Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND hour Emergency Response: Outside of the U.S Kun til brug ved undersøgelser. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug til mennesker eller dyr. I henhold til lokale og nationale regulativer Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF GHS - Classification Signalord ikke forlig 2. Fareidentifikation Sundhedsfarer ikke forlig Fysiske farer ikke forlig Europæisk Union Side 1 / 6 Produktnavn AOF

2 Beskyttelseshandsker EU Specific Hazard Statements R-Sætning(er) S-Sætning(er) S22 - Undgå indånding af støv Princip Eksponeringsveje/ Potentielle sundhedsmæssige virkninger Øjne Kan forårsage øjenirritation hos følsomme personer. Hud Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. Indånding May be harmful by inhalation. Indtagelse Kan være skadeligt hvis det bliver sunket. Specifikke virkninger kræftfremkaldende virkninger Mutagene virkninger Reproduktionstoksicitet Sensibilisering Målrettet organ påvirkning No known effects under normal use conditions 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer CAS-Nr. EINECS-Nr. Vægt procent Produktet indeholder stoffer, der i de givne koncentrationer, anses for at være helbredsskadelige. Vi anbefaler håndtering af alle kemikalier med forsigtighed. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Indånding Meddelelse til læge Skyl med rigeligt vand. If symptoms arise, call a physician. Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter Søg læge ved længerevarende problemer Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden Søg læge ved længerevarende problemer Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer Hvis vejrtrækning giv da kunstigt åndetræt Behandles symptomatisk. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk vandtåge kulsyre (CO2) skum Pulver Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Side 2 / 6 Produktnavn AOF

3 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Metoder til oprydning Brug egnet beskyttelsesudstyr Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre yderlig lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmaessigt muligt See Section 12 for additional information. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Skal skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Påvirkningsgrænser The product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established. EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østrig Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. none Europæisk Union U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østrig Danmark Polen Schweiz Irland Norge Spain OEL (TWA) Side 3 / 6 Produktnavn AOF

4 Tekniske foranstaltninger Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Personlige værnemidler Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrætsværn Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Beskyttelse af hænder Uigennemtrængelige handsker. Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme. Beskyttelse af hud og krop letvægtsbeskyttelsesbeklædning. Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Generel information Form pulver Udseende information tilgængelig Lugt information tilgængelig Kogepunkt/område C data tilgængelige Smeltepunkt/Smeltepunktsinterv C data tilgængelige al Flammepunkt C data tilgængelige Selvantændelsestemperatur C data tilgængelige Oxiderende egenskaber information tilgængelig Vandopløselighed data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter polymerisering Stabil under normale forhold. No dangerous reaction known under conditions of normal use. ved normalt brug Farlig polymerisering forekommer ikke 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Akut toksicitet Beskyttelseshandsker LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) data tilgængelige data tilgængelige data tilgængelige Side 4 / 6 Produktnavn AOF

5 Princip Eksponeringsveje/ Potentielle sundhedsmæssige virkninger Øjne Hud Indånding Indtagelse kræftfremkaldende virkninger Mutagene virkninger Reproduktionstoksicitet Sensibilisering Målrettet organ påvirkning Kan forårsage øjenirritation hos følsomme personer. Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. May be harmful by inhalation. Kan være skadeligt hvis det bliver sunket No known effects under normal use conditions 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksiske virkninger Mobilitet Bionedbrydning Bioakkumulering information tilgængelig. information tilgængelig. Naturlig bionedbrydelig. Bioophober ikke. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER IATA UN-forsendelsesbetegnelse Fareklasse Underklasse Emballagegruppe UN-Nr Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. None 15. Oplysninger om regulering Internationale lagere Stemmer overnes med EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed AICS KECL DSL NDSL Listed ANDRE OPLYSNINGER Side 5 / 6 Produktnavn AOF

6 Grund til revision (M)SDS sections updated Kun til brug ved undersøgelser. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug til mennesker eller dyr. The above information was acquired by diligent search and/or investigation and the recommendations are based on prudent application of professional judgment. The information shall not be taken as being all inclusive and is to be used only as a guide. All materials and mixtures may present unkown hazards and should be used with caution. Since the Company cannot control the actual methods, volumes, or conditions of use, the Company shall not be held liable for any damages or losses resulting from the handling or from contact with the product as described herein. THE INFORMATION IN THIS MSDS DOES NOT CONSTITUTE A WARRENTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUPOSE. End of Safety Data Sheet Side 6 / 6 Produktnavn AOF

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet CP-produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere