Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2

3 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr

4 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade Holstebro CVR-nr.: Hjemstedskommune: Holstebro Hjemmeside: Dattervirksomheder Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Fælleskontrollerede virksomheder Nordic Seaarland Tankers B.V., Holland, ejerandel %, joint venture Bestyrelse Klaus Kjærulff, formand Advokat (H) Sven Rosenmeyer Paulsen, næstformand Jens Fehrn-Christensen Direktør, cand. jur. Mogens Buschard Direktør Jesper Tullin Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktion Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktør Claus Breitenbauch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2

5 Indhold Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal Årets resultat og forventninger til fremtiden Steen Bryde og Nordic Tankers Produkttankere Drifts- og markedsforhold Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold Regnskabsberetning Flådebeskrivelse og pools Risikostyring Corporate Governance Aktionærinformation Koncernoversigt Nordic Tankers A/S 31. dec Bestyrelse og direktion Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse for koncernen og modervirksomheden Balance for koncernen og modervirksomheden Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Flådeoversigt

6 4

7 Ledelsesberetning Til investorerne i Nordic Tankers A/S 2008 blev på mange måder et dramatisk år for Nordic Tankers. Efter en vellykket børsnotering i 2007 blev året efter præget af den internationale finanskrise og den bratte opbremsning i verdensøkonomien. Samtidig gennemlevede selskabet på de indre linjer en kamp om ledelsen, som tiltrak sig mere opmærksomhed end rederidriften. Magtkampen resulterede i, at finansmanden Steen Bryde på den ordinære generalforsamling i april 2008 blev valgt til ny formand for selskabet og fik indsat sin egen bestyrelse. Denne manøvre gav efterfølgende anledning til næsten permanent uro med Nordic Tankers i mediernes fokus. Bekendtskabet med Steen Bryde og hans støtter har desværre også haft negative økonomiske konsekvenser for selskabet. Forløbet omkring Steen Brydes overtagelse af Nordic Tankers og konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet senere i denne årsrapport. På en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 lykkedes det med opbakning fra brede aktionærkredse at få afsat Steen Bryde og hans bestyrelse. I stedet blev indvalgt en ny, professionel bestyrelse med omfattende kompetencer inden for skibsfart og økonomi. Den nye bestyrelse og direktion arbejder meget målrettet på at genoprette Nordic Tankers renommé som et seriøst og dedikeret rederi og på at genskabe tilliden til selskabet blandt aktionærer og samarbejdspartnere. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 fremlægge en ny strategi, der skal skabe størst mulig værdi for selskabets knap aktionærer. Alle alternativer er under vurdering herunder selskabets organisatoriske opbygning og geografiske placering, men det overordnede mål vil fortsat være at sikre Nordic Tankers en betydende position i dansk skibsfart. Bestyrelsen vil desuden arbejde for at opbygge en aktionærstruktur, som kan sikre en stabil og værdiskabende udvikling fremover og forebygge nye, destruktive angreb på selskabet. Resultatet for 2008 er et overskud efter skat på USD 4,6 mio. Resultatet er negativt påvirket af flere forhold. For det første en ekstraordinær nedskrivning på selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendoms- selskab Tower Group, som Steen Brydes bestyrelse anskaffede i juli måned. Derudover har det været nødvendigt at afsætte USD 2,0 mio. til eventuelle krav vedrørende andre dispositioner foretaget af Steen Bryde og hans bestyrelse. Endelig er årsresultatet negativt påvirket af en større skattebetaling samt et svagere driftsresultat i fjerde kvartal end ventet. Salget af selskabets LR1-produkttankskib NORDIC LISBETH har påvirket regnskabet positivt med en gevinst på USD 15,1 mio. efter skat. Bestyrelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, men dog acceptabelt i lyset af det passerede. Nordic Tankers får i første halvdel af 2009 leveret tre nye skibe; et LR1-produkttankskib, som ejes fuldt ud af Nordic Tankers, samt to handysize-produkttankskibe, som ejes sammen med Zacchello Group i Italien. Det vil bringe den samlede flåde op på 10 skibe. Gennemsnitsalderen for selskabets flåde er efter leveringen af de nye skibe 2,6 år, hvilket i sammenligning med andre rederier er en meget lav alder. Netop den unge flåde er et væsentligt aktiv for Nordic Tankers, fordi kunder og samarbejdspartnere i stigende grad stiller krav om en moderne, sikker og miljøvenlig flåde. Nordic Tankers står med andre ord godt rustet til i samarbejde med vores pool-partnere at navigere gennem 2009, der vil blive præget af stor usikkerhed og global økonomisk afmatning. Vi vil gerne takke de mange loyale aktionærer, der tålmodigt bakkede op om selskabet i en vanskelig tid. Der skal lyde en særlig tak til de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47, der stod bag en initiativgruppe, som ihærdigt kæmpede imod Steen Bryde og hans bestyrelses hensigter med selskabet, og som i sidste ende samlede opbakning til valget af den nuværende bestyrelse. På den baggrund ser vi frem til at fortsætte det arbejde, der oprindeligt blev søsat ved selskabets børsnotering. Klaus Kjærulff Bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen Administrerende direktør Ledelsesberetning 5

8 Koncernens hoved- og nøgletal 1/10-31/12 1/10-30/ * 2003/04* Hovedtal t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Resultat af finansielle poster Årets resultat Årets resultat, modervirksomhedens andel Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Cash Earnings Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Nøgletal Bruttomargin (%)** 58,8% 65,5% 63,2% 68,7% 74,5% 71,5% Overskudsgrad (%)** 44,6% 70,3% 40,7% 68,3% 33,4% 35,6% Soliditet (%) 46,9% 43,3% 30,3% 57,0% 30,3% 42,4% Afkast af investeret kapital (%)** 8,6% 12,5% 10,4% 60,9% 17,3% 44,1% Egenkapitalforrentning (%) 4,0% 25,8% 17,0% 49,8% 8,4% 32,6% Aktiver/egenkapital 2,13 2,31 3,30 1,75 3,30 2,36 Finansiel gearing 0,92 1,15 2,12-0,09-0,14 0,03 Gearing af driftsaktiver 1,94 2,18 3,13 1,02 0,97 1,19 Nettoomsætning/investeret kapital** 0,19 0,18 0,25 0,73 0,24 0,63 Nettoarbejdskapital/nettoomsætning** -1,0% 6,1% 10,1% 4,2% 13,2% 10,4% Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, USD 0,64 3,29 Indre værdi pr. aktie, USD 16,1 15,7 Børskurs pr. aktie, DKK Koncernens hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1. Sammenligningstal for 2004 og 2003/04 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. * Sammenligningstallene for 2004 og 2003/04 for balanceposterne er omregnet fra DKK til USD til USD/DKK-kursen ved årets slutning for det pågældende år, mens den gennemsnitlige USD/DKK-kurs er anvendt ved omregning af resultatopgørelsesposterne samt pengestrømme. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, medmindre andet er angivet. Se definitioner side 70. ** Nøgletallene er beregnet alene for de fortsættende aktiviteter. 6 Ledelsesberetning

9 Årets resultat og forventninger til fremtiden Økonomi Koncernregnskabet for Nordic Tankers omfatter ud over modervirksomheden også dattervirksomhederne Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd. og Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd. samt den fælles kontrollerede virksomhed Nordic Seaarland Tankers B.V. Koncernen fik i 2008 et overskud på USD 4,6 mio. efter skat mod et overskud på USD 21,6 mio. efter skat i Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat og eksklusive salg af skibe på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Rederiets egenkapital var den 31. december 2008 på USD 115,3 mio. mod USD 112,6 mio. ved udgangen af Driften af rederiets skibe indtjente i 2008 USD 3,1 mio. før skat mod forventet USD 4,7 mio. LR1-produkttankeren NORDIC LISBETH blev i juli solgt for ca. USD 70 mio., hvilket er væsentligt over værdien i dagens marked. Salget indbragte en gevinst før skat på USD 18,5 mio. Årets resultat er negativt påvirket af, at rederiet har foretaget nedskrivninger på selskabets kemikalieskibe på i alt USD 8,5 mio. Yderligere har der været et tab på USD 2,9 mio. på en aktiebeholdning i ejendomsselskabet Tower Group. Disse aktier blev i perioden med Steen Bryde som formand for bestyrelsen købt til kurs 115. Ved årsskiftet var kursen faldet til 9. Rederiets nye bestyrelse, som blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009, har endvidere vurderet det som nødvendigt at afsætte USD 2 mio. til eventuelle krav vedrørende kontrakter og aftaler, der er indgået i perioden med Steen Bryde som bestyrelsesformand Omkostningerne er i 2008 steget kraftigt. Personaleomkostninger og eksterne omkostninger er steget fra USD 3,5 mio. i 2007 til USD 6,0 mio. Det skyldes bl.a. højere bestyrelseshonorarer og lønninger samt øgede udgifter til anvendelse af eksterne rådgivere. Samtidig er en stor del af det afsatte beløb til de uafklarede sager fra Bryde-tiden bogført under dette punkt. En nærmere omtale af indtjening og omkostninger vedrørende selskabets skibe findes under afsnittet drifts- og markedsforhold. Forventningerne til 2009 På grund af finanskrisen og den negative udvikling i den globale økonomi er det særdeles vanskeligt at forudse markedssituationen i På den baggrund tegner 2009 til at blive et vanskeligt år, og vi forventer et resultat efter skat på mellem USD 0 og 3 mio. eksklusive eventuelle nedskrivninger på skibe. Resultatforventningerne afspejler den betydelige usikkerhed, der præger shipping-markederne som følge af den globale økonomiske krise. Nordic Tankers får leveret tre nye skibe i perioden april til juli Det drejer sig om et helejet LR1-tankskib og to handysize-produkttankskibe med en ejerandel på 50%. Handysize-skibene ejes sammen med vor partner i Nordic Seaarland Tankers Zacchello Group. Strategi Nordic Tankers er ifølge shipping-terminologien en såkaldt tonnage-provider. Det betyder, at rederiet ejer skibe, men at den kommercielle drift er outsourcet. Selskabet har også valgt at outsource den tekniske drift af skibene samt hovedparten af de administrative funktioner. Denne strategi betyder, at selskabet har en meget lille organisation. Konceptet er udbredt specielt i USA, men i Danmark adskiller Nordic Tankers sig med denne opbygning markant fra øvrige børsnoterede rederier. Derved er der skabt en alternativ mulighed for via børsen at investere i rederidrift. Nordic Tankers ejer i dag fire nyere kemikalietankskibe og har ejerandele i tre handysize-produkttankskibe. Med de tre skibe som leveres i 2009 har rederiets flåde en meget lav gennemsnitsalder på ca. 2,6 år. Outsourcingen af selskabets aktiviteter giver Nordic Tankers A/S den maksimale fleksibilitet til at øge eller mindske rederiets tonnage, når og hvis det vurderes at være økonomisk hensigtsmæssigt. Alle selskabets skibe deltager i markedsledende pools administreret af anerkendte rederier. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet herved har adgang til en stor faglig indsigt, der giver grundlag for at opnå det bedst mulige driftsresultat for skibene. I forbindelse med tiltrædelsen af den nye bestyrelse i Nordic Tankers er der sat en strategiproces i gang. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 redegøre for sine planer. I processen vil alle forhold blive vurderet, herunder segmenter, organisation og geografisk placering af selskabets kontorer. Selskabets historie Nordic Tankers er et rederi, som historisk udspringer af kommanditselskabet K/S Difko XLVII (47). Dette selskab blev etableret i 1984 i forbindelse med kontrahering af tre produkttankskibe ved det nu lukkede B&W Skibsværft i København. Skibene blev leveret i løbet af 1986 og 1987 og charteret ud på 15-årige bareboat-kontrakter med købsoptioner for befragterne. I 1991 udnyttede befragterne købsoptionerne på et af skibene. I februar 2000 kunne charterer bag de to tilbageværende tankskibe ikke længere opfylde deres kontraktsforpligtelser på grund af dårlige markedsvilkår. Det medførte, at K/S Difko XLVII (47) overtog charterselskabet Nordic Shipping I/S Ledelsesberetning 7

10 Steen Bryde og Nordic Tankers (nu Nordic Tankers A/S). Der blev i den forbindelse indgået aftaler om kommerciel drift af skibene med A/S Dampskibsselskabet TORM, og skibene kom til at indgå i TORMs LR1- pool. Fra 2000 og fremefter udviklede fragtraterne sig generelt positivt, og Nordic Tankers fik opbygget et finansielt beredskab, som muliggjorde investeringer i yderligere tonnage. Det betød bl.a. køb af kemikalietankskibe, der drives med Eitzen Chemicals A/S som samarbejdspartner. I 2001 blev tonnageskatten indført i Danmark, og K/S Difko XLVII (47) besluttede at lade Nordic Tankers indtræde i ordningen fra og med regnskabsåret 2001/02. I april 2006 etablerede Nordic Tankers et fælles selskab Nordic Seaarland Tankers B.V. sammen med det hollandsk baserede Seaarland Shipping Management B.V., der ejes af den italienske shipping-gruppe Zacchello Group. Selskabet indtrådte i den hollandske tonnageskatteordning. I Nordic Seaarland Tankers B.V. er der investeret i produkttankskibe af handysize-størrelsen. Disse skibe beskæftiges i en pool, der opereres af Maersk Tankers. Som led i forberedelsen til selskabets notering på OMX- Københavns Fondsbørs gennemførte K/S Difko XLVII (47) den 23. maj 2007 en udlodning af aktierne i Nordic Tankers til de daværende ca kommanditister. K/S Difko XLVII (47) blev herefter likvideret primo var i høj grad præget af uroen omkring selskabets ledelse i forbindelse med Steen Brydes midlertidige overtagelse af selskabet. Nedenfor følger en overordnet gennemgang af forløbet. Januar 2008 Steen Bryde taber valg til bestyrelsen Steen Bryde dukkede første gang op i Nordic Tankers-sammenhæng, da han i oktober 2007 meddelte, at han ejede 5,09% af selskabets aktiekapital. Efterfølgende foretog Steen Bryde og personer omkring ham yderligere opkøb, der gjorde, at han kunne stille krav om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 21. januar Formålet var i første omgang at sikre Steen Bryde en plads i bestyrelsen, men efterfølgende blev kravet skærpet til at omfatte udskiftning af hele den siddende bestyrelse. På baggrund af stor opbakning fra mange mindre aktionærer blev den siddende bestyrelse genvalgt. April 2008 Steen Bryde overtager Nordic Tankers Frem mod den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 stod det klart, at Steen Bryde havde øget sin aktiepost og stemmeandel i Nordic Tankers betydeligt. Det skete bl.a. gennem optionsaftaler med aktionærer, der blev tilbudt at sælge deres aktier senere til en aftalt overkurs, mod at de inden generalforsamlingen overlod stemmeretten til Steen Bryde. Den siddende bestyrelse undrede sig over, hvorledes det var lykkedes Steen Bryde at få kontakt til disse aktionærer og indgav efterfølgende politianmeldelse mod en af Nordic Tankers tidligere samarbejdspartnere for helt eller delvist at have lækket en aktionærfortegnelse. På generalforsamlingen, der pga. et usædvanligt stort fremmøde fandt sted i Bella Centret, opnåede Steen Bryde flertal, hvilket betød, at den hidtidige bestyrelse, der stod bag børsnoteringen af Nordic Tankers, blev erstattet af en ny bestyrelse med Steen Bryde som formand. Kort tid efter generalforsamlingen fratrådte Flemming Krusell Sørensen som CEO, hvorefter COO, Claus Breitenbauch, blev konstitueret som CEO. August 2008 Ny strategi, herunder afvikling af LR1-segmentet I forbindelse med fremlæggelsen af selskabets halvårsregnskab for 2008 den 27. august oplyste Steen Bryde og den nye bestyrelse, at den fremover kun ville satse på to segmenter inden for shipping, hvilket betød, at LR1-segmentet ville blive afviklet. Kort forinden var LR1-produkttankskibet NORDIC LISBETH blevet solgt. Som et led i den nye strategi, ville bestyrelsen desuden undersøge mulighederne for at investere i andre shipping-aktiviteter og udvikle Nordic Tankers til et asset management-selskab. 8 Ledelsesberetning

11 Oktober 2008 Ny CEO og ekstraordinær generalforsamling Den 13. oktober blev bestyrelsens næstformand siden generalforsamlingen i april, Geir Jansen, udnævnt til ny CEO, mens Claus Breitenbauch fortsatte som COO. Få dage senere indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 31. oktober Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var primært at gennemføre en række vedtægtsændringer, der skulle gøre det muligt for Nordic Tankers at investere i bl.a. ejendomme, alternativ energi og noterede/unoterede værdipapirer samt at flytte selskabets hjemsted fra Holstebro til København. Op til den ekstraordinære generalforsamling dannede de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47 en initiativgruppe med henblik på at forhindre de foreslåede vedtægtsændringer og vælte Steen Bryde og hans bestyrelse. Gennem dagbladsannoncer, oprettelse af en hjemmeside og indsamling af fuldmagter lykkedes det initiativgruppen med opbakning fra brede aktionærkredse at forhindre en ændring af vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling. December 2008 Krav om ekstraordinær generalforsamling og forslag til ny bestyrelse Med støtte fra investorer med mere end 10% af aktiekapitalen anmodede initiativgruppen den 16. december om indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling med forslag om valg af en ny bestyrelse med tidligere adm. direktør i rederiet TORM, Klaus Kjærulff, i spidsen. Da den siddende bestyrelse ikke overholdt de vedtægtsbestemte frister for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, greb Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ind og indkaldte på selskabets vegne til ekstraordinær generalforsamling den 2. februar Samtidig udpegede styrelsen Kammeradvokaten som dirigent på generalforsamlingen. Januar 2009 Steen Bryde overtager CEO-posten Den 11. januar 2009 meddelte selskabet, at Steen Bryde fratrådte som formand og blev erstattet af Jesper Bo Nielsen. Steen Bryde fortsatte i bestyrelsen. Det tredje bestyrelsesmedlem, Brian Søholt Petersen, blev samtidig udnævnt til økonomichef. Derudover blev der indgået en mægleraftale med to selskaber ejet af Jesper Bo Nielsen. Februar 2009 Steen Bryde m.fl. forlader Nordic Tankers, ny bestyrelse vælges På dagen for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, den 2. februar 2009, trak bestyrelsen sig med øjeblikkelig virkning. Samtidig fratrådte Steen Bryde og Brian Søholt Petersen som hhv. CEO og økonomichef. Tidligere var Steen Bryde og Brian Søholt Petersens fælles selskab Bristen Gruppen erklæret konkurs, ligesom de begge var erklæret personligt konkurs. På den ekstraordinære generalforsamling blev den foreslåede, og nuværende, bestyrelse valgt med Klaus Kjærulff som formand. Efterfølgende blev Flemming Krussel Sørensen konstitueret som CEO, og Claus Breitenbauch genindtrådte i jobbet som COO. Den nye bestyrelse har efterfølgende iværksat en omfattende gennemgang af den tidligere bestyrelses dispositioner. Den 11. februar 2009 besluttede bestyrelsen at anmode Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om at indlede efterforskning af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen, der blev anmeldt for mandatsvig eller forsøg på mandatsvig. De økonomiske konsekvenser af Steen Bryde-sagen er beskrevet andetsteds i årsrapporten. December 2008 Direktion fratræder og bestyrelsesmedlemmer trækker sig Den 22. december blev CEO Geir Jansen og COO Claus Breitenbauch afskediget med øjeblikkeligt varsel på grund af uenighed med bestyrelsen om selskabets drift og fremtidige strategi. Derudover blev det meddelt, at bestyrelsesmedlemmerne Geir Jansen, Mads Roikjer og Mogens Worre Sørensen trak sig fra bestyrelsen, som herefter blot bestod af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen. Ledelsesberetning 9

12 Produkttankere Drifts- og markedsforhold 2008 Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold 2008 Produkttankskibene oplevede et relativt svagt første halvår i Det skyldtes bl.a. en varm vinter i både Europa og USA, meget høje priser på bunkers (skibenes brændstof) og store lagre af benzin i USA. Fra sidst i andet kvartal rettede markedet sig imidlertid markant. Det skyldtes bl.a. øget transport på Atlanten af benzin til USA, mere diesel til Europa og en øget import af raffinerede produkter til Vestafrika. Også en reduceret fart som følge af de meget høje bunkerspriser trak kapacitet ud af markedet. I tredje kvartal fortsatte det stærke fragtmarked nu også drevet af arbitragesejlads mellem øst og vest. Et fald i bunkerspriserne fra USD 700 til 550 pr. ton betød en forbedring af den daglige indtjening for en LR1-tanker på USD Et fortsat stort behov for diesel i Europa medførte yderligere, lange transporter fra Fjernøsten. Også importen af raffinerede produkter i Vestafrika gav et løft til længere rejser. Den spirende økonomiske krise påvirkede endnu ikke fragtraterne for de større produkttankskibe negativt. I fjerde kvartal faldt fragtraterne imidlertid jævnt igennem hele kvartalet men fra et meget højt niveau. Den økonomiske krise begyndte også at sætte sine spor med mindre arbitragehandel og voksende lagre og dermed et lavere behov for transport. Markedsforventninger til 2009 Det er vanskeligt at vurdere markedsudviklingen i 2009.Den økonomiske krise påvirker markederne på tværs af alle segmenter, men grundlæggende er det rederiets vurdering, at tankmarkederne vil udvikle sig mindre volatilt og dramatisk, end tilfældet har været for containerskibe og tørlastmarkedet. Et overskud af tonnage i og en på kort sigt svagere efterspørgsel efter transport både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter - forventes at påvirke fragtraterne negativt i Verdens flåde af produkttankskibe antages at toppe i 2009, og da der kun er få nybygninger til levering i 2010 og senere, forventes der bedre balance i udbud og efterspørgsel i 2010 med en styrkelse af fragtraterne til følge. Hertil kommer, at de enkeltskrogede tankskibe vil blive udfaset i det meste af verden. Nye raffinaderier, der bygges langt fra deres endelige markeder, adskillige raffinaderier, der bygges primært til eksport, og et overskud af raffinaderikapacitet vil tilsammen øge behovet for transport på grund af længere transportveje (ton/mile) og øget arbitrage. I 2011 kalkuleres der med et underskud af transportkapacitet, som burde resultere i væsentligt forbedrede fragtrater. Fragtraterne på kemikalietankmarkedet var generelt acceptable de første ni måneder af 2008 om end raterne varierede en del. Laster med vegetabilske olier, ethanol og biobrændsler bidrog som forventet til at beskæftige en stor del af de mange nye kemikalietankskibe. For skibene i City-klassen så det samlede resultat dog anderledes ud. Med en væsentlig del af beskæftigelsen hentet fra sejlads med raffinerede olielaster mindede markedet om det for handysize-tankskibene. Det vil sige et relativt svagt første kvartal, et lidt bedre andet kvartal, et relativt stærkt tredje kvartal og et faldende fjerde kvartal. Med andre ord blev markedet i stigende grad påvirket af den økonomiske krise med mindre arbitrage, voksende lagre og lavere forbrug generelt. Det lavere forbrug slog igennem, uanset om der blev fragtet kemikalier eller raffinerede olieprodukter. Året var endvidere præget af meget høje priser på bunkers og stærkt stigende operationelle omkostninger især lønninger til besætningerne på skibene. Som følge af faldende markedspriser og de pressede markedsforhold har det været nødvendigt at nedskrive værdien af koncernens fire kemikalietankskibe med i alt USD 8,5 mio. Markedsforventninger til 2009 Også for dette marked er det meget vanskeligt at vurdere udviklingen i Et overskud af tonnage i 2009 både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter forventes at påvirke fragtraterne negativt. Også en forventet svagere efterspørgsel efter transport vil på kort sigt trække i negativ retning. Ved udgangen af februar 2009 bestod verdensflåden af kemikalietankskibe med en dødvægt på tons af af i alt 166 skibe med en gennemsnitsalder på kun 3,6 år. Yderligere 97 skibe er i ordre. Med den svagere efterspørgsel forventes der derfor tidligst at være balance i udbud og efterspørgsel i med en styrkelse af fragtraterne i til følge. Den negative tendens specifikt for rederiets tons dødvægt kemikalietankskibe slog allerede igennem i andet halvår af 2008 og afspejles i budgetterne for 2009, hvor der kalkuleres med en lavere indtjening end i de foregående år. På længere sigt ventes skibene i tons dødvægtklassen at nyde godt af en forventet stor udfasning i 2010 af mange enkeltskrogede skibe på tons dødvægt. Hertil kommer forventet nye laster som følge af reklassificeringen af IMO-laster. 10 Ledelsesberetning

13 Ledelsesberetning 11

14 12 Ledelsesberetning

15 Regnskabsberetning Årets resultat og egenkapital tal i ( ) = 2007 Årets resultat efter skat blev et overskud på USD 4,6 mio. (USD 21,6 mio.) inklusive avancer fra salg af skibe. Før skat blev overskuddet USD 8,2 mio. (USD 24,3 mio.). Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Fortjenesten ved salg af skibe (NORDIC LISBETH) blev USD 18,5 mio. før skat. I 2007 var fortjenesten på salg af skibe (inkl. ophørende aktiviteter) USD 18,3 mio. før skat. Årets resultat er negativt påvirket af flere forhold. For det første en nedskrivning af værdien af selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendomsselskab Tower Group, som den tidligere bestyrelse med Steen Bryde som formand anskaffede i juli. Derudover er der afsat USD 2,0 mio. til imødegåelse af eventuelle krav vedrørende andre dispositioner fortaget af den tidligere bestyrelse. Egenkapitalen udgjorde USD 115,3 mio. (USD 112,6 mio.), svarende til en stigning på 2,5%. Stigningen i egenkapitalen sammensatte sig som følger: Egenkapitalens udvikling i mio. USD. Egenkapital pr. 1. januar ,6 Årets resultat 4,6 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter vedr. sikring af fremtidige pengestrømme -2,5 Overført til resultatopgørelsen vedr. sikring af pengestrømme 0,6 Egenkapital pr. 31. december ,3 Koncernens skibe er optaget i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes regnskabsmæssige værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang, der er indikation af værdifald ud over, hvad der udtrykkes i de årlige afskrivninger, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. I det sidste kvartal af 2008 og de første måneder af 2009 har der været stærke indikationer af værdifald. På denne baggrund er der foretaget nedskrivning af selskabets kemikalietankskibe for i alt USD 8,5 mio. Der er ikke konstateret nedskrivningsbehov for andre af koncernens skibe. Forudsætningerne for de foretagne beregninger af genindvindingsværdier fremgår af note 13. Øvrige regnskabsmæssige vurderinger og skøn er beskrevet i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Omsætning Omsætningen, i form af fragtindtægter, steg med USD 6,2 mio. til USD 45,3 mio. (fortsættende og ophørende aktiviteter), en stigning på 16%, hvilket primært skyldes større tonnage. Fragtraterne er steget for LR1-produkttankere og faldet for handysize-tankere og kemikalietankere. Omsætningsmæssigt opvejer disse fald og stigninger stort set hinanden. Fortsættende aktiviteter LR1-produktankere Aktiviteten for LR1-produkttankerne i form af skibsdage var 41% lavere i 2008 end i Fragtindtægterne er faldet med USD 4,5 mio., hvilket hovedsagelig skyldes salget af NORDIC HANNE. Resultat af primær drift (EBIT) for LR1-produkttankerne blev et overskud på USD 24,1 mio. (USD 16,3 mio.) inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 18,5 mio. (USD 10,2 mio.) Ultimo 2008 er alle LR1-produkttankerne solgt, men den nye ledelse har besluttet, at aktiviteten opretholdes med LR1- produkttankeren NORDIC ANNE, som bliver leveret i april Handysize-tankere Aktiviteten for handysize-tankerne i form af skibsdage steg i % i forhold til Fragtindtægterne blev USD 18,2 mio. (USD 11,8 mio.), svarende til en stigning på 54%. Resultat af primær drift (EBIT) for handysize-tankerne blev et overskud på USD 5,9 mio. (USD 4,5 mio.). Kemikalietankere Aktiviteten for kemikalietankerne i form af skibsdage steg 69% i forhold til sidste år, hvilket skyldes købet af NOR- DIC STOCKHOLM og NORDIC HELSINKI samt tilkøbet op til 100% ejerandel af NORDIC OSLO og NORDIC COPEN- HAGEN, der blev købt midt i året 2007 og således har været aktive hele Fragtindtægterne blev USD 17, 0 mio. (USD 10,6 mio.), svarende til en stigning på 60%. Resultat af primær drift (EBIT) for kemikalietankerne blev et underskud på USD 6,9 mio. inkl. nedskrivninger på USD 8,5 mio. I 2007 var resultatet af primær drift (EBIT) et overskud på USD 6,1 mio. inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 3,2 mio. Der henvises endvidere til segmentoplysningerne i note 3. Ophørt aktivitet Der var ingen ophørende segmenter i I 2007 ophørte aktiviteten i multipurpose-segmentet, der blev solgt den 31. maj Der henvises til note 4. Ledelsesberetning 13

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009 CVR-nr. 76 35 17 16 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Koncernens hoved- og nøgletal 6 Årets resultat og forventninger til fremtiden 7 Produkttankere - drifts- og markedsforhold

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

HOLST HARTWIG HOLDING ApS

HOLST HARTWIG HOLDING ApS HOLST HARTWIG HOLDING ApS Højrisvej 6 8240 Risskov Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017 Jette Hussmann

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport for 2013 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår)

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår) GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 Delårsrapport 2015 (1. halvår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsens beretning 3 Koncernens hoved- og nøgletal 3 Koncernoversigt 3 Koncernens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere