivet i kommuneplanens ramme for tæt/lav Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At drøfte og beslutte, om der på baggrund af det afholdte borgermøde - skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt Tidligere beslutninger: Beslutninger: Vedtaget at igangsætte en planproces med gennemførelse af 23 c høring og udarbejdelse af forslag til lokalplan Bilag 1 Boligprojekt til Baungegårdsvej 73 ( EMN ) 3 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Der ansøges om, at anvendelsen af ejendommen Hellerupvej 49 ændres fra erhvervsformål til boligformål Byplanudvalget vedtog den 4 juni 2015, pkt 8, at der gennemføres et borgermøde, inden udvalget tager stilling til om der skal igangsættes en planproces, der ændrer anvendelsen fra erhverv til boliger Borgermødet er blevet afholdt den 17 august 2015 Det skal drøftes og besluttes, om der skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt Baggrund Agenda Property har på vegne af PFA Ejendomme fremsendt en forespørgsel om muligheden for, at plangrundlaget for ejendommen Hellerupvej 49 ændres fra erhvervsformål til boligformål med henblik på ombygning til ca 34 lejligheder Den vinkelformede, 4-etages erhvervsbebyggelse er opført i 1995 med en bebyggelsesprocent på 90 Bebyggelsen er udlejet til Egmont Magasiner på et lejemål opsagt til fraflytning primo 2016 Side 6

7 Der forudsættes i ansøgningen, at bebyggelsens omfang vil være uændret På den sydvestvendte bagside opsættes opholdsaltaner, og der ændres arkitektonisk på bebyggelsens karakteristiske hjørne Der indrettes 51 parkeringspladser svarende til 1½ plads pr bolig, og der indrettes opholdsarealer svarende til 70 pct af etagearealet Ejendommen er omfattet af lokalplan 119 fra 1994, som fastlægger ejendommens anvendelse til erhvervsformål, administration I Kommuneplan 2013 udgør ejendommen enkeltområde 1 E4 fastlagt til erhvervsformål svarende til lokalplanens Gennemførelse af det ansøgte forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan med tilhørende ændring af kommuneplanen Forinden skal der indhentes forslag og ideer til kommuneplanen jf planlovens 23c Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 4 juni 2015, pkt 8, at der gennemføres et borgermøde, inden udvalget tager stilling til om der skal igangsættes en planproces, der ændrer anvendelsen fra erhverv til boliger På den baggrund har der den 17 august 2015 været afholdt borgermøde, hvor 13 borgere var mødt frem Der var generelt en positiv holdning til det foreslåede anvendelsesskift, men der var kritiske bemærkninger til omfang af altaner, støj fra opholdsarealer og antallet af parkeringspladser Ændring af ejendommens anvendelse fra erhverv til boliger har ikke væsentlig strukturel betydning, da erhvervsområdet blot udgøres af denne ene ejendom En ændring vil betyde, at der ikke længere vil være denne lokaliseringsmulighed for virksomheder med tilhørende arbejdspladser Der er ikke lokale miljømæssige konsekvenser Antallet af parkeringspladser på grunden reduceres til fordel for opholdsarealer, og trafikken til boligerne vil normalt have et mindre omfang end til erhverv Trafikken til et boligområde vil dog fordele sig anderledes end til et erhvervsområde Opholdsaltaner på bebyggelsens sydvestvendte facader vil kunne berøre naboerne mod syd og vest Afstanden fra altanerne til de nærmeste villaer vil dog være m, og disse villaers primære opholdsarealer er beliggende afskærmet fra eventuelt indblik Enkelte altaner i projektet vil påvirke en etagehusbebyggelse mod vest Da bebyggelsen er opført efter 1970 er dens bevaringskarakter ikke vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Der er imidlertid tale om et tidstypisk kontorhus, som i arkitektonisk henseende vil være tilstrækkelig robust til at kunne omfatte de udvendige bygningsændringer, der vil være en forudsætning for den ønskede indretning med boliger Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: Side 7

8 At drøfte og beslutte, om der på baggrund af det afholdte borgermøde - skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt Tidligere beslutninger: Beslutninger: Vedtaget at der igangsættes en planproces med gennemførelse af 23 C høring og udarbejdelse af forslag til lokalplan Bilag 1 Boligprojekt til Hellerupvej 49 ( EMN ) 4 (Åben) Forslag til Lokalplan 377 for Gentofte Rideskole Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Gentofte Rideklub ønsker at ombygge og udvide eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20 Der er ingen lokalplan for området Området indgår i enkeltområde 5F3 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune, der fastlægger anvendelsen til rekreativt område, herunder idrætsanlæg Rammerne fastlægger en bebyggelsesprocent på 60, samt en maksimal bygningshøjde på 12 meter og maksimal antal etager på 2 Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan med henblik på at muliggøre ud- og ombygning af Gentofte Rideklub Baggrund Gentofte Rideklub har den 18 august 2015 ansøgt om mulighed for at ud- og ombygge de eksisterende faciliteter på Maltegårdsvej 20 Ansøgningen er bilagt et skitseprojekt udarbejdet af Holsøe Arkitekter I ansøgningen er der taget højde for miljøforhold, parkeringsforhold, handicapforhold samt potentielle gener for rideklubbens naboer Gentofte Rideskole ønsker en ud- og ombygning blandt andet på baggrund af en i 2007 vedtaget hestelov, der frem mod 2016 og dernæst 2020 stiller krav til dagslys, luftkvalitet og hestebokse, som Gentofte Rideklub ikke kan overholde, som forholdene er i dag Gentofte Rideklub ønsker fortsat at udvikle sig og har derfor et ønske om ikke blot at modernisere, men også om at udvide sine faciliteter Dette blandt andet med en ny ridehal med internationale mål således, at der kan afvikles internationale stævner på Maltegårdsvej Der er ingen lokalplan for området Området indgår i enkeltområde 5F3 i Kommuneplan 2013, der fastlægger anvendelsen til rekreativt område, herunder idrætsanlæg Rammerne fastlægger en bebyggelsesprocent på 60, en maksimal bygningshøjde på 12 meter og maksimal antal etager på 2 Side 8

9 Kommuneplan 2013 fastlægger rideskolens bygninger som bevaringsværdige med værdien 4 Baggrunden for det ansøgte projekt er blandt andet en forbedring af forholdene for hestene og ydermere at reducere støj-, støv- og lugtgener for rideskolens naboer Det anbefales, at der gennemføres en lokalplanproces på grundlag af det ansøgte skitseprojekt Det foreslås, at det forelagte skitseprojekt præsenteres for de berørte naboer på et møde, inden et lokalplanforslag forelægges for Byplanudvalget Indstilling Plan og Byg indstiller til Byplanudvalget: 1 At der udarbejdes et forslag til lokalplan på grundlag af det fremsendte projekt til ud- og ombygning af Gentofte Rideklub 2 At der afholdes møde med de berørte naboer, inden planforslaget forelægges for Byplanudvalget Tidligere beslutninger: Beslutninger: Vedtaget Bilag _Ansøgning_GEKpdf ( EMN ) _Projektmappe_GEK_A3pdf ( EMN ) 5 (Åben) Kirkevej 17 Bibeholdelse af 3 boligenheder Sags ID: EMN Resumé Der søges om tilladelse til at bibeholde en etableret tredje boligenhed i en beboelsesbygning, godkendt som tofamiliehus Baggrund Ejendommen er registreret med et grundareal på 1615 m2, bebygget med et tofamiliehus bestående af en stuelejlighed på 179 m2 og en lejlighed på 1- og 2 sal tilsammen på i alt 337 m2, fordelt på 185 m2 på 1 sal og 152 m2 på 2 sal Opdelingen af den øverste bolig til to selvstændige enheder er ikke godkendt af kommunen, hverken i henhold til byggeloven eller planloven Ejerlejligheders videreopdeling kræver ikke kommunens godkendelse efter ejerlejlighedsloven, men kræver godkendelse efter byggeloven Side 9

10 Lejligheden på 1 sal er solgt, og der er nu tre ejerlejligheder i bygningen Kirkevej 17 er ikke omfattet af lokalplan, men er beliggende i kommuneplanens rammeområde 3 B46, et boligområde til villaer Rammebestemmelserne for området fastsætter blandt andet: På en villagrund må der kun opføres eller indrettes én beboelsesbygning Grunde til villabebyggelse må ikke udstykkes med et grundareal på mindre end 700 m2 til enfamiliehuse, og der må ikke opføres eller indrettes tofamiliehuse (med vandret lejlighedsskel) på grunde mindre end 1000 m2 og dobbelthuse (med lodret lejlighedsskel) på grunde mindre end 1200 m2 Bygninger med delvis lodret skel vil blive betragtet som dobbelthus Det er et atypisk villaområde, idet beliggenheden op til det tæt bebyggede centerstrøg langs Ordrupvej, med 5 etagers forretnings- og beboelsesejendomme, i et vist omfang har påvirket villaområdet, så det er præget af adskilligt flere tæt bebyggede og mere intensivt anvendte ejendomme, end i et typisk villakvarter Der kan nævnes følgende eksempler fra rammeområdet: Kirkevej 21 og 21A (én ejendom): boliger Kirkevej 32: 9 boliger Løvspringsvej 20A: bolig Hyldegårdsvej A (én ejendom): boliger Hyldegårds Tværvej 15A: 8 boliger Hyldegårds Tværvej 13: 4 boliger + 4 erhvervsenheder Baggrunden for sagen er en henvendelse fra en beboer i nabohuset, Kirkevej 19B Ejendommene har fælles indkørsel ad et koteletben, der betjener såvel Kirkevej 17, 19A, 19B og Ordrupvej 77 Der har tidligere været problemer med trængsel og forhindringer for færdslen på denne private fællesvej, hvorfor klager var bekymret, da de erfarede, at en lejlighed nr tre var til salg Charlotte Petersen (sælger af lejligheden på 1 sal) oplyser, at det er aftalt internt på Kirkevej 17, at de to øverste lejligheder ikke skal benytte den private fællesvej, men vil have vejadgang direkte fra facade mod Kirkevej, med ny overkørsel og carport Ved tilsyn er det konstateret, at der er etableret en dobbelt carport i haven på kirkevej 17, placeret ud til vejskel, men et stykke fra naboskel mod sydvest Carporten og overkørslen er ikke anmeldt og godkendt, men anses for at kunne blive det En privatretlig servitut, lyst på Kirkevej 17, om fordeling af trafik og parkering mellem stuelejlighed, 1 og 2 sal, vurderes at kunne afhjælpe trafikproblemerne i forhold til Kirkevej 19A og19b Sagen har været sendt til nabohøring til de nærmeste naboer I høringssvar fra Kirkevej 19A 19B samt fra Kirkevej 15A og 15B anføres, at ejerne af Kirkevej 17 tidligere er gjort bekendt med, at ejendommen kun var et tofamiliehus Endvidere anføres, at trafikken på den private fællesvej er steget markant efter etableringen af den tredje bolig, og at oversigtsforholdene ved udkørsel til Kirkevej er dårlige grundet parkering på den offentlige vej Desuden anmodes om, at kommuneplanens rammebestemmelser overholdes Det er samlet set indsigernes opfattelse, at der ikke bør gives tilladelse til bibeholdelse af bolig nr 3 på ejendommen Plan og Byg vurderer, at etableringen af en 3 selvstændig bolig ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen Rammeområdet er dog usædvanligt på grund af de mange, relativt højt udnyttede ejendomme i området Det vurderes, at det faktisk etablerede 3-familiehus på Kirkevej 17 ikke er usædvanligt for området, men at det samtidig ikke vil være i overensstemmelse med det tilstræbt sædvanlige for området (kommuneplanrammen) Side 10

11 I henhold til planlovens 12, stk 3, kan kommunen nedlægge forbud mod en ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget At sagen drøftes, og at det besluttes, hvorvidt det ansøgte skal tillades Tidligere beslutninger: Beslutninger: Vedtaget ikke at imødekomme ansøgningen Bilag 1 Kortbilag Kirkevej 17-1 ( EMN ) 2 Kirkevej 17 skråfoto ( EMN ) 3 Klagehenvendelse ( EMN ) 4 Redegørelse fra ejer af 2 saleml ( EMN ) 5 Indsigelse ang Kirkevej 17 ( EMN ) 6 GK Høringssvar Kirkevej 17 ( EMN ) 6 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag Side 11

12 7 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 12

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.45 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 06-10-2016 17:00 Mødeafholdelse: Mødet starter med besigtigelse kl 1630 på Strandparksvej 14-18 og kl 1645 på Annettevej 16A Herefter forsætter

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 11-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl. 16.45 på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl. 17.00 Protokollen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG Lokalplan 395 For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 395 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-05-2015 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse om Fremtidens

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger Baggrund Baggrunden for denne startredegørelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere