Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2

3 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr

4 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade Holstebro CVR-nr.: Hjemstedskommune: Holstebro Hjemmeside: Dattervirksomheder Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Fælleskontrollerede virksomheder Nordic Seaarland Tankers B.V., Holland, ejerandel %, joint venture Bestyrelse Klaus Kjærulff, formand Advokat (H) Sven Rosenmeyer Paulsen, næstformand Jens Fehrn-Christensen Direktør, cand. jur. Mogens Buschard Direktør Jesper Tullin Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktion Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktør Claus Breitenbauch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2

5 Indhold Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal Årets resultat og forventninger til fremtiden Steen Bryde og Nordic Tankers Produkttankere Drifts- og markedsforhold Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold Regnskabsberetning Flådebeskrivelse og pools Risikostyring Corporate Governance Aktionærinformation Koncernoversigt Nordic Tankers A/S 31. dec Bestyrelse og direktion Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse for koncernen og modervirksomheden Balance for koncernen og modervirksomheden Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Flådeoversigt

6 4

7 Ledelsesberetning Til investorerne i Nordic Tankers A/S 2008 blev på mange måder et dramatisk år for Nordic Tankers. Efter en vellykket børsnotering i 2007 blev året efter præget af den internationale finanskrise og den bratte opbremsning i verdensøkonomien. Samtidig gennemlevede selskabet på de indre linjer en kamp om ledelsen, som tiltrak sig mere opmærksomhed end rederidriften. Magtkampen resulterede i, at finansmanden Steen Bryde på den ordinære generalforsamling i april 2008 blev valgt til ny formand for selskabet og fik indsat sin egen bestyrelse. Denne manøvre gav efterfølgende anledning til næsten permanent uro med Nordic Tankers i mediernes fokus. Bekendtskabet med Steen Bryde og hans støtter har desværre også haft negative økonomiske konsekvenser for selskabet. Forløbet omkring Steen Brydes overtagelse af Nordic Tankers og konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet senere i denne årsrapport. På en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 lykkedes det med opbakning fra brede aktionærkredse at få afsat Steen Bryde og hans bestyrelse. I stedet blev indvalgt en ny, professionel bestyrelse med omfattende kompetencer inden for skibsfart og økonomi. Den nye bestyrelse og direktion arbejder meget målrettet på at genoprette Nordic Tankers renommé som et seriøst og dedikeret rederi og på at genskabe tilliden til selskabet blandt aktionærer og samarbejdspartnere. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 fremlægge en ny strategi, der skal skabe størst mulig værdi for selskabets knap aktionærer. Alle alternativer er under vurdering herunder selskabets organisatoriske opbygning og geografiske placering, men det overordnede mål vil fortsat være at sikre Nordic Tankers en betydende position i dansk skibsfart. Bestyrelsen vil desuden arbejde for at opbygge en aktionærstruktur, som kan sikre en stabil og værdiskabende udvikling fremover og forebygge nye, destruktive angreb på selskabet. Resultatet for 2008 er et overskud efter skat på USD 4,6 mio. Resultatet er negativt påvirket af flere forhold. For det første en ekstraordinær nedskrivning på selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendoms- selskab Tower Group, som Steen Brydes bestyrelse anskaffede i juli måned. Derudover har det været nødvendigt at afsætte USD 2,0 mio. til eventuelle krav vedrørende andre dispositioner foretaget af Steen Bryde og hans bestyrelse. Endelig er årsresultatet negativt påvirket af en større skattebetaling samt et svagere driftsresultat i fjerde kvartal end ventet. Salget af selskabets LR1-produkttankskib NORDIC LISBETH har påvirket regnskabet positivt med en gevinst på USD 15,1 mio. efter skat. Bestyrelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, men dog acceptabelt i lyset af det passerede. Nordic Tankers får i første halvdel af 2009 leveret tre nye skibe; et LR1-produkttankskib, som ejes fuldt ud af Nordic Tankers, samt to handysize-produkttankskibe, som ejes sammen med Zacchello Group i Italien. Det vil bringe den samlede flåde op på 10 skibe. Gennemsnitsalderen for selskabets flåde er efter leveringen af de nye skibe 2,6 år, hvilket i sammenligning med andre rederier er en meget lav alder. Netop den unge flåde er et væsentligt aktiv for Nordic Tankers, fordi kunder og samarbejdspartnere i stigende grad stiller krav om en moderne, sikker og miljøvenlig flåde. Nordic Tankers står med andre ord godt rustet til i samarbejde med vores pool-partnere at navigere gennem 2009, der vil blive præget af stor usikkerhed og global økonomisk afmatning. Vi vil gerne takke de mange loyale aktionærer, der tålmodigt bakkede op om selskabet i en vanskelig tid. Der skal lyde en særlig tak til de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47, der stod bag en initiativgruppe, som ihærdigt kæmpede imod Steen Bryde og hans bestyrelses hensigter med selskabet, og som i sidste ende samlede opbakning til valget af den nuværende bestyrelse. På den baggrund ser vi frem til at fortsætte det arbejde, der oprindeligt blev søsat ved selskabets børsnotering. Klaus Kjærulff Bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen Administrerende direktør Ledelsesberetning 5

8 Koncernens hoved- og nøgletal 1/10-31/12 1/10-30/ * 2003/04* Hovedtal t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Resultat af finansielle poster Årets resultat Årets resultat, modervirksomhedens andel Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Cash Earnings Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Nøgletal Bruttomargin (%)** 58,8% 65,5% 63,2% 68,7% 74,5% 71,5% Overskudsgrad (%)** 44,6% 70,3% 40,7% 68,3% 33,4% 35,6% Soliditet (%) 46,9% 43,3% 30,3% 57,0% 30,3% 42,4% Afkast af investeret kapital (%)** 8,6% 12,5% 10,4% 60,9% 17,3% 44,1% Egenkapitalforrentning (%) 4,0% 25,8% 17,0% 49,8% 8,4% 32,6% Aktiver/egenkapital 2,13 2,31 3,30 1,75 3,30 2,36 Finansiel gearing 0,92 1,15 2,12-0,09-0,14 0,03 Gearing af driftsaktiver 1,94 2,18 3,13 1,02 0,97 1,19 Nettoomsætning/investeret kapital** 0,19 0,18 0,25 0,73 0,24 0,63 Nettoarbejdskapital/nettoomsætning** -1,0% 6,1% 10,1% 4,2% 13,2% 10,4% Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, USD 0,64 3,29 Indre værdi pr. aktie, USD 16,1 15,7 Børskurs pr. aktie, DKK Koncernens hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1. Sammenligningstal for 2004 og 2003/04 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. * Sammenligningstallene for 2004 og 2003/04 for balanceposterne er omregnet fra DKK til USD til USD/DKK-kursen ved årets slutning for det pågældende år, mens den gennemsnitlige USD/DKK-kurs er anvendt ved omregning af resultatopgørelsesposterne samt pengestrømme. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, medmindre andet er angivet. Se definitioner side 70. ** Nøgletallene er beregnet alene for de fortsættende aktiviteter. 6 Ledelsesberetning

9 Årets resultat og forventninger til fremtiden Økonomi Koncernregnskabet for Nordic Tankers omfatter ud over modervirksomheden også dattervirksomhederne Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd. og Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd. samt den fælles kontrollerede virksomhed Nordic Seaarland Tankers B.V. Koncernen fik i 2008 et overskud på USD 4,6 mio. efter skat mod et overskud på USD 21,6 mio. efter skat i Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat og eksklusive salg af skibe på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Rederiets egenkapital var den 31. december 2008 på USD 115,3 mio. mod USD 112,6 mio. ved udgangen af Driften af rederiets skibe indtjente i 2008 USD 3,1 mio. før skat mod forventet USD 4,7 mio. LR1-produkttankeren NORDIC LISBETH blev i juli solgt for ca. USD 70 mio., hvilket er væsentligt over værdien i dagens marked. Salget indbragte en gevinst før skat på USD 18,5 mio. Årets resultat er negativt påvirket af, at rederiet har foretaget nedskrivninger på selskabets kemikalieskibe på i alt USD 8,5 mio. Yderligere har der været et tab på USD 2,9 mio. på en aktiebeholdning i ejendomsselskabet Tower Group. Disse aktier blev i perioden med Steen Bryde som formand for bestyrelsen købt til kurs 115. Ved årsskiftet var kursen faldet til 9. Rederiets nye bestyrelse, som blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009, har endvidere vurderet det som nødvendigt at afsætte USD 2 mio. til eventuelle krav vedrørende kontrakter og aftaler, der er indgået i perioden med Steen Bryde som bestyrelsesformand Omkostningerne er i 2008 steget kraftigt. Personaleomkostninger og eksterne omkostninger er steget fra USD 3,5 mio. i 2007 til USD 6,0 mio. Det skyldes bl.a. højere bestyrelseshonorarer og lønninger samt øgede udgifter til anvendelse af eksterne rådgivere. Samtidig er en stor del af det afsatte beløb til de uafklarede sager fra Bryde-tiden bogført under dette punkt. En nærmere omtale af indtjening og omkostninger vedrørende selskabets skibe findes under afsnittet drifts- og markedsforhold. Forventningerne til 2009 På grund af finanskrisen og den negative udvikling i den globale økonomi er det særdeles vanskeligt at forudse markedssituationen i På den baggrund tegner 2009 til at blive et vanskeligt år, og vi forventer et resultat efter skat på mellem USD 0 og 3 mio. eksklusive eventuelle nedskrivninger på skibe. Resultatforventningerne afspejler den betydelige usikkerhed, der præger shipping-markederne som følge af den globale økonomiske krise. Nordic Tankers får leveret tre nye skibe i perioden april til juli Det drejer sig om et helejet LR1-tankskib og to handysize-produkttankskibe med en ejerandel på 50%. Handysize-skibene ejes sammen med vor partner i Nordic Seaarland Tankers Zacchello Group. Strategi Nordic Tankers er ifølge shipping-terminologien en såkaldt tonnage-provider. Det betyder, at rederiet ejer skibe, men at den kommercielle drift er outsourcet. Selskabet har også valgt at outsource den tekniske drift af skibene samt hovedparten af de administrative funktioner. Denne strategi betyder, at selskabet har en meget lille organisation. Konceptet er udbredt specielt i USA, men i Danmark adskiller Nordic Tankers sig med denne opbygning markant fra øvrige børsnoterede rederier. Derved er der skabt en alternativ mulighed for via børsen at investere i rederidrift. Nordic Tankers ejer i dag fire nyere kemikalietankskibe og har ejerandele i tre handysize-produkttankskibe. Med de tre skibe som leveres i 2009 har rederiets flåde en meget lav gennemsnitsalder på ca. 2,6 år. Outsourcingen af selskabets aktiviteter giver Nordic Tankers A/S den maksimale fleksibilitet til at øge eller mindske rederiets tonnage, når og hvis det vurderes at være økonomisk hensigtsmæssigt. Alle selskabets skibe deltager i markedsledende pools administreret af anerkendte rederier. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet herved har adgang til en stor faglig indsigt, der giver grundlag for at opnå det bedst mulige driftsresultat for skibene. I forbindelse med tiltrædelsen af den nye bestyrelse i Nordic Tankers er der sat en strategiproces i gang. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 redegøre for sine planer. I processen vil alle forhold blive vurderet, herunder segmenter, organisation og geografisk placering af selskabets kontorer. Selskabets historie Nordic Tankers er et rederi, som historisk udspringer af kommanditselskabet K/S Difko XLVII (47). Dette selskab blev etableret i 1984 i forbindelse med kontrahering af tre produkttankskibe ved det nu lukkede B&W Skibsværft i København. Skibene blev leveret i løbet af 1986 og 1987 og charteret ud på 15-årige bareboat-kontrakter med købsoptioner for befragterne. I 1991 udnyttede befragterne købsoptionerne på et af skibene. I februar 2000 kunne charterer bag de to tilbageværende tankskibe ikke længere opfylde deres kontraktsforpligtelser på grund af dårlige markedsvilkår. Det medførte, at K/S Difko XLVII (47) overtog charterselskabet Nordic Shipping I/S Ledelsesberetning 7

10 Steen Bryde og Nordic Tankers (nu Nordic Tankers A/S). Der blev i den forbindelse indgået aftaler om kommerciel drift af skibene med A/S Dampskibsselskabet TORM, og skibene kom til at indgå i TORMs LR1- pool. Fra 2000 og fremefter udviklede fragtraterne sig generelt positivt, og Nordic Tankers fik opbygget et finansielt beredskab, som muliggjorde investeringer i yderligere tonnage. Det betød bl.a. køb af kemikalietankskibe, der drives med Eitzen Chemicals A/S som samarbejdspartner. I 2001 blev tonnageskatten indført i Danmark, og K/S Difko XLVII (47) besluttede at lade Nordic Tankers indtræde i ordningen fra og med regnskabsåret 2001/02. I april 2006 etablerede Nordic Tankers et fælles selskab Nordic Seaarland Tankers B.V. sammen med det hollandsk baserede Seaarland Shipping Management B.V., der ejes af den italienske shipping-gruppe Zacchello Group. Selskabet indtrådte i den hollandske tonnageskatteordning. I Nordic Seaarland Tankers B.V. er der investeret i produkttankskibe af handysize-størrelsen. Disse skibe beskæftiges i en pool, der opereres af Maersk Tankers. Som led i forberedelsen til selskabets notering på OMX- Københavns Fondsbørs gennemførte K/S Difko XLVII (47) den 23. maj 2007 en udlodning af aktierne i Nordic Tankers til de daværende ca kommanditister. K/S Difko XLVII (47) blev herefter likvideret primo var i høj grad præget af uroen omkring selskabets ledelse i forbindelse med Steen Brydes midlertidige overtagelse af selskabet. Nedenfor følger en overordnet gennemgang af forløbet. Januar 2008 Steen Bryde taber valg til bestyrelsen Steen Bryde dukkede første gang op i Nordic Tankers-sammenhæng, da han i oktober 2007 meddelte, at han ejede 5,09% af selskabets aktiekapital. Efterfølgende foretog Steen Bryde og personer omkring ham yderligere opkøb, der gjorde, at han kunne stille krav om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 21. januar Formålet var i første omgang at sikre Steen Bryde en plads i bestyrelsen, men efterfølgende blev kravet skærpet til at omfatte udskiftning af hele den siddende bestyrelse. På baggrund af stor opbakning fra mange mindre aktionærer blev den siddende bestyrelse genvalgt. April 2008 Steen Bryde overtager Nordic Tankers Frem mod den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 stod det klart, at Steen Bryde havde øget sin aktiepost og stemmeandel i Nordic Tankers betydeligt. Det skete bl.a. gennem optionsaftaler med aktionærer, der blev tilbudt at sælge deres aktier senere til en aftalt overkurs, mod at de inden generalforsamlingen overlod stemmeretten til Steen Bryde. Den siddende bestyrelse undrede sig over, hvorledes det var lykkedes Steen Bryde at få kontakt til disse aktionærer og indgav efterfølgende politianmeldelse mod en af Nordic Tankers tidligere samarbejdspartnere for helt eller delvist at have lækket en aktionærfortegnelse. På generalforsamlingen, der pga. et usædvanligt stort fremmøde fandt sted i Bella Centret, opnåede Steen Bryde flertal, hvilket betød, at den hidtidige bestyrelse, der stod bag børsnoteringen af Nordic Tankers, blev erstattet af en ny bestyrelse med Steen Bryde som formand. Kort tid efter generalforsamlingen fratrådte Flemming Krusell Sørensen som CEO, hvorefter COO, Claus Breitenbauch, blev konstitueret som CEO. August 2008 Ny strategi, herunder afvikling af LR1-segmentet I forbindelse med fremlæggelsen af selskabets halvårsregnskab for 2008 den 27. august oplyste Steen Bryde og den nye bestyrelse, at den fremover kun ville satse på to segmenter inden for shipping, hvilket betød, at LR1-segmentet ville blive afviklet. Kort forinden var LR1-produkttankskibet NORDIC LISBETH blevet solgt. Som et led i den nye strategi, ville bestyrelsen desuden undersøge mulighederne for at investere i andre shipping-aktiviteter og udvikle Nordic Tankers til et asset management-selskab. 8 Ledelsesberetning

11 Oktober 2008 Ny CEO og ekstraordinær generalforsamling Den 13. oktober blev bestyrelsens næstformand siden generalforsamlingen i april, Geir Jansen, udnævnt til ny CEO, mens Claus Breitenbauch fortsatte som COO. Få dage senere indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 31. oktober Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var primært at gennemføre en række vedtægtsændringer, der skulle gøre det muligt for Nordic Tankers at investere i bl.a. ejendomme, alternativ energi og noterede/unoterede værdipapirer samt at flytte selskabets hjemsted fra Holstebro til København. Op til den ekstraordinære generalforsamling dannede de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47 en initiativgruppe med henblik på at forhindre de foreslåede vedtægtsændringer og vælte Steen Bryde og hans bestyrelse. Gennem dagbladsannoncer, oprettelse af en hjemmeside og indsamling af fuldmagter lykkedes det initiativgruppen med opbakning fra brede aktionærkredse at forhindre en ændring af vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling. December 2008 Krav om ekstraordinær generalforsamling og forslag til ny bestyrelse Med støtte fra investorer med mere end 10% af aktiekapitalen anmodede initiativgruppen den 16. december om indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling med forslag om valg af en ny bestyrelse med tidligere adm. direktør i rederiet TORM, Klaus Kjærulff, i spidsen. Da den siddende bestyrelse ikke overholdt de vedtægtsbestemte frister for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, greb Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ind og indkaldte på selskabets vegne til ekstraordinær generalforsamling den 2. februar Samtidig udpegede styrelsen Kammeradvokaten som dirigent på generalforsamlingen. Januar 2009 Steen Bryde overtager CEO-posten Den 11. januar 2009 meddelte selskabet, at Steen Bryde fratrådte som formand og blev erstattet af Jesper Bo Nielsen. Steen Bryde fortsatte i bestyrelsen. Det tredje bestyrelsesmedlem, Brian Søholt Petersen, blev samtidig udnævnt til økonomichef. Derudover blev der indgået en mægleraftale med to selskaber ejet af Jesper Bo Nielsen. Februar 2009 Steen Bryde m.fl. forlader Nordic Tankers, ny bestyrelse vælges På dagen for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, den 2. februar 2009, trak bestyrelsen sig med øjeblikkelig virkning. Samtidig fratrådte Steen Bryde og Brian Søholt Petersen som hhv. CEO og økonomichef. Tidligere var Steen Bryde og Brian Søholt Petersens fælles selskab Bristen Gruppen erklæret konkurs, ligesom de begge var erklæret personligt konkurs. På den ekstraordinære generalforsamling blev den foreslåede, og nuværende, bestyrelse valgt med Klaus Kjærulff som formand. Efterfølgende blev Flemming Krussel Sørensen konstitueret som CEO, og Claus Breitenbauch genindtrådte i jobbet som COO. Den nye bestyrelse har efterfølgende iværksat en omfattende gennemgang af den tidligere bestyrelses dispositioner. Den 11. februar 2009 besluttede bestyrelsen at anmode Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om at indlede efterforskning af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen, der blev anmeldt for mandatsvig eller forsøg på mandatsvig. De økonomiske konsekvenser af Steen Bryde-sagen er beskrevet andetsteds i årsrapporten. December 2008 Direktion fratræder og bestyrelsesmedlemmer trækker sig Den 22. december blev CEO Geir Jansen og COO Claus Breitenbauch afskediget med øjeblikkeligt varsel på grund af uenighed med bestyrelsen om selskabets drift og fremtidige strategi. Derudover blev det meddelt, at bestyrelsesmedlemmerne Geir Jansen, Mads Roikjer og Mogens Worre Sørensen trak sig fra bestyrelsen, som herefter blot bestod af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen. Ledelsesberetning 9

12 Produkttankere Drifts- og markedsforhold 2008 Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold 2008 Produkttankskibene oplevede et relativt svagt første halvår i Det skyldtes bl.a. en varm vinter i både Europa og USA, meget høje priser på bunkers (skibenes brændstof) og store lagre af benzin i USA. Fra sidst i andet kvartal rettede markedet sig imidlertid markant. Det skyldtes bl.a. øget transport på Atlanten af benzin til USA, mere diesel til Europa og en øget import af raffinerede produkter til Vestafrika. Også en reduceret fart som følge af de meget høje bunkerspriser trak kapacitet ud af markedet. I tredje kvartal fortsatte det stærke fragtmarked nu også drevet af arbitragesejlads mellem øst og vest. Et fald i bunkerspriserne fra USD 700 til 550 pr. ton betød en forbedring af den daglige indtjening for en LR1-tanker på USD Et fortsat stort behov for diesel i Europa medførte yderligere, lange transporter fra Fjernøsten. Også importen af raffinerede produkter i Vestafrika gav et løft til længere rejser. Den spirende økonomiske krise påvirkede endnu ikke fragtraterne for de større produkttankskibe negativt. I fjerde kvartal faldt fragtraterne imidlertid jævnt igennem hele kvartalet men fra et meget højt niveau. Den økonomiske krise begyndte også at sætte sine spor med mindre arbitragehandel og voksende lagre og dermed et lavere behov for transport. Markedsforventninger til 2009 Det er vanskeligt at vurdere markedsudviklingen i 2009.Den økonomiske krise påvirker markederne på tværs af alle segmenter, men grundlæggende er det rederiets vurdering, at tankmarkederne vil udvikle sig mindre volatilt og dramatisk, end tilfældet har været for containerskibe og tørlastmarkedet. Et overskud af tonnage i og en på kort sigt svagere efterspørgsel efter transport både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter - forventes at påvirke fragtraterne negativt i Verdens flåde af produkttankskibe antages at toppe i 2009, og da der kun er få nybygninger til levering i 2010 og senere, forventes der bedre balance i udbud og efterspørgsel i 2010 med en styrkelse af fragtraterne til følge. Hertil kommer, at de enkeltskrogede tankskibe vil blive udfaset i det meste af verden. Nye raffinaderier, der bygges langt fra deres endelige markeder, adskillige raffinaderier, der bygges primært til eksport, og et overskud af raffinaderikapacitet vil tilsammen øge behovet for transport på grund af længere transportveje (ton/mile) og øget arbitrage. I 2011 kalkuleres der med et underskud af transportkapacitet, som burde resultere i væsentligt forbedrede fragtrater. Fragtraterne på kemikalietankmarkedet var generelt acceptable de første ni måneder af 2008 om end raterne varierede en del. Laster med vegetabilske olier, ethanol og biobrændsler bidrog som forventet til at beskæftige en stor del af de mange nye kemikalietankskibe. For skibene i City-klassen så det samlede resultat dog anderledes ud. Med en væsentlig del af beskæftigelsen hentet fra sejlads med raffinerede olielaster mindede markedet om det for handysize-tankskibene. Det vil sige et relativt svagt første kvartal, et lidt bedre andet kvartal, et relativt stærkt tredje kvartal og et faldende fjerde kvartal. Med andre ord blev markedet i stigende grad påvirket af den økonomiske krise med mindre arbitrage, voksende lagre og lavere forbrug generelt. Det lavere forbrug slog igennem, uanset om der blev fragtet kemikalier eller raffinerede olieprodukter. Året var endvidere præget af meget høje priser på bunkers og stærkt stigende operationelle omkostninger især lønninger til besætningerne på skibene. Som følge af faldende markedspriser og de pressede markedsforhold har det været nødvendigt at nedskrive værdien af koncernens fire kemikalietankskibe med i alt USD 8,5 mio. Markedsforventninger til 2009 Også for dette marked er det meget vanskeligt at vurdere udviklingen i Et overskud af tonnage i 2009 både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter forventes at påvirke fragtraterne negativt. Også en forventet svagere efterspørgsel efter transport vil på kort sigt trække i negativ retning. Ved udgangen af februar 2009 bestod verdensflåden af kemikalietankskibe med en dødvægt på tons af af i alt 166 skibe med en gennemsnitsalder på kun 3,6 år. Yderligere 97 skibe er i ordre. Med den svagere efterspørgsel forventes der derfor tidligst at være balance i udbud og efterspørgsel i med en styrkelse af fragtraterne i til følge. Den negative tendens specifikt for rederiets tons dødvægt kemikalietankskibe slog allerede igennem i andet halvår af 2008 og afspejles i budgetterne for 2009, hvor der kalkuleres med en lavere indtjening end i de foregående år. På længere sigt ventes skibene i tons dødvægtklassen at nyde godt af en forventet stor udfasning i 2010 af mange enkeltskrogede skibe på tons dødvægt. Hertil kommer forventet nye laster som følge af reklassificeringen af IMO-laster. 10 Ledelsesberetning

13 Ledelsesberetning 11

14 12 Ledelsesberetning

15 Regnskabsberetning Årets resultat og egenkapital tal i ( ) = 2007 Årets resultat efter skat blev et overskud på USD 4,6 mio. (USD 21,6 mio.) inklusive avancer fra salg af skibe. Før skat blev overskuddet USD 8,2 mio. (USD 24,3 mio.). Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Fortjenesten ved salg af skibe (NORDIC LISBETH) blev USD 18,5 mio. før skat. I 2007 var fortjenesten på salg af skibe (inkl. ophørende aktiviteter) USD 18,3 mio. før skat. Årets resultat er negativt påvirket af flere forhold. For det første en nedskrivning af værdien af selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendomsselskab Tower Group, som den tidligere bestyrelse med Steen Bryde som formand anskaffede i juli. Derudover er der afsat USD 2,0 mio. til imødegåelse af eventuelle krav vedrørende andre dispositioner fortaget af den tidligere bestyrelse. Egenkapitalen udgjorde USD 115,3 mio. (USD 112,6 mio.), svarende til en stigning på 2,5%. Stigningen i egenkapitalen sammensatte sig som følger: Egenkapitalens udvikling i mio. USD. Egenkapital pr. 1. januar ,6 Årets resultat 4,6 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter vedr. sikring af fremtidige pengestrømme -2,5 Overført til resultatopgørelsen vedr. sikring af pengestrømme 0,6 Egenkapital pr. 31. december ,3 Koncernens skibe er optaget i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes regnskabsmæssige værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang, der er indikation af værdifald ud over, hvad der udtrykkes i de årlige afskrivninger, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. I det sidste kvartal af 2008 og de første måneder af 2009 har der været stærke indikationer af værdifald. På denne baggrund er der foretaget nedskrivning af selskabets kemikalietankskibe for i alt USD 8,5 mio. Der er ikke konstateret nedskrivningsbehov for andre af koncernens skibe. Forudsætningerne for de foretagne beregninger af genindvindingsværdier fremgår af note 13. Øvrige regnskabsmæssige vurderinger og skøn er beskrevet i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Omsætning Omsætningen, i form af fragtindtægter, steg med USD 6,2 mio. til USD 45,3 mio. (fortsættende og ophørende aktiviteter), en stigning på 16%, hvilket primært skyldes større tonnage. Fragtraterne er steget for LR1-produkttankere og faldet for handysize-tankere og kemikalietankere. Omsætningsmæssigt opvejer disse fald og stigninger stort set hinanden. Fortsættende aktiviteter LR1-produktankere Aktiviteten for LR1-produkttankerne i form af skibsdage var 41% lavere i 2008 end i Fragtindtægterne er faldet med USD 4,5 mio., hvilket hovedsagelig skyldes salget af NORDIC HANNE. Resultat af primær drift (EBIT) for LR1-produkttankerne blev et overskud på USD 24,1 mio. (USD 16,3 mio.) inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 18,5 mio. (USD 10,2 mio.) Ultimo 2008 er alle LR1-produkttankerne solgt, men den nye ledelse har besluttet, at aktiviteten opretholdes med LR1- produkttankeren NORDIC ANNE, som bliver leveret i april Handysize-tankere Aktiviteten for handysize-tankerne i form af skibsdage steg i % i forhold til Fragtindtægterne blev USD 18,2 mio. (USD 11,8 mio.), svarende til en stigning på 54%. Resultat af primær drift (EBIT) for handysize-tankerne blev et overskud på USD 5,9 mio. (USD 4,5 mio.). Kemikalietankere Aktiviteten for kemikalietankerne i form af skibsdage steg 69% i forhold til sidste år, hvilket skyldes købet af NOR- DIC STOCKHOLM og NORDIC HELSINKI samt tilkøbet op til 100% ejerandel af NORDIC OSLO og NORDIC COPEN- HAGEN, der blev købt midt i året 2007 og således har været aktive hele Fragtindtægterne blev USD 17, 0 mio. (USD 10,6 mio.), svarende til en stigning på 60%. Resultat af primær drift (EBIT) for kemikalietankerne blev et underskud på USD 6,9 mio. inkl. nedskrivninger på USD 8,5 mio. I 2007 var resultatet af primær drift (EBIT) et overskud på USD 6,1 mio. inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 3,2 mio. Der henvises endvidere til segmentoplysningerne i note 3. Ophørt aktivitet Der var ingen ophørende segmenter i I 2007 ophørte aktiviteten i multipurpose-segmentet, der blev solgt den 31. maj Der henvises til note 4. Ledelsesberetning 13

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere