ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

2 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der indtræffer tab. Egenkapitalens andel af den samlede kapitalfremskaffelse angiver virksomhedens evne til at bære tab. Egenkapitalens andel af kapitalfremskaffelsen udtrykker således soliditetsgraden, der kan beregnes som: Soliditetsgrad = Ud fra arket Årsregnskab beregner vi soliditetsgraden soliditetsgrad = Egenkapital Samlet kapitalfremskaffelse ,8 mio. kr 100 = 42,4% 75,0 mio. kr Ved likviditet forstår man virksomhedens evne til at betale fordringer i den rækkefølge, de stiller krav om betaling. Likviditeten kan beskrives ved den såkaldte likviditetsgrad, hvor man taler om likviditetsgraden på kort sigt, når man sammenholder: Likviditetsgrad på kort sigt = og Likviditetsgrad på langt sigt = Mest likvide aktiver 1 Kortfristet gæld Oms ætningsaktiver Kortfristet gæld Vi beregner de to ovenstående likviditetsgrader, fås Likviditetsgrad på kort sigt = og 3,6+0,4+0,3 mio.kr 20, Likviditetsgrad på langt sigt = 34,6 100 = 168,7% 20,5 100 = 21,0% Ved rentabilitet forstår man virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i form af såvel egenkapital som fremmedkapital. Niveauet og udviklingen i virksomhedens rentabilitet er af stor interesse for en virksomhed, da rentabiliteten giver grundlag for udbytte og konsolidering, dvs. selvfinansiering. Samtidig er man også interesseret i udvikling og niveau af rentabiliteten, eftersom det angiver forrentningen af den samlede investerede kapital, der giver basis for forrentning og tilbagebetaling af fremmedkapitalen. Rentabiliteten belyses ved at udregne afkastningsgraden. 1 Ved mest likvide aktiver forstår man i dette tilfælde debitorer, værdipapirer og likvider, da de enten er helt likvide eller kun mangler et omsætningsled fra at være det.

3 Afkastningsgrad udtrykker resultatet før renter i forhold til den investerede kapital også kaldt samlet kapitalanvendelse, fås: Afkastningsgrad = = Resultat før renter Samlet kapitalanvendelse/aktiver 100 Resultat af primær drift aktiver i alt 100 = Her antager vi, at finansielle indtægter og udgifter svarer til renter. 3,4 mio. kr. 100 = 4,53% 75,0 mio. kr. Dog vil man i sidste ende ofte være interesseret i forrentningen af egenkapitalen, hvilket kan belyses ved følgende: Egenkapitalens forrentning = = 0,7 mio. kr 100 = 2,2 % 31,8 mio. kr Resultat før ekstraordinære poster og skat Egenkapital i alt 100 Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital uden at tage hensyn til, hvorledes kapitalgrundlaget er sammensat. Ud fra note 1 ses, at vi har hemmelige reserver idet ejendommen ved stranden 4 er optaget til den offentlige vurdering, men handelsprisen skønnes at være 20 % højere, hvilket medfører at anlægsaktiver/aktiver og egenkapital/passiver er i alt er 6 mio. større. Vi ser, at dette både påvirker rentabiliteten med en Afkastningsgrad: 4,2 % Egenkapitalens forrentning: 1,9 % Soliditetsgrad: 46,7 % Altså ser vi en lavere afkastningsgrad, en lavere forrentning af egenkapitalen, hvilket vil se dårligt ud sammenlignet med nøgletallene fra den ikke opskrevne balance. Samtidig ses en stigende soliditetsgrad, hvilket vil sige, at virksomheden vil være bedre til at bære tab, hvilket vil få virksomheden til at fremstå bedre end den ikke opskrevne balance(jf. revideret balance i bilag, tabel 1). Vi kender hverken tidshorisont til sammenligning med andre firmaer i samme branche og derfor kan vi ikke kommentere på vores beregnede afkastningsgrad, soliditetsgrad etc.

4 Spørgsmål 2 Det fremgår af lageropgørelsen og det interne regnskab, at antal solgte titler udgivet i 1999 indbragte kr. og, at salget i alt i 1999 var kr.. Heraf kan vi konstatere, at en stor del af restlagervarebeholdningen er ældre publikationer, dog er de optaget til produktionsomkostninger(jf. bilag tabel 2 samt note 3 i balancen under årsregnskabet). Vi ser af det interne regnskab, at produktionsomkostninger pr. bind er 153,85 kr. Antages det, at produktionsomkostningerne er konstante over hele perioden ser vi, at de tidligere publikationer sælges til spotpris(jf. tabel 2). Det må antages, at virksomheden opfatter tidligere publikationer som sunk cost, hvorfor de sandsynligvis vælger at sælge til lavere pris end produktionsomkostningerne. Vi ser, at varebeholdningens værdi er vurderet for højt idet vi ser, at salgsprisen pr. bog er faldende efter udgivelsesåret(jf. bilag tabel 2) samt, at varelageret netop er optaget til produktionsomkostninger, hvor omkostning pr. bog er 153,85 kr.. Dernæst har virksomheden ikke valgt, at afskrive på deres varebeholdning og samtidig må det antages, at ældre publikationer ikke vil være favorable efter udgivelsesåret for køber og derved aldrig vil blive solgt. Alt i alt påvirker dette balancen, da egenkapital og varebeholdning er vurderet for højt. Soliditetsgraden og likviditeten på langt må falde, da egen kapital falder relativt mere end samlet kapitalfremskaffelse dog uændret likviditet på kort sigt. Hvis virksomheden havde valgt at afskrive på deres varebeholdninger, ville det påvirke, at afkastningsgraden og egen kapitalens forrentning ville falde. Samlet set er varebeholdningen overvurderet, hvilket giver et uretmæssigt billede. Spørgsmål 3 Oplysningerne giver netop anledning til en delvis revidering af svaret under spørgsmål 1, eftersom lønudgiften på 1 mio. kr. fjernes fra administrationsomkostninger i alt i resultatopgørelsen og hæver i stedet resultat af primær drift med 1 mio., mens årets resultat øges med 0,75 mio., hvor vi har antaget, at der betales 25 % i skat af den ekstra mio.(jf. bilag, tabel 3). Idet årets resultat er større påvirker dette også ultimo balancen, hvor omsætningsaktiver, aktiver i alt, egenkapital og passiver i alt samlet set stiger med 0,75 mio.kr.(jf. bilag, tabel 3). Øgningen i omsætningsaktiverne må blive fordelt på debitorer, likvider og værdipapirer.

5 Vi opstiller en tabel med de beregnede nøgletallene. Tabel 4 Reviderede nøgle tal Oprindelige nøgletal Soliditetsgrad 43,0 42,4 Afkastningsgrad 5,8 4,5 Egenkapitalens forrentning 5,2 2,2 Likviditet, kort sigt 24,6 20,9 Likviditet, lang sigt 172,4 168,7 Heraf ser, at nøgletallene forbedres, dvs. graderne stiger, hvilket er positivt på regnskabsanalysen. Spørgsmål 4 Dækningsbidraget er defineret ved indtægt/omsætning fratrukket de variable omkostninger. Dækningsbidraget beskriver hvorledes det indtjente dækningsbidrag dels skal anvendes til dækning af de øvrige, såkaldte ikke variable, omkostninger og dels frembringer virksomheden eventuelt et overskud. Alle udgifter forud for selve produktionen af bogen forudsættes, at være faste omkostninger, eksempelvis udarbejdelse af prototypen. Vi har givet, at den normale kalkulation af bogens pris bliver foretaget på basis af produktionsomkostningerne. Produktionsomkostningerne pr. bog beregnes, og dette beløb ganges med en faktor på 2, dvs. at for en bog med gennemsnitlige produktionsomkostninger på 150 kr. vil have en salgspris på 300 kr.(ekskl. moms). De variable udgifter sættes til en halv gange produktionsomkostningerne ganget med den trykte mængde, Y. Indtægt må svare til 2 gang produktionsomkostningerne ganget med den solgte mængde, M. Vi kan opstille følgende DB M = 2 produktionsomk. M 1 produktionsomk. Y 2 Hvor M er den solgte mængde og Y er den producerede mængde. Denne model er gældende for de første 2 år, hvor bogen efterfølgende vil blive solgt til nedsat pris. Vi ser, at dækningsbidraget vil blive lig 0, når den solgte mængde er lig ¼ af den producerede mængde. Vi ser på nedenstående figur

6 DB Figuren viser dækningsbidrag som funktion af solgt mængde M M = 1 4 Y Vi ser, at dækningsbidraget varierer lineært med det forventede salg for en gennemsnitlig titel. Spørgsmål 5 Budgetterne fremgår af bilag 1. Undervejs har vi lavet en række antagelser som er skrevet op i note form i bilagene. I det optimistiske scenario bliver egenprisen kroner, mens egenprisen i det pessimistiske scenario bliver kroner. Spørgsmål 6 Den samlede investering for det pessimistiske scenario bliver: kr ,72. Den samlede investering for det optimistiske scenario bliver: kr ,05. Den medregnede rente gør at udgifterne for begge projekter stiger markant. Egenprisen for det nye pessimistiske scenario bliver: kr ,82. Egenprisen for det nye optimistiske scenario bliver: kr ,35. Der er næsten tale om en fordobling af egenprisen i begge tilfælde. Grunden til det høje omkostningsniveau i 2001 for begge scenarier, skyldes den måde vores budget er bygget op på. Efter antagelserne om de forskellige engangs og årlige omkostninger, ses det at vi har placeret største delen af engangsomkostningerne i år 1(2001). De nye værdier er beregnet i Excell ved hjælp af FV-formlen. Spørgsmål 7

7 Den nye støtteform resulterer i en besparelse for forlaget og dermed også en lavere egenpris. Beregningerne er foretaget for begge scenarier, samt med og uden rentekrav. Egenprisen for det nye pessimistiske scenario, med den øgede støtte fra staten, bliver: kr ,98 Egenprisen for det nye optimistiske scenario, med den øgede støtte, bliver: kr ,99 Det ses altså at den øgede støtte, gør egenprisen for encyklopadierne relativt meget mindre. Med rentekravet, som er stillet i opgave 6, vil de to egenpriser se ud som understående: Pessimistisk scenario: kr ,36 Optimistisk scenario: kr ,51 Det ses igen at der er en forholdsvis stor ændring i slutprisen for encyklopadierne, henfører svarene i underspørgsmål 6. Spørgsmål 8 Forlagets antagelser om at kunne sælge samtlige eksemplarer i år 2004, således at de, igennem salg, tilførte midler kan hjælpe med at finansiere projektet, kan godt anses som en anelse urealistiske netop derfor har banken sat renten op, således at projektet finansieres med en rente på 12 %. Ud fra projektets cashflow ses det at de eneste indbetalinger tilfalder i år Det viser sig dog stadig at være en god forretning, da nutidsværdien af projektet bliver knap 10 mio. kr. Som en yderligere indikator ses det at den interne rentefod kan beregnes til knap 20 % - hvilket er et ganske pænt afkasts niveau. Spørgsmål 9 Ved at indregne de som en indbetaling i 2006 i nutidsværdien for projektet, ses det at tilbuddet er fordelagtigt. Nutidsværdien bliver nu kr ,91 og den interne rentefod 25,14%. Da CD-rom en først udgives i 2006 og der i opgaveteksten står at forlæggeren får den fulde indbetaling fra bogudgivelse i 2004 holder vi i opgaven fast i antagelsen om at alle encyklopædierne bliver solgt i Dermed påvirker CD-rom udgivelsen ikke bog-salget. Dog vil en udgivelse af encyklopædien på CD-rom sandsynligvis medfører et fald i antallet er solgte encyklopædien i bogform. Spørgsmål 10 I opgave 8 oplyses det at bankens rente er 12 %. For at finde kalkulationsrenten skal der yderligere tillægges et risikotillæg. Hvis den interne rentefod er større end kalkulationsrenten vil investeringen være fordelagtigt. I opgave 8 og 9 er den interne rentefod ligeledes beregnet. Af risikofaktorer til

8 encyklopædiprojektet kan nævnes: øget digitalisering, svigtende bogsalg, andre forlag også udgiver en encyklopædi mm.. Dog mener forlæggeren, at projektet vil kaste goodwill over Forlaget Danmark a/s i almindelighed, hvad der kan være en afsætningsmæssig fordel ved salget af de andre bøger. Derved er han måske villig til at acceptere et mindre tab på encyklopædiprojektet, idet han har fået øget goodwill og måske kan dække tabet ved et større salg af andre bøger.

9 BILAG Tabel 1 Balance for Forlaget Danmark a/s ultimo 1999, opskrevet for hemmelige reserver. Aktiver Passiver Ved Stranden 4, Gammel vurdering 30,0 Aktiekapital 10,0 Opskrivning af ejendom 6,0 Henlæggelser 21,8 Ved Stranden 4, Ny vurdering 36,0 Opskrivning af egenkapital 6,0 Edb-udstyr (note 2) 10,4 Egenkapital i alt 37,8 Anlægsaktiver i alt 46,4 Prioritetsgæld 22,7 Varebeholdning (note 3) 30,3 Langfristet gæld i alt 22,7 Debitorer 3,6 Kreditorer 10,9 Værdipapirer 0,3 Kassekredit (note 4) 9,6 Likvider 0,4 Kortfristet gæld i alt 20,5 Omsætningsaktiver i alt 34,6 Gæld i alt 43,2 AKTIVER I ALT 81,0 PASSIVER I ALT 81,0 Note 2: Den samlede anskaffelsessum for EDB-udstyr er 16,2 mill.kr. Samlede afskrivninger er 5,8 mill.kr. Note 3: Varelageret er optaget til produktionsomkostningerne Note 4: Virksomheden har en kassekredit med sekundær pant i ejendommen med en trækningsret på 12 mill. Kr. Tabel 2 Salg 1999 og restlager ultimo 1999 fordelt på oprindeligt publikationsår Publikationsår Antal bøger Salg (kr.) Restlager (kr.) Pris pr. bog før før 1999 i alt I alt

10 Tabel 3 Resultatopgørelse 1999 for Forlaget Danmark a/s Nettoomsætning 96,30 Produktionsomkostninger 68,00 Bruttoresultat 28,30 Salgs- og distributionsomk. 10,30 Administrationsomk. 10,90 Afskrivning af EDB-udstyr (note 1) 2,70 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 4,40 Finansielle indtægter 0,10 Finansielle udgifter 2,80 RESULTAT før ekstraordinære poster og skat 1,70 Ekstraordinære indtægter (note 2) 2,30 Ekstraordinære udgifter 0,30 RESULTAT FØR SKAT 3,70 Selskabsskat 0,45 ÅRETS RESULTAT 3,25 Note 1: Forlaget Danmark afskriver EDB-udstyr lineært over 6 år Note 2: Af de ekstraordinære indtægter vedrører kr. salget af copyright til filmproduktion af en kendt dansk forfatter. Note 3: Der bliver betalt 25 % i skat af den million resultatopgørelsen er opskrevet med.

11 Budget for scenarie med et optimistisk salg på eksemplarer Engangsomkostninger Projektudvikling - Note Omk. Til illustrationer Sats og lay-ou omkostninger Forfatter honorar Særligt reklamebudget, til betaling ved start af salg Produktionsomkostning v eksemplarer I alt Årlige omkostninger Årligt reklamebudget - Note Løn, husleje samt indirekte omkostninger - Note Budget under forberedelse ( ) Engangsomkostningerne * Løn, husle etc I alt Budget efter startet salg ( ) 3 * Årlige omkostninger i alt I alt Budget i alt, for forberedelse, samt salg af eksemplarer Egenprisen pr. encyklopædi kr Note 1: Vi antager at de kr. betales før projektet går i gang Note 2: Vi antager at det årlige reklamebudget først træder i kræft når salget starter Note 3: Vi antager at disse forskellige omkostninger træder i kræft fra år 2000

12 Budget for scenarie med et optimistisk salg på eksemplarer Engangsomkostninger Projektudvikling - Note Omk. Til illustrationer Sats og lay-ou omkostninger Forfatter honorar Særligt reklamebudget, til betaling ved start af salg Produktionsomkostning v eksemplarer I alt Årlige omkostninger Årligt reklamebudget - Note Løn, husleje samt indirekte omkostninger - Note Budget under forberedelse ( ) Engangsomkostningerne * Løn, husle etc I alt Budget efter startet salg ( ) 3 * Årlige omkostninger i alt I alt Budget i alt, for forberedelse, samt salg af eksemplarer Egenprisen pr. encyklopædi kr Note 1: Vi antager at de kr. betales før projektet går i gang Note 2: Vi antager at det årlige reklamebudget først træder i kræft når salget starter Note 3: Vi antager at disse forskellige omkostninger træder i kræft fra år 2000

13 Scenario Scenario Scenario 1 med statsstøtte Scenario 2 med statsstøtte

14 Budget for scenarie med et optimistisk salg på eksemplarer Engangsomkostninger Projektudvikling - Note 1 kr ,00 Omk. Til illustrationer kr ,00 Sats og lay-ou omkostninger kr ,00 Forfatter honorar kr ,00 Særligt reklamebudget, til betaling ved start af salg kr ,00 Produktionsomkostning v eksemplarer - Note 4 kr ,00 I alt kr ,00 Årlige omkostninger Årligt reklamebudget - Note 2 kr ,00 Løn, husleje samt indirekte omkostninger - Note 3 kr ,00 Budget under forberedelse ( ) Engangsomkostningerne kr ,00 3 * Løn, husle etc. - Note 5 kr ,00 I alt kr ,00 Budget efter startet salg ( ) 3 * Årlige omkostninger i alt kr ,00 I alt kr ,00 Budget i alt, for forberedelse, samt salg af eksemplarer kr ,00 Egenprisen pr. encyklopædi kr ,99 Note 1: Vi antager at de kr. betales før projektet går i gang Note 2: Vi antager at det årlige reklamebudget først træder i kræft når salget starter Note 3: Vi antager at disse forskellige omkostninger træder i kræft fra år 2000 Note 4: Der er i denne rubrik taget højde for ny statsstøtte på 25 % Note 5: De inderekte omkostninger bliver reduceret med kr.

15 Budget for scenarie med et optimistisk salg på eksemplarer Engangsomkostninger Projektudvikling - Note 1 kr ,00 Omk. Til illustrationer kr ,00 Sats og lay-ou omkostninger kr ,00 Forfatter honorar kr ,00 Særligt reklamebudget, til betaling ved start af salg kr ,00 Produktionsomkostning v eksemplarer - Note 4 kr ,00 I alt kr ,00 Årlige omkostninger Årligt reklamebudget - Note 2 kr ,00 Løn, husleje samt indirekte omkostninger - Note 3 kr ,00 Budget under forberedelse ( ) Engangsomkostningerne kr ,00 3 * Løn, husle etc. - Note 5 kr ,00 I alt kr ,00 Budget efter startet salg ( ) 3 * Årlige omkostninger i alt kr ,00 I alt kr ,00 Budget i alt, for forberedelse, samt salg af eksemplarer kr ,00 Egenprisen pr. encyklopædi kr ,98 Note 1: Vi antager at de kr. betales før projektet går i gang Note 2: Vi antager at det årlige reklamebudget først træder i kræft når salget starter Note 3: Vi antager at disse forskellige omkostninger træder i kræft fra år 2000 Note 4: Der er i denne rubrik taget højde for ny statsstøtte på 25 % Note 5: De inderekte omkostninger bliver reduceret med kr.

16 Cashflow til opgave 8 - Encyklopadi investeringen År Udbetalinger kr kr kr kr kr kr Indbetalinger - Note 1 kr Nettoindbetalinger kr kr kr kr kr kr Note 1: Det fremgår at han der betales for bøgerne pr. subskribtion, således at alle indbetalingerne tilfalder i år 2004 Nutidsværdien for investeringen: kr ,49 Interne rentefod: 19,56% Cashflow til opgave 9- CD-rom År Udbetalinger kr kr kr kr kr kr Indbetalinger - Note 1 kr kr Nettoindbetalinger kr kr kr kr kr kr Note 1: Det fremgår at han der betales for bøgerne pr. subskribtion, således at alle indbetalingerne tilfalder i år 2004 Nutidsværdien for investeringen: kr ,91 Interne rentefod: 25,14%

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret 2010. Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17

Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret 2010. Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17 Erhvervsøkonomi Hjemmeopgave #3 Foråret 2010 Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17 Opgave 1 Vi laver en foreløbig statusopgørelse for Kratholmen 8-12 pr. 1/3

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Økonomistyring Mandag den 7. januar 2008 kl. 8.00-12.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere