Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse"

Transkript

1 Pediatrisk Endokrinologi 1999;13:16 42 Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse Anders Juul 1 Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet afsnit 5064, Københavns Universitet, DK-2100 København Ø, Danmark Introduktion 1 : Korrespondanse til: Anders Juul, MD, PhD Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet afsnit 5064 Københavns Universitet Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Danmark Tlf: Fax: E-post: Væksthormon (GH) mangel medfører ekstrem dværgvækst og metabolisk dysfunktion hos børn og voksne. GH-mangel kan være medfødt (ofte genetisk bestemt) eller erhvervet senere i livet f.eks. som følge til hjernetumor eller som følge til behandling af denne. GH behandling af børn med GH-mangel har været anvendt siden starten af 1960'erne med hypofyseekstrakter fra afdøde individer, og siden midten af 1980'erne med gensplejset, rekombinant GH. Efter udviklingen af gensplejset GH (i potentielt ubegrænsede mængder), har antallet af børn som er behandlet med rekombinant GH været eksponentielt stigende. Ikke blot børn med klassisk GH-mangel har været behandlet, men også børn med dværgvækst af anden årsag har været forsøgt behandlet med GH med henblik på at øge sluthøjden. For 10 år siden dukkede de første rapporter op om gavnlige metaboliske virkninger af GH behandling hos voksne med GH-mangel efter at de havde afsluttet deres længdevækst (1,2), og dette er nu blevet en registreret indikation i mange europæiske lande. Fra at være en eksperimentel behandling med hypofyseekstrakter af udvalgte børn med dværgvækst pga GH mangel, er GH behandling nu mulig på en tiltagende stor patientpopulation, børn såvel som voksne. Behandlingen er fortsat meget kostbar, og de gavnlige effekter endnu kun sikkert dokumenteret hos børn med klassisk GH mangel. Disse forhold stiller derfor store krav til vores diagnostik af den GH sekretoriske kapacitet hos det enkelte individ, som mistænkes for nedsat GH sekretion og som derfor er mulig kandidat til (eventuelt livslang) GH behandling. GH secerneres pulsatilt fra hypofysen, og en direkte kvantitering af den GH sekretoriske kapacitet kræver derfor at man undersøger en døgnprofil for GH, hvilket vil sige kontinuerlig blodprøvetagning hvert minut i 24 timer. Statistiske metoder til beskrivelse af GH sekretionsmønstret eksisterer (Pulsar, Ultra, Detect og Cluster), men forekomsten af valide normalområder for børn og voksne for GH døgnprofiler er sparsomme (3,4). I tillæg til dette er det selvsagt en besværlig og ressourcekrævende undersøgelse at foretage, specielt på børn. Man har derfor i årtier søgt efter alternative metoder til at få et udtryk for den GH sekretoriske kapacitet, og anvender typisk en farmakologisk stimulation af GH frigørelsen v.h.a. Insulin-induceret hypoglykæmi, Arginininfusion, Clonidin, Glucagon, GHRH mm. Disse farmaka inducerer alle en frigivelse af GH i løbet af 90 min, og rent praktisk har man anvendt en specifik cut-off værdi (f.eks. 10 ng/ml) som grænsen mellem det normale og det patologiske. Denne cut-off værdi er arbitrært fastsat, man har ikke alderrelaterede normalværdier og den er afhængig af det anvendte GH assay. Endelig er testning forbundet med ubehag for patienten, og for insulin-induceret hypoglykæmi er der desuden rapporteret døds- 16

2 fald hos børn, hvorfor denne metode ikke anbefales i standardudredningen af børn med vækstforstyrrelser. Da IGF-I niveauet er stabilt i løbet af døgnet, og til en vis grad reflekterer den integrerede GH produktion (5) ville det være af stor betydning, hvis en enkeltbestemmelse af plasma IGF-I totalkoncentrationen kunne erstatte disse farmakologiske stimulationstest. Man har været i stand til at måle IGF-I (tidligere kaldet somatomedin) i flere årtier, men tidligere målinger kan ikke betragtes som værende valide, idet IGF-I er målt ved hjælp af bioassays eller radioimmunanalyser på ubehandlet plasma. Med vores nuværende viden kræver valid bestemmelse af IGF-I, at interferende IGF bindingsproteiner ekstraheres bort fra serum inden den totale IGF-I koncentration bestemmes. Dette gøres ved acidificering (sur ethanol ekstraktion eller kromatografi ved lavt ph), eller ved tilsætning af overskydende IGF- II (som binder alle IGF-bindingsproteinerne). Derudover, er nye non-ekstraktions assays udviklet indenfor de sidste 5 år, og kan muligvis fremover erstatte tidligere målemetoder, idet de er mindre tidskrævende. Endelig er der udviklet nye metoder til bestemmelse af den frie fraktion af IGF-I, hvilket har muliggjort nye spændende undersøgelser af den komplekse regulation af IGF-I (6-9), men det vides endnu ikke om bestemmelsen af frit IGF-I vil øge vores diagnostiske formåen. Sammenfattende må man sige, at der er sket en revolution indenfor serumbestemmelser af IGF-I, således at man idag måler total IGF-I koncentrationer, som ikke i væsentlig grad er influeret af tilstedeværelsen af IGF-bindingsproteiner, med langt større præcision og følsomhed end tidligere. Formålet med denne oversigt er at bibringe up-to-date viden om regulationen af cirkulerende IGF-I og dens diagnostiske værdi hos patienter mistænkt for GH-mangel baseret på nyere analysemetoder. Insulin-lignende vækstfaktorer og deres bindingsproteiner Insulin-lignende vækstfaktorer (IGF-I og -II) er vækstfremmende peptider som har stor strukturel homologi med proinsulin. IGF-I har mitogen virkning, og bindes til en specifik IGF-I receptor, der ved stimulation udløser mitogent respons. IGF-II bindes til en receptor, der har vist sig at være identisk med Mannose-6-phosphat (M6P) receptoren, hvis betydning ikke er endeligt kendt. IGF-I og -II cirkulerer i plasma bundet til en familie af specifikke IGF bindingsproteiner med høj affinitet (10-11 mol/l), IGFBP-1 til -6, som indgår i regulationen af den biologiske aktivitet af IGF-I og -II. Udover at IGF-II cirkulerer i blodbanen i betydelige mængder, og konkurrerer med IGF-I om binding til IGF-bindingsproteinerne, er betydningen af IGF-II for postnatal vækst ikke kendt. Det cirkulerende IGF-I er overvejende dannet i leveren, hvorfra produktionen og frigivelsen er stimuleret af den pulsatile GH sekretion. Patienter med GH-mangel har således lav IGF-I koncentration, og patienter med GH overskud (akromegali) har højt IGF-I plasmaniveau. Alle 6 IGF bindingsproteiner danner binære komplekser med IGF-I eller -II i plasma, mens IGFBP-3 (og til en vis grad IGFBP-5) tillige danner tertiære komplekser med IGF-I eller- II og et større protein, acid-labile subunit (ALS). IGFBP-1 er et non-glykosyleret peptid (30 kda), hvis plasmakoncentration fluktuerer i løbet af døgnet, omvendt korreleret til insulin niveauet. Således falder IGFBP-1 abrupt efter et måltid, og stiger markant efter faste. Det er derfor sandsynligt at IGFBP-1 indgår i glucosehomeostasen p.g.a. dets hurtige ændringer i relation til insulin, hvorvidt det påvirker den frie IGF-I koncentration. IGFBP-2 er ligeledes et non-glykosyleret peptid som har større affinitet for IGF-II end for IGF-I. IGFBP-2 udviser ikke døgnvariation, ændres ikke efter et måltid, men stiger dog efter længerevarende faste. Der vides endnu ikke meget om dets regulation og betydning. IGFBP-3 er det væsentligste bindingsprotein og udgøres af et 40 kda glykosyleret protein. Mere end 90 % af det cirkulerende IGF-I forefindes i det højmolekylære IGFBP-3 (150 kda) tertiære kompleks, der fungerer som en bufferkapacitet for det biotilgængelige IGF-I. Kun en lille fraktion af det totale IGF (ca %) cirkulerer som en fri ubunden fraktion, der formodes at være den biologisk aktive, i analogi med kønshormoner og thyroideahormoner. IGFBP-3 er reguleret af GH og korrelerer med den integrerede GH døgnproduktion (5), således at patienter med 17

3 18 Figur 1 IGF-I i relation til kronologisk alder hos raske drenge. Linierne repræsenterer mean ± 2SD(17), : hypotetisk værdi på 300 ng/ml hos en 13 årig dreng. For konversion til SI-enheder multipliser med 0,131.

4 Age (year) Figur 2 IGF-I i relation til pubertetstrin (Tanner stadier I-V) samt kronologisk alder hos raske drenge. Linierne repræsenterer mean ± 2SD (17), : hypotetisk værdi på 300 ng/ml hos en 13 årig dreng, afhængig af hans pubertetstrin. For konversion til SI-enheder multipliser med 0,131. GH mangel har lave IGFBP-3 koncentrationer, mens akromegale patienter har høje serum IGFBP-3 værdier - se senere. Da IGF-I cirkulerer i plasma i 1000 gange højere koncentration end insulin, og har insulin-lignende virkning via binding til insulinreceptoren (omend med ringe affinitet i forhold til insulin) ville der opstå svær hypoglykæmi såfremt alt IGF-I cirkulerede i dets frie form. Den cirkulerende højmolekylære IGF-pool (IGF-I bundet til IGFBP- 3-ALS komplekset) kan ikke passere endothelet i karvæggen, og herved beskyttes IGF-I mod nedbrydning og clearance fra blodbanen, hvorved den biologiske halveringstid øges fra min (frie form) til ca 15 timer (bunden form). Der er således flere vigtige biologiske betydninger af tilstedeværelsen af IGFBP-3: 1) den biologiske halveringstid af IGF-I øges 2) IGFBP-3 fungerer som bufferkapacitet 3) den hypoglykæmiske virkning af frit IGF-I hæmmes For nylig har man tillige påvist at IGF-I og - II også bindes til en ny familie af bindingsproteiner med lav affinitet, som man har betegnet IGFBP-relaterede proteiner (IGFBP-rP1til 4) (10). Disse proteiners funktion og regulation i forhold til de klassiske IGF bindingsproteiner er stadig ukendt, men under udforskning. IGFBP-3 proteaser Det har vist sig at under graviditet optræder der specifikke IGFBP-3 protease i 3. Trimester (11). Disse proteaser nedbryder IGFBP-3 til mindre fragmenter, der fortsat kan binde IGF-I, omend med nedsat affinitet. IGFBP-3 proteaser induceres ligeledes under en lang række patologiske omstændigheder karakteriseret ved stresskatabolisme, såsom under sepsis (12), fejlernæring (13) større kirurgiske indgreb (14,15) og ubehandlet diabetes (16). Herved afgives IGF-I fra den cirkulerende pool med mulighed for at udøve ekstravaskulær anabol virkning. Endelig er det foreslået, at IGFBP-3 protease aktivitet kunne repræsentere en normalfysiologisk reguleringsmekanisme, hvorved IGF-I lettere kan forlade blodbanen til fordel for de perifere målorganer (f.eks. epifyseskiverne). IGF-I og IGFBP-3 hos normale børn I en tværsnitsundersøgelse af 1030 raske danske børn (17) påviste vi at serum IGF-I koncentrationen stiger langsomt gennem præpuberteten med en relativt konstant variation omkring gennemsnittet. I puberteten stiger IGF-I kraftigere og variationen omkring gennemsnittet øges. Dette skyldes at tværsnitskurverne ikke tager højde for variationen i tidspunktet for pubertetens indtræden ho det enkelte individ, hvorfor alle værdierne svarende til en kronologisk alder 19

5 Figur 3. Serum IGF-I (venstre) og IGFBP-3 koncentrationer (højre) hos patienter med cystisk fibrose (øverste figurer) (25) og hos patienter med alkoholisk cirrhose (nederste figurer) (29). Linierne repræsenterer normalområdet (mean ± 2SD) som er baseret på et stort antal raske individer. For konversion af IGF-I koncentrationer til SI-enheder multipliser med 0, Figur 4. Serum IGF-I (venstre) og IGFBP-3 koncentrationer (højre) hos patienter med childhood-onset GH mangel (øverste figurer) (55) og hos patienter med aktiv akromegali (nederste figurer) (64). Linierne repræsenterer normalområdet (mean ± 2SD) som er baseret på et stort antal raske individer. For konversion af IGF-I koncentrationertil SI-enheder multipliser med 0,131.

6 på f.eks. 13 år dækker over alt lige fra præpubertale drenge til drenge langt i deres pubertetsudvikling. Efter puberteten falder IGF-I igen, og vedbliver at falde gennem hele voksenlivet. Nogenlunde tilsvarende forløb ses for IGFBP-3 omend stigningen i puberteten ikke er så markant som for IGF-I (Figur 1). Variationen kan mindskes såfremt man opdeler normalværdier efter både alder og pubertetsudvikling; i de tidlige pubertetstrin (stadium I- II) ses stigende IGF-I med stigende alder, mens det omvendte er gældende i de sene pubertetsstadier (stadium IV-V) (Figur 2). Eksempel: En dreng med en kronologisk alder på 13 år har en IGF-I værdi på 300 ng/ml (tilsvarer 39,3 nmol/l). Er dette normalt, for lavt eller for højt? Hvis værdien indplottes på alderskurven (Figur 1) ses det at værdien er sv.t. gennemsnittet for alder, men vi har i denne sammenhæng ingen information om pubertetsudviklingen. Indplottes værdien for den 13 årige dreng på det kombinerede normalområde, som tager højde for både alder og pubertetsudvikling kan det ses at en værdi på 300 ng/ml er normal såfremt den 13 årige dreng er præpubertal, men at en sådan værdi er patologisk lav, såfremt han er langt i sin pubertetsudvikling (Figur 2). Sådanne kombinerede normalområder er formentlig ikke praktisk anvendelige, men de illustrerer betydningen af at have veldefinerede normalområder baseret på at stort antal individer, samt at man er nødt til at forholde sig til såvel alder som køn og pubertetsudvikling før man kan bedømme om en værdi er normal eller patologisk hos et væksthæmmet barn. Faktorer som påvirker IGF-I og IGFBP-3 Ernæringstilstand IGF-I og IGFBP-3 er normale til let forhøjede hos børn med adipositas simplex (18,19), mens de er nedsatte hos børn med anorexia nervosa (20,21) og malabsorptionstilstande som cøliaki (22,23), Mb. Crohn (24) eller cystisk fibrose (25) (Figur 3). Leversygdom Børn med leversygdom pga galdevejsatresi, storage diseases og hepatitis har ekstremt nedsatte IGF-I og IGFBP-3 værdier (26-28), som normaliseres efter levertransplantation (27). Ligeledes har voksne patienter med cirrhose nedsatte IGF-I og IGFBP-3 værdier, og begge parametre har vist sig at være uafhængige prognostiske markører for overlevelse hos patienter med alkoholisk cirrhose (29). Nyresygdom Børn med kronisk nyresygdom som ofte er karakteriseret ved ekstrem dværgvækst har relativt normale total IGF-I koncentrationer, men eleverede IGFBP-3 værdier. Dette medfører reduceret frit IGF-I som forklaring på deres væksthæmning (30-32). Endokrine sygdomme Børn med pubertas præcox har eleverede IGF-I og IGFBP-3 værdier (33), som falder under GnRH agonist behandling. Ligeledes findes eleverede IGF-I og IGFBP-3 koncentrationer hos patienter med thyreotoksikose (34,35) og akromegali (Figur 4). Omvendt findes hos patienter med hypothyreose nedsatte værdier (36,37). Patienter med diabetes har moderat nedsatte værdier (38-41). IGF-I or IGFBP-3 hos børn med GH-mangel Undersøgelser at den diagnostiske værdi af h.h.v. IGF-I og IGFBP-3 hos børn med GH mangel har vist at både IGF-I og IGFBP-3 har stor diagnostisk sensititivtet og specificitet hos børn med GH mangel (42-50), omend nogle forfattere finder en relativ lav diagnostisk værdi specielt hos kranielt bestrålede børn (51-53). Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart at en lav IGF-I værdi er ensbetydende med IGF-I mangel, og ikke nødvendigvis GH-mangel, idet andre faktorer kan påvirke IGF-I koncentrationen (se ovenfor). Sandsynligheden for at en lav IGF-I værdi hos et barn betyder at barnet har GH mangel har således været genstand for en lang række undersøgelser, hvor IGF-I valideres overfor provokationstesten, der fortsat antages som "the gold standard". Andre forfattere har imidlertid valgt at sige, at et barn med ekstrem dværgvækst og lav IGF-I (IGF-I mangel) bør være kandidat til GH behandling uanset resultatet af en farmakologisk stimulationstests med en arbitrært fastsat cutoff værdi som diagnostisk kriterium (54). 21

7 IGF-I og IGFBP-3 må betragtes som vigtige diagnostiske redskaber i udredning af børn med dværgvækst som mistænkes for GHmangel. Om man vælger at bruge en lav IGF-I eller IGFBP-3 værdi som vejledende for videre udredning med stimulationstest, eller man tager dem som et udtryk for IGF-I mangel, der potentielt bør korrigeres med GH behandling er stadig under livlig debat. Ovenævnte er naturligvis under forudsætning af at man har udelukket andre sygdomme eller tilstande som medfører lave IGF-I værdier. IGF-I og IGFBP-3 hos voksne med GH mangel Når længdevæksten er afsluttet hos patienter i behandling med GH pga GH-mangel blev behandlingen tidligere afsluttet, men da behandling i voksenlivet er blevet en registreret indikation, skal behandling evt. fortsættes ind i voksenlivet. Inden voksensubstitution med GH fortsættes, skal patienterne genundersøges med provokationstest, hvor en relativ lav cutoff værdi anvendes som kriterium for fortsat behandling (peak GH <3 ng/ml efter ITT). Baggrunden for denne retestning er at omkring 30% af patienterne som er behandlet i barneårene har normal gentestning (55). Den diagnostiske værdi af IGF-I og IGFBP-3 værdier er fundet at være temmelig svingende. Hoffman et al (56) fandt en sensitivitet for IGF-I på kun 23% hos 23 patienter med GH-mangel erhvervet i voksenlivet (adult onset (AO)), hvilket også er vist af andre (57). I modsætning til dette fandt de Boer et al (58) en sensitivitet på 96% hos 50 yngre voksne med GH-mangel opstået i barndommen (childhood-onset (CO)). Vi fandt en sensitivitet på 76% hos 79 patienter med CO-GHD (55) i overenstemmelse med andres fund (59,60). Disse forskelle i den diagnostiske anvendelighed af IGF-I hos voksne med GH-mangel kan med stor sandsynlighed tilskrives forskelle i IGF-I assays, validiteten af normalmaterialerne, ætiologien til GH-mangel (CO versus AO) samt alderen af den undersøgte patientpopulation. Imidlertid kan man med sikkerhed sige at lave IGF-I og IGFBP-3 værdier er prædiktive for fortsat GH-mangel hos en patient med GHmangel (og mangel på mindst et andet hypofysehormon) som efter behandling i barneårene genundersøges. Hos en sådan patient er retestning med ITT ikke nødvendig, men foretages alligevel af hensyn til de bevilgende myndigheder. Monitorering af GH behandling med IGF-I og IGFBP-3 Start dosis af GH doseres ud fra vægt eller overflade hos børn med GH mangel, og dosis justeres efterfølgende afhængig af vækstresponset. Der er ikke tradition for at regulere dosis på baggrund af en målt IGF-I eller IGFBP-3 værdi. Anderledes forholder det sig hos voksne med GH-mangel, idet man her ikke har væksten som parameter. Her er det vist at bivirkningsfrekvensen øges markant såfremt IGF-I ligger supranormalt, hvorfor man de fleste steder er overgået til en dosering af GH som er titreret på baggrund af IGF-I værdien. Man tilstræber at IGF-I skal ligge i øvre halvdel af normalområdet, men ikke over øvre grænse (+2SD). Dette er også hensigtsmæssigt i lyset af de nye rapporter om at en let forhøjet IGF-I er associeret med senere udvikling af bryst cancer (61) og prostata cancer (62) hos iøvrigt raske individer. Konklusion IGF-I cirkulerer i blodbanen bundet til specifikke IGF bindingsproteiner (IGFBP-1 til -6), hvoraf IGFBP-3 er det kvantitativt mest betydende. Mere end 90% af det totale IGF-I cirkulerer bundet til IGFBP-3 i et højmolekylært proteinkompleks (150 kda), og kun % cirkulerer i den frie (biologisk aktive) form. Regulationen af den biologiske aktivitet af IGF-I er yderst kompleks og involverer udover dannelseshastighed og clearance for IGF-I, også IGF bindingsproteinerne samt specifikke IGFBP proteaser. Måling af IGF-I indbefatter måling af total IGF-I efter forudgående ekstraktion af de interferende bindingsproteiner, men også bestemmelse af den frie IGF-I fraktion er nu mulig. Både IGF-I og IGFBP-3 er primært reguleret af GH, og udviser i modsætning til GH ringe døgnvariation. Måling af IGF-I og IGFBP-3 har derfor vundet indpas som en måde at evaluere den GH sekretoriske kapacitet i udredning- 22

8 en af børn med vækstforstyrrelser. Korrekt klinisk anvendelse af IGF-I og IGFBP-3 er kun mulig såfremt valide normalmaterialer baseret på et stort antal individer er tilstede. Andre faktorer som malabsorption, lever-, nyresygdom eller andre endokrine sygdomme påvirker IGF- I koncentrationen. Såfremt man har udelukket andre sygdomme, er IGF-I og IGFBP-3 værdier under -2SD for en given alder ensbetydende med IGF-I mangel, og bør i de flestes øjne medføre nærmere udredning med stimulationstest inden GH behandling startes. Der er dog klinikere som mener at dværgvækst forenet med IGF-I mangel er indikation nok for at starte behandling. "Irrespective of the age of the patient, however, it must be kept in mind that the distribution of the GH secretory capacity in a given population, including those with suspected GH deficiency, is rather continuous. There is no reason to assume that IGF measurements or any other test could ever introduce discontinuity where continuity exist. The apparantly clear distinction between GHD and non-ghd is a fiction. It reflects in the end nothing else but the decision of the investigator to treat or not to treat the patient with hgh." (W. Blum (63)). Referencer 1. Jørgensen JOL, Pedersen SA, Thuesen L, Jørgensen J, Ingemann-Hansen T, et al. Beneficial effects of growth hormone treatment in GH-deficient adults. Lancet 1989;i: Salomon F, Cuneo RC, Hesp R, Sönksen PH. The effects of treatment with recombinant human growth hormone on body composition and metabolism in adults with growth hormone deficiency. N Engl J Med 1989;321: Albertsson-Wikland K, Rosberg S, Karlberg J, Groth T. Analysis of 24-hour growth hormone profiles in healthy boys and girls of normal stature: relation to puberty. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Rose SR, Municchi G, Barnes KM, Kamp GA, Uriarte MM, et al. Spontaneous growth hormone secretion increases during puberty in normal girls and boys. J Clin Endocrinol Metab 1991;73: Blum WF, Albertsson-Wikland K, Rosberg S, Ranke MB. Serum levels of Insulin-like Growth Factor I (IGF-I) and IGF Binding Protein 3 reflect spontaneous Growth Hormone Secretion J Clin Endocrinol Metab 1993;76: Frystyk J, Skjærbæk C, Dinesen B, Ørskov H. Free Insulin-like Growth Factors (IGF-I and IGF-II) in human serum. FEBS Letters 1994;348: Hasegawa Y, Hasegawa T, Takeda M, Tsuchiya Y. Plasma free insulin-like growth factor I concentrations in growth hormone deficiency in children and adolescents. Eur J Endocrinol 1996;134: Juul A, Flyvbjerg A, Frystyk J, Müller J, Skakkebæk NE. Serum concentrations of free and total insulin-like growth factor-i, IGF binding proteins-1 and -3 and IGFBP- 3 protease activity in boys with normal and precocious puberty. Clin Endocrinol 1996;44: Juul A, Holm K, Kastrup KW, Pedersen SA, Michaelsen KF, et al. Free Insulin-like Growth Factor (IGF)-I serum levels in 1430 healthy children and adults, and its diagnostic value in patients suspected of Growth Hormone-deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Baxter RC, Binoux MA, Clemmons DR, Conover CA, Drop SLS, et al. Recommendations for nomenclature of the insulin-like growth factor binding protein superfamily. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Giudice LC, Farrell EM, Pham H, Lamson 23

9 G, Rosenfeld RG. Insulin-like growth factor binding proteins in maternal serum througout gestation and in the puerperium: effects of a pregnancy-associated serum protease activity. J Clin Endocrinol Metab 1990;71: Davies SC, Wass JAH, Ross RJM, Cotterill AM, Buchanan CR, et al. The induction of a specific protease for insulin-like growth factor binding protein-3 in the circulation during severe illness. J Endocrinol 1991;130: Schalch DS, Turman NJ, Marcsisin VS, Heffernan M, Guler H-P. Short.term effects of recombinant human insulin-like growth factor I on metabolic control of patients with type II diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1993;77: Skjærbæk C, Frystyk J, Ørskov H, Kissmeyer-Nielsen P, Jensen MB, et al. Differential changes in free and total insulin-like growth factor I after major,elective abdominal surgery: The possible role of insulinlike growth factor binding protein-3 proteolysis. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Hughes SCC, Cotterill AM, Molloy AR, Cassell TB, Braude N, et al. The induction of specific proteases for insulin-like growth factor-binding proteins following major heart surgery. J Endocrinol 1992;135: Bereket A, Lang CH, Blethen SL, Fan J, Frost RA, et al. Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 proteolysis in children with insulin-dependent diabetes mellitus: A possible role for insulin in the regulation of IGFBP-3 protease activity. J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Juul A, Bang P, Hertel NT, Main K, Dalgaard P, et al. Serum insulin-like growth factor-1 in 1030 healthy children, adolescents and adults; relation to age, sex, stage of puberty, testicular size and body mass index. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Argente J, Caballo N, Barrios V, Pozo J, Muñoz MT, et al. Multiple endocrine abnormalities of the growth hormone and insulin-like growth factor axis in prepubertal children with exogenous obesity: Effect of short- and long-term weight reduction. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Faloni A, Bini V, Cabiati G, Papi F, Arzano S, et al. Serum levels of type I procollagen c-terminal propeptide, insulin-like growth factor-i (IGF-I), and IGF binding protein-3 in obese children and adolescents: relationship to gender, pubertal development, growth, insulin, and nutritional status. Metabolism 1997;46: Argente J, Caballo N, Barrios V, Muñoz MT, Pozo J, et al. Multiple endocrine abnormalities of the growth hormone and insulin-like growth factor axis in patients with anorexia nervosa: Effect of short- and long-term weight recuperation. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Counts DR, Gwirtsman H, Carlsson LMS, Lesem M, Cutler GBJ. The effect of anorexia nervosa and refeeding on growth hormone-binding protein, the insulin-like growth factors (IGFs), and the IGF-binding proteins. J Clin Endocrinol Metab 1992;75: Hernández M, Argente J, Navarro A, Caballo N, Barrios V, et al. Growth in malnutrition related to gastrointestinal diseases: coeliac disease. Horm Res 1992;38(suppl 1): Eichler I, Frisch H, Granditsch G. Growth failure and insulin-like growth factor (IGF- I) in childhood celiac disease. Klin Wochenschr 1991;69: Thomas AG, Holly JMP, Taylor F, Miller V. Insulin-like Growth Factor-I, Insulinlike Growth Factor Binding Protein-1, and insulin in childhood Crohn's disease. Gut 1993;34: Laursen EM, Juul A, Lanng S, Høiby N, koch c, et al. Diminished levels of Insulin- 24

10 like growth factor I (IGF-I) in patients with cystic fibrosis. Arch Dis Child 1995;72: Hassan AHI, Moneim AE, Aal AAAE, Aly SAAA, Ahmed SH, et al. Circulating growth hormone, insulin-like growth factor I, cortisol and free thyroxine in children with schistosomiasis with and without hepatic fibrosis. J Tropical Pediatr 1991;37: Holt RIG, Jones JS, Stone NM, Baker AJ, Miell JP. Sequential changes in insulin-like growth factor I (IGF-I) and IGF-binding proteins in children with end-stage liver disease before and after succesful orthotopic liver transplantation. J Clin Endocrinol Metab 1996;81: Buzi F, Bontempelli AM, Alberti D, Jones J, Pilotta A, et al. Growth, Insulin-like growth factor I (IGF-I), and IGF-binding proteins 1 and 3 in children with severe liver disease before and after liver transplantation: A longitudinal and cross-sectional study. Pediatr Res 1998;43: Møller S, Becker U, Juul A, Skakkebæk NE, Christensen E, et al. Prognostic value of insulin-like growth factor-i [IGF-I] and tis biding protein [IGFBP-3] in patients with alcoholic liver disease. Hepatology 1996;23: Tönshoff B, Blum WF, Wingen A-M, Mehls O, The European study group for nutritional treatment of chronic renal failure in childhood. J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Blum WF, Ranke MB, Kietzmann K, Tönshoff B, Mehls O. Growth hormone resistance and inhibition of somatomedin activity by excess of insulin-like growth factor binding protein in uraemia. Pediatr Nephrol 1991;5: Hokken-Koelega ACS, Stijnen T, Keizer- Schrama SMPFd, Wit JM, Wolff ED, et al. Placebo-controlled, double-blind, crossover trial of growth hormone treatment in prepubertal children with chronic renal failure. Lancet 1991;338: Juul A, Scheike T, Nielsen CT, Krabbe S, Müller J, et al. Serum Insulin-like Growth Factor (IGF)-I and IGF Binding Protein-3 levels are increased in central precocious puberty: Effects of two different treatment regimens with GnRH agonists, without or in combination with an anti-androgen (Cyproterone acetate). J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Valimaki M, Liewendahl, Karonen SL, Helenius T, Suikkari AM. Concentrations of somatomedin-c and triiodothyronine in patients with thyroid dysfunction and nonthyroidal illness. J Endocrinol Invest 1990;13: Foldes J, Lakatos P, Zsadanyi J, Horvath C. Decreased serum IGF-I and dehydroepiandrosterone sulphate may be risk factors for the development of reduced bone mass in postmenopausal women with endogenous subclinical hyperthyroidism. Eur J Endocrinol 1997;136: Miell JP, Zini JD, Jones J, Portioli I, Valcavi R. Reversible effects of cessation and recommencements of thyroxine treatment on Insulin-like Growth Factors (IGFs) and IGF-binding proteins in patients with total thyroidectomy. J Clin Endocrinol Metab 1994;79: Miell JP, Taylor AM, Zini M, Maheshwari G, Ross RJM, et al. Effects of hypothyroidism and hyperthyroidism on Insulin-like Growth Factors (IGFs) and growth hormone- and IGF-binding proteins. J Clin Endocrinol Metab 1993;76: Batch JA, Baxter RC, Werther G. Abnormal regulation of insulin-like growth factor binding proteins in adolescents with insulin-dependent diabetes. J Clin Endocrinol Metab 1991;73: Janssen JAMJL, Jacobs ML, Derkx FMH, Weber RFA, van der Lely AJ, et al. Free and total insulin-like growth factor I (IGF- 25

11 I), IGF-binding protein.1 (IGFBP-1), and IGFBP-3 and their relations to the presence of diabetic retinopathy and glomerular hyperfiltration in insulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Radetti G, Paganini C, Antoniazzi F, Pasquino B, Valentini R, et al. Growth hormone binding proteins, IGF-I and IGF-binding proteins in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Horm Res 1997;47: Bereket A, Lang CH, Blethen SL, Co Ng L, WIlson TA. Insulin treatment normalizes reduced free insulin-like growth factor-i concentrations in diabetic children. Clin Endocrinol 1996;45: Lee PDK, Wilson DM, Rountree L, Hintz RL, Rosenfeld RG. Efficacy of Insulin-like Growth Factor I levels in predicting the response to provocative growth hormone testing. Pediatr Res 1990;27: Rosenfeld RG, Wilson DM, Lee PDK, Hintz RL. Insulin-like growth factors I and II in evaluation of growth retardation. J Pediatr 1986;109: Hasegawa Y, Hasegawa T, Aso T, Kotoh S, Nose O, et al. Clinical utility of insulin-like growth factor binding protein-3 in the evaluation and treatment of short children with suspected growth hormone deficiency. Eur J Endocrinol 1994;131: Adan L, Souberbielle J-C, Brauner R. Diagnostic markers of permanent idiopathic growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Blum WF, Ranke MB, Kietzmann K, Gauggel E, Zeisel HJ, et al. A specific radioimmunoassay for the growth hormone (GH)- dependent somatomedin-binding protein: its use for diagnosis of GH deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1990;70: Jackson-Smith W, Nam TJ, Underwood LE, Busby WH, Celnicker A, et al. Use of insulin-like growth factor-binding protein- 2 (IGFBP-2), IGFBP-3, and IGF-I for assessing growth hormone status in short children. J Clin Endocrinol Metab 1993;77: Rasat R, Livesey J, Espiner EA, Abbott GD, Donald RA. IGF-1 and IGFBP-3 screening for disorders of growth hormone secretion. New Zealand Medical Journal 1996;109: Rikken B, van Doorn J, Rongeling A, van den Brande JL, Massa G, et al. Plasma levels of insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF-II and IGF-binding protein-3 in the evaluation of childhood growth hormone deficiency. Horm Res 1998;50: Juul A, Skakkebæk NE. Prediction of the outcome of growth hormone provocative testing in short children by measurement of serum levels of insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 3. J Pediatr 1997;130: Thomas MR, Miell JP, Taylor AM, Ross RJM, Arnao JR, et al. Endocrine and cardiac paracrine actions of insulin-like growth factor-i (IGF-I) during thyroid dysfunction on the rat: is IGF-I implicated in the mechanism of heart weight/body weight change during abnormal thyroid function?. J Mol Endocrinol 1993;10: Tillmann V, Buckler JMH, Kibirige MS, Price DA, Shalet SM, et al. Biochemical tests in the diagnosis of childhood growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Cianfarani S, Boemi S, Spagnoli A, Cappa M, Argiro G, et al. Is IGF binding protein-3 assessment helpful for the diagnosis of GH deficiency? Clin Endocrinol 1995;43: Rosenfeld RG, Albertsson-Wikland K, Cassorla F, Frasier SD, Hasegawa Y, et al. Diagnostic controversy: The diagnosis of childhood growth hormone deficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:

12 55. Juul A, Kastrup KW, Pedersen SA, Skakkebæk NE. Growth hormone (GH) provocative retesting of 108 young adults with childhood-onset GH deficiency and the diagnostic value of Insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF Binding Protein-3. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Hoffman DM, O'sullivan AJ, Baxter RC, Ho KKY. Diagnosis of growth-hormone deficiency in adults. Lancet 1994;343: Roelen CA, Koppeschaar HP, de Vries WR, Zelissen PM, Snel YE, et al. Highaffinity growth hormone binding protein, insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 3 in adults with growth hormone deficiency. Eur J Endocrinol 1996;135: De Boer H, Blok G-J, Popp-Snijders C, Van der Veen EA. Diagnosis of growth hormone deficiency in adults. Lancet 1994;343: Attanasio AF, Lamberts SWJ, Matranga AMC, Birkett MA, Bates PC, et al. Adult growth hormone (GH)-deficient patients demonstrate heterogeneity between childhood onset and adult onset before and during human GH treatment. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Ghigo E, Aimaretti G, Gianotti L, Bellone J, Arvat E, et al. New approach to the diagnosis of growth hormone deficiency in adults. Eur J Endocrinol 1996;134: Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, Hunter DJ, Michaud DS, et al. Circulating concentrations of insulin-like growth factor-i and risk of breast cancer. Lancet 1998;351: Chan JM, Stampfer MJ, Giovannucci E, Gann PH, Ma J, et al. Plasma insulin-like growth factor-i and prostate cancer risk: A prospective study. Science 1998;279: Blum WF. Insulin-like growth factors and IGF-binding proteins: their use for diagnosis of growth hormone deficiency. In: Juul A, J rgensen JOL, eds. Growth hormone in adults. Physiological and clinical aspects. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: Juul A, Main K, Blum WF, Lindholm J, Ranke MB, et al. The ratio between serum insulin-like growth factor (IGF)-I and the IGF binding proteins (IGFBP-1, -2 and -3) decreases with age and is increased in acromegalic patients. Clin Endocrinol 1994;41:

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Behandling af lavt stofskifte med T3

Behandling af lavt stofskifte med T3 Behandling af lavt stofskifte med T3 Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Født 25. november 1959. Gift med Hanne Marie Holt (overlæge, PhD ved klinisk Mikrobiologisk afdeling, OUH). To børn, Johan 1987 og Ida 1992.

Født 25. november 1959. Gift med Hanne Marie Holt (overlæge, PhD ved klinisk Mikrobiologisk afdeling, OUH). To børn, Johan 1987 og Ida 1992. René Klinkby Støving Specialeansvarlig overlæge, lektor, PhD Endokrinologisk afdeling Center for Spiseforstyrrelser Odense Universitetshospital E-mail: rene.stoeving@rsyd.dk Telefon: +45 6541 1710 Personligt

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling?

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Danske fysioterapeuters Fagfestival Marts 2006 Mette Aadahl Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, Rigshospitalet

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes Fysisk træning sænker blodsukkerniveauet og kan reducere behovet for antidiabetika hos patienter med type 2-diabetes. Træningen bør forestås

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere