SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn Insulin-Transferrin-Selenium-X Supplement (100X) REACH-registreringsnummer Der gives intet registreringsnummer for stoffet/stofferne i denne blanding, eftersom den årlige importmængde er mindre en et ton pr. år eller overgangsperioden for registreringen i overensstemmelse med Artikel 23 i REACH er ikke udløbet endnu. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevant identified uses Brug beskrivelseskode Anvendelser, der frarådes Kun til forskningsbrug. SU22 - Offentlige rum (administration, uddannelse, underholdning, serviceydelser, håndværkere), PROC15 - Bruges som et laboratoriereagens, PC21 - Laboratoriekemikalier,SU24 Videnskabeligforskningogudvikling Ikke til kommerciel anvendelse Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) hour Emergency Response: Outside of the U.S Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Denmark +(45) (Hilsen Sprog: Dansk) Side 1 / 10

2 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Fysiske farer Ikke farlig Sundhedsfarer Miljøfarer Ikke farlig Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Ikke farlig Additional information Mærkningselementer Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer Intet piktogram signalord faresætninger sikkerhedssætninger PUNKT 2: Fareidentifikation Andre farer Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, som vurderes at være PBT eller vpvb PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer CAS-Nr. EINECS-Nr. Vægt procent REACH-registrerings nummer - < X XXX Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] Acute Tox. 2 - H300Tox. 2 - H330Irrit. 2 - H315Irrit. 2 - H319Sens. 1 - H317Chronic 2 - H411 Side 2 / 10

3 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Kontakt med huden Kontakt med øjnene INDTAGELSE Indånding Information til lægen Skyl med rigeligt vand. Øjeblikkelig lægehjælp er ikke nødvendig. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant og nemt at gøre. Forventes ikke at udgøre en betydelig indtagelsesfare under forudsete forhold for normal anvendelse. Søg lægehjælp, hvis du føler dig dårligt tilpas. Forventes ikke at være en inhalationsfare under forudsete forhold for normal anvendelse af dette materiale. Søg læge efter behov. Behandles symptomatisk. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig. Slukningsmidler PUNKT 5: Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Vandspray. Kulsyre (CO2). Skum. Pulver. oplysninger tilgængelige. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Anvisninger for brandmandskab Standardprocedure for kemiske brande Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug altid personlig værnemidler. Anvend personlige værnemidler. Se afsnit 8 for yderligere oplysninger. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger specielle miljømæssige forholdregler kræves. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsug med inaktivt absorberende materiale Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Side 3 / 10

4 Forholdsregler for sikker håndtering Anvend de påkrævede personlige værnemidler.. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevar i korrekt markerede beholdere. Særlige anvendelser Kun til forskningsbrug PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Side 4 / 10

5 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre Eksponeringsgrænser EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østrig 0.1 mg/m 3 Belgium (TWA) Denmark (TWA) 0.2 mg/m mg/m 3 Finland OEL (TWA) France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 0.05 mg/m 3 exposure factor 1 Ireland (TWA) 0.1 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) 0.1 mg/m 3 LLV (except Hydrogen selenide, total dust, as Se) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. 0.1 mg/m 3 Den Europæiske Union U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 0.05 mg/m 3 exposure factor 1 Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østrig Danmark Polen Schweiz 0.1 mg/m 3 Irland Norge Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA) 0.1 mg/m mg/m 3 Polytekniske foranstaltningersørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder Beskyttelse af øjne Beskyttelse af huden og kroppen Hvis der er utilstrækkelig udluftning, bruges respiratorer og komponenter, der er testet og godkendt ifølge relevante regeringsstandarder. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet Handskemateriale: Kompatible, kemikaliebestandige handsker. Tætsluttende beskyttelsesbriller Brug særligt arbejdstøj Side 5 / 10

6 Hygiejneforanstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet specielle miljømæssige forholdregler kræves. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber udseende Væske Lugt ph-værdi Blanding har ikke været testet Smeltepunkt / C Blanding har ikke været testet smeltepunktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval C Blanding har ikke været testet Flash point C Blanding har ikke været testet Selvantændelsestemperatur C Blanding har ikke været testet dekomponeringstemperatur C Blanding har ikke været testet Evaporation rate antændelighed (fast stof, luftart) Øvre eksplosionsgrænse Blanding har ikke været testet Nedre eksplosionsgrænse Blanding har ikke været testet damptryk Blanding har ikke været testet Relativ massefylde Blanding har ikke været testet Specific gravity opløselighed Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Eksplosive egenskaber Blanding har ikke været testet F Blanding har ikke været testet F Blanding har ikke været testet F Blanding har ikke været testet F Blanding har ikke været testet F Blanding har ikke været testet ANDRE OPLYSNINGER PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter kendt Stabil under normale forhold Farlig reaktion er ikke blevet rapporteret oplysninger tilgængelige. Intet kendskab til farlig reaktion under tilstande med normalt brug Side 6 / 10

7 Oplysninger om toksikologiske virkninger PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger LD50 (oral,rat/mouse) = 7 mg/kg (Rat) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) Vigtigste eksponeringsveje, Irritation ætsende virkning sensibilisering STOT Enkelteksponering STOT Gentagen eksponering Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenicitet reproduktionstoksicitet PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Freshwater Algae Data ingen data tilgængelige Water Flea Data ingen data tilgængelige Freshwater Fish Species Data ingen data tilgængelige Microtox Data ingen data tilgængelige log Pow ingen data tilgængelige Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale oplysninger tilgængelige oplysninger tilgængelige Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, som vurderes at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger oplysninger tilgængelige PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Frembringelsen af affald bør undgås eller minimeres, hvorend det er muligt. Tomme beholdere eller dæklag kan indeholde nogle produktrester. Dette materiale og dets beholdere skal bortskaffes i henhold til godkendt bortskaffelsesteknik. Bortskaffelse af dette produkt, dets opløsninger eller af nogen restprodukter skal overholde alle gældende lokale, regionale eller nationale/føderale bestemmelsers krav. Side 7 / 10

8 IATA / ADR / DOT-US / IMDG Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transport hazard class(es) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Side 8 / 10

9 PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Stoffer, der giver anledning til utrolig store betænkeligheder Stoffer, der er begrænset i henhold til EF 1907/2006, tillæg XVII Stoffer anført i Bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008 Begrænsede stoffer i Bilag V til forordning (EF) nr. 689/2008 Stoffer i Europa-Parlamentets og det Europæiske Råds forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 for persisterende organiske forurenere og det omarbejdede direktiv 79/117/EØF Fareklasser for tysk vand (Wassergefährdungsklassen) Vægt procent Tyskland Klassificering afvand(vwvws) Tilæg 1 < Andre internationale lagerlister Tyskland Klassificering afvand(vwvws) Tilæg 2 Fareklasserforvand hazard class 2 - hazard to waters Tyskland Klassificering afvand(vwvws) Tilæg 3 EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed - Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering Side 9 / 10

10 PUNKT 16: Andre oplysninger Årsag til revidering R-Sætning(er) Opdater i henhold til Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010. Klassificering og procedure, som er brugt til at udlede klassificeringen for blandinger i overensstemmelse med forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: Ovennævnte information blev anskaffet via omhyggelig søgning og/eller undersøgelse, og anbefalingerne er baseret på fornuftspræget brug af professionel dømmekraft. Informationen skal ikke anses som værende udtømmende og er kun beregnet som en vejledning. Alle materialer og blandinger kan udgøre ukendte farer og bør bruges forsigtigt. Da virksomheden ikke kan kontrollere de reelle metoder, volumener eller brugsforhold, skal virksomheden ikke kunne holdes ansvarlig for skader eller tab, der måtte skyldes håndtering af eller kontakt med produktet som beskrevet heri. INFORMATIONEN PÅ DETTE SIKKERHEDSDATABLAD UDGØR IKKE EN GARANTI, UDTRYKT ELLER IMPLICIT, HERUNDER EN IMPLICIT GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL Side 10 / 10

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere