Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger"

Transkript

1 Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni

2 2

3 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet på foranledning af Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) om pædagogernes arbejdsmarked. Den første rapport havde fokus på det fremtidige arbejdsmarked for pædagoger, mens denne rapport har fokus på at beskrive omfanget af og årsagerne til mobilitet inden for og væk fra det pædagogiske arbejdsmarked. AKF håber med denne rapport at bidrage til større indsigt i faktorer og bevæggrunde for pædagogernes adfærd på arbejdsmarkedet, selv om en rapport som den nærværende i bedste fald kun kan tegne et begrænset billede af alle de mange forhold, der har betydning for den enkelte pædagogs muligheder for at opnå det job, der passer bedst til lige netop vedkommende. Rapporten er blevet til i et inspirerende samarbejde med Tina Petersen fra BUPL og Jan Limborg Madsen fra SL, en lang række andre repræsentanter fra både BUPL og SL samt en række andre organisationer. Anders Holm Maj

4 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Pædagoger og mobilitet Baggrund, problemstillinger og tilrettelæggelse Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsens afgrænsning og problemstillinger Undersøgelsens tilrettelæggelse Vandringer ind og ud af det pædagogiske arbejdsmarked en registerbaseret forløbsanalyse Vandringer inden for og ud af det pædagogiske arbejdsmarked Omfanget af vandringer mellem 1994 og Pædagogerne i Årsager til jobskift og til at forlade beskæftigelse inden for dagtilbud til børn Årsager til jobskift og til at forlade beskæftigelse inden for sociale foranstaltninger Opsamling på årsager til at forlade job Motiver for ønske om jobskift i dag Ønsker om jobskift Pædagogernes arbejdsforhold i dag Årsager til ønske om jobskift Hvem får stress og dårligt helbred? Stress

5 6.2 Fysisk helbred Det oplevede helbred og antal lægebesøg Bilag 1 Undersøgelsens gennemførelse Registeranalyse af sandsynligheden for at blive på det pædagogiske arbejdsmarked Spørgeskemaanalyse af sandsynligheden for beskæftigelse i 1999, afhængig af, om man i 1994 var beskæftiget inden for dagtilbud til børn eller inden for sociale foranstaltninger Spørgeskemaanalyse af sandsynligheden for at ville skifte job Statistisk analyse af omfang af stress og dårligere helbred i Litteratur English Summary

6 6

7 1 Sammenfatning og konklusion 1.1 Pædagoger og mobilitet Der er en stor mobilitet blandt det pædagogisk uddannede personale inden for de forskellige dele af det pædagogiske arbejdsmarked. Omvendt er der en mere beskeden mobilitet mellem disse delarbejdsmarkeder og endnu mindre mellem det samlede pædagogiske arbejdsmarked og resten af arbejdsmarkedet. En del af denne mobilitet er, hvad enten der ses på vandringer inden for eller mellem de pædagogiske arbejdsmarkeder, begrundet i den enkelte pædagogs utilfredshed med sit job eller sine kolleger. Endvidere spiller stress og til en vis grad også det fysiske helbred en rolle for mobiliteten. Men det er svært at påvise, at disse problemer er relateret til arbejdet som pædagog. Det synes snarere som om, en mindre gruppe af pædagoger angiver meget stress, samtidig med at de meget utilfredse med helbred, job og kolleger uanset alder, hvor de arbejder, hvor meget efteruddannelse de har, og hvor længe de har været pædagoger. Spørgsmålet er derfor, om denne stærke utilfredshed, som altså også giver sig udslag i, at man forlader sit job, er knyttet til forhold på bestemte arbejdspladser og ikke til jobbet som pædagog generelt. Baggrunden for det projekt, som denne rapport er et resultat af, er den lave ledighed for uddannede pædagoger. Fra en tidligere rapport fra dette projekt er det endvidere blevet påvist, at der også fremover vil være mangel på pædagoger. En uheldig konsekvens, set fra et samfundsmæssigt synspunkt, af det meget stramme arbejdsmarked for pædagoger er, at mange pædagoger kun bliver i kort tid i deres stillinger, inden de har mulighed for at skifte til nye job andre steder på det pædagogiske arbejdsmarked. En anden uheldig 7

8 konsekvens af manglen på pædagoger har baggrund i arbejdsdelingen mellem ufaglært arbejdskraft og uddannede pædagoger på det pædagogiske arbejdsmarked. I det omfang det også fremover bliver svært at rekruttere tilstrækkeligt med uddannede pædagoger, vil man enten blive nødt til at overlade en større del af arbejdet på det pædagogiske arbejdsmarked til ufaglærte, eller man kan prøve at fastholde de pædagoger, der allerede er på det pædagogiske arbejdsmarked, i længere tid. Det kan derfor være nødvendigt fremover at kunne holde på pædagogerne i længere tid i de enkelte job, både for at sikre flere pædagoger på det pædagogiske arbejdsmarked, men også for at opnå mere stabilitet på de enkelte pædagogiske arbejdspladser. For at kunne det, er man nødt til at vide noget om, hvad det er, der bevirker, at pædagoger vælger at forlade deres stillinger og også nogle gange helt forlader det pædagogiske arbejdsmarked. Men inden vi fortæller læseren om, hvordan det er gjort, vil vi kort fortælle, hvad der i denne rapport forstås ved det pædagogiske arbejdsmarked. Det pædagogiske arbejdsmarked består af to delarbejdsmarkeder. Det ene er pædagogiske, sociale og pasningsmæssige dagtilbud til børn ved ordinære pasningsordninger, fx vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Det kaldes i denne rapport for»dagtilbud til børn«. Det andet er pasning og pleje af børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fx i døgninstitutioner, i familipleje eller i institutioner for stofsmisbrugere. Dette kaldes i denne rapport for»sociale foranstaltninger«. Tidligere blev pædagogerne uddannet til hvert sit arbejdsmarked, sådan at børnehavepædagoger blev uddannet til at arbejde inden for dagtilbud til børn, mens socialpædagoger blev uddannet til at arbejde inden for sociale foranstaltninger. Det er sådanne pædagoger, der indgår i denne undersøgelse. I 1992 blev uddannelserne til pædagog lagt sammen og forlænget med et halvt år, således at de første pædagoger med den nye uddannelse kom ud på arbejdsmarkedet i Denne ændring i uddannelsen er derfor så ny, at kun få pædagoger med den nye uddannelse indgår i denne analyse. I denne rapport belyses, om pædagogernes mobilitet er vokset eller faldet gennem de sidste år. Endvidere ses på, om faktorer som efteruddannelse, erhvervserfaring, helbred og arbejdsmiljø påvirker pædagogernes beslutning om at forlade deres job eller helt forlade det pædagogiske arbejdsmarked. Endelig ses der på, hvilke pædagoger der har meget stress, 8

9 hvem der har et dårligt helbred, og hvilke faktorer der evt. ligger bag dårligt helbred og stress. Undersøgelsen er tilrettelagt dels som analyser af et 10%'s udsnit af alle nyuddannede pædagoger i perioden , beskrevet ved hjælp af administrative registre på Danmarks Statistik, dels som en spørgeskemaundersøgelse til pædagoger, der ultimo 1994 var medlemmer af børne- og ungdomspædagogernes eller socialpædagogernes arbejdsløshedskasser, dvs. at de var beskæftiget i job eller jobsøgende til job som pædagoger. Rapportens konklusioner Analyserne viser, at der sker en meget omfattende mobilitet inden for de to pædagogiske delarbejdsmarkeder. Således skifter omkring 40% af pædagogerne job inden for hvert af de pædagogiske arbejdsmarkeder inden for en femårsperiode. Derimod er der en meget mindre mobilitet mellem de to delerhverv. Ca. 10% af pædagogerne skifter fra det ene til det andet erhverv i løbet af samme femårsperiode. Endnu mindre er bevægelsen fra det pædagogiske arbejdsmarked og til andre job. Kun 5-10% bevæger sig fra det pædagogiske arbejdsmarked og til andre job, primært i den øvrige offentlige sektor, typisk skoler eller ældrepleje. En lignende andel går på pension eller orlov, mens ca % har de samme job som for fem år siden. Det viser sig også, at over tid er mobiliteten væk fra det pædagogiske arbejdsmarked faldet markant, mest fordi det pædagogiske arbejdsmarked er vokset med mere end job i analyseperioden. Men mobiliteten er også faldet, fordi de yngre årgange af pædagoger er mere loyale over for deres erhverv, end de ældre årgange var det. På det pædagogiske arbejdsmarked er en gruppe pædagoger, der i spørgeskemaundersøgelsen angiver store problemer med deres job og deres arbejdsmiljø, herunder stress og problemer med helbredet. Disse pædagoger er meget mobile. Omvendt er det meget vanskeligt at påvise, at de problemer, denne gruppe af pædagoger døjer med, er relateret til deres arbejde. Det er ikke pædagoger med høj anciennitet, det er heller ikke pædagoger fra institutioner, hvor man kunne forvente, at belastningen enten fysisk eller psykisk skulle være særlig høj, og det er heller ikke pædagoger med særlig høj eller lav indkomst. Det er heller ikke ledere eller andre med ledelsesansvar. Dog fremgår det, at de stresssymptomer, som de meget belastede pædagoger angiver, især har at gøre med et fysisk anspændt job. På den 9

10 måde kan det være, at det er normeringen, fordelingen af arbejdet på arbejdspladsen eller selve arbejdsmilijøet og ledelsen på den enkelte institution, der er en del af forklaringen på pædagogernes problemer. Der kan på grund af den manglende sammenhæng mellem anciennitet og stress komme tvivl om, hvad det præcis er, pædagogerne angiver som stress og dårligt helbred. Derfor er oplysningerne om stress og helbred i spørgeskemaet blevet sammenholdt med registeroplysninger om, hvor mange gange om året man går til læge, psykolog osv. Her viser det sig, at de pædagoger, der angiver meget stress, også er de pædagoger, der går mest til lægen. Og i registeranalyserne af pædagogernes mobilitet ud af det pædagogiske arbejdsmarked så vi, at jo mere de går til lægen, desto større er også sandsynligheden for, at de forlader det pædagogiske arbejdsmarked. Samlet set viser det sig altså, at der er overensstemmelse mellem registeranalyserne og spørgeskemaanalyserne i forhold til betydningen af helbred og stress for mobiliteten på det pædagogiske arbejdsmarked. Vi må altså tro, at når pædagogerne udtrykker meget stress og ringe helbred, har det grund i reelle forhold. Men samtidig har analyserne vist et paradoks. Det er påvist, at der ikke er sammenhæng mellem individuelle arbejdsforhold på den ene side og stress og ringe helbred på den anden. Men det er også påvist, at der er en sammenhæng mellem stress og helbred, og om man har skiftet job eller helt forladt det pædagogiske arbejdsmarked. Dette kunne tyde på, at stress og ringe helbred især er betinget af et ringe arbejdsmiljø på enkelte institutioner. Det er altså på enkelte institutioner, at arbejdsmiljøet er så ringe, at pædagogerne oplever så meget stress, ringe helbred og ringe tilfredshed med kolleger og job, at de forlader denne institution. Når først dette er sket, sker der for mange en forbedring af deres forhold. For nogle sker dette i nye job inden for det pædagogiske arbejdsmarked og for andre udenfor. Endelig fremgår det af analyserne, at omfanget af efteruddannelse stort set ingen rolle spiller for, om pædagogerne bliver i eller forlader deres stillinger. Mere efteruddannelse vil altså kun i meget begrænset omfang kunne fastholde pædagogerne i deres job og på det pædagogiske arbejdsmarked. 10

11 2 Baggrund, problemstillinger og tilrettelæggelse 2.1 Baggrund for undersøgelsen I denne undersøgelse er der fokus på de forhold i uddannede pædagogers arbejdsliv, der har betydning for, at nogle pædagoger, som er eller har været ansat i et pædagogjob, er mere mobile end andre, dvs. i højere grad end andre skifter arbejdsplads i løbet af deres erhvervskarriere. Denne undersøgelse er den anden af to, som AKF gennemfører for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL), der har ønsket at få analyseret det pædagogiske arbejdsmarkeds funktionsmåde. Udgangspunktet for den samlede undersøgelse var en opfattelse af,»at forholdsvis mange af de pædagoguddannede efter relativt få år forlader jobbet som børnehavepædagog eller andre typer af job, som uddannelsen umiddelbart retter sig imod. Dette kan give anledning til mangel på uddannet arbejdskraft og har i forhandlinger om optagelseskapacitet/praktikpladser til de relevante uddannelser vanskeligt ved at slå igennem. Rekrutteringsproblemerne må forventes at blive forstærket af de kommende års mindre ungdomsårgange og den skærpede konkurrence om de unge, der følger af, at de store årgange forlader den offentlige sektor som helhed og går på pension. I modsat retning trækker dog den forøgede søgning, der i øjeblikket er på pædagogseminarierne.«(akf, 1998). Det var således projektets formål at belyse omfanget af vandringer, mulige fremtidige flaskehalse på pædagogernes arbejdsmarked og de pædagoguddannedes motiver til at skifte job. Aktuelle og fremtidige problemer med rekruttering af uddannet arbejdskraft er en problemstilling, som også tiltrækker sig opmærksomhed i forhold til en lang række af andre grupper af arbejdstagere på det offentlige arbejdsmarked, som fremover generelt forventes at stå i presset situation med 11

12 hensyn til rekruttering af arbejdskraft, jf. Groes og Holm (1999). Mod forventning er det blevet påvist, Holm (1998), at afvandringen af pædagoger fra pædagogstillinger i den offentlige sektor er begrænset. Der er således ikke tale om, at de kommende års forventede mangel på uddannede pædagoger i særlig stor udstrækning kan tilskrives afgangen af uddannede pædagoger fra pædagogjob i den offentlige til andre typer af job i den private sektor. Fremtidens problemer med at rekruttere pædagoger ser derimod ud til først og fremmest at skyldes den stærkt voksende dækningsgrad inden for børnepasningen, den aldersbetingede afgang af pædagoger fra arbejdsstyrken, og at efterspørgslen efter pædagoger inden for sociale foranstaltninger i amtsligt regi har været og vil være voksende i de kommende år, jf. Holm (1998). En af de centrale konklusioner i Holm (1998) er således: 12»Den historiske analyse af pædagogernes arbejdsmarked viser en aldersbetinget afvandring af uddannede pædagoger fra de to kernebeskæftigelsesområder til andre områder inden for den offentlige sektor, men ikke i noget stort omfang til private erhverv. Endvidere er der en aldersbetinget vandring blandt uddannede pædagoger fra dagtilbud til børn og til sociale foranstaltninger. Den»typiske«karriere for en uddannet pædagog begynder således inden for erhvervet dagtilbud til børn. Efter nogle år søges beskæftigelse inden for erhvervet sociale foranstaltninger, og efter endnu nogle år søger nogle beskæftigelse et andet sted i den offentlige sektor, mens mange bliver inden for erhvervet sociale foranstaltninger. Der er ingen tendens til, at afvandringen fra de to kernebeskæftigelsesområder er blevet kraftigere gennem tiden, tværtimod er der en svag tendens til, at de yngre årgange af pædagoger har en højere beskæftigelsesandel inden for de to kernebeskæftigelsesområder i forhold til de ældre årgange. Den historiske analyse viser også, at afvandringen fra arbejdsmarkedet blandt pædagoger er stabil, således at de nuværende unge årgange forlader arbejdsmarkedet på samme måde, som de ældre årgange gør det.«i 1994 var således hele 78% af de uddannede pædagoger beskæftiget i den

13 offentlige sektor. 14% var uden for arbejdsstyrken, og 3% var ledige. Kun 5% var beskæftiget i den private sektor, hovedsageligt forretningsservice og landbrug. Og hele 73% af de offentligt ansatte pædagoger var beskæftiget på det pædagogiske arbejdsmarked, jf. Holm (1999). De resterende 27% var fx ansat på grundskoler 1 og i administrative job. Men hvor stor mobiliteten mellem job i den offentlige sektor har været og årsagerne til denne mobilitet, kender vi ikke meget til. Det er i høj grad disse spørgsmål, undersøgelsen her skal kaste lys over. 2.2 Undersøgelsens afgrænsning og problemstillinger Undersøgelsens problemstilling er at se nærmere på årsagerne til, at uddannede pædagoger vandrer fra stillinger i den offentlige til job i den private sektor, såvel som de faktorer, der har betydning for mobiliteten inden for den offentlige sektor, såvel mellem forskellige pædagogjob som mellem pædagogjob og andre job, fx administrative job. Dertil kommer spørgsmålet om, hvilke forhold der har betydning for pædagogernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. I det følgende afsnit skal vi gøre nærmere rede for undersøgelsens problemstillinger. Som ramme for fremlæggelsen af undersøgelsens problemstillinger kan det være nyttigt at præcisere, hvordan vi i undersøgelsen har afgrænset pædagogernes arbejdsmarked. Pædagogernes kernearbejdsmarked defineres ved to delarbejdsmarkeder: pædagogiske, sociale og pasningsmæssige dagtilbud til børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, her benævnt»dagtilbud til børn«særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlig støtte til børn og unge med sociale vanskeligheder, herunder døgnophold, samt tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, her benævnt»sociale foranstaltninger«. De centrale problemstillinger for undersøgelsen vedrører motiver til at skifte 13

14 job og erhverv: Er jobskifte udtryk for utilfredshed med lønniveau? Hvilken rolle spiller det fysiske arbejdsmiljø for arbejdstilfredsheden? Har det sociale og psykiske arbejdsmiljø en betydning for arbejdstilfredsheden? Er der tilfredshed med omfanget af efteruddannelse og har deltagelse i sådan betydning for ønsket om at skifte job? Har helbredet betydning for ønsket om at fastholde eller forlade jobbet? Hvilken rolle har anciennitet og uddannelse for, om man skifter job eller helt forlader det pædagogiske arbejdsmarked? 2.3 Undersøgelsens tilrettelæggelse Undersøgelsens datagrundlag består af en spørgeskemaundersøgelse udført i sommeren 1999, vedrørende motiver og holdninger til jobmobilitet eller jobfastholdelse med tilkoblede registerdata i Danmarks Statistik. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er udtrukket blandt personer, som i 1994 var medlemmer af pædagogernes og socialpædagogernes arbejdsløshedskasse og beskæftiget i eller søgte pædagogjob. På den måde skaber undersøgelsesdesignet mulighed for at belyse, om der er sket ændringer i arbejdsforholdene, og hvilken betydning disse i 1994 spillede for den mobilitet, som har fundet sted i perioden herefter. Spørgeskemaet, jf. bilag 1, er sendt til personer, hvoraf den ene halvdel skulle have job i»dagtilbud til børn«og den anden i»sociale foranstaltninger«. De oplysninger, som ligger i registrene i Danmarks Statistik, er indsamlet til administrative formål og omfatter bl.a. et register om befolkningens højeste gennemførte uddannelse, ét om indkomst og ét om ledighed. Registrerne omfatter perioden fra 1981 til Det dækker en bred vifte af informationer om de enkelte personer og familier. Det drejer sig fx om uddannelses-, arbejdsmarkeds-, social-, bolig- og indkomstmæssige forhold. Med koblingen til registerdata foreligger der oplysninger om tidligere beskæftigelse, ledighed, indkomst mv. Herved kan der gennemføres præcise analyser af, hvem der ikke svarer på spørgeskemaet, hvilket styrker undersøgelsens pålidelighed. Dernæst undgås det at tynge spørgeskemaet med disse 14

15 baggrundsoplysninger, således at dette alene har fokus på arbejdsvilkår, tilfredshed eller utilfredshed i arbejdet, på motiver for jobskift mv. Datasættet bestående af register- og spørgeskemadata, der giver mulighed for at analysere sammenhængen mellem arbejdstilfredshed og motiver til jobskift, set i lyset af en lang række baggrundsoplysninger om personen og tegner samlet set et omfattende billede af pædagogernes faktiske adfærd og deres motiver for denne. På den måde er der tilvejebragt omfattende viden om pædagogernes arbejdsmarked og arbejdsvilkår. I sin helhed kan undersøgelsens tilrettelæggelse skitseres i figur 2.1: Figur 2.1 Undersøgelsens opbygning Undersøgelsesdel Indhold Metode Spørgeskemaundersøgelse Registerdata Model for bevægelser på det pædagogiske arbejdsmarked Belyser pædagogers arbejdssituation og motiver for jobskift i 1994 og 1999 Oplysninger om bl.a. arbejdsmarkedskarriere, indkomst, uddannelse og helbred Pædagogers vandringer på arbejdsmarkedet, belyst både med registerdata alene (kapitel 3) og ved en kombination af både register- og spørgeskemadata (kapitel 4 til 6) Spørgeskema blandt pædagoger med job i»dagtilbud til børn«og i»sociale foranstaltninger«i Registerdata fra registre i Danmarks Statistik Statistiske analyser Dataindsamligen er illustreret i nedenstående figur, mens selve forløbet af indsamlingen af spørgeskemadata er gennemgået i bilag 1, hvor bl.a. svarprocenten fordelt på forskellige grupper af pædagoger er vist. Figur

16 Oversigt over dataindsamling Grundpopulation af pædagoger fra BUPL s og SL s a-kasse-register i 1994 Heraf pædagoger, der findes i det anvendte register i Danmarks Statistik Heraf pædagoger, der ikke findes i det anvendte register i Danmarks Statistik Heraf pædagoger, der har returneret et spørgeskema i 1999 Heraf pædagoger, der har returneret et spørgeskema i 1999 Bem.: De dele af udtrækket, der er oplysninger om, enten via spørgeskema og/eller registre, er markeret med understregning af antallet af personer i de respektive kategorier. Som det fremgår af figuren, er der udtrukket personer. Ifølge undersøgelsens design skulle disse ultimo 1994 være beskæftiget som pædagoger. Da det har vist sig vanskeligt at ramme denne målgruppe helt præcist, blev der i stedet udtrukket personer, der i november måned 1994 var medlemmer af enten BUPL s eller SL s a-kasse. Heraf fandtes de i registrene i Danmarks Statistik 2. Blandt disse returnerede lidt over 63% spørgeskemaet. Af de resterende 3.378, som ikke var i registrene, svarede godt 57% på spørgeskemaundersøgelsen. Samlet ses det derfor, at der er spørgeskemaoplysninger om = pædagoger, mens der er registeroplysninger om pædagoger. Der er både spørgeskema- og registeroplysninger om pædagoger. Noter 1. Grundskoler omfatter både folkeskoler og private grundskoler. 2. Årsagen til, at der ikke findes registeroplysninger om samtlige pædagoger, er, at der til dette projekt anvendes et register oprettet til forskningsformål. Dette register omfatter kun en delmængde af den samlede befolkning. Derfor vil der i et tilfældigt udvalg af personer, som fx de pædagoger i denne undersøgelse, kun være oplysninger om en andel af disse i det anvendte register. 16

17 3 Vandringer ind og ud af det pædagogiske arbejdsmarked en registerbaseret forløbsanalyse I dette kapitel skal vi fokusere på, hvorfor uddannede pædagoger forlader det pædagogiske arbejdsmarked, og hvorfor de evt. vender tilbage hertil. Baggrunden for denne analyse er dels at kunne få et overblik over, hvilke årsager der ligger bag en evt. afvandring og ikke mindst, om afvandringen af øget eller faldet over tid. Endelig skal vi se på, i hvilket omfang pædagogerne vender tilbage til det pædagogiske arbejdsmarked, når de først har forladt dette. I dette kapitel vil vi således følge flere årgange af nyuddannede pædagoger. Data til analyserne i dette kapitel er derfor registeroplysninger fra de administrative registre. Der er i de registerdata, der er til rådighed for denne analyse, oplysninger for 10% af den danske befolkning over 15 år i perioden 1983 til Det betyder således, at vi har oplysninger om 10% af alle pædagoger i samme periode. Vi kan med udgangspunkt i registrene følge årgange af nyuddannede pædagoger, fra de træder ind på arbejdsmarkedet (hvis dette sker efter 1983) og frem til Man skal i denne forbindelse bemærke, at begrebet årgange ikke er entydigt. Her vælger vi at definere årgange af pædagoger, som pædagoger, der er uddannet på samme tid, og som derfor ikke nødvendigvis har samme alder. Ved at vælge denne definition kan vi følge personer, der er uddannet på samme tidspunkt. Herved bliver det muligt at se, om der er sket ændringer i det omfang, pædagogerne forlader det pædagogiske arbejdsmarked alt efter, hvor de er uddannet. En første fornemmelse af, hvorledes årgangene bevæger sig ud af det pædagogiske arbejdsmarked, ses i figur 3.1. Figuren viser sandsynligheden 17

18 for at forlade det pædagogiske arbejdsmarked for to udvalgte årgange, nemlig blandt de pædagoger, der blev uddannet i 1983, og dem, der blev uddannet i Årsagen til at se på lige de to årgange er, at de ligger langt fra hinanden tidsmæssigt. Der skulle derfor være god mulighed for at se eventuelle trendmæssige forskelle i årgangenes sandsynlighed for at forlade det pædagogiske arbejdsmarked. Vi kunne have valgt en årgang endnu yngre end den i 1990, men så kunne den følges i en kortere periode. Figur 3.1 Sandsynligheden for at forlade det pædagogiske arbejdsmarked for udvalgte årgange af pædagoger. Procent Årgangen uddannet i 1983 Årgangen uddannet i 1990; hvis de var uddannet i 1983 Årgangen uddannet i 1990 Kilde: Registre i Danmarks Statistik. Sandsynligheden for at forlade det pædagogiske arbejdsmarked, i det følgende benævnt afgangssandsynligheden, er her beregnet ved antallet af personer, der forlader det pædagogiske arbejdsmarked i det betragtede år, divideret med antallet af personer på det pædagogiske arbejdsmarked i samme år, uanset om man tidligere har været uden for dette arbejdsmarked i en kortere eller længere periode. 18

19 Af kurven for årgangen uddannet i 1983 ses det, at jo længere tid det er siden, denne årgang blev uddannet, desto mindre afgangssandsynlighed er der tale om. Fx er afgangssandsynligheden for denne årgang næsten 18% i 1984, mens den er faldet til 10% i 1990 og til under 6% i Jo ældre årgangen bliver, jo mindre er også tilbøjeligheden til at forlade det pædagogiske arbejdsmarked. Dette fald i afgangssandsynligheden kan skyldes flere forhold. Før det første kan det være, at de pædagoger, der har mindst lyst til at være på det pædagogiske arbejdsmarked, også er dem, der hurtigst forlader dette. Efter nogle år er det kun dem, der i højere grad har lyst til at arbejde som pædagoger, der er tilbage, og deres afgangssandsynlighed er meget lavere end hos dem, der ikke vil arbejde som pædagoger. For det andet kan det være således, at uanset lysten til at være pædagoger, så bliver karrieremulighederne uden for det pædagogiske arbejdsmarked mindre attraktive, jo længere man har arbejdet som pædagog. Dette sker, fordi den erhvervserfaring og de kvalifikationer, man oparbejder på det pædagogiske arbejdsmarked, er mest relevant der. Omvendt, hvis man vælger at forlade det pædagogiske arbejdsmarked, bliver man kun, lønmæssigt såvel som i relation til arbejdsopgaver osv, belønnet for en ganske lille del af ens samlede kvalifikationer. Derfor vil personer med mange års erhvervserfaring på det pædagogiske arbejdsmarked i ringere omfang forlade dette arbejdsmarked til fordel for andre job end personer med færre års erfaring, som har mindre at»miste«. Om det mønster for afvandringen fra det pædagogiske arbejdsmarked, der kan ses i figur 3.1, adskiller sig fra den måde, andre uddannelsesgrupper forlader deres kernearbejdsmarkeder, kan denne undersøgelse ikke sige noget om. Den anden årgang, der er afbildet i figuren, er årgangen uddannet i For bedre at kunne sammenligne den med årgangen fra 1983 vises figuren for årgangen fra 1990 to gange. Dels fra 1991, hvor den jo indtrådte på arbejdsmarkedet, men også fra 1984, som om den kom ud på arbejdsmarkedet sammen med årgangen fra På den måde bliver de anciennitetsmæssigt betingede bevægelser nemmere at sammenligne. Omvendt kan de konjunkturmæssige bevægelser i afgangsraterne bedst sammenlignes, når figuren for årgangen fra 1990 er tidsmæssigt korrekt placeret. 19

20 Af figuren ses, at årgangen fra 1990 i det første år på arbejdsmarkedet havde en smule højere afgangssandsynlighed end årgangen fra Men herefter ligger afgangssandsynlighederne for årgangen fra 1990 på et lavere niveau end for årgangen fra 1983, bortset fra det næstsidste år for årgangen fra Et er imidlertid, hvordan det går de to uddannelsesårgange i figuren, noget andet er, hvordan det går samtlige årgange af nyuddannede fra 1983 til Er der tale om faldende eller stigende afgangssandsynligheder for de yngre årgange i forhold til de ældre; er der tale om faldende eller stigende afgangssandsynligheder over tid, uafhængigt af hvilken årgang man tilhører, og hvilken rolle spiller køn, helbred, anciennitet mv. for afgangssandsynlighederne? For nærmere at belyse dette vises nedenfor resultatet af en større statistisk analyse af afgangssandsynlighederne. Analyserne er udført som en flerdimensionel analyse, således at virkningen af en bagrundsvariabel på afgangssandsynlighederne bestemmes, samtidig med at der er taget højde for de øvrige baggrundsvariabler. Hvis der fx ses på virkningen af alder, givet, at ancienniteten også er med i analysen, så kan man fortolke på virkningen af alder for personer med samme anciennitet. Med andre ord, hvis høj alder giver anledning til en høj afgangshyppighed, så vil den ældste af to personer med samme anciennitet, fx fem år, have størst afgangssandsynlighed. Hvis man havde udført en simpel analyse og alene set på sammenhængen mellem fx alder og mobilitet, ville man ikke kunne vide, om de ældres højere afgangssandsynlighed rent faktisk var aldersbetinget, eller om de skyldes, at de ældste også er dem med høj anciennitet. Dvs. om de høje afgangsrater i virkeligheden skyldes anciennitet. Resultatet af den statistiske analyse er vist i tabel

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere