Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

2 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende diabetikere side 5 Tabletkrævende diabetikere side 6 Lændebælte og støttekorset side 7-8 Halskraver og nakkestøtte side 9 Ortoser, ben- og fodkinne side 10 Arm- og benprotese side 11 Ortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og fodindlæg side Brokbind side 14 Brystproteser side 15 Parykker side 16 Inkontinens hjælpemidler, kateter side Inkontinens hjælpemidler, bleer side Inkontinens hjælpemidler, stomi side Beskyttelsesbukser til bad side 22 Kompressionsstrømper, -ærmer og vest side Kommunikationshjælpemidler Ure side 25 Telefon side 26 Høretekniske hjælpemidler side 27 Briller og kontaktlinser side Svagsynsoptik side 30 2

3 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Odsherred Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemedler til borgere med samme behov. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelte sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser, som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarderne sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om indstilling med henbik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne vil give bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et værentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarderne afspejler det serviceniveua, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold hertil fremover fungere som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet: Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler bør ikke overstige 3 måneder undtaget er sager hvor indhentning af lægelig og anden dokumentation tager længere tid. Frit valg af leverandør af hjælpemidler Byrådet kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandør. Det vil altid fremgå af bevillingen, hvilken leverandør Byrådet har indgået aftale med. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, Byrådet har valg, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. en afregnes direkte mellem borger og leverandør. 3

4 Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter afregning til det bevilgede hjælpemiddel. Læsevejledning Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de ydelser (hjælpemidler), som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og visitationskriterier bliver beskrevet. Alle ydelserne er beskrevet i et skema som er vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstår ved de enkelte elementer i skemaet. Læsevejledning Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvilken lov og paragraf ansøgningen behandles efter Beskriver, hvilket formål, Odsherred Kommune har med ydelsen Specificering af, hvad ydelsen indeholder Specificering af, hvad ydelsen ikke indeholder Her beskrives, hvem der kan modtage ydelsen Her beskrives de forhold, som er afgørende for, om borgeren kan få bevilget ydelsen Her beskrives, hvem der leverer ydelsen Her beskrives, om kommunen har leverandøraftale og/eller om borgeren kan vælge frit Her beskrives, om ydelsen er gratis for borgeren eller om borgeren kan forvente en egen udgift Her beskrives, hvordan der foretages opfølgning Her beskrives forhold, der i særlige tilfælde kan gøre sig gældende Her beskrives, om bevillingen af ydelsen almindeligvis medfører behov for andre ydelser Her beskrives, om ydelsen kan være et arbejdsredskab for plejen og i hvilke situationer 4

5 Insulin- og kombinationskrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 100 % tilskud til injektionsmateriale; sprøjter, kanyler, insulinpen 100 % tilskud til testmateriale; fingerprikker, teststrimler dog højst stk. årligt 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat Hvad indgår ikke i ydelsen? Insulin og tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Insulinkrævende diabetikere Diabetikere i kombinationsbehandling med tabletter og insulin Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Borgers egenudgift til blodsukkermåleapparat er 50 % af prisen. 5

6 Tabletkrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 150 stk. teststrimler, årligt 150 stk. fingerprikker, årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Tabletbehandlet diabetiker Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 6

7 Lændebælte og støttekorset Lovgrundlag At kompensere for en nedsat rygfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Lændebælte Støttekorset Reparation Ved første bevilling gives 2 stk. Dog bevilges der først 1 stk. og efter 3. måneder endnu 1 stk. til skiftebrug. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Hjælpemidlerne kan fornyes 1 gang årligt eller efter behov. Støttekorsetter, der ydes som led i behandling. Borger med svære, varige ryglidelser, såsom: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 7

8 8

9 Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for en nedsat nakke- /halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Ortopædiske hjælpemidler, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion, fx: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Borgere, der har behov for støtte af nakke- /halsfunktionen Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 9

10 Ortose, ben -og fodskinne Lovgrundlag At kompencere for borgerens nedsatte gang fuktion. At borgerens mobilitet bliver forbedredt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Hvad indgår ikke i ydelsen? Skinner til brug for sport Målgruppen Borger med varigt og dagligt behov for skinner og ortose. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varigt. Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Afledte forhold Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må der vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet 10

11 Arm- og benproteser Lovgrundlag At kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Armprotese Benprotese Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Ydelseskriterier Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Borger der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Der skal forelægge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning. Der skal forelægge en egnethedserklæring. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation 11

12 Ortopædisk fodtøj, Fabriksfremstille fodtøj og fodindlæg Lovgrundlag At kompensere for borgerens foddeformitet. At forbedre borgerens mobilitet, så denne i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Fodindlæg Forhøjelse over 2 cm. Tilretning Gængesåler Forsåling Reparation Ved 1. gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år kan der normalt kunne ydes hjælpe til udskiftning hver 18. måned. Hvad indgår ikke i ydelsen? Særlige forhold kan dog bevirke hyppigere udskiftning. Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj. Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. Ved forhøjelse under 2 cm. er der fuld egenbetaling Målgruppen Borger med varige og svære foddeformiteter, hvor generne af foddeformitet kan afhjælpes. Skal følge indikationerne i bilag 1 til Bekendtgørelsen om Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger 12

13 kommunens leverandør, dog med en egenbetaling: Voksne; 820 kr. pr. par (2014 priser) Børn; 450 kr. pr. par (2014 priser) Priserne reguleres årligt. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel. Der kan blive tale om fodkapsel (kapselsko) og benskinne/-stativ 13

14 Brokbind Lovgrundlag At kompensere for de gener, som brok kan give. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Almindeligt brokbind Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt Borgere med varig nedsat funktion som følge af brok. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen og Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 14

15 Brystproteser Lovgrundlag At erstatte et manglende bryst pga. fysiske og kosmetiske gener efter en operation Hvad indgår i ydelsen? Protese. Første gang bevilges 1 stk. og 1 stk. til skiftebrug. Herefter kan der søges om 1 stk. årligt Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Hvad indgår ikke i ydelsen? Protesebrysteholder Badedragt Brystprotese, der indopereres Målgruppe Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster ligeledes berettet til protese(r) Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? 15

16 Parykker Lovgrundlag At kompensere for hårtab og dermed medvirke til at give borgeren selvværd. Hvad indgår i ydelsen? Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer I særlige tilfælde Hår for livet Ved førstegangsbevilling af paryk, bevilges 2 stk. paryk. Derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Ved førstegangsbevilling af toupé, bevilges 1 stk. derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab, f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Målgruppe Borger med vansirende skaldethed, fx pletskaldethed Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg 16

17 Inkontinens, kateter Lovgrundlag for ydelsen hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Blærekateter Urinposer dag og nat Ventiler Fikseringsmateriale som ben poser og sengestativ Engangskatetre Hvad indgår ikke i ydelsen? Skyllevæske, janetsprøjte Urotainer (til blæreskyl) Katerisationssæt Forbindingsstof til top kateter Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude Målgruppe Ydelseskriterier Borger der har et væsentligt varigt problem med at få tømt blæren, eller et varigt svært inkontinens problem Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciellæge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes yderligere, og at det er et varigt problem. Leverandør OneMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunebs leverandør 17

18 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 18

19 Bleer Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler Kompensation for ét væsentligt varig inkontinens problem. (manglende evne til at holde på urin eller afføring) Hvad indgår i ydelsen? Bleer Fikseringstrusser: Kun Abri.Fix pants og Abri.Fix net fra Abena (fra firmaet der leverer bleer) Uridomer Poser til uridomer og fastgørelses anordninger Contrelle, inkontinens tampon Anal prop Hvad indgår ikke i ydelsen Inkontinenshjælpemidler når det er et midlertidigt problem Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings, og træningsforløb Ved dryp inkontinens, når problemet kan klares med hygiejne bind/trusseindlæg eller behovet kan dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 100ml. Bind der kun bruges pga. tryghed Fikseringstrusser der erstatter almindelige trusser Buksebleer hvis borgeren er i stand til at bruge de almindelige åbne bleer. Bodystocking Underlag/stiklagner Handsker/vaskeklude/affaldsposer Våd ligger sengetøj Kolbe Bækken Målgruppe Borgere der har et varigt inkontinens problem, der medfører et væsentligt dagligt behov for inkontinens Ydelseskriterier Borgeren skal have været igennem et udrednings forløb svarende til Klinisk vejledning for almen praksis. På inkontinens klinikken i samarbejde med egen læge, hos egen læge eller speciel læge. (se kvalitetsstandard på hjælp til borgere med inkontinens, afførings og bækkenbunds problemer). Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante 19

20 behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciel læge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes ydereligere, og at det er et varigt problem. Leverandør Abena, tlf.nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af inkontinens hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen Der foretages opfølgning 2 gange årligt, ud fra bevillingslister fra Abena Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 20

21 Stomi Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Stomiplader Stomiposer Stomi bælter Klæbefjerner kantsikring Tætningsmateriale Irrigation til stomi Prop til stomi Hvad indgår ikke i ydelsen Barrierecreme Lugt fjerner Handsker / vaskeklude / affaldsposer Vatpinde Sakse Målgruppe Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen) Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) Urostomi (kunstig udføring af urinveje) Ydelseskriterier Der skal forelægge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Kristine Hardam A/S, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og 21

22 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til Er der afledte forhold at tage hensyn til væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Beskyttelsesbukser til bad Lovgrundlag hjælpemidler At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal. At brugeren ingen udslip har i svømmehal Hvad indgår i ydelsen? Beskyttelsesbukser/badedragt til bad Hvad indgår ikke i ydelsen? Alt andet end beskyttelsesbukser- og badedragt Målgruppe Inkontinente brugere Ydelseskriterier Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svære inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg Ja Ydelsen er gratis fra borger Der foretages individuel opfølgning efter behov. 22

23 Kompressionsstrømper, - handsker -og vest Lovgrundlag At kompensere for svære ødemer og at forbedre borgerens mobilitet bedst muligt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage daglige gøremål. Hvad indgår i ydelsen? Kompressionsstrømper til ben Kompressionsærmer til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsvest/BH Strømpepåtager Strømpeaftager Der kan søges om nye 1 gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Reparation Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lette benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Gummihandsker Målgruppe Ydelseskriterier Borger med svære, varige kredsløbslidelser. Der skal være tale om Svære grader af åreknuder, som ikke svinder ved behandling Varige følger efter blodprop i arme/ben Varige hævelser som følge af strålebehandling Kroniske ødem (væskeansamling) på grund af dårlig funktion af vener Ved førstegangshenvendelse kræves lægelig dokumentation med beskrivelse af klasse og længde på kompressionsstrømpen. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. 23

24 Hvordan følges op på ydelsen+ (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Der foretages individuel opfølgning efter behov. Der vil normalt være behov for kompressionsstrømpe til skiftebrug 24

25 Ure Hovedområde At kompensere for syns- eller hørehandicap Hvad indgår i ydelsen? Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur med vækkefunktion Vibratorur Punktur Lyd- og/eller vibratorur Punktur Reparation Der bevilges 1 ur Hvad indgår ikke i ydelsen? Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Målgruppe Borger med nedsat syn og/eller hørelse Ydelseskriterier Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur At brugeren kan orientere sig i tiden Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 25

26 Telefon Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Forstærkertelefon Reparation Der bevilges 1 telefon Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe Hørehæmmede bruger Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 26

27 Høretekniske hjælpemidler Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Teleslynge Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Reparation Udskiftning efter behov Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe At kompenserer for hørenedsættelsen Ydelseskriterier Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at hjælpemidlet er afprøvet Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 27

28 Briller og kontaktlinser Hovedområde At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse Hvad indgår i ydelsen? Briller Kontaktlinser øjenproteser Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation Læs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (karatitis bullosa) eller kronisk hornhindesår Stærkt skæmmende øjenlidelser Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan onås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter 28

29 efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Myopi større end eller lig med 7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling gta Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 29

30 Svagsynsoptik Hovedområde At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brugere med synsrest på max. 30 % Ydelseskriterier Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % Leverandør CSU-Slagelse finder en leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør, ydelsen er gratis for borger Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til 30

31 31

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

R A P P O R T. Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

R A P P O R T. Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 R A P P O R T Analyse af hjælpemiddelområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 udarbejdet af Kirsten Bjerg Sundhed og Omsorg, juni 2015 RAPPORTTITEL Side 2 RAPPORTTITEL Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere