Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark"

Transkript

1 Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark Den Norske Patientsikkerhedskonference PARALLELSESSION Den. 28. september 2011 MARIANNE LISBY, POSTDOC, PH.D. CENTER FOR AKUTFORSKNING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

2 Indhold En farefuld rejse. Lidt baggrund om medicinering Hvad er højrisikomedicin? Hvad ved vi om højrisikomedicin? Hvad gør vi for at forebygge hændelser med højrisikomedicin i Danmark? Fremtidsperspektiver Afrunding

3 Halifax ulykken 1917 To skibe kolliderer i indsejlingen til Halifax Det ene skib er lastet med sprængstoffer mm. Eksplosion dræber 1600 mennesker Læring Ubetydelige omstændigheder kan få katastrofale konsekvenser, når det involverer højrisiko elementer! En farefuld rejse..

4 Medicineringsfejl - perspektiver Medicin eringsfe jl Medication errors Potential ADEs Nonpreventable ADE Preventable ADE ADR Lægemiddelbehandling Fejl Medicin Fejl ADE Bates et al, 1995 Lisby et al, 2009

5 Kompleksitet og interaktioner Lægemiddel Processer Sygdom Lisby et al, 2009

6 Medicineringsprocessen Beslutning Ordination Kommunikation Dispensering Administration Monitorering

7 Behandlings- og diagnoserelaterede fejl Forkert diagnose Rigtig diagnose Rigtig behandling Forkert behandling Manglende behandling Rigtige lægemiddel Forkert lægemiddel Intet lægemiddel Ingen skade Skade Død

8 Anvendt terminologi High alert medication Risikomedicin Risikolægemidler High risk drugs Højrisikomedicin Risikosituationslægemidler

9 High alert medication Definition: High alert medications are defined as those medications which could cause an immediate life threatening condition for the patient if an error in administration occurs Institute of Safe Medication Practice, 2006, USA

10 Risikomedicin - Sundhedsstyrelsen Definition: præparater, der er involveret i faktuelle eller potentielle SAC 3 hændelser. Faktuel betegner de konsekvenser, hændelsen havde for den eller de involverede patienter Potentiel er betegnelsen for det, der kunne være sket, hvis patienten ikke havde været robust eller den utilsigtede hændelse ikke var blevet forhindret Rapport Risikomedicin, Sundhedsstyrelsen 2007, Danmark

11 SAC score matrix ntsikkerhe d.dk Katastrofal Betydende Moderat Minimal/ Ingen Hyppig Mindre hyppig Sjælden Meget sjælden

12 Balancen mellem virkning og bivirkning Alle lægemidler kan indebære en risiko for patienter - hvis der gives tilstrækkelig meget! Hvad adskiller risiko fra højrisiko?

13 High alert medicine - USP Almindelige lægemidler årsag til 3.8% af skader i rapporterede medicineringsfejl Højrisiko lægemidler påførte skade i >6 % af rapporterede medicineringsfejl Gandhi TK, Shojania KG, Bates DW. Protocols for high-risk drugs: Reducing adverse drug events related to anticoagulants. In: Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices. Evidence Report/Technology Assessment, Number 43. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2001.

14 Faktorer - højrisikomedicin Diagnose /Indikation Interaktioner Indholdsstof Lægemiddel Patient faktorer Adm. form Processer

15 Risikoområder/grupper Specifikke lægemidler Antal og kombination af lægemidler Specifikke processer injektioner dosering administrationsvej Specifikke patientgrupper ældre børn Overflytninger

16 Dosis - skade Skaden indtræffer: Kort tid efter dosis fx morfin, kalium Manglende dosering fx warfarin Længere tid og efter gentagne doseringer - fx metothrexate 1 gang om ugen: 5 x methotrexat Øvrige dage: 1 x folinsyre Fejlagtig dosering: 5 x methotrexat og 1 x folinsyre hver dag

17 Hvordan bestemmes højrisikomedicin Pseudomål i videnskabelige studier død, skade, genindlæggelser fx 18% af alle dødsfald på medicinske afdelinger skyldes lægemidler (Ebbesen, 2001) Risikoscoringer i rapporteringssystemer faktuelle og potentielle score 3 hændelser (SAC-score) Farmakologiske egenskaber snævert terapeutisk vindue fx marevan bivirkningsprofil Hvor hyppigt det anvendes fx diuretika og paracetamol

18

19 Risikoområder: NPSA, MedMaRx, SST Risikolægemidler: Morfika Antikoagulation Anæstesimidler Insulin Metformin Metoprolol Antibiotika Kemoterapi Infusioner/væsker kalium Processer: Dose Underdosis/overdosis Hyppighed Manglende lægemiddel/dosis Forkert medicin Kontra-indiceret medicin Administrationsteknik Administrationsvej

20 Eksempel Hallas 1992 Antireumatika og analgetika DDD per 1000 indbyggere per dag Bivirkningsrelaterede indlæggelser per 1 mio. DDD Antireumatika (44-107) Acetylsalicylsyre (17-43) Opioder (29-119) Kardiovaskulære lægemidler Diuretika (6-16) Digoxin (24-126) Antidiabetika Insulin ( ) Psykofarmaka Benzodiazepiner (4-13) Neuroleptika (15-104) Antibiotika Nitrofurantoin ( )

21 Tilgange - Danmark Identifikation af risikolægemidler Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen Beslutningsstøtte Infomatum/medicin.dk Proces Patientsikkert sygehus Lægemiddelproduktet Etiketter Monitorering Indikatorer

22 Danmark - rapporteringer

23 Risikolægemidler - Sundhedsstyrelsen Antibiotika Trombosebehandling Smertebehandling Hjerteterapi og antihypertensiva Antidiabetika Mineraler og infusionsvæsker Cellegifte Kortikosteroider til systemisk brug Antipsykotika, hypnotika, antidepressiva Diuretika Antiepileptika Anæstetika Muskelrelaksantia Hæmostatika Andre præparater Risikomanager, læge, ph.d. Annemarie Hellebek

24 Hændelsestyper - højrisikomedicin Forveksling af præparatnavne/ forkert præparat Forkerte patienter Forkerte blandinger Forkerte dosis Manglende dosis/præparat Fortsættelse af seponeret medicin Godkendelse af forældede medicinordinationer Brug af flere medicinskemaer (fx marevan, insulin)

25 Årsager - højrisikomedicin Kommunikation af medicinordinationer Kulturen sikkerhedskulturen Travlhed, afbrydelser og manglende tid Teknologi apparatur Indretning, design og manglende orden Look alike sound alike forvekslinger Viden manglende viden Retningslinier mangler eller følges ikke Medicingennemgang ved indlæggelse gennemføres ikke Manglende implementering af sikkerhedsbarrierer i medicineringsforløbet fx cave

26 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen Enstrengede medicinordinationssystemer Identifikationsarmbånd med stregkode Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen Afbrydelsesfrie zoner Begrænse antallet af forskellige infusionspumper Beslutningsstøtte til ordination og håndtering af højrisikomedicin Inddragelse af patienter Udarbejde lokale instrukser for ordination og håndtering af risikolægemidler

27 Risikosituationslægemidler Arbejdsgruppe nedsat i 2008 Netværk for Forebyggelse af medicineringsfejl i LMS Læger, sygeplejersker og farmaceuter Faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder Kommissorium Definere risikosituationslægemidler Identificere national liste over risikosituationslægemidler Udbrede kendskabet Målgruppe Sundhedspersoner Centrale aktører Leverandører

28 Risikosituationslægemidler (II) Metoder til identificering af risikosituationslægemidler Litteraturstudier frem til januar 2007 (dødsfald og livstruende tilstande) Rapporteringer fra DPSD (score 3, faktuelle) Offentliggjorte sager fra Patientklagenævnet Begreber risikolægemiddel vs risikosituationslægemiddel Status Godkendt afventer offentliggørelse

29 Advarsler - beslutningsstøtte Elektronisk advarsel skal forhindre farlige medicinfejl Lægemiddelleksikonet medicin.dk vil fremover være udstyret med en advarsel, hvis en læge er i gang med at udskrive medicin, der tidligere har ført til alvorlige bivirkninger. Et nyt advarselssystem skal forhindre at tidligere fejlmedicineringer, der har ført til død, alvorligt funktionstab eller akut indlæggelse, gentager sig. Det er opslagsværket medicin.dk, der har tilføjet et advarselssystem, så sitets besøgende bliver gjort opmærksom på visse præparaters uheldige fortid. Indtil videre er 14 indholdsstoffer, der findes i 134 præparater, blevet udstyret med at rødt advarselsskilt.

30 Beslutningsstøtte hvad og hvordan? Kun lægemidler involveret i faktuelle score 3 hændelser rapporteringssystemet Acetylsystein DPSD 05 Adrenalin PKN Amiodaron DPSD 07 Digoxin DPSD 06 Fosphenytoin DPSD 05 Gentamicin DPSD 07 Insulin DPSD 06 Kalium PKN Methotrexat DPSD 05 Morfika DPSD 04 Nevirapin Ugeskrift. f. læger Paracetamol DPSD 05 Penicillin PKN Thiopental DPSD 05 Warfarin DPSD 04

31 Eksempel - Insulin Risiko for fejldosering manglende blodsukkerkontrol manglende koordinering mellem insulin- og glucoseindgift Risiko for forkert lægemiddel forveksling med andre insulintyper Fejltype Fejlbeskrivelse Konsekvens Kilde Når skaden er sket Adm./ disp. Manglende monitorering efter blodsukkerniveau. Hyper- eller hypoglykæmi. Temarapport 2007: Risikomedicin, side 20 Patientklagenævnet: Sagsnr , Hypoglykæmi: Glucose i.v., subsidiært glucagon 1 mg i.m. Hyperglykæmi: Insulin Adm./ disp. Manglede koordination mellem glucose-drop og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi. Temarapport 2007: Risikomedicin, side 20 Hypoglykæmi: Glucose i.v., subsidiært glucagon 1 mg i.m. Hyperglykæmi: Insulin Adm./ disp. Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard i stedet for Actrapid ). Hyper- eller hypoglykæmi. Temarapport 2007: Risikomedicin, side 20 Patientklagenævnet: Sagsnr: , Hypoglykæmi: Glucose i.v., subsidiært glucagon 1 mg i.m. Hyperglykæmi: Insulin

32 Patientsikkert sygehus ( ) Medicinpakken Højrisikomedicin Formål at reducere forekomsten af skader og dødsfald som følge af medicineringsfejl Udvalgte lægemidler AK-behandling, opioider og insulin Mere følger i morgen..

33 Samarbejde med industrien Design skal forhindre farlige forvekslinger af medicin Sygehusapotekerne kårer det bedste design af etiketter på pilleglas og emballage. Bedre design kan forhindre medicineringsfejl i akutte situationer, mener Beth Lilja fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

34 Opbygning af lægemiddeletiketter Projektet forventes afsluttet i sommeren 2012, og hensigten er, at en positiv evaluering af designet vil få betydning for fremtidig optimering og udbredelse af mere patientsikre etiketter

35 Eksempel look alike

36 Trigger tool - medicinering IHI (Institute of Healthcare Improvement); triggere Svensk oversættelse af IHI triggere; triggere Region Syddanmark oversættelse og pilottest; triggere - afprøvet på fire danske sygehuse

37 Trigger - medicinering Heparin Marevan Insulin Antibiotika Omsætning af lægemidler Marevan Allergisk reaktion Benzodiazepiner Opioider Forgiftning Antihypertensiva Utilsigtet hændelse

38 Hvad er trigger tools? Identifikation af faktuelle medicineringshændelser Resultatorienteret tilgang Forudsætter dokumentation i journalmateriale Omfatter både forebyggelige og ikke-forebyggelige hændelser Pseudomål bedste estimater for uhensigtsmæssig, forkert eller manglende medicinering Kan måle udvikling over tid

39 Metode - proces

40 Danske indikatorer Ingen specifikke indikatorer for højrisikomedicin Den Danske Kvalitets Model (DDKM) Sygehuse: Medicinafstemning Ordination Dispensering Administration Lægemidler til akutte situationer Opbevaring af lægemidler

41 Lægemiddelspecifikke indikatorer - Internationalt Anti-coagulation - Warfarin Antibiotika Diuretika Hypoglykæmi - Insulin Anti-cholinergic Barbiturater Meripidine ACE-inhibitors Sedatives

42 Eksempel - Warfarin Lande/organisationer: Australien (3) Canada (1) Joint Commission (1) NPSA (19) ACOVE (1) Typer af indikatorer: INR - monitorering Indikation for warfarin Behandling i overensstemmelse med protokol Plan for behandling og opfølgning / udskrivelse Medicingennemgang ved indlæggelse og udskrivelse Diæt Undervisning patient /familie/ personale Information Major blødning i første måneder

43 Fremtidsperspektiver Prioritering af lægemidler Risikoadfærd & kultur Patient fokuseret tilgang

44 Prioritering af højrisikomedicin og processer Skadelig Sjælden Hyppig Ikke skadelig

45 Vejen til øget sikkerhed

46 Definere sikkerhedsrummet Absolut grænse for acceptabel praksis UTH Grænse for økonomisk rentabel produktion Grænse for sikker praksis defineret af fælles normer Råderum for arbejdets udførelse Grænse for sikker praksis defineret ved procedurer og regler Grænse for acceptabel arbejdspres Jens Rasmussen, Risø; Madsen MD, 2004

47 Individbaseret tilgang MERIS projektet To ph.d. projekter Udvikling, validering, klinisk afprøvning og økonomisk analyse Medicin RIsiko Score (MERIS) Algoritme Identifikation af den enkelte patients risiko for at blive skadet af medicineringsfejl Differentieret medicingennemgang ved indlæggelse Baseret på risikoscore

48 Budskaber - højrisikomedicin Skabe sikre arbejdsgange og adfærd omkring højrisikomedicin Måling og opfølgning på arbejdsgange og patientforløb fejre succes er! Behandle patienter efter deres risiko for skade..

49 Tak for opmærksomheden

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Projektleder, lektor, ph.d., Jan Mainz, formand for DSKS og Terminologigruppen Kvalitetschef, MPH Vibeke Krøll, næstformand for DSKS og sekretær for

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur Sikker Mundtlig Kommunikation Baggrund, begreber og litteratur 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Erfaringer... 5 Anbefalinger... 7 Hyppigt stillede spørgsmål og svar... 8 Begreber... 10 Referencer...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk PRÆSENTATION INDHOLD Formål, metode, afgrænsning

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere