Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation"

Transkript

1 Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster og søgning efter ækvivalente termer på målsproget. H a n d e l s h ø j s k o l e n i Å r h u s F e b r u a r

2 Tak til Jens Christian Nissen, Pia Svenningsen, Sara Hamdrup, Dorthe Djernæs, Winnie Splidsboel Larsen, Line Berg Jensen, Helle Thulstrup Larsen og Majbritt Christensen fordi de gav sig tid til at deltage i undersøgelsen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING OPGAVENS STRUKTUR OVERSÆTTELSESTEORI HOLMS OVERSÆTTELSESTEORI OVERSÆTTELSE Diskussion af Holms definitioner på oversættelse FORSTÅELSENS BETYDNING FOR OVERSÆTTELSE KONTEKSTENS BETYDNING OVERSÆTTELSE SET SOM EN KOMMUNIKATIONSPROCES Afsender og SL-teksten TL-modtager SL-sprogsystemet Oversætteren Virkelighedens verden Oversættelsesmetoder KONKLUSION FOR HOLMS TEORI OG SYNSPUNKTER EN OVERSÆTTELSESMODEL VURDERING AF OVERSÆTTELSESMODELLEN OVERSÆTTELSE I PRAKSIS VURDERING AF KROGH-HANSENS FREMGANGSMÅDE SAMLET KONKLUSION FOR OVERSÆTTELSE I TEORI OG PRAKSIS MIN TEORI INTERNETTET SOM HJÆLPEMIDDEL TIL OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER BESKRIVELSE AF EURODICAUTOM GOOGLE Den ideelle søgemaskine Sidste nyt om søgemaskiner KILDEKRITIK

4 7. PRÆSENTATION AF DE EKSEMPLARISKE UNDERSØGELSER PRÆSENTATION AF EKSEMPLARISK UNDERSØGELSE MED DELTAGERE EKSEMPLARISK METODE FOR OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER PRAKTISKE OPLYSNINGER SKEMATISK OVERSIGT OVER METODER TIL, HVORDAN MAN KAN ANVENDE INTERNETTET I SIN SØGNING EFTER ÆKVIVALENTE TERMER PÅ MÅLSPROGET Oversættelsesstrategier HJÆLPEMIDLER OG DERES FUNKTIONER I FORBINDELSE MED OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER SEKUNDÆRE ASPEKTER AF DE EKSEMPLARISKE UNDERSØGELSER FORSKELLE PÅ BA OG CLM SAMMENLIGNING AF MINE OG DELTAGERNES HANDLINGER I SØGEPROCESSEN HJÆLPEMIDLER, DER BEKRÆFTER TERMENS ANVENDELSE ASPEKTER OG PROBLEMER I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSEN DET TIDSMÆSSIGE ASPEKT ROLLEN SOM OBSERVATØR EURODICAUTOM GOOGLE STAVEFEJL OG MISFORSTÅELSE KILDEKRITIK ARBEJDSMETODER DELTAGERNES BAGGRUND UDBYTTE AF UNDERSØGELSEN TIPS TIL TERMSØGNING PÅ INTERNETTET LISTE OVER TIPS TIL TERMSØGNING VIA INTERNETTET KONKLUSION RESUMEN LITTERATURLISTE

5 1. Introduktion 5 10 Ordbøger, databaser og andre skriftlige kilder har gennem længere tid være den type hjælpemidler, en oversætter har haft til rådighed til at producere en oversættelse. Udbredelsen af Internettet i slutningen af 1990 erne medførte store muligheder for hurtigt at søge information worldwide, og spiller i dag en vigtig rolle i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster. Sammenlignet med ordbøger, der slet ikke formår at dække alle de tekniske områder, hvor man har brug for oversættelse, er en af de mange fordele ved brug af internettet til oversættelse, at det er hurtigt til informationssøgning, og at opdatering foregår langt hurtigere end ved anvendelse af ordbøger. Den største ulempe ved internettet som en hjælp til oversættelse er de mange forskellige afsendere på dokumenter, og derfor bør kilderne til de søgte termer vurderes kritisk for at opnå en optimal oversættelse. 1.1 Problemformulering Som sprogmedarbejder i en virksomhed er det stort set umuligt at besidde viden som fagfolk på alle tekniske områder. Det ville derfor være en stor hjælp for en oversætter, det være sig sprogstuderende eller sprogmedarbejder, at finde frem til, hvordan man bedre kan oversætte fagsproglige termer uden at være ekspert på området. Det er et faktum, at internettet er en stor hjælp til at opnå bedre oversættelser, men det kan være svært at finde frem til den korrekte term på målsproget. Jeg formoder derfor, at det er muligt at gøre det nemmere at søge på internettet og finde frem til et løsningsforslag, hvis man anvender en metode Formålet med denne opgave er at opstille en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster og søgning efter ækvivalente termer på målsproget. Motivationen for at opstille en eksemplarisk metode er opstået på grund af mangel på samme. I undervisningen har jeg ofte erfaret, at jeg personligt, men også mine medstuderende, har brugt megen tid på at lede efter en mulig oversættelse af en term. Man søger og søger, men har svært ved at finde en korrekt oversættelse, og når man så mener at have fundet termen på målsproget, hvordan får man så bekræftet, at den overhovedet er brugbar? 3

6 Brugen af ordbøger og andre litterære kilder i forbindelse med oversættelsesarbejdet er hermed ikke afskrevet, for jeg tror ikke, det endnu er realistisk at finde frem til et oversættelsesforslag ved udelukkende at søge på internettet. 5 I opgaven ønsker jeg specifikt at behandle fagtermer, men med øje for deres kontekst, som i dette tilfælde er fagsproglige tekster. 1.2 Afgrænsning Jeg har valgt at afgrænse opgaven til et fagligt område inden for teknisk sprog, nemlig solenergi. Jeg har valgt dette emne, fordi der ikke eksisterer en tilstrækkelig fyldestgørende ordbog inden for emnet solenergi, og emnet er derfor velegnet til at belyse en metode for søgning på internettet. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en tekst om solenergi med henblik på at gøre det mere praktisk at opspore nogle problemtyper. Hermed bliver det lettere og mere overskueligt at udvikle og præsentere en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet til oversættelse af termer i det konkrete teksteksempel. På trods af nævnte afgrænsninger forventer jeg, at metoden også er anvendelig til oversættelse af fagtermer inden for andre områder af teknisk sprog. 20 Mine karakteristika af brugergruppen er sprogmedarbejdere og studerende med dansk som modersmål, som kun har ringe faglig indsigt i det tekniske fagområde. En vis beherskelse af fremmedsproget på bachelorniveau er en forudsætning og en klar fordel. 1.3 Opgavens struktur 25 I et forsøg på at komme omkring alle de områder, jeg finder interessante i forbindelse med oversættelse af teknisk sprog, vil jeg i opgaven præsentere og kommentere fire forskellige teoretikere og deres syn på oversættelse. 30 Jeg har valgt at behandle udvalgt teori som afsæt og belæg for vurderinger i forbindelse med opgavens praktiske del: Søgning efter spanske ækvivalenter til tekniske termer hovedsageligt foretaget ved hjælp af internettet. 4

7 Jeg har valgt at inddrage eksemplariske undersøgelser i opgaven. Dels en undersøgelse af egne termoversættelser, og dels en undersøgelse af nuværende og tidligere studerendes termoversættelser. Med udgangspunkt i teksteksemplet er min fremgangsmåde for termoversættelse følgende: Systematisk at oversætte 49 udvalgte fagrelevante substantiver primært ved hjælp af internettet. Efter at have fundet en oversættelse til den tekniske term oversættes denne samt konteksten til spansk. Oversættelsesproblemerne samt deres løsninger søges herefter systematiseret med henblik på at finde frem til en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i sin søgning efter ækvivalente termer på spansk. Som nævnt inddrages en eksemplarisk undersøgelse, hvor en gruppe nuværende og tidligere studerende bedes oversætte 10 udvalgte termer. Undersøgelsens formål er at observere, hvilke søgemetoder de studerende anvender i deres søgen efter ækvivalenter på spansk, og hvorvidt der eksisterer en rød tråd i de handlinger der foretages i søgeprocessen. Det søges efterfølgende dokumenteret, hvor der opstår problemer, med henblik på at supplere den metode, jeg finder frem til. 20 Den eksemplariske metode vil udgøre det primære udbytte af undersøgelserne. Eventuelle sekundære aspekter som undersøgelsen måtte tilføre opgaven, så som valg af hjælpemidler og begrundelse heraf, vil blive inddraget i det omfang, jeg synes de medvirker til opgavens perspektivering. Slutteligt kommenteres de væsentligste aspekter og problemer, der har været i forbindelse med den eksemplariske undersøgelse af de studerende. 5

8 2. Oversættelsesteori 5 Kort fortalt er den første teoretiker, Lis Holm, meget generel i sine teorier og behandler de fleste teksttyper, mens de efterfølgende teoretikere, Peder Skyum-Nielsen og Arnt Lykke Jacobsen, udelukkende koncentrerer sig om oversættelse af tekniske tekster og præsenterer, hvilke faser man gennemgår ved oversættelse af denne teksttype. Slutteligt inddrager jeg Krogh-Hansen, der beskriver, hvilke metoder en oversætter bruger i praksis med henblik på informationssøgning. 2.1 Holms oversættelsesteori Jeg har valgt at inddrage Holms teori i min opgave, da jeg finder det interessant, at hun forsøger at beskrive selve oversættelsesprocessen som en kommunikationsproces, hvilket ikke er forsøgt tidligere. Holm påpeger flere forhold, som bør tages i betragtning i forbindelse med oversættelsesprocessen, og jeg har valgt at kommentere følgende: oversættelsesteori, definitioner på oversættelse og betydningen af konteksten. Med Holms teori som udgangspunkt vil jeg i det følgende vurdere, i hvilket omfang teorien er anvendelig ved oversættelse af tekniske termer. Hvor SL er nævnt menes kildesproget, og TL står for målsproget. Holm definerer oversættelsesteori således: 20 Oversættelsesteori kan defineres som den samlede viden om det at oversætte, som man er nået frem til i dag. Det væsentligste formål med oversættelsesteori bør være at give oversætteren et solidt arbejdsgrundlag, som vedkommende kan arbejde ud fra. (Holm 1994:9) 25 Holm tilføjer, at oversættelsesteorien bør tage udgangspunkt i oversættelsesproblemer i praksis, hvor disse identificeres og defineres, og oversættelsesteorien bør komme med løsningsforslag hertil. Til dette opstiller Holm fire praktiske funktioner for oversættelsesteorien: At identificere og definere et bestemt oversættelsesproblem 2. At henlede opmærksomheden på alle de faktorer, der bør tages med i betragtning ved løsning af problemet 6

9 At give en liste over samtlige mulige oversættelsesfremgangsmåder 4. På baggrund af ovenstående at pege på: a) den mest velegnede fremgangsmåde b) og det bedste oversættelsesforslag. (Holm 1994:9) I de fire funktioner for oversættelsesteori tager oversættelsesteoretikeren oversætterens viden omkring de to sprog for givet, det være sig kendskab til grammatik, syntaks og leksikografi (Holm 1994:14). Jeg mener, det er lidt urealistisk for en sprogmedarbejder at beherske alle sproglige nuancer inden for målsproget. Men man kan så diskutere, hvorvidt det er i orden, at oversættelsesteoretikeren tager disse egenskaber for givet, for at kunne koncentrere sig om oversættelsesproblemerne og finde løsninger herpå, frem for at informere oversætteren om f.eks. grammatik. 2.2 Oversættelse Efter at have defineret oversættelsesteorien fortsætter Holm med at beskrive, hvad det vil sige at oversætte: At oversætte er at udtrykke/overføre indholdet af et tekststykke fra et sprog til et andet sprog, således at indholdet i teksten og hensigten med teksten fra SL-afsenderens side forbliver den samme som på TL-sproget. (Holm 1994:13) Efterfølgende giver Holm sit bud på, hvad oversættelse er, og kommer med de følgende fire definitioner herpå: Oversættelse er en videnskab, der omfatter viden og bekræftelse af faktiske forhold og beherskelse af det sprog, som anvendes til at beskrive disse fakta (Holm 1994:16) 30 Med dette menes, at oversætteren skal besidde tilstrækkelig viden inden for tekstens emne, så vedkommende formår at vurdere, om det, der rent faktisk står i teksten, er sandt. Herudover skal oversætteren kunne bedømme, om anvendelsen af leksikalske udtryk og grammatiske og syntaktiske strukturer er korrekt. 7

10 2. Oversættelse er et håndværk (Holm 1994:18) 5 Det vil sige, at oversætteren formår at være tro mod SL-versionen og dermed gengive dens indhold og stilniveau i TL-versionen med øje for målsprogets sproglige nuancer, sådan som de anvendes af indfødte. 3. Oversættelse er en kunst (Holm 1994:18) 10 Holm taler her om oversætterens intuitive evne til at finde det udtryk på TL, der nøjagtigt rammer SL-tekstens udtryk især inden for billedsprog og ordspil. Denne evne kan til dels læres gennem erfaring, men synes mest som værende medfødt. 4. Oversættelse er en smagssag (Holm 1994:18) 15 Oversætteren kan være tilbøjelig til at anvende de samme vendinger og ord, hvilket kommer til udtryk i måden, hvorpå der er oversat Diskussion af Holms definitioner på oversættelse I sin definition af oversættelse taler Holm om oversættelse af tekststykker, og altså ikke termer, hvorfor hendes definition ved første øjekast ikke umiddelbart kan overføres direkte på oversættelse af termer. På trods af dette indeholder tekststykkerne termer, og omvendt indgår termer oftest i et tekststykke, som er termernes kontekst. Set ud fra det synspunkt, synes jeg, hendes definition på oversættelse også dækker over de termer, der indgår i tekststykket, som oversættes, således at indholdet og hensigten fra afsenderen forbliver den samme på målsproget. Oversættelse af termer, som i denne opgave er substantiver, bør efter min mening altid ske med øje for konteksten, såfremt der eksisterer en sådan. Konteksten spiller derfor en stor rolle i forbindelse med oversættelse af de enkelte termer. 30 Hvad angår almindelige ikke-fagsproglige tekster, som f.eks. skønlitterære tekster, anser jeg Holms definitioner som udmærkede, men hvis man sætter dem i et fagsprogligt perspektiv, er jeg imidlertid ikke helt enig i Holms definitioner. Informative tekster, herunder teknisk sprog, tilhører den genre størstedelen af oversættere arbejder med, og Holm påpeger, at tekster inden for 8

11 5 nævnte genre ofte er formuleret i et dårligt sprog, og det er derfor vigtigt at foretage en sprogrevision, inden man oversætter (Holm 1994:53). Eftersom informative tekster ofte indgår i oversætterens arbejdsopgaver, forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er gjort mere ud af denne genre, men skrevet en masse generelt om alle teksttyper samlet under et. Jeg vil i det følgende forsøge at anskue definitionerne i forhold til teknisk sprog Som sprogmedarbejder i en virksomhed har man ikke altid tid og ressourcer til at få tilstrækkelig indsigt i et teknisk emne, således at man på baggrund heraf er i stand til at oversætte teksten. Desuden er det ofte ingeniører med dybdegående kendskab til det tekniske emne, som forfatter teksterne, og derfor kan de for lægfolk være vanskelige at oversætte. At den tekniske tekst er udarbejdet af en fagmand bør være et udtryk for, at terminologien er korrekt, så her er det ikke nødvendigt at lægge sine kræfter som oversætter. Men en fagmand har ikke nødvendigvis så stor sproglig som faglig indsigt (Bergenholtz/Tarp 1994:17 f.). Derfor ville det, efter min mening, være bedre, hvis oversætteren bruger tid på de grammatiske og syntaktiske konstruktioner. Når Holm påpeger, at oversætteren skal kunne vurdere, om det, der står i teksten er sandt, så vil jeg her bemærke, at det også er muligt at oversætte løgne, selv om de vurderes som noget usandt Oversættelse er et håndværk, og som det defineres, er jeg ganske enig med Holm. Når man oversætter tekniske tekster, og dermed også tekniske termer, er det bl.a. vigtigt at formidle budskabet korrekt og med øje for stilniveauet. Det sproglige bør ramme indfødt målsprog helt ned i detaljer, selv om det kan være svært at leve op til inden for teknisk sprog, da man som oversætter ikke er fagmand inden for det tekniske emne. Derfor bør man være tro over for SLversionens terminologi samtidig med, at man bestræber sig på at gøre teksten flydende på målsproget Oversættelse af billedsprog og ordspil i tekniske tekster forekommer sjældent. Den intuitive evne, Holm omtaler som kunst, har jeg et ambivalent forhold til. På den ene side mener jeg ikke, den eksisterer inden for oversættelse af standardiseret sprog som f.eks. teknisk sprog. Når tekniske termer skal oversættes, er der oftest en ækvivalent på målsproget, og derfor mener jeg ikke, at det handler så meget om intuition, men om ren og skær viden og begavelse. De sproglige 1 Som et eksempel herpå, henvises til mit oversættelsesforslag til termen dc-ventilator, jf. bilag 2. 9

12 5 formuleringer er ligeledes ofte standardiserede, hvor man i undervisningen har lært at håndtere de grammatiske og syntaktiske mønstre, der findes inden for teknisk sprog, her tænker jeg på brugen af f.eks. gerundium, verbalhelheder og infinitiv. På den anden side, mener jeg, at man som oversætter godt kan have en god intuition inden for teknisk sprog, men jeg ønsker at stille spørgsmål ved, om den ikke mest er affødt af ens viden og erfaring inden for området. Men hvordan defineres intuition? Hverken Holm eller de følgende teoretikerne kommer med deres bud på dette, hvorfor jeg i det følgende vil forsøge at definere begrebet. 10 Ifølge Nudansk Ordbog defineres intuition således: en evne til umiddelbart at opfatte forstå og bedømme en situation el. sammenhæng uden nødvendigvis at have kendskab til el. være bevidst om alle aspekter af den (Becker-Christensen 2001:529) 15 Med udgangspunkt i definitionen fra Nudansk Ordbog mener jeg, at det inden for oversættelse af tekniske termer imidlertid synes praktisk at forstå definitionen på følgende måde: 20 Intuition er en højst personlig og individuel ikke-bevidst evne til at forstå, bedømme og gennemskue en situation eller sammenhæng på baggrund af ens erfaring, det være sig både arbejds- og livserfaring Når man oversætter, er der ofte flere forskellige løsningsforslag at vælge imellem, i hvert fald hvad angår verber inden for teknisk sprog. Substantiver har, som før nævnt, oftest en ækvivalent, og de kan hver især udtrykke forskellige stilniveauer. Som oversætter kan man godt være tilbøjelig til at anvende de samme termer og udtryk, f.eks. verbet estar. For at gøre sin oversættelse mere nuanceret på målsproget, bør man derfor benytte sig af andre verber, som vel at mærke udtrykker den samme betydning. På den måde er det muligt at opnå et varieret ordvalg i sin oversættelse, så den ikke virker farvet af ens tilbøjeligheder i f.eks. valg af verbum. Selvfølgelig kan man også variere sit ordvalg for meget, så det virker direkte forstyrrende med f.eks. mange synonymer, så alt med måde. Ud over de fire definitioner på oversættelse, påpeger Holm også, at det vigtigste for en oversætter er, at modtageren forstår budskabet, dvs. TL-versionen. SL-teksten kan i nogle tilfælde have 10

13 5 10 konstruktioner, som er svært formulerede eller tvetydige, og derfor forsøger man at omskrive teksten, så den er lettere at forstå på målsproget. Når man foretager en sådan sprogrevision, hvad enten der er tale om en udeladelse eller omskrivning, kan det påvirke SL-versionens oprindelige stil, og noget kan gå tabt. (Holm 1994:15 f.) I tekniske tekster forholder det sig således, at der til en teknisk term oftest findes en ækvivalent på målsproget, og en egentlig sprogrevision finder derfor kun sted, hvis man ikke kan finde den spanske term, og derfor må foretage en omskrivning eller forklaring. De væsentligste sproglige ændringer i tekniske tekster fra dansk til spansk foregår der, hvor man ikke direkte kan overføre grammatiske og syntaktiske konstruktioner, som f.eks. verbalhelheder og gerundium. 2.3 Forståelsens betydning for oversættelse 15 Udover de fire definitioner for oversættelse gør Holm endvidere opmærksom på, at det at oversætte er en konstant proces, hvor man ikke bare skal lære at oversætte, men også lære at give kritik af ens eget arbejde. Desuden skal man først forstå, så oversætte, man skal sætte sig ind i det, som teksten omhandler, analysere den og indholdet, f.eks. termer. Herudover bør man også have i baghovedet, hvem der er afsender og modtager, samt hvilket formål teksten tjener. (Holm 1994:20) Netop inden for oversættelse af tekniske termer er forståelsen uhyre vigtig, da man sammenlignet med andre teksttyper nemmere kan komme til at lave fejl i oversættelsen. Jeg vil påstå, at man med et ringe kendskab til et givet emne, har lettere ved at slippe af sted med at oversætte en ikkefagsproglig tekst, uden at det i oversættelsen afsløres, at man ikke forstod den 100 %. I tekniske tekster, hvor der typisk kun er en oversættelsesmulighed til hver term, er risikoen for at lave fejl noget større end i almindelige tekster, hvor der findes adskillige synonymer til et ord. Som et eksempel på at teknisk oversættelse kræver forståelse, kan jeg nævne et oversættelsesforslag fra en studerende, der givetvis ikke havde forsøgt at sætte sig tilstrækkelig godt ind i emnet, inden vedkommende oversatte, og desuden var der ingen røde advarselslamper, der blinkede, eller sans 11

14 for kritik af eget arbejde. Teksten omhandlede vindmøller, hvor det spanske ord tren de transmisión blev direkte oversat til transmissionstog Kontekstens betydning 5 10 Når man synes at have fundet termen på målsproget, er det vigtigt at vurdere konteksten, så TLtermen får den samme betydning som SL-termen. Et ord kan have forskellige betydninger afhængig af konteksten. Holm taler om den lingvistiske, situationelle og den ydre kontekst, hvor førstnævnte består i at undersøge termens sammensætning med andre ord, det være sig på det grammatiske, syntaktiske og leksikalske plan. Den situationelle kontekst vil sige den aktuelle situation, hvori termen optræder, og hvordan den gør det i forhold til andre termer, og det analyseres f.eks., hvad budskabet er, og hvem afsender og modtager er. Den ydre kontekst omfatter alt det, der er uden om situationen. (Holm 1994:22 ff.) Når man finder den mulige spanske term på internettet, bør man tjekke konteksten nøje og være kritisk over for de oplysninger, der findes på nettet. De resultater, man kommer frem til ved hjælp af sin internetsøgning, er talrige og forskelligartede, og hvis man f.eks. søger på ordet skørt, så ser man ordet have forskellige betydninger, alt efter hvilken kontekst det indgår i. F.eks. angiver det en beklædningsgenstand falda, at noget er skørt loco og en del af en motorcykel camisa. Nogle gange kan man være heldig, at der kun findes én oversættelsesmulighed for fagtermen, som f.eks. kilowatt, der oversættes til spansk med kilovatios. Dette fænomen ses desuden ofte inden for fremmedord af latinsk oprindelse (Holm 1994:53). Hvad angår internettet og kontekst kommer jeg ind på dette senere i opgaven. 25 Den lingvistiske kontekst, man finder TL-termen i denne opgave, er spansk, så det grammatiske, syntaktiske og leksikalske adskiller sig fra dansk. Når man finder TL-termen i en spansk kontekst, bør man derfor se på den situationelle og den ydre kontekst. Desuden er det vigtigt, at teksten omhandler samme emne, som det SL-termen indgår i. 2 Selv om jeg i opgaven har valgt at koncentrere mig om oversættelse af termer til spansk, har jeg medtaget denne version, da jeg synes det er et godt eksempel på manglende forståelse. Den korrekte oversættelse er transmissionssystem. 12

15 2.5 Oversættelse set som en kommunikationsproces 5 10 Holm betragter oversættelsesprocessen som en kommunikationsproces, hvor faktorer som bl.a. modtager, afsender og hensigt analyseres. I sin beskrivelse af oversættelsesprocessen tager Holm udgangspunkt i en rammeinddelt kommunikationsmodel, jf. nedenstående model: Holms rammeinddelte kommunikationsmodel: Afsender: Identifikation af afsendertype Identifikation af SL-modtagertype Vurdering af forfatterens hensigt med teksten Vurdering af den kontekst, teksten kommunikeres i 15 SL-teksten: Analyse af teksten: genre, stil, tekstfunktioner etc. Identifikation af billedsprog, kollokationer etc. Vurdering af tekstens emne Tekstens tone vurderet ud fra konteksten: humor, ironi, sarkasme 20 Oversætteren: Vedkommendes idiolekt og personlige smag og præferencer hvad angår valg af ord og formuleringsmåde Vedkommendes viden og indsigt i emnet 25 SL-sprogsystemet: Reglerne for anvendelsen af SL-sproget TL-modtager: Identifikation af modtagertype Hvilke forudsætninger for at forstå teksten indhold kan forventes at være til stede hos modtageren etc. 30 Virkelighedens verden : Oversætterens reference-ramme 35 Oversættelsesmetoder: Semantisk eller kommunikativ metode Den kognitive metode Komponentanalyse 13

16 Oversættelsesmetode for billedsprog etc. (Kilde: Holm 1994:41 f.) 5 I det følgende vil jeg ud fra modellen identificere forholdene i og omkring den SL-tekst, jeg har valgt at oversætte til spansk med henblik på at blive mere bevidst omkring, hvad det er for en type tekst, termerne indgår i Afsender og SL-teksten SL-afsenderen er civilingeniør Søren Østergaard Jensen fra SolEnergiCentret, Teknisk Institut. Jeg betegner ham som en ekspert inden for området og mener derfor også, at han er en pålidelig kilde. Teksten er informativ, og den tekniske rapports hensigt er at formidle fakta objektivt omkring Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl, jf. bilag TL-modtager Rapporten indeholder en del tekniske termer og forudsætter derfor, at TL-modtageren befinder sig på samme videnskabelige niveau som SL-afsenderen SL-sprogsystemet Da mange tekniske tekster ofte er skrevet af ingeniører og andre fagfolk, kan der f.eks. godt forekomme udanske formuleringer. Med oversætterens kendskab til SL-sprogsystemets anvendelse tjekkes om de danske konstruktioner og formuleringer er korrekte, og i oversættelsesprocessen har man mulighed for at udbedre fejl fra ingeniørernes manglende sprogøre Oversætteren 30 Som det forklares i oversætter-kassen, spiller oversætterens valg af termer en vigtig rolle for udfaldet af oversættelsen. Oversættere har hver deres præferencer, når de står over for at skulle vælge en term blandt flere muligheder, hvilket kan bevirke, at oversætterens personlige stil præger TL-versionen. Dette bør man være meget opmærksom på og forsøge at undgå. I 14

17 oversætter-kassen omtaler Holm endvidere, at ens referenceramme har betydning for, hvordan man opfatter ord i en tekst, og misfortolkninger af ord, kan føre til ukorrekte oversættelser og have mistillid til følge. (Holm 1994:46) En oversætter er ikke nødvendigvis fagekspert, og derfor kan erfaringsgrundlaget inden for et givet emne være begrænset. Ifølge Holm må oversætteren være tilstrækkeligt godt inde i de emner, teksten omhandler, samt have væsentligt indsigt i forhold, der berører emnerne, for at kunne forstå tekstens indhold godt nok til at kunne oversætte den. (Holm 1994:47). Hvis ens personlige erfaringsgrundlag ikke er tilstrækkeligt for at kunne løse en oversættelsesopgave, hvilket man som oversætter kan komme ud for adskillige gange, idet man stilles over for forskellige oversættelsesopgaver, og fordi man f.eks. som nyuddannet ikke har samme forudsætninger som en erfaren oversætter, så mener jeg, at det er temmelig urealistisk af Holm at tillægge ens personlige referenceramme afgørende betydning for, om en oversættelse resulterer vellykket. Nok er det nødvendigt at have indsigt i emnet og dets forhold, og hvis man ikke ved noget om disse på forhånd, forsøger man at sætte sig ind i dem for at få et hurtigt overblik og arbejde derudfra. Men ofte har man ikke tid til at sætte sig nok ind i emnet for at opnå tilstrækkelig viden omkring det, og derfor vil jeg tillægge det større betydning, at en oversætter får tilegnet sig viden og erfaring i, hvordan man håndterer og får kendskab til strategier for, hvordan man griber en teknisk tekst an, og i denne opgave behandles specifikt oversættelse af tekniske termer Virkelighedens verden Holms kasse virkelighedens verden indeholder oversætterens indsigt, viden og forståelse for det emne, teksten omhandler. Denne kasse har undertitlen Oversætterens reference-ramme (Holm 1994:42), og jeg undrer mig derfor over, hvorfor Holm i sin beskrivelse omkring virkelighedens verden (Holm 1994:46), end ikke har medtaget ordet reference-ramme, som senere uddybes under oversætter-kassen (Holm 1994:46). Det fremstår også ret forvirrende for læser, at det, der er kommenteret i virkelighedens verden gentages ved gennemgang af oversætterkassen (Holm 1994:46). Her refereres til oversætter-kassens undertitel Vedkommendes viden om og indsigt i emnet (Holm 1994:42), som måske egentlig burde have været undertitel til virkelighedens verden, da Holm kommenterer denne undertitel under afsnittet om virkelighedens verden. 15

18 Ifølge Holm bevæger oversætteren sig frem og tilbage mellem kasserne under hele oversættelsesprocessen, hvorfor man i praksis ikke adskiller disse, hvilket Holm alligevel har gjort af praktiske hensyn. Som læser synes jeg, man bliver forvirret, når Holm ikke formår at skabe sammenhæng mellem kassernes undertitler og kommenteringen heraf. Desuden mener jeg, at det ville have været bedre, hvis man havde udeladt kasseinddelingen, da man i praksis ikke nødvendigvis holder sig inden for kasserne, hvilket Holm jo også selv påpeger (Holm 1994:42). Holm forsøger med denne model at beskrive oversættelsesprocessens bestanddele, men jeg savner inddragelse af den praktiske oversættelsessituation, som Holm omtaler i sin indledning til bogen (Holm 1994:7). Som kommentar til Holms kasse virkelighedens verden vurderer jeg, at en oversætter ikke kan have tilegnet sig tilstrækkelig indsigt i, viden om og forståelse af tekstens emne og indhold. Der findes jo utallige emneområder bare inden for teknisk sprog, og det er vanskeligt at tro, at en oversætter kan være inde i dem alle, og det synes kun realistisk gennem lang tids arbejdserfaring inden for et afgrænset arbejdsområde. 20 Jeg er for så vidt enig med Holm i, at reference-rammen er af betydning, men det forklares ikke, på hvilken måde man kan opnå indsigt og viden om emnet, for det er jo ikke en selvfølge at have det. Desuden savner jeg at få redegjort for, hvordan man bør forholde sig, når man mener at have fundet TL-termen, for målsproget er i de fleste tilfælde ikke ens modersmål, og hvordan finder man så ud af, om sprogbrugen er korrekt? Senere i opgaven vil jeg komme ind på dette, og derudfra forsøge at opstille metoder for, hvordan man ved hjælp af internettet hurtigt og nemt finder frem til TL-termen, og hvordan man vurderer, om den er anvendt korrekt Oversættelsesmetoder Ifølge Holm er der flere forskellige oversættelsesmetoder alt efter formål: den semantiske, kommunikative eller kognitive metode. I forbindelse med disse kan man f.eks. foretage en komponentanalyse, og i tilfælde af billedsprog foretages valg af oversættelsesstrategi. 30 Oversættelse efter den semantiske metode foregår på den måde, at oversætteren i sin oversættelse skal være så tro som mulig over for SL-teksten, hvad angår ordvalg og konstruktioner. Den kommunikative oversættelsesmetodes formål er, at teksten på målsproget skal have samme effekt 16

19 5 på TL-modtager, som den har på SL-modtageren (Holm 1994:74 ff.). I tekniske tekster er brugen af den kommunikative oversættelsesmetode mest udpræget, da man som oversætter forsøger at kommunikere et bestemt budskab i teksten. Dog synes den semantiske metode meget brugbar i forbindelse med oversættelse af de enkelte tekniske termer. De to oversættelsesmetoder er blot teorier, og den ene metode udelukker ikke brugen af den anden. Tværtimod ser man anvendelse af begge metoder, hvor oversætteren har vurderet, at der lægges vægt på den ene eller anden af metodernes funktion.(holm 1994:76) 10 For tekster, der er vanskeligt gennemskuelige på det grammatiske og syntaktiske plan, anvendes den kognitive oversættelsesmetode. Metoden går i sin enkelthed ud på at omformulere SLteksten, så man, ud over den originale version, har en omformuleret version, som man oversætter ud fra (Holm 1994:79 f.) Denne metode anvendes dog sjældent inden for oversættelse af teknisk sprog En komponentanalyse foretages i de tilfælde, det er vanskeligt at finde en ækvivalent på målsproget. Oversætteren forsøger at beskrive ordets betydninger, og ordet opdeles i komponenter, som enten refererer til noget konkret eller noget abstrakt, hvorefter man oversætter ved at anvende andre ord, der udtrykker betydningshelheden i SL-ordet. Men det er ikke muligt at opdele alle ord i betydningskomponenter, og der må tys til andre strategier, hvor jeg f.eks. ville foreslå parafrase(holm 1994:81 f.) Man kunne forestille sig at anvende komponentanalyse i forbindelse med teknisk sprog, men jeg er ikke klar over, i hvor stort et omfang det foregår, og personligt har jeg ikke benyttet mig heraf. Som tidligere nævnt i opgaven, anvendes oversættelse af billedsprog sjældent i forbindelse med tekniske tekster, og derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på det. Hvad angår modellens to kasser SL-teksten og oversættelsesmetoder, så behandles disse i senere afsnit af bogen. Således er SL-teksten tilegnet et helt kapitel (Holm 1994:49 ff.), og afsnittet om oversættelsesmetoder er placeret 30 sider længere fremme i bogen (Holm 1994:73 ff.), og ligger dermed langt fra selve modellen. Dette bevirker, at jeg som læser ikke får et helhedsindtryk af modellen, for Holm har udeladt at kommentere nævnte kasser i direkte forbindelse med sin præsentation af modellen. 17

20 2.6 Konklusion for Holms teori og synspunkter 5 I afsnittet om oversættelsesteori lægges der vægt på, at der tages udgangspunkt i oversættelsesproblemer i praksis, og at der udarbejdes løsningsforslag hertil. Det forudsættes, at oversætteren behersker alle sproglige nuancer inden for begge sprog, således at oversættelsesteoriens formål udelukkende går på identifikation af oversættelsesproblemer og løsninger heraf. I praksis forekommer det mig imidlertid urealistisk, at en oversætter behersker begge sprog på lige højt niveau, og desuden forekommer der i praksis oversættelsesproblemer f.eks. inden for grammatik Som det fremgår i afsnittet om oversættelse, så mener Holm, at tekster af informativ karakter, herunder tekniske tekster, oftest er dårligt formulerede, og der bør foretages en sprogrevision (Holm 1994:52 f.). Her er jeg enig med Holm, men man ser også i større eller mindre omfang, at teknisk sprog i både Danmark og Spanien er standardiseret, så behovet for omskrivninger er ikke så stort, som hvis der var tale om et kulturspecifikt område, som f.eks. jura og økonomi. Hvis det er nødvendigt at foretage en sprogrevision, så sker det oftest af sprogmæssige årsager, og ikke fordi, der er særlige kulturbundne ting i teksten, som modtager ikke forstår. Forståelsen og konteksten er af grundlæggende betydning for resultatet af oversættelsen, og ved at skaffe sig viden om og indsigt i tekstens emne tilsat en god portion fornuft, er det muligt at undgå fejl og mangler i oversættelsen. Efter at have analyseret forholdene i og omkring SL-teksten i henhold til Holms rammeinddelte kommunikationsmodel er jeg kommet frem til følgende: Ved hjælp af kommunikationsmodellen har jeg fået analyseret forhold som f.eks. afsender, modtager og SL-sprogsystemet i den tekst, jeg skal beskæftige mig med senere i opgaven. Herudover har jeg set på oversætterens rolle, hvor jeg har diskuteret det forhold, at en oversætter bør have viden om og indsigt i det emne, som teksten omhandler. Her vil jeg dog tillægge det større betydning, at oversætteren ved, hvordan man håndterer oversættelse af tekniske tekster, herunder specifikt tekniske termer. Hvad angår inddelingen af modellen i kasser og kommenteringen af deres indhold, viser det sig, at Holm ikke har formået at skabe sammenhæng mellem disse, og som læser forstyrres man heraf. Ved gennemgang af metodevalg for oversættelse synes den kommunikative model mest anvendelig til oversættelse af tekniske tekster, dog med det forbehold, at man ved oversættelse af de enkelte termer i højere grad vil benytte sig af den semantiske metode. 18

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

JURIDISK OVERSÆTTELSE

JURIDISK OVERSÆTTELSE JURIDISK OVERSÆTTELSE Fra teori til praksis, eksemplificeret ved skødet Speciale: Cand.ling.merc. engelsk Af Tina Moberg Studienr.: 258815 Vejleder: Sandro Nielsen Isek Handelshøjskolen, Aarhus universitet

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere?

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Randi Petersen

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted FUNKTIONEL OVERSÆTTELSESKRITIK AF JURIDISKE OG ØKONOMISKE TEKSTER FRA DANSK TIL ENGELSK EKSEMPLIFICERET VED EN ANALYSE AF DEN ENGELSKE OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSE OM GODKENDTE REVISORERS ERKLÆRINGER

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere