Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af mikrobølgeovnen...4 Ovnrum, tilbehør... 4 Betjeningsområde...5 Medfølgende tilbehør....6 Ekstra tilbehør...6 Miljøbeskyttelse...7 Råd om sikkerhed og advarsler...8 Funktionsbeskrivelse...24 Hvordan fungerer mikrobølgerne? Effektbeskrivelse...25 Hvordan udnyttes mikrobølgerne?...25 Mikrobølgeovnens opvarmningsformer...25 Mikrobølger Solo Grillstegning...25 Kombinationen Mikrobølger med Grill...25 Automatikprogrammer...25 Valg af service til mikrobølgeovn Materiale og form Servicetest...29 Låg til afdækning af maden Inden mikrobølgeovnen tages i brug...31 Visning af klokkeslæt...32 Klokkeslæt indstilles...32 Klokkeslæt korrigeres...32 Klokkeslæt frakobles...32 Natsænkning...32 Betjening Døren åbnes...33 Service stilles ind i ovnrummet...33 Drejetallerken...33 Døren lukkes...33 Tilberedningen startes...33 "door"-melding...34 Tilberedningen afbrydes / Tilberedningen fortsættes Indkodninger ændres...35 En tilberedningsproces slettes...35 Når tilberedningen er slut

3 Indholdsfortegnelse Varmholdningsautomatik...35 Quick-start (programmerbar) Lås...36 Minutur...37 Minuturet korrigeres...37 Minutur plus tilberedning...37 Betjening - Grillstegning...38 Gourmetplade Råd om anvendelse Eksempler på anvendelse...41 Opskrifter...41 Betjening - Automatikprogrammer Optøningsautomatik Tilberedningsautomatik...46 Opskrifter - Automatikprogrammer...48 Eget program gemmes (Memory) Ovnens indstillinger ændres...56 Opvarmning...58 Tilberedning...59 Optøning / Optøning og opvarmning eller tilberedning...60 Henkogning...61 Eksempler på anvendelse...62 Oplysninger til testinstitutter...63 Rengøring og vedligeholdelse...64 Kabinet, ovnrum, dørens indvendige side Mikrobølgeovnens front...65 Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør...66 Småfejl udbedres...67 Service / garanti...69 Eltilslutning...72 Opstilling...73 Adresser

4 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Ovnrum, tilbehør a Dør b Lås c Kvartsgrill d Betjeningsområde e Drejetallerken f Grillrist g Gourmet-plade h Låg i Kogepind 4

5 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Betjeningsområde j Digitalt ur k Funktionsvælger til valg af mikrobølgeeffekt, grill og kombinationsprogrammer l Drejeknap til indkodning af tid og vægt m Taster til automatikprogrammer n Tast til indstilling af klokkeslæt m o Tast til minutur l p Memory til programmer med 1-3 programtrin q Stop / Slet r Start / Plus et minut / Quick-start (programmerbar) c s Døråbner a 5

6 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Medfølgende tilbehør Grillrist Grillristen er velegnet til alle opvarmningsformer med og uden mikrobølger, men ikke til Mikrobølger Solo. For at undgå at grillristen bliver i mikrobølgeovnen under funktionen Mikrobølger Solo, bør den ikke opbevares i ovnrummet. Gourmetplade Gourmetpladen er en rund grillplade med slip let-belægning, som kan anvendes til hurtig tilberedning af snacks samt forskellige småretter, der ønskes sprøde. Låg til afdækning af maden Låget er kun egnet til tilberedning med funktionen Mikrobølger Solo. Låget fremskynder opvarmningsprocessen og forhindrer bl.a. udtørring af maden og tilsmudsning af ovnrummet. Kogepind Kogepinden skal altid stilles i beholderen, når der skal opvarmes en væske. Den sørger for, at væsken koger ensartet. Ekstra tilbehør Glasfad På grund af glasfadets materiale er det velegnet til alle opvarmningsformer. Det er temperaturbestandigt og velegnet til mikrobølger. Hvis man griller direkte på risten, bør man stille glasfadet ind under risten til opsamling af fedt. Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Denne mikrobølgeovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden mikrobølgeovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på mikrobølgeovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Mikrobølgeovnen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende mikrobølgeovnen til optøning, opvarmning, tilberedning, grillstegning og henkogning af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis antændelige materialer tørres i mikrobølgeovnen, fordamper fugtigheden i materialerne, hvilket kan forårsage udtørring og selvantænding af disse. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring og tørring af antændelige materialer. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene mikrobølgeovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af mikrobølgeovnen, medmindre de holdes under konstant opsyn. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde mikrobølgeovnen uden opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen. Lad dem aldrig lege med mikrobølgeovnen. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. ~ Fare for forbrænding! Børns hud er mere modtagelig for høje temperaturer end voksnes. Ved grillstegning med og uden mikrobølger bliver ovnrummet, grillvarmelegemet og døren meget varm! Sørg for, at børn ikke rører ved mikrobølgeovnen, mens den er i brug. Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget mikrobølgeovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor mikrobølgeovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget mikrobølgeovn i brug! ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis mikrobølgeovnen er defekt, kan der trænge mikrobølger ud, hvilket kan medføre fare for brugeren. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet. dørhængslerne er løse. der er synlige huller eller ridser på kabinettet, døren eller ovnrummets vægge. ~ Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på mikrobølgeovnen. Åbn aldrig mikrobølgeovnens kabinet. ~ De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på mikrobølgeovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på mikrobølgeovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af mikrobølgeovnen. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning er til stede for at udelukke skader, der kan opstå på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Lad i tvivlstilfælde installationen kontrollere af en fagmand. ~ Mikrobølgeovnen må ikke opstilles for tæt på skabe. For at sikre uhindret ventilation skal der være en afstand på 5 cm hele vejen rundt om ovnen; foroven skal afstanden dog være 19,5 cm. ~ Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren! Reparationer bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af mikrobølgeovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Ved reparation eller rengøring og vedligeholdelse skal mikrobølgeovnen være afbrudt fra elnettet. Mikrobølgeovnen er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Sikringen er slået fra/skruet ud. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Hvis mikrobølgeovnen er indbygget bag en køkkenlåge, skal denne være åben, når mikrobølgeovnen anvendes. Luk ikke køkkenlågen, mens mikrobølgeovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige mikrobølgeovnen og indbygningsskabet. Luk først køkkenlågen, når mikrobølgeovnen er helt afkølet. ~ Kun mikrobølgeovne, der er indbygget i forbindelse med en liftlåge: Klap aldrig liftlågen ned, når mikrobølgeovnen er i brug. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). Den daglige brug,fare for forbrænding! Mikrobølgeovnen bliver varm ved grillstegning med og uden mikrobølger. Man kan brænde sig på ovnrummet, grillvarmelegemet, maden, tilbehøret og døren. Anvend grillhandsker, når varm mad stilles ind eller tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. ~ Sørg altid for, at maden opvarmes tilstrækkeligt. Den nødvendige opvarmningstid afhænger af mange faktorer, som f.eks. udgangstemperatur, mængde, madens art og konsistens og ændringer i opskrifter. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer (ü 70 C) og tilstrækkelig lang tilberedningstid (ü 10 min.). Hvis man ikke er sikker på, at maden er opvarmet tilstrækkeligt, bør der vælges en længere opvarmningstid. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Det er vigtigt, at temperaturen i maden fordeles ensartet, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller rør i maden, så den opvarmes ensartet, og overhold de angivne hvileperioder ved opvarmning, optøning og tilberedning. I hvileperioden fordeles temperaturen ensartet i maden. ~ Vær opmærksom på, at tiderne til tilberedning, opvarmning og optøning i mikrobølgeovn ofte er betydeligt kortere end på kogeplader eller i almindelig ovn. For lange tilberedningstider fører til udtørring og eventuelt til selvantændelse af maden. Brandfare! Der kan desuden være brandfare ved tørring af brød, blomster og urter. Tør ikke disse ting i mikrobølgeovnen! ~ Puder med fyld af korn, kirsebærsten eller gel og lignende ting må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan antændes, også efter at de er taget ud af mikrobølgeovnen. Brandfare! ~ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengøring og desinfektion af brugsgenstande. Der kan opstå høje temperaturer, og der er fare for forbrænding, når genstandene tages ud. Brandfare! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen kan beskadiges, hvis den startes uden mad eller med for meget mad i ovnen. Anvend ikke mikrobølgeovnen til forvarmning af service eller tørring af urter og lignende ting. ~ Start kun mikrobølgeovnen, når der er mad eller bruningsfad i. Drejetallerkenen skal altid være i ovnen. ~ I lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere eller flasker. På sutteflasker fjernes låget og sutten. ~ Når maden opvarmes, dannes varmen direkte i madvarerne, og servicet forbliver koldere. Servicet opvarmes kun af varmen fra maden. Kontroller, om maden har den rigtige temperatur, når den tages ud af ovnen. Regn ikke med temperaturen på fadet/skålen! Vær især opmærksom på dette, når det drejer sig om babymad!. Babymad skal efter opvarmning omrøres eller rystes godt. Kontroller, at den ikke er for varm! 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Kogepinden gør, at væsken i beholderen koger ensartet, hvorved der i tide dannes bobler. Ved kogning og især efteropvarmning af væsker med mikrobølgefunktion kan det forekomme, at kogepunktet er nået, uden at de typiske bobler ses, hvis der ikke anvendes kogepind. Væsken koger ikke ensartet. Dette kan medføre, at der pludselig dannes bobler og dermed en eksplosionsagtig overkogning, når beholderen tages ud af mikrobølgeovnen eller ved en evt. rystelse. Risiko for forbrænding! Dannelsen af bobler kan være så kraftig, at døren kan springe op. Risiko for kvæstelser og beskadigelser! 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis maden udvikler røg under tilberedning, skal døren holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer. Stop processen ved at slukke mikrobølgeovnen, og træk stikket ud. Døren må først åbnes, når røgen er forsvundet. ~ Olie og fedt kan antændes ved overopvarmning. Hold altid øje med mikrobølgeovnen ved arbejde med olie og fedt. Anvend den ikke til friturestegning. Sluk aldrig olie- og fedtbrande med vand. Sluk mikrobølgeovnen, og kvæl flammerne ved at holde døren lukket. ~ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte mikrobølgeovn. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af rum. ~ Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkoholen fordamper ved høje temperaturer og kan antændes på varme flader. Anvend ikke alkohol i ufortyndet tilstand. Brandfare! 18

19 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend aldrig mikrobølgeovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Der dannes overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. ~ Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, kan udtørre, og den udtrængende fugtighed kan føre til korrosion i mikrobølgeovnen. Desuden kan betjeningspanelet, bordpladen og de tilstødende skabe blive beskadiget. Tildæk derfor maden. ~ Hvis der kommer mad og drikke indeholdende kogesalt på ovnrummets stålvægge, skal det straks fjernes grundigt for at undgå korrosion. ~ Ovnrummet er varmt efter brug. Fare for forbrænding! Rengør ovnrummet og tilbehøret, så snart det er afkølet. Det besværliggør rengøringen og gør den i ekstreme tilfælde umulig, hvis man venter for længe. Kraftige tilsmudsninger kan beskadige mikrobølgeovnen og endda forårsage farlige situationer. Brandfare! Se anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 19

20 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet plastservice kan blive beskadiget og beskadige mikrobølgeovnen. Anvend ikke metalbeholdere, alufolie, bestik, service med metalbelægning, blyholdige krystalglas, skåle med rillet kant, ikke-temperaturbestandigt plastservice, træservice, metalclips, plast- og papirclips med indlagt metaltråd eller plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg (se afsnittet Valg af service til mikrobølgeovn). Hvis disse genstande anvendes, kan de blive beskadiget, eller der kan være risiko for brand. ~ Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt under Valg af service til mikrobølgeovn / Plastservice. Mikrobølgeovnen bør altid holdes under opsyn ved tilberedning af mad i engangsservice af plast, papir eller andet brændbart materiale. 20

21 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Opvarm aldrig mad i termoposer, f.eks.poser til grillede kyllinger. En sådan emballage består bl.a. af en tynd alufolie, som reflekterer mikrobølgerne. Mikrobølgerne kan opvarme papiret så meget, at det brænder. ~ Hvis udslået æg opvarmes i mikrobølgeovnen, kan æggeblommen eksplodere efter tilberedningen. Stik derfor hul i æggeblommen flere steder inden tilberedningen. ~ Hvis æg med skal opvarmes i mikrobølgeovnen, eksploderer de, også efter de er taget ud af ovnrummet. Tilbered kun æg med skal i specialservice. Opvarm ikke hårdkogte æg i mikrobølgeovnen. ~ Hvis mad med fast skind eller skal, f.eks. tomater, pølser, pillekartofler, auberginer opvarmes i mikrobølgeovnen, kan de eksplodere. Prik dem derfor forinden flere steder, så dampen kan trænge ud. 21

22 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Service med hule greb og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Der kan opstå et tryk, der kan føre til et eksplosionsagtigt brud. Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Anvend ikke denne form for service til tilberedningen. ~ Kviksølvs- eller væskestandstermometre er uegnet til høje temperaturer og går nemt i stykker. Sluk mikrobølgeovnen, når madens temperatur skal måles. Anvend et egnet specialtermometer til måling af madens temperatur. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af mikrobølgeovnen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Flader i rustfrit stål: ~ Overfladen er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. Tilbehør ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 22

23 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den medfølgende rist og gourmetpladen er specielt afstemt efter mikrobølgernes bølgelængde og kan dermed anvendes ved grillstegning med og uden mikrobølgefunktion. De må imidlertid ikke anvendes samtidigt, da gourmetpladen ellers vil blive beskadiget. Stil altid gourmetpladen direkte på drejetallerkenen. ~ Gourmetpladen bliver meget varm. Tag derfor kun fat i pladen med grillhandsker. Anvend en temperaturbestandig bordskåner til frastilling. Risten bliver meget varm ved grillstegning (med og uden mikrobølgefunktion). Risiko for forbrænding! ~ Låget og gourmetpladen må ikke anvendes samtidigt, da låget ellers vil blive for varmt. Ekstra tilbehør ~ Det varme glasfad kan revne, hvis det stilles på en kold flade, f.eks. en bordplade af granit og fliser. Brug derfor en bordskåner. 23

24 Funktionsbeskrivelse Hvordan fungerer mikrobølgerne? I mikrobølgeovnen findes en magnetron. Den omdanner den elektriske strøm til mikrobølger. Disse bølger fordeles ensartet i ovnrummet og reflekteres af ovnens metalvægge. På den måde når mikrobølgerne ind i maden fra alle sider. Når drejetallerkenen tilkobles, opnås en optimal fordeling af mikrobølgerne. For at mikrobølgerne skal kunne nå maden, skal de kunne trænge igennem servicet. Velegnet er porcelæn, glas, pap, plast, men ikke fade af metal eller fade med metalholdige dekorationer. Metallet reflekterer mikrobølgerne, og der kan opstå gnister. Mikrobølgerne kan ikke absorberes. Mikrobølgerne trænger direkte gennem det egnede service og ind i maden. Da næringsmidler består af mange små molekyler, sættes disse molekyler - især alle vandmolekyler - i kraftige svingninger - ca. 2,5 milliarder gange pr. sekund. Herved opstår varme. Den udvikles først på ydersiden af maden og vandrer derefter ind mod midten. Jo mere vandholdig maden er, desto hurtigere bliver den opvarmet eller tilberedt. Varmen opstår altså direkte i maden. Derfor kan maden almindeligvis tilberedes uden eller med kun lidt væske eller fedtstof. sker optøning, opvarmning og tilberedning hurtigere end i en almindelig ovn. bevares næringsstoffer som vitaminer og mineraler i større udstrækning. ændres madens naturlige farve næsten ikke, ligesom maden bibeholder smagen. Dannelsen af mikrobølger standser, så snart processen afbrydes, eller døren åbnes. Når mikrobølgeovnen er i funktion, vil døren forhindre, at der trænger mikrobølger ud, hvis den er lukket og ubeskadiget. 24

25 Effektbeskrivelse Hvordan udnyttes mikrobølgerne? Med mikrobølgeovnen kan maden optøs, opvarmes eller tilberedes på kort tid. Mikrobølgeovnen kan benyttes til følgende: Optøning, opvarmning eller tilberedning af mad ved at indkode en mikrobølgeeffekt og tid. Optøning og efterfølgende opvarmning eller tilberedning af dybfrosne færdigretter. Derudover kan mikrobølgeovnen anvendes til f.eks. hævning af dej, til at smelte chokolade og smør, til at opløse husblas og til at henkoge små mængder frugt, grøntsager og kød. Mikrobølgeovnens opvarmningsformer Mikrobølger Solo Denne opvarmningsform egner sig til optøning, opvarmning og tilberedning. Grillstegning Grillstegning er ideel til flade kødstykker, f.eks. steaks eller pølser. Kombinationen Mikrobølger med Grill Ideel til opvarmning af madvarer, der skal have en let brunet overflade, samt til tilberedning af kød, der skal brunes. Mikrobølgerne steger, grillen bruner. Automatikprogrammer Der kan vælges mellem følgende automatikprogrammer: fem optøningsprogrammer (N: Ad 1 til Ad 5), fire programmer til tilberedning af frosne madvarer (N : AC 1 til AC 4), og otte programmer til tilberedning af friske madvarer ( : AC 1 til AC 8). Programmerne er vægtafhængige, dvs. madvarernes vægt skal indkodes. Madvarernes vægt kan enten vises i gram (g) eller i pund (lb) (se Mikrobølgeovnens indstillinger ændres). 25

26 Valg af service til mikrobølgeovn Mikrobølger reflekteres af metal. Materiale og form Det anvendte services materiale og form påvirker opvarmnings- og tilberedningstiderne. Runde og ovale, flade fade er velegnede. Maden får i disse en mere ensartet opvarmning end i f.eks. kantede skåle. Service med hule håndtag og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet, da der på grund af trykket kan opstå et eksplosionsagtigt brud. Risiko for kvæstelser! Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Metal trænger igennem glas, porcelæn, plast, pap. Metalbeholdere, alufolie og bestik samt service med metaldekoration (guldkant, koboltblå) er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Metallet reflekterer mikrobølgerne og forhindrer dermed tilberedningsprocessen. Anvend ikke plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg. absorberes af maden.,brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet service kan blive beskadiget og beskadiger mikrobølgeovnen. 26

27 Valg af service til mikrobølgeovn Undtagelser: Færdigretter i alubakker kan optøs og opvarmes i mikrobølgeovnen. Vigtigt: Låget skal tages af forinden, og bakken skal stå mindst 2 cm fra ovnvæggene. Opvarmning af maden sker kun oppefra. Hvis maden tages ud af bakken og lægges i en skål, der er beregnet til mikrobølgeovn, vil opvarmningen generelt ske mere ensartet. Ved brug af alubakker kan der opstå knitren og gnister, og de bør derfor ikke stilles på risten. Alufolie i stykker Til uregelmæssige kødstykker, f.eks. fjerkræ, opnås en ensartet optøning, opvarmning og tilberedning, hvis de fladere dele tildækkes med små stykker alufolie de sidste minutter. Folien skal være mindst 2 cm fra ovnvæggene. Den må ikke berøre væggene! Metalspid og -klemmer kan anvendes, hvis kødstykkerne er meget større end metaldelen. Glas Ildfast glas og glaskeramik er særligt velegnet. Krystalglas, der for det meste indeholder bly, kan sprænges i mikrobølgeovnen. Det er derfor uegnet. Porcelæn Porcelænsservice er velegnet. Porcelænet må dog ikke være dekoreret med metalholdig glasur, f.eks. guldkant, og håndtag må ikke have hulrum. Stentøj På dekoreret stentøj skal dekoreringen ligge under glasuren. Stentøj kan blive meget varmt. Glasurer, farver Nogle glasurer og farver indeholder metalliske stoffer. Derfor egner sådant service sig ikke til mikrobølger. Træ Træfade er ikke egnede. Vandet i træet fordamper under tilberedningsprocessen. Derved tørrer træet ud, og der opstår revner. 27

28 Valg af service til mikrobølgeovn Plastservice Plastservice må kun anvendes til processer med opvarmningsformen Mikrobølger Solo. Plastservice skal være varmebestandigt og kunne tåle temperaturer på mindst 110 C. Ellers slår det sig, og plasten kan gå i forbindelse med maden. Der findes specielt plastservice beregnet til mikrobølgeovn. Plastservice af melamin er uegnet; det optager energi og bliver derved varmt. Man bør derfor ved køb undersøge, hvilket materiale plastservicet består af. Service af styropor kan anvendes til kortvarig opvarmning af mad. Engangsservice Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt i afsnittet Plastservice. Der bør altid holdes opsyn med ovnen, hvis der tilberedes mad i engangsservice af plast, papir eller andet brandfarligt materiale. Af miljøhensyn bør man undlade at anvende engangsservice. Koge- og stegeposer kan anvendes til opvarmning og tilberedning, hvis der forinden prikkes huller i posen. Dampen kan da trænge ud, så posen ikke sprænges på grund af forøget tryk. Derudover findes der specielle damptilberedningsposer, som der ikke skal stikkes hul i. Se venligst vejledningen på emballagen. Brug ikke metalclips eller plast- og papirclips med indlagt metaltråd. Risiko for brand! 28

29 Servicetest Hvis man ikke er sikker på, at en servicedel kan tåle mikrobølger, kan det kontrolleres på følgende måde: ^ Anbring den tomme servicedel midt i ovnrummet. ^ Luk døren. ^ Stil drejeknappen til mikrobølgeeffekt på 900 W. ^ Indkod 30 sekunder med tidsvælgeren. ^ Tryk på Start. Hvis der under testen høres knitrende lyde efterfulgt af gnister, skal der straks slukkes for ovnen (tryk på Stop/C to gange)! Service, der giver denne reaktion, er uegnet til mikrobølger. Spørg i tvivlstilfælde producenten eller sælgeren, om servicet er egnet til brug i mikrobølgeovn. Valg af service til mikrobølgeovn Med denne test kan man ikke kontrollere, om hulrum i håndtag o.l. udluftes tilstrækkeligt. 29

30 Valg af service til mikrobølgeovn Låg til afdækning af maden forhindrer kraftig damp, især ved langvarig opvarmning. fremskynder opvarmningsprocessen. forhindrer udtørring af maden. forhindrer, at ovnrummet bliver snavset.,i lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere, som f.eks. glas med babymad. Åbn beholderen forinden. På sutteflasker fjernes låget og sutten. Brug ikke låget, hvis maden er paneret. maden skal have en sprød overflade, f.eks. toast. gourmetpladen anvendes.,låget må kun anvendes ved funktionen Mikrobølger Solo. Maden bør derfor altid tildækkes med det medfølgende mikrobølgeegnede låg. I stedet for låget kan der også anvendes gennemsigtig folie beregnet til mikrobølgeovn. Almindelig husholdningsfolie kan misdannes og gå i forbindelse med maden på grund af varmen. Det kan tåle temperaturer op til 110 C. Låget må derfor kun anvendes i mikrobølgeovnen og kun til funktionen Mikrobølger Solo uden gourmetplade. Ved højere temperaturer kan materialet blive misdannet og gå i forbindelse med maden. Låget må ikke slutte helt tæt. Hvis servicet har en lille diameter, er der risiko for, at vanddampen ikke kan trænge ud gennem åbningerne i siden af låget. Låget kan blive for varmt og smelte. 30

31 Inden mikrobølgeovnen tages i brug Lad mikrobølgeovnen stå i stuetemperatur i to timer efter transport, inden den tilsluttes. I løbet af denne tid sker der en temperaturudligning mellem mikrobølgeovnen og stuetemperaturen. Dette er vigtigt for elektronikkens funktion.,risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet, dørhængslerne er løse, der er synlige huller eller ridser på kabinet, dør eller væggene i ovnrummet. I sådanne tilfælde kan der trænge mikrobølger ud af ovnen, hvilket kan bringe brugeren i fare. ^ Rengør ovnrummet og tilbehøret med en blød svamp og varmt vand. ^ Fjern al emballagen ved udpakningen, også kabinettets beskyttelsesfolie. ^ Klæb den medfølgende kortfattede brugsanvisning ind her, så den ikke dækker for nogen ventilationsåbninger. Afdækningen foran mikrobølgeventilationsåbningen og folien på indersiden af døren må ikke fjernes. ^ Kontroller, om mikrobølgeovnen er beskadiget. 31

32 Visning af klokkeslæt Klokkeslæt indstilles ^ Tilslut mikrobølgeovnen til nettet. I displayet blinker 12:00 og symbolet m, indtil det aktuelle klokkeslæt indstilles. Indtil da fortsætter tiden fra 12:00, da uret starter, når mikrobølgeovnen tilsluttes. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Symbolet m blinker, og de aktuelle minutter lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid minutterne med tidsvælgeren. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte, eller vent i nogle sekunder. Klokkeslæt frakobles ^ Hold tasten m inde, indtil displayet slukker. Klokkeslættet vises igen i displayet, hvis tasten m holdes inde. ^ Drej tidsvælgeren for at indstille timen. ^ Tryk på tasten m. ^ Drej herefter tidsvælgeren for at indstille minutterne. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Den indstillede tid overtages. Kolonet mellem timer og minutter blinker. Klokkeslæt korrigeres ^ Tryk på m. I displayet blinker symbolet m, og den aktuelle time lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid timerne med tidsvælgeren. Natsænkning Mikrobølgeovnen kan indstilles, så uret automatisk slukkes hver nat fra kl. 23 til kl. 4. Aktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises ON. Mikrobølgeovnen kan stadig anvendes. Deaktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises OFF. 32

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri. udgave Forlag Det Danske Spejderkorps Forlag 2004 Arsenalvej 0 436 København K Tlf. 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 Email:

Læs mere

"Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg

Mad kan sagtens være nemt og hurtigt KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg "Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU - med kød, fjerkræ og æg Hurtige og nemme opskrifter med kød, fjerkræ og æg Opskrifterne er fra voresmad.dk. Det er testede opskrifter, hvor

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

MAD I GLØDER. Auberginemos Mos auberginekødet og bland det med: Tomatpure Hvidløg Salt Peber Tomatstykker Creme fraiche eller flødeost evt.

MAD I GLØDER. Auberginemos Mos auberginekødet og bland det med: Tomatpure Hvidløg Salt Peber Tomatstykker Creme fraiche eller flødeost evt. MAD I GLØDER Mange råvarer kan bages direkte i gløderne, fordi de har en naturlig skal, der beskytter dem. Det kan være skræl på frugt eller grøntsager eller et fedtlag på kød. Denne beskyttende skal er

Læs mere

1 Praktiske køkkentips og kulinariske

1 Praktiske køkkentips og kulinariske 1 Praktiske køkkentips og kulinariske kneb Agurk Bitter agurk skæres i stave og lægges i koldt vand natten over; næste dag er den bitre smag forsvundet. Ananas Viser det sig, at den ananas, man kommer

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Lidt men godt. Finsencentrets kogebog

Lidt men godt. Finsencentrets kogebog Lidt men godt Finsencentrets kogebog Lidt men godt Finsencentrets kogebog Rigshospitalet 2005 Gert Almgren-Hansen / www.mados.dk (foto og layout) Christian Hovmann (opskrifter og vejledninger) Brug af

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere