Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november"

Transkript

1 Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

2 Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød, at borgerne i Nordsjælland i dag har ét samlet hospital med tværgående specialiserede afdelinger på Nordsjællands Hospital - Hillerød og på Nordsjællands Hospital - Frederikssund og et nyt sundhedstilbud i Sundhedshuset Helsingør. Fusionen af hospitalerne har medført store forandringer. Forandringer, som har påvirket både personale og patienter. Det tager tid før en fusion er helt overstået, og en normal hverdag kan indfinde sig. Men som det ser ud i dag, er det en vellykket fusion, hvor langt de fleste medarbejdere har kunnet få opfyldt deres ønske til, hvilke områder man gerne vil arbejde med. På mange områder kan vi endog i dag se, at vi ved at samle kræfterne og kompetencerne og dele ud af erfaringerne kan skabe et markant kvalitetsløft i de sundhedsfaglige opgaver. Med etableringen af Nordsjællands Hospital formulerede vi Vision 2020: Patienternes hospital - først og fremmest. Som led i strategien for virkeliggørelse af visionen har vi sat konkrete mål for, hvad vi som hospital vil opnå inden for patienttilfredshed, patientsikkerhed og patientflow allerede i Det betyder, at vi har sat en dagsorden inden for både den patientoplevede, den faglige og den organisatoriske kvalitet. Jeg oplever, at alle ledere såvel som medarbejdere arbejder dedikeret på at nå målene, og jeg er derfor sikker på, at vi når dem. Med udgangen af 2013 afsluttes det nationale projekt Patientsikkert Sygehus. Vores deltagelse i projektet har været banebrydende for hospitalets måde at tænke og handle på. Vi har gjort alt for at leve op til de forventninger, der er blevet stillet til os i projektet. Forventninger om at redde flere liv og forebygge skader. Vi har lært, hvordan vi løbende skaber forandringer, der rent faktisk bliver til konkrete forbedringer for patienterne og deres sikkerhed, og vi har vist, at det kan lade sig gøre at skabe resultater inden for patientsikkerheden ved at samarbejde på tværs af fag og specialer. Alt i alt er jeg meget stolt af og glædes over, at vi på Nordsjællands Hospital er modige og dynamiske, når vi tør se på vores egen praksis, når vi åbent og gerne deler ny viden og helt friske data, og når vi stædigt bliver ved med at prøve nye metoder og hele tiden blive bedre. Hele tiden med fokus på en ting: Patienternes behov og sikkerhed. Det er langt fra alle store virksomheder, der kan præstere sådanne omvæltninger i tanke- og handlemåde.

3 Jeg har kun at sige jer tusind tak for et rigtigt spændende Et år, som har påvirket os alle sammen på den ene eller anden måde. Et år som helt sikkert endnu engang har sat Nordsjællands Hospital på landkortet som en fremragende arbejdsplads, hvor vi hver dag bestræber os på at tilbyde patienterne den bedst tænkelige pleje og behandling. Endelig vil jeg sige tak til symposiegruppen, som endnu engang har sikret, at det årlige sygeplejesymposium har et indhold, som er inspirerende og motiverende for os alle. Bente Ourø Rørth Hospitalsdirektør

4

5 Indhold Forord Bente Ourø Rørth Mobiliseringsforløb hos patienter med pneumoni... 4 Lise Notander Clausen, Mette Børgesen En kvalitativ metasyntese af patientoplevelser i forbindelse med akut sygedom... 6 Anette Sommer Klinik for voldtægtsofre... 8 Henriette Reenberg Relationskompetencen - et krav og behov for udvikling Louise Shiv, Charlotte Poulsen Implementering af den regionale diabetesvejledning Diabetes patienter - insulin og væskebehandling ved dysregulering, faste og anæstesi (voksne) i det Perioperative afsnit Julie Bach Ploug, Nina Klein Petersson NAPS - for bedre sedation til patienterne først og fremmest Anne Norbohm, Agnete Nielsen Brug af tjekliste kan højne kvaliteten af patientforløbet for patienter med blødende ulcus Lone Vinkel Hansen, Dorthe Oxholm Patientsikkerhed - forskellige resultater på forbedring af klinisk praksis på afsnitsniveau og på hospitalsniveau, indsatser fra Patientsikkert Sygehus Inge Ulriksen Early Warning Score s evne til at forudsige dødsfald hos patienter med akut apopleksi Jacob Liljehult Ledelse af forbedringsarbejde som en naturlig del af den daglige drift Karina Kilde, Elin S. Merklin Inviterede oplægsholdere Hanne Agerbak, Rasmus Bang, Alexandra Haucke Jacobsen, Helle Ploug Hansen Sygeplejeskeprisen - tidligere vindere Posterliste Symposiegruppen Sponsor... 31

6 Mobiliseringsforløb hos patienter med pneumoni Formål Formålet med dette studie er at se nærmere på den tidlige mobiliserings indvirkning på funktionsniveauet hos patienter med CAP (pneumoni) under indlæggelsen samt om det påvirker indlæggelsestiden. Derudover at se på hvilken effekt den tidlige mobilisering har på patienternes evne til at komme sig under og efter indlæggelsen. Baggrund I 2012 blev der udarbejdet et mindre retrospektivt studie på afdelingens sepsispatienter, hvor man kunne se, at der i denne patientgruppe var 25%, som blev udskrevet med et funktionsfald, målt i ADL. Det ses, at dette funktionsfald har en korrelation til utilstrækkelig mobilisering (bl.a. pga. manglende evne og lyst hos patienten samt travlhed blandt personalet). I Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) har vi årligt ca patienter, der indlægges med en pneumoni. Der er en gennemsnitlig LOS (length of stay) på 10 dage (9,88), hvilket er meget højt. Årsagerne til dette kan være mange. Set ud fra det tidligere nævnte studie i afdelingen, kunne det tænkes, at mobilisering også spiller en rolle i forhold til funktionsniveau og indlæggelsestid hos denne patientgruppe. Med udgangspunkt i den induktive tankegang og udgivet litteratur, synes det derfor relevant at se på, om mobilisering kan påvirke disse faktorer. Metode Projektet er stadig på tegnebrættet, så den endelige metode er ikke afklaret endnu. Tankerne går på et randomiseret studie, hvor der blandt de inkluderede patienter trækkes lod om, hvilken gruppe de tilhører (interventionsgruppe/kontrolgruppe). Kontrolgruppen får sædvanlig pleje. Interventionsgruppen kommer til at deltage i et accelereret, progressivt træningsforløb. Den tiltænkte intervention under dette studie er 30 minutters daglig (kan deles op) mobilisering fra horisontal position til vertikal position med en stigning i aktivitet fra dag 1 til udskrivelsen. Inter- 4

7 ventionen skal starte indenfor 24 timer efter indlæggelse. Interventionen skal ske udover den normale pleje og behandling herunder lungefysioterapi og almindelig daglig mobilisering ved måltider og toiletbesøg. Resultat Vi har af gode grunde ikke opnået resultater endnu, men vi forventer, at projektet vil nedsætte funktionstab hos patienterne samt nedsætte indlæggelsestiden hos interventionsgruppen. Kontakt Lise Notander Clausen Klinisk Mette Børgesen Nordsjællands Hospital - Hillerød, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling 5

8 En kvalitativ metasyntese af patientoplevelser i forbindelse med akut sygdom Formål Formålet med undersøgelsen var at opnå en øget forståelse af patientoplevelser i forbindelse med akut sygdom samt, hvordan disse oplevelser efterfølgende påvirker patientens livssituation. Baggrund Nuværende praksis synes ikke, på tilstrækkelig vis, at tilgodese patienters behov for rehabilitering efter akut sygdom. For at kunne vurdere, om patienter har behov for rehabilitering, er det vigtigt at have viden om deres oplevelser ud fra forskellige tidsperspektiver. Metode Jeg anvendte Sandelowski & Barrosos (S&B) tilgang til en kvalitativ metasyntese, idet det er en metode, der systematisk integrerer og fortolker fund på tværs af forskellige kvalitative metodologiske tilgange. Først udførte jeg en systematisk litteratursøgning samt en systematisk vurdering af potentielt relevante referencer med inspiration fra S&B læseguide. Metasyntesen blev udført ved at integrere og fortolke fund på tværs af 24 kvalitative forskningsartikler vha. konstant komparativanalyse. Resultat Resultatet af den kvalitative metasyntese var, at patienter over 18 år oplever en forsinket erkendelse efter akut sygdom samt, at erkendelsen typisk sker efter udskrivelsen fra hospitalet. Typisk synes patienter at gennemgå et forløb bestående af 3 forskellige faser. Konklusion 1. Metode: Litteraturen viser, at kvalitativ forskning har bidraget til en selvstændig viden indenfor sygeplejen. På trods af dette synes denne viden sjældent at blive brugt i praksis - måske fordi kvalitativ forskning ikke er entydig, men dækker over mange forskellige 6

9 metoder. Sandelowski & Barrosos kvalitativ metasyntese synes at kunne øge anvendeligheden af de kvalitative studier i praksis ved at samle, integrere og fortolke den viden, der findes i eksisterende forskningsresultater på tværs af forskellige metoder og tilbyde en fortolkning (ny viden), der er mere end summen af delene. 2. Flere patienter oplever udskrivelsen som den mest stress-fyldte periode i forbindelse med akut sygdom samt, at de efter udskrivelsen oplever, at de mangler støtte og hjælp fra de sundhedsprofessionelle. Det synes at betyde en ændring af nuværende praksis, således at patientforløbet tilbyder, at de sundhedsprofessionelle kan støtte og hjælp patienten igennem alle 3 faser, dvs. - fra indlæggelsen til patienten efter udskrivelsen har genvundet mest mulig livskvalitet. Kontakt Annette Sommer Udviklings- og kvalitetskoordinator, Nordsjællands Hospital - Hillerød, Neurologisk Afdeling 7

10 Klinik for voldtægtsofre Formål At tilbyde fysisk og psykosocial omsorg, vejledning, rådgivning og behandling og dermed forebyggelse af traumer til borgere i Nordsjælland, der har været udsat for voldtægt eller seksualiserede overgreb. At tilbyde psykosocial omsorg, vejledning og rådgivning til ofrets nærmeste netværk. Baggrund Klinikken blev opstartet i 2001 i tæt samarbejde med Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre på baggrund af en folketingsbeslutning fra Klinikken fungerer som en satellitfunktion til Rigshospitalets nuværende Center for Seksuelle Overgreb (CFO), men med selvstændig ledelse og økonomi. Klinikken er dagligt bemandet med 2 faste sygeplejersker med særlige kompetencer, viden og lang erfaring. Begge gynækologiske sygeplejersker har en 4-årig psykodynamisk psykoterapeut uddannelse og en 2½-årig klinisk sexologisk uddannelse. Metode Alle borgere, der bliver henvist eller selv tager kontakt til klinikken, får en tid til samtale førstkommende hverdag. Kvinderne får her mulighed for at sætte ord på deres oplevelse af overgrebet og på hvilken måde, det har påvirket dem fysisk, psykisk og socialt. Vi fortæller kvinderne om de mest almindelige følelser, tanker og reaktioner, man kan have og forvente efter voldtægt eller seksualiseret vold samt, at der er forskel på, hvordan det kommer til udtryk for hver enkelt kvinde. Resultat Der kommer årligt mellem 55 og 65 kvinder og mænd i klinikken. Hovedparten er kvinder og 1-2 klienter er mænd. Antallet har været stabilt igennem de sidst 12 år. Det er de unge mellem 13 og 19 år, der kommer flest af. De udgør mellem 50 og 65% af alle henvendelser. Derefter udgør de årige 20-25% af alle henvendelser årige udgør 15-25% af alle henvendelser. 8

11 Konklusion Alle borgere og deres pårørende er utrolig glade for den hjælp, de samtaler og den omsorg, de får i Klinik for voldtægtsofre, hvilket de giver udtryk for ved afsluttende samtale. De har en oplevelse af, at de har kunnet anvende de værktøjer, de har fået undervejs i deres kriseforløb på en sådan måde, at de har kunnet magte de udfordringer, som livet har budt dem undervejs i krisen. Klinikkens rådgivning til pårørende har ligeledes været af stor betydnings for voldtægtsofret. Kontakt Henriette Reenberg Nordsjællands Hospital - Hillerød, Gynækologisk amb. G0211, Klinik for voldtægtsofre 9

12 Relationskompetencen - et krav og behov for udvikling Baggrund I en spørgeskemaundersøgelse, der omhandler organisering af arbejdsgange, fremgår det, at sygeplejerskerne efterlyser mere videndeling og faglig dialog indenfor deres egen faggruppe. Flere oplever, at de arbejder mere og mere individuelt og isoleret, og at det faglige fællesskab lider. Ud fra disse udsagn tolker vi, at netværks- og relationsskabende vilkår generelt opleves som svækkede i afsnittet. Det er et problem i forhold til de krav, organisationen stiller til sine ansatte jf. kompetencestrategien. Vi ønskede derfor at undersøge, hvilke faktorer der i det daglige arbejde kan fremme udviklingen af relationskompetencen. En udvikling i en personlig kompetence set ud fra et individuelt perspektiv, men også set ud fra, hvordan samspillet og de organisatoriske rammer kan påvirke denne proces. Metode På baggrund af problemstillingen har vi valgt at tage udgangspunkt i, hvordan begreberne kommunikation, videndeling og refleksion kan styrke udvikling af relationskompetencen hos den erfarne intensivsygeplejerske. Vores empiri er indsamlet gennem 3 interviews fra 3 forskellige organisatoriske positioner for at skabe et mere nuanceret billede af, hvordan man tænker, at sygeplejersken kan arbejde med sin kompetenceudvikling. Vore interviews udgør det empiriske grundlag for vores analyse, der opleves i 3 afsnit med den udvalgte teori. Den primære teori i projektet refererer til Gitte Haslebo s socialkonstruktivistiske tilgang, Schöns teori om refleksion - i - handling, Steen Wacherhausens opmærksomhed på brug af ikkeskolastisk viden samt Peter Holt Christensens bud på de organisatoriske rammers betydning. Konklusion Sygeplejerskernes relationskompetence kan udvikles i et samarbejdsmiljø, der er kendetegnet af tillid og rummelighed. De relationelle forhold har en væsentlig betydning for, om der sker en refleksion og hvordan og med hvem, der praktiseres en videndeling. Ud fra en socialkonstruktivistisk erkendelsesteori er det vigtigt, at personer påtager sig et relationelt ansvar med særlig opmærksomhed på sprog og kommunikation. Når der skabes respektfulde relationer, der inviterer til dialog, vil de gode vilkår for læring og udvikling fremmes. Mulighed for dialog er en forudsætning for at finde frem til egen andel af et begivenhedsforløb. 10

13 På denne måde understøtter både vores empiri og teori tanken om at tage udgangspunkt i den konkrete situation i den lokale kontekst. At man sammen sætter sig mål om, hvad det er, vi ønsker at skabe. Kontakt Louise Shiv Charlotte Poulsen Nordsjællands Hospital - Hillerød, Anæstesiologisk Afdeling, Intensiv afsnit

14 Implementering af den regionale diabetes vejledning Diabetes patienter - insulin og væskebehandling ved dysregulation, faste og anæstesi (voksne) i det Perioperative afsnit (Opvågningen) Formål At forsøge at identificere de forskellige problemstillinger og udfordringer der er i forbindelse med at benytte en vejledning på VIP Portalen. Det konkrete eksempel, som er valgt, er den regionale vejledning: Diabetespatienter- insulin- og væskebehandling ved dysregulation, faste og anæstesi (voksne). Endvidere at give et bud på hvordan en svært tilgængelig vejledning kan simplificeres og gøres mere anvendelig i den daglige praksis. Baggrund Baggrunden for dette projekt var en stillet opgave på diplommodulet; Udvikling i klinisk praksisdokumentation og implementering i relation til opvågningsforløb. En vejledning, som ikke var ordentligt implementeret i afdelingen, skulle vælges og danne baggrund for en analyse af mulige årsager og barrierer. Den valgte vejledning består af 14 sider indeholdende 2 instrukser. Baggrunden for at vælge denne vejledning var en del indrapporterede utilsigtede hændelser ved brugen af den samt en klar tilkendegivelse fra vores kolleger i afsnittet om, at den var vanskelig at anvende i praksis. Metode Metoden var et litteraturstudie i form af en opgave med fokus på implementering af vejledningen samt dokumentation og anvendelighed af denne. Resultat De centrale punkter / spørgsmål i opgaven er: Hvad er en vejledning/retningslinje/klinisk retningslinje? Er der forskel, og hvori består den? Kan man arbejde på at gøre vejledninger regionale og nationale fremfor lokale? Hvordan og hvorfor? Har vi nogle brugbare implementeringsstrategier i forhold til vores VIP vejledninger? Dokumentation af anvendte vejledninger 12

15 Hvordan kan vi som basissygeplejersker involvere os i arbejdet med at udforme vejledninger?g Et forsøg på at udarbejde en lokal grafisk udgave af den del af diabetesvejledningen, som vedrører opvågningsforløbet Konklusion Regionale og nationale vejledninger er tydeligt funderet i evidensbaseret viden. Det kan være en fordel at videndele mere på tværs af regioner og hospitaler, fremfor at udvikle og gøre et stort stykke arbejde i hver enkelt afdeling eller på hvert enkelt hospital. Succesfuld implementering af vores VIP vejledninger kræver en synlig og aktiv implementeringsstrategi samt en klar og præcis udformning af vejledningen, som sikrer anvendelighed i praksis. Vi kan og bør, som basissygeplejersker, involvere os i dette arbejde, da det er os, der skal omsætte vejledningerne til handling i det daglige arbejde med at sikre patienterne et sikkert og godt forløb - hver gang! Kontakt Julie Bach Ploug Nina Klein Petersson Nordsjællands Hospital - Hillerød, Anæstesiologisk Afdeling, Perioperativt afsnit

16 NAPS - for bedre sedation til patienterne først og fremmest Formål At skabe bedre smertebehandling/patientoplevelse ved endoskopiske undersøgelser. At forbedre mulighed for gode biopsier ved urolige patienter. Baggrund NAPS - Nurse Administered Propofol Sedation, det vil sige, at den NAPS-uddannede sygeplejerske giver bedøvelse med Propofol, som er et hurtigtvirkende sovemiddel til patienten. Herved falder patienten i søvn og mærker/oplever ikke smerter og ubehag under kikkertundersøgelsen. Under bedøvelsen trækker patienten selv vejret. Oprindeligt er NAPS-konceptet fra USA, hvor det har været brugt i mange år. Uddannelsen og behandlingen er udviklet på Gentofte Hospital, endoskopiafsnit, i september Vi synes, at borgere i Nordsjælland også skal have mulighed for denne bedøvelsesform. Dog er der nogle begrænsninger i Propofolbedøvelsen, som gør, at visse patienter ikke kan bedøves på denne måde. Metode Der er i afsnittet ansat 1 sygeplejerske, der er NAPS-uddannet. Desuden er 2 sygeplejersker under uddannelse. Uddannelsen begynder med 3 dages teoretisk og praktisk kursus i Simulatorenheden på Herlev Hospital. Derefter er der sidemandsoplæring på stuen og teoretisk oplæring på afsnittet til de 2 sygeplejersker under uddannelse. Sygeplejerskerne undervises i luftvejshåndtering i Anæstesiologisk Afdeling. Med støtte fra Anæstesiologisk Afdeling tilbyder vi nu NAPS på en undersøgelsesstue, hvor vi udvælger de patienter, der kan bedøves med Propofol. Lægen, der skal udføre undersøgelsen i Propofolbedøvelse, skal også på kursus 3 dage i Simulatorenheden, Herlev Hospital. Resultat Vi har på nuværende tidspunkt bedøvet 79 patienter. Heraf har der været komplikationer på 2 patienter. Komplikationerne klarede vi selv uden hjælp fra anæstesien. Vi er i gang med at øge antallet af endoskopier på NAPS-stuen, og vi kan tage flere patienter til 14

17 undersøgelse, der tidligere skulle undersøges i fuld bedøvelse på OP. Desuden er vi i gang med at udarbejde en patienttilfredshedsundersøgelse for de patienter, der har været til undersøgelse både i den traditionelle bedøvelse med Dormicum og Fentanyl og med Propofol. Patienterne giver udtryk for meget tilfredshed med NAPS. Konklusion Det hurtigtvirkende bedøvelsesmiddel, Propofol, kan håndteres patientsikkert efter uddannelse af sygeplejerskerne. Gladere patienter - specielt de patienter, der er meget angste og bange før undersøgelserne. Vi benytter stadig Dormicum og Fentanyl til mange af vore patienter, og det er stadig gode angstdæmpende og smertestillende præparater at benytte til de patienter, der ikke kan få Propofol. Kontakt Anne Norrbohm Agnete Nielsen Nordsjællands Hospital - Hillerød, Kirurgisk Afdeling, Afsnit K

18 Brug af tjekliste kan højne kvaliteten af patientforløbet for patienter med blødende ulcus Formål At sikre at patienter med blødende ulcus får ensartet observation, pleje og behandling. Baggrund Patienter med blødende ulcus er i højrisiko for re-blødning og har en høj morbiditet og mortalitet. Patientforløbet bærer præg af flere overgange mellem afsnit eksempelvis mellem intermediær afsnit (IMA), opvågningsafsnittet og sengeafsnit. Det er vigtigt at disse overgange sker uden informationstab. Ved at anvende Forrest-klassifikationen er det muligt at etablere et fælles sprog og en ens forståelse for pleje og behandling. Metode PDSA er anvendt til implementeringen af Forrest-klassifikationen på IMA medførende, at daglige rutiner optimeres, således at sygeplejerskernes arbejdsgange blev lettere. Personalet i IMA blev undervist i Forrest-klassifikationen (figur 1). Ved at monitorere indsatsen med seriediagrammer var det muligt at foretage yderligere undervisning, når der ankom nye læger. Resultat Figur 2 viser procentsatsen af, hvor mange patienter der er scoret ved hjælp af Forrest-klassifikationen. Figur 3 viser liggetiden for de enkelte patienter, medianen lander på de 48 timer, som er rekommanderet. De patienter, der har en kortere liggetid, er patienter, der overføres til intensiv afsnit (ITA) på grund af forværring af tilstanden. Konklusion Brug af tjeklister kan optimere patientforløbet for patienter med blødende ulcus. Det tværfaglige samarbejde er forbedret, således at kvaliteten og patientsikkerheden er højnet. 16

19 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Kontakt Lone Vinkel Hansen Dorthe Oxholm Nordsjællands Hospital - Hillerød, Anæstesiologisk Afdeling, Intermediær afsnit (IMA)

20 Patientsikkerhed - forskellige resultater på forbedring af klinisk praksis på afsnitsniveau og på hospitalsniveau, indsatser fra Patientsikkert Sygehus Formål At forebygge hospitalsinducerede skader og reducere forebyggelige dødsfald. At opbygge en proaktiv sikkerhedskultur. Baggrund Nordsjællands Hospital - Hillerød er valgt som 1 af 5 hospitaler i Danmark som Patientsikkert Sygehus, (PSS). Formålet med arbejdet er at reducere skader på hospitalet med 30% og at reducere dødsfald med 15%. Metode Forbedringsmodellen, herunder brug af PDSA (Plan Do Study - Act), er gennemgående metode. I metoden indgår, at man løbende afprøver, PDSA, om de forbedringer man planlægger også virker efter hensigten mhp. at nå det fastlagte mål. Dette gøres ved løbende justeringer af de planlagte forbedringer, hyppige monitoreringer på data og ugentlige opfølgninger. På hospitalsplan følges data på afsnitsniveau mht. spredning, processer og resultater. På afsnitsniveau anvendes egne data til at identificere og monitorere forbedringer. Anvendelse af forbedringsmodellen har vist behov for kompetenceudvikling, og et program for alle mellemledere er påbegyndt. Patientcases anvendes mhp. læring på afsnitsniveau og i hospitalets kvalitetsråd. Nordsjællands Hospital - Hillerød har etableret et samarbejde med den skotske region Tayside for at opbygge et internationalt netværk for kontinuerlig udvikling og læring. Resultat I oplæggene præsenteres forskellige resultater på forbedring af klinisk praksis på afsnitsniveau, og der vises resultater på hospitalsniveau. Der gives eksempler på, hvordan brug af forbedringsmetoden og anvendelse af data på flere niveauer på hospitalet medvirker til at fremme en proaktiv sikkerhedskultur. 18

21 Konklusion Forbedringsmodellen er et kendt redskab i kvalitetsarbejdet. Vores erfaring er, at modellen nu er mere integreret i kvalitetsarbejdet, uanset fokus er for forbedring. Der er opbygget en organisering med stærk ledelsesforankring og synlighed af sikkerhedstavler på afsnitsniveau, der medvirker til at fremme en proaktiv sikkerhedskultur. Kontakt Inge Ulriksen Projektkoordinator, Nordsjællands Hospital - Hillerød, Kvalitetsafdelingen 19

22 Early Warning Score s evne til at forudsige dødsfald hos patienter med akut apopleksi Formål Formålet er at undersøge, hvor god Early Warning Score (EWS) er til at forudsige dødeligheden hos patienter med akut apopleksi. Baggrund Når patienternes apopleksi forværres eller patienterne dør, bliver dette ofte varslet af forandringer i vitalværdierne. Der er derfor behov for systematiske og effektive værktøjer, der kan identificere patienter, som er i risiko for forværring - tidligt nok til, at der kan handles på det. Metode Alle patienter, som blev indlagt med akut apopleksi på Nordsjællands Hospital - Hillerød fra maj til september 2012, blev inkluderet i et retrospektivt kohortestudie. Vitale værdier blev målt umiddelbart efter indlæggelsen på afdelingen og mindst 2 gange dagligt igennem hele indlæggelsen. Der blev lavet analyse af validiteten af EWS og af prognosen for patienterne. Resultat Af de 274 patienter, der blev inkluderet, døde 24 patienter indenfor 30 dage. Arealet under ROC kurven var for EWS ved indlæggelsen 0,856 (95% CI 0,760-0,951; p-værdi < 0,001) og for den højeste EWS under indlæggelsen 0,949 (95% CI 0,919-0,980; p-værdi < 0,001). Arealet under ROC kurven kan ses som et mål for, hvor ofte vi kan forvente at vurdere rigtigt. Hvis AUROC er 0,95, vil vi altså vurdere rigtigt i 95% af tilfældene og forkert i 5%. Efter 30 dage var mortalitetsraten henholdsvis: 2% for indlæggelses EWS % for indlæggelses EWS 2-4 og 63% for indlæg-gelses EWS 5 Konklusion EWS er et enkelt og præcist mål for, hvor høj risiko patienten har for at dø efter en apopleksi. Fordelen er, at man får et enkelt tal, som nemt kan fortolkes og som kan hjælpe sygeplejerskerne med at tage beslutninger i den kliniske hverdag. 20

23 Kontakt Jacob Liljehult Klinisk Nordsjællands Hospital - Hillerød, Neurologisk Afdeling 21

24 Ledelse af forbedringsarbejde som en naturlig del af den daglige drift Formål At belyse hvordan systematisk arbejde med kvalitetsforbedring har højnet patientsikkerheden og fagligheden i Akutklinikken. Baggrund I forbindelse med fusionen af akutområdet på Nordsjællands Hospital, februar 2013, blev Akutklinikken, Frederikssund, døgnåben og fik et markant større indtag af medicinske patienter. Medarbejderstaben blev øget tilsvarende; 12 medarbejdere fra Akutklinikken Hillerød, 14 medarbejdere fra Frederikssund og 10 nyansatte varetager nu modtagelsen og plejen af de akutte medicinske patienter. Med overliggende patienter steg kravene til dokumentation, revurdering i form af Early Warning Score (EWS) og til sygeplejen. Med disse forandringer opstod et behov for struktur og nye arbejdsgange. Således gik planlægningen af sikkerheds-, udviklings- og kvalitetsarbejdet i gang. Da vurdering og revurdering af den akutte patient er en af Akutklinikkens vigtigste opgaver, af hensyn til patientsikkerhed, pleje og behandling, valgte vi, som afdelingssygeplejerske og udviklings- og kvalitetskoordinator, at sætte fokus på den primære triage og EWS. Metode I starten byggede metoden på de erfaringer, vi havde fra tidligere implementeringsprocesser; udarbejdelse af handleplaner og evaluering på baggrund af data. I forbindelse med deltagelse på lederprogrammet - "Ledelse af kvalitetsforbedringer" overgik vi til en systematisk anvendelse af forbedringsmodellen PDSA. Data indsamles hver uge og anvendes til at identificere og monitorere forbedringer. Resultaterne synliggøres, diskuteres og fejres med medarbejderne. Resultat Der er skabt en sikker og stabil proces, der fungerer på alle tider af døgnet og alle ugedage, som føres videre i modtagende sengeafdeling og dermed sikrer optimal observation og behandling. 22

25 Konklusion En systematisk anvendelse af forbedringsmodellen PDSA (Plan Do Study Act), personlig støtte og opfølgning, anerkendelse, tilstedeværelse, solidaritet, tillid, tryghed og stolthed har været med til at motivere medarbejderne og har skabt en lærings- og forbedringskultur. Følelsen af medejerskab i forandringsprocesserne har været meningsskabende og dermed fordrende for at ville opnå et godt resultat. Dermed er forbedringsarbejdet og anvendelse af data blevet en naturlig del af den daglige drift i Akutklinikken. Kontakt Karina Kilde Udviklings- og kvalitetskoordinator, Elin S. Merklin Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Akutklinikken 23

26 Inviterede oplægsholdere Analyse af rumudnyttelse samt kontakt og kommunikation i Fællesambulatoriet v/ Hanne Agerbak Sporbarhed - Hvordan lokalisering kan anvendes til at styrke kerneopgaven v/ Rasmus Bang Patienthotellet - som experimentarium for Det Nye Hospital v/ Alexandra Haucke Jacobsen Hvem bestemmer her? Aktive og passive patienter v/ Helle Ploug Hansen 24

27 Kontakt Hanne Agerbak Administrations- og Nordsjællands Hospital, Hospitalsdirektionen Rasmus Bang Nordsjællands Hospital, Hospitalsdirektionen Alexandra Haucke Jacobsen Nordsjællands Hospital, Patienthotellet Helle Ploug Hansen Professor, IST - Helbred, Menneske og Syddansk Universitet, Odense 25

28 Sygeplejerskeprisen År Navn Arbejdssted Titel 2003 Eva Ellegaard Jønsson Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hillerød Hospital Skal - skal ikke - om anvendelse af muslingeskaller til sårede brystvorter 2004 Pia Christensen Scleroseteamet, Esbønderup, Hillerød Hospital 2005 Inge Gottlieb Kardiologisk Klinik, Hillerød Hospital Initiativ til rehabiliteringsenhed for iskæmiske patienter 2006 Bente Jensen Pædiatrisk Afdeling, Hillerød Hospital Smertebehandling til nyopererede børn 2007 Helle Kjerrumgaard Intensivafsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Helsingør Hospital Dagbøger til respiratorpatienter 2008 Marie Lavesen Lungemedicinsk afsnit, Hillerød Hospital Rehabilitering af KOL-patienter 26

29 År Navn Arbejdssted Titel 2009 Mette Kragh Thuesen Endokrinologisk afsnit, Hillerød Hospital Patientens behov skal altid være i centrum, der skal være plads til omsorg for de pårørende - og kvaliteten i patientforløbene skal være høj 2010 Claus Skriver Akutafdelingen, Hillerød Hospital Arbejde med procestriage som et akut medicinsk redskab 2011 Birgitte Holst Wiehl Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling, Hillerød Hospital Fokus på patienternes sikkerhed og oplevelser, stor faglig professionalisme, undervisning og høj motivering af sygeplejestuderende i den daglige praksis 2012 Anne Marie Kodal Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital Implementering af Mobilt Akut Team (MAT) på Hillerød Hospital og engagement i Patientsikkert Sygehus 2012, Anne Marie Kodal og Bente Ourø Rørth 27

30 Posterliste 1 First do no harm - The use of IHI Global Trigger Tool (GTT) to recognize hidden problems Anne Marie Kodal, projektleder - Minna Nielsen, UKK - Anne-Marie Schlüter, UKK Anæstesiologisk Afdeling, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling og Kirurgisk Afdeling 2 Intensiv delirium Doris Christensen, Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling 3 Limited care konceptet i Hæmodialysen Ditte Nøddeskov Ludvigsen, klinisk sygeplejespecialist - Pia Trojan, afdelingssygeplejerske - Dorte Orry Baggers, sygeplejerske Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling 4 Prototyping processes for a pressure free ward Anne Marie Hamilton Jee, klinisk sygeplejespecialist - Lene Hamberg, ledende oversygeplejerske - Annette Sommer, UKK - Ina Dyrdal, afdelingssygeplejerske - Anne Pontoppidan, UKK Flere afdelinger 5 Restitution af patienter efter intensiv terapi, RAPIT - Et multicenterstudie på udvalgte afsnit i Danmark Janet Froulund Jensen, ph.d.-studerende Anæstesiologisk Afdeling Præsentation v/ Randi Lykke Hansen, sygeplejerske 6 Den ældre indlagte medicinske patient - Funktionsniveau integreret i de daglige aktiviteter Marianne Larsen, sygeplejerske - Nina Bendik-Poulsen, sygeplejerske Afd. H, Nordsjællands Hospital - Frederikssund 7 Triagering i Akutafdelingen Tine M. Frandsen, UKK Akutafdelingen 28

31 8 Triagering i Gynækologisk Afdeling Gitte Ånerud, sygeplejerske - Ingrid Munch, afdelingssygeplejerske Gynækologisk Afdeling 9 Træningsapplikation for deltagere på KOL-rehabilitering Karina Tønder, sygeplejerske - Maria Lavesen, sygeplejerske Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling 10 Læringsredskaber i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Helle Clausen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling 11 Nursing actions affect the functioning of elderly patients with sepsis Lise Notander Clausen, sygeplejerske Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling 12 Hvem scorer hvad? Hvad EWS er patienterne? EWS hvordan synliggøres algoritmen? Christina Korsgaard, sygeplejerske - Christina Solberg, sygeplejerske - Gitte Rud, sygeplejerske - Helle Hasfeldt Larsen, sygeplejerske Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling 13 Sygeplejestuderendes håndhygiejne, når de er i klinisk undervisning i Modul 1 og 2 Hanne Gerda Nielsen, klinisk vejleder - Lisbeth Trnka, sygeplejerske Kirurgisk Afdeling 14 Den unge patient i Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital Grete Teilmann, afdelingslæge - Helle Jensen, klinisk sygeplejespecialist Børne- og ungeafdelingen 29

32 Symposiegruppen Anne Birch-Grande Teamkoordinator i Det Sygeplejefaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse, Gentofte Hospital Annemette Lundmark Kvalitets- og udviklingskoordinator Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød Doris Christensen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød Ingelise Reventlov Husted Klinisk vejleder Kirurgisk Afdeling 0141, Nordsjællands Hospital - Hillerød Lene Lykke Jensen Afdelingssygeplejerske Neurologisk Afdeling N 0871, Nordsjællands Hospital - Hillerød Mette Kofoed Ledende oversygeplejerske Øre-, Næse- & Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital - Hillerød Layout: Helle Sinkbæk Jensen og Anette Jacqueline Madsen Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød Foto & tryk: Anders Rasmussen og Kresten Scheel AV-afdelingen, Nordsjællands Hospital - Hillerød Grafik: Colourbox 30

33 Sponsor Vi takker Dansk Sygeplejeråd, der har ydet tilskud til Sygeplejesymposiet år

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Ændret faggruppesammensætning

Ændret faggruppesammensætning Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i et sengeafsnit af Udv. fysioterapeut M Sc Annette Winkel Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth Udviklingssygeplejerske Lene Lykke Jensen

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere