Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens"

Transkript

1 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, Haderslev Tlf Fax Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den Overordnede oplysninger Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Ejer Adresse Anton Sønniksen Jensen Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Telefon CHR nr CVR nr Mobil P nr Andre ejendomme Godkendelsestype Revurdering Godkendelsesdato Ændret tilladelse Tilladte dyreenheder 285,02 Registreret dyreenheder i alt 256,92 Miljøkategorisering 2,46 Gældende tilladelser (dyrehold) Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr. Gulvdrift , Udløbsdato Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Tilladelsesdato

2 Aktuel husdyrproduktion Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Gødningsproduktion (m³ pr. år) Flydende Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr. Gulvdrift ,29 0, ,15 Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr. Gulvdrift ,63 0,00 343,03 Fast Produktion Der er en miljøgodkendelse fra , som er revurderet den Det tilladte dyrehold er: stk. slagtekyllinger (39 dage). Dette svarer til 274,53 DE efter gældende beregningsmetode. Dyreholdet er iflg. CHR fra den : stk. slagtekyllinger Produktionen iflg. gødningsregnskabet : stk. slagtekyllinger (34 dage) - 54,87 DE stk. slagtekyllinger (41 dage) - 215,33 DE Samlet 270,20 DE Produktionen iflg. gødningsregnskabet : stk. slagtekyllinger (35 dage) - 63,67 DE stk. slagtekyllinger (40 dage) - 188,05 DE Samlet 251,71 DE Produktionen iflg. gødningsregnskabet : stk. slagtekyllinger (30 dage) - 40,29 DE stk. slagtekyllinger (32 dage) - 54,33 DE stk. slagtekyllinger (35 dage) - 54,33 DE stk. slagtekyllinger (40 dage) - 35,91 DE Samlet 198,58 DE Slagtekyllingerne slagtes i tyskland og det er slagteriet der fastsætter produktionsperioden. Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år. Der indsættes stk. kyllinger i hvert af de 2 huse. 5 uger efter indsættelse delslagtes stk. kyllinger fra hvert hus (34 dages produktion). 6 uger efter indsættelse slutslagtes stk. kyllinger fra hvert hus (41 dages produktion) I er der produceret stk. kyllinger, svarende til 270,20 DE. Produktionsperioden er 37,5, idet der delslagtes ved 34 dage og slauslagtes ved 41 dage. Dermed er er vilkåret opfyldt. Fjerkræ, vers. 2.0 [2]

3 Vilkår i godkendelse Vilkår i godkendelse Vilkår 4: Dette vilkår er overholdt, idet der delslagtes ved dag 34 og slutslagtes ved dag 41. Vilkår 5: Ventilationssystemet med Multi-Step styring i stald 2 og 3 rengøres og kontrolleres efter hvert hold indvendigt og udvendigt. Det er EL-Tek, der kontaktes og hvis det drejer sig om større ting, så er det firmaet, der leverede ventilationen, der kommer. Vilkår 6: Fosforindhold i fuldfoderet må i gennemsnit over en treårig periode maksimalt være 5,7 g fosfor/ kg foder. Produktchef ved Danish Agro har foretaget en beregning og den viser for 2013 et fosforindhold i fuldfoderet på 5,39 g/kg og beregninger for 2014 viser 5,46. Så alt er ok. Vilkår 9: Vand fra stalde ledes til vaskevandsbeholder. Vilkår 10: Vand fra befæstede oplagspladser betragtes som spildevand og skal ledes til vaskevandsbeholder. Vilkår 11: Tagnedløb. Der er givet en 19 tilladelse den Vilkår 12: Erklæring på, hvem der aftager vaskevandet. Det er maskinstationen Sanddallund, der afhenter efter hvert hold slagtekyllinger. Vilkår 13: Arealer omkring ejendommen skal være ryddelige. Dette er opfyldt. Vilkår 14: Sortering af farligt affald. Det afleveres på genbrugsplads. Vilkår 15: Afhenting af døde dyr. Det sørger Daka for. Der er dakaplads ved halmfyret. Vilkår 16: Påfyldning af dieselolie på en plads med fast og tæt bund. Dette vilkår er opfyldt. Den står på betongulv uden afløb. Der er støbt en betonkant ud mod gårdspladsen. Dermed er vilkår 18 opfyldt. Vilkår 19: Opbevaring af kemikalier. Kemikalier opbevares i kælderen i stuehuset. Rummet er aflåst og der er betongulv uden afløb. Vilkår 20: Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen. Vilkår 21: Påfyldning af vand på marksprøjten. Der er en kontraventil, som sikrer mod tilbageløb. Vilkår 22 og 46: Der skal være en opdateret beredskabsplan, som revideres 1 gang om året. Da der kun er ejer på ejendommen og der ikke er sket ændringer siden revurderingen godtages den foreliggende beredskabsplan. Vilkår 24: Der må maksimalt produceres ,19 kg N/år og ,69 kg P/år. I er der produceret ,24 kg N og 9070,34 kg P. I 2013/2014 er tallene ,96 kg N og 8899,72 kg P. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 25: Udbringning på 91,9 ha med maksimalt ,43 kg N/år og 4225,28 kg P/år. I 2013/2014 er der udbragt ,00 Kg N. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 28: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne, så der bliver ikke fluebekæmpet på ejendommen. Vilkår 29: Bekæmpelse af rotter. Dansk Skadedyrsbekæmpelse kommer 4-6 gange årligt. Vilkår 33: Bevægelsessensor på udendørs pladsbelysning. Kun lys i op til ½ time ad gangen. Vilkår er opfyldt. Der er en 16 og der er ikke ske udskiftning i arealer. Vilkår 37-38: Ved tilsynet var der ingen markstakke. Vilkår 39: Redegørelse af mulighed for at indføre renere teknologi på ejendommen. Der er overvejelser om at indkøbe varmevekslere og anvende LED lysstofrør. Fjerkræ, vers. 2.0 [3]

4 Vilkår 42 og 48: Egenkontrol. vedr. fluer, rotter, el, vandforbrug, ventilation, drikkevandsinstallationer. Dette er ok. Vilkår 43: Ansøger laver en beregning af det gennemsnitlige indhold af fosfor/kg fuldfoder på årsbasis. For år 2013 er det 5,39 g fosfor/fuldfoder og i r 2014 er det 5,46. Det må maksimalt være 5,7 g fosfor/kg fuldfoder. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 44: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Mængden af farligt affald er endnu ikke blevet afleveret på genbrugsplads. Opbevaringsanlæg Pladser Byggedato Areal Vol. (m 3 ) Ovedækn. Bemærkning Areal Vol. (m 3 ) Beholdere Byggedato Kontroldato Overdækningstype Bemærkning Anden opsamlingsbeh Fast låg Anden opsamlingsbeh Fast låg Markstak Opbevaring af flydende gødning Der er planer om at undgå markstakke, idet 2 ud af 3 rotationer køres direkte ud i marken og nedpløjes. Resten aftages af Billundvej 35, 6500 Vojens. Der er 2 samletanke på hver 20 m3. Er placeret nordøst for hus 3 og midt på den nordlige side af hus 2. Opbevaring af fast gødning Spildevand Vaskeplads Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Staldene anvendes til vask af maskiner, når de er tomme. Ellers er der mulighed for at låne vaskeplads hos nabo. Vaskevand fra stald marksprøjten er blevet opgraderet og rengøres i marken. Der er en opsamlingstank på 20 m3 til vaskevand til hver stald. Tankene tømmes med slamsuger af maskinstation ellers sørger ejeren selv for dette. Husk kopi af aftale. Husk vilkår 12? Tagvand Dette opfylder vilkår 10 i miljøgodkendelsen. Der er givet en 19 tilladelse til nedsivning af tagvand. Husspildevand Der er en septitank. Toilet i stald Der er en opsamlingstank til spildevand fra toilet ved den nordlige stald.det er i forbindelse med stald 2. Kemikalier Kemikalier Kemikalier opbevares i kælderen i stuehuset. Rummet er aflåst og der er betongulv uden afløb. Dette opfylder vilkår 15 i miljøgodkendelsen. Affald Fjerkræ, vers. 2.0 [4]

5 Kanyler/medicinrester/emaball age Animalsk affald: Døde kyllinger opbevares i grønne containere. Dakapladsen er nordøst for kyllingestaldene ved halmfyret. Daka afhenter efter aftale. Spildolie: Værkstedet sørger for bortskaffelsen. Lysstofrør: Opbevares i den oprindelige kasse og bortskaffes til genbrugspladsen. Rengjorte kemikaliedunke: Afleveres på genbrugspladsen. Medicinaffald: Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen. Pap. papir og plast: Samles og afleveres hos Flemming Poulsen. Gammelt jern: Det er Jels Produkt forretning, som er godkendt. Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Opvarmning af driftsbygninger og stuehus Der er ikke etableret eller sløjfet brændstoftanke siden sidste tilsyn. Halmfyr. Asken opbevares sammen med fjerkræmøg i markstakke. Halmfyrhuset kan opbevare en del akse. Ellers spredes asken på egne marker. Diverse Drikkevandsforsyning Beredskabsplan Der er en drikkevandsboring nord-nordvest for maskinhuset. Der er fint tørt dernede. Der er en beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer siden den blev lavet. Generelle bemærkninger Til stede ved tilsynet Tilstede ved tilsynet den 27. februar 2015: Anton Sønniksen Jesen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune Generelle bemærkninger 30 % af dybstrøelsen køres direkte ud på marken og pløjes ned. 2 ud af 3 rotationer køres direkte ud i marken og nedpløjes. - 5 uger efter indsættelse foretages der udtynding, hvor stk. slagtekyllinger sendes til slagt fra hvert hus. - 6 uger efter indsættelse slagtes de resterende kyllinger i hvert hus. - 7 uger efter det første hold blev indsat er stalden blevet rengjort og de nye hold slagtekyllinger indsættes. Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder Tel: Fjerkræ, vers. 2.0 [5]

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere