Grafer og grafalgoritmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafer og grafalgoritmer"

Transkript

1 Algoritmer og Datastrukturer/Datalogi C Forelæsning 15/ Henning Christiansen Grafer og grafalgoritmer Hvad mener vi med en graf? NEJ! Graf: En matematisk abstraktion over ting som er logisk forbundet med hinanden Dagens program: Terminologi og anvendelser Repræsentationer af grafer Algoritme til korteste vej Algoritme til korteste vej med vægte (=omkostninger) Kort om netværksplanlægning o Princippet o Skitser af algoritmer, topologisk sortering, kritisk vej m.v.

2 Grafer, terminologi og baggrund Udspringer af matematisk disciplin Grafteori Leonard Euler 1736: De 7 broer i Königsberg (nu Kaliningrad) Er det muligt at gå en tur, så man passerer alle broer, men ikke mere end én gang? Svaret er nej... beviset baseret på abstraktion = grafer: (Interesserede kan finde bevis på nettet eller i en bog på biblioteket) Grafteori: Stort og spændende område, mange spændende sætninger og anvendelser!

3 Terminologi: En graf består af knuder (vertices); en eller anden (abstrakt mængde) {1,2,3,4} kanter (edges), en binær relation over knuder. {(1,2), (2,3), (2,2),...} Forskellige typer grafer: Ikke-orienteret graf: Kanter uden retning, dvs. (1,2) (2,1) Orienteret graf: Kanter har retning, dvs. (1,2) (2,1), dvs. Pile Vi taler om ind-kanter og ud-kanter for given knude Vægtet graf (typisk orienteret, men også ikke-orienteret): Hver kant har en vægt ( pris omkostning...) Tætte og tynde grafer: Tæt: Alle kan se alle, dvs. antal kanter O(antal-knuder 2 ) Tynd: Hver knude har lille antal kanter til/fra dvs. antal kanter O(antal-knuder) Eksempel 2D-strukturer uden krydsende kanter

4 Fænomener i grafer: En vej (path) fra K1 til Kn: En sekvens af kanter (K1,K2),(K2,K3),...,(Kn-1,Kn). En kreds/cyklus (cycle): En vej fra K til K. Klassifikation af grafer: Acyklisk: ingen kredse Sammenhængende: For vilkårlige knuder K1, K2, altid vej fra K1 til K2 eller omvendt Skov: Aldrig mere end én vej mellem to knuder Træ: en sammenhængende skov :) o NB: et træ har altid én top-knude (burde hedde dets rod, men nu er det altså etableret)

5 Anvendelser Infrastruktur/forsyningslinjer Knuder = Byer/Forbrugere-Producenter /Computere-Servere-Printere Kanter = Veje/Lastbilsruter/Togstrækninger/Vandrør /el-ledninger/datanetforbindelser Interessante spørgsmål: Er grafen sammenhængende (ellers øer) Billigste vej mellem to knuder Billigste vej som involverer givet punktmængde Sammenhængsgrad et mål for forsyningssikkerhed: hvor mange forskellige veje mellem to vilkårlige punkter Rejseplanlægning: Knuder = stationer/stoppesteder/adresser Kanter = trafikforbindelser; pris = rejsetid Ekstra komplikation: Køreplan => ventetid Planlægning af projekter: Knuder = Produkter (=aktivitet afsluttet) Kanter = Hvilke ting forudsætter hvilke andre Hvor lang tid tager aktivitet X? Programstrukturer: Kaldegrafer: Hvilke metoder kalder hvilke? Fejlsøgning, optimering på compiletime UML: Hvilke klasser benytter hvilke og hvordan (f.eks. nedarver fra, indeholder objekter fra,...) Vedligeholdelse af programmer...

6 Repræsentation af grafer Matrice: bool [ 5][ 5] graf Lister: For hver knude, en liste over dens ud-kanter 0: [1, [3, null]] 1: [2, null] 2: null 3: [2, null] 4: [4, null] Eksempel på listerepræsentation af vægtede grafer:

7 Hvordan var det nu med java.util.linkedlist Constructors LinkedList() Constructs an empty list. boolean add(object o) Appends the specified element to the end of this list. Object Object getfirst() Returns the first element in this list. getlast() Returns the last element in this list. int indexof(object o) Returns the index in this list of the first occurrence of the specified element, or -1 if the List does not contain this element. int lastindexof(object o) Returns the index in this list of the last occurrence of the specified element, or -1 if the list does not contain this element. ListIterator Object listiterator(int index) Returns a list-iterator of the elements in this list (in proper sequence), starting at the specified position in the list. remove(int index) Removes the element at the specified position in this list. boolean remove(object o) Removes the first occurrence of the specified element in this list. Object Osv. osv. removefirst() Removes and returns the first element from this list. Object removelast() Removes and returns the last element from this list.

8 Repræsentation med lister benytte i lærebogen (her renset for diverse ekstrainformation og fejlcheck ved indlæsning) Attributter har her tekstlige navne som benyttes ved indlæs og udskriv class Edge // start vertex given by position in list (below) {public Vertex dest; // Second vertex in Edge public double cost; // Edge cost public Edge( Vertex d, double c ) {dest = d; cost = c;}} class Vertex { public String name; // Vertex name public List adj; // Adjacent vertices //liste over ud-kanter public Vertex(String nm){name=nm;adj=new LinkedList( );}} public class Graph {private Map vertexmap = new HashMap( ); // String to Vertex private Vertex getvertex( String vertexname ) {Vertex v = (Vertex) vertexmap.get( vertexname ); if(v==null) {v=new Vertex(vertexName); vertexmap.put(vertexname,v);} return v;} public void addedge( String sourcename, String destname, double cost) {Vertex v=getvertex(sourcename); Vertex w=getvertex(destname); v.adj.add( new Edge( w, cost ) );}

9 public static void main( String [ ] args ) {Graph g = new Graph( ); FileReader fin = new FileReader( args[0] ); //file name BufferedReader graphfile = new BufferedReader( fin ); // Read the edges and insert String line; while( ( line = graphfile.readline( ) )!= null ) {StringTokenizer st = new StringTokenizer( line ); String source = st.nexttoken( ); String dest = st.nexttoken( ); int cost = Integer.parseInt( st.nexttoken( ) ); g.addedge( source, dest, cost );}; System.out.println( "File read..." ); System.out.println( g.vertexmap.size( ) + " vertices" );... }

10 Korteste vej mellem to knuder beregner korteste veje fra startknude til alle andre knuder a la princippet i dynamisk programmering; vi har måske brug for at gå via andre knuder Version 1: Orienterede grafer uden vægte; vejlængde = antal kanter. Datastruktur: hver knude tilføjes hjælpevariable: double dist; //hidtil bedst fundne afstand fra start; init=infinity Vertex previous; // Previous vertex on shortest path; init=null Metode clearall, som initialiserer alle hjælpevariable i graf global kø q over knuder som skal besøges. Princip i algoritme: Givet knude kalde start. Først besøges start; Så besøges alle knuder i afstand 1 fra start dvs. alle som kan nås via én kant fra start Dernæst alle knuder i afstand 2 fra start; dvs. alle som kan nås via én kant fra dem i forrige skridt, dog ikke dem som allerede har været besøgt! osv.

11

12 Implementation i Java public void unweighted( String startname ) { clearall( ); Vertex start = (Vertex) vertexmap.get( startname ); LinkedList q = new LinkedList( ); q.addlast( start ); start.dist = 0; while(!q.isempty( ) ) { Vertex v = (Vertex) q.removefirst( ); for( Iterator itr = v.adj.iterator( ); itr.hasnext( ); ) { Edge e = (Edge) itr.next( ); Vertex w = e.dest; if( w.dist == INFINITY ) { w.dist = v.dist + 1; w.prev = v; q.addlast( w );}}}} Sluttilstand: Alle knuder med påskrevet afstand fra start. Incl. dem som ikke kan nås fra start: INFINITY

13 Korteste vej med vægte, Dijkstras algoritme Princip, som før men ekstra komplikation i og med ikke nok med besøgt/ikke besøgt vægt for knude kan tælles ned flere gange Vi skelner mellem færdigbehandlede knuder ( visited ) ufærdige naboer til færdigbehandlede knuder ( unseen ) For at generalisere algoritmen fra før bruger vi en prioritetskø, som indeholder den sidste slags. Alle knuder tildeles fra start afstand fra startknude = uendelig. Abstrakt algoritme: indsæt start-knude med afstand=0 i kø; while( der-er-flere-kø ) { lad v = knuden i køen med mindst afstand... v fjernes fra køen; for alle v s naboer w, som ikke allerede er færdigbehandlede, { hvis v.afstand + længde(v--> w) < w.afstand så { w.afstand= v.afstand + længde(v--> w); sæt w i kø (hvis den ikke allerede er der; } notér v som færdigbehandlet }}

14 Hvorfor virker den? Lad os formulere et matematisk induktionsbevis over antal gennemløb af while-løkken: Hypotesen: Afstand for alle færdigbehandlede er korrekt, og Afstand for ufærdige nabo w = lgd. af korteste vej i delgraf som udover w kun indeholder færdigbehandlede. Induktionsstart, lad os vælge når startknuden er færdigbehandlet: c1 c1 start 0 c2 c2 c4 c3 c3 OK! c4 Antag nu at algoritmen har kørt korrekt op til skridt k: v Skridt k+1: Lad v være hvid knude med mindst vægt: v s naboers vægte justeres (måske) v forfremmes til færdigbehandlet

15 1. Redegøre for at v s afstand D er den mindst mulige. Men kan der være en anden vej fra start til v, som er billigere? Per induktionshypotese del 2, kan der ikke være en anden vej grå->grå->...->grå->v. Ergo må en sådan vej P være af formen... -> hvid -> grå. Kald denne hvide v1 og dens noterede afstand D1. Udfra valget af v må vi have D1 D. Kan længden af P = D1 + noget-positivt så være mindre end D?? Nej vel? Modstrid! 2. Redegøre for at de nye afstande for v s naboer er korteste vej i delgrafen bestående af de grå nu udvidet med v. Hvis en sådan nabo w får talt sin vægt ned, så er det netop fordi ny vej via v er kortere end tidligere grå->grå->...->grå-> w. Q.E.D.

16 Bogens algoritme i Java: Prioritetskøen implementeres lidt snusket med BinaryHeap... (NB: ikke i Javas std. pakker) BinaryHeap er en datastruktur, med underligt navn, hvis indmad vi ikke kender men som implementerer metoderne insert(comparable x) Comparable deletemin( ) hvor Min er bestemt ved objekternes compareto. Problem ved denne BinaryHeap: Objekternes rækkefølge bestemmes på indsættelsestidspunktet. Dvs. hvis objekt ændres undervejs, så det påvirker resultat af compareto, opfører deletemin sig ikke korrekt!!! Teknik (læs: hæsligt bøjet søm): I algoritmen ændres knudernes afstand altid nedad Vi vælger altid knude med mindst afstand Når knude er valgt, sættes den scratch felt = 1 (init=0). Hvis en knude med scratch =1 fremkommer ved deletemin, ignoreres den. Følgende Path objekter indsættes i BinaryHeap en_ class Path implements Comparable { public Vertex dest; // w public double cost; // d(w) public Path( Vertex d, double c ) {dest = d; cost = c;} public int compareto( Object rhs ) { double othercost = ((Path)rhs).cost; return cost < othercost? -1 : cost > othercost? 1 : 0;}}

17 Dijkstras algoritme for korteste vej i vægtede grafer ved brug af BinaryHeap : public void dijkstra( String startname ) { PriorityQueue pq = new BinaryHeap( ); Vertex start = (Vertex) vertexmap.get( startname ); clearall( ); pq.insert( new Path( start, 0 ) ); start.dist = 0; int nodesseen = 0; while(!pq.isempty( ) && nodesseen < vertexmap.size( ) ) {Path vrec = (Path) pq.deletemin( ); Vertex v = vrec.dest; if( v.scratch!= 0 ) continue; // already processed v v.scratch = 1; nodesseen++; for( Iterator itr = v.adj.iterator( ); itr.hasnext( ); ) { Edge e = (Edge) itr.next( ); Vertex w = e.dest; double cvw = e.cost; if( w.dist > v.dist + cvw ) { w.dist = v.dist +cvw; w.prev = v; pq.insert( new Path( w, w.dist ) );}}}}

18 Acykliske grafer Typisk anvendelse: Planlægning : tagspær 1: lægter 2: tagsten 3: rejsegilde A --> B: A forudsætter B Acykliske grafer nemmere at programmere om: man kommer aldrig tilbage til samme sted! Eksempel: Topologisk sortering at ordne knuderne i en graf i rækkefølge, så afhængigheder er overholdt. tagspærene skal på før lægterne hvorvidt du sætter vinduer i før eller efter tagstenene er ligegyldigt Algoritme som udskriver knuderne i topologisk sorteret rækkefølge G = vor graf; while(flere-knuder-tilbage) { find knude V med nul indgående kanter; //findes fordi G acyklisk udskriv V; fjern v og alle dens udgående kanter fra G; }

19 Bogens algoritme i Java (udsnit af fig ) (fig blander top.sort. med en kortestevej algoritme) Princip: hver knudes scratch benyttes som tæller for antal ind-kanter der bruges en kø til at holde de knuder som på givet tidspunkt har 0 ind-kanter LinkedList q = new LinkedList( ); // Compute the indegrees Collection vertexset = vertexmap.values( ); for( Iterator vsitr = vertexset.iterator( ); vsitr.hasnext( ); { Vertex v = (Vertex) vsitr.next( ); for( Iterator witr = v.adj.iterator( ); witr.hasnext( ); ) ( (Edge) witr.next( ) ).dest.scratch++;} // Enqueue vertices INITIALLY of indegree zero for( Iterator vsitr = vertexset.iterator( ); vsitr.hasnext( ); ) { Vertex v = (Vertex) vsitr.next( ); if( v.scratch == 0 ) {q.addlast( v ); UDSKRIV v; } ; // Loop: Remove 0-nodes from queue and count down in-degrees while(!q.isempty( )) { Vertex v = (Vertex) q.removefirst( ); for( Iterator itr = v.adj.iterator( ); itr.hasnext( ); ) { Edge e = (Edge) itr.next( ); Vertex w = e.dest; if( --w.scratch == 0 ) {q.addlast( w );; UDSKRIV v; }}}

20 Eksempel fra bogen

21 Korteste vej for acykliske grafer Tricket: Knuderne besøges i rækkefølge svarende til topologisk sortering Dvs. når en knude besøges, er alle dens forgængere besøgt (og med garanti ikke ændrer sin korteste vej) Algoritmen for topologisk sortering med 4 ekstra linjer i stedet for udskrift: LinkedList q = new LinkedList( ); // Compute the indegrees Collection vertexset = vertexmap.values( ); for( Iterator vsitr = vertexset.iterator( ); vsitr.hasnext( ); { Vertex v = (Vertex) vsitr.next( ); for( Iterator witr = v.adj.iterator( ); witr.hasnext( ); ) ( (Edge) witr.next( ) ).dest.scratch++;} // Enqueue vertices INITIALLY of indegree zero for( Iterator vsitr = vertexset.iterator( ); vsitr.hasnext( ); ) { Vertex v = (Vertex) vsitr.next( ); if( v.scratch == 0 ) q.addlast( v ) ; // Loop: Remove 0-nodes from queue and count down in-degrees while(!q.isempty( )) { Vertex v = (Vertex) q.removefirst( ); for( Iterator itr = v.adj.iterator( ); itr.hasnext( ); ) { Edge e = (Edge) itr.next( ); Vertex w = e.dest; if( --w.scratch == 0 ) q.addlast( w ); if( v.dist == INFINITY ) continue; // on island ; avoid overflow if( w.dist > v.dist + cvw ) { w.dist = v.dist + cvw; w.prev = v;}}}

22 Skitse af netværksplanlægning Udgangspunkt: En aktivitetsgraf Knuder: Aktivitet m. forventet tidsforbrug Kanter: Forudsætningsforhold Obs: Omkostninger på knuder passer ikke ind i vores hidtidige model. I stedet: En begivenhedsgraf: Knuder: aktivitet-start, aktivitet-slut Kanter. Forudsætningsforhold, Aktivitet m. tidsforbrug Hvor lang tid tager projektet hvis arbejdet planlægges optimalt? Kritiske vej = længste vej fra start til slut

23 Algoritmer a la korteste vej kan tilpasses længste vej for hver aktivitet, tidligst mulige slutpunkt Yderligere algoritmer til: Senest mulige starttidspunkt Tidligts mulige sluttidspunkt Hvor meget der kan slækkes Yderligere forfining af modellen med ressourcer: Aktivitet A kræver 1 gravko m. fører, 1 rendegraver m. fører Aktivitet E kræver 1 rendegraver m. fører, 1 bobcat, 5 gartnere, 3 river, 2 skovle Vi har ialt følgende ressourcer: 1 gravko, 2 rendegraver, 1 byggekran,... Alt dette kan behandles med algoritmer små forbedringer = store penge heuristikker til at behandle usikkerheder, robusthed for forudset og uforudsete ændringer

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ).

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Lokalisering af mobile robotter

Lokalisering af mobile robotter Christian Jon Veng Jensen Mikkel Peter Sidoroff Gryning Lokalisering af mobile robotter Navigation i en korridor Bachelor thesis, June 2009 Lokalisering af mobile robotter, Navigation i en korridor Rapporten

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere