Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

2 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende diabetikere side 5 Tabletkrævende diabetikere side 6 Lændebælte og støttekorset side 7-8 Halskraver og nakkestøtte side 9 Ortoser, ben- og fodkinne side 10 Arm- og benprotese side 11 Ortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og fodindlæg side Brokbind side 14 Brystproteser side 15 Parykker side 16 Inkontinens hjælpemidler, kateter side Inkontinens hjælpemidler, bleer side Inkontinens hjælpemidler, stomi side Beskyttelsesbukser til bad side 22 Kompressionsstrømper, -ærmer og vest side Kommunikationshjælpemidler Ure side 25 Telefon side 26 Høretekniske hjælpemidler side 27 Briller og kontaktlinser side Svagsynsoptik side 30 2

3 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Odsherred Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemedler til borgere med samme behov. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelte sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser, som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarderne sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om indstilling med henbik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne vil give bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et værentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarderne afspejler det serviceniveua, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold hertil fremover fungere som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet: Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler bør ikke overstige 3 måneder undtaget er sager hvor indhentning af lægelig og anden dokumentation tager længere tid. Frit valg af leverandør af hjælpemidler Byrådet kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandør. Det vil altid fremgå af bevillingen, hvilken leverandør Byrådet har indgået aftale med. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, Byrådet har valg, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. en afregnes direkte mellem borger og leverandør. 3

4 Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter afregning til det bevilgede hjælpemiddel. Læsevejledning Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de ydelser (hjælpemidler), som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og visitationskriterier bliver beskrevet. Alle ydelserne er beskrevet i et skema som er vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstår ved de enkelte elementer i skemaet. Læsevejledning Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvilken lov og paragraf ansøgningen behandles efter Beskriver, hvilket formål, Odsherred Kommune har med ydelsen Specificering af, hvad ydelsen indeholder Specificering af, hvad ydelsen ikke indeholder Her beskrives, hvem der kan modtage ydelsen Her beskrives de forhold, som er afgørende for, om borgeren kan få bevilget ydelsen Her beskrives, hvem der leverer ydelsen Her beskrives, om kommunen har leverandøraftale og/eller om borgeren kan vælge frit Her beskrives, om ydelsen er gratis for borgeren eller om borgeren kan forvente en egen udgift Her beskrives, hvordan der foretages opfølgning Her beskrives forhold, der i særlige tilfælde kan gøre sig gældende Her beskrives, om bevillingen af ydelsen almindeligvis medfører behov for andre ydelser Her beskrives, om ydelsen kan være et arbejdsredskab for plejen og i hvilke situationer 4

5 Insulin- og kombinationskrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 100 % tilskud til injektionsmateriale; sprøjter, kanyler, insulinpen 100 % tilskud til testmateriale; fingerprikker, teststrimler dog højst stk. årligt 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat Hvad indgår ikke i ydelsen? Insulin og tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Insulinkrævende diabetikere Diabetikere i kombinationsbehandling med tabletter og insulin Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Borgers egenudgift til blodsukkermåleapparat er 50 % af prisen. 5

6 Tabletkrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 150 stk. teststrimler, årligt 150 stk. fingerprikker, årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Tabletbehandlet diabetiker Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 6

7 Lændebælte og støttekorset Lovgrundlag At kompensere for en nedsat rygfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Lændebælte Støttekorset Reparation Ved første bevilling gives 2 stk. Dog bevilges der først 1 stk. og efter 3. måneder endnu 1 stk. til skiftebrug. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Hjælpemidlerne kan fornyes 1 gang årligt eller efter behov. Støttekorsetter, der ydes som led i behandling. Borger med svære, varige ryglidelser, såsom: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 7

8 8

9 Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for en nedsat nakke- /halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Ortopædiske hjælpemidler, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion, fx: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Borgere, der har behov for støtte af nakke- /halsfunktionen Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 9

10 Ortose, ben -og fodskinne Lovgrundlag At kompencere for borgerens nedsatte gang fuktion. At borgerens mobilitet bliver forbedredt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Hvad indgår ikke i ydelsen? Skinner til brug for sport Målgruppen Borger med varigt og dagligt behov for skinner og ortose. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varigt. Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Afledte forhold Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må der vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet 10

11 Arm- og benproteser Lovgrundlag At kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Armprotese Benprotese Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Ydelseskriterier Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Borger der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Der skal forelægge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning. Der skal forelægge en egnethedserklæring. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation 11

12 Ortopædisk fodtøj, Fabriksfremstille fodtøj og fodindlæg Lovgrundlag At kompensere for borgerens foddeformitet. At forbedre borgerens mobilitet, så denne i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Fodindlæg Forhøjelse over 2 cm. Tilretning Gængesåler Forsåling Reparation Ved 1. gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år kan der normalt kunne ydes hjælpe til udskiftning hver 18. måned. Hvad indgår ikke i ydelsen? Særlige forhold kan dog bevirke hyppigere udskiftning. Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj. Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. Ved forhøjelse under 2 cm. er der fuld egenbetaling Målgruppen Borger med varige og svære foddeformiteter, hvor generne af foddeformitet kan afhjælpes. Skal følge indikationerne i bilag 1 til Bekendtgørelsen om Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger 12

13 kommunens leverandør, dog med en egenbetaling: Voksne; 820 kr. pr. par (2014 priser) Børn; 450 kr. pr. par (2014 priser) Priserne reguleres årligt. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel. Der kan blive tale om fodkapsel (kapselsko) og benskinne/-stativ 13

14 Brokbind Lovgrundlag At kompensere for de gener, som brok kan give. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Almindeligt brokbind Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt Borgere med varig nedsat funktion som følge af brok. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen og Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 14

15 Brystproteser Lovgrundlag At erstatte et manglende bryst pga. fysiske og kosmetiske gener efter en operation Hvad indgår i ydelsen? Protese. Første gang bevilges 1 stk. og 1 stk. til skiftebrug. Herefter kan der søges om 1 stk. årligt Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Hvad indgår ikke i ydelsen? Protesebrysteholder Badedragt Brystprotese, der indopereres Målgruppe Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster ligeledes berettet til protese(r) Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? 15

16 Parykker Lovgrundlag At kompensere for hårtab og dermed medvirke til at give borgeren selvværd. Hvad indgår i ydelsen? Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer I særlige tilfælde Hår for livet Ved førstegangsbevilling af paryk, bevilges 2 stk. paryk. Derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Ved førstegangsbevilling af toupé, bevilges 1 stk. derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab, f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Målgruppe Borger med vansirende skaldethed, fx pletskaldethed Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg 16

17 Inkontinens, kateter Lovgrundlag for ydelsen hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Blærekateter Urinposer dag og nat Ventiler Fikseringsmateriale som ben poser og sengestativ Engangskatetre Hvad indgår ikke i ydelsen? Skyllevæske, janetsprøjte Urotainer (til blæreskyl) Katerisationssæt Forbindingsstof til top kateter Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude Målgruppe Ydelseskriterier Borger der har et væsentligt varigt problem med at få tømt blæren, eller et varigt svært inkontinens problem Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciellæge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes yderligere, og at det er et varigt problem. Leverandør OneMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunebs leverandør 17

18 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 18

19 Bleer Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler Kompensation for ét væsentligt varig inkontinens problem. (manglende evne til at holde på urin eller afføring) Hvad indgår i ydelsen? Bleer Fikseringstrusser: Kun Abri.Fix pants og Abri.Fix net fra Abena (fra firmaet der leverer bleer) Uridomer Poser til uridomer og fastgørelses anordninger Contrelle, inkontinens tampon Anal prop Hvad indgår ikke i ydelsen Inkontinenshjælpemidler når det er et midlertidigt problem Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings, og træningsforløb Ved dryp inkontinens, når problemet kan klares med hygiejne bind/trusseindlæg eller behovet kan dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 100ml. Bind der kun bruges pga. tryghed Fikseringstrusser der erstatter almindelige trusser Buksebleer hvis borgeren er i stand til at bruge de almindelige åbne bleer. Bodystocking Underlag/stiklagner Handsker/vaskeklude/affaldsposer Våd ligger sengetøj Kolbe Bækken Målgruppe Borgere der har et varigt inkontinens problem, der medfører et væsentligt dagligt behov for inkontinens Ydelseskriterier Borgeren skal have været igennem et udrednings forløb svarende til Klinisk vejledning for almen praksis. På inkontinens klinikken i samarbejde med egen læge, hos egen læge eller speciel læge. (se kvalitetsstandard på hjælp til borgere med inkontinens, afførings og bækkenbunds problemer). Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante 19

20 behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciel læge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes ydereligere, og at det er et varigt problem. Leverandør Abena, tlf.nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af inkontinens hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen Der foretages opfølgning 2 gange årligt, ud fra bevillingslister fra Abena Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 20

21 Stomi Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Stomiplader Stomiposer Stomi bælter Klæbefjerner kantsikring Tætningsmateriale Irrigation til stomi Prop til stomi Hvad indgår ikke i ydelsen Barrierecreme Lugt fjerner Handsker / vaskeklude / affaldsposer Vatpinde Sakse Målgruppe Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen) Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) Urostomi (kunstig udføring af urinveje) Ydelseskriterier Der skal forelægge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Kristine Hardam A/S, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og 21

22 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til Er der afledte forhold at tage hensyn til væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Beskyttelsesbukser til bad Lovgrundlag hjælpemidler At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal. At brugeren ingen udslip har i svømmehal Hvad indgår i ydelsen? Beskyttelsesbukser/badedragt til bad Hvad indgår ikke i ydelsen? Alt andet end beskyttelsesbukser- og badedragt Målgruppe Inkontinente brugere Ydelseskriterier Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svære inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg Ja Ydelsen er gratis fra borger Der foretages individuel opfølgning efter behov. 22

23 Kompressionsstrømper, - handsker -og vest Lovgrundlag At kompensere for svære ødemer og at forbedre borgerens mobilitet bedst muligt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage daglige gøremål. Hvad indgår i ydelsen? Kompressionsstrømper til ben Kompressionsærmer til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsvest/BH Strømpepåtager Strømpeaftager Der kan søges om nye 1 gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Reparation Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lette benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Gummihandsker Målgruppe Ydelseskriterier Borger med svære, varige kredsløbslidelser. Der skal være tale om Svære grader af åreknuder, som ikke svinder ved behandling Varige følger efter blodprop i arme/ben Varige hævelser som følge af strålebehandling Kroniske ødem (væskeansamling) på grund af dårlig funktion af vener Ved førstegangshenvendelse kræves lægelig dokumentation med beskrivelse af klasse og længde på kompressionsstrømpen. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. 23

24 Hvordan følges op på ydelsen+ (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Der foretages individuel opfølgning efter behov. Der vil normalt være behov for kompressionsstrømpe til skiftebrug 24

25 Ure Hovedområde At kompensere for syns- eller hørehandicap Hvad indgår i ydelsen? Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur med vækkefunktion Vibratorur Punktur Lyd- og/eller vibratorur Punktur Reparation Der bevilges 1 ur Hvad indgår ikke i ydelsen? Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Målgruppe Borger med nedsat syn og/eller hørelse Ydelseskriterier Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur At brugeren kan orientere sig i tiden Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 25

26 Telefon Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Forstærkertelefon Reparation Der bevilges 1 telefon Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe Hørehæmmede bruger Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 26

27 Høretekniske hjælpemidler Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Teleslynge Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Reparation Udskiftning efter behov Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe At kompenserer for hørenedsættelsen Ydelseskriterier Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at hjælpemidlet er afprøvet Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 27

28 Briller og kontaktlinser Hovedområde At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse Hvad indgår i ydelsen? Briller Kontaktlinser øjenproteser Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation Læs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (karatitis bullosa) eller kronisk hornhindesår Stærkt skæmmende øjenlidelser Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan onås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter 28

29 efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Myopi større end eller lig med 7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling gta Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 29

30 Svagsynsoptik Hovedområde At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brugere med synsrest på max. 30 % Ydelseskriterier Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % Leverandør CSU-Slagelse finder en leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør, ydelsen er gratis for borger Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til 30

31 31

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere