Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af mikrobølgeovnen...4 Ovnrum, tilbehør... 4 Betjeningsområde...5 Medfølgende tilbehør....6 Ekstra tilbehør...6 Miljøbeskyttelse...7 Råd om sikkerhed og advarsler...8 Funktionsbeskrivelse...24 Hvordan fungerer mikrobølgerne? Effektbeskrivelse...25 Hvordan udnyttes mikrobølgerne?...25 Mikrobølgeovnens opvarmningsformer...25 Mikrobølger Solo Grillstegning...25 Kombinationen Mikrobølger med Grill...25 Automatikprogrammer...25 Valg af service til mikrobølgeovn Materiale og form Servicetest...29 Låg til afdækning af maden Inden mikrobølgeovnen tages i brug...31 Visning af klokkeslæt...32 Klokkeslæt indstilles...32 Klokkeslæt korrigeres...32 Klokkeslæt frakobles...32 Natsænkning...32 Betjening Døren åbnes...33 Service stilles ind i ovnrummet...33 Drejetallerken...33 Døren lukkes...33 Tilberedningen startes...33 "door"-melding...34 Tilberedningen afbrydes / Tilberedningen fortsættes Indkodninger ændres...35 En tilberedningsproces slettes...35 Når tilberedningen er slut

3 Indholdsfortegnelse Varmholdningsautomatik...35 Quick-start (programmerbar) Lås...36 Minutur...37 Minuturet korrigeres...37 Minutur plus tilberedning...37 Betjening - Grillstegning...38 Gourmetplade Råd om anvendelse Eksempler på anvendelse...41 Opskrifter...41 Betjening - Automatikprogrammer Optøningsautomatik Tilberedningsautomatik...46 Opskrifter - Automatikprogrammer...48 Eget program gemmes (Memory) Ovnens indstillinger ændres...56 Opvarmning...58 Tilberedning...59 Optøning / Optøning og opvarmning eller tilberedning...60 Henkogning...61 Eksempler på anvendelse...62 Oplysninger til testinstitutter...63 Rengøring og vedligeholdelse...64 Kabinet, ovnrum, dørens indvendige side Mikrobølgeovnens front...65 Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør...66 Småfejl udbedres...67 Service / garanti...69 Eltilslutning...72 Opstilling...73 Adresser

4 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Ovnrum, tilbehør a Dør b Lås c Kvartsgrill d Betjeningsområde e Drejetallerken f Grillrist g Gourmet-plade h Låg i Kogepind 4

5 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Betjeningsområde j Digitalt ur k Funktionsvælger til valg af mikrobølgeeffekt, grill og kombinationsprogrammer l Drejeknap til indkodning af tid og vægt m Taster til automatikprogrammer n Tast til indstilling af klokkeslæt m o Tast til minutur l p Memory til programmer med 1-3 programtrin q Stop / Slet r Start / Plus et minut / Quick-start (programmerbar) c s Døråbner a 5

6 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Medfølgende tilbehør Grillrist Grillristen er velegnet til alle opvarmningsformer med og uden mikrobølger, men ikke til Mikrobølger Solo. For at undgå at grillristen bliver i mikrobølgeovnen under funktionen Mikrobølger Solo, bør den ikke opbevares i ovnrummet. Gourmetplade Gourmetpladen er en rund grillplade med slip let-belægning, som kan anvendes til hurtig tilberedning af snacks samt forskellige småretter, der ønskes sprøde. Låg til afdækning af maden Låget er kun egnet til tilberedning med funktionen Mikrobølger Solo. Låget fremskynder opvarmningsprocessen og forhindrer bl.a. udtørring af maden og tilsmudsning af ovnrummet. Kogepind Kogepinden skal altid stilles i beholderen, når der skal opvarmes en væske. Den sørger for, at væsken koger ensartet. Ekstra tilbehør Glasfad På grund af glasfadets materiale er det velegnet til alle opvarmningsformer. Det er temperaturbestandigt og velegnet til mikrobølger. Hvis man griller direkte på risten, bør man stille glasfadet ind under risten til opsamling af fedt. Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Denne mikrobølgeovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden mikrobølgeovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på mikrobølgeovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Mikrobølgeovnen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende mikrobølgeovnen til optøning, opvarmning, tilberedning, grillstegning og henkogning af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis antændelige materialer tørres i mikrobølgeovnen, fordamper fugtigheden i materialerne, hvilket kan forårsage udtørring og selvantænding af disse. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring og tørring af antændelige materialer. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene mikrobølgeovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af mikrobølgeovnen, medmindre de holdes under konstant opsyn. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde mikrobølgeovnen uden opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen. Lad dem aldrig lege med mikrobølgeovnen. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. ~ Fare for forbrænding! Børns hud er mere modtagelig for høje temperaturer end voksnes. Ved grillstegning med og uden mikrobølger bliver ovnrummet, grillvarmelegemet og døren meget varm! Sørg for, at børn ikke rører ved mikrobølgeovnen, mens den er i brug. Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget mikrobølgeovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor mikrobølgeovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget mikrobølgeovn i brug! ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis mikrobølgeovnen er defekt, kan der trænge mikrobølger ud, hvilket kan medføre fare for brugeren. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet. dørhængslerne er løse. der er synlige huller eller ridser på kabinettet, døren eller ovnrummets vægge. ~ Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på mikrobølgeovnen. Åbn aldrig mikrobølgeovnens kabinet. ~ De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på mikrobølgeovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på mikrobølgeovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af mikrobølgeovnen. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning er til stede for at udelukke skader, der kan opstå på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Lad i tvivlstilfælde installationen kontrollere af en fagmand. ~ Mikrobølgeovnen må ikke opstilles for tæt på skabe. For at sikre uhindret ventilation skal der være en afstand på 5 cm hele vejen rundt om ovnen; foroven skal afstanden dog være 19,5 cm. ~ Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren! Reparationer bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af mikrobølgeovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Ved reparation eller rengøring og vedligeholdelse skal mikrobølgeovnen være afbrudt fra elnettet. Mikrobølgeovnen er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Sikringen er slået fra/skruet ud. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Hvis mikrobølgeovnen er indbygget bag en køkkenlåge, skal denne være åben, når mikrobølgeovnen anvendes. Luk ikke køkkenlågen, mens mikrobølgeovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige mikrobølgeovnen og indbygningsskabet. Luk først køkkenlågen, når mikrobølgeovnen er helt afkølet. ~ Kun mikrobølgeovne, der er indbygget i forbindelse med en liftlåge: Klap aldrig liftlågen ned, når mikrobølgeovnen er i brug. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). Den daglige brug,fare for forbrænding! Mikrobølgeovnen bliver varm ved grillstegning med og uden mikrobølger. Man kan brænde sig på ovnrummet, grillvarmelegemet, maden, tilbehøret og døren. Anvend grillhandsker, når varm mad stilles ind eller tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. ~ Sørg altid for, at maden opvarmes tilstrækkeligt. Den nødvendige opvarmningstid afhænger af mange faktorer, som f.eks. udgangstemperatur, mængde, madens art og konsistens og ændringer i opskrifter. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer (ü 70 C) og tilstrækkelig lang tilberedningstid (ü 10 min.). Hvis man ikke er sikker på, at maden er opvarmet tilstrækkeligt, bør der vælges en længere opvarmningstid. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Det er vigtigt, at temperaturen i maden fordeles ensartet, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller rør i maden, så den opvarmes ensartet, og overhold de angivne hvileperioder ved opvarmning, optøning og tilberedning. I hvileperioden fordeles temperaturen ensartet i maden. ~ Vær opmærksom på, at tiderne til tilberedning, opvarmning og optøning i mikrobølgeovn ofte er betydeligt kortere end på kogeplader eller i almindelig ovn. For lange tilberedningstider fører til udtørring og eventuelt til selvantændelse af maden. Brandfare! Der kan desuden være brandfare ved tørring af brød, blomster og urter. Tør ikke disse ting i mikrobølgeovnen! ~ Puder med fyld af korn, kirsebærsten eller gel og lignende ting må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan antændes, også efter at de er taget ud af mikrobølgeovnen. Brandfare! ~ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengøring og desinfektion af brugsgenstande. Der kan opstå høje temperaturer, og der er fare for forbrænding, når genstandene tages ud. Brandfare! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen kan beskadiges, hvis den startes uden mad eller med for meget mad i ovnen. Anvend ikke mikrobølgeovnen til forvarmning af service eller tørring af urter og lignende ting. ~ Start kun mikrobølgeovnen, når der er mad eller bruningsfad i. Drejetallerkenen skal altid være i ovnen. ~ I lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere eller flasker. På sutteflasker fjernes låget og sutten. ~ Når maden opvarmes, dannes varmen direkte i madvarerne, og servicet forbliver koldere. Servicet opvarmes kun af varmen fra maden. Kontroller, om maden har den rigtige temperatur, når den tages ud af ovnen. Regn ikke med temperaturen på fadet/skålen! Vær især opmærksom på dette, når det drejer sig om babymad!. Babymad skal efter opvarmning omrøres eller rystes godt. Kontroller, at den ikke er for varm! 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Kogepinden gør, at væsken i beholderen koger ensartet, hvorved der i tide dannes bobler. Ved kogning og især efteropvarmning af væsker med mikrobølgefunktion kan det forekomme, at kogepunktet er nået, uden at de typiske bobler ses, hvis der ikke anvendes kogepind. Væsken koger ikke ensartet. Dette kan medføre, at der pludselig dannes bobler og dermed en eksplosionsagtig overkogning, når beholderen tages ud af mikrobølgeovnen eller ved en evt. rystelse. Risiko for forbrænding! Dannelsen af bobler kan være så kraftig, at døren kan springe op. Risiko for kvæstelser og beskadigelser! 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis maden udvikler røg under tilberedning, skal døren holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer. Stop processen ved at slukke mikrobølgeovnen, og træk stikket ud. Døren må først åbnes, når røgen er forsvundet. ~ Olie og fedt kan antændes ved overopvarmning. Hold altid øje med mikrobølgeovnen ved arbejde med olie og fedt. Anvend den ikke til friturestegning. Sluk aldrig olie- og fedtbrande med vand. Sluk mikrobølgeovnen, og kvæl flammerne ved at holde døren lukket. ~ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte mikrobølgeovn. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af rum. ~ Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkoholen fordamper ved høje temperaturer og kan antændes på varme flader. Anvend ikke alkohol i ufortyndet tilstand. Brandfare! 18

19 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend aldrig mikrobølgeovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Der dannes overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. ~ Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, kan udtørre, og den udtrængende fugtighed kan føre til korrosion i mikrobølgeovnen. Desuden kan betjeningspanelet, bordpladen og de tilstødende skabe blive beskadiget. Tildæk derfor maden. ~ Hvis der kommer mad og drikke indeholdende kogesalt på ovnrummets stålvægge, skal det straks fjernes grundigt for at undgå korrosion. ~ Ovnrummet er varmt efter brug. Fare for forbrænding! Rengør ovnrummet og tilbehøret, så snart det er afkølet. Det besværliggør rengøringen og gør den i ekstreme tilfælde umulig, hvis man venter for længe. Kraftige tilsmudsninger kan beskadige mikrobølgeovnen og endda forårsage farlige situationer. Brandfare! Se anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 19

20 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet plastservice kan blive beskadiget og beskadige mikrobølgeovnen. Anvend ikke metalbeholdere, alufolie, bestik, service med metalbelægning, blyholdige krystalglas, skåle med rillet kant, ikke-temperaturbestandigt plastservice, træservice, metalclips, plast- og papirclips med indlagt metaltråd eller plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg (se afsnittet Valg af service til mikrobølgeovn). Hvis disse genstande anvendes, kan de blive beskadiget, eller der kan være risiko for brand. ~ Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt under Valg af service til mikrobølgeovn / Plastservice. Mikrobølgeovnen bør altid holdes under opsyn ved tilberedning af mad i engangsservice af plast, papir eller andet brændbart materiale. 20

21 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Opvarm aldrig mad i termoposer, f.eks.poser til grillede kyllinger. En sådan emballage består bl.a. af en tynd alufolie, som reflekterer mikrobølgerne. Mikrobølgerne kan opvarme papiret så meget, at det brænder. ~ Hvis udslået æg opvarmes i mikrobølgeovnen, kan æggeblommen eksplodere efter tilberedningen. Stik derfor hul i æggeblommen flere steder inden tilberedningen. ~ Hvis æg med skal opvarmes i mikrobølgeovnen, eksploderer de, også efter de er taget ud af ovnrummet. Tilbered kun æg med skal i specialservice. Opvarm ikke hårdkogte æg i mikrobølgeovnen. ~ Hvis mad med fast skind eller skal, f.eks. tomater, pølser, pillekartofler, auberginer opvarmes i mikrobølgeovnen, kan de eksplodere. Prik dem derfor forinden flere steder, så dampen kan trænge ud. 21

22 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Service med hule greb og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Der kan opstå et tryk, der kan føre til et eksplosionsagtigt brud. Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Anvend ikke denne form for service til tilberedningen. ~ Kviksølvs- eller væskestandstermometre er uegnet til høje temperaturer og går nemt i stykker. Sluk mikrobølgeovnen, når madens temperatur skal måles. Anvend et egnet specialtermometer til måling af madens temperatur. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af mikrobølgeovnen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Flader i rustfrit stål: ~ Overfladen er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. Tilbehør ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 22

23 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den medfølgende rist og gourmetpladen er specielt afstemt efter mikrobølgernes bølgelængde og kan dermed anvendes ved grillstegning med og uden mikrobølgefunktion. De må imidlertid ikke anvendes samtidigt, da gourmetpladen ellers vil blive beskadiget. Stil altid gourmetpladen direkte på drejetallerkenen. ~ Gourmetpladen bliver meget varm. Tag derfor kun fat i pladen med grillhandsker. Anvend en temperaturbestandig bordskåner til frastilling. Risten bliver meget varm ved grillstegning (med og uden mikrobølgefunktion). Risiko for forbrænding! ~ Låget og gourmetpladen må ikke anvendes samtidigt, da låget ellers vil blive for varmt. Ekstra tilbehør ~ Det varme glasfad kan revne, hvis det stilles på en kold flade, f.eks. en bordplade af granit og fliser. Brug derfor en bordskåner. 23

24 Funktionsbeskrivelse Hvordan fungerer mikrobølgerne? I mikrobølgeovnen findes en magnetron. Den omdanner den elektriske strøm til mikrobølger. Disse bølger fordeles ensartet i ovnrummet og reflekteres af ovnens metalvægge. På den måde når mikrobølgerne ind i maden fra alle sider. Når drejetallerkenen tilkobles, opnås en optimal fordeling af mikrobølgerne. For at mikrobølgerne skal kunne nå maden, skal de kunne trænge igennem servicet. Velegnet er porcelæn, glas, pap, plast, men ikke fade af metal eller fade med metalholdige dekorationer. Metallet reflekterer mikrobølgerne, og der kan opstå gnister. Mikrobølgerne kan ikke absorberes. Mikrobølgerne trænger direkte gennem det egnede service og ind i maden. Da næringsmidler består af mange små molekyler, sættes disse molekyler - især alle vandmolekyler - i kraftige svingninger - ca. 2,5 milliarder gange pr. sekund. Herved opstår varme. Den udvikles først på ydersiden af maden og vandrer derefter ind mod midten. Jo mere vandholdig maden er, desto hurtigere bliver den opvarmet eller tilberedt. Varmen opstår altså direkte i maden. Derfor kan maden almindeligvis tilberedes uden eller med kun lidt væske eller fedtstof. sker optøning, opvarmning og tilberedning hurtigere end i en almindelig ovn. bevares næringsstoffer som vitaminer og mineraler i større udstrækning. ændres madens naturlige farve næsten ikke, ligesom maden bibeholder smagen. Dannelsen af mikrobølger standser, så snart processen afbrydes, eller døren åbnes. Når mikrobølgeovnen er i funktion, vil døren forhindre, at der trænger mikrobølger ud, hvis den er lukket og ubeskadiget. 24

25 Effektbeskrivelse Hvordan udnyttes mikrobølgerne? Med mikrobølgeovnen kan maden optøs, opvarmes eller tilberedes på kort tid. Mikrobølgeovnen kan benyttes til følgende: Optøning, opvarmning eller tilberedning af mad ved at indkode en mikrobølgeeffekt og tid. Optøning og efterfølgende opvarmning eller tilberedning af dybfrosne færdigretter. Derudover kan mikrobølgeovnen anvendes til f.eks. hævning af dej, til at smelte chokolade og smør, til at opløse husblas og til at henkoge små mængder frugt, grøntsager og kød. Mikrobølgeovnens opvarmningsformer Mikrobølger Solo Denne opvarmningsform egner sig til optøning, opvarmning og tilberedning. Grillstegning Grillstegning er ideel til flade kødstykker, f.eks. steaks eller pølser. Kombinationen Mikrobølger med Grill Ideel til opvarmning af madvarer, der skal have en let brunet overflade, samt til tilberedning af kød, der skal brunes. Mikrobølgerne steger, grillen bruner. Automatikprogrammer Der kan vælges mellem følgende automatikprogrammer: fem optøningsprogrammer (N: Ad 1 til Ad 5), fire programmer til tilberedning af frosne madvarer (N : AC 1 til AC 4), og otte programmer til tilberedning af friske madvarer ( : AC 1 til AC 8). Programmerne er vægtafhængige, dvs. madvarernes vægt skal indkodes. Madvarernes vægt kan enten vises i gram (g) eller i pund (lb) (se Mikrobølgeovnens indstillinger ændres). 25

26 Valg af service til mikrobølgeovn Mikrobølger reflekteres af metal. Materiale og form Det anvendte services materiale og form påvirker opvarmnings- og tilberedningstiderne. Runde og ovale, flade fade er velegnede. Maden får i disse en mere ensartet opvarmning end i f.eks. kantede skåle. Service med hule håndtag og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet, da der på grund af trykket kan opstå et eksplosionsagtigt brud. Risiko for kvæstelser! Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Metal trænger igennem glas, porcelæn, plast, pap. Metalbeholdere, alufolie og bestik samt service med metaldekoration (guldkant, koboltblå) er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Metallet reflekterer mikrobølgerne og forhindrer dermed tilberedningsprocessen. Anvend ikke plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg. absorberes af maden.,brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet service kan blive beskadiget og beskadiger mikrobølgeovnen. 26

27 Valg af service til mikrobølgeovn Undtagelser: Færdigretter i alubakker kan optøs og opvarmes i mikrobølgeovnen. Vigtigt: Låget skal tages af forinden, og bakken skal stå mindst 2 cm fra ovnvæggene. Opvarmning af maden sker kun oppefra. Hvis maden tages ud af bakken og lægges i en skål, der er beregnet til mikrobølgeovn, vil opvarmningen generelt ske mere ensartet. Ved brug af alubakker kan der opstå knitren og gnister, og de bør derfor ikke stilles på risten. Alufolie i stykker Til uregelmæssige kødstykker, f.eks. fjerkræ, opnås en ensartet optøning, opvarmning og tilberedning, hvis de fladere dele tildækkes med små stykker alufolie de sidste minutter. Folien skal være mindst 2 cm fra ovnvæggene. Den må ikke berøre væggene! Metalspid og -klemmer kan anvendes, hvis kødstykkerne er meget større end metaldelen. Glas Ildfast glas og glaskeramik er særligt velegnet. Krystalglas, der for det meste indeholder bly, kan sprænges i mikrobølgeovnen. Det er derfor uegnet. Porcelæn Porcelænsservice er velegnet. Porcelænet må dog ikke være dekoreret med metalholdig glasur, f.eks. guldkant, og håndtag må ikke have hulrum. Stentøj På dekoreret stentøj skal dekoreringen ligge under glasuren. Stentøj kan blive meget varmt. Glasurer, farver Nogle glasurer og farver indeholder metalliske stoffer. Derfor egner sådant service sig ikke til mikrobølger. Træ Træfade er ikke egnede. Vandet i træet fordamper under tilberedningsprocessen. Derved tørrer træet ud, og der opstår revner. 27

28 Valg af service til mikrobølgeovn Plastservice Plastservice må kun anvendes til processer med opvarmningsformen Mikrobølger Solo. Plastservice skal være varmebestandigt og kunne tåle temperaturer på mindst 110 C. Ellers slår det sig, og plasten kan gå i forbindelse med maden. Der findes specielt plastservice beregnet til mikrobølgeovn. Plastservice af melamin er uegnet; det optager energi og bliver derved varmt. Man bør derfor ved køb undersøge, hvilket materiale plastservicet består af. Service af styropor kan anvendes til kortvarig opvarmning af mad. Engangsservice Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt i afsnittet Plastservice. Der bør altid holdes opsyn med ovnen, hvis der tilberedes mad i engangsservice af plast, papir eller andet brandfarligt materiale. Af miljøhensyn bør man undlade at anvende engangsservice. Koge- og stegeposer kan anvendes til opvarmning og tilberedning, hvis der forinden prikkes huller i posen. Dampen kan da trænge ud, så posen ikke sprænges på grund af forøget tryk. Derudover findes der specielle damptilberedningsposer, som der ikke skal stikkes hul i. Se venligst vejledningen på emballagen. Brug ikke metalclips eller plast- og papirclips med indlagt metaltråd. Risiko for brand! 28

29 Servicetest Hvis man ikke er sikker på, at en servicedel kan tåle mikrobølger, kan det kontrolleres på følgende måde: ^ Anbring den tomme servicedel midt i ovnrummet. ^ Luk døren. ^ Stil drejeknappen til mikrobølgeeffekt på 900 W. ^ Indkod 30 sekunder med tidsvælgeren. ^ Tryk på Start. Hvis der under testen høres knitrende lyde efterfulgt af gnister, skal der straks slukkes for ovnen (tryk på Stop/C to gange)! Service, der giver denne reaktion, er uegnet til mikrobølger. Spørg i tvivlstilfælde producenten eller sælgeren, om servicet er egnet til brug i mikrobølgeovn. Valg af service til mikrobølgeovn Med denne test kan man ikke kontrollere, om hulrum i håndtag o.l. udluftes tilstrækkeligt. 29

30 Valg af service til mikrobølgeovn Låg til afdækning af maden forhindrer kraftig damp, især ved langvarig opvarmning. fremskynder opvarmningsprocessen. forhindrer udtørring af maden. forhindrer, at ovnrummet bliver snavset.,i lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere, som f.eks. glas med babymad. Åbn beholderen forinden. På sutteflasker fjernes låget og sutten. Brug ikke låget, hvis maden er paneret. maden skal have en sprød overflade, f.eks. toast. gourmetpladen anvendes.,låget må kun anvendes ved funktionen Mikrobølger Solo. Maden bør derfor altid tildækkes med det medfølgende mikrobølgeegnede låg. I stedet for låget kan der også anvendes gennemsigtig folie beregnet til mikrobølgeovn. Almindelig husholdningsfolie kan misdannes og gå i forbindelse med maden på grund af varmen. Det kan tåle temperaturer op til 110 C. Låget må derfor kun anvendes i mikrobølgeovnen og kun til funktionen Mikrobølger Solo uden gourmetplade. Ved højere temperaturer kan materialet blive misdannet og gå i forbindelse med maden. Låget må ikke slutte helt tæt. Hvis servicet har en lille diameter, er der risiko for, at vanddampen ikke kan trænge ud gennem åbningerne i siden af låget. Låget kan blive for varmt og smelte. 30

31 Inden mikrobølgeovnen tages i brug Lad mikrobølgeovnen stå i stuetemperatur i to timer efter transport, inden den tilsluttes. I løbet af denne tid sker der en temperaturudligning mellem mikrobølgeovnen og stuetemperaturen. Dette er vigtigt for elektronikkens funktion.,risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet, dørhængslerne er løse, der er synlige huller eller ridser på kabinet, dør eller væggene i ovnrummet. I sådanne tilfælde kan der trænge mikrobølger ud af ovnen, hvilket kan bringe brugeren i fare. ^ Rengør ovnrummet og tilbehøret med en blød svamp og varmt vand. ^ Fjern al emballagen ved udpakningen, også kabinettets beskyttelsesfolie. ^ Klæb den medfølgende kortfattede brugsanvisning ind her, så den ikke dækker for nogen ventilationsåbninger. Afdækningen foran mikrobølgeventilationsåbningen og folien på indersiden af døren må ikke fjernes. ^ Kontroller, om mikrobølgeovnen er beskadiget. 31

32 Visning af klokkeslæt Klokkeslæt indstilles ^ Tilslut mikrobølgeovnen til nettet. I displayet blinker 12:00 og symbolet m, indtil det aktuelle klokkeslæt indstilles. Indtil da fortsætter tiden fra 12:00, da uret starter, når mikrobølgeovnen tilsluttes. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Symbolet m blinker, og de aktuelle minutter lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid minutterne med tidsvælgeren. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte, eller vent i nogle sekunder. Klokkeslæt frakobles ^ Hold tasten m inde, indtil displayet slukker. Klokkeslættet vises igen i displayet, hvis tasten m holdes inde. ^ Drej tidsvælgeren for at indstille timen. ^ Tryk på tasten m. ^ Drej herefter tidsvælgeren for at indstille minutterne. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Den indstillede tid overtages. Kolonet mellem timer og minutter blinker. Klokkeslæt korrigeres ^ Tryk på m. I displayet blinker symbolet m, og den aktuelle time lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid timerne med tidsvælgeren. Natsænkning Mikrobølgeovnen kan indstilles, så uret automatisk slukkes hver nat fra kl. 23 til kl. 4. Aktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises ON. Mikrobølgeovnen kan stadig anvendes. Deaktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises OFF. 32

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto Sundhedsugen uge 17, 2013 Maden er planlagt ud fra de 8 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Økologisk GEDEKØD fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Et naturligt liv Det omkring 700 år gamle gods, Stenalt, ligger ved Ørsted på Norddjursland. Hele bedriften blev omlagt til økologi i 1998. Gederne på Stenalt

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD God mad med svinekød - ganske enkelt FORORD DANSKE SLAGTERIER udgiver her en ny udgave af opslagsværket Udskæring og tilberedning af svinekød med fotos af de optimale

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere