EF - traktatens artikel 82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF - traktatens artikel 82"

Transkript

1 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel 82 Med særligt fokus på Kommissionens regulering af dominerende virksomheders anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Handelshøjskolen, Århus Universitet 2009

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg... 6 II. Dominanstesten Indledende omkring EFT art Kommissionens diskussionsoplæg 2005 samt Kommissionens vejledning Vurderingen af virksomhedens dominerende stilling Virksomhedsbegrebet En dominerende stilling på markedet Det relevante marked Produktmarkedet Substitutionseffekter Efterspørgselssubstitution Udbudssubstitution Det geografiske marked Det temporale marked Det relevante marked ifølge Kommissionens vejledning Virksomhedens markedsandele Virksomhedens markedsandele ifølge Kommissionens vejledning Den potentielle konkurrence Den potentielle konkurrence ifølge Kommissionens vejledning Modstående købermagt ifølge Kommissionens vejledning Misbrug Ekskluderende misbrugsadfærd Objektiv nødvendighed

3 Ekskluderende misbrug ifølge Kommissionens vejledning Påvirkning af samhandlen Delkonklusion III. Loyalitetsskabende rabatter Den dominerende virksomheds brug af loyalitetsrabatter Målrabatter Michelin I British Airways Målrabatter ifølge Kommissionens vejledning Kvantumrabatter Michelin II Kvantumrabatter ifølge Kommissionens vejledning Enhver form for økonomisk fordel Effektivitetsgevinster ifølge Kommissionens vejledning Delkonklusion IV. Relevante problemstillinger Modernisering af tilgangen til art Fra formbaseret til effektbaseret tilgang Vurdering af den dominerende stilling Det relevante marked Virksomhedens markedsandele Den potentielle konkurrence Modstående købermagt Ekskluderende misbrug Vurdering af loyalitetsrabatter Rabatordningens udformning Referenceperiodens længde Usikkerhed om rabatordningen Rabatsatsen Rabattens virkning

4 4.4. Konkurrencemæssige aspekter ved anvendelse af loyalitetsrabatter De konkurrencemæssige ulemper ved loyalitetsrabatter De konkurrencemæssige fordele ved loyalitetsrabatter Efficiensforsvaret i Kommissionens vejledning Skabelsen af effektivitetsgevinster Adfærdens nødvendighed Effektivitetsgevinsterne skal gavne forbrugerne Udelukkelse af den effektive konkurrence Opsamling V. Afsluttende bemærkninger Perspektivering Konklusion VI. English summary VII. Litteraturliste VIII. Bilag Bilag I

5 I. Indledning 1.1. Indledning Et af de grundlæggende formål med det europæiske fællesskab er at sikre fri og effektiv konkurrence mellem de erhvervsdrivende. Dette gøres gennem opretholdelse af en konkurrencebaseret markedsøkonomi samt opnåelse af en effektiv markedsintegration, hvori konkurrencen ikke fordrejes. I bestræbelserne på at opretholde denne markedsøkonomi er der på fællesskabsplan udviklet et sæt europæiske konkurrenceregler, hvor især EFT art. 82 er yderst væsentlig. Formålet med denne bestemmelse er at hindre, at en virksomhed misbruger sin dominerende stilling på fællesmarkedet. I forbindelse med reguleringen af art. 82 har Kommissionen erkendt, at den hidtidige praksis med en relativ formbaseret tilgang, hvor visse former for adfærd per se har været forbudt, ikke er hensigtsmæssig. Derfor agter Kommissionen at overgå til en mere effektbaseret regulering. Dette skyldes en erkendelse af, at denne per se tilgang ikke medtager en vurdering af, hvorvidt adfærden reelt er skadelig eller ej. Derfor indfører Kommissionen muligheden for, at dominerende virksomheder kan fremføre et efficiensforsvar, hvor det er formålet at sammenholde adfærdens negative effekter over for dennes positive effekter Problemformulering I forlængelse af Kommissionens moderniseringsudspil 1 vedrørende brugen af EFT art. 82 har denne offentliggjort Meddelelse fra Kommissionen (K2009) 864 endelig: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009). 2 Formålet med vejledningen er at skabe større klarhed og forudsigelighed i forhold til de generelle regler, som Kommissionen anvender ved afgørelsen af, om denne bør forfølge sager vedrørende forskellige former for ekskluderende adfærd, herunder loyalitetsskabende rabatter. I den forbindelse agter 1 I denne opgave vil moderniseringsudspillet være betegnelsen for Kommissionens revision af art I resten af opgaven omtales denne blot Kommissionens vejledning

6 Kommissionen at overgå til en mere effektbaseret regulering, hvorfor der indføres en række nye vurderinger, som virksomhederne skal forholde sig til. Arbejdshypotese: Formålet med denne opgave er at analysere, hvilke konsekvenser Kommissionens vejledning 2009 får for aktuelle eller potentielle dominerende virksomheder, der anvender eller agter at anvende loyalitetsskabende rabatter. Indledningsvist vil opgavens kapitel 2 fokusere på vurderingen af den dominerende stilling, da dette er en forudsætning for anvendelse af art. 82. I den forbindelse redegøres for tidligere praksis, og hvorledes Kommissionen agter at foretage denne vurdering på baggrund af Kommissionens vejledning I opgavens kapitel 3 fokuseres der på den dominerende virksomheds anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Dette gøres ved at redegøre for tidligere praksis vedrørende brugen af loyalitetsskabende rabatter, og hvorledes Kommissionen agter at foretage denne vurdering på baggrund af Kommissionens vejledning I forlængelse af ovenstående redegørelse foretages i kapitel 4 en analyse af de momenter, der er blevet behandlet i opgavens kapitel 2 og 3. Formålet med denne analyse er at vurdere, hvilke konsekvenser Kommissionens vejledning 2009 får både for en virksomheds vurdering af dominans, og anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Slutteligt vil opgavens kapitel 5 indeholde en kort perspektivering, der udarbejdes på baggrund af en række konkrete problemstillinger, der kan udledes af opgavens kapitel Afgrænsning På baggrund af problemformuleringen medtages følgende områder alene i begrænset omfang eller undlades helt: Kommissionens vejledning 2009 fokuserer udelukkende på ekskluderende adfærd, hvorfor udnyttende og diskriminerende adfærd kun behandles i begrænset omfang, hvor det findes relevant. 5

7 Ved vurderingen af ekskluderende adfærd er fokus på loyalitetsrabatter. I den forbindelse medtages udelukkende retroaktive rabatter, hvorfor merkøbsrabatter kun behandles i det omfang det findes relevant. Andre former for ekskluderende adfærd medtages ikke af hensyn til opgavens omfang. Da fokus er på enedominans, medtages kollektiv dominans ikke af hensyn til opgavens omfang. I vurderingen af enedominans udelades reguleringen af offentlige virksomheder. Da fokus er på art. 82, medtages art. 81 kun i begrænset omfang og reguleringen af fusioner udelades. Da opgavens fokus er på EU konkurrenceretten, udelades både nationale og andre internationale konkurrenceregler på området omkring en virksomheds misbrug af dominerende stilling Metodevalg På baggrund af ovenstående problemformulering vil der blive sondret mellem retsdogmatik og retspolitik. 3 I overensstemmelse med den retsdogmatiske metode er formålet på det teoretiske plan at redegøre for gældende ret i forbindelse med art. 82. I den forbindelse inddrages relevante afgørelser fra Domstolen, Retten i Første Instans, samt Kommissions beslutninger. Ligeledes inddrages Kommissionens vejledning 2009, hvori der redegøres for Kommissionens tilgang til reguleringen af art. 82. I fortolkningen af denne meddelelse inddrages DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses. Som et supplement til redegørelsen af gældende ret inddrages endvidere relevant litteratur. Formålet med den retsdogmatiske vurdering er at analysere, hvorvidt der skabes klarhed og forudsigelighed på dette respektive område, på baggrund af en fortolkning af gældende ret og Kommissionens vejledning I den forbindelse medtages en række retspolitiske overvejelser i vurderingen. 3 Se hertil Blume, Peter: Juridisk Metodelære 4. udg., s. 142ff og Nielsen, Ruth og Tvarnø D., Christina: Retskilder & Retsteorier, 2. udg., s. 28f. 6

8 II. Dominanstesten 2.1. Indledende omkring EFT art. 82 Formålet med EFT art. 82 er at forbyde en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet. Bestemmelsen er en del af det system, som skal være med til at sikre, at der skabes en effektiv og ufordrejet konkurrence. Bestemmelsen udtrykker således det almindelige mål for fællesskabets virksomhed som fastlagt i EF traktatens art. 3, litra g, hvoraf det følger, at der skal gennemføres en ordning, der sikrer, at konkurrencen på det indre marked er effektiv og ikke fordrejes. 4 Det, at en virksomhed har opnået en dominerende stilling, medfører en række konkurrencemæssige bekymringer, da den markedsmagt virksomheden besidder, kan misbruges i et omfang, som strider mod formålet i art. 3, litra g. For at undgå sådanne negative effekter på markedet har art. 82 følgende ordlyd: En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf er uforenelig med fællesmarkedet og forbudt i den udstrækning, samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. Misbrug kan især bestå i: a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser, b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne, c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartner, som derved stilles ringere i konkurrencen, d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand. Bestemmelsen har til formål at regulere en virksomheds ensidige adfærd i de tilfælde, hvor denne indtager og misbruger sin dominerende stilling. Reguleringen udspringer af, at den dominerende virksomhed qua sin markedsmagt kan begrænse udbuddet af varer, samt hæve priserne til et niveau, der ligger over det, som kendetegner et 4 Se bl.a. sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præmis 38 og sag 322/81, N.V. Nederlandsche Banden Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 29. 7

9 konkurrencepræget marked. Målet er således at beskytte konkurrencen og den endelige forbruger Kommissionens diskussionsoplæg 2005 samt Kommissionens vejledning 2009 I forlængelse af Kommissionens moderniseringsudspil til art. 82, udkommer Kommissionens diskussionsoplæg i Heraf fremgår det, hvilken prioritering Kommissionen kan tænkes at anvende i forbindelse med håndhævelsen af art Endvidere kan det udledes, at Kommissionen anser formålet med art. 82 som en måde hvorpå, der kan ske beskyttelse af konkurrencen, hvilket fremmer forbrugervelfærd, og skaber en effektiv allokering af ressourcerne. 8 Kommissionen fastslår endvidere, at formålet med art. 82 er at beskytte konkurrencen og ikke de enkelte konkurrenter, og at det kun er adfærd med konkurrencebegrænsende virkninger, der skal forbydes. Der er således anlagt en relativ effektbaseret tilgang, hvor virkningerne af adfærden vurderes frem for blot at erklære adfærden ulovlig på baggrund af art Det er væsentligt at bemærke, at Kommissionens diskussionsoplæg 2005 primært har fokus på ekskluderende adfærd, da denne form for adfærd er særlig skadelig i forhold til målsætningen om at opretholde og udvikle konkurrencen. 10 I 2009 kommer den endelige vejledning fra Kommissionen, hvori der redegøres for den prioritering, som er vejledende for Kommissionen ved anvendelse af art. 82 på dominerende virksomheders ekskluderende adfærd. 11 Formålet med vejledningen er at 5 Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelsen af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, 9. betragtning til præamblen. Herunder bl.a. sag 27/76, United Brands mod Kommissionen, som omhandlede leveringsnægtelse af Chiquita bananer til autoriserede forhandlere. Her har fokus været rettet mod beskyttelse af konkurrenterne frem for beskyttelse af den fri konkurrence. Denne tilgang har været meget kritiseret i den juridiske litteratur, da en sådan tilgang flytter fokus fra at sikre en fri konkurrence til at sikre en fair konkurrence. Se her bl.a. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s 21f. 6 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December I resten af opgaven omtales dette blot Kommissionens diskussionsoplæg Det skal dog bemærkes, at der blot er tale om et diskussionsoplæg, der ikke besidder nogen form for retsværdi. 8 Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 4. 9 Konsekvensen af dette er, at Kommissionen gør det muligt for virksomheder, som er under anklage om misbrug af en dominerende stilling, at retfærdiggøre den påklagede adfærd ud fra effektivitetshensyn. Dette behandles nærmere i kapitel 2, afsnit , samt kapitel 4, afsnit At det netop er ekskluderende adfærd, som Kommissionen har fokus rettet mod, fremgår endvidere af en udtalelse fra EU Kommissær i Konkurrencepolitik, Neelie Kroes, i september 2005: We think that it is sound for our enforcement policy to give priority to so-called exclusionary abuses, jf. tale af d. 23 September 2005: SPEECH/05/ Meddelelse fra Kommissionen K(2009) 864 endelig: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af 8

10 skabe større klarhed og forudsigelighed om de generelle regler, Kommissionen anvender ved afgørelsen af, om denne bør forfølge sager vedrørende forskellige former for ekskluderende adfærd. Samtidig fremhæves, at dette gerne skulle give virksomhederne bedre mulighed for at vurdere, om en konkret adfærd vil give anledning til et indgreb fra Kommissionens side i medfør af art. 82. Kommissionens vejledning 2009 fastslår, at Kommissionen vil målrette sin håndhævelse af art. 82 ved at sikre opretholdelse af den effektive konkurrence. Dette gøres ved at gribe ind i de tilfælde, hvor dominerende virksomheder udelukker deres konkurrenter med andre midler end fair konkurrence. Der er således tale om en beskyttelse af konkurrencen og ikke blot den enkelte konkurrent. 12 Der er en klar formodning for, at Kommissionen vil følge de generelle principper/rammer, der fremgår af Kommissionens vejledning Det skal dog bemærkes, at Kommissionen ved behandling af en konkret sag kan tilpasse de enkelte principper, der følger af vejledningen, når dette findes rimeligt og hensigtsmæssigt som følge af en sags særlige omstændigheder Vurderingen af virksomhedens dominerende stilling I vurderingen af om en virksomhed har overtrådt art. 82, er der på baggrund af praksis fire betingelser, som skal opfyldes: 1) der skal være tale om en virksomhed, 2) denne virksomhed skal indtage en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet, 3) den dominerende stilling skal misbruges og 4) dette misbrug skal påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 15 På baggrund af disse kumulative betingelser følger det modsætningsvist, at det hverken er forbudt for en virksomhed at erhverve, besidde eller styrke en dominerende stilling, så længe dette ikke skyldes en adfærd, der kan klassificeres som misbrug. 16 Ydermere finder bestemmelsen også anvendelse i de tilfælde, hvor en virksomhed styrker sin dominerende stilling ved at ekskludere dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd, Bruxelles, den Meddelelsen blev udstedt af Kommissionen d. 3. december 2008, og er vedtaget på de forskellige unionssprog d. 9. februar I resten af opgaven omtales denne blot Kommissionens vejledning Kommissionens vejledning 2009, punkt Dette er dog ikke tilfældet i forhold til de generelle principper/rammer, der fremgår af Kommissionens diskussionsoplæg 2005, jf. dennes betragtning Kommissionens vejledning 2009, punkt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 484 samt Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Disse punkter underlægges en nærmere behandling i de følgende afsnit. 16 Se f.eks. sag C-250/92, Gøttrup Klim mod DLG, præmis 49 samt sag T-219/99, British Airways mod Kommissionen, præmis

11 konkurrenter fra markedet gennem en adfærd, som ikke kan betegnes som normal konkurrence Virksomhedsbegrebet For at blive omfattet af forbudsbestemmelsen i art. 82 er den første forudsætning, at der er tale om en virksomhed. Virksomhedsbegrebet er, som i de øvrige konkurrencebestemmelser, defineret af Domstolen som værende enhver enhed, som udøver økonomisk aktivitet, uanset denne enheds retlige status eller finansieringsmåde. 18 Deraf følger, at enhver aktivitet, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et marked, kan betragtes som økonomisk virksomhed. 19 Virksomheder, der opererer inden for en af de økonomiske aktiviteter og sektorer, der er omfattet af Traktaten, kan således indtage en dominerende stilling med den konsekvens, at disse kan blive omfattet af art Her er det væsentligt at bemærke, at begrebet både omfatter offentlige og private virksomheder, uanset hvilken juridisk form disse antager. Dog er der ikke noget krav om, at den økonomiske aktivitet drives med vinding for øje. Dette betyder, at f.eks. nonprofit foretagender og virksomheder, der drives efter hvile-i-sig-selv princippet, ligeledes er omfattet af virksomhedsbegrebet En dominerende stilling på markedet For at en virksomhed kan omfattes af art. 82, skal den forudsætningsvist besidde en dominerende stilling på markedet. Denne dominerende stilling er defineret af Domstolen flere steder i praksis som værende, en økonomisk magtposition, som sætter en virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over 17 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 484f. 18 Se bl.a. sagerne C-41/90, Höfner & Elser, præmis 21, sag C-244/94, Fédération française des sociétés d assurances & flere, præmis 14, sag C-55/96, Job Centre, præmis 21, sag C-35/96, Kommissionen mod Italien, præmis 36, de forenede sager C-180/98 til C-184/98 Pavlov & flere, præmis 74 samt sag T- 155/04, Eurocontrol, præmis Sag T-155/04, Eurocontrol, præmis Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Der er dog visse modifikationer til virksomhedsbegrebet, da offentlig myndighedsudøvelse ikke er omfattet af virksomhedsbegrebet. Dette betyder, at virksomhed inden for f.eks. opkrævning af ruteafgifter fra flyselskaber, jf. sag C-364/92, Eurocontrol, præmis 30, eller varetagelse af forskellige former for samfundsmæssige opgaver, såsom håndtering af lovbestemte sygeforsikrings- og pensionsordninger, ikke er omfattet af forbudet i art. 82, jf. bl.a. sag C-264, 306, /01, AOK, præmis 47 og 55. Virksomhedsbegrebet behandles dog ikke yderligere i opgaven, jf. kapitel 1, afsnit

12 for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne. 22 Dette er ligeledes fastslået i Kommissionens vejledning 2009 som værende gældende praksis for Kommissionens vurdering af markedsdominans. 23 Dog præciseres det, at hvis en virksomhed har mulighed for at forhøje priserne med fortjeneste over det konkurrencedygtige niveau i en væsentlig periode, betragtes denne som værende dominerende. 24 I forlængelse af Kommissionens vejledning 2009 følger det, at Kommissionen vil foretage en vurdering af virksomhedens dominans på baggrund af både markedets konkurrencestruktur og især det konkurrencemæssige pres. 25 Herunder vil Kommissionen inddrage den dominerende virksomheds og dens konkurrenters markedsstilling, ekspansion og markedstilgang, samt modstående købermagt Det relevante marked I forbindelse med vurderingen af en virksomheds dominerende stilling på et marked, foretages der en markedsafgrænsning med det formål at fastlægge det relevante marked. Markedsafgrænsningen er den første (grove) del i en konkurrencesag, og er en forudsætning for vurderingen af virksomhedens markedsdominans. 27 På baggrund af markedsafgrænsningens vigtighed argumenterer virksomhederne derfor ofte for en bred markedsafgrænsning for at undgå markedsdominans. 28 Virksomhedens konkurrenter og 22 Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis 38. Se endvidere sagerne 322/81, N.V. Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 30, sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis 65 og sag T-193/02, Laurent Piau mod Kommissionen, præmis Kommissionens vejledning 2009, punkt Kommissionens vejledning 2009, punkt 11. Se også Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 24f. Dette betyder, at virksomheden kan føre en markedsstrategi uden at skulle tage stilling til sine konkurrenter og konkurrencen på markedet. 25 Visse markeder er mere konkurrencepræget end andre, og vurderingen må således være, hvorvidt virksomheden oplever et konkurrencemæssigt pres. 26 Kommissionens vejledning 2009, punkt Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen, kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s Markedsafgrænsningens vigtighed kan udledes af bl.a. sagen 22/78, Hugin Kassaregister AB m.fl. mod Kommissionen. præmis 3. Denne omhandlede markedet for salg af kasseapparater, hvor Hugin blot besad en mindre markedsandel på dette marked. Men da det relevante marked imidlertid blev afgrænset som markedet for reservedele til Hugin-kasseapparater, anførte Domstolen, at Hugin indtog en dominerende stilling, da virksomheden havde en monopollignende stilling på dette marked 11

13 forskellige forbrugerorganisationer vil derimod argumentere for en snæver markedsafgrænsning, for lettere at kunne opnå et resultat om markedsdominans. 29 For at øge gennemsigtigheden i Kommissionens praksis har denne udarbejdet Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret. 30 Det anføres i denne meddelelse, at det relevante marked skal vurderes på baggrund virksomhedens produktmarked og geografiske marked, hvilket gennemgås i det følgende. 31 Ligeledes vil en redegørelse af det temporale marked medtages, da dette marked i visse situationer bliver inddraget i Domstolens vurdering Produktmarkedet I vurderingen af produktmarkedet skal der redegøres for, hvilke af konkurrenternes produkter, der er umiddelbart substituerbare i forhold til virksomhedens produkter. Ydermere skal vurderingen foretages på baggrund af produkternes egenskaber, pris, samt anvendelsesformål set udfra et forbrugerperspektiv. 32 Det skal således undersøges, hvorvidt forbrugerne anser konkurrenternes produkter som værende substituerbare i forhold til virksomhedens produkter, og hvorvidt konkurrenterne umiddelbart er aktive aktører på produktmarkedet, og bidrager til en effektiv konkurrence. 33 Det er fastslået i retspraksis, at afgrænsningen af produktmarkedet skal vurderes på baggrund af produkternes individuelle kendetegn, og hvorvidt disse medfører en vedvarende efterspørgsel. Opfylder et produkt disse krav, er der dermed tale om et 29 Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen, kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s Her er Kommissionens betragtninger fremlagt, og det er således muligt for virksomheder i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, oprettelse af et joint venture eller indgåelse af en markedsaftale at blive bekendt med, hvilke vurderinger og oplysninger Kommissionen anser for relevante i forbindelse med markedsafgrænsningen, jf. punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 7. Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt samt punkt

14 særskilt produktmarked. 34 Ligeledes skal graden af substitution fra lignende produkter medtages i vurderingen Substitutionseffekter I forbindelse med afgrænsningen af det relevante produktmarked vil der i nedenstående blive gjort rede for både efterspørgselssubstitutionen og udbudssubstitutionen, da Kommissionen vurderer, at graden af disse to faktorer tilvejebringer et yderligere konkurrencepres på markedet. 36 Formålet med at inddrage substitutionseffekterne i markedsafgrænsningen er at undersøge, hvorvidt forbrugerne har alternative forsyningskilder i form af alternative produkter, eller hvorvidt andre virksomheder har muligheder for at omstille deres produktion til det respektive produkt Efterspørgselssubstitution Med efterspørgselssubstitution er formålet at klarlægge, om en prisstigning på virksomhedens produkt medfører en stigning i efterspørgslen på konkurrenternes 34 Se sagerne 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, sag 322/81, N.V. Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), sag C-62/86, AKZO Chemie mod Kommissionen, sag C-333/94 P, Tetra Pak International SA mod Kommissionen og sag T-504/93, Tiercé Ladbroke S.A. mod Kommissionen. Se også Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 7, og Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Se sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis 22. Her blev der foretaget en afgrænsning af, hvorvidt produktmarkedet for bananer var et selvstændigt marked eller blot en del af markedet for frisk frugt. Domstolen anførte, at for at markedet for bananer kunne antages at være et selvstændigt marked, måtte bananer kunne individualiseres ved særlige kendetegn, som adskilte dem fra andre friske frugter i en sådan grad, at bananer kun i mindre grad kunne substitueres af andre friske frugter, og kun i mindre grad ville blive udsat for konkurrence fra disse frugter. Se også sag 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 32. Denne sag omhandlede letmetalemballage til kødkonserves. Her fastslog Domstolen ligeledes, at afgrænsningen af produktmarkedet er yderst vigtig i forbindelse med vurderingen af en virksomheds mulige dominans på et marked. Ligeledes fremgik det, at markedet skulle afgrænses med henblik på at identificere de produkter, der havde en elastisk efterspørgsel, og som dermed var substituerbare med det respektive produkt. 36 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 13. Kommissionen anfører, at den potentielle konkurrence kan bidrage til yderligere konkurrence, men at denne vurdering først skal medtages, når virksomhedens stilling på det relevante marked er fastslået, og hvor denne stilling giver anledning til betænkeligheder ud fra et konkurrencepolitisk synspunkt, jf. punkt 24. Derfor vil en redegørelse af den potentielle konkurrence først medtages i kapitel 2, afsnit 2.3.3, når det relevante marked og virksomhedens markedsandele herpå er fastlagt. 37 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt

15 produkter. En sådan efterspørgselsstigning er et udslag af en umiddelbar substituerbarhed mellem virksomhedens og konkurrenternes produkter. 38 I vurderingen af, hvorvidt der foreligger substituerbarhed mellem et eller flere produkter, gør Kommissionen brug af den såkaldte SNIPP test (Small but Significant Non-transitory Increase in Price). 39 Denne test baseres på et tanke-eksperiment, hvor efterspørgslen på konkurrenternes produkter måles som et resultat af en 5-10% stigning i prisen på virksomhedens produkt. 40 Medfører prisstigningen en øget efterspørgsel efter konkurrenternes produkter, antages produkterne at være substituerbare og dermed omfattet af samme produktmarked. 41 Prisen, der benyttes i SSNIP testen, tager udgangspunkt i den gældende markedspris. Dog kan det forholde sig således, at markedsprisen ikke er fastsat under tilstrækkelige konkurrenceforhold, hvorfor dette faktum bør medtages i Kommissionens vurdering. Dette skyldes, at markedsprisen som følge af konkurrencesituationen på det pågældende marked allerede kan være blevet hævet betydeligt. 42 Denne situation betegnes Cellophane Fallacy. 43 Udtrykket stammer fra en amerikansk konkurrencesag, hvor der var uenighed i forbindelse med 38 Dette følger af produktets særlige egenskaber, prisniveau, anvendelsesformål, udformning, tidligere substitution, omkostninger/forhindringer ved at skifte produktet ud, samt mulige forbrugerpræferencer. Se hertil Lundgaard, Kim Hansen m.fl.: EU-konkurrenceretten, 1. udg., s. 115f. Kommissionen specificerer endvidere i sin meddelelse nogle yderlige faktorer, som kan have relevans ved vurderingen af efterspørgselssubstituerbarhed, såsom oplysninger om substitution i den seneste tid, kundernes og konkurrenternes syn på afgrænsningen af produktmarkedet og markedsundersøgelser, forhindringer og omkostninger ved omdirigering af efterspørgslen til potentielle substitutionsprodukter, forskellige kundekategorier, samt benyttelse af kvantitative test, herunder elasticitet samt krydspriselasticiteten, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt SSNIP-testen stammer oprindeligt fra amerikansk ret, hvor testen benyttes i fusionskontrolreglerne, jf. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2., udg. s. 40, note Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt SSNIP testen benyttes oftest på baggrund af substituerbarhed på produktmarkedet, men kan i visse tilfælde ligeledes benyttes på det geografiske marked, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt samt Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30 og s. 38. Der vil i den forbindelse blive undersøgt, hvorvidt en prisstigning på virksomhedens produkter i et bestemt geografisk område medfører en øget efterspørgsel på konkurrenters produkter i fjernere geografiske områder. Kan en sådan sammenhæng fastslås, må det antages, at produkterne er omfattet af samme geografiske marked. 42 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Se bl.a. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30, Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen: kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s. 238 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s

16 markedsafgrænsningen af Du Pont s produktion af cellofan. 44 Du Pont argumenterede for, at det relevante marked var fleksible indpakningsmaterialer, mens det amerikanske Departement of Justice argumenterede for, at cellofanmarkedet var et marked for sig selv, hvori Du Pont indtog en monopollignende stilling. Den amerikanske Domstol benyttede sig af SSNIP testen for at klarlægge efterspørgselssubstitutionen. I forbindelse med en prisstigning på Du Pont s cellofan kunne der konstateres en stigning i efterspørgslen af konkurrenternes produkter af indpakningsmaterialer, hvorfor produkterne antoges at være substituerbare og dermed befandt sig på samme relevante marked. 45 I forlængelse af ovenstående fastslår The Cellophane Fallacy, at hvis en virksomhed besidder en dominerende eller monopollignende stilling på et produktmarked, og virksomheden allerede tager en høj pris for et produkt, vil en lille yderligere stigning i produktprisen resultere i en større grad af substitution, da forbrugerne vil finde alternative produkter. Dermed vil brugen af SSNIP testen på et marked præget af dominans eller monopol udvide markedet i højere grad, end hvad der reelt gør sig gældende og omfatte såkaldte falske substitutter Udbudssubstitution Udbudssubstitution medtages i markedsafgrænsningen i de tilfælde, hvor denne form for substitution har samme direkte virkninger på konkurrencesituationen som efterspørgselssubstitution. Kan det konstateres, at en konkurrerende virksomheds produktion på kort sigt kan ændres således, at den kan skabe betydeligt mere konkurrence på den dominerende virksomheds marked, bør denne konkurrerende 44 Amerikansk Højesteretsdom fra 1956 i 351 US 377 (1956), US vs. Du Pont & co. 45 Brugen af SNIPP testen medførte en bred markedsafgrænsning, da markedet blev afgrænset til fleksible indpakningsmaterialer. Denne afgørelse er dog senere blevet kendt som værende forkert, da markedet reelt var markedet for cellofan, jf. Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen: kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s. 238, boks Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s

17 virksomhed medtages i markedsafgrænsningen. 47 Domstolen har i en række afgørelser fastslået vigtigheden af udbudssubstitution i markedsafgrænsningen Det geografiske marked Det geografiske marked bidrager med viden om, hvor på markedet virksomhedens produkter er geografisk hjemmehørende, herunder hvilke konkurrenter virksomheden har i andre geografiske områder. Domstolen har fastslået, at den geografiske afgrænsning må foretages på baggrund af, den pågældende vares karakteristika og ved anvendelse af et bestemt afgrænset geografisk område, hvor varen markedsføres, og hvor konkurrencebetingelserne er tilstrækkeligt homogene til, at virkningen af den pågældende virksomheds økonomiske styrke kan bedømmes. 49 Kommissionen vil dermed undersøge, hvorvidt virksomheder i et givent område isoleres fra det konkurrencemæssige pres fra konkurrenter uden for dette område, og hvorvidt konkurrenterne har mulighed for at udvide deres afsætning på konkurrencemæssige vilkår til hele det geografiske område Det forekommer således, at hvis en konkurrerende virksomhed omgående - uden betydelige omkostninger eller risici - kan omstille sin produktion til et relevant produkt som følge af små varige ændringer i de relative priser, bør denne medtages, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Se her 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 33. Kommissionen havde i sin markedsafgrænsning ikke redegjort for, hvorvidt andre virksomheder kunne indtræde på det relevante marked for letmetalemballage og dermed bidrage til yderligere konkurrence. Denne manglende redegørelse for udbudssubstitutionen på markedet bidrog derfor til, at beslutningen om en dominerende stilling blev annulleret af Domstolen. Se også sag 322/81, N.V. Nederlansche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 40. Her blev det fastslået, at der ikke var udbudssubstitution mellem lastvognsdæk og personvognsdæk, da de respektive produktionsmetoder, anlæg og maskiner var meget forskellige, samt at en omstilling af produktionsanlæggene til fremstilling af lette dæk frem for tunge dæk ville tage lang tid og samtidigt kræve store investeringer. 49 Sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen. præmis 11. Dette faktum er ligeledes fastslået i Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked. Kommissionen anfører, at det geografiske marked er det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter og tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår, og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget anderledes, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 30. Endvidere fremgår det af Kommissionens meddelelse, at Kommissionen indledningsvist vil undersøge det geografiske marked på baggrund af virksomhedens markedsandele og de konkurrerende virksomheders markedsandele, samt priserne og prisforskellene på nationalt plan og på EU plan. Undersøgelsen skal dog kun anvendes som en arbejdshypotese, således at Kommissionen kan fokusere sine nærmere undersøgelser på at nå frem til en præcis markedsafgrænsning, jf. punkt 28. Yderligere foretages en vurdering på baggrund af de karakteristiske træk ved efterspørgslen, såsom nationale/lokale præferencer, kundernes købemønstre, produktdifferentiering og varemærker mv., jf. punkt 29. I denne henseende kan SSNIP-testen ligeledes benyttes, jf. denne opgaves kapitel 2, afsnit

18 Det geografiske marked kan således i praksis afgrænses på globalt plan 51, europæisk plan 52, nationalt plan 53, samt regionalt plan. 54 Dog må det anføres, at det relevante marked som minimum skal udgøre en væsentlig del af fællesmarkedet, førend art. 82 kan anvendes. 55 Er virksomheden dominerende på en medlemsstatsområde, anses dette umiddelbart som værende nok til at dække en væsentlig del af fællesmarkedet. Ligeledes kan det geografiske område inden for én medlemsstat anses som værende en væsentlig del af fællesmarkedet på baggrund af områdets volumen. 56 Således er det i praksis fastslået, at havne, 57 lufthavne, 58 samt territorialt afgrænsede monopoler 59 kan anses som værende en væsentlig del af fællesmarkedet Det temporale marked Yderligere er det i visse situationer nødvendigt ikke blot at vurdere produktmarkedet og det geografiske marked, men ligeledes at inddrage det temporale marked i vurderingen. Dette skyldes, at konkurrencen på visse markeder ændrer sig i specifikke afgrænsede perioder. Dette resulterer i, at markedsafgrænsningen og dermed konkurrencesituationen muligvis ændres over en given tidsperiode. Derfor bør det i 51 Se endvidere sagerne 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 35, de forenede sager T-68/89, 77/89 og sag 78/89, Societa Italiana Vetro SPA m.fl. mod Kommissionen, præmis Se endvidere sagerne T-83/91, Tetra Pak SA International mod Kommissionen, præmis og sag C- 53/92, Hilti mod Kommissionen. 53 Se endvidere sagerne T-504/93, Tiercé Ladbroke SA mod Kommissionen, præmis , sag 322/81, N.V. Nederlansche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 28 og de forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, RTE og ITP mod Kommissionen. 54 Se endvidere sagerne C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova mod Kommissionen, sag C- 18/93, Corsica Ferries mod Kommissionen, sag C-82/01 P, Aeroports de Paris mod Kommissionen og de forenede sager 40/73 m.fl., Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen. 55 Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Se også Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 186f. 56 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 517f. 57 Se sagerne C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova mod Kommissionen, præmis 15, sag C- 242/95, GT-Link mod De Danske Statsbaner, præmis 37, samt sag C-266/96, Corsica Ferries France mod Kommissionen, præmis Se Kommissionens beslutning IV/34.801, FAG Flughafen Frankfurt/Main, betragtning 58, samt Kommissionens beslutning 95/364, Bruxelles-National lufthavn (Zaventem), betragtning Sag C-323/93, Société agricole du Centre d insémination de la Crespellé, præmis 17, samt sag C- 393/92, Almelo kommune, præmis Endeligt anfører Kommissionen i meddelelsens punkt nogle yderligere faktorer, der kan indgå i vurderingen af afgrænsning af det relevante geografiske marked. Disse faktorer vedrører særligt omfanget af det geografiske marked på baggrund af historisk og nutidigt dokumentationsmateriale af forbrugernes købemønstre, efterspørgsel, forbrugere og konkurrenters syn på afgrænsningen af markedet, mulige markedsbarrierer, transportomkostninger og varegennemstrømning. Alle disse ovenstående faktorer kan -, men skal dog ikke -, nødvendigvis indhentes og vurderes i hvert enkelt tilfælde, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt

19 vurderingen af markedsafgrænsningen inden for visse markeder undersøges, om mulige sæsonudsving skal medtages Det relevante marked ifølge Kommissionens vejledning 2009 Af Kommissionens vejledning 2009 fremgår det ikke direkte, hvilke momenter Kommissionen vil inddrage i undersøgelsen af det relevante marked. Det følger dog af Kommissionens diskussionsoplæg 2005, i overensstemmelse med tidligere praksis, at Kommissionen i vurdering af det relevante marked generelt vil anvende Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret. 62 Kommissionen anfører dog, at den særligt i forbindelse med vurderingen af substitutionseffekterne vil være opmærksom på brugen af SNIPP testen, herunder specielt Cellophane Fallacy problemstillingen, som behandlet i ovenstående afsnit Kommissionen fremhæver, at brugen af SNIPP testen i forbindelse med dominans eller monopollignende situationer kan udvide markedet i højere grad, end hvad der reelt gør sig gældende, da prisen allerede kan være hævet betydeligt. 64 For at undgå denne problemstilling vil Kommissionen forsøge at genskabe den konkurrencemæssige pris, da en anvendelse af denne i forbindelse med SNIPP testen vil give et mere korrekt billede af substitutionseffekterne på markedet Virksomhedens markedsandele Markedsandele er en vigtig faktor i vurderingen af den dominerende stilling, da denne giver indblik i virksomhedens styrke på det relevante marked i forhold til 61 Se sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis Her undersøgte Domstolen det relevante marked for bananer. Her blev det fastslået, at andre friske frugter, der ikke konkurrerede med bananer hele året, ikke kunne anses som værende substituerbare, og dermed medvirkende til et øget konkurrencepres på markedet. De to frugter, æbler og appelsiner, der ansås som værende en del af markedet hele året, fandtes værende ikke-substituerbare med bananer og dermed ikke en del af dette marked. Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s. 262 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 15. Det anføres dog endvidere, at hvis misbruget finder sted på et sekundært marked -, hvor der således ikke findes en dominerende virksomhed -, så kan SNIPP testen med fordel anvendes, da prisen næppe er hævet til et niveau der ligger over den konkurrencemæssige pris, jf. Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 16. Endvidere fremfører Kommissionen, at der vil foretages en undersøgelse af, hvorvidt der findes andre produkter, som ud fra forbrugernes synspunkt er at betragte som substitutter som følge af produktets karakteristika, samt produktets anvendelighed, jf. betragtning

20 konkurrenterne. Markedsandelen opgøres som en procentdel af virksomhedens samlede salg (ud fra mængde eller værdi) på baggrund af den samlede omsætning på det relevante marked. 66 I sagen Hoffmann-La Roche 67 fandt Domstolen, at en dominerende stilling kan være en følge af en række faktorer, som hver for sig ikke nødvendigvis er afgørende, men blandt disse faktorer har omfattende markedsandele en meget stor betydning. 68 Derudover fastslog Domstolen, at I øvrigt kan det,, med rette antages, at meget store markedsandele i sig selv, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, udgør et bevis for, at der foreligger en dominerende stilling. 69 I praksis er det generelt fastslået, at når en virksomhed besidder en markedsandel på over 50% af det relevante marked, er formodningsreglen, at der foreligger en høj grad af dominans på markedet. 70 Dog kan virksomheden undtages i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, der har medført, at virksomheden ikke har kunnet handle uafhængigt af kunder og konkurrenter på det relevante marked på trods af sin store markedsandel. 71 I forbindelse med vurderingen vil det derfor være relevant at undersøge strukturen på markedet, samt undersøge om virksomhedens markedsandel relativt er større end dens konkurrenter. I United Brands 72 fastslog Domstolen, at en markedsandel på 45-50% ikke alene er nok til at konstatere markedsdominans, hvorfor der skal medtages andre momenter i vurderingen. Et af de momenter, der blev udledt af dommen, var, at United Brands markedsandel var langt større end virksomhedens nærmeste konkurrent, samt at virksomhedens øvrige konkurrenter havde markedsandele, der var meget mindre end United Brands markedsandele. Derudover kan en virksomhed med en markedsandel på mindre end 40% ligeledes besidde en dominerende stilling, hvis denne kan handle 66 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis Se også sag 247/86, Societe Alsacienne Lorraine de Telecommunications et d Electronique mod S.A. Novasam, præmis Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis Sag C-62/86, AKZO Chemie mod Kommissionen, præmis 60. Se endvidere sagerne T-191/98 m.fl., Atlantic Container Line m.fl. mod Kommissionen, præmis Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s. 253 og Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Dette kan f.eks. være, hvor virksomheden ikke er en uundgåelig handelspartner i forhold til sine aftagere. 72 Sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis , og

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Emne...3 1.2 Baggrund for valg af emne...4 1.3 Problemformulering...4 1.4 Metode...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Afhandlingens opbygning...6 2. EF-traktatens artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.2.2009 K(2009) 864 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter

Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter Forfattere: Katrine Bergh-Hansen Lene Blendstrup Jakobsen Vejledere: Juridisk vejleder: Michael Steinicke Økonomisk vejleder: Valdemar Smith

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 Generelt om rabatter (1) Konkurrencerettens enfant terrible! Vi står ved en korsvej: Form

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Nr. 16 14. juni 2001 Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Der er den 16. marts 2001 i København indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1 Sag C-23/14 Post Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten)»Konkurrence misbrug af dominerende

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Kombinationssalg på markedet

Kombinationssalg på markedet Aarhus Handelshøjskole ASB Bachelorafhandling Foråret 2012 HA jur. almen Skrevet af: Anna Kathrine Kjærgaard Nielsen Kombinationssalg på markedet Juridisk vejleder: Pernille Wegener Jessen Økonomisk vejleder:

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Den konkurrenceretlige regulering af rabatter før Post Danmark

Den konkurrenceretlige regulering af rabatter før Post Danmark Den konkurrenceretlige regulering af rabatter før Post Danmark CESEL konference 5. april 2013 Lektor Christian Bergqvist, ph.d. Dias 1 Teorien foreskriver at rabatter kan være problematiske såfremt Dias

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag kl. 14-16, Kirkesalen 2. Repetition 3. Lidt om domslæsning i EU-ret

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SEK(2010) 528 Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samhandelsaftaler for plastrør

Samhandelsaftaler for plastrør Samhandelsaftaler for plastrør Journal nr 802-550,8032-158,159,160,161,162 jac/industri Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Nordisk Wavin A/S', Uponor A/S' og

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S Journal nr. 3:1120-0100-343/MVN/Industri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Den konkurrenceretlige regulering af konsortier set i lyset af udbudsreglerne og deres formål

Den konkurrenceretlige regulering af konsortier set i lyset af udbudsreglerne og deres formål Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Juridisk Institut Forfatter: Iben Merete Toftvang Studienr. IT94233 Hovedvejleder: Michael Steinicke Juridisk Institut Bivejleder: Philipp Schröder Økonomisk Institut

Læs mere

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret Pernille Wegner Jessen (red) Michael Steinicke (red) EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret?l* Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 9 EU-konkurrencerettens indflydelse

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Arbejdsklausuler og ILO 94

Arbejdsklausuler og ILO 94 Arbejdsklausuler og ILO 94 Dansk Forening For Udbudsret Tirsdag den 4. februar 2014 Dias 1 Oversigt ILO konvention 94. En folkeretlig forpligtelse for Danmark til at indsætte arbejdsklausuler i offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Konkurrenceerstatningsloven

Konkurrenceerstatningsloven Advokat Erik Kjær-Hansen Konkurrenceretsforeningen Fokus på substansændringer Det er ikke ofte, at vi i konkurrenceretsmiljøet får en ny hovedlov Konkurrenceloven blev vedtaget i 1996 Efter 20 år i 2016

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere