Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse"

Transkript

1 Pediatrisk Endokrinologi 1999;13:16 42 Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-i (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse Anders Juul 1 Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet afsnit 5064, Københavns Universitet, DK-2100 København Ø, Danmark Introduktion 1 : Korrespondanse til: Anders Juul, MD, PhD Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet afsnit 5064 Københavns Universitet Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Danmark Tlf: Fax: E-post: Væksthormon (GH) mangel medfører ekstrem dværgvækst og metabolisk dysfunktion hos børn og voksne. GH-mangel kan være medfødt (ofte genetisk bestemt) eller erhvervet senere i livet f.eks. som følge til hjernetumor eller som følge til behandling af denne. GH behandling af børn med GH-mangel har været anvendt siden starten af 1960'erne med hypofyseekstrakter fra afdøde individer, og siden midten af 1980'erne med gensplejset, rekombinant GH. Efter udviklingen af gensplejset GH (i potentielt ubegrænsede mængder), har antallet af børn som er behandlet med rekombinant GH været eksponentielt stigende. Ikke blot børn med klassisk GH-mangel har været behandlet, men også børn med dværgvækst af anden årsag har været forsøgt behandlet med GH med henblik på at øge sluthøjden. For 10 år siden dukkede de første rapporter op om gavnlige metaboliske virkninger af GH behandling hos voksne med GH-mangel efter at de havde afsluttet deres længdevækst (1,2), og dette er nu blevet en registreret indikation i mange europæiske lande. Fra at være en eksperimentel behandling med hypofyseekstrakter af udvalgte børn med dværgvækst pga GH mangel, er GH behandling nu mulig på en tiltagende stor patientpopulation, børn såvel som voksne. Behandlingen er fortsat meget kostbar, og de gavnlige effekter endnu kun sikkert dokumenteret hos børn med klassisk GH mangel. Disse forhold stiller derfor store krav til vores diagnostik af den GH sekretoriske kapacitet hos det enkelte individ, som mistænkes for nedsat GH sekretion og som derfor er mulig kandidat til (eventuelt livslang) GH behandling. GH secerneres pulsatilt fra hypofysen, og en direkte kvantitering af den GH sekretoriske kapacitet kræver derfor at man undersøger en døgnprofil for GH, hvilket vil sige kontinuerlig blodprøvetagning hvert minut i 24 timer. Statistiske metoder til beskrivelse af GH sekretionsmønstret eksisterer (Pulsar, Ultra, Detect og Cluster), men forekomsten af valide normalområder for børn og voksne for GH døgnprofiler er sparsomme (3,4). I tillæg til dette er det selvsagt en besværlig og ressourcekrævende undersøgelse at foretage, specielt på børn. Man har derfor i årtier søgt efter alternative metoder til at få et udtryk for den GH sekretoriske kapacitet, og anvender typisk en farmakologisk stimulation af GH frigørelsen v.h.a. Insulin-induceret hypoglykæmi, Arginininfusion, Clonidin, Glucagon, GHRH mm. Disse farmaka inducerer alle en frigivelse af GH i løbet af 90 min, og rent praktisk har man anvendt en specifik cut-off værdi (f.eks. 10 ng/ml) som grænsen mellem det normale og det patologiske. Denne cut-off værdi er arbitrært fastsat, man har ikke alderrelaterede normalværdier og den er afhængig af det anvendte GH assay. Endelig er testning forbundet med ubehag for patienten, og for insulin-induceret hypoglykæmi er der desuden rapporteret døds- 16

2 fald hos børn, hvorfor denne metode ikke anbefales i standardudredningen af børn med vækstforstyrrelser. Da IGF-I niveauet er stabilt i løbet af døgnet, og til en vis grad reflekterer den integrerede GH produktion (5) ville det være af stor betydning, hvis en enkeltbestemmelse af plasma IGF-I totalkoncentrationen kunne erstatte disse farmakologiske stimulationstest. Man har været i stand til at måle IGF-I (tidligere kaldet somatomedin) i flere årtier, men tidligere målinger kan ikke betragtes som værende valide, idet IGF-I er målt ved hjælp af bioassays eller radioimmunanalyser på ubehandlet plasma. Med vores nuværende viden kræver valid bestemmelse af IGF-I, at interferende IGF bindingsproteiner ekstraheres bort fra serum inden den totale IGF-I koncentration bestemmes. Dette gøres ved acidificering (sur ethanol ekstraktion eller kromatografi ved lavt ph), eller ved tilsætning af overskydende IGF- II (som binder alle IGF-bindingsproteinerne). Derudover, er nye non-ekstraktions assays udviklet indenfor de sidste 5 år, og kan muligvis fremover erstatte tidligere målemetoder, idet de er mindre tidskrævende. Endelig er der udviklet nye metoder til bestemmelse af den frie fraktion af IGF-I, hvilket har muliggjort nye spændende undersøgelser af den komplekse regulation af IGF-I (6-9), men det vides endnu ikke om bestemmelsen af frit IGF-I vil øge vores diagnostiske formåen. Sammenfattende må man sige, at der er sket en revolution indenfor serumbestemmelser af IGF-I, således at man idag måler total IGF-I koncentrationer, som ikke i væsentlig grad er influeret af tilstedeværelsen af IGF-bindingsproteiner, med langt større præcision og følsomhed end tidligere. Formålet med denne oversigt er at bibringe up-to-date viden om regulationen af cirkulerende IGF-I og dens diagnostiske værdi hos patienter mistænkt for GH-mangel baseret på nyere analysemetoder. Insulin-lignende vækstfaktorer og deres bindingsproteiner Insulin-lignende vækstfaktorer (IGF-I og -II) er vækstfremmende peptider som har stor strukturel homologi med proinsulin. IGF-I har mitogen virkning, og bindes til en specifik IGF-I receptor, der ved stimulation udløser mitogent respons. IGF-II bindes til en receptor, der har vist sig at være identisk med Mannose-6-phosphat (M6P) receptoren, hvis betydning ikke er endeligt kendt. IGF-I og -II cirkulerer i plasma bundet til en familie af specifikke IGF bindingsproteiner med høj affinitet (10-11 mol/l), IGFBP-1 til -6, som indgår i regulationen af den biologiske aktivitet af IGF-I og -II. Udover at IGF-II cirkulerer i blodbanen i betydelige mængder, og konkurrerer med IGF-I om binding til IGF-bindingsproteinerne, er betydningen af IGF-II for postnatal vækst ikke kendt. Det cirkulerende IGF-I er overvejende dannet i leveren, hvorfra produktionen og frigivelsen er stimuleret af den pulsatile GH sekretion. Patienter med GH-mangel har således lav IGF-I koncentration, og patienter med GH overskud (akromegali) har højt IGF-I plasmaniveau. Alle 6 IGF bindingsproteiner danner binære komplekser med IGF-I eller -II i plasma, mens IGFBP-3 (og til en vis grad IGFBP-5) tillige danner tertiære komplekser med IGF-I eller- II og et større protein, acid-labile subunit (ALS). IGFBP-1 er et non-glykosyleret peptid (30 kda), hvis plasmakoncentration fluktuerer i løbet af døgnet, omvendt korreleret til insulin niveauet. Således falder IGFBP-1 abrupt efter et måltid, og stiger markant efter faste. Det er derfor sandsynligt at IGFBP-1 indgår i glucosehomeostasen p.g.a. dets hurtige ændringer i relation til insulin, hvorvidt det påvirker den frie IGF-I koncentration. IGFBP-2 er ligeledes et non-glykosyleret peptid som har større affinitet for IGF-II end for IGF-I. IGFBP-2 udviser ikke døgnvariation, ændres ikke efter et måltid, men stiger dog efter længerevarende faste. Der vides endnu ikke meget om dets regulation og betydning. IGFBP-3 er det væsentligste bindingsprotein og udgøres af et 40 kda glykosyleret protein. Mere end 90 % af det cirkulerende IGF-I forefindes i det højmolekylære IGFBP-3 (150 kda) tertiære kompleks, der fungerer som en bufferkapacitet for det biotilgængelige IGF-I. Kun en lille fraktion af det totale IGF (ca %) cirkulerer som en fri ubunden fraktion, der formodes at være den biologisk aktive, i analogi med kønshormoner og thyroideahormoner. IGFBP-3 er reguleret af GH og korrelerer med den integrerede GH døgnproduktion (5), således at patienter med 17

3 18 Figur 1 IGF-I i relation til kronologisk alder hos raske drenge. Linierne repræsenterer mean ± 2SD(17), : hypotetisk værdi på 300 ng/ml hos en 13 årig dreng. For konversion til SI-enheder multipliser med 0,131.

4 Age (year) Figur 2 IGF-I i relation til pubertetstrin (Tanner stadier I-V) samt kronologisk alder hos raske drenge. Linierne repræsenterer mean ± 2SD (17), : hypotetisk værdi på 300 ng/ml hos en 13 årig dreng, afhængig af hans pubertetstrin. For konversion til SI-enheder multipliser med 0,131. GH mangel har lave IGFBP-3 koncentrationer, mens akromegale patienter har høje serum IGFBP-3 værdier - se senere. Da IGF-I cirkulerer i plasma i 1000 gange højere koncentration end insulin, og har insulin-lignende virkning via binding til insulinreceptoren (omend med ringe affinitet i forhold til insulin) ville der opstå svær hypoglykæmi såfremt alt IGF-I cirkulerede i dets frie form. Den cirkulerende højmolekylære IGF-pool (IGF-I bundet til IGFBP- 3-ALS komplekset) kan ikke passere endothelet i karvæggen, og herved beskyttes IGF-I mod nedbrydning og clearance fra blodbanen, hvorved den biologiske halveringstid øges fra min (frie form) til ca 15 timer (bunden form). Der er således flere vigtige biologiske betydninger af tilstedeværelsen af IGFBP-3: 1) den biologiske halveringstid af IGF-I øges 2) IGFBP-3 fungerer som bufferkapacitet 3) den hypoglykæmiske virkning af frit IGF-I hæmmes For nylig har man tillige påvist at IGF-I og - II også bindes til en ny familie af bindingsproteiner med lav affinitet, som man har betegnet IGFBP-relaterede proteiner (IGFBP-rP1til 4) (10). Disse proteiners funktion og regulation i forhold til de klassiske IGF bindingsproteiner er stadig ukendt, men under udforskning. IGFBP-3 proteaser Det har vist sig at under graviditet optræder der specifikke IGFBP-3 protease i 3. Trimester (11). Disse proteaser nedbryder IGFBP-3 til mindre fragmenter, der fortsat kan binde IGF-I, omend med nedsat affinitet. IGFBP-3 proteaser induceres ligeledes under en lang række patologiske omstændigheder karakteriseret ved stresskatabolisme, såsom under sepsis (12), fejlernæring (13) større kirurgiske indgreb (14,15) og ubehandlet diabetes (16). Herved afgives IGF-I fra den cirkulerende pool med mulighed for at udøve ekstravaskulær anabol virkning. Endelig er det foreslået, at IGFBP-3 protease aktivitet kunne repræsentere en normalfysiologisk reguleringsmekanisme, hvorved IGF-I lettere kan forlade blodbanen til fordel for de perifere målorganer (f.eks. epifyseskiverne). IGF-I og IGFBP-3 hos normale børn I en tværsnitsundersøgelse af 1030 raske danske børn (17) påviste vi at serum IGF-I koncentrationen stiger langsomt gennem præpuberteten med en relativt konstant variation omkring gennemsnittet. I puberteten stiger IGF-I kraftigere og variationen omkring gennemsnittet øges. Dette skyldes at tværsnitskurverne ikke tager højde for variationen i tidspunktet for pubertetens indtræden ho det enkelte individ, hvorfor alle værdierne svarende til en kronologisk alder 19

5 Figur 3. Serum IGF-I (venstre) og IGFBP-3 koncentrationer (højre) hos patienter med cystisk fibrose (øverste figurer) (25) og hos patienter med alkoholisk cirrhose (nederste figurer) (29). Linierne repræsenterer normalområdet (mean ± 2SD) som er baseret på et stort antal raske individer. For konversion af IGF-I koncentrationer til SI-enheder multipliser med 0, Figur 4. Serum IGF-I (venstre) og IGFBP-3 koncentrationer (højre) hos patienter med childhood-onset GH mangel (øverste figurer) (55) og hos patienter med aktiv akromegali (nederste figurer) (64). Linierne repræsenterer normalområdet (mean ± 2SD) som er baseret på et stort antal raske individer. For konversion af IGF-I koncentrationertil SI-enheder multipliser med 0,131.

6 på f.eks. 13 år dækker over alt lige fra præpubertale drenge til drenge langt i deres pubertetsudvikling. Efter puberteten falder IGF-I igen, og vedbliver at falde gennem hele voksenlivet. Nogenlunde tilsvarende forløb ses for IGFBP-3 omend stigningen i puberteten ikke er så markant som for IGF-I (Figur 1). Variationen kan mindskes såfremt man opdeler normalværdier efter både alder og pubertetsudvikling; i de tidlige pubertetstrin (stadium I- II) ses stigende IGF-I med stigende alder, mens det omvendte er gældende i de sene pubertetsstadier (stadium IV-V) (Figur 2). Eksempel: En dreng med en kronologisk alder på 13 år har en IGF-I værdi på 300 ng/ml (tilsvarer 39,3 nmol/l). Er dette normalt, for lavt eller for højt? Hvis værdien indplottes på alderskurven (Figur 1) ses det at værdien er sv.t. gennemsnittet for alder, men vi har i denne sammenhæng ingen information om pubertetsudviklingen. Indplottes værdien for den 13 årige dreng på det kombinerede normalområde, som tager højde for både alder og pubertetsudvikling kan det ses at en værdi på 300 ng/ml er normal såfremt den 13 årige dreng er præpubertal, men at en sådan værdi er patologisk lav, såfremt han er langt i sin pubertetsudvikling (Figur 2). Sådanne kombinerede normalområder er formentlig ikke praktisk anvendelige, men de illustrerer betydningen af at have veldefinerede normalområder baseret på at stort antal individer, samt at man er nødt til at forholde sig til såvel alder som køn og pubertetsudvikling før man kan bedømme om en værdi er normal eller patologisk hos et væksthæmmet barn. Faktorer som påvirker IGF-I og IGFBP-3 Ernæringstilstand IGF-I og IGFBP-3 er normale til let forhøjede hos børn med adipositas simplex (18,19), mens de er nedsatte hos børn med anorexia nervosa (20,21) og malabsorptionstilstande som cøliaki (22,23), Mb. Crohn (24) eller cystisk fibrose (25) (Figur 3). Leversygdom Børn med leversygdom pga galdevejsatresi, storage diseases og hepatitis har ekstremt nedsatte IGF-I og IGFBP-3 værdier (26-28), som normaliseres efter levertransplantation (27). Ligeledes har voksne patienter med cirrhose nedsatte IGF-I og IGFBP-3 værdier, og begge parametre har vist sig at være uafhængige prognostiske markører for overlevelse hos patienter med alkoholisk cirrhose (29). Nyresygdom Børn med kronisk nyresygdom som ofte er karakteriseret ved ekstrem dværgvækst har relativt normale total IGF-I koncentrationer, men eleverede IGFBP-3 værdier. Dette medfører reduceret frit IGF-I som forklaring på deres væksthæmning (30-32). Endokrine sygdomme Børn med pubertas præcox har eleverede IGF-I og IGFBP-3 værdier (33), som falder under GnRH agonist behandling. Ligeledes findes eleverede IGF-I og IGFBP-3 koncentrationer hos patienter med thyreotoksikose (34,35) og akromegali (Figur 4). Omvendt findes hos patienter med hypothyreose nedsatte værdier (36,37). Patienter med diabetes har moderat nedsatte værdier (38-41). IGF-I or IGFBP-3 hos børn med GH-mangel Undersøgelser at den diagnostiske værdi af h.h.v. IGF-I og IGFBP-3 hos børn med GH mangel har vist at både IGF-I og IGFBP-3 har stor diagnostisk sensititivtet og specificitet hos børn med GH mangel (42-50), omend nogle forfattere finder en relativ lav diagnostisk værdi specielt hos kranielt bestrålede børn (51-53). Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart at en lav IGF-I værdi er ensbetydende med IGF-I mangel, og ikke nødvendigvis GH-mangel, idet andre faktorer kan påvirke IGF-I koncentrationen (se ovenfor). Sandsynligheden for at en lav IGF-I værdi hos et barn betyder at barnet har GH mangel har således været genstand for en lang række undersøgelser, hvor IGF-I valideres overfor provokationstesten, der fortsat antages som "the gold standard". Andre forfattere har imidlertid valgt at sige, at et barn med ekstrem dværgvækst og lav IGF-I (IGF-I mangel) bør være kandidat til GH behandling uanset resultatet af en farmakologisk stimulationstests med en arbitrært fastsat cutoff værdi som diagnostisk kriterium (54). 21

7 IGF-I og IGFBP-3 må betragtes som vigtige diagnostiske redskaber i udredning af børn med dværgvækst som mistænkes for GHmangel. Om man vælger at bruge en lav IGF-I eller IGFBP-3 værdi som vejledende for videre udredning med stimulationstest, eller man tager dem som et udtryk for IGF-I mangel, der potentielt bør korrigeres med GH behandling er stadig under livlig debat. Ovenævnte er naturligvis under forudsætning af at man har udelukket andre sygdomme eller tilstande som medfører lave IGF-I værdier. IGF-I og IGFBP-3 hos voksne med GH mangel Når længdevæksten er afsluttet hos patienter i behandling med GH pga GH-mangel blev behandlingen tidligere afsluttet, men da behandling i voksenlivet er blevet en registreret indikation, skal behandling evt. fortsættes ind i voksenlivet. Inden voksensubstitution med GH fortsættes, skal patienterne genundersøges med provokationstest, hvor en relativ lav cutoff værdi anvendes som kriterium for fortsat behandling (peak GH <3 ng/ml efter ITT). Baggrunden for denne retestning er at omkring 30% af patienterne som er behandlet i barneårene har normal gentestning (55). Den diagnostiske værdi af IGF-I og IGFBP-3 værdier er fundet at være temmelig svingende. Hoffman et al (56) fandt en sensitivitet for IGF-I på kun 23% hos 23 patienter med GH-mangel erhvervet i voksenlivet (adult onset (AO)), hvilket også er vist af andre (57). I modsætning til dette fandt de Boer et al (58) en sensitivitet på 96% hos 50 yngre voksne med GH-mangel opstået i barndommen (childhood-onset (CO)). Vi fandt en sensitivitet på 76% hos 79 patienter med CO-GHD (55) i overenstemmelse med andres fund (59,60). Disse forskelle i den diagnostiske anvendelighed af IGF-I hos voksne med GH-mangel kan med stor sandsynlighed tilskrives forskelle i IGF-I assays, validiteten af normalmaterialerne, ætiologien til GH-mangel (CO versus AO) samt alderen af den undersøgte patientpopulation. Imidlertid kan man med sikkerhed sige at lave IGF-I og IGFBP-3 værdier er prædiktive for fortsat GH-mangel hos en patient med GHmangel (og mangel på mindst et andet hypofysehormon) som efter behandling i barneårene genundersøges. Hos en sådan patient er retestning med ITT ikke nødvendig, men foretages alligevel af hensyn til de bevilgende myndigheder. Monitorering af GH behandling med IGF-I og IGFBP-3 Start dosis af GH doseres ud fra vægt eller overflade hos børn med GH mangel, og dosis justeres efterfølgende afhængig af vækstresponset. Der er ikke tradition for at regulere dosis på baggrund af en målt IGF-I eller IGFBP-3 værdi. Anderledes forholder det sig hos voksne med GH-mangel, idet man her ikke har væksten som parameter. Her er det vist at bivirkningsfrekvensen øges markant såfremt IGF-I ligger supranormalt, hvorfor man de fleste steder er overgået til en dosering af GH som er titreret på baggrund af IGF-I værdien. Man tilstræber at IGF-I skal ligge i øvre halvdel af normalområdet, men ikke over øvre grænse (+2SD). Dette er også hensigtsmæssigt i lyset af de nye rapporter om at en let forhøjet IGF-I er associeret med senere udvikling af bryst cancer (61) og prostata cancer (62) hos iøvrigt raske individer. Konklusion IGF-I cirkulerer i blodbanen bundet til specifikke IGF bindingsproteiner (IGFBP-1 til -6), hvoraf IGFBP-3 er det kvantitativt mest betydende. Mere end 90% af det totale IGF-I cirkulerer bundet til IGFBP-3 i et højmolekylært proteinkompleks (150 kda), og kun % cirkulerer i den frie (biologisk aktive) form. Regulationen af den biologiske aktivitet af IGF-I er yderst kompleks og involverer udover dannelseshastighed og clearance for IGF-I, også IGF bindingsproteinerne samt specifikke IGFBP proteaser. Måling af IGF-I indbefatter måling af total IGF-I efter forudgående ekstraktion af de interferende bindingsproteiner, men også bestemmelse af den frie IGF-I fraktion er nu mulig. Både IGF-I og IGFBP-3 er primært reguleret af GH, og udviser i modsætning til GH ringe døgnvariation. Måling af IGF-I og IGFBP-3 har derfor vundet indpas som en måde at evaluere den GH sekretoriske kapacitet i udredning- 22

8 en af børn med vækstforstyrrelser. Korrekt klinisk anvendelse af IGF-I og IGFBP-3 er kun mulig såfremt valide normalmaterialer baseret på et stort antal individer er tilstede. Andre faktorer som malabsorption, lever-, nyresygdom eller andre endokrine sygdomme påvirker IGF- I koncentrationen. Såfremt man har udelukket andre sygdomme, er IGF-I og IGFBP-3 værdier under -2SD for en given alder ensbetydende med IGF-I mangel, og bør i de flestes øjne medføre nærmere udredning med stimulationstest inden GH behandling startes. Der er dog klinikere som mener at dværgvækst forenet med IGF-I mangel er indikation nok for at starte behandling. "Irrespective of the age of the patient, however, it must be kept in mind that the distribution of the GH secretory capacity in a given population, including those with suspected GH deficiency, is rather continuous. There is no reason to assume that IGF measurements or any other test could ever introduce discontinuity where continuity exist. The apparantly clear distinction between GHD and non-ghd is a fiction. It reflects in the end nothing else but the decision of the investigator to treat or not to treat the patient with hgh." (W. Blum (63)). Referencer 1. Jørgensen JOL, Pedersen SA, Thuesen L, Jørgensen J, Ingemann-Hansen T, et al. Beneficial effects of growth hormone treatment in GH-deficient adults. Lancet 1989;i: Salomon F, Cuneo RC, Hesp R, Sönksen PH. The effects of treatment with recombinant human growth hormone on body composition and metabolism in adults with growth hormone deficiency. N Engl J Med 1989;321: Albertsson-Wikland K, Rosberg S, Karlberg J, Groth T. Analysis of 24-hour growth hormone profiles in healthy boys and girls of normal stature: relation to puberty. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Rose SR, Municchi G, Barnes KM, Kamp GA, Uriarte MM, et al. Spontaneous growth hormone secretion increases during puberty in normal girls and boys. J Clin Endocrinol Metab 1991;73: Blum WF, Albertsson-Wikland K, Rosberg S, Ranke MB. Serum levels of Insulin-like Growth Factor I (IGF-I) and IGF Binding Protein 3 reflect spontaneous Growth Hormone Secretion J Clin Endocrinol Metab 1993;76: Frystyk J, Skjærbæk C, Dinesen B, Ørskov H. Free Insulin-like Growth Factors (IGF-I and IGF-II) in human serum. FEBS Letters 1994;348: Hasegawa Y, Hasegawa T, Takeda M, Tsuchiya Y. Plasma free insulin-like growth factor I concentrations in growth hormone deficiency in children and adolescents. Eur J Endocrinol 1996;134: Juul A, Flyvbjerg A, Frystyk J, Müller J, Skakkebæk NE. Serum concentrations of free and total insulin-like growth factor-i, IGF binding proteins-1 and -3 and IGFBP- 3 protease activity in boys with normal and precocious puberty. Clin Endocrinol 1996;44: Juul A, Holm K, Kastrup KW, Pedersen SA, Michaelsen KF, et al. Free Insulin-like Growth Factor (IGF)-I serum levels in 1430 healthy children and adults, and its diagnostic value in patients suspected of Growth Hormone-deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Baxter RC, Binoux MA, Clemmons DR, Conover CA, Drop SLS, et al. Recommendations for nomenclature of the insulin-like growth factor binding protein superfamily. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Giudice LC, Farrell EM, Pham H, Lamson 23

9 G, Rosenfeld RG. Insulin-like growth factor binding proteins in maternal serum througout gestation and in the puerperium: effects of a pregnancy-associated serum protease activity. J Clin Endocrinol Metab 1990;71: Davies SC, Wass JAH, Ross RJM, Cotterill AM, Buchanan CR, et al. The induction of a specific protease for insulin-like growth factor binding protein-3 in the circulation during severe illness. J Endocrinol 1991;130: Schalch DS, Turman NJ, Marcsisin VS, Heffernan M, Guler H-P. Short.term effects of recombinant human insulin-like growth factor I on metabolic control of patients with type II diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1993;77: Skjærbæk C, Frystyk J, Ørskov H, Kissmeyer-Nielsen P, Jensen MB, et al. Differential changes in free and total insulin-like growth factor I after major,elective abdominal surgery: The possible role of insulinlike growth factor binding protein-3 proteolysis. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Hughes SCC, Cotterill AM, Molloy AR, Cassell TB, Braude N, et al. The induction of specific proteases for insulin-like growth factor-binding proteins following major heart surgery. J Endocrinol 1992;135: Bereket A, Lang CH, Blethen SL, Fan J, Frost RA, et al. Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 proteolysis in children with insulin-dependent diabetes mellitus: A possible role for insulin in the regulation of IGFBP-3 protease activity. J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Juul A, Bang P, Hertel NT, Main K, Dalgaard P, et al. Serum insulin-like growth factor-1 in 1030 healthy children, adolescents and adults; relation to age, sex, stage of puberty, testicular size and body mass index. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Argente J, Caballo N, Barrios V, Pozo J, Muñoz MT, et al. Multiple endocrine abnormalities of the growth hormone and insulin-like growth factor axis in prepubertal children with exogenous obesity: Effect of short- and long-term weight reduction. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Faloni A, Bini V, Cabiati G, Papi F, Arzano S, et al. Serum levels of type I procollagen c-terminal propeptide, insulin-like growth factor-i (IGF-I), and IGF binding protein-3 in obese children and adolescents: relationship to gender, pubertal development, growth, insulin, and nutritional status. Metabolism 1997;46: Argente J, Caballo N, Barrios V, Muñoz MT, Pozo J, et al. Multiple endocrine abnormalities of the growth hormone and insulin-like growth factor axis in patients with anorexia nervosa: Effect of short- and long-term weight recuperation. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Counts DR, Gwirtsman H, Carlsson LMS, Lesem M, Cutler GBJ. The effect of anorexia nervosa and refeeding on growth hormone-binding protein, the insulin-like growth factors (IGFs), and the IGF-binding proteins. J Clin Endocrinol Metab 1992;75: Hernández M, Argente J, Navarro A, Caballo N, Barrios V, et al. Growth in malnutrition related to gastrointestinal diseases: coeliac disease. Horm Res 1992;38(suppl 1): Eichler I, Frisch H, Granditsch G. Growth failure and insulin-like growth factor (IGF- I) in childhood celiac disease. Klin Wochenschr 1991;69: Thomas AG, Holly JMP, Taylor F, Miller V. Insulin-like Growth Factor-I, Insulinlike Growth Factor Binding Protein-1, and insulin in childhood Crohn's disease. Gut 1993;34: Laursen EM, Juul A, Lanng S, Høiby N, koch c, et al. Diminished levels of Insulin- 24

10 like growth factor I (IGF-I) in patients with cystic fibrosis. Arch Dis Child 1995;72: Hassan AHI, Moneim AE, Aal AAAE, Aly SAAA, Ahmed SH, et al. Circulating growth hormone, insulin-like growth factor I, cortisol and free thyroxine in children with schistosomiasis with and without hepatic fibrosis. J Tropical Pediatr 1991;37: Holt RIG, Jones JS, Stone NM, Baker AJ, Miell JP. Sequential changes in insulin-like growth factor I (IGF-I) and IGF-binding proteins in children with end-stage liver disease before and after succesful orthotopic liver transplantation. J Clin Endocrinol Metab 1996;81: Buzi F, Bontempelli AM, Alberti D, Jones J, Pilotta A, et al. Growth, Insulin-like growth factor I (IGF-I), and IGF-binding proteins 1 and 3 in children with severe liver disease before and after liver transplantation: A longitudinal and cross-sectional study. Pediatr Res 1998;43: Møller S, Becker U, Juul A, Skakkebæk NE, Christensen E, et al. Prognostic value of insulin-like growth factor-i [IGF-I] and tis biding protein [IGFBP-3] in patients with alcoholic liver disease. Hepatology 1996;23: Tönshoff B, Blum WF, Wingen A-M, Mehls O, The European study group for nutritional treatment of chronic renal failure in childhood. J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Blum WF, Ranke MB, Kietzmann K, Tönshoff B, Mehls O. Growth hormone resistance and inhibition of somatomedin activity by excess of insulin-like growth factor binding protein in uraemia. Pediatr Nephrol 1991;5: Hokken-Koelega ACS, Stijnen T, Keizer- Schrama SMPFd, Wit JM, Wolff ED, et al. Placebo-controlled, double-blind, crossover trial of growth hormone treatment in prepubertal children with chronic renal failure. Lancet 1991;338: Juul A, Scheike T, Nielsen CT, Krabbe S, Müller J, et al. Serum Insulin-like Growth Factor (IGF)-I and IGF Binding Protein-3 levels are increased in central precocious puberty: Effects of two different treatment regimens with GnRH agonists, without or in combination with an anti-androgen (Cyproterone acetate). J Clin Endocrinol Metab 1995;80: Valimaki M, Liewendahl, Karonen SL, Helenius T, Suikkari AM. Concentrations of somatomedin-c and triiodothyronine in patients with thyroid dysfunction and nonthyroidal illness. J Endocrinol Invest 1990;13: Foldes J, Lakatos P, Zsadanyi J, Horvath C. Decreased serum IGF-I and dehydroepiandrosterone sulphate may be risk factors for the development of reduced bone mass in postmenopausal women with endogenous subclinical hyperthyroidism. Eur J Endocrinol 1997;136: Miell JP, Zini JD, Jones J, Portioli I, Valcavi R. Reversible effects of cessation and recommencements of thyroxine treatment on Insulin-like Growth Factors (IGFs) and IGF-binding proteins in patients with total thyroidectomy. J Clin Endocrinol Metab 1994;79: Miell JP, Taylor AM, Zini M, Maheshwari G, Ross RJM, et al. Effects of hypothyroidism and hyperthyroidism on Insulin-like Growth Factors (IGFs) and growth hormone- and IGF-binding proteins. J Clin Endocrinol Metab 1993;76: Batch JA, Baxter RC, Werther G. Abnormal regulation of insulin-like growth factor binding proteins in adolescents with insulin-dependent diabetes. J Clin Endocrinol Metab 1991;73: Janssen JAMJL, Jacobs ML, Derkx FMH, Weber RFA, van der Lely AJ, et al. Free and total insulin-like growth factor I (IGF- 25

11 I), IGF-binding protein.1 (IGFBP-1), and IGFBP-3 and their relations to the presence of diabetic retinopathy and glomerular hyperfiltration in insulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Radetti G, Paganini C, Antoniazzi F, Pasquino B, Valentini R, et al. Growth hormone binding proteins, IGF-I and IGF-binding proteins in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Horm Res 1997;47: Bereket A, Lang CH, Blethen SL, Co Ng L, WIlson TA. Insulin treatment normalizes reduced free insulin-like growth factor-i concentrations in diabetic children. Clin Endocrinol 1996;45: Lee PDK, Wilson DM, Rountree L, Hintz RL, Rosenfeld RG. Efficacy of Insulin-like Growth Factor I levels in predicting the response to provocative growth hormone testing. Pediatr Res 1990;27: Rosenfeld RG, Wilson DM, Lee PDK, Hintz RL. Insulin-like growth factors I and II in evaluation of growth retardation. J Pediatr 1986;109: Hasegawa Y, Hasegawa T, Aso T, Kotoh S, Nose O, et al. Clinical utility of insulin-like growth factor binding protein-3 in the evaluation and treatment of short children with suspected growth hormone deficiency. Eur J Endocrinol 1994;131: Adan L, Souberbielle J-C, Brauner R. Diagnostic markers of permanent idiopathic growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1994;78: Blum WF, Ranke MB, Kietzmann K, Gauggel E, Zeisel HJ, et al. A specific radioimmunoassay for the growth hormone (GH)- dependent somatomedin-binding protein: its use for diagnosis of GH deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1990;70: Jackson-Smith W, Nam TJ, Underwood LE, Busby WH, Celnicker A, et al. Use of insulin-like growth factor-binding protein- 2 (IGFBP-2), IGFBP-3, and IGF-I for assessing growth hormone status in short children. J Clin Endocrinol Metab 1993;77: Rasat R, Livesey J, Espiner EA, Abbott GD, Donald RA. IGF-1 and IGFBP-3 screening for disorders of growth hormone secretion. New Zealand Medical Journal 1996;109: Rikken B, van Doorn J, Rongeling A, van den Brande JL, Massa G, et al. Plasma levels of insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF-II and IGF-binding protein-3 in the evaluation of childhood growth hormone deficiency. Horm Res 1998;50: Juul A, Skakkebæk NE. Prediction of the outcome of growth hormone provocative testing in short children by measurement of serum levels of insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 3. J Pediatr 1997;130: Thomas MR, Miell JP, Taylor AM, Ross RJM, Arnao JR, et al. Endocrine and cardiac paracrine actions of insulin-like growth factor-i (IGF-I) during thyroid dysfunction on the rat: is IGF-I implicated in the mechanism of heart weight/body weight change during abnormal thyroid function?. J Mol Endocrinol 1993;10: Tillmann V, Buckler JMH, Kibirige MS, Price DA, Shalet SM, et al. Biochemical tests in the diagnosis of childhood growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Cianfarani S, Boemi S, Spagnoli A, Cappa M, Argiro G, et al. Is IGF binding protein-3 assessment helpful for the diagnosis of GH deficiency? Clin Endocrinol 1995;43: Rosenfeld RG, Albertsson-Wikland K, Cassorla F, Frasier SD, Hasegawa Y, et al. Diagnostic controversy: The diagnosis of childhood growth hormone deficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:

12 55. Juul A, Kastrup KW, Pedersen SA, Skakkebæk NE. Growth hormone (GH) provocative retesting of 108 young adults with childhood-onset GH deficiency and the diagnostic value of Insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF Binding Protein-3. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Hoffman DM, O'sullivan AJ, Baxter RC, Ho KKY. Diagnosis of growth-hormone deficiency in adults. Lancet 1994;343: Roelen CA, Koppeschaar HP, de Vries WR, Zelissen PM, Snel YE, et al. Highaffinity growth hormone binding protein, insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 3 in adults with growth hormone deficiency. Eur J Endocrinol 1996;135: De Boer H, Blok G-J, Popp-Snijders C, Van der Veen EA. Diagnosis of growth hormone deficiency in adults. Lancet 1994;343: Attanasio AF, Lamberts SWJ, Matranga AMC, Birkett MA, Bates PC, et al. Adult growth hormone (GH)-deficient patients demonstrate heterogeneity between childhood onset and adult onset before and during human GH treatment. J Clin Endocrinol Metab 1997;82: Ghigo E, Aimaretti G, Gianotti L, Bellone J, Arvat E, et al. New approach to the diagnosis of growth hormone deficiency in adults. Eur J Endocrinol 1996;134: Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, Hunter DJ, Michaud DS, et al. Circulating concentrations of insulin-like growth factor-i and risk of breast cancer. Lancet 1998;351: Chan JM, Stampfer MJ, Giovannucci E, Gann PH, Ma J, et al. Plasma insulin-like growth factor-i and prostate cancer risk: A prospective study. Science 1998;279: Blum WF. Insulin-like growth factors and IGF-binding proteins: their use for diagnosis of growth hormone deficiency. In: Juul A, J rgensen JOL, eds. Growth hormone in adults. Physiological and clinical aspects. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: Juul A, Main K, Blum WF, Lindholm J, Ranke MB, et al. The ratio between serum insulin-like growth factor (IGF)-I and the IGF binding proteins (IGFBP-1, -2 and -3) decreases with age and is increased in acromegalic patients. Clin Endocrinol 1994;41:

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Phthalater og pigers pubertetsudvikling ~ Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk

Phthalater og pigers pubertetsudvikling ~ Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk 1 Phthalater og pigers pubertetsudvikling Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet PIGER og tidlig pubertet PUBERTETSSTART Piger

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Prognose efter AMI 50 40 30 20 10 0 1950 1970 1980 1990 2000

Læs mere

Vækstforstyrrelser. Vækstforstyrrelser. Rikke Beck Jensen Afdelingslæge, Ph.d Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Vækstforstyrrelser. Vækstforstyrrelser. Rikke Beck Jensen Afdelingslæge, Ph.d Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet Vækstforstyrrelser Vækstforstyrrelser Rikke Beck Jensen Afdelingslæge, Ph.d Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet Oversigt Hvad er endokrinologi? Normal Vækst Måling af vækst elektroniske

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas Type 1 og 2 diabetes / adipositas Patofysiologi Forebyggelse og behandling af insulin resistens. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis Type 2 LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) Type 1 MODY

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

Pubertet. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann

Pubertet. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann Pubertet FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Pubertet Hvad er normal pubertet? Hvad er tidligt (pubertas præcox)? Hvad er sent (pubertas tarda)? Starter den tidligere (secular trend)?

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Vækstforstyrrelser Anders Juul, professor, dr.med. Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.

Vækstforstyrrelser Anders Juul, professor, dr.med. Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Vækstforstyrrelser Anders Juul, professor, dr.med. Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. anders.juul@regionh.dk Væksten er en meget følsom parameter som bliver påvirket hvis barnet ikke trives

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET Bemærk: Dette er det SPC, der var bilag til Europa-Kommissionens beslutning vedrørende denne artikel 7(5) arbitreringssag vedrørende Norditropin

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Pubertetsudvikling. Hvornår, hvordan, hvorfor og hvorfor ikke. SEX OG SAMFUND 24. august 2015

Pubertetsudvikling. Hvornår, hvordan, hvorfor og hvorfor ikke. SEX OG SAMFUND 24. august 2015 Pubertetsudvikling Hvornår, hvordan, hvorfor og hvorfor ikke SEX OG SAMFUND 24. august 2015 Grete Teilmann, læge, ph.d Børne- og ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Farvel, kære barndom SEX&SAMFUND AUGUST

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Landbrug og Fødevarers Videnskabelige orienterings møder september 2011 Den tidlige væksts betydning for udvikling af livsstilssygdomme

Landbrug og Fødevarers Videnskabelige orienterings møder september 2011 Den tidlige væksts betydning for udvikling af livsstilssygdomme Landbrug og Fødevarers Videnskabelige orienterings møder september 2011 Den tidlige væksts betydning for udvikling af livsstilssygdomme Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Københavns Universitet

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Vægtøgning -hvor hurtigt og hvor meget?

Vægtøgning -hvor hurtigt og hvor meget? Vægtøgning -hvor hurtigt og hvor meget? Hvor hurtigt skal vægten stige under indlæggelse? vægtstigningen bør være ½ -1 kg/uge ved behandling i hhv. ambulant regi og under indlæggelse under indlæggelse

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide Kursus i Føtal Medicin 2008 Minikursus i klinisk genetik 21 oktober på RH Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet Udskillelse af phthalater i urinen hos 555 raske danske drenge med og uden brystudvikling ~ Mikkel Grunnet Mieritz, læge, PhD studerende mikkel.grunnet.mieritz@regionh.dk Klinik for Vækst og Reproduktion,

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Kaiser Permanente Population Care Registry

Kaiser Permanente Population Care Registry Kaiser Permanente Population Care Registry Claus Ehlers Vigeo Healthcare Division www.vigeo.dk Vigeo 29. november 2001 Sundhedsportaler, Population Care Registry 1 PCR: Oversigt Hvad er en Population Care

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået Sommereksamen 2011 Titel på kursus: e endokrine organer I Uddannelse: achelor Semester: 2. semester ksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 edømmelsesform estået-/ikke bestået Vigtige oplysninger:

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

46 år, gift med læge Hanne Holt, to børn på henholdsvis 14 og 19 år.

46 år, gift med læge Hanne Holt, to børn på henholdsvis 14 og 19 år. Side 1 af 14 René Klinkby Støving 46 år, gift med læge Hanne Holt, to børn på henholdsvis 14 og 19 år. ADRESSER Privat: Lilletoftvænget 16, Hjallese, 5260 Odense S tlf 66 15 36 16 mobil. 40 88 44 86 e

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Introduktion af OPUS. Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre

Introduktion af OPUS. Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre Introduktion af OPUS Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre New Nordic Diet Konference, 16. juni 2009 Dias 1 Den danske fedmeepidemi (%) 1945

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Informationsmøde 8. december 2010 Katharina M.Main & Malene Boas Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet katharina.main@rh.regionh.dk Dias

Læs mere

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsagsteori Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsager The cause of a disease event is an event, condition or characteristic that preceeded the

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 2200 København N Antal sider i eksamensopgaven (incl. forside): 5 Eksamen i Statistik Efterår 2008 1. semester, FSV Udleveres 12.

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget fremlagt af EMA 29 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Norditropin SimpleXx, Norditropin NordiFlex,

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

sos/pcos/2010 PCOS U kursus Gynækologi

sos/pcos/2010 PCOS U kursus Gynækologi PCOS U kursus Gynækologi 2 06.01-08.01 2010 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie Stein

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi

Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi Dynamisk statistisk modellering af vedligeholdelsesbehandling af børn med akut lymfoblastær leukæmi Susanne Rosthøj 2. oktober 2009 Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL) Årlig forekomst på ca 35 tilfælde i Danmark.

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler

Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler Nøjagtige kemiske analyser -vigtigheden af metrologi i kvalitetskontrol af lægemidler Cand. pharm., ph.d. Jesper Larsen, Senior Specialist i QC-SOE H. Lundbeck A/S 18-Jun-13 1 Lundbeck in brief We are

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere