- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Behandling af diabetes Summary Feline diabetes mellitus resembles human type 2 diabetes. The optimal treatment protocol in cats is a combination of weight control, a suitable diet and insulin. Few oral hypoglycaemic agents have been tested in cats and they have generally failed to show convincing effect. Insulin injections are considered the treatment of choice. Anecdotally several types of insulin have been used in feline practice, but few have scientifically documented effect. Currently lente insulin is the only veterinary insulin approved for cats in Denmark. Lente insulin generally has a well documented clinical effect. Recent studies indicate that long acting human insulin analogues such as glargine and detemir may increase the chance of achieving remission and might be useful alternatives to lente insulin. Sammendrag Diabetes mellitus hos kat ligner på flere måder human type 2 diabetes. Den optimale behandling er en kombination af vægtkontrol, en velegnet diæt samt behandling med insulinin jektioner. Enkelte orale hypoglykæmiske stoffer har været afprøvet i mindre studier, men de har generelt ikke udvist overbevisende effekt hos kat. Insulin anses som den mest optimale behandling. Historisk har flere insulintyper været anvendt i praksis, men ofte uden videnskabelig dokumentation for effekt. Lente insulin er det eneste godkendte insulinpræparat til kat i Danmark og udviser generelt god klinisk effekt. Nyere studier antyder, at langtidsvirkende humane insulinanaloger såsom glargin og detemir muligvis øger chancen for diabetisk remission og kan fungere som alternativ til lente insulin. 28 DVT

2 mellitus hos kat - Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder kirsten M. hølmkjær 1 og charlotte r. bjørnvad 2 1 DYRLÆGE, PH.D.-STUDERENDE, INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, KU SUND 2 DYRLÆGE, PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, KU SUND Indledning Diabetes mellitus er en af de hyppigst forekommende endokrine lidelser hos kat med en prævalens på ca. 0,5 % i undersøgte kattepopulationer (1;2). Mange katte lever et meget inaktivt liv med let adgang til energirigt foder, hvilket resulterer i en stigende grad af obesitet. Humant såvel som hos kat er der dokumenteret en sammenhæng mellem obesitet og udvikling af diabetes mellitus (3;4). Humant opdeles spontan diabetes mellitus i type 1 og type 2, hvilket har betydning for det efterfølgende valg af terapi. Type 1 diabetes forårsages af en autoimmun destruktion af ß-cellerne i de Langerhanske øer i pancreas, hvilket resulterer i en absolut mangel på insulinproduktion (5). Type 2 diabetes er karakteriseret ved en nedsat insulinsensitivitet i kroppens væv i kombination med en nedsat insulinsekretion fra pancreas (som følge af ß-cellesvigt) (6). Ofte ses en forudgående periode med hyperglykæmi, men uden kliniske symptomer. Kliniske symptomer opstår, når insulinsekretionen fra pancreas ikke længere er tilstrækkelig til at kompensere for den nedsatte insulinsensitivitet (5). Det er ikke endeligt fastslået, hvorvidt felin diabetes mellitus er type 1 eller 2. Der er dog ikke påvist ß-celle antistoffer hos nydiagnosticerede diabetiske katte, hvilket tyder på, at der formodentligt ikke er tale om en immunologisk destruktion af ß-cellerne (7). Dette peger på, at felin diabetes enten er type 2 eller forårsaget af destruktion af ß-cellerne som følge af en anden lidelse (fx pancratitis). I litteraturen anses felin diabetes mellitus generelt for en variant af den humane type 2 diabetes. Dette skyldes en række fællestræk såsom association med obesitet, øget insulinresistens, nedsat insulinsekretion, vedvarende hyperglukagonæmi, tab af ß-cellemasse samt udvikling af amyloidaflejringer i pancreas ß-celler (8-10). Vedvarende hyperglykæmi udøver en toksisk effekt på ß-cellerne med nedsat ß-celle funktion og øget apoptose blandt ß-cellerne til følge. Denne»glukosetoksicitet«er progressiv og debuterer allerede efter få dages markant hyperglykæmi hos katte (11). I de tidlige stadier vil effekten af glukosetoksiciteten til en vis grad være reversibel ved instituering af insulinbehandling, der giver ß-cellerne en arbejdspause og chance for at restituere. Nærværende artikel er et litteraturstudie med fokus på behandlingsalternativer for felin diabetes mellitus. Formålet er at præsentere de aktuelle muligheder for en ukompliceret diabetisk patient i form af effektivitet, administrationsvej samt bivirkninger. Diagnosticering, monitorering og diabetisk ketoacidose vil ikke blive gennemgået. Behandlingsmuligheder Diæt Formålet med diætetisk behandling af felin diabetes mellitus er primært at mindske den postprandielle glukosekoncentration i blodet samt at kontrollere kropsvægten (ofte vil et vægttab være ønskeligt). Hermed øges chancen for diabetisk remission (12). Remission defineres ved, at katten igen bliver i stand til at opretholde euglykæmi uden behandling. Denne»kurering«af klinisk diabetes kan være permanent eller midlertidig. I tabel 1 og 2 er næringssammensætningen for diæterne anvendt i nedenstående studier angivet. I tabel 1 er værdierne omregnet til procent tørstof, da dette er den optimale måde til at sammenligne fodertyper. Da dette ikke var muligt for alle diæter, indeholder tabel 2 data angivet Tabel 1: Oversigt over fodersammensætningen i de kliniske studier gennemgået i teksten. Værdierne er angivet som procent af tørstof. Tegnforklaring: *: I disse studier indgår der tre diættyper, derfor er der angivet to værdier under kontroldiæt. IO: Ikke oplyst. : Ikke mulig at udregne pga. manglende oplysninger i artiklen. -: I studiet indgår ingen kontroldiæt. Testdiæt Kontroldiæt Studie Protein Fedt Kulhydrat Fiber Protein Fedt Kulhydrat Fiber Mori, A. et al. 2009* 56 23,9 17, ,9 17,8 10,5 44,4 39,8 0,5 8,2 Farrow,H.A. et al. 2002* IO IO IO Frank, G. et al ,9 23,8 8,1 3,7 41,5 16,8 24,3 10,8 Mazzaferro, E.M. et al ,2 6,9 IO Marshall, R.D. et al IO IO IO IO Marshall, R.D. et al ,1 29,1 9,8 IO Bennett, N. et al > DVT

3 ORIGINALARTIKEL som procent af metaboliserbar energi i stedet. I de følgende studier anvendes begreberne»højt«og»lavt«indhold af diverse næringsstoffer uden forudgående definition. Denne artikels forfattere har gennemgået nuværende kommercielle diæters sammensætning. Generelt er der i foder med»højt proteinindhold«ca. 45 % metaboliserbar energi fra protein, mens»lavt kulhydratindhold«svarer til ca % metaboliserbar energi fra kulhydrat. Et foder indeholdende 7-14 % fiber på tørstofbasis, anses som havende et højt fiberindhold. Tidligere blev en diæt med højt fiberindhold anbefalet, da fiber medvirker til vægttab samt nedsætter absorption af glukose i gastrointestinalkanalen (12). Nyere studier har primært fokuseret på fodring med et højt proteinindhold kombineret med lavt kulhydratindhold, da dette anses for et mere naturligt foder for den obligat carnivore kat. Fodring med en lav mængde kulhydrat vil desuden medføre, at mængden af cirkulerende glukose i kroppen primært vil stamme fra endogen hepatisk glukoneogenese, hvilket vil være med til at begrænse den postprandielle glukosekoncentration i blodet. Hos raske katte giver en sådan diætsammensætning en signifikant lavere postprandiel glukosekoncentration samt et kraftigere postprandielt insulinrespons end diæter med lavt protein og højt kulhydrat indhold (13;14). Studier i diabetiske katte har ligeledes vist, at et foder med højt proteinindhold samt lavt kulhydratindhold bevirker at insulindosis kan reduceres væsentligt, uden at den glykæmiske kontrol forringes (15;16). Insulin i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold øger chancen for diabetisk remission (16-18). Marshall et al opnåede således remission i 6 ud af 6 katte med en sådan be handling (17), mens Mazzaferro et al havde mere beskeden succes med remission i 11 ud af 18 katte (16). I førstnævnte studie er diætsammensætningen ikke angivet, mens proteinindholdet i sidstnævnte studie er så lavt, at det kan diskuteres, om dette foder kan anses for at have et højt proteinindhold. Bennett et al. har i et studie vist, at diabetiske katte, der fik en lav mængde kulhydrat og en lav mængde fiber, havde signifikant større chance for at opnå remission end katte på en diæt med moderat kulhydrat- og højt fiberindhold. Det skal bemærkes, at proteinindholdet i de to diæter næsten var identisk (19). Den generelle anbefaling i dag er fodring med en diæt med højt proteinindhold i kombination med et lavt kulhydratindhold. Orale antidiabetika Orale antidiabetika eller orale hypoglykæmiske midler er en samlet betegnelse for en række farmaka, der kan øge insulinsekretionen eller forbedre insulinsensitiviteten. Indikationerne for at behandle med orale hypoglykæmiske midler hos mennesker er: Normal/øget vægt, ingen anden samtidig sygdom og fravær af ketonstoffer i urinen (20). Kun få af disse midler er afprøvet i diabetiske katte. Metformin er et biguanid, der reducerer blodglukosen ved at forbedre den hepatiske- og perifere insulinsensitivitet uden at påvirke insulinsekretionen (21). Metformin har kun effekt, såfremt der endnu er en residual produktion af insulin. Produktet anvendes til behandling af human type 2 diabetes mellitus. Metformin er kun begrænset undersøgt i diabetiske katte, og dokumentationen for effekt er mangelfuld. I et mindre studie var der således liden effekt, idet kun 1 ud af 5 katte opnåede glykæmisk kontrol på metformin, imens de øvrige kattes symptomer progredierede på trods af metformin og krævede iværksættelses af insulinbehandling. Dosis til kat angives til mg pr. kat to gange dagligt, men selv denne dosis giver hyppige tilfælde af vomitus, letargi og nedsat appetit (22). Mindste tabletstørrelse er 500 mg, hvorfor en korrekt dosering vil være meget vanskelig at opnå. Sulfonylurinstoffer (fx glipizid) øger insulinsekretionen samt øger insulinsensitiviteten (20). Pancreas stimuleres til at udskille insulin, og midlet har derfor kun effekt, såfremt der stadig er funktionelle ß-celler tilbage i pancreas (23). Selve syntesen af insulin øges ikke (24). Ved kliniske forsøg med midlet glipizid i diabetiske katte er der opnået begrænset effekt. Således opnåede kun 5 ud af 20 diabetiske katte fuld glykæmisk kontrol og resolution af kliniske symptomer på glipizid behandling. I samme studie responderede 8/20 katte delvist på glipizidbehandling (bedring af symptomer og kliniske parametre), mens 7/20 katte ikke responderede og krævede insulinbehandling (25). I et andet studie opnåede 22 ud af 50 katte en varierende grad af forbedret glykæmisk kontrol efter instituering med glipizid. Af de 22 opnåede 6 katte fuld remission, 7 katte havde forbedrede Testdiæt Kontroldiæt Studie Protein Fedt Kulhydrat Protein Fedt Kulhydrat Mori, A. et al. 2009* 42, ,7 34,6 35,7 39,1 23,8 37,1 Farrow,H.A. et al. 2002* Frank, G. et al ,3 47,1 6,6 38,9 38,3 22,8 Mazzaferro, E.M. et al ,1 61,1 4, Marshall, R.D. et al IO IO IO Marshall, R.D. et al Bennett, N. et al Tabel 2: Oversigt over fodersammensætningen i de kliniske studier gennemgået i teksten. Værdierne er angivet som procentvis fordeling af metaboliserbar energi. Fiber er udeladt, da denne ikke bidrager til metaboliserbar energi. Tegnforklaring: *: I disse studier indgår der tre diættyper, derfor er der angivet to værdier under kontroldiæt. IO: Ikke oplyst i studiet. -: I studiet indgår ingen kontroldiæt. 30 DVT

4 parakliniske kontrolparametre, 6 katte havde uændrede blodglukoseværdier, men bedring af insulinniveau samt de kliniske symptomer og de resterende 3 katte fik i løbet af et år behov for insulinterapi (23). Det varierende respons anses som udtryk for den varierende residual mængde af funktionelle ß-celler i pancreas ved behandlingsinstituering (26). De hyppigst rapporterede bivirkninger af glipizid er: vomitus (ca. 15 % af de behandlede katte) og hypoglykæmiske episoder (15 %). Desuden sås forhøjede leverenzymer i 8-15 % af kattene. Forhøjelsen af leverenzymerne forsvandt efter seponering af glipizid (23;25). Glipizid mistænkes i øvrigt for at fremme tendensen til amyloidaflejring i pancreas, med risiko for yderligere nedsat pancreasfunktion og mulig forværring af lidelsen til følge (27). Det kan ikke på forhånd afgøres ud fra den kliniske undersøgelse eller parakliniske værdier, hvorvidt en kat vil respondere på glipizidbehandling - men studier viser, at en eventuel effekt af glipizid kan påvises inden for de første 4-8 uger af behandlingen. Anbefalet dosis til kat er 5 mg to gange dagligt (23;25). For at mindske bivirkningerne igangsættes på halv dosis med optrapning efter 14 dage. Herudover har α-gluconidaseinhibitoren acarbose været afprøvet på diabetiske katte. Denne forsinker absorptionen af glukose i intestinalkanalen. Acarbose blev afprøvet i kombination med insulinbehandling og diætskifte. Både test- og kontrolgruppen viste signifikant forbedret glykæmisk kontrol, men der var ingen signifikant forskel mellem testgruppen og gruppen af kontrolkatte, der kun blev behandlet med insulin og diæt. Det tyder derfor ikke på, at acarbose bidrager yderligere til forbedring af den glykæmiske kontrol (16). Insulinbehandling Lente Insulin (fx Caninsulin Vet): Efter subkutan injektion opnås maksimal insulinkoncentration samt blodsukker nadir (laveste blodsukkerkoncentration) efter hhv. 1,7 time og ca. 4 timer hos kat, og effekten varer ca. 8 timer (28;29). Lente insulin betegnes som en middelhurtigt og middellangt virkende insulintype og har generelt resulteret i tilfredsstillende behandlingseffekt hos kat. Således førte behandling med Caninsulin to gange dagligt til remission i 7 ud af 46 katte samt glykæmisk kontrol i yderligere 23 af kattene inden for 16 uger efter instituering (30). Martin og Rand opnåede med en tilsvarende protokol remission i 7 ud af 25 katte, mens de resterende katte opnåede god kontrol af de kliniske symptomer indenfor 15 uger (31). Lente insulin har ligeledes været undersøgt i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold. Dette udløste remission i 3 ud af 7 katte indenfor 12 uger, samt god glykæmisk kontrol i de øvrige 4 katte (32). Initialdosis af lente insulin er 0,25 IU/kg legemsvægt såfremt blodglukosen er 19 mmol/l og 0,5 IU/kg såfremt blodglukosen er > 19 mmol/l bid (28;30). Dog anbefales det, at der maksimalt gives 2 U/ injektion (30). Effekten af lente insulin hos diabetiske katte er så kort, at dosering to gange dagligt er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Selv ved denne dosering vil der hos mange katte være perioder med hyperglykæmi, og dermed ikke optimal glykæmisk kontrol (28;33). Hypoglykæmiske episoder er observeret ved behandling med lente insulin i diabetiske katte. To ud af 8 katte fik behandlingskrævende hypoglykæmi (18). Tilsvarende observerede Michiels et al kliniske symptomer på hypoglykæmi i 9 ud af 46 katte, og dette var signifikant korreleret med en dosis på 3 U/injektion eller 0,5 U/kg/ injektion (30). Isophan insulin (fx insulatard/nph): Dette er intermediært virkende insulintyper. NPH insulin udløser maksimal seruminsulinkoncentration efter 2-6 timer hos diabetiske katte samt glukosenadir 4-8 timer efter insulininjektion. Isophan insulin bør derfor gives minimum to gange dagligt til diabetiske katte (34). Generelt skal det nævnes, at der kun er meget begrænset videnskabelig dokumentation for anvendelse af isophan insulin i diabetiske katte. Protamin zink insulin (PZI): Der er stor individuel variation i farmakokinetik, og nadir ses således efter 5-12 timer i diabetiske katte (34;35). I det mest omfattende > DVT

5 ORIGINALARTIKEL PZI studie hos kat, oplevede 60 ud af 67 katte forbedring i glykæmisk kontrol i løbet af 45 dages behandling. Initialdosis var 0,2-0,6 U/kg to gange dagligt. En gennemsnitlig dosis på 0,5 U/kg to gange dagligt resulterede i klinisk hypoglykæmi hos 5 ud af 67 katte. Symptomer herpå ophørte efter behandling af hypoglykæmi og efterfølgende reducering i dosis (35). Marshall et al opnåede diabetisk remission i 3 ud af 8 katte behandlet med PZI to gange dagligt (18). Ultralente insulin: Der er yderst be græn set videnskabelig dokumentation for anvendelse i diabetiske katte. Anbefalet initialdosis er 1-3 U/kat én gang dagligt, og en del katte kræver injektion to gange dagligt for at opnå optimal glykæmisk kontrol. Nadir observeres efter ca. 7 timer og effekten varer 7-18 timer efter injektion (36). Hos visse katte er den subkutane absorption af ultralente dog så langsom, at der ikke kan opnås tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Insulin Glargin: Insulin glargin er en langtidsvirkende human insulinanalog. Efter subkutan injektion dannes et præcipitat, der forlænger absorptionen samt effekten, og humant er effekten relativt ensartet gennem hele døgnet selv ved dosering én gang dagligt (37). I studier med raske katte er effekten af glargin signifikant længere end effekten af lente. Nadir ses efter ca. 14 timer i raske katte (38). Hos diabetiske katte har glargin udvist god behandlingseffekt. Marshall og Rand afprøvede glargin i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold, og opnåede remission i 6 ud af 6 nydiagnosticerede katte, heraf 5 indenfor den første måned af behandlingen (17). I et andet studie med en tilsvarende diæt var der forbedret glykæmisk kontrol i 3 ud af 5 katte, men kun komplet remission i 2 ud af 5 katte (39). Sammenholdt med lente giver insulin glargin en øget sandsynlighed for remission (8 ud af 8 katte) i forhold til lente insulin (2 ud af 8 katte) (18). Et andet studie fandt ingen forskel i glykæmisk kontrol mellem lente og glargin, her blev glargin dog kun anvendt én gang dagligt mens lente blev injiceret to gange dagligt (32). Dette understøtter tidligere konklusioner, der indikerer, at man ved dosering af glargin to gange dagligt opnår en længerevarende sænkning af blodglukosen end dosering én gang dagligt, samt øger chancen for remission (18;40). Dosering én gang dagligt gav kun remission i 1 ud af 6 katte (32). Anbefalet dosis til kat er 0,5 U/kg ideel kropsvægt ved BG 20 mmol/l og 0,25 U/kg ideel kropsvægt ved BG < 20 FOTO COLOURBOX Reference List 1. McCann TM, Simpson KE, Shaw DJ, Butt JA, Gunn-Moore DA. Feline diabetes mellitus in the UK: the prevalence within an insured cat population and a questionnaire-based putative risk factor analysis. Journal of Feline Medicine and Surgery 2007;9: Baral RM, Rand JS, Catt MJ, Farrow HA. Prevalence of feline diabetes mellitus in a feline private practice. Journal of Veterinary Internal Medicine 2003;17(3): Lund EM, Armstrong J, Kirk CA, Klausner JS. Prevalence and Risk Factors for Obesity in Adult Cats from Private US Veterinary Practices. Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 2005;3(2): Scarlett JM, Donoghue S. Associations between body condition and disease in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 1998;212(11): The Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997;20(7): Eldor R, Raz I. Lipotoxicity versus adipotoxicity - The deleterious effects of adipose tissue on beta cells in the pathogenesis of type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice 2006;74S:S3-S8. 7. Hoenig M, Reusch CE, Peterson ME. Beta cell and insulin antibodies in treated and untreated diabetic cats. Veterinary Immunology and Immunopathology 2000;77: Henson MS, O Brien TD. Feline Models of Type 2 Diabetes Mellitus. Ilar Journal 2006;47(3): Reaven GM, Chen YDI, Golay A, Swislocki ALM, Jaspan JB. Documentation of Hyperglucagonemia Throughout the Day in Non-obese and Obese Patients with Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Endocrinology and 32 DVT

6 mmol/l to gange dagligt (18;39). Generelt observeres der meget få tilfælde af kliniske symptomer på hypoglykæmi (17;18). Insulin detemir: Er ligeledes en langtidsvirkende human insulinanalog. Foreløbigt er denne insulin kun afprøvet i et mindre antal feline studier. Disse viser at effekt og farmakodynamik af detemir og glargin er sammenlignelig i diabetiske katte (41;42). Varighed af effekten af detemir i kat nødvendiggør dosering to gange dagligt(42). De foreløbige data er optimistiske. Roomp og Rand opnåede således remission i 12 ud af 18 diabetiske katte indenfor 5 måneder. Kun 1 ud af de 18 katte oplevede (mild) hypoglykæmi (41). GLP-1 analoger og DPP-IV hæmmere: Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) er et incretinhormon, der normalt dannes i intestinalkanalen i forbindelse med fødeindtagelse og stimulerer både sekretion samt produktion af insulin hos mennesker. GLP-1 fremmer desuden proliferation af ß-cellerne i pancreas. I kroppen nedbrydes GLP-1 hurtigt af enzymet dipeptidyl-peptidase IV (DPPIV). Humant har GLP-1 analoger samt DPP-IV hæmmere i de senere år været anvendt succesfuldt som behandling af type 2 diabetes, enten ved at efterligne effekten af endogent GLP-1 (GLP-1 analoger) eller ved at hæmme nedbrydelsen af endogent GLP-1 (DPP-IV hæmmere). Der opnås en god glykæmisk kontrol, nedsat risiko for hypoglykæmiske episoder samt en vægtreducerende effekt. Behandlingen består af subkutane injektioner en til to gange dagligt. De hyppigste bivirkninger er kvalme samt vomitus (43). Glp-1 analoger er endnu ikke afprøvet i diabetiske katte, men givet den gode succes humant, bør denne behandlingsform undersøges i fremtidige feline studier. Diskussion Behandlingens formål er primært at få de kliniske symptomer under kontrol, og dermed fremme livskvaliteten for såvel patient som for ejer. Hos diabetiske katte er der desuden en mulighed for at opnå diabetisk remission og seponering af behandling, men dette kræver en målrettet indsats og optimal kontrol af sygdommen. En målrettet indsats formindsker desuden risikoen for komplikationer såsom hypoglykæmi eller udvikling af diabetisk ketoacidose. Det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvorvidt en kat kan opnå diabetisk stabilitet eller remission. Hverken kropsvægt, blodglukose eller fruktosaminniveau på diagnosticeringstidspunktet er prognostisk (30;44;45). Hos nogle katte varer det 3-4 måneder, før der opnås diabetisk stabilitet efter behandlingsinstituering (30;31). Med diabetisk stabilitet forstås en reduktion af kliniske symptomer, at katten er alment vel og har fravær af gentagen glukosuri. Goossens et al. anslår, at de kliniske symptomer er relativt velkontrollerede og ejerne generelt tilfredse, hvis kattens gennemsnitlige blodglukose er under 16,6 mmol/l (46). Behandling af eventuelle andre samtidige lidelser (fx gingivitis eller andre infektioner) fremmer chancen for remission samt forbedrer ß-celle funktionen (45). Der er stor individuel variation i, hvor lang tid der går, inden en eventuel remission indtræder. I nogle katte ses remission allerede efter to uger, mens der i andre kan gå flere måneder. Diabetisk remission kan være midlertidig (måneder - år) eller permanent (47). Behandlingen af human type 2 diabetes mellitus fokuserer især på livsstilsændringer. Initialt vil vægttab samt diæt ofte være eneste behandling (48). Hos kat stilles diagnosen ofte så sent i sygdomsforløbet, at diæt alene ikke kan forsvares. Der er behov for decideret behandling i form af insulin eller orale antidiabetika for at kompensere for den nedsatte endogene insulinsekretion. Diæt har dog i flere feline studier vist sig at være en vigtig brik i den generelle behandling. Den nyeste anbefaling er en diæt med et højt protein- og lavt kulhy- > Metabolism 1987;64(1): O Brien TD, Hayden DW, Johnson KH, Stevens JB. High Dose Intravenous Glucose Tolerance Test and Serum Insulin and Glucagon Levels in Diabetic and Non-diabetic Cats: Relationship to Insular Amyloidosis. Veterinary Pathology 1985;22(3): Zini E, Osto M, Franchini M, Guscetti F, Donath MY, Perren A et al. Hyperglycaemia but not hyperlipidaemia causes beta cell dysfunction and beta cell loss in the domestic cat. Diabetologia 2009;52: Kirk CA. Feline Diabetes Mellitus: Low carbohydrates Versus High Fiber? The Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice 2006;36(6): Mori A, Sako T, Lee P, Nishimaki Y, Fukuta H, Mizutani H et al. Comparison of three commercially available prescription diet regimens on short-term post-prandial serum glucose and insulin concentrations in healthy cats. Veterinary Research Communications 2009;33: Farrow HA, Rand JS, Sunvold GD. The effect of high protein, high fat or high carbohydrate diets on postprandial glucose and insulin concentrations in normal cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2002;16(3): Frank G, Anderson W, Pazak H, Hodgkins E, Ballam J, Laflamme D. Use of a High-Protein Diet in the Management of Feline Diabetes Mellitus. Veterinary Therapeutics 2001;2(3): Mazzaferro EM, Greco DS, Turner AS, Fettman MJ. Treatment of feline diabetes mellitus using an a-glucosidase inhibitor and a low-carbohydrate diet. Journal of Feline Medicine and Surgery 2003;5: Marshall RD, Rand JS. Insulin glargine and a high protein-low carbohydrate diet are associated with high remission rates in newly diagnosed diabetic cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2004;18(3): Marshall RD, Rand JS, Morton JM. Treatment of newly diagnosed diabetic cats with glargine insulin improves glycaemic control and results in higher probability of remission than protamine zinc and lente insulins. Journal of Feline Medicine and Surgery 2009;11: Bennett N, Greco DS, Peterson ME, Kirk CA, Mathes M, Fettman MJ. Comparison of a low carbohydrate-low fiber diet and a moderate carbohydrate-high fiber diet in the management of feline diabetes mellitus. Journal of Feline Medicine and Surgery 2006;8: Greco DS. Oral Hypoglycemic Agents for Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus in the Cat. Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal) 1997;12(4): Michels GM, Boudinot FD, Ferguson DC, Hoenig M. Pharmacokinetics of the antihyperglycemic agent metformin in cats. The American Jour- > DVT

7 SVIN ORIGINALARTIKEL dratindhold. Denne har i flere studier vist sig at reducere den postprandielle glukosestigning samt fremme chancen for remission i kombination med insulinbehandling. Baseret på hidtidige studier synes det vanskeligt at afgøre, hvorvidt protein- eller kulhydratindholdet har størst betydning. I visse af studierne er proteinindholdet enten ikke angivet, eller så lavt, at det falder udenfor den gængse opfattelse af højt proteinindhold (16;17). Samtidig har et lavt kulhydratniveau vist sig at øge chancen for remission i forhold til et øget kulhydratindhold, selvom proteinindholdet i de to diæter var næsten identisk (19). Indtil videre er anbefalingen dog samstemmende en diæt med et højt proteinindhold samt et lavt kuldhydratindhold, da en sådan diæt har vist sig at øge chancen for remission i forhold til en diæt, der opfylder tidligere anbefalinger om et højt fiberindhold. Fodringstidspunktet er hos kat af mindre betydning. Den glykæmiske kontrol er tilsyneladende ikke bedre hos katte, der blev fodret samtidigt med insulininjektion end hos katte, der kunne gå til og fra madskålen i løbet af døgnet (49). Det er dog vigtigere at katten æder, end hvad den æder. I forbindelse med andre systemiske lidelser såsom allergi, hjerte- eller nyreinsufficiens, vil en sygdomsdiæt, der tager tænkt for at kunne forværre beta-cellernes tilstand og dermed nedsætte chancen for at opnå diabetisk remission (27). Desuden skal glipizid indgives peroralt, og erfaring viser, at mange katte generelt modsætter sig indgivelse af tabletter. Glipizid er dermed primært indiceret i ukomplicerede diabetes tilfælde, hvor ejer modsætter sig at give subkutane injektioner. I Danmark findes på nuværende tidspunkt kun ét veterinært registreret insulinpræparat til anvendelse hos kat. Det drejer sig om Caninsulin Vet, MSD Animal Health, der hører under lente insulin. Ifølge»kaskadereglen«skal denne være førstevalg ved begyndelse af diabetesbehandling. Generelt har lente insulin givet tilfredsstillende resultater i kliniske forsøg, hvor der er opnået god glykæmisk kontrol hos hovedparten af de behandlede katte. Der er desuden observeret en moderat chance for remission. Hypoglykæmiske episoder er den hyppigste bivirkning og ses især ved doser 3 U/injektion. I nogle katte er varigheden af lente insulin så kort, at der ses længere perioder med hyperglykæmi i løbet af dagen, og dermed suboptimal glykæmisk kontrol. Dette må anses som uhensigtsmæssigt, da det reducerer chancen for remission. I andre tilfælde vil det af forskellige årsager ikke være muligt at opnå tilfredsstillende resul- hensyn til disse forhold, være vigtigere end en decideret diabetesdiæt. Ligeledes må der forsøges med en alternativ diæt hos kræsne katte, da anoreksi absolut bør undgås. Michiels et al. anslår, at insulinbehandling uden samtidig diætetisk modifikation vil udløse remission i ca. 20 % og glykæmisk stabilitet i ca. 67 % af ukomplicerede DM tilfælde hos kat (30). Humant anvendes orale hypoglykæmiske midler enten alene eller i kombination med insulin. Hos kat er der kun begrænset videnskabelig erfaring med disse midler. Metformin har kun udvist begrænset effekt, samt en udpræget tendens til bivirkninger, hvorfor denne behandling ikke kan anbefales. Sulfonylurinstoffet glipizid er det bedste alternativ til insulinbehandling hos kat. Glipizid kan dog udelukkende anvendes til diabetiske katte, der ikke samtidig har ketonuri, klinisk ketoacidose eller har haft kraftigt vægttab. Det kan ikke på forhånd vurderes, hvorvidt glipizid vil have effekt, da dette afhænger af residualmængden af funktionelle ß-celler i pancreas. Manglende/suboptimal effekt efter 4-8 ugers behandling er indikation for skift til insulinbehandling. Ulempen ved glipizid er især, at de i forvejen hårdt pressede ß-celler ikke får en pause, men i stedet tvinges til at arbejde endnu kraftigere. Glipizid er da også misnal of Veterinary Research 1999;60(6): Nelson RW, Spann D, Elliott D, Brondos A, Vulliet R. Evaluation of the Oral Antihyperglycemic Drug Metformin in Normal and Diabetic Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2004;18: Feldman EC, Nelson RW, Feldman MS. Intensive 50-week evaluation of glipizide administration in 50 cats with previously untreated diabetes mellitus. Journal of American Veterinary Medical Association 1997;210(6): Ford SL. NIDDM in the cat: treatment with the oral hypoglycemic medication, glipizide. The Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice 1995;25(3): Nelson RW, Feldman EC, Ford SL, Roemer OP. Effect of an orally administered sulfonylurea, glipizide, for treatment of diabetes mellitus in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 1993;203(6): Nelson RW. Oral medications for treating diabetes mellitus in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice 2000;41(11): Hoenig M, Hall G, Ferguson D, Jordan K, Henson MS, Johnson KH et al. A Feline Model of Experimentally Induced Islet Amyloidosis. American Journal of Pathology 2000;157(6): Martin G, Rand JS. Pharmacology of a 40 IU/ ml porcine lente insulin preparation in diabetic cats: findings during the first week and after 5 or 9 weeks of therapy. Journal of Feline Medicine and Surgery 2001;3: Bertoy EH, Nelson RW, Feldman EC. Effect of lente insulin treatment of diabetes mellitus in 12 cats. Journal of American Veterinary Medical Association 2012;206(11): Michiels L, Reusch CE, Boari A, Petrie G, Mandigers P, Thollot IG et al. Treatment of 46 cats with porcine lente insulin - a prospective, multicentre study. Journal of Feline Medicine and Surgery 2008;10: Martin G, Rand JS. Control of diabetes mellitus in cats with porcine insulin zinc suspension. Veterinary Record 2007;161: Weaver KE, Rozanski EA, Mahony O, Chan DL, Freeman LM. Use of Glargine and Lente Insulins in Cats with Diabetes Mellitus. Journal of Veterinary Internal Medicine 2006;20: Rand JS. Understanding feline diabetes: Pa thogenesis and management. The Veterinary Quarterly 1998;20(Supplement 1):S35-S Moise NS, Reimers TJ. Insulin therapy in cats with diabetes mellitus. Journal of American Veterinary Medical Association 1983;182(2): Nelson RW, Lynn RC, Wagner-Mann CC, Michels GM. Efficacy of protamine zinc insulin for treatment of diabetes mellitus in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 2001;218(1): Nelson RW, Feldman EC, DeVries SE. Use of ultralente insulin in cats with diabetes mellitus. 34 DVT

8 tater med denne insulin. I disse tilfælde kan det være indiceret at skifte til en anden type af insulin. Tidligere har PZI og isophan insulin ofte været anvendt til diabetiske katte. PZI er i dag udgået af produktion. Anekdotisk har isophan insulin haft god effekt, men der er kun begrænset videnskabelig dokumentation for effekten. Ligesom med lente insulin kan der i nogle katte være problemer med for kort varighed af effekt. Humant har glargin vist sig at have en meget langvarig stabil effekt, og denne insulin type har derfor vundet indpas til behandling af kat, hvor netop effektens varighed ofte er et problem. Hos kat har glargin en længere varighed end lente insulin og øger chancen for remission i forhold til lente insulin (18;38). Glargin skal dog stadig injiceres to gange dagligt for at opnå optimal effekt. Der er kun observeret få tilfælde med klinisk hypoglykæmi. Detemir er en tilsvarende langtidsvirkende insulinanalog, der har sammenlignelige egenskaber i kat som insulin glargin. Determir er dog endnu kun afprøvet i ganske få kliniske feline studier. Ud fra resultaterne af flere studier synes det forsvarligt at skifte til insulin glargin eller detemir hos katte, der oplever manglende/suboptimal effekt på Caninsulin behandling. Konklusion Hos katte med diabetes mellitus er den optimale behandling en kombination af flere faktorer. Obesitet øger risikoen for at udvikle felin diabetes, og derfor vil vægttab være indikeret, såfremt katten er overvægtig på diagnosticeringstidspunktet. I dag anses en diæt med et højt protein- og et lavt kulhydratindhold som værende optimal og har i flere studier bidraget til forbedret glykæmisk kontrol samt øget chance for remission i kombination med insulinbehandling. Orale antidiabetika har kun været afprøvet i mindre studier og viser generelt liden effekt. Glipizid har udvist moderat effekt i kliniske studier og kan anvendes som alternativ til insulin i nydiagnosticerede diabetiske katte. Præparatet er dog mistænkt for at kunne forværre ß-celle funktionen, og kan derfor primært anbefales i de tilfælde, hvor ejer kraftigt modsætter sig at give insulininjektioner hjemme. Insulin bidrager til restitution af ß-cellerne og fremmer dermed chancen for remission. Generelt skal insulin administreres to gange dagligt for at opnå tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Den hyppigste bivirkning er hypoglykæmi, derfor skal dosis justeres ud fra hyppig monitorering af patienten. Erfaring viser, at de fleste katte hurtigt vænner sig til injektionerne. Lente insulin er det eneste godkendte insulinpræparat i Danmark og har generelt en god klinisk effekt. I tilfælde, hvor symptomerne ikke kan kontrolleres optimalt med lente insulin, tyder flere studier på, at der med fordel kan skiftes til insulin glargin eller detemir. Journal of American Veterinary Medical Association 1992;200(12): Heinemann L, Linkeschova R, Rave K, Hompesch B, Sedlak M, Heise T. Time-Action Profile of the Long-Acting Insulin Analog Insulin Glargine (HOE901) in Comparison With Those of NPH Insulin and Placebo. Diabetes Care 2000;23(5): Marshall RD, Rand JS, Morton JM. Glargine and protamine zinc insulin have a longer duration of action and result in lower mean daily glucose concentrations than lente insulin in healthy cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 2008;31: Boari A, Aste G, Rocconi F, Dalessandri A, Vita S. Glargine insulin and high-protein-low-carbohydrate diet in cats with diabetes mellitus. Veterinary Research Communications 2008;32(Suppl 1):S243-S Marshall RD, Rand JS. Comparison of the phar- macokinetics and pharmacodynamics of once versus twice daily administration of insulin glargine in normal cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2002;16(3): Roomp K, Rand JS. Evaluation of detemir in diabetic cats managed with a protocol for intensitve blood glucose control. Journal of Veterinary Internal Medicine 2009;23(3): Gilor C, Ridge TK, Attermeier KJ, Graves TK. Pharmacodynamics of Insulin Detemir and Insulin Glargine Assessed by an Isoglycemic Clamp Me thod in Healthy Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2010;24: Kim W, Egan JM. The Role of Incretins in Glucose Homeostasis and Diabetes Treatment. Pharmacological Reviews 2008;60(4): Zini E, Hafner M, Osto M, Franchini M, Ackermann M, Lutz TA et al. Predictors of Clinical Remission in Cats with Diabetes Mellitus. 2010;24: Nelson RW, Griffey SM, Feldman EC, Ford SL. Transient Clinical Diabetes Mellitus in Cats: 10 Cases ( ). Journal of Veterinary Internal Medicine 1999;13: Goossens MM, Nelson RW, Feldman EC, Griffey SM. Response to Insulin Treatment and Survival in 104 Cats with Diabetes Mellitus ( ). Journal of Veterinary Internal Medicine 1998;12: Sieber-Ruckstuhl NS, Kley S, Tschuor F, Zini E, Ohlerth S, Boretti FS et al. Remission of Diabetes Mellitus in Cats with Diabetic Ketoacidosis. Journal of Veterinary Internal Medicine 2008;22: American Diabetes Association. Standards of Medical Care for Patients With Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997;20(Supplement):5S-13S. 49. Alt N. The effect of feeding time on the quality of metabolic control, day-to-day variability of blood glucose curves and evaluation of IGF-1 levels in cats with diabetes mellitus. Zurich, Inagural-Dissertation DVT

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Kæmpe byggeri sat i gang af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Kæmpe byggeri sat i gang af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 4 august 2014 11. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Kæmpe byggeri sat i gang af journalist (DJ) Charlotte Rafn Erfaringer med

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes 2014 revision 1 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes Berit Lassen 1, Jens Sandahl Christiansen 2, Torsten Lauritzen 1, Leif Breum 2, Thomas

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere Motion og diabetes en vejledning for insulinkrævende diabetikere Indhold Motion er godt også for diabetikere 3 Diabetikeren skal naturligvis som alle andre tage højde for de almindelige motionsråd 3 Insulintype

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Dansk Selskab for Almen Medicin 2012 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Behandling af gamle med diabetes. Jan Erik Henriksen

Behandling af gamle med diabetes. Jan Erik Henriksen Behandling af gamle med diabetes herunder Nye diagnostiske kriterier, prævalens, prognose, behandlingsmål og behandlingsguidelines Jan Erik Henriksen Ledende overlæge, klinisk lektor, PhD Endokrinologisk

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke

Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke Formålet med denne artikel er at informere om det optimale føde- og væskeindtag i forbindelse med konkurrence/træning, hvor formålet er

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes Fysisk træning sænker blodsukkerniveauet og kan reducere behovet for antidiabetika hos patienter med type 2-diabetes. Træningen bør forestås

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi Titel Definition a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode b. Forekomst c. Ætiologi d. Patogenese Diagnose a. Symptomer b. Kliniske fund c. Parakliniske fund d. Differential diagnoser Prognostiske faktorer Behandling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere