Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND hour Emergency Response: Outside of the U.S Kun til brug ved undersøgelser. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug til mennesker eller dyr. I henhold til lokale og nationale regulativer Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF GHS - Classification Signalord ikke forlig 2. Fareidentifikation Sundhedsfarer ikke forlig Fysiske farer ikke forlig Europæisk Union Side 1 / 6 Produktnavn AOF

2 Beskyttelseshandsker EU Specific Hazard Statements R-Sætning(er) S-Sætning(er) S22 - Undgå indånding af støv Princip Eksponeringsveje/ Potentielle sundhedsmæssige virkninger Øjne Kan forårsage øjenirritation hos følsomme personer. Hud Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. Indånding May be harmful by inhalation. Indtagelse Kan være skadeligt hvis det bliver sunket. Specifikke virkninger kræftfremkaldende virkninger Mutagene virkninger Reproduktionstoksicitet Sensibilisering Målrettet organ påvirkning No known effects under normal use conditions 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer CAS-Nr. EINECS-Nr. Vægt procent Produktet indeholder stoffer, der i de givne koncentrationer, anses for at være helbredsskadelige. Vi anbefaler håndtering af alle kemikalier med forsigtighed. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Indånding Meddelelse til læge Skyl med rigeligt vand. If symptoms arise, call a physician. Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter Søg læge ved længerevarende problemer Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden Søg læge ved længerevarende problemer Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer Hvis vejrtrækning giv da kunstigt åndetræt Behandles symptomatisk. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk vandtåge kulsyre (CO2) skum Pulver Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Side 2 / 6 Produktnavn AOF

3 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Metoder til oprydning Brug egnet beskyttelsesudstyr Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre yderlig lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmaessigt muligt See Section 12 for additional information. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Skal skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Påvirkningsgrænser The product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established. EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østrig Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. none Europæisk Union U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østrig Danmark Polen Schweiz Irland Norge Spain OEL (TWA) Side 3 / 6 Produktnavn AOF

4 Tekniske foranstaltninger Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Personlige værnemidler Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrætsværn Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Beskyttelse af hænder Uigennemtrængelige handsker. Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme. Beskyttelse af hud og krop letvægtsbeskyttelsesbeklædning. Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Generel information Form pulver Udseende information tilgængelig Lugt information tilgængelig Kogepunkt/område C data tilgængelige Smeltepunkt/Smeltepunktsinterv C data tilgængelige al Flammepunkt C data tilgængelige Selvantændelsestemperatur C data tilgængelige Oxiderende egenskaber information tilgængelig Vandopløselighed data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige F data tilgængelige 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter polymerisering Stabil under normale forhold. No dangerous reaction known under conditions of normal use. ved normalt brug Farlig polymerisering forekommer ikke 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Akut toksicitet Beskyttelseshandsker LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) data tilgængelige data tilgængelige data tilgængelige Side 4 / 6 Produktnavn AOF

5 Princip Eksponeringsveje/ Potentielle sundhedsmæssige virkninger Øjne Hud Indånding Indtagelse kræftfremkaldende virkninger Mutagene virkninger Reproduktionstoksicitet Sensibilisering Målrettet organ påvirkning Kan forårsage øjenirritation hos følsomme personer. Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. May be harmful by inhalation. Kan være skadeligt hvis det bliver sunket No known effects under normal use conditions 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksiske virkninger Mobilitet Bionedbrydning Bioakkumulering information tilgængelig. information tilgængelig. Naturlig bionedbrydelig. Bioophober ikke. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER IATA UN-forsendelsesbetegnelse Fareklasse Underklasse Emballagegruppe UN-Nr Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. None 15. Oplysninger om regulering Internationale lagere Stemmer overnes med EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed AICS KECL DSL NDSL Listed ANDRE OPLYSNINGER Side 5 / 6 Produktnavn AOF

6 Grund til revision (M)SDS sections updated Kun til brug ved undersøgelser. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug til mennesker eller dyr. The above information was acquired by diligent search and/or investigation and the recommendations are based on prudent application of professional judgment. The information shall not be taken as being all inclusive and is to be used only as a guide. All materials and mixtures may present unkown hazards and should be used with caution. Since the Company cannot control the actual methods, volumes, or conditions of use, the Company shall not be held liable for any damages or losses resulting from the handling or from contact with the product as described herein. THE INFORMATION IN THIS MSDS DOES NOT CONSTITUTE A WARRENTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUPOSE. End of Safety Data Sheet Side 6 / 6 Produktnavn AOF

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 4N6FLOQSwabsTM Buccal LollipopShpd 50/Pk

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 4N6FLOQSwabsTM Buccal LollipopShpd 50/Pk SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn 4N6FLOQSwabsTM Buccal LollipopShpd 50/Pk Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn YEPD-Stab Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 10X LIGATION BUFFER

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 10X LIGATION BUFFER Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn 10X LIGATION BUFFER Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382II RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382II RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van Allen Way PO

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. P33300 Pro-Q Diamond phosphoprotein gel stain

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. P33300 Pro-Q Diamond phosphoprotein gel stain Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AMPERASE UNG Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden H18H25 SMYD3, Human Prot, Recomb (His Tag N-Flag)

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden H18H25 SMYD3, Human Prot, Recomb (His Tag N-Flag) Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn SMYD3, Human Prot, Recomb (His Tag N-Flag) Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. C34553 CelTrace FarRedDDAO-SE

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. C34553 CelTrace FarRedDDAO-SE Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden MEPICF EPILIFE CALCIUM FREE

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden MEPICF EPILIFE CALCIUM FREE SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn EPILIFE CALCIUM FREE Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Selective Antibiotic, liquid Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11815024 KANAMYCIN SULFATE, POWDER

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11815024 KANAMYCIN SULFATE, POWDER SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn KANAMYCIN SULFATE, POWDER Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Copper (II) sulfate (CuSO4) *100 mm aqueous solution* Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn 50 mm MgSO4 Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van Allen Way PO

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden L7013COMPONENTB

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden L7013COMPONENTB SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn DEADRed nucleicacidstain*solutionin20% DMSO* Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret Dato: 20-May-2011

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret Dato: 20-May-2011 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn G441002 E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn LiCl PPT Solution Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden ME100077P1 AMMONIUM META VANADATE

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden ME100077P1 AMMONIUM META VANADATE SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AMMONIUM META VANADATE Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn FG,ACETIC ANHYD/PYR/THF 180mL Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. WICP10 Rat (Wistar) cryopreserved hepatocytes, plateable male

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. WICP10 Rat (Wistar) cryopreserved hepatocytes, plateable male (Bad file name) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn WICP10 Rat (Wistar) cryopreserved hepatocytes,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn TBE BUFFER, 10X Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 100022024 PGMv2/Proton 1 Solutions 1

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 100022024 PGMv2/Proton 1 Solutions 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn PGMv2/Proton 1 Solutions 1 Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. C10446COMPONENTD Copper(II) sulfate (CuSO4)

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. C10446COMPONENTD Copper(II) sulfate (CuSO4) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn Copper(II) sulfate (CuSO4) Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn KB EXTENDER Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn (Taxol equivalent) *for use in research only* Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 02/05/2008 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn HORF17 Ultimate ORF Endopeptidases

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 02/03/2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode 7731800 Produktnavn Stop Solution Identifikation

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 07/10/2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn C0045C HDFn, 500,000 cells/vial

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden R26962COMPONENTC

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden R26962COMPONENTC Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AMP 3-FL Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 02/19/2010 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn DN100873 T 10XWASHING BUFFER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn PSC Cryomedium Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden C6667COMPONENTB DMSO

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden C6667COMPONENTB DMSO SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn DMSO Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn potassium cyanide Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn TRYPSIN, 1/250 (1:250) porcine parvovirus tested Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn Digestion Buffer (1x) Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn ACRYLAMIDE Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn Cut-off Control Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode 15070063 Produktnavn Penicillin-Streptomycin, liquid, 5,000 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. E10415 EdU (5-ethynyl-2''-deoxyuridine)

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. E10415 EdU (5-ethynyl-2''-deoxyuridine) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn EdU (5-ethynyl-2''-deoxyuridine) Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn e Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode 54980 Produktnavn Ganciclovir Identifikation af virksomheden INVITROGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Denemarken: 82 12 12 12

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Denemarken: 82 12 12 12 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn AnzaÔ 10 DpnI Identifikation af selskab/virksomhed Manufacturer/Supplier

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn EXPRESS Superscript Mix for One-Step qpcr Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A12220COMPONENTB

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A12220COMPONENTB SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn dimethylsulfoxide (DMSO) Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 01/10/2008 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode 002088 Produktnavn DAB (2-solution) Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Bolt Antioxidant Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791 Van Allen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn (TCEP) Identifikation af selskab/virksomhed APPLIED

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn FLUORMONE EL RED Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 01/29/2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn NC008030 Histomount Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3. FAREIDENTIFIKATION Sikkerhedsdatablad Revideret Dato: 08/09/2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode 57260 Produktnavn iprep PureLink gdna Blood

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn CaptureSelect Human Growth Hormone Affinity Matrix 1 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Denemarken: 82 12 12 12

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Denemarken: 82 12 12 12 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn KB Extender Identifikation af selskab/virksomhed Manufacturer/Supplier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn Stable DAB Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Produkt kode Produktnavn P3027 Vivid EOMCC Substrate, 1.0mg Identifikation af virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn BTL, ETHANOL MIX Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-dec-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug DR0525 Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. CM0949 Dansk PR-nr: 2209036 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn PrepFiler Express Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 13-jul-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0964 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug LP0200 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 20-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R24357 In vitro diagnostisk Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 02-aug-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R30852401 Laboratoriekemikalier

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug FT0401 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0587 Dansk PR-nr: 2209001 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 03-mar-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R21510 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40234 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 18-jul IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION

Revisionsdato 18-jul IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 18-jul-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier 2. FAREIDENTIFIKATION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. EF-Nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. EF-Nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: DNA ZAP SOLUTION #1 PRODUKTNUMMER : 9891G KITNAVN: KITDELNUMMER: DNAZAP AM9890 SYNONYMER: F9891G,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 14-dec-2010 Revisions Nummer 2 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier 2. FAREIDENTIFIKATION

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1084 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-mar-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : R62060 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 19-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug MB1588 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet anvendelse R21524 Laboratoriekemikalier Virksomhed

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-mar-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62052 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma Oxoid

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-mar-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62057 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 11-dec-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. K612311-2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn : 9-Acridinecarboxylic acid hydrate

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn : 9-Acridinecarboxylic acid hydrate SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 4.0 Revisionsdato 27.02.2010 Trykdato 25.06.2012 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Revisionsdato 21-jun IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 21-jun IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 15-jun-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0091 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 13-maj-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 13-maj-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 13-maj-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40059 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere