Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2

3 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr

4 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade Holstebro CVR-nr.: Hjemstedskommune: Holstebro Hjemmeside: Dattervirksomheder Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd., Singapore, ejerandel 100% Fælleskontrollerede virksomheder Nordic Seaarland Tankers B.V., Holland, ejerandel %, joint venture Bestyrelse Klaus Kjærulff, formand Advokat (H) Sven Rosenmeyer Paulsen, næstformand Jens Fehrn-Christensen Direktør, cand. jur. Mogens Buschard Direktør Jesper Tullin Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktion Administrerende direktør Flemming Krusell Sørensen Direktør Claus Breitenbauch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2

5 Indhold Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal Årets resultat og forventninger til fremtiden Steen Bryde og Nordic Tankers Produkttankere Drifts- og markedsforhold Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold Regnskabsberetning Flådebeskrivelse og pools Risikostyring Corporate Governance Aktionærinformation Koncernoversigt Nordic Tankers A/S 31. dec Bestyrelse og direktion Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse for koncernen og modervirksomheden Balance for koncernen og modervirksomheden Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Flådeoversigt

6 4

7 Ledelsesberetning Til investorerne i Nordic Tankers A/S 2008 blev på mange måder et dramatisk år for Nordic Tankers. Efter en vellykket børsnotering i 2007 blev året efter præget af den internationale finanskrise og den bratte opbremsning i verdensøkonomien. Samtidig gennemlevede selskabet på de indre linjer en kamp om ledelsen, som tiltrak sig mere opmærksomhed end rederidriften. Magtkampen resulterede i, at finansmanden Steen Bryde på den ordinære generalforsamling i april 2008 blev valgt til ny formand for selskabet og fik indsat sin egen bestyrelse. Denne manøvre gav efterfølgende anledning til næsten permanent uro med Nordic Tankers i mediernes fokus. Bekendtskabet med Steen Bryde og hans støtter har desværre også haft negative økonomiske konsekvenser for selskabet. Forløbet omkring Steen Brydes overtagelse af Nordic Tankers og konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet senere i denne årsrapport. På en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 lykkedes det med opbakning fra brede aktionærkredse at få afsat Steen Bryde og hans bestyrelse. I stedet blev indvalgt en ny, professionel bestyrelse med omfattende kompetencer inden for skibsfart og økonomi. Den nye bestyrelse og direktion arbejder meget målrettet på at genoprette Nordic Tankers renommé som et seriøst og dedikeret rederi og på at genskabe tilliden til selskabet blandt aktionærer og samarbejdspartnere. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 fremlægge en ny strategi, der skal skabe størst mulig værdi for selskabets knap aktionærer. Alle alternativer er under vurdering herunder selskabets organisatoriske opbygning og geografiske placering, men det overordnede mål vil fortsat være at sikre Nordic Tankers en betydende position i dansk skibsfart. Bestyrelsen vil desuden arbejde for at opbygge en aktionærstruktur, som kan sikre en stabil og værdiskabende udvikling fremover og forebygge nye, destruktive angreb på selskabet. Resultatet for 2008 er et overskud efter skat på USD 4,6 mio. Resultatet er negativt påvirket af flere forhold. For det første en ekstraordinær nedskrivning på selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendoms- selskab Tower Group, som Steen Brydes bestyrelse anskaffede i juli måned. Derudover har det været nødvendigt at afsætte USD 2,0 mio. til eventuelle krav vedrørende andre dispositioner foretaget af Steen Bryde og hans bestyrelse. Endelig er årsresultatet negativt påvirket af en større skattebetaling samt et svagere driftsresultat i fjerde kvartal end ventet. Salget af selskabets LR1-produkttankskib NORDIC LISBETH har påvirket regnskabet positivt med en gevinst på USD 15,1 mio. efter skat. Bestyrelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, men dog acceptabelt i lyset af det passerede. Nordic Tankers får i første halvdel af 2009 leveret tre nye skibe; et LR1-produkttankskib, som ejes fuldt ud af Nordic Tankers, samt to handysize-produkttankskibe, som ejes sammen med Zacchello Group i Italien. Det vil bringe den samlede flåde op på 10 skibe. Gennemsnitsalderen for selskabets flåde er efter leveringen af de nye skibe 2,6 år, hvilket i sammenligning med andre rederier er en meget lav alder. Netop den unge flåde er et væsentligt aktiv for Nordic Tankers, fordi kunder og samarbejdspartnere i stigende grad stiller krav om en moderne, sikker og miljøvenlig flåde. Nordic Tankers står med andre ord godt rustet til i samarbejde med vores pool-partnere at navigere gennem 2009, der vil blive præget af stor usikkerhed og global økonomisk afmatning. Vi vil gerne takke de mange loyale aktionærer, der tålmodigt bakkede op om selskabet i en vanskelig tid. Der skal lyde en særlig tak til de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47, der stod bag en initiativgruppe, som ihærdigt kæmpede imod Steen Bryde og hans bestyrelses hensigter med selskabet, og som i sidste ende samlede opbakning til valget af den nuværende bestyrelse. På den baggrund ser vi frem til at fortsætte det arbejde, der oprindeligt blev søsat ved selskabets børsnotering. Klaus Kjærulff Bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen Administrerende direktør Ledelsesberetning 5

8 Koncernens hoved- og nøgletal 1/10-31/12 1/10-30/ * 2003/04* Hovedtal t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd t.usd Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Resultat af finansielle poster Årets resultat Årets resultat, modervirksomhedens andel Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Cash Earnings Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Nøgletal Bruttomargin (%)** 58,8% 65,5% 63,2% 68,7% 74,5% 71,5% Overskudsgrad (%)** 44,6% 70,3% 40,7% 68,3% 33,4% 35,6% Soliditet (%) 46,9% 43,3% 30,3% 57,0% 30,3% 42,4% Afkast af investeret kapital (%)** 8,6% 12,5% 10,4% 60,9% 17,3% 44,1% Egenkapitalforrentning (%) 4,0% 25,8% 17,0% 49,8% 8,4% 32,6% Aktiver/egenkapital 2,13 2,31 3,30 1,75 3,30 2,36 Finansiel gearing 0,92 1,15 2,12-0,09-0,14 0,03 Gearing af driftsaktiver 1,94 2,18 3,13 1,02 0,97 1,19 Nettoomsætning/investeret kapital** 0,19 0,18 0,25 0,73 0,24 0,63 Nettoarbejdskapital/nettoomsætning** -1,0% 6,1% 10,1% 4,2% 13,2% 10,4% Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, USD 0,64 3,29 Indre værdi pr. aktie, USD 16,1 15,7 Børskurs pr. aktie, DKK Koncernens hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1. Sammenligningstal for 2004 og 2003/04 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. * Sammenligningstallene for 2004 og 2003/04 for balanceposterne er omregnet fra DKK til USD til USD/DKK-kursen ved årets slutning for det pågældende år, mens den gennemsnitlige USD/DKK-kurs er anvendt ved omregning af resultatopgørelsesposterne samt pengestrømme. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, medmindre andet er angivet. Se definitioner side 70. ** Nøgletallene er beregnet alene for de fortsættende aktiviteter. 6 Ledelsesberetning

9 Årets resultat og forventninger til fremtiden Økonomi Koncernregnskabet for Nordic Tankers omfatter ud over modervirksomheden også dattervirksomhederne Nordic Copenhagen Shipping Co. Pte. Ltd. og Nordic Oslo Shipping Co. Pte. Ltd. samt den fælles kontrollerede virksomhed Nordic Seaarland Tankers B.V. Koncernen fik i 2008 et overskud på USD 4,6 mio. efter skat mod et overskud på USD 21,6 mio. efter skat i Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat og eksklusive salg af skibe på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Rederiets egenkapital var den 31. december 2008 på USD 115,3 mio. mod USD 112,6 mio. ved udgangen af Driften af rederiets skibe indtjente i 2008 USD 3,1 mio. før skat mod forventet USD 4,7 mio. LR1-produkttankeren NORDIC LISBETH blev i juli solgt for ca. USD 70 mio., hvilket er væsentligt over værdien i dagens marked. Salget indbragte en gevinst før skat på USD 18,5 mio. Årets resultat er negativt påvirket af, at rederiet har foretaget nedskrivninger på selskabets kemikalieskibe på i alt USD 8,5 mio. Yderligere har der været et tab på USD 2,9 mio. på en aktiebeholdning i ejendomsselskabet Tower Group. Disse aktier blev i perioden med Steen Bryde som formand for bestyrelsen købt til kurs 115. Ved årsskiftet var kursen faldet til 9. Rederiets nye bestyrelse, som blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009, har endvidere vurderet det som nødvendigt at afsætte USD 2 mio. til eventuelle krav vedrørende kontrakter og aftaler, der er indgået i perioden med Steen Bryde som bestyrelsesformand Omkostningerne er i 2008 steget kraftigt. Personaleomkostninger og eksterne omkostninger er steget fra USD 3,5 mio. i 2007 til USD 6,0 mio. Det skyldes bl.a. højere bestyrelseshonorarer og lønninger samt øgede udgifter til anvendelse af eksterne rådgivere. Samtidig er en stor del af det afsatte beløb til de uafklarede sager fra Bryde-tiden bogført under dette punkt. En nærmere omtale af indtjening og omkostninger vedrørende selskabets skibe findes under afsnittet drifts- og markedsforhold. Forventningerne til 2009 På grund af finanskrisen og den negative udvikling i den globale økonomi er det særdeles vanskeligt at forudse markedssituationen i På den baggrund tegner 2009 til at blive et vanskeligt år, og vi forventer et resultat efter skat på mellem USD 0 og 3 mio. eksklusive eventuelle nedskrivninger på skibe. Resultatforventningerne afspejler den betydelige usikkerhed, der præger shipping-markederne som følge af den globale økonomiske krise. Nordic Tankers får leveret tre nye skibe i perioden april til juli Det drejer sig om et helejet LR1-tankskib og to handysize-produkttankskibe med en ejerandel på 50%. Handysize-skibene ejes sammen med vor partner i Nordic Seaarland Tankers Zacchello Group. Strategi Nordic Tankers er ifølge shipping-terminologien en såkaldt tonnage-provider. Det betyder, at rederiet ejer skibe, men at den kommercielle drift er outsourcet. Selskabet har også valgt at outsource den tekniske drift af skibene samt hovedparten af de administrative funktioner. Denne strategi betyder, at selskabet har en meget lille organisation. Konceptet er udbredt specielt i USA, men i Danmark adskiller Nordic Tankers sig med denne opbygning markant fra øvrige børsnoterede rederier. Derved er der skabt en alternativ mulighed for via børsen at investere i rederidrift. Nordic Tankers ejer i dag fire nyere kemikalietankskibe og har ejerandele i tre handysize-produkttankskibe. Med de tre skibe som leveres i 2009 har rederiets flåde en meget lav gennemsnitsalder på ca. 2,6 år. Outsourcingen af selskabets aktiviteter giver Nordic Tankers A/S den maksimale fleksibilitet til at øge eller mindske rederiets tonnage, når og hvis det vurderes at være økonomisk hensigtsmæssigt. Alle selskabets skibe deltager i markedsledende pools administreret af anerkendte rederier. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet herved har adgang til en stor faglig indsigt, der giver grundlag for at opnå det bedst mulige driftsresultat for skibene. I forbindelse med tiltrædelsen af den nye bestyrelse i Nordic Tankers er der sat en strategiproces i gang. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2009 redegøre for sine planer. I processen vil alle forhold blive vurderet, herunder segmenter, organisation og geografisk placering af selskabets kontorer. Selskabets historie Nordic Tankers er et rederi, som historisk udspringer af kommanditselskabet K/S Difko XLVII (47). Dette selskab blev etableret i 1984 i forbindelse med kontrahering af tre produkttankskibe ved det nu lukkede B&W Skibsværft i København. Skibene blev leveret i løbet af 1986 og 1987 og charteret ud på 15-årige bareboat-kontrakter med købsoptioner for befragterne. I 1991 udnyttede befragterne købsoptionerne på et af skibene. I februar 2000 kunne charterer bag de to tilbageværende tankskibe ikke længere opfylde deres kontraktsforpligtelser på grund af dårlige markedsvilkår. Det medførte, at K/S Difko XLVII (47) overtog charterselskabet Nordic Shipping I/S Ledelsesberetning 7

10 Steen Bryde og Nordic Tankers (nu Nordic Tankers A/S). Der blev i den forbindelse indgået aftaler om kommerciel drift af skibene med A/S Dampskibsselskabet TORM, og skibene kom til at indgå i TORMs LR1- pool. Fra 2000 og fremefter udviklede fragtraterne sig generelt positivt, og Nordic Tankers fik opbygget et finansielt beredskab, som muliggjorde investeringer i yderligere tonnage. Det betød bl.a. køb af kemikalietankskibe, der drives med Eitzen Chemicals A/S som samarbejdspartner. I 2001 blev tonnageskatten indført i Danmark, og K/S Difko XLVII (47) besluttede at lade Nordic Tankers indtræde i ordningen fra og med regnskabsåret 2001/02. I april 2006 etablerede Nordic Tankers et fælles selskab Nordic Seaarland Tankers B.V. sammen med det hollandsk baserede Seaarland Shipping Management B.V., der ejes af den italienske shipping-gruppe Zacchello Group. Selskabet indtrådte i den hollandske tonnageskatteordning. I Nordic Seaarland Tankers B.V. er der investeret i produkttankskibe af handysize-størrelsen. Disse skibe beskæftiges i en pool, der opereres af Maersk Tankers. Som led i forberedelsen til selskabets notering på OMX- Københavns Fondsbørs gennemførte K/S Difko XLVII (47) den 23. maj 2007 en udlodning af aktierne i Nordic Tankers til de daværende ca kommanditister. K/S Difko XLVII (47) blev herefter likvideret primo var i høj grad præget af uroen omkring selskabets ledelse i forbindelse med Steen Brydes midlertidige overtagelse af selskabet. Nedenfor følger en overordnet gennemgang af forløbet. Januar 2008 Steen Bryde taber valg til bestyrelsen Steen Bryde dukkede første gang op i Nordic Tankers-sammenhæng, da han i oktober 2007 meddelte, at han ejede 5,09% af selskabets aktiekapital. Efterfølgende foretog Steen Bryde og personer omkring ham yderligere opkøb, der gjorde, at han kunne stille krav om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 21. januar Formålet var i første omgang at sikre Steen Bryde en plads i bestyrelsen, men efterfølgende blev kravet skærpet til at omfatte udskiftning af hele den siddende bestyrelse. På baggrund af stor opbakning fra mange mindre aktionærer blev den siddende bestyrelse genvalgt. April 2008 Steen Bryde overtager Nordic Tankers Frem mod den ordinære generalforsamling den 23. april 2008 stod det klart, at Steen Bryde havde øget sin aktiepost og stemmeandel i Nordic Tankers betydeligt. Det skete bl.a. gennem optionsaftaler med aktionærer, der blev tilbudt at sælge deres aktier senere til en aftalt overkurs, mod at de inden generalforsamlingen overlod stemmeretten til Steen Bryde. Den siddende bestyrelse undrede sig over, hvorledes det var lykkedes Steen Bryde at få kontakt til disse aktionærer og indgav efterfølgende politianmeldelse mod en af Nordic Tankers tidligere samarbejdspartnere for helt eller delvist at have lækket en aktionærfortegnelse. På generalforsamlingen, der pga. et usædvanligt stort fremmøde fandt sted i Bella Centret, opnåede Steen Bryde flertal, hvilket betød, at den hidtidige bestyrelse, der stod bag børsnoteringen af Nordic Tankers, blev erstattet af en ny bestyrelse med Steen Bryde som formand. Kort tid efter generalforsamlingen fratrådte Flemming Krusell Sørensen som CEO, hvorefter COO, Claus Breitenbauch, blev konstitueret som CEO. August 2008 Ny strategi, herunder afvikling af LR1-segmentet I forbindelse med fremlæggelsen af selskabets halvårsregnskab for 2008 den 27. august oplyste Steen Bryde og den nye bestyrelse, at den fremover kun ville satse på to segmenter inden for shipping, hvilket betød, at LR1-segmentet ville blive afviklet. Kort forinden var LR1-produkttankskibet NORDIC LISBETH blevet solgt. Som et led i den nye strategi, ville bestyrelsen desuden undersøge mulighederne for at investere i andre shipping-aktiviteter og udvikle Nordic Tankers til et asset management-selskab. 8 Ledelsesberetning

11 Oktober 2008 Ny CEO og ekstraordinær generalforsamling Den 13. oktober blev bestyrelsens næstformand siden generalforsamlingen i april, Geir Jansen, udnævnt til ny CEO, mens Claus Breitenbauch fortsatte som COO. Få dage senere indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 31. oktober Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var primært at gennemføre en række vedtægtsændringer, der skulle gøre det muligt for Nordic Tankers at investere i bl.a. ejendomme, alternativ energi og noterede/unoterede værdipapirer samt at flytte selskabets hjemsted fra Holstebro til København. Op til den ekstraordinære generalforsamling dannede de oprindeligt investorvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Difko 47 en initiativgruppe med henblik på at forhindre de foreslåede vedtægtsændringer og vælte Steen Bryde og hans bestyrelse. Gennem dagbladsannoncer, oprettelse af en hjemmeside og indsamling af fuldmagter lykkedes det initiativgruppen med opbakning fra brede aktionærkredse at forhindre en ændring af vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling. December 2008 Krav om ekstraordinær generalforsamling og forslag til ny bestyrelse Med støtte fra investorer med mere end 10% af aktiekapitalen anmodede initiativgruppen den 16. december om indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling med forslag om valg af en ny bestyrelse med tidligere adm. direktør i rederiet TORM, Klaus Kjærulff, i spidsen. Da den siddende bestyrelse ikke overholdt de vedtægtsbestemte frister for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, greb Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ind og indkaldte på selskabets vegne til ekstraordinær generalforsamling den 2. februar Samtidig udpegede styrelsen Kammeradvokaten som dirigent på generalforsamlingen. Januar 2009 Steen Bryde overtager CEO-posten Den 11. januar 2009 meddelte selskabet, at Steen Bryde fratrådte som formand og blev erstattet af Jesper Bo Nielsen. Steen Bryde fortsatte i bestyrelsen. Det tredje bestyrelsesmedlem, Brian Søholt Petersen, blev samtidig udnævnt til økonomichef. Derudover blev der indgået en mægleraftale med to selskaber ejet af Jesper Bo Nielsen. Februar 2009 Steen Bryde m.fl. forlader Nordic Tankers, ny bestyrelse vælges På dagen for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, den 2. februar 2009, trak bestyrelsen sig med øjeblikkelig virkning. Samtidig fratrådte Steen Bryde og Brian Søholt Petersen som hhv. CEO og økonomichef. Tidligere var Steen Bryde og Brian Søholt Petersens fælles selskab Bristen Gruppen erklæret konkurs, ligesom de begge var erklæret personligt konkurs. På den ekstraordinære generalforsamling blev den foreslåede, og nuværende, bestyrelse valgt med Klaus Kjærulff som formand. Efterfølgende blev Flemming Krussel Sørensen konstitueret som CEO, og Claus Breitenbauch genindtrådte i jobbet som COO. Den nye bestyrelse har efterfølgende iværksat en omfattende gennemgang af den tidligere bestyrelses dispositioner. Den 11. februar 2009 besluttede bestyrelsen at anmode Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om at indlede efterforskning af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen, der blev anmeldt for mandatsvig eller forsøg på mandatsvig. De økonomiske konsekvenser af Steen Bryde-sagen er beskrevet andetsteds i årsrapporten. December 2008 Direktion fratræder og bestyrelsesmedlemmer trækker sig Den 22. december blev CEO Geir Jansen og COO Claus Breitenbauch afskediget med øjeblikkeligt varsel på grund af uenighed med bestyrelsen om selskabets drift og fremtidige strategi. Derudover blev det meddelt, at bestyrelsesmedlemmerne Geir Jansen, Mads Roikjer og Mogens Worre Sørensen trak sig fra bestyrelsen, som herefter blot bestod af Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Jesper Bo Nielsen. Ledelsesberetning 9

12 Produkttankere Drifts- og markedsforhold 2008 Kemikalietankere Drifts- og markedsforhold 2008 Produkttankskibene oplevede et relativt svagt første halvår i Det skyldtes bl.a. en varm vinter i både Europa og USA, meget høje priser på bunkers (skibenes brændstof) og store lagre af benzin i USA. Fra sidst i andet kvartal rettede markedet sig imidlertid markant. Det skyldtes bl.a. øget transport på Atlanten af benzin til USA, mere diesel til Europa og en øget import af raffinerede produkter til Vestafrika. Også en reduceret fart som følge af de meget høje bunkerspriser trak kapacitet ud af markedet. I tredje kvartal fortsatte det stærke fragtmarked nu også drevet af arbitragesejlads mellem øst og vest. Et fald i bunkerspriserne fra USD 700 til 550 pr. ton betød en forbedring af den daglige indtjening for en LR1-tanker på USD Et fortsat stort behov for diesel i Europa medførte yderligere, lange transporter fra Fjernøsten. Også importen af raffinerede produkter i Vestafrika gav et løft til længere rejser. Den spirende økonomiske krise påvirkede endnu ikke fragtraterne for de større produkttankskibe negativt. I fjerde kvartal faldt fragtraterne imidlertid jævnt igennem hele kvartalet men fra et meget højt niveau. Den økonomiske krise begyndte også at sætte sine spor med mindre arbitragehandel og voksende lagre og dermed et lavere behov for transport. Markedsforventninger til 2009 Det er vanskeligt at vurdere markedsudviklingen i 2009.Den økonomiske krise påvirker markederne på tværs af alle segmenter, men grundlæggende er det rederiets vurdering, at tankmarkederne vil udvikle sig mindre volatilt og dramatisk, end tilfældet har været for containerskibe og tørlastmarkedet. Et overskud af tonnage i og en på kort sigt svagere efterspørgsel efter transport både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter - forventes at påvirke fragtraterne negativt i Verdens flåde af produkttankskibe antages at toppe i 2009, og da der kun er få nybygninger til levering i 2010 og senere, forventes der bedre balance i udbud og efterspørgsel i 2010 med en styrkelse af fragtraterne til følge. Hertil kommer, at de enkeltskrogede tankskibe vil blive udfaset i det meste af verden. Nye raffinaderier, der bygges langt fra deres endelige markeder, adskillige raffinaderier, der bygges primært til eksport, og et overskud af raffinaderikapacitet vil tilsammen øge behovet for transport på grund af længere transportveje (ton/mile) og øget arbitrage. I 2011 kalkuleres der med et underskud af transportkapacitet, som burde resultere i væsentligt forbedrede fragtrater. Fragtraterne på kemikalietankmarkedet var generelt acceptable de første ni måneder af 2008 om end raterne varierede en del. Laster med vegetabilske olier, ethanol og biobrændsler bidrog som forventet til at beskæftige en stor del af de mange nye kemikalietankskibe. For skibene i City-klassen så det samlede resultat dog anderledes ud. Med en væsentlig del af beskæftigelsen hentet fra sejlads med raffinerede olielaster mindede markedet om det for handysize-tankskibene. Det vil sige et relativt svagt første kvartal, et lidt bedre andet kvartal, et relativt stærkt tredje kvartal og et faldende fjerde kvartal. Med andre ord blev markedet i stigende grad påvirket af den økonomiske krise med mindre arbitrage, voksende lagre og lavere forbrug generelt. Det lavere forbrug slog igennem, uanset om der blev fragtet kemikalier eller raffinerede olieprodukter. Året var endvidere præget af meget høje priser på bunkers og stærkt stigende operationelle omkostninger især lønninger til besætningerne på skibene. Som følge af faldende markedspriser og de pressede markedsforhold har det været nødvendigt at nedskrive værdien af koncernens fire kemikalietankskibe med i alt USD 8,5 mio. Markedsforventninger til 2009 Også for dette marked er det meget vanskeligt at vurdere udviklingen i Et overskud af tonnage i 2009 både inden for kemikalier og raffinerede olieprodukter forventes at påvirke fragtraterne negativt. Også en forventet svagere efterspørgsel efter transport vil på kort sigt trække i negativ retning. Ved udgangen af februar 2009 bestod verdensflåden af kemikalietankskibe med en dødvægt på tons af af i alt 166 skibe med en gennemsnitsalder på kun 3,6 år. Yderligere 97 skibe er i ordre. Med den svagere efterspørgsel forventes der derfor tidligst at være balance i udbud og efterspørgsel i med en styrkelse af fragtraterne i til følge. Den negative tendens specifikt for rederiets tons dødvægt kemikalietankskibe slog allerede igennem i andet halvår af 2008 og afspejles i budgetterne for 2009, hvor der kalkuleres med en lavere indtjening end i de foregående år. På længere sigt ventes skibene i tons dødvægtklassen at nyde godt af en forventet stor udfasning i 2010 af mange enkeltskrogede skibe på tons dødvægt. Hertil kommer forventet nye laster som følge af reklassificeringen af IMO-laster. 10 Ledelsesberetning

13 Ledelsesberetning 11

14 12 Ledelsesberetning

15 Regnskabsberetning Årets resultat og egenkapital tal i ( ) = 2007 Årets resultat efter skat blev et overskud på USD 4,6 mio. (USD 21,6 mio.) inklusive avancer fra salg af skibe. Før skat blev overskuddet USD 8,2 mio. (USD 24,3 mio.). Overskuddet svarer til de seneste forventninger til resultat efter skat på USD 4-5 mio. som udmeldt den 11. marts Nettoomsætningen blev USD 45,3 mio. mod ventet ca. USD 46 mio. I årsrapporten for 2007 forventede rederiet et resultat efter skat på USD 6 mio. for 2008 og en nettoomsætning på USD mio. Fortjenesten ved salg af skibe (NORDIC LISBETH) blev USD 18,5 mio. før skat. I 2007 var fortjenesten på salg af skibe (inkl. ophørende aktiviteter) USD 18,3 mio. før skat. Årets resultat er negativt påvirket af flere forhold. For det første en nedskrivning af værdien af selskabets kemikalietankskibe på USD 8,5 mio. på grund af forværrede markedsforhold som følge af den globale økonomiske krise. Dernæst har det været nødvendigt at udgiftsføre et tab på USD 2,9 mio. på en aktiepost i det børsnoterede ejendomsselskab Tower Group, som den tidligere bestyrelse med Steen Bryde som formand anskaffede i juli. Derudover er der afsat USD 2,0 mio. til imødegåelse af eventuelle krav vedrørende andre dispositioner fortaget af den tidligere bestyrelse. Egenkapitalen udgjorde USD 115,3 mio. (USD 112,6 mio.), svarende til en stigning på 2,5%. Stigningen i egenkapitalen sammensatte sig som følger: Egenkapitalens udvikling i mio. USD. Egenkapital pr. 1. januar ,6 Årets resultat 4,6 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter vedr. sikring af fremtidige pengestrømme -2,5 Overført til resultatopgørelsen vedr. sikring af pengestrømme 0,6 Egenkapital pr. 31. december ,3 Koncernens skibe er optaget i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes regnskabsmæssige værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang, der er indikation af værdifald ud over, hvad der udtrykkes i de årlige afskrivninger, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. I det sidste kvartal af 2008 og de første måneder af 2009 har der været stærke indikationer af værdifald. På denne baggrund er der foretaget nedskrivning af selskabets kemikalietankskibe for i alt USD 8,5 mio. Der er ikke konstateret nedskrivningsbehov for andre af koncernens skibe. Forudsætningerne for de foretagne beregninger af genindvindingsværdier fremgår af note 13. Øvrige regnskabsmæssige vurderinger og skøn er beskrevet i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Omsætning Omsætningen, i form af fragtindtægter, steg med USD 6,2 mio. til USD 45,3 mio. (fortsættende og ophørende aktiviteter), en stigning på 16%, hvilket primært skyldes større tonnage. Fragtraterne er steget for LR1-produkttankere og faldet for handysize-tankere og kemikalietankere. Omsætningsmæssigt opvejer disse fald og stigninger stort set hinanden. Fortsættende aktiviteter LR1-produktankere Aktiviteten for LR1-produkttankerne i form af skibsdage var 41% lavere i 2008 end i Fragtindtægterne er faldet med USD 4,5 mio., hvilket hovedsagelig skyldes salget af NORDIC HANNE. Resultat af primær drift (EBIT) for LR1-produkttankerne blev et overskud på USD 24,1 mio. (USD 16,3 mio.) inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 18,5 mio. (USD 10,2 mio.) Ultimo 2008 er alle LR1-produkttankerne solgt, men den nye ledelse har besluttet, at aktiviteten opretholdes med LR1- produkttankeren NORDIC ANNE, som bliver leveret i april Handysize-tankere Aktiviteten for handysize-tankerne i form af skibsdage steg i % i forhold til Fragtindtægterne blev USD 18,2 mio. (USD 11,8 mio.), svarende til en stigning på 54%. Resultat af primær drift (EBIT) for handysize-tankerne blev et overskud på USD 5,9 mio. (USD 4,5 mio.). Kemikalietankere Aktiviteten for kemikalietankerne i form af skibsdage steg 69% i forhold til sidste år, hvilket skyldes købet af NOR- DIC STOCKHOLM og NORDIC HELSINKI samt tilkøbet op til 100% ejerandel af NORDIC OSLO og NORDIC COPEN- HAGEN, der blev købt midt i året 2007 og således har været aktive hele Fragtindtægterne blev USD 17, 0 mio. (USD 10,6 mio.), svarende til en stigning på 60%. Resultat af primær drift (EBIT) for kemikalietankerne blev et underskud på USD 6,9 mio. inkl. nedskrivninger på USD 8,5 mio. I 2007 var resultatet af primær drift (EBIT) et overskud på USD 6,1 mio. inkl. fortjeneste på salg af skibe på USD 3,2 mio. Der henvises endvidere til segmentoplysningerne i note 3. Ophørt aktivitet Der var ingen ophørende segmenter i I 2007 ophørte aktiviteten i multipurpose-segmentet, der blev solgt den 31. maj Der henvises til note 4. Ledelsesberetning 13

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009 NORDIC NYT 6 April 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Nordic Tankers nye bestyrelsesformand vurderer, at Nordic Tankers står godt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere