Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A"

Transkript

1 Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A

2 Almindelige barselsregler Vedr. fars ret til barselsorlov Fars ret til 2 ugers barselsorlov efter barnets fødsel, skal holdes i en sammenhængende periode, og kan holdes i hele 14 ugers perioden. 2 ugers perioden kan dog deles op i forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus. Herudover kan far forlods bruge af de 32 uger, som forældrene har ret til efter de første 14 uger. Fra 15. uge mor og far. Mor og far har tilsammen ret til 32 ugers orlov efter de første 14 uger. Forældrene kan holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. Udskydelse af orloven retsbaseret Der kan udskydes mindst 8 uger og højst 13 uger af orloven til et senere tidspunkt. Retten til at udskyde orloven gælder kun for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at ledige, der modtager understøttelse fra A -kassen, ikke har ret til udskydelse af orloven. Det er en betingelse, at den udskudte orlov holdes inden barnet fylder 9 år, samt at ugerne holdes i en sammenhængende periode. Udskydelse af orloven aftalebaseret. Retten til at udskyde orloven gælder kun for beskæftigede lønmodtagere, der har en aftale med deres arbejdsgiver,samt for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder at ledige, der modtager dagpenge fra A-kassen ikke har ret til at udskyde orloven. 19

3 Patientforeninger Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte Tlf. nr Dansk præmatur foreningen Møllevangen Hinnerup Tlf. nr Mail: Hjerteforeningen Hauser Plads København K Tlf: Fax: Lungeforeningen Herlufsholmsvej Vanløse Tlf. nr Mail: Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C Tlf. nr Fax.nr Kræftens Bekæmpelse Standboulevarden Københaven Ø Tlf. nr Mail: infocancer.dk Nyreforeningen Herlufsholmvej 37 st Vanløse Tlf. nr Danmarks bløderforening Frederiksholms kanal 2, København K Tlf. nr Mail: Børnecancerfonden Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf. nr Mail: Indhold Forord... 4 Tabt arbejdsfortjeneste... 5 Merudgifter og medicinregler... 6 Fysioterapi, hjælpemidler, bil og parkeringskort... 8 Psykolog, befordring og ledsagelse til årige Fravær fra skole grundet sygdom Sygedagpenge, v/alvorlig sygt barn og barselsregler, når et barn bliver syg Klagesag, pligter, patientklagenævnet, patientforsikringen og rejsesygeforsikringen Patientforeninger Almindelige barselsregler

4 Forord Det er en stor omvæltning, at få en kronisk lidelse, ikke blot fysisk og psykisk, men også socialt. Denne pjece gennemgår nogle af de muligheder, rettigheder og pligter, I har når jeres barn får/har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Pjecen indeholder kun de overordnede regler. I bør derfor altid søge yderligere råd og vejledning om netop jeres situation hos socialrådgiveren på sygehuset eller hos jeres kommune. Ved mindre indgribende sygdom er der muligheder i sygdagpengereglerne. Socialrådgiveren hjælper med at ansøge socialforvaltningen om økonomisk støtte med henblik på, at en af forældrene eller begge i en periode skal være hjemme og passe barnet. Patientforsikringen Patientforsikringesloven giver patienter mulighed for at få erstatning for skader, som er påført i forbindelse med behandling på offentlige sygehuse i Danmark. Patientforsikringen: tlf. nr Rejsesygeforsikring Hvis dit barn har en kronisk lidelse, alvorlig sygdom eller blot en eksisterende lidelse, der kræver behandling under udlandsophold, gælder særlige forsikringsregler. Ved tvivlsspørgsmål kan du rette henvendelse til egen læge og eller gå på internettet på eller tlf. nr (europæisk rejseforsikring) Udgivet af Århus Universitetshospital, Skejby v/ Socialrådgiverkontoret. Socialrådgiver v/børneafdeling A Eva Østergård, tlf. nr Anne Caspersen, tlf. nr Steen Højer, tlf. nr Bente Have Pedersen, tlf. nr

5 Dokumentation vedrørende indlæggelsesperioden udleveres fra afdelingen. Dokumentation fremsendes herefter til arbejdsgiver, hvis du er i arbejde, til kommunen hvis du er arbejdsløs. Hvis du/i vil klage over en afgørelse behandlet af kommune eller amt Har i evt. fået afslag over en ansøgning har i mulighed for at anke afgørelsen. I skal blot huske at anken skal være kommunen eller amtet i hænde inde 4 uger fra afgørelsestidspunktet. Pligter Efter retssikkerhedslovens 11, stk. 2 har i pligt til straks at underrette kommunen om ændringer i de oplyste helbredsforhold, økonomiske forhold eller merudgifter og eventuelle handicapkompenserende tilskud i måtte være bevilget. Patientklagenævnet Hvis i mener, at i er blevet fejlbehandlet på sygehuset, kan i henvende jer hos patientklagenævnet. Patientklagenævnet kan tage stilling til, om der er grundlag for at kritisere den faglige behandling, som er udøvet af de sundhedspersoner, der klages over. Patientklagenævnet: tlf. nr Tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hid-tidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-pension ATPbidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtager skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Stk. 2. Hvis du er i arbejde, skal du så hurtigt som muligt sygemelde dig hos din arbejdsgiver. Dette er vigtigt, da fraværet ellers kan betragtes som udeblivelse og i værste fald medføre afskedigelse. Der udbetales et ferietillæg: tillægget til ferieformål udgør 1% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Beløbet udbetales 1.maj. Vær opmærksom på, at der vil ske fradrag for evt. besparede udgifter f.eks. transportudgifter i forbindelse med arbejde, daginstitutionsudgift m.m. Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste fra få timer om ugen til fuld tid. Det afgørende er, hvor mange timer det er hensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver passet i hjemmet eller følges til behandling. 16 5

6 Merudgifter Servicelovens Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Der kan søges om økonomisk støtte fra din kommune til, at dække de merudgifter som I ikke ville have haft, hvis jeres barn var rask. For at få økonomisk støtte kræves der som regel en lægelig dokumentation. Bevillingskompetancen ligger hos jeres kommunale sagsbehandler. Merudgiften udbetales uden hensyn til, hvad I har af indtægter og formue eller private forsikrings-ordninger. Ydelsen er skattefri. Bemærk: Der er en bagatelgrænse i servicelovens 41 Eksempler på merudgifter Medicinudgifter Dækning af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin ydes uafhængig af om familien også får et tilskud fra en privat sygeforsikring f.eks. Sygeforsikringen Danmark. Udgifter til kost til barnet Der kan ydes hjælp til merudgifter til kosten både i de tilfælde, hvor barnet får ordineret specialkost, sondekost eller diætpræparater. Stk. 3. Kravet i stk. 2 om en sygeperiode på 12 dage eller mere gælder ikke ved hospitalsophold for børn af enlige forsørgere, der har ret til ordinært børnetilskud efter 2, nr. 1 eller 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Stk. 4. Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at der til barnets forældre kan ydes et højere dagpengebeløb end fastsat i 35, stk. 1. Stk. 5. Der kan højst ydes dagpenge i medfør af stk. 1 i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder. Stk. 6. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter nærmere regler om betingelserne for udbetaling af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn under 18 år, herunder regler om, hvorledes dagpengene fordeles mellem barnets forældre. Er du lønmodtager, arbejdsløs eller selvstændig, har du ret til sygedagpenge ved sygdom, der medfører uarbejdsdygtighed, hvis man opfylder visse krav om beskæftigelse. Du har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, hvis du har været ansat hos pågældende arbejdsgiver i mindst 8 uger forud for sygdommens indtræden OG i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer. Reglen omfatter personer i enhver form for beskæftigelse, herunder også personer ansat med løntilskud. Forlængelse af barselsorlov/lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 14 Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 14 Når et barn indlægges på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, forlænges med en periode svarende til indlæggelsesperioden. Forudsætningen er, at barnets indlæggelse finder sted under de første 46 uger efter fødslen. Dagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. 6 15

7 8. Udgifterne ved sygeundervisning i hjemmet af elever i folkeskolen påhviler kommunen. Stk. 2. Udgifterne ved sygeundervisning i hjemmet af elever i private skoler indgår i skolens tilskudsgrundlag efter de herom fastsatte regler. 9. Kommunalbestyrelsen eller efter dennes bemyndigelse skolekommissionen, i København skoledirektionen, kan fastsætte nærmere regler om iværksættelse af sygeundervisning i hjemmet for elever i folkeskolen og om undervisningens sædvanlige omfang. Det kan herunder bestemmes, at skolelederens beslutning efter 2, stk. 2, skal godkendes af skolekommissionen eller af anden myndighed. Tommelfingerregel Ved fravær i 0-3 klasse, 5 timers sygeundervisning Ved fravær i 4-10 klasse, 10 timers sygeundervisning Ved yderligere spørgsmål er i velkommen til, at rette henvendelse til skolestuen på Skejby Sygehus. Sygedagpenge v/alvorlig syge børn Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Forældre med alvorligt syge børn under 18 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Stk. 2. Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Udgifter i forbindelse med indlæggelse Der kan ydes hjælp til merudgifter til kost, transport og overnatning til forældrene i forbindelse med, at et barn indlægges på sygehus. Det er en forudsætning, at det er lægeligt dokumenteret, at begge forældre skal være tilstede. Praktisk hjælp/aflastning Det kan være en meget krævende opgave, at passe et kronisk/ alvorlig sygt barn i hjemmet, og for-ældrene kan have brug for aflastning ved at en person kommer og passer barnet eller udfører lettere rengøring. I Århus Kommune har man aflastningsordningen. Handicaprettede kurser Der kan ydes hjælp til forældre og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende bedre i stand til at passe, pleje og opdrage barnet. Medicin Hvis du har et kronisk sygt barn kan der ofte opstå store udgifter til medicin. Der findes i lovgivningen flere muligheder. Enkelt tilskud Er præparatet ikke tilskudsberettiget efter sygesikringsloven kan den behandlende læge indsende ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med henblik på, at der bevilges tilskud. 14 7

8 Kronikertilskud Når barnet er kronisk syg kan barnet være berettiget til kronikerbevilling. (Bevillingen giver 100 % i tilskud til tilskudsberettiget medicin, når saldoen i CTR - registeret overstiger kr. 2006). Man kan derfor højst komme til at betale 3520,00, (2006) for barnets årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin. Det er den behandlende læge der skal søge lægemiddelstyrelsen om en kronikerbevilling til barnet. Sygesikringsloven Efter sygesikringsloven varierer tilskuddet efter indkøb. Tilskuddet til børn starter ved 50 %, 75 % og op til 85 %. Ved medlemskab af Sygesikringen Danmark Børn kan få dækket en vis procentdel af medicinindkøb i forhold til den gruppe som forældrene er medlem af. Sygesikringen skal som udgangspunkt anvendes før ansøgning efter Sygesikringen Danmark. Fysioterapi Når dit barn er patient på Århus Universitetshospital, Skejby kan barnet have god gavn af fysioterapibehandling. Når barnet/ patienten er indlagt på sygehus, er behandlingen gratis. Såfremt der fortsat er behov for fysioterapibehandling efter udskrivelsen fra sygehuset kan du som forældre henvende dig hos din egen læge og få en henvisning til en fysioterapeut. Disse behandlinger ydes med støtte fra sygesikringen. Sygesikringen dækker dog ikke hele beløbet, hvorfor du må påregne en egenbetaling. Fravær i skolen Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler (* 1) (* 2) I henhold til 21, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 21. august 1986, og 4, nr. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 677 af 3. oktober 1986, fastsættes: I. Almindelige bestemmelser 1. Elever, der er indskrevet i folkeskolen eller indmeldt i en tilsvarende privat skole, men som på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, er berettiget til sygeundervisning efter reglerne i denne bekendtgørelse. 2. Ved længere tids forsømmelse på grund af sygdom eller lignende skal skolen rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen. Det samme gælder ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af 3 uger. II. Sygeundervisning i hjemmet 7. Sygeundervisning i hjemmet bør så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne lærere ved skolen, fortrinsvis klasselæreren. Stk. 2. Varetages undervisningen af andre end den pågældende skoles lærere, er den undergivet tilsyn af skolekommissionen, i København af skoledirektionen. 8 13

9 Er du i økonomisk trang Der vil være mulighed for at ansøge om dækning af egenbetalingen efter aktivlovens 82. Sygesikringen Danmark Er I medlem af Sygesikringen Danmark er der mulighed for at søge tilskud til behandlingen. Ledsagelse til årige Servicelovens 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for unge mellem 16 og 18 år, som har et døgnophold efter SL 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 8. Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1. Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor. Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren. Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen. Vederlagsfri fysioterapi For en del af de kroniske lidelsers vedkommende er fysioterapi gratis under forudsætning af, at barnets funktionsniveau er så lavt, at det har brug for hjælp/hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er du i økonomisk trang Der vil være mulighed for at ansøge om dækning af egenbetalingen efter aktivlovens 82. Sygesikringen Damnark Er du medlem af Sygesikringen Danmark er der mulighed for at søge dækning af fysioterapibehandlingen. Hjælpemidler Hjælpemidler til varigt brug søges over servicelovens 112, efter lægeanbefaling og ofte efter afprøvning hos fysio- eller ergoterapeut. 12 9

10 Støtte til bil I servicelovens 114 kan der ydes støtte til køb af bil til børn med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Forældre kan søge på vegne af et handicappet barn, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for, om der kan ydes støtte til bil. Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for invalidekøretøj for at følge en uddannelse på f.eks. HF eller gymnasium, kan søge støtte til bil og kan efter færdselslovens 57 opnå kørekort til langsomt-kørende invalidekøretøj. Tal med din behandlende læge, da det er lægen der skal anbefale dette. Parkeringskortet koster kr. 425,00 og 250,00 (2007)ved fornyelse. Kortet er gyldig i 10 år. Befordring Efter Sundhedsministeriets regler har forældre til børn, der har mere end 50 km til behandlende sygehus, ret til at få dækket udgifter til billigste offfentlige befordringsmiddel i forbindelse med indlæggelse og udskrivning samt ambulante behandlinger og kontrol. Befordringsgodtgørelsen ydes af hjemsted sygehuset. Forældrene skal sørge for, at få udleveret en bekræftelse på indlæggelsen fra afdelingens personale. Parkeringskort Det gamle invalideskilt er i dag afløst af et parkeringskort det gælder i hele EU. Kortet er personligt og følger ejeren og ikke bilen. Hvem kan få parkeringskort Personer/børn, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af invalidebil og personer, der har en invalidebil.. Personer, der af amtet er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede f.eks. HT s handicapkørsel. Den indsendte dokumentation må højst være et år gammel. Parkeringskortet giver udover retten til parkering på p-pladser til handicappede mulighed for længere parkering. Hvis du har behov for at parkere i længere tid foran din bolig eller arbejdsplads, kan du hos politiet søge om en afmærket parkeringsbås. Parkeringskortet søges hos invalideorganisationernes brugerservice, tlf. nr , Psykologhjælp Når et barn blive ramt af en alvorlig sygdom eller kronisk lidelse kan det være en svær og angst-fremkaldende oplevelse for hele familien. I den situation er der mulighed for at få tilskud til psykologhjælp. Psykologhjælp kan ydes i forhold til følgende personkreds: Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Pårørende ved dødsfald Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Henvisningen kan udstedes af alment praktiserende læge, herunder vagtlæger. Henvisningen skal normalt udstedes senest 6 måneder, efter begivenheden, der er årsag til henvisningen, indtrådte

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere