EF - traktatens artikel 82

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF - traktatens artikel 82"

Transkript

1 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel 82 Med særligt fokus på Kommissionens regulering af dominerende virksomheders anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Handelshøjskolen, Århus Universitet 2009

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg... 6 II. Dominanstesten Indledende omkring EFT art Kommissionens diskussionsoplæg 2005 samt Kommissionens vejledning Vurderingen af virksomhedens dominerende stilling Virksomhedsbegrebet En dominerende stilling på markedet Det relevante marked Produktmarkedet Substitutionseffekter Efterspørgselssubstitution Udbudssubstitution Det geografiske marked Det temporale marked Det relevante marked ifølge Kommissionens vejledning Virksomhedens markedsandele Virksomhedens markedsandele ifølge Kommissionens vejledning Den potentielle konkurrence Den potentielle konkurrence ifølge Kommissionens vejledning Modstående købermagt ifølge Kommissionens vejledning Misbrug Ekskluderende misbrugsadfærd Objektiv nødvendighed

3 Ekskluderende misbrug ifølge Kommissionens vejledning Påvirkning af samhandlen Delkonklusion III. Loyalitetsskabende rabatter Den dominerende virksomheds brug af loyalitetsrabatter Målrabatter Michelin I British Airways Målrabatter ifølge Kommissionens vejledning Kvantumrabatter Michelin II Kvantumrabatter ifølge Kommissionens vejledning Enhver form for økonomisk fordel Effektivitetsgevinster ifølge Kommissionens vejledning Delkonklusion IV. Relevante problemstillinger Modernisering af tilgangen til art Fra formbaseret til effektbaseret tilgang Vurdering af den dominerende stilling Det relevante marked Virksomhedens markedsandele Den potentielle konkurrence Modstående købermagt Ekskluderende misbrug Vurdering af loyalitetsrabatter Rabatordningens udformning Referenceperiodens længde Usikkerhed om rabatordningen Rabatsatsen Rabattens virkning

4 4.4. Konkurrencemæssige aspekter ved anvendelse af loyalitetsrabatter De konkurrencemæssige ulemper ved loyalitetsrabatter De konkurrencemæssige fordele ved loyalitetsrabatter Efficiensforsvaret i Kommissionens vejledning Skabelsen af effektivitetsgevinster Adfærdens nødvendighed Effektivitetsgevinsterne skal gavne forbrugerne Udelukkelse af den effektive konkurrence Opsamling V. Afsluttende bemærkninger Perspektivering Konklusion VI. English summary VII. Litteraturliste VIII. Bilag Bilag I

5 I. Indledning 1.1. Indledning Et af de grundlæggende formål med det europæiske fællesskab er at sikre fri og effektiv konkurrence mellem de erhvervsdrivende. Dette gøres gennem opretholdelse af en konkurrencebaseret markedsøkonomi samt opnåelse af en effektiv markedsintegration, hvori konkurrencen ikke fordrejes. I bestræbelserne på at opretholde denne markedsøkonomi er der på fællesskabsplan udviklet et sæt europæiske konkurrenceregler, hvor især EFT art. 82 er yderst væsentlig. Formålet med denne bestemmelse er at hindre, at en virksomhed misbruger sin dominerende stilling på fællesmarkedet. I forbindelse med reguleringen af art. 82 har Kommissionen erkendt, at den hidtidige praksis med en relativ formbaseret tilgang, hvor visse former for adfærd per se har været forbudt, ikke er hensigtsmæssig. Derfor agter Kommissionen at overgå til en mere effektbaseret regulering. Dette skyldes en erkendelse af, at denne per se tilgang ikke medtager en vurdering af, hvorvidt adfærden reelt er skadelig eller ej. Derfor indfører Kommissionen muligheden for, at dominerende virksomheder kan fremføre et efficiensforsvar, hvor det er formålet at sammenholde adfærdens negative effekter over for dennes positive effekter Problemformulering I forlængelse af Kommissionens moderniseringsudspil 1 vedrørende brugen af EFT art. 82 har denne offentliggjort Meddelelse fra Kommissionen (K2009) 864 endelig: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009). 2 Formålet med vejledningen er at skabe større klarhed og forudsigelighed i forhold til de generelle regler, som Kommissionen anvender ved afgørelsen af, om denne bør forfølge sager vedrørende forskellige former for ekskluderende adfærd, herunder loyalitetsskabende rabatter. I den forbindelse agter 1 I denne opgave vil moderniseringsudspillet være betegnelsen for Kommissionens revision af art I resten af opgaven omtales denne blot Kommissionens vejledning

6 Kommissionen at overgå til en mere effektbaseret regulering, hvorfor der indføres en række nye vurderinger, som virksomhederne skal forholde sig til. Arbejdshypotese: Formålet med denne opgave er at analysere, hvilke konsekvenser Kommissionens vejledning 2009 får for aktuelle eller potentielle dominerende virksomheder, der anvender eller agter at anvende loyalitetsskabende rabatter. Indledningsvist vil opgavens kapitel 2 fokusere på vurderingen af den dominerende stilling, da dette er en forudsætning for anvendelse af art. 82. I den forbindelse redegøres for tidligere praksis, og hvorledes Kommissionen agter at foretage denne vurdering på baggrund af Kommissionens vejledning I opgavens kapitel 3 fokuseres der på den dominerende virksomheds anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Dette gøres ved at redegøre for tidligere praksis vedrørende brugen af loyalitetsskabende rabatter, og hvorledes Kommissionen agter at foretage denne vurdering på baggrund af Kommissionens vejledning I forlængelse af ovenstående redegørelse foretages i kapitel 4 en analyse af de momenter, der er blevet behandlet i opgavens kapitel 2 og 3. Formålet med denne analyse er at vurdere, hvilke konsekvenser Kommissionens vejledning 2009 får både for en virksomheds vurdering af dominans, og anvendelse af loyalitetsskabende rabatter. Slutteligt vil opgavens kapitel 5 indeholde en kort perspektivering, der udarbejdes på baggrund af en række konkrete problemstillinger, der kan udledes af opgavens kapitel Afgrænsning På baggrund af problemformuleringen medtages følgende områder alene i begrænset omfang eller undlades helt: Kommissionens vejledning 2009 fokuserer udelukkende på ekskluderende adfærd, hvorfor udnyttende og diskriminerende adfærd kun behandles i begrænset omfang, hvor det findes relevant. 5

7 Ved vurderingen af ekskluderende adfærd er fokus på loyalitetsrabatter. I den forbindelse medtages udelukkende retroaktive rabatter, hvorfor merkøbsrabatter kun behandles i det omfang det findes relevant. Andre former for ekskluderende adfærd medtages ikke af hensyn til opgavens omfang. Da fokus er på enedominans, medtages kollektiv dominans ikke af hensyn til opgavens omfang. I vurderingen af enedominans udelades reguleringen af offentlige virksomheder. Da fokus er på art. 82, medtages art. 81 kun i begrænset omfang og reguleringen af fusioner udelades. Da opgavens fokus er på EU konkurrenceretten, udelades både nationale og andre internationale konkurrenceregler på området omkring en virksomheds misbrug af dominerende stilling Metodevalg På baggrund af ovenstående problemformulering vil der blive sondret mellem retsdogmatik og retspolitik. 3 I overensstemmelse med den retsdogmatiske metode er formålet på det teoretiske plan at redegøre for gældende ret i forbindelse med art. 82. I den forbindelse inddrages relevante afgørelser fra Domstolen, Retten i Første Instans, samt Kommissions beslutninger. Ligeledes inddrages Kommissionens vejledning 2009, hvori der redegøres for Kommissionens tilgang til reguleringen af art. 82. I fortolkningen af denne meddelelse inddrages DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses. Som et supplement til redegørelsen af gældende ret inddrages endvidere relevant litteratur. Formålet med den retsdogmatiske vurdering er at analysere, hvorvidt der skabes klarhed og forudsigelighed på dette respektive område, på baggrund af en fortolkning af gældende ret og Kommissionens vejledning I den forbindelse medtages en række retspolitiske overvejelser i vurderingen. 3 Se hertil Blume, Peter: Juridisk Metodelære 4. udg., s. 142ff og Nielsen, Ruth og Tvarnø D., Christina: Retskilder & Retsteorier, 2. udg., s. 28f. 6

8 II. Dominanstesten 2.1. Indledende omkring EFT art. 82 Formålet med EFT art. 82 er at forbyde en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet. Bestemmelsen er en del af det system, som skal være med til at sikre, at der skabes en effektiv og ufordrejet konkurrence. Bestemmelsen udtrykker således det almindelige mål for fællesskabets virksomhed som fastlagt i EF traktatens art. 3, litra g, hvoraf det følger, at der skal gennemføres en ordning, der sikrer, at konkurrencen på det indre marked er effektiv og ikke fordrejes. 4 Det, at en virksomhed har opnået en dominerende stilling, medfører en række konkurrencemæssige bekymringer, da den markedsmagt virksomheden besidder, kan misbruges i et omfang, som strider mod formålet i art. 3, litra g. For at undgå sådanne negative effekter på markedet har art. 82 følgende ordlyd: En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf er uforenelig med fællesmarkedet og forbudt i den udstrækning, samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. Misbrug kan især bestå i: a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser, b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne, c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartner, som derved stilles ringere i konkurrencen, d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand. Bestemmelsen har til formål at regulere en virksomheds ensidige adfærd i de tilfælde, hvor denne indtager og misbruger sin dominerende stilling. Reguleringen udspringer af, at den dominerende virksomhed qua sin markedsmagt kan begrænse udbuddet af varer, samt hæve priserne til et niveau, der ligger over det, som kendetegner et 4 Se bl.a. sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præmis 38 og sag 322/81, N.V. Nederlandsche Banden Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 29. 7

9 konkurrencepræget marked. Målet er således at beskytte konkurrencen og den endelige forbruger Kommissionens diskussionsoplæg 2005 samt Kommissionens vejledning 2009 I forlængelse af Kommissionens moderniseringsudspil til art. 82, udkommer Kommissionens diskussionsoplæg i Heraf fremgår det, hvilken prioritering Kommissionen kan tænkes at anvende i forbindelse med håndhævelsen af art Endvidere kan det udledes, at Kommissionen anser formålet med art. 82 som en måde hvorpå, der kan ske beskyttelse af konkurrencen, hvilket fremmer forbrugervelfærd, og skaber en effektiv allokering af ressourcerne. 8 Kommissionen fastslår endvidere, at formålet med art. 82 er at beskytte konkurrencen og ikke de enkelte konkurrenter, og at det kun er adfærd med konkurrencebegrænsende virkninger, der skal forbydes. Der er således anlagt en relativ effektbaseret tilgang, hvor virkningerne af adfærden vurderes frem for blot at erklære adfærden ulovlig på baggrund af art Det er væsentligt at bemærke, at Kommissionens diskussionsoplæg 2005 primært har fokus på ekskluderende adfærd, da denne form for adfærd er særlig skadelig i forhold til målsætningen om at opretholde og udvikle konkurrencen. 10 I 2009 kommer den endelige vejledning fra Kommissionen, hvori der redegøres for den prioritering, som er vejledende for Kommissionen ved anvendelse af art. 82 på dominerende virksomheders ekskluderende adfærd. 11 Formålet med vejledningen er at 5 Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelsen af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, 9. betragtning til præamblen. Herunder bl.a. sag 27/76, United Brands mod Kommissionen, som omhandlede leveringsnægtelse af Chiquita bananer til autoriserede forhandlere. Her har fokus været rettet mod beskyttelse af konkurrenterne frem for beskyttelse af den fri konkurrence. Denne tilgang har været meget kritiseret i den juridiske litteratur, da en sådan tilgang flytter fokus fra at sikre en fri konkurrence til at sikre en fair konkurrence. Se her bl.a. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s 21f. 6 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December I resten af opgaven omtales dette blot Kommissionens diskussionsoplæg Det skal dog bemærkes, at der blot er tale om et diskussionsoplæg, der ikke besidder nogen form for retsværdi. 8 Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 4. 9 Konsekvensen af dette er, at Kommissionen gør det muligt for virksomheder, som er under anklage om misbrug af en dominerende stilling, at retfærdiggøre den påklagede adfærd ud fra effektivitetshensyn. Dette behandles nærmere i kapitel 2, afsnit , samt kapitel 4, afsnit At det netop er ekskluderende adfærd, som Kommissionen har fokus rettet mod, fremgår endvidere af en udtalelse fra EU Kommissær i Konkurrencepolitik, Neelie Kroes, i september 2005: We think that it is sound for our enforcement policy to give priority to so-called exclusionary abuses, jf. tale af d. 23 September 2005: SPEECH/05/ Meddelelse fra Kommissionen K(2009) 864 endelig: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af 8

10 skabe større klarhed og forudsigelighed om de generelle regler, Kommissionen anvender ved afgørelsen af, om denne bør forfølge sager vedrørende forskellige former for ekskluderende adfærd. Samtidig fremhæves, at dette gerne skulle give virksomhederne bedre mulighed for at vurdere, om en konkret adfærd vil give anledning til et indgreb fra Kommissionens side i medfør af art. 82. Kommissionens vejledning 2009 fastslår, at Kommissionen vil målrette sin håndhævelse af art. 82 ved at sikre opretholdelse af den effektive konkurrence. Dette gøres ved at gribe ind i de tilfælde, hvor dominerende virksomheder udelukker deres konkurrenter med andre midler end fair konkurrence. Der er således tale om en beskyttelse af konkurrencen og ikke blot den enkelte konkurrent. 12 Der er en klar formodning for, at Kommissionen vil følge de generelle principper/rammer, der fremgår af Kommissionens vejledning Det skal dog bemærkes, at Kommissionen ved behandling af en konkret sag kan tilpasse de enkelte principper, der følger af vejledningen, når dette findes rimeligt og hensigtsmæssigt som følge af en sags særlige omstændigheder Vurderingen af virksomhedens dominerende stilling I vurderingen af om en virksomhed har overtrådt art. 82, er der på baggrund af praksis fire betingelser, som skal opfyldes: 1) der skal være tale om en virksomhed, 2) denne virksomhed skal indtage en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet, 3) den dominerende stilling skal misbruges og 4) dette misbrug skal påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 15 På baggrund af disse kumulative betingelser følger det modsætningsvist, at det hverken er forbudt for en virksomhed at erhverve, besidde eller styrke en dominerende stilling, så længe dette ikke skyldes en adfærd, der kan klassificeres som misbrug. 16 Ydermere finder bestemmelsen også anvendelse i de tilfælde, hvor en virksomhed styrker sin dominerende stilling ved at ekskludere dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd, Bruxelles, den Meddelelsen blev udstedt af Kommissionen d. 3. december 2008, og er vedtaget på de forskellige unionssprog d. 9. februar I resten af opgaven omtales denne blot Kommissionens vejledning Kommissionens vejledning 2009, punkt Dette er dog ikke tilfældet i forhold til de generelle principper/rammer, der fremgår af Kommissionens diskussionsoplæg 2005, jf. dennes betragtning Kommissionens vejledning 2009, punkt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 484 samt Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Disse punkter underlægges en nærmere behandling i de følgende afsnit. 16 Se f.eks. sag C-250/92, Gøttrup Klim mod DLG, præmis 49 samt sag T-219/99, British Airways mod Kommissionen, præmis

11 konkurrenter fra markedet gennem en adfærd, som ikke kan betegnes som normal konkurrence Virksomhedsbegrebet For at blive omfattet af forbudsbestemmelsen i art. 82 er den første forudsætning, at der er tale om en virksomhed. Virksomhedsbegrebet er, som i de øvrige konkurrencebestemmelser, defineret af Domstolen som værende enhver enhed, som udøver økonomisk aktivitet, uanset denne enheds retlige status eller finansieringsmåde. 18 Deraf følger, at enhver aktivitet, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et marked, kan betragtes som økonomisk virksomhed. 19 Virksomheder, der opererer inden for en af de økonomiske aktiviteter og sektorer, der er omfattet af Traktaten, kan således indtage en dominerende stilling med den konsekvens, at disse kan blive omfattet af art Her er det væsentligt at bemærke, at begrebet både omfatter offentlige og private virksomheder, uanset hvilken juridisk form disse antager. Dog er der ikke noget krav om, at den økonomiske aktivitet drives med vinding for øje. Dette betyder, at f.eks. nonprofit foretagender og virksomheder, der drives efter hvile-i-sig-selv princippet, ligeledes er omfattet af virksomhedsbegrebet En dominerende stilling på markedet For at en virksomhed kan omfattes af art. 82, skal den forudsætningsvist besidde en dominerende stilling på markedet. Denne dominerende stilling er defineret af Domstolen flere steder i praksis som værende, en økonomisk magtposition, som sætter en virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over 17 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 484f. 18 Se bl.a. sagerne C-41/90, Höfner & Elser, præmis 21, sag C-244/94, Fédération française des sociétés d assurances & flere, præmis 14, sag C-55/96, Job Centre, præmis 21, sag C-35/96, Kommissionen mod Italien, præmis 36, de forenede sager C-180/98 til C-184/98 Pavlov & flere, præmis 74 samt sag T- 155/04, Eurocontrol, præmis Sag T-155/04, Eurocontrol, præmis Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Der er dog visse modifikationer til virksomhedsbegrebet, da offentlig myndighedsudøvelse ikke er omfattet af virksomhedsbegrebet. Dette betyder, at virksomhed inden for f.eks. opkrævning af ruteafgifter fra flyselskaber, jf. sag C-364/92, Eurocontrol, præmis 30, eller varetagelse af forskellige former for samfundsmæssige opgaver, såsom håndtering af lovbestemte sygeforsikrings- og pensionsordninger, ikke er omfattet af forbudet i art. 82, jf. bl.a. sag C-264, 306, /01, AOK, præmis 47 og 55. Virksomhedsbegrebet behandles dog ikke yderligere i opgaven, jf. kapitel 1, afsnit

12 for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne. 22 Dette er ligeledes fastslået i Kommissionens vejledning 2009 som værende gældende praksis for Kommissionens vurdering af markedsdominans. 23 Dog præciseres det, at hvis en virksomhed har mulighed for at forhøje priserne med fortjeneste over det konkurrencedygtige niveau i en væsentlig periode, betragtes denne som værende dominerende. 24 I forlængelse af Kommissionens vejledning 2009 følger det, at Kommissionen vil foretage en vurdering af virksomhedens dominans på baggrund af både markedets konkurrencestruktur og især det konkurrencemæssige pres. 25 Herunder vil Kommissionen inddrage den dominerende virksomheds og dens konkurrenters markedsstilling, ekspansion og markedstilgang, samt modstående købermagt Det relevante marked I forbindelse med vurderingen af en virksomheds dominerende stilling på et marked, foretages der en markedsafgrænsning med det formål at fastlægge det relevante marked. Markedsafgrænsningen er den første (grove) del i en konkurrencesag, og er en forudsætning for vurderingen af virksomhedens markedsdominans. 27 På baggrund af markedsafgrænsningens vigtighed argumenterer virksomhederne derfor ofte for en bred markedsafgrænsning for at undgå markedsdominans. 28 Virksomhedens konkurrenter og 22 Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis 38. Se endvidere sagerne 322/81, N.V. Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 30, sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis 65 og sag T-193/02, Laurent Piau mod Kommissionen, præmis Kommissionens vejledning 2009, punkt Kommissionens vejledning 2009, punkt 11. Se også Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 24f. Dette betyder, at virksomheden kan føre en markedsstrategi uden at skulle tage stilling til sine konkurrenter og konkurrencen på markedet. 25 Visse markeder er mere konkurrencepræget end andre, og vurderingen må således være, hvorvidt virksomheden oplever et konkurrencemæssigt pres. 26 Kommissionens vejledning 2009, punkt Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen, kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s Markedsafgrænsningens vigtighed kan udledes af bl.a. sagen 22/78, Hugin Kassaregister AB m.fl. mod Kommissionen. præmis 3. Denne omhandlede markedet for salg af kasseapparater, hvor Hugin blot besad en mindre markedsandel på dette marked. Men da det relevante marked imidlertid blev afgrænset som markedet for reservedele til Hugin-kasseapparater, anførte Domstolen, at Hugin indtog en dominerende stilling, da virksomheden havde en monopollignende stilling på dette marked 11

13 forskellige forbrugerorganisationer vil derimod argumentere for en snæver markedsafgrænsning, for lettere at kunne opnå et resultat om markedsdominans. 29 For at øge gennemsigtigheden i Kommissionens praksis har denne udarbejdet Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret. 30 Det anføres i denne meddelelse, at det relevante marked skal vurderes på baggrund virksomhedens produktmarked og geografiske marked, hvilket gennemgås i det følgende. 31 Ligeledes vil en redegørelse af det temporale marked medtages, da dette marked i visse situationer bliver inddraget i Domstolens vurdering Produktmarkedet I vurderingen af produktmarkedet skal der redegøres for, hvilke af konkurrenternes produkter, der er umiddelbart substituerbare i forhold til virksomhedens produkter. Ydermere skal vurderingen foretages på baggrund af produkternes egenskaber, pris, samt anvendelsesformål set udfra et forbrugerperspektiv. 32 Det skal således undersøges, hvorvidt forbrugerne anser konkurrenternes produkter som værende substituerbare i forhold til virksomhedens produkter, og hvorvidt konkurrenterne umiddelbart er aktive aktører på produktmarkedet, og bidrager til en effektiv konkurrence. 33 Det er fastslået i retspraksis, at afgrænsningen af produktmarkedet skal vurderes på baggrund af produkternes individuelle kendetegn, og hvorvidt disse medfører en vedvarende efterspørgsel. Opfylder et produkt disse krav, er der dermed tale om et 29 Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen, kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s Her er Kommissionens betragtninger fremlagt, og det er således muligt for virksomheder i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, oprettelse af et joint venture eller indgåelse af en markedsaftale at blive bekendt med, hvilke vurderinger og oplysninger Kommissionen anser for relevante i forbindelse med markedsafgrænsningen, jf. punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 7. Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt samt punkt

14 særskilt produktmarked. 34 Ligeledes skal graden af substitution fra lignende produkter medtages i vurderingen Substitutionseffekter I forbindelse med afgrænsningen af det relevante produktmarked vil der i nedenstående blive gjort rede for både efterspørgselssubstitutionen og udbudssubstitutionen, da Kommissionen vurderer, at graden af disse to faktorer tilvejebringer et yderligere konkurrencepres på markedet. 36 Formålet med at inddrage substitutionseffekterne i markedsafgrænsningen er at undersøge, hvorvidt forbrugerne har alternative forsyningskilder i form af alternative produkter, eller hvorvidt andre virksomheder har muligheder for at omstille deres produktion til det respektive produkt Efterspørgselssubstitution Med efterspørgselssubstitution er formålet at klarlægge, om en prisstigning på virksomhedens produkt medfører en stigning i efterspørgslen på konkurrenternes 34 Se sagerne 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, sag 322/81, N.V. Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), sag C-62/86, AKZO Chemie mod Kommissionen, sag C-333/94 P, Tetra Pak International SA mod Kommissionen og sag T-504/93, Tiercé Ladbroke S.A. mod Kommissionen. Se også Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 7, og Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Se sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis 22. Her blev der foretaget en afgrænsning af, hvorvidt produktmarkedet for bananer var et selvstændigt marked eller blot en del af markedet for frisk frugt. Domstolen anførte, at for at markedet for bananer kunne antages at være et selvstændigt marked, måtte bananer kunne individualiseres ved særlige kendetegn, som adskilte dem fra andre friske frugter i en sådan grad, at bananer kun i mindre grad kunne substitueres af andre friske frugter, og kun i mindre grad ville blive udsat for konkurrence fra disse frugter. Se også sag 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 32. Denne sag omhandlede letmetalemballage til kødkonserves. Her fastslog Domstolen ligeledes, at afgrænsningen af produktmarkedet er yderst vigtig i forbindelse med vurderingen af en virksomheds mulige dominans på et marked. Ligeledes fremgik det, at markedet skulle afgrænses med henblik på at identificere de produkter, der havde en elastisk efterspørgsel, og som dermed var substituerbare med det respektive produkt. 36 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 13. Kommissionen anfører, at den potentielle konkurrence kan bidrage til yderligere konkurrence, men at denne vurdering først skal medtages, når virksomhedens stilling på det relevante marked er fastslået, og hvor denne stilling giver anledning til betænkeligheder ud fra et konkurrencepolitisk synspunkt, jf. punkt 24. Derfor vil en redegørelse af den potentielle konkurrence først medtages i kapitel 2, afsnit 2.3.3, når det relevante marked og virksomhedens markedsandele herpå er fastlagt. 37 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt

15 produkter. En sådan efterspørgselsstigning er et udslag af en umiddelbar substituerbarhed mellem virksomhedens og konkurrenternes produkter. 38 I vurderingen af, hvorvidt der foreligger substituerbarhed mellem et eller flere produkter, gør Kommissionen brug af den såkaldte SNIPP test (Small but Significant Non-transitory Increase in Price). 39 Denne test baseres på et tanke-eksperiment, hvor efterspørgslen på konkurrenternes produkter måles som et resultat af en 5-10% stigning i prisen på virksomhedens produkt. 40 Medfører prisstigningen en øget efterspørgsel efter konkurrenternes produkter, antages produkterne at være substituerbare og dermed omfattet af samme produktmarked. 41 Prisen, der benyttes i SSNIP testen, tager udgangspunkt i den gældende markedspris. Dog kan det forholde sig således, at markedsprisen ikke er fastsat under tilstrækkelige konkurrenceforhold, hvorfor dette faktum bør medtages i Kommissionens vurdering. Dette skyldes, at markedsprisen som følge af konkurrencesituationen på det pågældende marked allerede kan være blevet hævet betydeligt. 42 Denne situation betegnes Cellophane Fallacy. 43 Udtrykket stammer fra en amerikansk konkurrencesag, hvor der var uenighed i forbindelse med 38 Dette følger af produktets særlige egenskaber, prisniveau, anvendelsesformål, udformning, tidligere substitution, omkostninger/forhindringer ved at skifte produktet ud, samt mulige forbrugerpræferencer. Se hertil Lundgaard, Kim Hansen m.fl.: EU-konkurrenceretten, 1. udg., s. 115f. Kommissionen specificerer endvidere i sin meddelelse nogle yderlige faktorer, som kan have relevans ved vurderingen af efterspørgselssubstituerbarhed, såsom oplysninger om substitution i den seneste tid, kundernes og konkurrenternes syn på afgrænsningen af produktmarkedet og markedsundersøgelser, forhindringer og omkostninger ved omdirigering af efterspørgslen til potentielle substitutionsprodukter, forskellige kundekategorier, samt benyttelse af kvantitative test, herunder elasticitet samt krydspriselasticiteten, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt SSNIP-testen stammer oprindeligt fra amerikansk ret, hvor testen benyttes i fusionskontrolreglerne, jf. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2., udg. s. 40, note Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt SSNIP testen benyttes oftest på baggrund af substituerbarhed på produktmarkedet, men kan i visse tilfælde ligeledes benyttes på det geografiske marked, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt samt Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30 og s. 38. Der vil i den forbindelse blive undersøgt, hvorvidt en prisstigning på virksomhedens produkter i et bestemt geografisk område medfører en øget efterspørgsel på konkurrenters produkter i fjernere geografiske områder. Kan en sådan sammenhæng fastslås, må det antages, at produkterne er omfattet af samme geografiske marked. 42 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Se bl.a. Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 30, Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen: kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s. 238 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s

16 markedsafgrænsningen af Du Pont s produktion af cellofan. 44 Du Pont argumenterede for, at det relevante marked var fleksible indpakningsmaterialer, mens det amerikanske Departement of Justice argumenterede for, at cellofanmarkedet var et marked for sig selv, hvori Du Pont indtog en monopollignende stilling. Den amerikanske Domstol benyttede sig af SSNIP testen for at klarlægge efterspørgselssubstitutionen. I forbindelse med en prisstigning på Du Pont s cellofan kunne der konstateres en stigning i efterspørgslen af konkurrenternes produkter af indpakningsmaterialer, hvorfor produkterne antoges at være substituerbare og dermed befandt sig på samme relevante marked. 45 I forlængelse af ovenstående fastslår The Cellophane Fallacy, at hvis en virksomhed besidder en dominerende eller monopollignende stilling på et produktmarked, og virksomheden allerede tager en høj pris for et produkt, vil en lille yderligere stigning i produktprisen resultere i en større grad af substitution, da forbrugerne vil finde alternative produkter. Dermed vil brugen af SSNIP testen på et marked præget af dominans eller monopol udvide markedet i højere grad, end hvad der reelt gør sig gældende og omfatte såkaldte falske substitutter Udbudssubstitution Udbudssubstitution medtages i markedsafgrænsningen i de tilfælde, hvor denne form for substitution har samme direkte virkninger på konkurrencesituationen som efterspørgselssubstitution. Kan det konstateres, at en konkurrerende virksomheds produktion på kort sigt kan ændres således, at den kan skabe betydeligt mere konkurrence på den dominerende virksomheds marked, bør denne konkurrerende 44 Amerikansk Højesteretsdom fra 1956 i 351 US 377 (1956), US vs. Du Pont & co. 45 Brugen af SNIPP testen medførte en bred markedsafgrænsning, da markedet blev afgrænset til fleksible indpakningsmaterialer. Denne afgørelse er dog senere blevet kendt som værende forkert, da markedet reelt var markedet for cellofan, jf. Konkurrenceredegørelse 2003, Konkurrencestyrelsen: kapitel 8 afgrænsning af det relevante marked, s. 238, boks Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s

17 virksomhed medtages i markedsafgrænsningen. 47 Domstolen har i en række afgørelser fastslået vigtigheden af udbudssubstitution i markedsafgrænsningen Det geografiske marked Det geografiske marked bidrager med viden om, hvor på markedet virksomhedens produkter er geografisk hjemmehørende, herunder hvilke konkurrenter virksomheden har i andre geografiske områder. Domstolen har fastslået, at den geografiske afgrænsning må foretages på baggrund af, den pågældende vares karakteristika og ved anvendelse af et bestemt afgrænset geografisk område, hvor varen markedsføres, og hvor konkurrencebetingelserne er tilstrækkeligt homogene til, at virkningen af den pågældende virksomheds økonomiske styrke kan bedømmes. 49 Kommissionen vil dermed undersøge, hvorvidt virksomheder i et givent område isoleres fra det konkurrencemæssige pres fra konkurrenter uden for dette område, og hvorvidt konkurrenterne har mulighed for at udvide deres afsætning på konkurrencemæssige vilkår til hele det geografiske område Det forekommer således, at hvis en konkurrerende virksomhed omgående - uden betydelige omkostninger eller risici - kan omstille sin produktion til et relevant produkt som følge af små varige ændringer i de relative priser, bør denne medtages, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Se her 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 33. Kommissionen havde i sin markedsafgrænsning ikke redegjort for, hvorvidt andre virksomheder kunne indtræde på det relevante marked for letmetalemballage og dermed bidrage til yderligere konkurrence. Denne manglende redegørelse for udbudssubstitutionen på markedet bidrog derfor til, at beslutningen om en dominerende stilling blev annulleret af Domstolen. Se også sag 322/81, N.V. Nederlansche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 40. Her blev det fastslået, at der ikke var udbudssubstitution mellem lastvognsdæk og personvognsdæk, da de respektive produktionsmetoder, anlæg og maskiner var meget forskellige, samt at en omstilling af produktionsanlæggene til fremstilling af lette dæk frem for tunge dæk ville tage lang tid og samtidigt kræve store investeringer. 49 Sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen. præmis 11. Dette faktum er ligeledes fastslået i Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked. Kommissionen anfører, at det geografiske marked er det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter og tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår, og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget anderledes, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt 30. Endvidere fremgår det af Kommissionens meddelelse, at Kommissionen indledningsvist vil undersøge det geografiske marked på baggrund af virksomhedens markedsandele og de konkurrerende virksomheders markedsandele, samt priserne og prisforskellene på nationalt plan og på EU plan. Undersøgelsen skal dog kun anvendes som en arbejdshypotese, således at Kommissionen kan fokusere sine nærmere undersøgelser på at nå frem til en præcis markedsafgrænsning, jf. punkt 28. Yderligere foretages en vurdering på baggrund af de karakteristiske træk ved efterspørgslen, såsom nationale/lokale præferencer, kundernes købemønstre, produktdifferentiering og varemærker mv., jf. punkt 29. I denne henseende kan SSNIP-testen ligeledes benyttes, jf. denne opgaves kapitel 2, afsnit

18 Det geografiske marked kan således i praksis afgrænses på globalt plan 51, europæisk plan 52, nationalt plan 53, samt regionalt plan. 54 Dog må det anføres, at det relevante marked som minimum skal udgøre en væsentlig del af fællesmarkedet, førend art. 82 kan anvendes. 55 Er virksomheden dominerende på en medlemsstatsområde, anses dette umiddelbart som værende nok til at dække en væsentlig del af fællesmarkedet. Ligeledes kan det geografiske område inden for én medlemsstat anses som værende en væsentlig del af fællesmarkedet på baggrund af områdets volumen. 56 Således er det i praksis fastslået, at havne, 57 lufthavne, 58 samt territorialt afgrænsede monopoler 59 kan anses som værende en væsentlig del af fællesmarkedet Det temporale marked Yderligere er det i visse situationer nødvendigt ikke blot at vurdere produktmarkedet og det geografiske marked, men ligeledes at inddrage det temporale marked i vurderingen. Dette skyldes, at konkurrencen på visse markeder ændrer sig i specifikke afgrænsede perioder. Dette resulterer i, at markedsafgrænsningen og dermed konkurrencesituationen muligvis ændres over en given tidsperiode. Derfor bør det i 51 Se endvidere sagerne 6/72, Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, præmis 35, de forenede sager T-68/89, 77/89 og sag 78/89, Societa Italiana Vetro SPA m.fl. mod Kommissionen, præmis Se endvidere sagerne T-83/91, Tetra Pak SA International mod Kommissionen, præmis og sag C- 53/92, Hilti mod Kommissionen. 53 Se endvidere sagerne T-504/93, Tiercé Ladbroke SA mod Kommissionen, præmis , sag 322/81, N.V. Nederlansche Banden-Industrie Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 28 og de forenede sager C-241/91 P og C-242/91 P, RTE og ITP mod Kommissionen. 54 Se endvidere sagerne C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova mod Kommissionen, sag C- 18/93, Corsica Ferries mod Kommissionen, sag C-82/01 P, Aeroports de Paris mod Kommissionen og de forenede sager 40/73 m.fl., Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen. 55 Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s Se også Whish, Richard: Competition Law, 6. udg., s. 186f. 56 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s. 517f. 57 Se sagerne C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova mod Kommissionen, præmis 15, sag C- 242/95, GT-Link mod De Danske Statsbaner, præmis 37, samt sag C-266/96, Corsica Ferries France mod Kommissionen, præmis Se Kommissionens beslutning IV/34.801, FAG Flughafen Frankfurt/Main, betragtning 58, samt Kommissionens beslutning 95/364, Bruxelles-National lufthavn (Zaventem), betragtning Sag C-323/93, Société agricole du Centre d insémination de la Crespellé, præmis 17, samt sag C- 393/92, Almelo kommune, præmis Endeligt anfører Kommissionen i meddelelsens punkt nogle yderligere faktorer, der kan indgå i vurderingen af afgrænsning af det relevante geografiske marked. Disse faktorer vedrører særligt omfanget af det geografiske marked på baggrund af historisk og nutidigt dokumentationsmateriale af forbrugernes købemønstre, efterspørgsel, forbrugere og konkurrenters syn på afgrænsningen af markedet, mulige markedsbarrierer, transportomkostninger og varegennemstrømning. Alle disse ovenstående faktorer kan -, men skal dog ikke -, nødvendigvis indhentes og vurderes i hvert enkelt tilfælde, jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende nr. C 372 af 09/12/1997 s , punkt

19 vurderingen af markedsafgrænsningen inden for visse markeder undersøges, om mulige sæsonudsving skal medtages Det relevante marked ifølge Kommissionens vejledning 2009 Af Kommissionens vejledning 2009 fremgår det ikke direkte, hvilke momenter Kommissionen vil inddrage i undersøgelsen af det relevante marked. Det følger dog af Kommissionens diskussionsoplæg 2005, i overensstemmelse med tidligere praksis, at Kommissionen i vurdering af det relevante marked generelt vil anvende Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret. 62 Kommissionen anfører dog, at den særligt i forbindelse med vurderingen af substitutionseffekterne vil være opmærksom på brugen af SNIPP testen, herunder specielt Cellophane Fallacy problemstillingen, som behandlet i ovenstående afsnit Kommissionen fremhæver, at brugen af SNIPP testen i forbindelse med dominans eller monopollignende situationer kan udvide markedet i højere grad, end hvad der reelt gør sig gældende, da prisen allerede kan være hævet betydeligt. 64 For at undgå denne problemstilling vil Kommissionen forsøge at genskabe den konkurrencemæssige pris, da en anvendelse af denne i forbindelse med SNIPP testen vil give et mere korrekt billede af substitutionseffekterne på markedet Virksomhedens markedsandele Markedsandele er en vigtig faktor i vurderingen af den dominerende stilling, da denne giver indblik i virksomhedens styrke på det relevante marked i forhold til 61 Se sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis Her undersøgte Domstolen det relevante marked for bananer. Her blev det fastslået, at andre friske frugter, der ikke konkurrerede med bananer hele året, ikke kunne anses som værende substituerbare, og dermed medvirkende til et øget konkurrencepres på markedet. De to frugter, æbler og appelsiner, der ansås som værende en del af markedet hele året, fandtes værende ikke-substituerbare med bananer og dermed ikke en del af dette marked. Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s. 262 samt Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 15. Det anføres dog endvidere, at hvis misbruget finder sted på et sekundært marked -, hvor der således ikke findes en dominerende virksomhed -, så kan SNIPP testen med fordel anvendes, da prisen næppe er hævet til et niveau der ligger over den konkurrencemæssige pris, jf. Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning Kommissionens diskussionsoplæg 2005, betragtning 16. Endvidere fremfører Kommissionen, at der vil foretages en undersøgelse af, hvorvidt der findes andre produkter, som ud fra forbrugernes synspunkt er at betragte som substitutter som følge af produktets karakteristika, samt produktets anvendelighed, jf. betragtning

20 konkurrenterne. Markedsandelen opgøres som en procentdel af virksomhedens samlede salg (ud fra mængde eller værdi) på baggrund af den samlede omsætning på det relevante marked. 66 I sagen Hoffmann-La Roche 67 fandt Domstolen, at en dominerende stilling kan være en følge af en række faktorer, som hver for sig ikke nødvendigvis er afgørende, men blandt disse faktorer har omfattende markedsandele en meget stor betydning. 68 Derudover fastslog Domstolen, at I øvrigt kan det,, med rette antages, at meget store markedsandele i sig selv, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, udgør et bevis for, at der foreligger en dominerende stilling. 69 I praksis er det generelt fastslået, at når en virksomhed besidder en markedsandel på over 50% af det relevante marked, er formodningsreglen, at der foreligger en høj grad af dominans på markedet. 70 Dog kan virksomheden undtages i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, der har medført, at virksomheden ikke har kunnet handle uafhængigt af kunder og konkurrenter på det relevante marked på trods af sin store markedsandel. 71 I forbindelse med vurderingen vil det derfor være relevant at undersøge strukturen på markedet, samt undersøge om virksomhedens markedsandel relativt er større end dens konkurrenter. I United Brands 72 fastslog Domstolen, at en markedsandel på 45-50% ikke alene er nok til at konstatere markedsdominans, hvorfor der skal medtages andre momenter i vurderingen. Et af de momenter, der blev udledt af dommen, var, at United Brands markedsandel var langt større end virksomhedens nærmeste konkurrent, samt at virksomhedens øvrige konkurrenter havde markedsandele, der var meget mindre end United Brands markedsandele. Derudover kan en virksomhed med en markedsandel på mindre end 40% ligeledes besidde en dominerende stilling, hvis denne kan handle 66 Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis Se også sag 247/86, Societe Alsacienne Lorraine de Telecommunications et d Electronique mod S.A. Novasam, præmis Sag 85/76, Hoffmann La Roche mod Kommissionen, præmis Sag C-62/86, AKZO Chemie mod Kommissionen, præmis 60. Se endvidere sagerne T-191/98 m.fl., Atlantic Container Line m.fl. mod Kommissionen, præmis Se også Jessen, Pernille Wegener m.fl.: Reguleringen af konkurrencen i EU, 2. udg., s. 253 og Christensen, Andreas m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 2. udg., s Dette kan f.eks. være, hvor virksomheden ikke er en uundgåelig handelspartner i forhold til sine aftagere. 72 Sag 27/76, United Brands Company mod Kommissionen, præmis , og

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1 Sag C-23/14 Post Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten)»Konkurrence misbrug af dominerende

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S Journal nr. 3:1120-0100-343/MVN/Industri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

EU Konkurrenceretten. 5. Forsknings- og udviklingsaftaler...11 6. Specialiseringsaftaler...12

EU Konkurrenceretten. 5. Forsknings- og udviklingsaftaler...11 6. Specialiseringsaftaler...12 EU Konkurrenceretten Kapitel 1. Konkurrenceretlige målsætninger og grundlæggende økonomiske principper... 3 1. Konkurrence og konkurrencerettens formål...3 2. Markedsintegrationsprincippet...3 3. Grundlæggende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis. Analysis of tying and bundling based on EC competition law

Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis. Analysis of tying and bundling based on EC competition law Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis Analysis of tying and bundling based on EC competition law af KRISTIAN PEDERSEN Specialet skildrer tilgangen til tying og bundling,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015 Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Forhistorien Konkurrencesituationen på kiropraktorbehandlingsmarkedet er tung som følge af bl.a. uddannelseskravet,

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

FOR RETTEN I GRØNLAND DOM:

FOR RETTEN I GRØNLAND DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I GRØNLAND Den 7. oktober 201 1 blev af Retten i Grønland i sagen sagl.nr. es 79/1 1 Royal Greenland AIS mod Konkurrencenævnet afsagt sålydende DOM: Under denne sag, der

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

PREDATORY PRICING PREDATORY PRICING

PREDATORY PRICING PREDATORY PRICING Obligatorisk afhandling Casper Gammelgaard Andersen Årskortnummer: 19993685 Vejleder: Professor Palle Bo Madsen - konkurrenceretlig analyse af begrebet - PREDATORY PRICING på baggrund af dansk og EU praksis

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Working Paper vedr. rabatter. Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter. Lektor Christian Bergqvist, ph.d.

Working Paper vedr. rabatter. Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter. Lektor Christian Bergqvist, ph.d. Working Paper vedr. rabatter Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter Lektor Christian Bergqvist, ph.d. Marts 2010 Notatets baggrund og formål 1 Den dominerende virksomheds adgang til at indrømme

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere