- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Behandling af diabetes Summary Feline diabetes mellitus resembles human type 2 diabetes. The optimal treatment protocol in cats is a combination of weight control, a suitable diet and insulin. Few oral hypoglycaemic agents have been tested in cats and they have generally failed to show convincing effect. Insulin injections are considered the treatment of choice. Anecdotally several types of insulin have been used in feline practice, but few have scientifically documented effect. Currently lente insulin is the only veterinary insulin approved for cats in Denmark. Lente insulin generally has a well documented clinical effect. Recent studies indicate that long acting human insulin analogues such as glargine and detemir may increase the chance of achieving remission and might be useful alternatives to lente insulin. Sammendrag Diabetes mellitus hos kat ligner på flere måder human type 2 diabetes. Den optimale behandling er en kombination af vægtkontrol, en velegnet diæt samt behandling med insulinin jektioner. Enkelte orale hypoglykæmiske stoffer har været afprøvet i mindre studier, men de har generelt ikke udvist overbevisende effekt hos kat. Insulin anses som den mest optimale behandling. Historisk har flere insulintyper været anvendt i praksis, men ofte uden videnskabelig dokumentation for effekt. Lente insulin er det eneste godkendte insulinpræparat til kat i Danmark og udviser generelt god klinisk effekt. Nyere studier antyder, at langtidsvirkende humane insulinanaloger såsom glargin og detemir muligvis øger chancen for diabetisk remission og kan fungere som alternativ til lente insulin. 28 DVT

2 mellitus hos kat - Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder kirsten M. hølmkjær 1 og charlotte r. bjørnvad 2 1 DYRLÆGE, PH.D.-STUDERENDE, INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, KU SUND 2 DYRLÆGE, PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, KU SUND Indledning Diabetes mellitus er en af de hyppigst forekommende endokrine lidelser hos kat med en prævalens på ca. 0,5 % i undersøgte kattepopulationer (1;2). Mange katte lever et meget inaktivt liv med let adgang til energirigt foder, hvilket resulterer i en stigende grad af obesitet. Humant såvel som hos kat er der dokumenteret en sammenhæng mellem obesitet og udvikling af diabetes mellitus (3;4). Humant opdeles spontan diabetes mellitus i type 1 og type 2, hvilket har betydning for det efterfølgende valg af terapi. Type 1 diabetes forårsages af en autoimmun destruktion af ß-cellerne i de Langerhanske øer i pancreas, hvilket resulterer i en absolut mangel på insulinproduktion (5). Type 2 diabetes er karakteriseret ved en nedsat insulinsensitivitet i kroppens væv i kombination med en nedsat insulinsekretion fra pancreas (som følge af ß-cellesvigt) (6). Ofte ses en forudgående periode med hyperglykæmi, men uden kliniske symptomer. Kliniske symptomer opstår, når insulinsekretionen fra pancreas ikke længere er tilstrækkelig til at kompensere for den nedsatte insulinsensitivitet (5). Det er ikke endeligt fastslået, hvorvidt felin diabetes mellitus er type 1 eller 2. Der er dog ikke påvist ß-celle antistoffer hos nydiagnosticerede diabetiske katte, hvilket tyder på, at der formodentligt ikke er tale om en immunologisk destruktion af ß-cellerne (7). Dette peger på, at felin diabetes enten er type 2 eller forårsaget af destruktion af ß-cellerne som følge af en anden lidelse (fx pancratitis). I litteraturen anses felin diabetes mellitus generelt for en variant af den humane type 2 diabetes. Dette skyldes en række fællestræk såsom association med obesitet, øget insulinresistens, nedsat insulinsekretion, vedvarende hyperglukagonæmi, tab af ß-cellemasse samt udvikling af amyloidaflejringer i pancreas ß-celler (8-10). Vedvarende hyperglykæmi udøver en toksisk effekt på ß-cellerne med nedsat ß-celle funktion og øget apoptose blandt ß-cellerne til følge. Denne»glukosetoksicitet«er progressiv og debuterer allerede efter få dages markant hyperglykæmi hos katte (11). I de tidlige stadier vil effekten af glukosetoksiciteten til en vis grad være reversibel ved instituering af insulinbehandling, der giver ß-cellerne en arbejdspause og chance for at restituere. Nærværende artikel er et litteraturstudie med fokus på behandlingsalternativer for felin diabetes mellitus. Formålet er at præsentere de aktuelle muligheder for en ukompliceret diabetisk patient i form af effektivitet, administrationsvej samt bivirkninger. Diagnosticering, monitorering og diabetisk ketoacidose vil ikke blive gennemgået. Behandlingsmuligheder Diæt Formålet med diætetisk behandling af felin diabetes mellitus er primært at mindske den postprandielle glukosekoncentration i blodet samt at kontrollere kropsvægten (ofte vil et vægttab være ønskeligt). Hermed øges chancen for diabetisk remission (12). Remission defineres ved, at katten igen bliver i stand til at opretholde euglykæmi uden behandling. Denne»kurering«af klinisk diabetes kan være permanent eller midlertidig. I tabel 1 og 2 er næringssammensætningen for diæterne anvendt i nedenstående studier angivet. I tabel 1 er værdierne omregnet til procent tørstof, da dette er den optimale måde til at sammenligne fodertyper. Da dette ikke var muligt for alle diæter, indeholder tabel 2 data angivet Tabel 1: Oversigt over fodersammensætningen i de kliniske studier gennemgået i teksten. Værdierne er angivet som procent af tørstof. Tegnforklaring: *: I disse studier indgår der tre diættyper, derfor er der angivet to værdier under kontroldiæt. IO: Ikke oplyst. : Ikke mulig at udregne pga. manglende oplysninger i artiklen. -: I studiet indgår ingen kontroldiæt. Testdiæt Kontroldiæt Studie Protein Fedt Kulhydrat Fiber Protein Fedt Kulhydrat Fiber Mori, A. et al. 2009* 56 23,9 17, ,9 17,8 10,5 44,4 39,8 0,5 8,2 Farrow,H.A. et al. 2002* IO IO IO Frank, G. et al ,9 23,8 8,1 3,7 41,5 16,8 24,3 10,8 Mazzaferro, E.M. et al ,2 6,9 IO Marshall, R.D. et al IO IO IO IO Marshall, R.D. et al ,1 29,1 9,8 IO Bennett, N. et al > DVT

3 ORIGINALARTIKEL som procent af metaboliserbar energi i stedet. I de følgende studier anvendes begreberne»højt«og»lavt«indhold af diverse næringsstoffer uden forudgående definition. Denne artikels forfattere har gennemgået nuværende kommercielle diæters sammensætning. Generelt er der i foder med»højt proteinindhold«ca. 45 % metaboliserbar energi fra protein, mens»lavt kulhydratindhold«svarer til ca % metaboliserbar energi fra kulhydrat. Et foder indeholdende 7-14 % fiber på tørstofbasis, anses som havende et højt fiberindhold. Tidligere blev en diæt med højt fiberindhold anbefalet, da fiber medvirker til vægttab samt nedsætter absorption af glukose i gastrointestinalkanalen (12). Nyere studier har primært fokuseret på fodring med et højt proteinindhold kombineret med lavt kulhydratindhold, da dette anses for et mere naturligt foder for den obligat carnivore kat. Fodring med en lav mængde kulhydrat vil desuden medføre, at mængden af cirkulerende glukose i kroppen primært vil stamme fra endogen hepatisk glukoneogenese, hvilket vil være med til at begrænse den postprandielle glukosekoncentration i blodet. Hos raske katte giver en sådan diætsammensætning en signifikant lavere postprandiel glukosekoncentration samt et kraftigere postprandielt insulinrespons end diæter med lavt protein og højt kulhydrat indhold (13;14). Studier i diabetiske katte har ligeledes vist, at et foder med højt proteinindhold samt lavt kulhydratindhold bevirker at insulindosis kan reduceres væsentligt, uden at den glykæmiske kontrol forringes (15;16). Insulin i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold øger chancen for diabetisk remission (16-18). Marshall et al opnåede således remission i 6 ud af 6 katte med en sådan be handling (17), mens Mazzaferro et al havde mere beskeden succes med remission i 11 ud af 18 katte (16). I førstnævnte studie er diætsammensætningen ikke angivet, mens proteinindholdet i sidstnævnte studie er så lavt, at det kan diskuteres, om dette foder kan anses for at have et højt proteinindhold. Bennett et al. har i et studie vist, at diabetiske katte, der fik en lav mængde kulhydrat og en lav mængde fiber, havde signifikant større chance for at opnå remission end katte på en diæt med moderat kulhydrat- og højt fiberindhold. Det skal bemærkes, at proteinindholdet i de to diæter næsten var identisk (19). Den generelle anbefaling i dag er fodring med en diæt med højt proteinindhold i kombination med et lavt kulhydratindhold. Orale antidiabetika Orale antidiabetika eller orale hypoglykæmiske midler er en samlet betegnelse for en række farmaka, der kan øge insulinsekretionen eller forbedre insulinsensitiviteten. Indikationerne for at behandle med orale hypoglykæmiske midler hos mennesker er: Normal/øget vægt, ingen anden samtidig sygdom og fravær af ketonstoffer i urinen (20). Kun få af disse midler er afprøvet i diabetiske katte. Metformin er et biguanid, der reducerer blodglukosen ved at forbedre den hepatiske- og perifere insulinsensitivitet uden at påvirke insulinsekretionen (21). Metformin har kun effekt, såfremt der endnu er en residual produktion af insulin. Produktet anvendes til behandling af human type 2 diabetes mellitus. Metformin er kun begrænset undersøgt i diabetiske katte, og dokumentationen for effekt er mangelfuld. I et mindre studie var der således liden effekt, idet kun 1 ud af 5 katte opnåede glykæmisk kontrol på metformin, imens de øvrige kattes symptomer progredierede på trods af metformin og krævede iværksættelses af insulinbehandling. Dosis til kat angives til mg pr. kat to gange dagligt, men selv denne dosis giver hyppige tilfælde af vomitus, letargi og nedsat appetit (22). Mindste tabletstørrelse er 500 mg, hvorfor en korrekt dosering vil være meget vanskelig at opnå. Sulfonylurinstoffer (fx glipizid) øger insulinsekretionen samt øger insulinsensitiviteten (20). Pancreas stimuleres til at udskille insulin, og midlet har derfor kun effekt, såfremt der stadig er funktionelle ß-celler tilbage i pancreas (23). Selve syntesen af insulin øges ikke (24). Ved kliniske forsøg med midlet glipizid i diabetiske katte er der opnået begrænset effekt. Således opnåede kun 5 ud af 20 diabetiske katte fuld glykæmisk kontrol og resolution af kliniske symptomer på glipizid behandling. I samme studie responderede 8/20 katte delvist på glipizidbehandling (bedring af symptomer og kliniske parametre), mens 7/20 katte ikke responderede og krævede insulinbehandling (25). I et andet studie opnåede 22 ud af 50 katte en varierende grad af forbedret glykæmisk kontrol efter instituering med glipizid. Af de 22 opnåede 6 katte fuld remission, 7 katte havde forbedrede Testdiæt Kontroldiæt Studie Protein Fedt Kulhydrat Protein Fedt Kulhydrat Mori, A. et al. 2009* 42, ,7 34,6 35,7 39,1 23,8 37,1 Farrow,H.A. et al. 2002* Frank, G. et al ,3 47,1 6,6 38,9 38,3 22,8 Mazzaferro, E.M. et al ,1 61,1 4, Marshall, R.D. et al IO IO IO Marshall, R.D. et al Bennett, N. et al Tabel 2: Oversigt over fodersammensætningen i de kliniske studier gennemgået i teksten. Værdierne er angivet som procentvis fordeling af metaboliserbar energi. Fiber er udeladt, da denne ikke bidrager til metaboliserbar energi. Tegnforklaring: *: I disse studier indgår der tre diættyper, derfor er der angivet to værdier under kontroldiæt. IO: Ikke oplyst i studiet. -: I studiet indgår ingen kontroldiæt. 30 DVT

4 parakliniske kontrolparametre, 6 katte havde uændrede blodglukoseværdier, men bedring af insulinniveau samt de kliniske symptomer og de resterende 3 katte fik i løbet af et år behov for insulinterapi (23). Det varierende respons anses som udtryk for den varierende residual mængde af funktionelle ß-celler i pancreas ved behandlingsinstituering (26). De hyppigst rapporterede bivirkninger af glipizid er: vomitus (ca. 15 % af de behandlede katte) og hypoglykæmiske episoder (15 %). Desuden sås forhøjede leverenzymer i 8-15 % af kattene. Forhøjelsen af leverenzymerne forsvandt efter seponering af glipizid (23;25). Glipizid mistænkes i øvrigt for at fremme tendensen til amyloidaflejring i pancreas, med risiko for yderligere nedsat pancreasfunktion og mulig forværring af lidelsen til følge (27). Det kan ikke på forhånd afgøres ud fra den kliniske undersøgelse eller parakliniske værdier, hvorvidt en kat vil respondere på glipizidbehandling - men studier viser, at en eventuel effekt af glipizid kan påvises inden for de første 4-8 uger af behandlingen. Anbefalet dosis til kat er 5 mg to gange dagligt (23;25). For at mindske bivirkningerne igangsættes på halv dosis med optrapning efter 14 dage. Herudover har α-gluconidaseinhibitoren acarbose været afprøvet på diabetiske katte. Denne forsinker absorptionen af glukose i intestinalkanalen. Acarbose blev afprøvet i kombination med insulinbehandling og diætskifte. Både test- og kontrolgruppen viste signifikant forbedret glykæmisk kontrol, men der var ingen signifikant forskel mellem testgruppen og gruppen af kontrolkatte, der kun blev behandlet med insulin og diæt. Det tyder derfor ikke på, at acarbose bidrager yderligere til forbedring af den glykæmiske kontrol (16). Insulinbehandling Lente Insulin (fx Caninsulin Vet): Efter subkutan injektion opnås maksimal insulinkoncentration samt blodsukker nadir (laveste blodsukkerkoncentration) efter hhv. 1,7 time og ca. 4 timer hos kat, og effekten varer ca. 8 timer (28;29). Lente insulin betegnes som en middelhurtigt og middellangt virkende insulintype og har generelt resulteret i tilfredsstillende behandlingseffekt hos kat. Således førte behandling med Caninsulin to gange dagligt til remission i 7 ud af 46 katte samt glykæmisk kontrol i yderligere 23 af kattene inden for 16 uger efter instituering (30). Martin og Rand opnåede med en tilsvarende protokol remission i 7 ud af 25 katte, mens de resterende katte opnåede god kontrol af de kliniske symptomer indenfor 15 uger (31). Lente insulin har ligeledes været undersøgt i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold. Dette udløste remission i 3 ud af 7 katte indenfor 12 uger, samt god glykæmisk kontrol i de øvrige 4 katte (32). Initialdosis af lente insulin er 0,25 IU/kg legemsvægt såfremt blodglukosen er 19 mmol/l og 0,5 IU/kg såfremt blodglukosen er > 19 mmol/l bid (28;30). Dog anbefales det, at der maksimalt gives 2 U/ injektion (30). Effekten af lente insulin hos diabetiske katte er så kort, at dosering to gange dagligt er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Selv ved denne dosering vil der hos mange katte være perioder med hyperglykæmi, og dermed ikke optimal glykæmisk kontrol (28;33). Hypoglykæmiske episoder er observeret ved behandling med lente insulin i diabetiske katte. To ud af 8 katte fik behandlingskrævende hypoglykæmi (18). Tilsvarende observerede Michiels et al kliniske symptomer på hypoglykæmi i 9 ud af 46 katte, og dette var signifikant korreleret med en dosis på 3 U/injektion eller 0,5 U/kg/ injektion (30). Isophan insulin (fx insulatard/nph): Dette er intermediært virkende insulintyper. NPH insulin udløser maksimal seruminsulinkoncentration efter 2-6 timer hos diabetiske katte samt glukosenadir 4-8 timer efter insulininjektion. Isophan insulin bør derfor gives minimum to gange dagligt til diabetiske katte (34). Generelt skal det nævnes, at der kun er meget begrænset videnskabelig dokumentation for anvendelse af isophan insulin i diabetiske katte. Protamin zink insulin (PZI): Der er stor individuel variation i farmakokinetik, og nadir ses således efter 5-12 timer i diabetiske katte (34;35). I det mest omfattende > DVT

5 ORIGINALARTIKEL PZI studie hos kat, oplevede 60 ud af 67 katte forbedring i glykæmisk kontrol i løbet af 45 dages behandling. Initialdosis var 0,2-0,6 U/kg to gange dagligt. En gennemsnitlig dosis på 0,5 U/kg to gange dagligt resulterede i klinisk hypoglykæmi hos 5 ud af 67 katte. Symptomer herpå ophørte efter behandling af hypoglykæmi og efterfølgende reducering i dosis (35). Marshall et al opnåede diabetisk remission i 3 ud af 8 katte behandlet med PZI to gange dagligt (18). Ultralente insulin: Der er yderst be græn set videnskabelig dokumentation for anvendelse i diabetiske katte. Anbefalet initialdosis er 1-3 U/kat én gang dagligt, og en del katte kræver injektion to gange dagligt for at opnå optimal glykæmisk kontrol. Nadir observeres efter ca. 7 timer og effekten varer 7-18 timer efter injektion (36). Hos visse katte er den subkutane absorption af ultralente dog så langsom, at der ikke kan opnås tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Insulin Glargin: Insulin glargin er en langtidsvirkende human insulinanalog. Efter subkutan injektion dannes et præcipitat, der forlænger absorptionen samt effekten, og humant er effekten relativt ensartet gennem hele døgnet selv ved dosering én gang dagligt (37). I studier med raske katte er effekten af glargin signifikant længere end effekten af lente. Nadir ses efter ca. 14 timer i raske katte (38). Hos diabetiske katte har glargin udvist god behandlingseffekt. Marshall og Rand afprøvede glargin i kombination med en diæt med højt protein- og lavt kulhydratindhold, og opnåede remission i 6 ud af 6 nydiagnosticerede katte, heraf 5 indenfor den første måned af behandlingen (17). I et andet studie med en tilsvarende diæt var der forbedret glykæmisk kontrol i 3 ud af 5 katte, men kun komplet remission i 2 ud af 5 katte (39). Sammenholdt med lente giver insulin glargin en øget sandsynlighed for remission (8 ud af 8 katte) i forhold til lente insulin (2 ud af 8 katte) (18). Et andet studie fandt ingen forskel i glykæmisk kontrol mellem lente og glargin, her blev glargin dog kun anvendt én gang dagligt mens lente blev injiceret to gange dagligt (32). Dette understøtter tidligere konklusioner, der indikerer, at man ved dosering af glargin to gange dagligt opnår en længerevarende sænkning af blodglukosen end dosering én gang dagligt, samt øger chancen for remission (18;40). Dosering én gang dagligt gav kun remission i 1 ud af 6 katte (32). Anbefalet dosis til kat er 0,5 U/kg ideel kropsvægt ved BG 20 mmol/l og 0,25 U/kg ideel kropsvægt ved BG < 20 FOTO COLOURBOX Reference List 1. McCann TM, Simpson KE, Shaw DJ, Butt JA, Gunn-Moore DA. Feline diabetes mellitus in the UK: the prevalence within an insured cat population and a questionnaire-based putative risk factor analysis. Journal of Feline Medicine and Surgery 2007;9: Baral RM, Rand JS, Catt MJ, Farrow HA. Prevalence of feline diabetes mellitus in a feline private practice. Journal of Veterinary Internal Medicine 2003;17(3): Lund EM, Armstrong J, Kirk CA, Klausner JS. Prevalence and Risk Factors for Obesity in Adult Cats from Private US Veterinary Practices. Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 2005;3(2): Scarlett JM, Donoghue S. Associations between body condition and disease in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 1998;212(11): The Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997;20(7): Eldor R, Raz I. Lipotoxicity versus adipotoxicity - The deleterious effects of adipose tissue on beta cells in the pathogenesis of type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice 2006;74S:S3-S8. 7. Hoenig M, Reusch CE, Peterson ME. Beta cell and insulin antibodies in treated and untreated diabetic cats. Veterinary Immunology and Immunopathology 2000;77: Henson MS, O Brien TD. Feline Models of Type 2 Diabetes Mellitus. Ilar Journal 2006;47(3): Reaven GM, Chen YDI, Golay A, Swislocki ALM, Jaspan JB. Documentation of Hyperglucagonemia Throughout the Day in Non-obese and Obese Patients with Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Endocrinology and 32 DVT

6 mmol/l to gange dagligt (18;39). Generelt observeres der meget få tilfælde af kliniske symptomer på hypoglykæmi (17;18). Insulin detemir: Er ligeledes en langtidsvirkende human insulinanalog. Foreløbigt er denne insulin kun afprøvet i et mindre antal feline studier. Disse viser at effekt og farmakodynamik af detemir og glargin er sammenlignelig i diabetiske katte (41;42). Varighed af effekten af detemir i kat nødvendiggør dosering to gange dagligt(42). De foreløbige data er optimistiske. Roomp og Rand opnåede således remission i 12 ud af 18 diabetiske katte indenfor 5 måneder. Kun 1 ud af de 18 katte oplevede (mild) hypoglykæmi (41). GLP-1 analoger og DPP-IV hæmmere: Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) er et incretinhormon, der normalt dannes i intestinalkanalen i forbindelse med fødeindtagelse og stimulerer både sekretion samt produktion af insulin hos mennesker. GLP-1 fremmer desuden proliferation af ß-cellerne i pancreas. I kroppen nedbrydes GLP-1 hurtigt af enzymet dipeptidyl-peptidase IV (DPPIV). Humant har GLP-1 analoger samt DPP-IV hæmmere i de senere år været anvendt succesfuldt som behandling af type 2 diabetes, enten ved at efterligne effekten af endogent GLP-1 (GLP-1 analoger) eller ved at hæmme nedbrydelsen af endogent GLP-1 (DPP-IV hæmmere). Der opnås en god glykæmisk kontrol, nedsat risiko for hypoglykæmiske episoder samt en vægtreducerende effekt. Behandlingen består af subkutane injektioner en til to gange dagligt. De hyppigste bivirkninger er kvalme samt vomitus (43). Glp-1 analoger er endnu ikke afprøvet i diabetiske katte, men givet den gode succes humant, bør denne behandlingsform undersøges i fremtidige feline studier. Diskussion Behandlingens formål er primært at få de kliniske symptomer under kontrol, og dermed fremme livskvaliteten for såvel patient som for ejer. Hos diabetiske katte er der desuden en mulighed for at opnå diabetisk remission og seponering af behandling, men dette kræver en målrettet indsats og optimal kontrol af sygdommen. En målrettet indsats formindsker desuden risikoen for komplikationer såsom hypoglykæmi eller udvikling af diabetisk ketoacidose. Det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvorvidt en kat kan opnå diabetisk stabilitet eller remission. Hverken kropsvægt, blodglukose eller fruktosaminniveau på diagnosticeringstidspunktet er prognostisk (30;44;45). Hos nogle katte varer det 3-4 måneder, før der opnås diabetisk stabilitet efter behandlingsinstituering (30;31). Med diabetisk stabilitet forstås en reduktion af kliniske symptomer, at katten er alment vel og har fravær af gentagen glukosuri. Goossens et al. anslår, at de kliniske symptomer er relativt velkontrollerede og ejerne generelt tilfredse, hvis kattens gennemsnitlige blodglukose er under 16,6 mmol/l (46). Behandling af eventuelle andre samtidige lidelser (fx gingivitis eller andre infektioner) fremmer chancen for remission samt forbedrer ß-celle funktionen (45). Der er stor individuel variation i, hvor lang tid der går, inden en eventuel remission indtræder. I nogle katte ses remission allerede efter to uger, mens der i andre kan gå flere måneder. Diabetisk remission kan være midlertidig (måneder - år) eller permanent (47). Behandlingen af human type 2 diabetes mellitus fokuserer især på livsstilsændringer. Initialt vil vægttab samt diæt ofte være eneste behandling (48). Hos kat stilles diagnosen ofte så sent i sygdomsforløbet, at diæt alene ikke kan forsvares. Der er behov for decideret behandling i form af insulin eller orale antidiabetika for at kompensere for den nedsatte endogene insulinsekretion. Diæt har dog i flere feline studier vist sig at være en vigtig brik i den generelle behandling. Den nyeste anbefaling er en diæt med et højt protein- og lavt kulhy- > Metabolism 1987;64(1): O Brien TD, Hayden DW, Johnson KH, Stevens JB. High Dose Intravenous Glucose Tolerance Test and Serum Insulin and Glucagon Levels in Diabetic and Non-diabetic Cats: Relationship to Insular Amyloidosis. Veterinary Pathology 1985;22(3): Zini E, Osto M, Franchini M, Guscetti F, Donath MY, Perren A et al. Hyperglycaemia but not hyperlipidaemia causes beta cell dysfunction and beta cell loss in the domestic cat. Diabetologia 2009;52: Kirk CA. Feline Diabetes Mellitus: Low carbohydrates Versus High Fiber? The Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice 2006;36(6): Mori A, Sako T, Lee P, Nishimaki Y, Fukuta H, Mizutani H et al. Comparison of three commercially available prescription diet regimens on short-term post-prandial serum glucose and insulin concentrations in healthy cats. Veterinary Research Communications 2009;33: Farrow HA, Rand JS, Sunvold GD. The effect of high protein, high fat or high carbohydrate diets on postprandial glucose and insulin concentrations in normal cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2002;16(3): Frank G, Anderson W, Pazak H, Hodgkins E, Ballam J, Laflamme D. Use of a High-Protein Diet in the Management of Feline Diabetes Mellitus. Veterinary Therapeutics 2001;2(3): Mazzaferro EM, Greco DS, Turner AS, Fettman MJ. Treatment of feline diabetes mellitus using an a-glucosidase inhibitor and a low-carbohydrate diet. Journal of Feline Medicine and Surgery 2003;5: Marshall RD, Rand JS. Insulin glargine and a high protein-low carbohydrate diet are associated with high remission rates in newly diagnosed diabetic cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2004;18(3): Marshall RD, Rand JS, Morton JM. Treatment of newly diagnosed diabetic cats with glargine insulin improves glycaemic control and results in higher probability of remission than protamine zinc and lente insulins. Journal of Feline Medicine and Surgery 2009;11: Bennett N, Greco DS, Peterson ME, Kirk CA, Mathes M, Fettman MJ. Comparison of a low carbohydrate-low fiber diet and a moderate carbohydrate-high fiber diet in the management of feline diabetes mellitus. Journal of Feline Medicine and Surgery 2006;8: Greco DS. Oral Hypoglycemic Agents for Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus in the Cat. Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal) 1997;12(4): Michels GM, Boudinot FD, Ferguson DC, Hoenig M. Pharmacokinetics of the antihyperglycemic agent metformin in cats. The American Jour- > DVT

7 SVIN ORIGINALARTIKEL dratindhold. Denne har i flere studier vist sig at reducere den postprandielle glukosestigning samt fremme chancen for remission i kombination med insulinbehandling. Baseret på hidtidige studier synes det vanskeligt at afgøre, hvorvidt protein- eller kulhydratindholdet har størst betydning. I visse af studierne er proteinindholdet enten ikke angivet, eller så lavt, at det falder udenfor den gængse opfattelse af højt proteinindhold (16;17). Samtidig har et lavt kulhydratniveau vist sig at øge chancen for remission i forhold til et øget kulhydratindhold, selvom proteinindholdet i de to diæter var næsten identisk (19). Indtil videre er anbefalingen dog samstemmende en diæt med et højt proteinindhold samt et lavt kuldhydratindhold, da en sådan diæt har vist sig at øge chancen for remission i forhold til en diæt, der opfylder tidligere anbefalinger om et højt fiberindhold. Fodringstidspunktet er hos kat af mindre betydning. Den glykæmiske kontrol er tilsyneladende ikke bedre hos katte, der blev fodret samtidigt med insulininjektion end hos katte, der kunne gå til og fra madskålen i løbet af døgnet (49). Det er dog vigtigere at katten æder, end hvad den æder. I forbindelse med andre systemiske lidelser såsom allergi, hjerte- eller nyreinsufficiens, vil en sygdomsdiæt, der tager tænkt for at kunne forværre beta-cellernes tilstand og dermed nedsætte chancen for at opnå diabetisk remission (27). Desuden skal glipizid indgives peroralt, og erfaring viser, at mange katte generelt modsætter sig indgivelse af tabletter. Glipizid er dermed primært indiceret i ukomplicerede diabetes tilfælde, hvor ejer modsætter sig at give subkutane injektioner. I Danmark findes på nuværende tidspunkt kun ét veterinært registreret insulinpræparat til anvendelse hos kat. Det drejer sig om Caninsulin Vet, MSD Animal Health, der hører under lente insulin. Ifølge»kaskadereglen«skal denne være førstevalg ved begyndelse af diabetesbehandling. Generelt har lente insulin givet tilfredsstillende resultater i kliniske forsøg, hvor der er opnået god glykæmisk kontrol hos hovedparten af de behandlede katte. Der er desuden observeret en moderat chance for remission. Hypoglykæmiske episoder er den hyppigste bivirkning og ses især ved doser 3 U/injektion. I nogle katte er varigheden af lente insulin så kort, at der ses længere perioder med hyperglykæmi i løbet af dagen, og dermed suboptimal glykæmisk kontrol. Dette må anses som uhensigtsmæssigt, da det reducerer chancen for remission. I andre tilfælde vil det af forskellige årsager ikke være muligt at opnå tilfredsstillende resul- hensyn til disse forhold, være vigtigere end en decideret diabetesdiæt. Ligeledes må der forsøges med en alternativ diæt hos kræsne katte, da anoreksi absolut bør undgås. Michiels et al. anslår, at insulinbehandling uden samtidig diætetisk modifikation vil udløse remission i ca. 20 % og glykæmisk stabilitet i ca. 67 % af ukomplicerede DM tilfælde hos kat (30). Humant anvendes orale hypoglykæmiske midler enten alene eller i kombination med insulin. Hos kat er der kun begrænset videnskabelig erfaring med disse midler. Metformin har kun udvist begrænset effekt, samt en udpræget tendens til bivirkninger, hvorfor denne behandling ikke kan anbefales. Sulfonylurinstoffet glipizid er det bedste alternativ til insulinbehandling hos kat. Glipizid kan dog udelukkende anvendes til diabetiske katte, der ikke samtidig har ketonuri, klinisk ketoacidose eller har haft kraftigt vægttab. Det kan ikke på forhånd vurderes, hvorvidt glipizid vil have effekt, da dette afhænger af residualmængden af funktionelle ß-celler i pancreas. Manglende/suboptimal effekt efter 4-8 ugers behandling er indikation for skift til insulinbehandling. Ulempen ved glipizid er især, at de i forvejen hårdt pressede ß-celler ikke får en pause, men i stedet tvinges til at arbejde endnu kraftigere. Glipizid er da også misnal of Veterinary Research 1999;60(6): Nelson RW, Spann D, Elliott D, Brondos A, Vulliet R. Evaluation of the Oral Antihyperglycemic Drug Metformin in Normal and Diabetic Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2004;18: Feldman EC, Nelson RW, Feldman MS. Intensive 50-week evaluation of glipizide administration in 50 cats with previously untreated diabetes mellitus. Journal of American Veterinary Medical Association 1997;210(6): Ford SL. NIDDM in the cat: treatment with the oral hypoglycemic medication, glipizide. The Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice 1995;25(3): Nelson RW, Feldman EC, Ford SL, Roemer OP. Effect of an orally administered sulfonylurea, glipizide, for treatment of diabetes mellitus in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 1993;203(6): Nelson RW. Oral medications for treating diabetes mellitus in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice 2000;41(11): Hoenig M, Hall G, Ferguson D, Jordan K, Henson MS, Johnson KH et al. A Feline Model of Experimentally Induced Islet Amyloidosis. American Journal of Pathology 2000;157(6): Martin G, Rand JS. Pharmacology of a 40 IU/ ml porcine lente insulin preparation in diabetic cats: findings during the first week and after 5 or 9 weeks of therapy. Journal of Feline Medicine and Surgery 2001;3: Bertoy EH, Nelson RW, Feldman EC. Effect of lente insulin treatment of diabetes mellitus in 12 cats. Journal of American Veterinary Medical Association 2012;206(11): Michiels L, Reusch CE, Boari A, Petrie G, Mandigers P, Thollot IG et al. Treatment of 46 cats with porcine lente insulin - a prospective, multicentre study. Journal of Feline Medicine and Surgery 2008;10: Martin G, Rand JS. Control of diabetes mellitus in cats with porcine insulin zinc suspension. Veterinary Record 2007;161: Weaver KE, Rozanski EA, Mahony O, Chan DL, Freeman LM. Use of Glargine and Lente Insulins in Cats with Diabetes Mellitus. Journal of Veterinary Internal Medicine 2006;20: Rand JS. Understanding feline diabetes: Pa thogenesis and management. The Veterinary Quarterly 1998;20(Supplement 1):S35-S Moise NS, Reimers TJ. Insulin therapy in cats with diabetes mellitus. Journal of American Veterinary Medical Association 1983;182(2): Nelson RW, Lynn RC, Wagner-Mann CC, Michels GM. Efficacy of protamine zinc insulin for treatment of diabetes mellitus in cats. Journal of American Veterinary Medical Association 2001;218(1): Nelson RW, Feldman EC, DeVries SE. Use of ultralente insulin in cats with diabetes mellitus. 34 DVT

8 tater med denne insulin. I disse tilfælde kan det være indiceret at skifte til en anden type af insulin. Tidligere har PZI og isophan insulin ofte været anvendt til diabetiske katte. PZI er i dag udgået af produktion. Anekdotisk har isophan insulin haft god effekt, men der er kun begrænset videnskabelig dokumentation for effekten. Ligesom med lente insulin kan der i nogle katte være problemer med for kort varighed af effekt. Humant har glargin vist sig at have en meget langvarig stabil effekt, og denne insulin type har derfor vundet indpas til behandling af kat, hvor netop effektens varighed ofte er et problem. Hos kat har glargin en længere varighed end lente insulin og øger chancen for remission i forhold til lente insulin (18;38). Glargin skal dog stadig injiceres to gange dagligt for at opnå optimal effekt. Der er kun observeret få tilfælde med klinisk hypoglykæmi. Detemir er en tilsvarende langtidsvirkende insulinanalog, der har sammenlignelige egenskaber i kat som insulin glargin. Determir er dog endnu kun afprøvet i ganske få kliniske feline studier. Ud fra resultaterne af flere studier synes det forsvarligt at skifte til insulin glargin eller detemir hos katte, der oplever manglende/suboptimal effekt på Caninsulin behandling. Konklusion Hos katte med diabetes mellitus er den optimale behandling en kombination af flere faktorer. Obesitet øger risikoen for at udvikle felin diabetes, og derfor vil vægttab være indikeret, såfremt katten er overvægtig på diagnosticeringstidspunktet. I dag anses en diæt med et højt protein- og et lavt kulhydratindhold som værende optimal og har i flere studier bidraget til forbedret glykæmisk kontrol samt øget chance for remission i kombination med insulinbehandling. Orale antidiabetika har kun været afprøvet i mindre studier og viser generelt liden effekt. Glipizid har udvist moderat effekt i kliniske studier og kan anvendes som alternativ til insulin i nydiagnosticerede diabetiske katte. Præparatet er dog mistænkt for at kunne forværre ß-celle funktionen, og kan derfor primært anbefales i de tilfælde, hvor ejer kraftigt modsætter sig at give insulininjektioner hjemme. Insulin bidrager til restitution af ß-cellerne og fremmer dermed chancen for remission. Generelt skal insulin administreres to gange dagligt for at opnå tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Den hyppigste bivirkning er hypoglykæmi, derfor skal dosis justeres ud fra hyppig monitorering af patienten. Erfaring viser, at de fleste katte hurtigt vænner sig til injektionerne. Lente insulin er det eneste godkendte insulinpræparat i Danmark og har generelt en god klinisk effekt. I tilfælde, hvor symptomerne ikke kan kontrolleres optimalt med lente insulin, tyder flere studier på, at der med fordel kan skiftes til insulin glargin eller detemir. Journal of American Veterinary Medical Association 1992;200(12): Heinemann L, Linkeschova R, Rave K, Hompesch B, Sedlak M, Heise T. Time-Action Profile of the Long-Acting Insulin Analog Insulin Glargine (HOE901) in Comparison With Those of NPH Insulin and Placebo. Diabetes Care 2000;23(5): Marshall RD, Rand JS, Morton JM. Glargine and protamine zinc insulin have a longer duration of action and result in lower mean daily glucose concentrations than lente insulin in healthy cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 2008;31: Boari A, Aste G, Rocconi F, Dalessandri A, Vita S. Glargine insulin and high-protein-low-carbohydrate diet in cats with diabetes mellitus. Veterinary Research Communications 2008;32(Suppl 1):S243-S Marshall RD, Rand JS. Comparison of the phar- macokinetics and pharmacodynamics of once versus twice daily administration of insulin glargine in normal cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2002;16(3): Roomp K, Rand JS. Evaluation of detemir in diabetic cats managed with a protocol for intensitve blood glucose control. Journal of Veterinary Internal Medicine 2009;23(3): Gilor C, Ridge TK, Attermeier KJ, Graves TK. Pharmacodynamics of Insulin Detemir and Insulin Glargine Assessed by an Isoglycemic Clamp Me thod in Healthy Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2010;24: Kim W, Egan JM. The Role of Incretins in Glucose Homeostasis and Diabetes Treatment. Pharmacological Reviews 2008;60(4): Zini E, Hafner M, Osto M, Franchini M, Ackermann M, Lutz TA et al. Predictors of Clinical Remission in Cats with Diabetes Mellitus. 2010;24: Nelson RW, Griffey SM, Feldman EC, Ford SL. Transient Clinical Diabetes Mellitus in Cats: 10 Cases ( ). Journal of Veterinary Internal Medicine 1999;13: Goossens MM, Nelson RW, Feldman EC, Griffey SM. Response to Insulin Treatment and Survival in 104 Cats with Diabetes Mellitus ( ). Journal of Veterinary Internal Medicine 1998;12: Sieber-Ruckstuhl NS, Kley S, Tschuor F, Zini E, Ohlerth S, Boretti FS et al. Remission of Diabetes Mellitus in Cats with Diabetic Ketoacidosis. Journal of Veterinary Internal Medicine 2008;22: American Diabetes Association. Standards of Medical Care for Patients With Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997;20(Supplement):5S-13S. 49. Alt N. The effect of feeding time on the quality of metabolic control, day-to-day variability of blood glucose curves and evaluation of IGF-1 levels in cats with diabetes mellitus. Zurich, Inagural-Dissertation DVT

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Insulinpumpebehandlingen i Danmark

Insulinpumpebehandlingen i Danmark Insulinpumpebehandlingen i Danmark Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) i 2003. Kjeld Hermansen, overlæge, dr.med., Medicinsk endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus

Læs mere

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne!

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! PCO, overvægt og barnløshed i et multidisciplinært perspektiv Layout til forside: Anne Kragelund www.annekragelund.com Integreret speciale i Kommunikation, Sundhedsfremme

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

Kontinuerlig Glukose Monitorering

Kontinuerlig Glukose Monitorering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 172 Offentligt Kontinuerlig Glukose Monitorering En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevarestyrelsen Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato:

Læs mere

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Jeppe Matthiessen Berit Worm Rothausen Mette Rosenlund Sørensen Anja Biltoft-Jensen Sisse Fagt

Læs mere

MAGNESIUM. - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014

MAGNESIUM. - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014 MAGNESIUM - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014 Ida Møller Riis & Susanne Bjerre Lottrup 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Magnesium baggrund

Læs mere