Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes. et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes. et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital"

Transkript

1 Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital 1

2 Formål Lev let uden diabetes er et kvalitetsudviklingsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, og Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital. Projektet har til formål ved hjælp af øget fysisk aktivitet, at forebygge udviklingen af type 2-diabetes blandt en gruppe af kommunens borgere med høj risiko for at udvikle sygdommen (personer med prædiabetes). Øget fysisk aktivitet er relateret til fysiske helbredsmæssige fordele og er desuden relateret til øget velvære og livskvalitet. Projektet vil undersøge effekterne af øget fysisk aktivitet i det daglige overfor øget daglig fysisk aktivitet sammen med kortvarig (tre minutter pr. uge) højintens interval træning (HIIT) i 12 uger på følsomheden af hormonet insulin og blodsukkerreguleringen hos prædiabetikere. Endvidere vurderes om fastholdelse af en træningsindsats kan optimeres med en gruppeorienteret indsats. Baggrund På verdensplan ses et stigende antal individer med klinisk betydende overvægt og type 2-diabetes, hvilket medfører omfattende menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Det er velbeskrevet, at denne udvikling blandt andet hænger sammen med en uhensigtsmæssig livsstil med øget energiindtag i kombination med inaktivitet. Der er evidens for, at øget fysisk aktivitet (uafhængig af alder) kan forebygge og forbedre en række livsstilsrelaterede sygdomme herunder hjertekarsygdomme, overvægt og type 2- diabetes. Prædiabetes er en tilstand, der med tiden og ubehandlet vil udvikle sig til type 2- diabetes. Det er derfor af afgørende betydning at motivere denne gruppe til at være mere fysisk aktive med henblik på at forebygge udviklingen af sygdommen. Prædiabetes er ofte, men ikke altid, relateret til overvægt. Ved prædiabetes er virkningen af insulin (insulinfølsomheden) på kroppens væv nedsat, i samspil med en begyndende nedsat produktion af insulin fra bugspytkirtlen. Prædiabetikeren er dog stadig i stand til at kompensere for den nedsatte virkning af insulin ved at øge insulinfrigivelsen fra bugspytkirtlen. Det tyder på at effekterne af livsstilsændringer har størst effekt på mennesker med prædiabetes eller hos mennesker med kort varighed af type 2-diabetes. Mennesker med prædiabetes opfordres til at have en fysisk aktiv hverdag og studier har vist, at forskellige typer af træning øger konditionen og muskelstyrken, som ofte er relateret til vægttab, øget muskelmasse og effekter på kredsløbet. De gavnlige effekter 2

3 af træning er ligeledes relateret til forbedret blodsukkerregulering og virkning af insulin. Da prædiabetes ofte er relateret til overvægt, er fedttab og øget muskelmasse forårsaget af træning, faktorer der yderligere kan forbedre virkningen af insulin på cellerne og blodsukkerreguleringen. Ti tusinde skridt dagligt er foreslået, som en metode til at få den generelle befolkning til at have mere fokus på at være fysisk aktive i hverdagen. En skridttæller der dagligt registrer den enkeltes aktivitetsniveau, og som kan kobles op til internettet, gør det muligt at igangsætte forskellige motiverende tiltag for deltageren. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden at få pulsen op flere gange ugentlig. Nylige resultater fra træningsstudier har vist, at højintens interval træning (HIIT) med korte intervaller ned til 20 sekunder kan være en hurtig, effektiv og tidsbesparende måde at få pulsen op på. Samtidig tyder det på, at denne træningsform kan give samme gavnlige træningseffekter, som ved mere traditionel kontinuerlig træning med længere varighed og lavere intensitet med blandt andet en forbedring af insulinfølsomheden. Samtidig er flere sundhedspædagogiske indsatser under udvikling. Disse metoder fokuserer på individets og/eller familiens betydning for den enkeltes sundhedsadfærd. Individuelle sundhedsadfærdsmodeller synes ikke at være tilstrækkelige i forhold til at ændre sundhedsadfærd, derfor suppleres ofte med en gruppeorienteret indsats. Studier omhandlende ændring af sundhedsadfærd antyder, at det er en stor udfordring at fastholde træning for det enkelte individ efter gennemførelse af en træningsintervention og at sundhedsadfærdsmodeller, der har individuelt fokus, ikke opnår tilstrækkelig adhærence. Sundhedspædagogiske indsatser, der fokuserer på gruppens/familiens betydning for den enkeltes sundhedsadfærd, ser derimod ud til at medføre bedre resultater. Projektet vil undersøge, om tre minutters HIIT tre gange om ugen i en periode på 12 uger kan forbedre insulinfølsomheden og blodsukkerreguleringen hos højrisikoindivider og dermed forebygge udvikling af type 2-diabetes. Endvidere vurderes om fastholdelse af en træningsindsats kan optimeres med en gruppeorienteret indsats. Projektets design Rekruttering og antal deltagere Der rekrutteres i alt 125 borgere med prædiabetes i Gentofte Kommune gennem praktiserende læger, informationsmøder, kommunens hjemmeside og via annoncering i aviser og dagblade samt gennem Diabetalogisk Ambulatorium, Gentofte Hospital. Alle deltagere modtager mundtlig og skriftlig information om deltagelse i projektet, og der vil foreligge mundtligt og skriftligt samtykke om borgernes deltagelse i undersøgelser og test. 3

4 Deltagelse i projektet er frivilligt, og deltagerne kan til enhver tid trække tilsagnet om deltagelse tilbage uden nogen begrundelse. Inklusionskriterier For at deltage i projektet skal følgende kriterier være opfyldt: Informeret mundtlig og skriftligt samtykke Alder >18 år Body mass index (BMI) >25 kg/m 2 Prædiabetes: 6,1 % glykeret hæmoglobin A1c (HbA 1c ) 6,4 % og/eller forhøjet fasteplasmaglukose (FPG): 6,1 mm FPG 6,9 mm og/eller abnorm glukosetolerance (7,8 mm 2 timers plasmaglukose (PG) 11,0 mm) Ugentlig træningsstatus <150 minutter Eksklusionskriterier Deltagere med følgende kan ikke deltage: BMI <25 kg/m 2 Diabetes Graviditet og amning Fysisk tilstand, der umuliggør at træne HIIT Deltagelse i andet projekt inden for de sidste 3 måneder Behandling med medicin, der influerer på glukosemetabolismen (inkl. hormonal antikontraception) Nedsat leverfunktion (levertransaminaser >3 gange over normalgrænsen) Nedsat nyrefunktion (se-kreatinin >150 µmol og/eller albuminuri) Kriterier for drop out Deltagerne kan forlade interventionen til enhver tid Graviditet Manglende compliance (<85 %) til træning under interventionen 4

5 Beskrivelse af projektet Lev Let uden diabetes har en samlet varighed på to år med start medio august 2013, og indeholder følgende elementer: 1) Rekruttering af deltagerne, 2) Test og målinger (screeening) af deltagernes sundhedstilstand før deltagelse i projektet, 3) Gennemførelse af motiverende samtaler med deltagerne, 4) Randomisering af deltagerne til fem forskellige grupper af 25 personer i hver (ved lodtrækning), 5) De fem grupper gennemfører interventionsperioden på 12 uger, 6) Gentagelse af test og målinger af deltagernes sundhedstilstand efter deltagelse i projektet med henblik på at vurdere eventuelle sundhedsmæssige gevinster, og hermed afdække om den nye træningsmetode HIIT kan forbedre sundhed og forebygge type 2-diabetes hos den enkelte Gentofte-borger, 7) Formidling af resultater. Selve interventionen på 12 uger har følgende indhold i de fem forskellige grupper: Gruppe 1: Øget dagligdagsaktivitet registreret via skridttæller Gruppe 2: Øget dagligdagsaktivitet registreret via skridttæller + HIIT-træning Gruppe 3: HIIT-træning Gruppe 4: Øget dagligdagsaktivitet registeret via skridttæller + team-/gruppeorienteret indsats Gruppe 5: En kontrolgruppe De tre grupper med øget daglige antal skridt vil blive grundigt instrueret i brugen af skridttæller og vil blive udstyret med en plan med progression af skridtantal pr. dag svarende til den enkeltes fysiske udgangspunkt. I grupperne med HIIT-træning vil varigheden af træningssessionerne være omkring 15 minutter (eksklusiv instruktion) og bestå af let opvarmning og afkøling på cykel. Hver HIIT-session består af 3 x 20 sekunders maksimal cykeltræning med en intensitet så tæt på 100 % som muligt i hvert interval med to minutters rolig cykling imellem hvert interval. I gruppen hvor der indgår teamtræning, vil deltagerne mødes hver 14. dag for at støtte hinanden og sætte fælles mål for de kommende 14. dage. Kontrolgruppen informeres om vigtigheden af at opretholde uændret aktivitetsniveau og levevis i de 12 uger interventionen strækker sig over. Som de øvrige deltagere i studiet gennemgår kontrolgruppen tilsvarende målinger og test før og efter interventionen. Alle fem grupper modtager én samtale med diætist i starten af projektforløbet. 5

6 Det undersøges, hvorvidt den øgede fysiske aktivitet fastholdes af den enkelte deltager efter 6 måneder og 1 år ved udsendelse af spørgeskema, måling af fysisk aktivitetsniveauet og blodprøvetagning svarende til baseline prøverne. Projektet har modtaget støtte fra Forebyggelsesfonden i Region Hovedstaden, i alt kr. Projektets perspektiver og fremtidige relevans At finde nye veje til at forebygge type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme er en af de faktorer der i vort samfund og på verdensplan vil kunne få stor samfundsøkonomisk betydning. Nye og vedvarende forebyggende tiltag forventes at ville kunne give det enkelte individ højere livskvalitet såvel fysisk som psykisk ved at nedsætte progressionen i en eventuel sygdomsudvikling. Såfremt træning skal benyttes som et evidensbaseret redskab i fremtidens behandling af type 2-diabetes (med/uden medicin) er det, som med anden behandling, essentielt med en individualiseret tilgang tilpasset den enkelte. Lev let uden diabetes forventes at ville kunne bidrage med viden om en potentiel ny effektiv vej i forebyggelse af type 2-diabetes. HIIT-træning er et potentielt tidsbesparende træningskoncept med kun tre minutters højintenst arbejde om ugen (inkl. opvarmning minutter pr. uge). Et tidseffektivt koncept, der for mange vil være muligt at implementere i hverdagen. HIIT er ikke et koncept, der passer til alle individer, da det kræver at individet fysiologisk kan presse sig selv maksimalt, men for dem der er i stand til dette, vil HIIT være et interessant alternativ til den traditionelle tidskrævende aerobe træning. Projektets samarbejdspartnere Fra Gentofte Hospital, Diabetologisk Forskningsenhed, Medicinsk afd. F: Dr. med. og professor, Tina Vilsbøll, cand. scient. Pernille Mensberg, 1. reservelæge, ph.d., Filip Krag Knop, overlæge dr. med., Michael Røder og overlæge, ph.d., Heidi Storgaard. Fra Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme: Forebyggelseschef Torben H. D. Petersen og udviklingskonsulent, mag. art., Jytte Poulsen. 6

7 Referencer Babraj JA, Vollaard NBJ, KeastC, Guppy FM, Cottrell G, Timmons JA (2009). Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males. BMC Endocrine Disorders 9:3. Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips SM, Rakobowchuk M, MacDonald MJ, McGee SL og Gibala MJ (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. J Physiol 586: Cederholm J, Wibell L. Insulin release and peripheral sensitivity at the oral glucose tolerance test. Diabetes Res. Clin. Pract Oct;10(2): Cefalu WT (2012). Steps towards the meaningful translation of prevention strategies for type 2-diabetes. Diabetes Care, vol. 35 Editorial. Dela F, Ploug T, Handberg A, Petersen LN, Larsen JJ, Mikines KJ (1994). Physical training increases muscle GLUT4 protein and mrna in patients with NIDDM. Diabetes 43(7): Diabetesforeningen: Dubuy V, De Cocker KA, De Bourdeaudhuij IM, Maes L, Metsu P, Acker RV, and Cardon GM (2013) Steps Flanders : evaluation of the state-wide dissemination of a physical activity intervention in Flanders. Oxford Journal 1-6. Gibala MJ, Little JP, Macdonald MJ, Hawley JA (2012). Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease. J Physiol 590: Holten MK, Zacho M, Gaster M, Juel C, Wojtaszewski JF, Dela F (2009). Strength training increases insulinmediated glucose uptake, GLUT4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2-diabetes. Diabetes 53(2): International diabetes federation: Little JP, Gillen JB, Percival M et al. Low-volume high-intensity interval training reduces hyperglycemia and increases muscle mitochondrial capacity in patients with type 2- diabetes. J Appl Physiol 2011; 111: Lyng N, Poulsen J (2005). Sundhedspædagogisk gruppeorienteret indsats. SFI. Matsuda M, DeFronzo RA. Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes Care. 1999;22(9): Morgan AL, David AT, and Lauren S (2010). Walking toward a New Me: The Impact of prescibed walking steps/day on physical and physchological well-being. Journal of Physical. Thomas D, Elliott EJ, Naughton GA (2009). Exercise for type 2-diabetes mellitus [Interventions review]. The Cochrane Collaboration. 7

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS)

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) Afrapportering af hovedfund fra delprojektet Virksomhedstilpasset intelligent motion blandt kontoransatte

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. 2006 Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning Fysisk Aktivitet og Evidens Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen Titel Undertitel Forfattere Institution

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere