STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune"

Transkript

1 4. oktober 2018 Sagsnr. NMK KlageID: EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter museumslovens 29 a, stk. 1, jf. 29 j, stk. 2, jf. 29 t, stk Toldboden Viborg Tlf CVR nr EAN nr Miljø og Fødevareklagenævnet stadfæster Assens Kommunes afgørelse af 30. marts 2017 om afslag på lovliggørende dispensation til at fjerne digerne D på matr.nr. 9c, 11ag og 11b, Langsted By, Verninge, D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge og D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. museumslovens 29 x. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven med senere ændringer. 2 Lov nr af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

2 1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen er den 27. april 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer ved dennes konsulent. Klager har navnlig anført, at - ét af digerne ikke fremgår tydeligt af luftfotos, - ét af digernes værdi har været begrænset, - ét af digerne er fjernet af en tidligere ejer af ejendommen. Klagepunkterne er uddybet neden for i afsnit Sagens oplysninger 2.1 Området Digerne er ifølge luftfotos fjernet helt eller delvist i perioden fra 1992 til 2008 fra matrikler, som drives af landbrugsejendommen Hjelmerupvej 20, Verninge, 5690 Tommerup. Digerne har ligget på marker mellem landbyerne Verninge, Langsted, Bregnemose og Bøgebjerg øst for Glamsbjerg. 2.2 Den påklagede afgørelse Det fremgår af afgørelsen, at Assens Kommune den 26. maj 2015 meddelte lovliggørende dispensation til bibeholdelse af fire digegennembrud på klagers jorder. I forbindelse med sagsbehandlingen konstaterede kommunen en tilstandsændring, som ikke umiddelbart kunne lovliggøres retligt. Sagen overgik derfor til behandling hos Slots- og Kulturstyrelsen, som blev opmærksom på yderligere otte ulovlige forhold vedrørende diger på klagers jorder. Styrelsen varslede den 15. november 2016 påbud om lovliggørelse, hvorefter klager søgte om lovliggørende dispensation hos kommunen. Ansøgningen er begrundet i, at retablering af digerne vil være til betydelig gene for den daglige drift af ejendommen, da digerne inddeler markerne i små stykker, der er uhensigtsmæssige at drive med moderne landbrugsmaskiner. Assens Kommune har den 30. marts 2017 i medfør af museumslovens 29 a, stk. 1, jf. 29 j, stk. 2, meddelt afslag på lovliggørende dispensation til fjernelse af tre diger D på matr.nr. 9c, 11ag og 11b, Langsted By, Verninge, D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge og D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge. Kommunen har meddelt lovliggørende dispensation til fjernelse af et fjerde dige, og til bibeholdelse af to brønde placeret som gennembrud i diger. Disse dele af afgørelsen er ikke påklaget. Kommunen har begrundet afgørelsen med, at digerne ses på luftfotos efter 1992, og at digerne har kulturhistorisk og landskabelig værdi, og desuden besidder en vis biologisk værdi eller potentiale. De anførte 2

3 driftsmæssige hensyn kan efter kommunens vurdering ikke begrunde dispensation. Om dige D er det anført, at 140 m af den vestligste ende af diget er fjernet, ligesom der er etableret et 8 m bredt digegennembrud i digets østlige ende. Klager har til kommunen oplyst, at han har fjernet de vestligste 20 m af diget i 2003, mens de øvrige dele var fjernet, da han overtog ejendommen. Assens Kommune har vurderet, at diget i sin helhed ses på luftfotos til os med På luftfoto fra 2006 ses de østlige dele fjernet og de vestligste ca. 30 m som eksisterende. Den vestligste del er fjernet på luftfoto fra Gennembruddet ses tydeligt på fotos fra 2007 og Om dige D er det anført, at diget på 89 m er delvist fjernet i 2002 (vestligste 44 m) og resten i 2008, idet diget er fjernet i sin helhed på luftfoto fra Klager har til kommunen oplyst, at diget er fjernet i 00 erne. Om dige D har klager til kommunen oplyst, at diget var fjernet, da han i 1993 begyndte at dyrke arealet. Kommunen har vurderet, at diget ses i sin helhed på luftfoto fra På luftfoto fra 1995 er diget fjernet. Det fremgår af afgørelsen, at Assens Kommune har anmodet Odense Bys Museer om en udtalelse i forhold til digernes kulturhistoriske betydning. Af museets udtalelse af 20. januar 2017 fremgår bl.a. følgende: Imellem byerne Langsted og Verninge var der i fællesskabstiden en særegen form for fællesskab, hvor to vange Boesspandsmarken, der hørte til Langsted ejerlav og Bøgebjergsmarken, der hørte til Verningeejerlav havde et såkaldt vangelag. I dette område var der som i de to landsbyer to års dyrkning, og 1 års hvile. D.v.s. at bønderne i denne del af deres marker ikke blot skulle samarbejde med deres egne landsbyfæller, men også med nabobyens. Digerne ligger i dette område. Langsted og Verninge blev udskiftet af fællesskabet i 1785 og1788, og det har pga. vangelaget været nødvendigt at foretage udskiftningen af de to byer næsten samtidigt. Langsted blev blokudskiftet med mindre blokke af uregelmæssig facon. Der skete ingen udflytning af gårdene. Bregnemose blev ligeledes udskiftet i 1788, der var tale om en blokudskiftning med udflytning af 2 gårde og anlæggelse af husmandsteder. Digerne i området er velbevarede og der fremstår en tydelig udskiftningsfigur. Om dige D har museet oplyst, at diget ikke optræder på O1 kortet fra 1811, men først på kort fra midten af 1800-tallet, da der er sket 3

4 yderligere opdyrkning og udparcellering af overdrevet. Diget vurderes at være anlagt på dette tidspunkt. Diget kan ifølge museet tillægges kulturhistorisk værdi som eksempel på udstykninger i løbet af 1800-tallet. Museet har om dige D oplyst, at det oprindeligt har adskilt et overdrevsområde, der forsvandt i slutningen af 1800-tallet. Området er blevet drænet, og eneste lille reminiscens var et vandhul, der nu også er forsvundet. Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at Assens Kommune har vurderet digernes biologiske værdi. Det fremgår således, at området ved Verninge Langsted, er kendetegnet ved, at der er mange beskyttede diger, småbiotoper i form af vandhuller og småskove samt læhegn. Digerne er generelt bevoksede, og fungerer som korridorer mellem de øvrige mindre biotoper. Kommunen har på den baggrund vurderet, at digerne generelt har en biologisk funktion som levested og spredningsbiotoper for vilde dyr og planter. 2.3 Klagens indhold For så vidt angår diget D har klager anført, at diget ikke er særligt markeret i landskabet på luftfotos fra 1954 og fra Det er vanskeligt at se, at skellet adskiller sig fra andre markskel, som ikke er beskyttede, bortset fra, at der er et par buske/træer mod vest. I 2004 ses buskene mod vest ikke, men de er der igen i 2006, hvor der er sået henover det gamle skel. I 2007 er de atter væk. Det er anført, at det ikke tydeligt fremgår, at der er tale om et beskyttet dige, og at diget kan være fjernet af den tidligere ejer før For så vidt angår diget D har klager anført, at det efter beskrivelsen ikke synes af have den helt store værdi. For så vidt angår diget D har klager anført, at det af luftfotos ser ud til, at det er fjernet efter 1992, men at det sagtens kan være sket før klager overtog ejendommen i efteråret Klager har desuden anført, at dispensationspraksis frem til juli 2004, hvor reglerne var omfattet af naturbeskyttelsesloven, var anderledes, hvilket bør inddrages for så vidt angår de diger, der er fjernet før Disse diger skal efter klagers opfattelse vurderes i forhold til deres landskabelige og biologiske værdier, hvilket ikke synes at have stor betydning for de konkrete digers vedkommende. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger Efter museumslovens 29 a, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger eller lignende. Efter museumslovens 29 j, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i museumslovens 29 a, stk. 1. 4

5 Museumslovens 29 a er en forbudsbestemmelse, hvis formål er at sikre sten- og jorddiger som kulturhistoriske spor og sikre de biologiske og landskabelige interesser, der knytter sig til digerne. Bestemmelserne om beskyttelse af sten- og jorddiger er udmøntet i bekendtgørelse nr af 26. september 2013 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (digebekendtgørelsen). Det fremgår af bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4, at andre diger (end stendiger m.v.), der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Geodatastyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992, er omfattet af museumslovens 29 a. Efter praksis skal et dige for at være beskyttelsesværdigt ikke nødvendigvis være såvel landskabeligt som kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det er i princippet tilstrækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i én henseende. I nævnets praksis er der navnlig lagt stor vægt på digernes kulturhistoriske værdi som udtryk for ældre tiders ejendomsstruktur og udskiftningsmønster, m.v. Spørgsmålet om dispensation til et allerede gennemført indgreb skal som udgangspunkt behandles, som om der var ansøgt på forhånd til at foretage det pågældende indgreb. Det fremgår af lovens forarbejder og fast praksis, at det ikke er tilstrækkeligt til at meddele dispensation, at der er påvist driftsmæssige eller økonomiske interesser i at diget fjernes. Med formuleringen, at der kun i særlige tilfælde kan dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer, er det angivet, at der kun sjældent kan gøres egentlige undtagelser, i hvert fald for så vidt angår så væsentlige indgreb som nedlæggelse. Nævnets praksis for dispensation til nedlæggelse af diger i forbindelse med landbrugets drift er i overensstemmelse hermed yderst restriktiv. Det følger af museumslovens 29 p, at det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at de i sagen omhandlede jorddiger er angivet på det nævnte kortværk. Herefter, og da nævnet i øvrigt ikke finder grundlag for at tilsidesætte Assens Kommunens vurdering ved gennemgang af luftfotos af, hvornår digerne er fjernet, finder nævnet, at digerne er beskyttet efter museumslovens 29 a. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er tale om sådanne særlige tilfælde, som kan begrunde en dispensation. Nævnet har herved lagt vægt på, at praksis er restriktiv, at digerne har såvel kulturhistorisk som landskabelig og biologisk værdi, og de af klager i ansøgningen driftsmæssige hensyn ikke kan begrunde dispensation. Nævnet har desu- 5

6 den lagt vægt på den uønskede præcedensvirkning en dispensation vil kunne medføre. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at praksis på området ikke er ændret ved overførelsen af bestemmelserne fra naturbeskyttelsesloven til museumsloven, som anført af klager. Nævnet bemærker endvidere, at det forhold, at dele af digerne ikke er fjernet af klager selv, ikke kan føre til et andet resultat. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse Miljø og Fødevareklagenævnet stadfæster Assens Kommunes afgørelse af 30. marts 2017 om afslag på lovliggørende dispensation til at fjerne digerne D på matr.nr. 9c, 11ag og 11b, Langsted By, Verninge, D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge og D på matr.nr. 16b, Bregnemose By, Verninge. Thomas Steensen Stedfortrædende formand Afgørelsen er sendt til: Centrovice Assens Kommune Slots- og Kulturstyrelsen 6

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2016 J.nr.: NMK-600-00091 KlageID: 88042 Ref.: EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune 18. december 2018 Sagsnr.: NMK-600-00166/18/05595 KlageID: 187779/1001553 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 16. oktober 2017.

Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 16. oktober 2017. Andreas Bonde Skovsmindevej 10 6360 Tinglev Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 16-10-2017 Sagsnr.: 15/13162 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

Teknisk notat vedr. praksis i forbindelse med fjernelse af diger.

Teknisk notat vedr. praksis i forbindelse med fjernelse af diger. 30-06-2015 Henrik Damsgaard Direkte: 7257 7345 Mail: hed@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.05.25-P25-1-15 Teknisk notat vedr. praksis i forbindelse med fjernelse af diger. I henhold til Museumsloven (lovbek. nr.

Læs mere

DIGERS HISTORIE, NATURVÆRDI OG LOVGIVNING JONAS VALHØJ KLEFFEL NIELSEN, SEGES

DIGERS HISTORIE, NATURVÆRDI OG LOVGIVNING JONAS VALHØJ KLEFFEL NIELSEN, SEGES DIGERS HISTORIE, NATURVÆRDI OG LOVGIVNING JONAS VALHØJ KLEFFEL NIELSEN, SEGES DIGER - LOVGIVNING MUSEUMSLOVENS 29 A, STK. 1 Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende

Læs mere

Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige på Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens

Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige på Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens Tom Christensen Skovby Lundvej 3 Vojens 6500 Haderslev Kommune www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342150 bimy@haderslev.dk 4. januarr 2018 Sagsident: 14/33262 Sagsbehandler: Birgitte Myrtue Lovliggørende dispensation

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 12. maj 2016 Klage over

Læs mere

Afslag på lovliggørelse af fjernet del af dige nr. D og gennembrud af dige nr. D på matr. nr Felsted ejerlav, Felsted

Afslag på lovliggørelse af fjernet del af dige nr. D og gennembrud af dige nr. D på matr. nr Felsted ejerlav, Felsted Lars Jørgensen Lyngskovvej 1 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 09-12-2016 Sagsnr.: 14/31331 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

Afslag på lovliggørelse af fjernet strækning af hhv. dige nr. D og D på matr. nr. 253 Uge ejerlav, Uge

Afslag på lovliggørelse af fjernet strækning af hhv. dige nr. D og D på matr. nr. 253 Uge ejerlav, Uge Frede Melgaard Åbenråvej 145 6360 Tinglev Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 12-12-2016 Sagsnr.: 15/13165 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-m ail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune 20. juni 2018 Sagsnr.: NMK-451-00020 KlageID: 245706 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-4-14 11.5.2016

Læs mere

Du har efterfølgende ansøgt Assens Kommune, Miljø og Natur om lovliggørende dispensation, og denne er hermed behandlet.

Du har efterfølgende ansøgt Assens Kommune, Miljø og Natur om lovliggørende dispensation, og denne er hermed behandlet. Anders Jesper Hansen Nellemosevej 43, 5683 Haarby 24. september 2015 Sags id: 14/33122 Dispensation og afslag på dispensation til fjernelse af diger Kulturstyrelsen har tidligere varslet dig påbud om retablering

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afslag til dispensation til lovliggørelse af fjernede diger på matr. nr. 581 Jegerup, Jegerup, ved Kastvråvej 1A, 6560 Sommersted.

Afslag til dispensation til lovliggørelse af fjernede diger på matr. nr. 581 Jegerup, Jegerup, ved Kastvråvej 1A, 6560 Sommersted. Thomas J. Hjort Kastvråvej 1A 6560 Sommersted Sendt til e-boks og via mail til: hjort1a@hotmail.com og konsulent: soj@lrs.dk Haderslev Kommune www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342150 bimy@haderslev.dk 27.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind 7. december 2018 18/05931 (NMK-31-02398) MAS AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind Herning Kommune har den 11. januar

Læs mere

Holstebro kommune Kirkestræde Holstebro. Holstebro d. 21. januar 2015

Holstebro kommune Kirkestræde Holstebro. Holstebro d. 21. januar 2015 1 - Ansøgning om dispensation 9629 6666. www. hflc.dk Hører til journalnummer: Nupark 47 01.05.25-P19-6-15. 7500 Holstebro Birk Centerpark 24. 7400 Herning Holstebro kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Den 4. december 2018 Sagsnr.: 18/05227 Klagenr.:1000658 MBT-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afslag på dispensation i sag om opførelse af staldbyggeri indenfor

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Knud og Jacob Skovgaard Jensen Veddingevej 13 Høve 4550 Asnæs Den 9. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Odsherred kommune har modtaget jeres ansøgning af 14.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune 26. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02064 KlageID: 114692 MVT-NH AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har den 25. august 2016 meddelt

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand.

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand. 12. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04029 KlageID: 158601 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød PLANKLAGENÆVNET

Læs mere

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven.

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven. Boje Skytte Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Sendt pr. digital post samt mail: boje@skytte-brogaard.dk Den 24. august 2017 Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige Odsherred kommune har den

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra din modtagelse af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når denne klagefrist er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra din modtagelse af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når denne klagefrist er udløbet. Aksel Rosenberg Juhl Uge Teglgård 1 6392 Bolderslev Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 23-05-2017 Sagsnr.: 16/41323 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail:

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 11 Hønkys, Egvad

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 11 Hønkys, Egvad Dan Torp Jepsen Hydevadvej 34 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 08-03-2018 Sagsnr.: 18/2417 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn 11. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00030 Tidl. sagsnr. 2014-5654 EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn Miljø- og

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

Afgørelse i sag om fjernelse af dige i Struer Kommune

Afgørelse i sag om fjernelse af dige i Struer Kommune Afgørelse i sag om fjernelse af dige i Struer Kommune Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 21. december 2015 Sag NMK-600-00053 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse efter museumslovens 29

Læs mere

Dispensation til gennembrud af dige nr. D mellem matr. nr og 1442 Bov ejerlav, Bov

Dispensation til gennembrud af dige nr. D mellem matr. nr og 1442 Bov ejerlav, Bov Hanne Claudia Schmidt Nissen Rønsdamvej 18 6330 Padborg Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 13-09-2018 Sagsnr.: 18/24457 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-42-00605 KlageID: 226189 RIKNU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune 20. april 2018 Sagsnr. NMK-43-00746 KlageID: 229000 RIKNU-NMKN AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. 10. maj 2017 Sagsnr. NMK-33-03550 KlageID: 93904 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplan 1-135 - Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej Planklagenævnet har modtaget en klage

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Dispensation til nedlæggelse af digestykker ved Hejsagervej 15, Hejsager.

Dispensation til nedlæggelse af digestykker ved Hejsagervej 15, Hejsager. Torben P Arevad Hejsagervej 15 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342002 esge@haderslev.dk 21. november 2017 Sagsident: 17/12914

Læs mere

Afslag på ansøgning om at nedlægge 940 meter beskyttede jorddiger, Hedelundvej

Afslag på ansøgning om at nedlægge 940 meter beskyttede jorddiger, Hedelundvej Margit og Gunner Duus Hedelundvej 15 8762 Flemming Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-3-14 20.12.2016

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 2, 1154 og 1165 Felsted, Felsted

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 2, 1154 og 1165 Felsted, Felsted Evan Johansen Damm Lyngskovvej 5 Felsted 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.aabenraa.dk Dato: 3-11-2015 Sagsnr.: 14/31343 Dok.løbenr.: 290820/15 Kontakt:

Læs mere

Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 8. december 2017 Sagsnr. NMK-31-01893 KlageID: 83444 BIRST-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde bygning og anvende den til bolig på Stavnsholt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Dispensation til fjernede diger

Dispensation til fjernede diger Tom Larsen Tolshøj 63 9631 Gedsted Dato: 26. januar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-9741 Dokumentnr.: 820-2016-24083 Dispensation til fjernede diger

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Peter Skovgaard Jensen Feldbækvej 14 Korup 8410 Rønde 10. april 2015

Peter Skovgaard Jensen Feldbækvej 14 Korup 8410 Rønde 10. april 2015 Peter Skovgaard Jensen Feldbækvej 14 Korup 8410 Rønde peterskovgaard@ofir.dk 10. april 2015 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 fortidsminder@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 79 Barsø, Løjt og dige nr. D på matr. nr.

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 79 Barsø, Løjt og dige nr. D på matr. nr. Rasmus Nissen Barsø Bygade 22 6210 Barsø Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 09-05-2018 Sagsnr.: 18/2610 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune 19. maj 2017 Sagsnr. NMK-31-01939 KlageID: 95333 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Horsens Kommune har meddelt landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Claus Ove Lohmann Poulsen Egemarke Nykøbingvej 57 4591 Føllenslev - Sendt som digital post, og i kopi til mks@gefion.dk Den 9. maj 2017 Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Odsherred kommune har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en tilbygning på Fårup Plantagevej 9 i Randers Kommune

AFGØRELSE i sag om lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en tilbygning på Fårup Plantagevej 9 i Randers Kommune 17. oktober 2017 Sagsnr. NMK-503-00127 KlageID: 99781 ASN-NH AFGØRELSE i sag om lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en tilbygning på Fårup Plantagevej 9 i Randers Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

14. september 2016 om dispensation fra åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen

14. september 2016 om dispensation fra åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen 19. februar 2018 Sagsnr. NMK-501-00222 og NMK-503-00158 KlageID: 118278 RIFLI-NMKN AFGØRELSE i sag om dispensation fra åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af juletræsbeplantninger

Læs mere

Diget eksisterer ikke og det er kommunens vurdering at der er tale om et fejlregistreret

Diget eksisterer ikke og det er kommunens vurdering at der er tale om et fejlregistreret Dispensation Dispensation til at fjerne beskyttet dige på Lejrvej 4C, 3500 Værløse Furesø Kommune meddeler hermed dispensation fra museumsloven 29 a, stk. 1 til at fjerne et beskyttet dige på matr. nr.

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

Dispensation til dige gennembrud af dige nr

Dispensation til dige gennembrud af dige nr Svend Ovenskou-Pedersen Lounsvej 16 Lovns 9640 Farsø Dato: 12. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.25-K08-1-18 Per E. Rasmussen Telefon: 99 66 71

Læs mere

Kapitel 4. Sten- og jorddiger

Kapitel 4. Sten- og jorddiger Kapitel 4. Sten- og jorddiger 4.1. Indledning 4.2. Oplysning om beskyttelsesordningen 4.3. Definition 4.4. Historisk baggrund 4.5. Biologiske interesser 4.6. Foranstaltninger der kræver dispensation 4.7.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter museumslovens 29 a, jf. 29 j, stk. 2. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter museumslovens 29 a, jf. 29 j, stk. 2. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. februar 2016 J.nr.: NMK-600-00058 KlageID: 68368 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om digegennembrud i Kalundborg Kommune

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune 29. marts 2019 Sagsnr. 18/08058 Klagenummer: 1001827 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 16. august 2018 Sagsnr.: NMK-510-00966 KlageID: 114807 MARLU / CKG AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af lovliggørende dispensation i sag om etablering af sø i beskyttet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03685 KlageID: 102839 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde Køge Kommune har den 19.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Dispensation til digegennembrud

Dispensation til digegennembrud Nicolaj Pinholt Fjelsøvej 52 9620 Aalestrup Dato: 23. april 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-10849 Dokumentnr.: 820-2018-80962 Dispensation til digegennembrud

Læs mere

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. 19. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04642 og NMK-41-00577 KlageID: 274387 ANNFY-NMKN og PIALYN AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. 7. september 2018 Sagsnr. NMK-33-04410 KlageID: 222977 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra lokalplan til etablering af kontorvirksomhed på Bredebjergvej, Høje-

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Dispensation til del af fjernet dige nr

Dispensation til del af fjernet dige nr Benny Berge Gunderstedvej 26 Ll Ajstrup 9240 Nibe Dispensation til del af fjernet dige nr. 45.639 Dato: 27. februar 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-9169

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens 14. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-03888 KlageID: 123540 ULJ-NH AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens Horsens Kommune har den 17. oktober 2016 givet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Dispensation til sløjfning af dige nr

Dispensation til sløjfning af dige nr Kaj Sørensen og Søren Peter Sørensen Dammergårdsvej 66 Foulum 9640 Farsø Sendt til fælles mail: denbedstebedstemor@hotmail.com Dato: 30. april 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen.

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen. 10. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-04236 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om anmodning om genoptagelse af NMK-33-03685 vedrørende Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til at gennembryde et dige ved Fæsted

Dispensation efter museumsloven til at gennembryde et dige ved Fæsted TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 16-08-2019 Sagsnr.: 19/18030 Jens Anton Blomgreen Barslundvej 4 6630 Rødding Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996 6258 E-mail: pj@vejen.dk Dispensation efter

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Dispensation til midlertidigt gennembrud af dige nr

Dispensation til midlertidigt gennembrud af dige nr Henrik Dalgaard Christensen Ndr Borremosevej 10 Sjøstrup 9600 Aars Dato: 10. juli 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-22037 Dokumentnr.: 820-2018-145478

Læs mere

1 - Varsel af Påbud Slots- og Kulturstyrelsen. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

1 - Varsel af Påbud Slots- og Kulturstyrelsen. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Varsel af Påbud Slots- og Kulturstyrelsen Hører til journalnummer: 01.05.25-P19-5-15 1 2 3 4 2 - Ansøgning om dispensation - Holstebrovej 19 Hører til journalnummer: 01.05.25-P19-5-15 Til Kulturstyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune 29. august 2017 Sagsnr. NMK-31-01905 KlageID: 93336 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune Hedensted Kommune har den 25. januar

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03733 KlageID: 106947 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker PLANKLAGENÆVNET Toldboden

Læs mere

Dispensation til fjernet del af dige nr

Dispensation til fjernet del af dige nr Peter Lassen Ullitshøjvej 12 9640 Farsø Sendes til: peterbossen@yahoo.dk Dispensation til fjernet del af dige nr. 46.576 Dato: 26. januar 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider januar 1998 Ministerielle skrivelser m.m. Om jorddiger - Praksis i tilladelsessager - retablering af jorddiger af væsentlig

Læs mere

Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 meter beskyttet dige, matr. nr. 2 a, Linnerup By, Linnerup, Mosevej 8, 7160 Tørring

Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 meter beskyttet dige, matr. nr. 2 a, Linnerup By, Linnerup, Mosevej 8, 7160 Tørring Karl Ejvind Larsen Horsensvej 84 8765 Klovborg og Henrik Rathleff Larsen Skovageren 6 8752 Østbirk Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk

Læs mere

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18 Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.02-P25-15-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

Dispensation og tilladelse til gravning af sø i mose på ejendommen Havremarken 4 Kvanløse, 4300 Holbæk.

Dispensation og tilladelse til gravning af sø i mose på ejendommen Havremarken 4 Kvanløse, 4300 Holbæk. Thorkild Jensen Havremarken 4 Kvanløse 4300 Holbæk VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Dato: 29. juni 2017 Sagsb.: Morten Holme Sagsnr.: 17/19563 Dir.tlf.: 72366291 E-mail: moho@holb.dk Dispensation og tilladelse til

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Foldingbro

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Foldingbro TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 04-04-2018 Sagsnr.: 14/47490 Mette og Peder Christoffersen Foldingbrovej 58 6650 Brørup E-mail: pedermette@live.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996 6258

Læs mere

Ved omlægning af dræn, skal der indhentes tilladelse/godkendelse fra Assens Kommunes vandløbsmyndighed.

Ved omlægning af dræn, skal der indhentes tilladelse/godkendelse fra Assens Kommunes vandløbsmyndighed. Plan og Kultur Fonden Frydenlund Fuglepark Skovvej 50 Nårup Skov 5690 Tommerup 05-10-2017 Sags id: 2017-0593 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hver

Læs mere

Påbud om at fjerne beplantning nær fortidsminde nr

Påbud om at fjerne beplantning nær fortidsminde nr Per og Birthe Holmgaard Jensen Sønderlundvej 2 Skivum 9240 Nibe Sendes til: skelsoegaard@mail.dk Påbud om at fjerne beplantning nær fortidsminde nr. 141027 Dato: 16. marts 2018 Natur, Miljø og Sekretariat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere