Udbudspolitik Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde"

Transkript

1 Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lkale efteruddannelsesudvalg g gdkendt af bestyrelsen. Lvens hvedfrmål er: Lven skal fremme et bredt, samrdnet udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lv g udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser efter lv m åben uddannelse (erhvervsrettet vksenuddannelse) m.v. med henblik på den private g den ffentlige sektrs beskæftigelsesmråder. Uddannelsesindsatsen har til frmål, i kmbinatin med beskæftigelse g uddannelse efter anden lvgivning, at dække samfundets behv fr grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kmpetencer. Den erhvervsrettede vksen- g efteruddannelse skal: 1. bidrage til at vedligehlde, udbygge g frbedre deltagernes kvalifikatiner i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv g bidrage til deltagernes videre kmpetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe mstillings- g tilpasningsprblemer på arbejdsmarkedet i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv på krtere g længere sigt 3. give vksne muligheder fr at frbedre såvel erhvervskmpetencen sm den persnlige kmpetence gennem mulighederne fr at pnå grundlæggende frmel kmpetence inden fr erhvervsrettet grunduddannelse. Frmålet med udbudsplitikken er at rientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet g andre interessenter m sklens plitik g vervejelser i frhld til udbud af efteruddannelse inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Udbudsgdkendelse g dækningsmråde Randers Scial- g Sundhedsskle er gdkendt til at udbyde uddannelser inden fr nedenstående Fælles Kmpetencebeskrivelser i Regin Midtjylland: 2629: Pædaggisk arbejde med børn g unge 2222: Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Der er 6 skler i Regin Midtjylland, der har gdkendelse til FKB 2222 g 2629 g i fællesskab bidrager til at dække behvet fr efteruddannelse i de 2 FKB er. Randers Scial- g Sundhedsskle dækker således primært den nrdøstlige del af Regin Midtjylland, dvs. kmmunerne Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv. 1

2 Sklens strategi fr kurser g efteruddannelse Sklen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud g kurser, sm understøtter de kmmunale sundhedsstrategier g strategier på det pædaggiske mråde. Sklen skal være psøgende i frhld til nye målgrupper g kendte målgruppers nye behv. Vi skal således være undersøgende på, hvrdan vi uddannelsesdækker de private g ffentlige institutiner inden fr det sciale mråde, imødekmmer kmmunernes behv fr pkvalificering af flygtninge g understøtter jbcentrenes pgave med brancheskift. Sklen skal arbejde på at være fleksibel i tilrettelæggelse af efteruddannelse g sikre, at vi til stadighed har de nødvendig medarbejderkmpetencer. Pædaggik Den pædaggiske strategi sætter retningen fr de næste års pædaggiske arbejde g udvikling. Pædaggisk udvikling er en del af sklens hverdag g er en del af underviserteamenes pgaver. Sklen vil have fkus på at uddanne elever g kursister, der bliver så dygtige sm muligt, g sm med en innvativ, prblemløsende g anerkendende tilgang kan løse g udvikle pgaver inden fr den sundhedsfaglige g den pædaggiske sektr. Frudsætningen fr læring er et mtiverende, varieret g udfrdrende læringsmiljø, hvr eleven trives. Det fysiske, psykiske g sciale læringsmiljø skal understøtte den enkeltes trivsel i hverdagen g på hldet. Gde relatinerne mellem underviser g kursist, g kursisterne indbyrdes er en vigtig frudsætning fr et gdt læringsmiljø. Gennem evidensinspireret g en systematisk eksperimenterende pædaggisk praksis i hverdagen vil vi i den kmmende peride fkusere på: Læringsmålsstyret undervisning g feedback skal være invlverende g gøre kursisterne aktive i undervisningen. Dette er med til at synliggøre prgressinen i kursistens læring. Facilitering af kllabrative lærerprcesser, hvr kursisterne sammen prducerer viden sm understøtter kursisternes aktive deltagelse g sætter fkus på læring frem fr undervisning Praksisnære læringssituatiner skal understøtte elevens faglige identitet g elevens muligheder fr at msætte sin viden g erfaringer i skle- g praktikuddannelsen. Kursisten skal gennem praksisnære læringssituatiner blive i stand til at udvikle g kvalificere arbejdet inden fr msrg, pleje g pædaggik. Dette sker ved, at: Etablere g vedligehlde samarbejdsrelatiner inden fr scial- g sundhedsmrådet, det pædaggiske mråde g det scialpsykiatriske mråde. Dette sker gennem psøgende, pfølgende besøg g netværksdannelse. Medvirke til arbejdspladsernes afdækning af aktuelle g fremtidige kmpetencebehv g understøtte implementering g transfer af ny viden/nye kmpetencer Tilbyde vejledning til enkeltpersner, grupper af medarbejdere g arbejdspladser m uddannelsesmuligheder, kmpetencevurdering g uddannelsesplanlægning Udvikle nye fleksible tilrettelæggelsesfrmer af kurser g efteruddannelse, bl.a. sm partner i TUP prjekterne Digitale skills i AMU ( ) g Læringsudytte ved relatinelle kmpetence løft ( ) 2

3 Udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, således at læringen understøttes af digitale muligheder g med fkus på praksisnær g innvativ kmpetenceudvikling samarbejde med øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midtjylland gennem netværk, fælles udbud g fælles venteliste fr at tilgdese efterspørgslen fra bl.a. små målgrupper samarbejde med øvrige partnerskler i VEU-Center MidtØst m udviklingskntraktens tre indsatsmråder. Behvsafdækning Sklen afdækker lkale kmpetenceudviklingsbehv via: dialg med kmmuner, regin, jbcentre, faglige rganisatiner g institutiner inden fr pleje/msrg g pædaggisk arbejde etc. dialg med de lkale efteruddannelsesudvalg inden fr henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet, hvr udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til pfang g krtlægning af lkale behv fr efteruddannelsesaktiviteter, g hvr sklernes udbud g aktiviteter drøftes samarbejdet i VEU-center MidtØst samarbejde i relevante lkale, reginale g natinale netværk med andre aktører g myndigheder, f.eks. øvrige scial- g sundhedsskler i reginen g på landsplan etablering af g vedligehldelse af relevante fagnetværk, f.eks. netværk fr dagplejen, netværk fr ledere af aktivitetsmrådet g netværk fr kmmunale praktikkrdinatrer g familiepleje-knsulenter. psøgende besøg til kendte g nye kmmunale, reginale g private aktører indhentning af infrmatin hs nuværende kursusdeltagere g deres arbejdsgivere m nuværende g fremtidige uddannelsesbehv i henhld til institutinernes strategiske udviklingsplaner g kmpetenceudviklingsplaner EPOS-analyser samt reginale g kmmunale analyser, redegørelser g strategier. Priritering af udbud Sklernes primære målgrupper er faglærte, g ufaglærte inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Sklens udbud sker inden fr følgende mråder: Udbud inden fr kmmunale indsatsmråder. Eks rehabilitering, palliatin, medicinadministratin, inklusin g digitale medier Jbrettet uddannelse til ledige ufaglærte g faglærte SOSU-medarbejdere g pædaggiske assistenter indenfr beskæftigelsesmråderne: dagtilbud, familiepleje, ældrepleje, fysisk/psykisk handicap g det specialpædaggiske mråde Institutiner eller netværk af institutiner Rekvirerede g praksisnære uddannelsesfrløb til lkale samarbejdspartnere Sammenhængende uddannelse, der er sammensat af flere AMU uddannelse, sm kan medvirke til øget rekruttering g fasthldelse, f.eks.: Jbrtatin 3

4 Kmpetenceudvikling fr scial- g sundhedsassistenter (KUA) Uddannelse af dagplejere g pædaggiske medhjælpere Frløb, der kan bidrage til, at kmmunerne kan hnrere nye lvgivningsmæssige krav f.eks. barnets refrm, sundhedsfremme g frebyggelse, rehabilitering samt medicinadministratin Anvendelse af nye læringsmetder Uddannelsesbehv fr små målgrupper, sm er afdækket ved eksempelvis psøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i reginen. Markedsføring Randers Scial- g Sundhedsskle markedsfører sig i sklens gegrafiske dækningsmråde, dvs. i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner, samt direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Sklens markedsføring tager afsæt i behvsafdækningen g dermed i arbejdspladsernes g deres medarbejderes frmulerede behv fr kmpetenceudvikling. Randers Scial- g Sundhedsskle markedsfører AMU aktiviteter Hjemmeside med mulighed fr at tilmelde sig et kursus direkte fra siden. Virksmhedsbesøg på kmmunale, reginale g private arbejdspladser. Besøgene kan bidrage til, at arbejdspladserne bliver afklaret m kmpetencebehv g hvilke udviklingsaktiviteter g AMU-uddannelser, der kan understøtte disse. Kursuskatalg 2x årligt målrettet henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på sklens hjemmeside, g Digitalt nyhedsbrev hver 2. måned til ledere g medarbejdere inden fr scial- g sundhedsmrådet, det pædaggiske mråde g medarbejdere på jbcentre g A-kasser. I nyhedsbrevene sætter vi bl.a. spt på udvalgte kurser. Antallet af abnnenter på nyhedsbrevet er støt stigende. Den gde histrie. Det kan være m et særligt kursushld, en ny tilrettelæggelsesfrm eller m et rekvireret kursusfrløb. Den gde histrie kan læses i avisen, på hjemmesiden g i sklens elektrniske nyhedsbrev. Faktablade sm er tematiserede i frhld til en målgruppe ( SFO) eller et kmpetecemråde (rehabilitering). Anvendes til virksmhedsbesøg, på hjemmesiden g behvsbestemt direkte kmmunikatin. Alle uddannelsesmål i FKB 2222 g 2629 udbydes en gang årligt i reginen. Dette sker i et krdineret samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midtjylland. Kvalitet Randers Scial- g Sundhedsskle har udarbejdet en plitik fr kvalitetssikring g kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter. Plitikken understøtter sklens krav m en høj faglig g pædaggisk kvalitet g sikrer verhldelse af de lvgivningsmæssige krav til udbud g gennemførelse af AMU-kurser. I sklens arbejde med kvalitet inddrages Undervisningsministeriets Guidelines g gde råd til verhldelse af regelsættet fr AMU (COWI-rapprten), samt Cde f Cnduct, der supplerer ministeriets Nultleranceprincipper. Ssu STV g Randers Scial- g Sundhedsskle har en samarbejdsaftale m gensidig audit 2x årligt. 4

5 Samarbejdsrelatiner Scial- g sundhedssklerne i Regin Midtjylland Sklens primære dækningsmråde er sammenfaldende med ptagemrådet fr grunduddannelserne. Dermed er der et allerede naturligt eksisterende samarbejde med de nævnte kmmuner g reginshspitalet i Randers, sm kan videreføres i et samarbejde mkring efteruddannelse af medarbejdere Der er indgået et samarbejde med Århus Scial- g Sundhedsskle g Scial- g Sundhedssklen Skive-Thisted-Vibrg m at bidrage til udbud af uddannelser i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner inden fr de øvrige FKB er: 2223: Scialpsykiatri g fysisk/psykisk handicap 2695: Sundheds- g sygeplejepgaver i sygehusvæsenet 2688: Patientrelateret service Udbud i disse 3 FKB er sker ved udlagt uddannelse. De 6 scial- g sundhedsskler i Regin Midtjylland har etableret et samarbejdsfrum. Sklerne samarbejder m at sikre uddannelse til små målgrupper g m at kunne gennemføre de AMU-uddannelser, der er mindre efterspørgsel på. Dette sker gennem udbudssamarbejde på relevante uddannelser på tværs af FKB erne g gennem et krdineret udbud. Sklerne i Regin Midtjylland har i 2013 etableret en fælles venteliste, hvr efterspørgsel fra enkeltpersner g tilmeldte på aflyste kurser registreres. VEU-center MidtØst VEU-center MidtØst er sammensat af uddannelsesinstitutiner i Vibrg, Skive, Randers, Favrskv, Nrddjurs g Syddjurs kmmune, sm er gdkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) g frberedende vksenundervisning (FVU). Frmål Gennem et systematiseret samarbejde mellem VEU-centrene i Regin Midtjylland m den erhvervsrettede g almene vksen- g efteruddannelsesindsats sikres det at uddannelsesefterspørgslen i videst muligt mfang bliver dækket rettidigt - gså inden fr smalle kurser/uddannelser med lille søgning at brugere gives nem adgang til rådgivning g vejledning, idet de kun behøver at henvende sig ét sted fr at blive vejledt videre til uddannelse at virksmheder g enkeltpersner får en relevant g fyldestgørende afdækning af g rådgivning g vejledning m uddannelsesbehv g muligheder. Samarbejdet i VEU-centret er frmaliseret via en udviklingskntrakt med UVM g handleplan fr 2014/2015. VEU-centret arbejder i 2016 g 2017 med 3 indsatsmråder: VEU-centrene medvirker til at skabe større fkus på kvalitet g effekt af den grundlæggende erhvervsrettede g almene vksen- g efteruddannelsesindsats. VEU-centret medvirker til, at beskæftigede g lediges behv fr almene g erhvervsrettede kmpetencer imødekmmes VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den reginale g lkale erhvervs- g beskæftigelses-indsats.. 5

6 Aktivitetsudvikling g frventninger til 2016 Sklen frventer en faldende aktivitet i frhld til De seneste år har der været flere længerevarende uddannelsesfrløb i frbindelse med jbrtatinsprjekter. Derved har de fleste medarbejdere på scial- g sundhedsmrådet g en del medarbejdere på det pædaggiske mråde fået faglig g persnlig kmpetenceudvikling i længerevarende, sammensatte uddannelsesfrløb. Hvrvidt der vil være basis fr etablering af nye jbrtatiner, vil bl.a. hænge sammen med, m den nuværende tendens til faldende ledighed frtsætter. I Østjylland er ledigheden samlet set faldet med 6,8% %, fr FOA medlemmer er den faldet med 12.1%. Ledigheden frventes at falde med yderligere 8,6% (RAR sept. 2015). Desuden har beskæftigelsesrefrmen betydning fr kmmunernes vilkår under rtatinsprjekter. Der er frtsat plitisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte g krtuddannede. Sklen vil frtsat arbejde fr en styrkelse af samarbejdet med jbcentre g Akasser både i frhld til de unge, persner på kanten af arbejdsmarkedet g ufaglærte ledige. I 2016 vil der være et særligt fkus på ledige, der vervejer brancheskift. Beskæftigelsesrefrm giver mulighed fr 6 ugers jbrettet uddannelse til jbmråder på psitivlisten. Jbmråder i scial g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde er medtaget på psitivlisten. Det har vist sig vanskeligt at få tilstrækkeligt antal ledige til de jbrettede pakker. I 2016 vil et af indsatsmråderne derfr være at udvælge enkelte jbrettede pakker i samarbejde med jbcentre g A-kasser. Desuden er der aftalt et krdineret udbud med de øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midt. Standardmeritter til Erhvervsuddannelsesrefrmens vksenspr (EUV) medtænker kun i mindre grad AMU. Øvrige meritter skal afdækkes gennem realkmpetencevurderinger. Det frventes ikke at der vil være øget AMU aktivitet i 2016 sm følge af EUD refrmen. Sklen tilbyder IKV g har hidtil ikke plevet en markant efterspørgsel. Efterspørgslen følges både lkalt g i VEU-center regi. Randers Scial- g Sundhedsskle er partner t TUP prjekter Digitale skills i AMU sættes der fkus på øget fleksibilitet i AMU g anvendelse af digitale læringsmetder. Målet er at fremme undervisernes kmpetencer til at tilrettelægge digitale læringsfrløb, sm giver mulighed fr bl.a. blended learning Læringsudbytte ved relatinelle kmpetenceløft. I den 2 årige prjektperide arbejdes med udvikling g afprøvning af mdeller g metder til afprøvning af kursisters erkendelse af eget læringsudbytte 2629 Pædaggisk arbejde med børn g unge På det pædaggiske jbmråde udbyder Randers Scial- g Sundhedsskle Amu uddannelser til dagplejere, pædaggmedhjælpere i dagtilbud g SFO g familieplejere. Det pædaggiske mråde er præget af en str gruppe af ufaglærte medarbejdere, sm har behv fr faglig udvikling g kvalificering,. Der er et stigende antal Pædaggiske assistenter ansat, g i de kmmende vil der være brug fr efteruddannelse målrette denne målgruppe I kmmunerne er strukturen ændret til større rganisatriske enheder, et målrettet pædaggisk arbejde med it g sciale medier, samt et helt nyt fkus på læring i dagtilbud. Sklen frventer at flere medarbejdere vil have behv fr kmpetenceudvikling. Dette vil i særlig grad indbefatte anvendelse af innvatins-, inklusin-, relatins- g it-kmpetencer. En særlig udfrdring i daginstitutinerne g sklerne er mdtagelsen g inklusinen af flygtningebørn. Sklen tilbyder frskellige muligheder fr kmpetenceudvikling på dette felt. I 2016 afdækkes muligheder fr at klargøre flygtninge til EUD uddannelse. I 2016 vil vi undersøge behvet fr kmpetenceudvikling til ufaglærte/faglærte medarbejdere på phldssteder g døgninstitutiner, både private g ffentlige. 6

7 Der er en særlig bevågenhed inden fr uddannelse af familieplejere, hvr sklen igennem de seneste år har uddannet ca. 160 familieplejere m året. Den 1. januar 2014 blev pgaven med at gdkende g føre tilsyn med plejefamilier placeret i tilsynsenheder. I Regin Midtjylland er Scialtilsynet placeret i Silkebrg. I 2016 vil sklen frtsat tilbyde grundlæggende uddannelse til familieplejere. Desuden øger sklen antallet af udbud af 2-dages efteruddannelsesmduler fr familieplejere Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Flere g mere kmplekse pgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i takt med, at indlæggelsestiden nedsættes. Sklen vil det kmmende år sætte fkus på de uddannelser, der kan sikre, at SOSU-medarbejderne har de nødvendige kmpetencer til nye pgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især scial- g sundhedshjælperne rammes af ledighed, hvrimd assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medarbejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden fr ældremrådet, hvr de sammenhængende patientfrløb g pgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behv fr flere g anderledes kmpetencer. I frhld til SOSU-hjælperne er det derfr vigtigt, i samarbejde med kmmunerne, at udvikle uddannelsesfrløb, der pkvalificerer SOSU-hjælperne i frhld til udviklingen af jbmrådet % af de 4 kmmuners assistenter i ældreplejen gennemført et 8 ugers KUA-frløb (KmpetenceUdvikling fr Assistenter). Det vil derfr være aktuelt at drøfte med de enkelte kmmuner, hvilke yderligere kmpetenceudviklingsbehv der kan frventes i fremtiden. Sklen frventer, at der i de kmmende år vil være et øget behv fr kmpetenceudvikling der understøtter det sammenhængende patientfrløb, f.eks Assistenten i det tværgående samarbejde, Brgernær frløbskrdinatin g Tværsektrielt arbejde med rehabilitering. Samtidig vil ngle medarbejdergrupper have behv fr en større faglig viden m krnisk sygdm, idet pleje g behandling fte fregår i eget hjem. En helt ny AMU uddannelse i farmaklgi, således at der nu er 3 medicin kurser giver mulighed fr, sammen med kmmunerne, at knytte dem p til kmmunernes kmpetenceprfiler, både i ældremrådet, g inden fr scialmrådet/psykiatri g handicap. Derfr vil kurser i medicinadministratin g håndtering frtsat være et af sklens indsatsmråder i Udlicitering Udlicitering til private aktører sker fr at sikre udbud af alle uddannelser inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Ved henvendelser fra private kursusleverandører m mulighed fr samarbejde, herunder udlicitering, vil der i hvert enkelt tilfælde tages knkret stilling til perspektivet fr at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale m en knkret uddannelse Det skal være inden fr sklens primære dækningsmråde Der skal være tale m efterspørgsel fra en knkret arbejdsgiver i frhld til at benytte en given privat uddannelsesleverandør Der skal være tale m aktiviteter, sm supplerer Randers Scial- g Sundhedsskles kmpetencer g udbud, det vil sige aktiviteter, sm sklen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd 7

8 Der skal være tale m situatiner, hvr Randers Scial- g Sundhedsskle samarbejder med eksterne kursusleverandører sm alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere Der skal være tale m et billigere eller bedre uddannelsesfrløb end ved sklens egen afvikling af uddannelsesfrløbet. Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler fr et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningspgaven) i relatin til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringer følger Undervisningsministeriets gældende retningslinjer på mrådet. I frbindelse med en udlicitering anvendes Undervisningsministeriets skabelner til indgåelse af kntrakter. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Udliciteringsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. Udlagt undervisning Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU-udbydere inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Udlagt undervisning sker, såfremt sklen ikke selv har kmpetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre pfyldelse af brugernes behv. Udlægning sker kun i frhld til en knkret uddannelse, inden fr et afgrænset tidspunkt g i sklens primære dækningsmråde. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-Center MidtØst s standardkntrakt g med afsæt i VEU- Center MidtØst s aftaleparadigme. Udlægning følger desuden Undervisningsministeriets gældende retningsliner. Udlægningsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 8

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2015 1

UDBUDSPOLITIK 2015 1 UDBUDSPOLITIK 2015 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Skolens strategi for kurser og efteruddannelser 2015... 4 Behovsafdækning... 5 Prioritering af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Forandringsteori for TUP projekt: Easy AMU

Forandringsteori for TUP projekt: Easy AMU Prjektansøgning TUP 09: Easy AMU Bilag VII: Frandringsteri Frandringsteri fr TUP prjekt: Easy AMU Udarbejdet i samarbejde med Rambøl Management Cnsulting v. chefknsulent Mette Thøgersen Grønkjær Målgruppe

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere