Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation"

Transkript

1 Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster og søgning efter ækvivalente termer på målsproget. H a n d e l s h ø j s k o l e n i Å r h u s F e b r u a r

2 Tak til Jens Christian Nissen, Pia Svenningsen, Sara Hamdrup, Dorthe Djernæs, Winnie Splidsboel Larsen, Line Berg Jensen, Helle Thulstrup Larsen og Majbritt Christensen fordi de gav sig tid til at deltage i undersøgelsen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING OPGAVENS STRUKTUR OVERSÆTTELSESTEORI HOLMS OVERSÆTTELSESTEORI OVERSÆTTELSE Diskussion af Holms definitioner på oversættelse FORSTÅELSENS BETYDNING FOR OVERSÆTTELSE KONTEKSTENS BETYDNING OVERSÆTTELSE SET SOM EN KOMMUNIKATIONSPROCES Afsender og SL-teksten TL-modtager SL-sprogsystemet Oversætteren Virkelighedens verden Oversættelsesmetoder KONKLUSION FOR HOLMS TEORI OG SYNSPUNKTER EN OVERSÆTTELSESMODEL VURDERING AF OVERSÆTTELSESMODELLEN OVERSÆTTELSE I PRAKSIS VURDERING AF KROGH-HANSENS FREMGANGSMÅDE SAMLET KONKLUSION FOR OVERSÆTTELSE I TEORI OG PRAKSIS MIN TEORI INTERNETTET SOM HJÆLPEMIDDEL TIL OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER BESKRIVELSE AF EURODICAUTOM GOOGLE Den ideelle søgemaskine Sidste nyt om søgemaskiner KILDEKRITIK

4 7. PRÆSENTATION AF DE EKSEMPLARISKE UNDERSØGELSER PRÆSENTATION AF EKSEMPLARISK UNDERSØGELSE MED DELTAGERE EKSEMPLARISK METODE FOR OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER PRAKTISKE OPLYSNINGER SKEMATISK OVERSIGT OVER METODER TIL, HVORDAN MAN KAN ANVENDE INTERNETTET I SIN SØGNING EFTER ÆKVIVALENTE TERMER PÅ MÅLSPROGET Oversættelsesstrategier HJÆLPEMIDLER OG DERES FUNKTIONER I FORBINDELSE MED OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE TERMER SEKUNDÆRE ASPEKTER AF DE EKSEMPLARISKE UNDERSØGELSER FORSKELLE PÅ BA OG CLM SAMMENLIGNING AF MINE OG DELTAGERNES HANDLINGER I SØGEPROCESSEN HJÆLPEMIDLER, DER BEKRÆFTER TERMENS ANVENDELSE ASPEKTER OG PROBLEMER I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSEN DET TIDSMÆSSIGE ASPEKT ROLLEN SOM OBSERVATØR EURODICAUTOM GOOGLE STAVEFEJL OG MISFORSTÅELSE KILDEKRITIK ARBEJDSMETODER DELTAGERNES BAGGRUND UDBYTTE AF UNDERSØGELSEN TIPS TIL TERMSØGNING PÅ INTERNETTET LISTE OVER TIPS TIL TERMSØGNING VIA INTERNETTET KONKLUSION RESUMEN LITTERATURLISTE

5 1. Introduktion 5 10 Ordbøger, databaser og andre skriftlige kilder har gennem længere tid være den type hjælpemidler, en oversætter har haft til rådighed til at producere en oversættelse. Udbredelsen af Internettet i slutningen af 1990 erne medførte store muligheder for hurtigt at søge information worldwide, og spiller i dag en vigtig rolle i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster. Sammenlignet med ordbøger, der slet ikke formår at dække alle de tekniske områder, hvor man har brug for oversættelse, er en af de mange fordele ved brug af internettet til oversættelse, at det er hurtigt til informationssøgning, og at opdatering foregår langt hurtigere end ved anvendelse af ordbøger. Den største ulempe ved internettet som en hjælp til oversættelse er de mange forskellige afsendere på dokumenter, og derfor bør kilderne til de søgte termer vurderes kritisk for at opnå en optimal oversættelse. 1.1 Problemformulering Som sprogmedarbejder i en virksomhed er det stort set umuligt at besidde viden som fagfolk på alle tekniske områder. Det ville derfor være en stor hjælp for en oversætter, det være sig sprogstuderende eller sprogmedarbejder, at finde frem til, hvordan man bedre kan oversætte fagsproglige termer uden at være ekspert på området. Det er et faktum, at internettet er en stor hjælp til at opnå bedre oversættelser, men det kan være svært at finde frem til den korrekte term på målsproget. Jeg formoder derfor, at det er muligt at gøre det nemmere at søge på internettet og finde frem til et løsningsforslag, hvis man anvender en metode Formålet med denne opgave er at opstille en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i forbindelse med oversættelse af tekniske tekster og søgning efter ækvivalente termer på målsproget. Motivationen for at opstille en eksemplarisk metode er opstået på grund af mangel på samme. I undervisningen har jeg ofte erfaret, at jeg personligt, men også mine medstuderende, har brugt megen tid på at lede efter en mulig oversættelse af en term. Man søger og søger, men har svært ved at finde en korrekt oversættelse, og når man så mener at have fundet termen på målsproget, hvordan får man så bekræftet, at den overhovedet er brugbar? 3

6 Brugen af ordbøger og andre litterære kilder i forbindelse med oversættelsesarbejdet er hermed ikke afskrevet, for jeg tror ikke, det endnu er realistisk at finde frem til et oversættelsesforslag ved udelukkende at søge på internettet. 5 I opgaven ønsker jeg specifikt at behandle fagtermer, men med øje for deres kontekst, som i dette tilfælde er fagsproglige tekster. 1.2 Afgrænsning Jeg har valgt at afgrænse opgaven til et fagligt område inden for teknisk sprog, nemlig solenergi. Jeg har valgt dette emne, fordi der ikke eksisterer en tilstrækkelig fyldestgørende ordbog inden for emnet solenergi, og emnet er derfor velegnet til at belyse en metode for søgning på internettet. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en tekst om solenergi med henblik på at gøre det mere praktisk at opspore nogle problemtyper. Hermed bliver det lettere og mere overskueligt at udvikle og præsentere en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet til oversættelse af termer i det konkrete teksteksempel. På trods af nævnte afgrænsninger forventer jeg, at metoden også er anvendelig til oversættelse af fagtermer inden for andre områder af teknisk sprog. 20 Mine karakteristika af brugergruppen er sprogmedarbejdere og studerende med dansk som modersmål, som kun har ringe faglig indsigt i det tekniske fagområde. En vis beherskelse af fremmedsproget på bachelorniveau er en forudsætning og en klar fordel. 1.3 Opgavens struktur 25 I et forsøg på at komme omkring alle de områder, jeg finder interessante i forbindelse med oversættelse af teknisk sprog, vil jeg i opgaven præsentere og kommentere fire forskellige teoretikere og deres syn på oversættelse. 30 Jeg har valgt at behandle udvalgt teori som afsæt og belæg for vurderinger i forbindelse med opgavens praktiske del: Søgning efter spanske ækvivalenter til tekniske termer hovedsageligt foretaget ved hjælp af internettet. 4

7 Jeg har valgt at inddrage eksemplariske undersøgelser i opgaven. Dels en undersøgelse af egne termoversættelser, og dels en undersøgelse af nuværende og tidligere studerendes termoversættelser. Med udgangspunkt i teksteksemplet er min fremgangsmåde for termoversættelse følgende: Systematisk at oversætte 49 udvalgte fagrelevante substantiver primært ved hjælp af internettet. Efter at have fundet en oversættelse til den tekniske term oversættes denne samt konteksten til spansk. Oversættelsesproblemerne samt deres løsninger søges herefter systematiseret med henblik på at finde frem til en eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet som hjælpemiddel i sin søgning efter ækvivalente termer på spansk. Som nævnt inddrages en eksemplarisk undersøgelse, hvor en gruppe nuværende og tidligere studerende bedes oversætte 10 udvalgte termer. Undersøgelsens formål er at observere, hvilke søgemetoder de studerende anvender i deres søgen efter ækvivalenter på spansk, og hvorvidt der eksisterer en rød tråd i de handlinger der foretages i søgeprocessen. Det søges efterfølgende dokumenteret, hvor der opstår problemer, med henblik på at supplere den metode, jeg finder frem til. 20 Den eksemplariske metode vil udgøre det primære udbytte af undersøgelserne. Eventuelle sekundære aspekter som undersøgelsen måtte tilføre opgaven, så som valg af hjælpemidler og begrundelse heraf, vil blive inddraget i det omfang, jeg synes de medvirker til opgavens perspektivering. Slutteligt kommenteres de væsentligste aspekter og problemer, der har været i forbindelse med den eksemplariske undersøgelse af de studerende. 5

8 2. Oversættelsesteori 5 Kort fortalt er den første teoretiker, Lis Holm, meget generel i sine teorier og behandler de fleste teksttyper, mens de efterfølgende teoretikere, Peder Skyum-Nielsen og Arnt Lykke Jacobsen, udelukkende koncentrerer sig om oversættelse af tekniske tekster og præsenterer, hvilke faser man gennemgår ved oversættelse af denne teksttype. Slutteligt inddrager jeg Krogh-Hansen, der beskriver, hvilke metoder en oversætter bruger i praksis med henblik på informationssøgning. 2.1 Holms oversættelsesteori Jeg har valgt at inddrage Holms teori i min opgave, da jeg finder det interessant, at hun forsøger at beskrive selve oversættelsesprocessen som en kommunikationsproces, hvilket ikke er forsøgt tidligere. Holm påpeger flere forhold, som bør tages i betragtning i forbindelse med oversættelsesprocessen, og jeg har valgt at kommentere følgende: oversættelsesteori, definitioner på oversættelse og betydningen af konteksten. Med Holms teori som udgangspunkt vil jeg i det følgende vurdere, i hvilket omfang teorien er anvendelig ved oversættelse af tekniske termer. Hvor SL er nævnt menes kildesproget, og TL står for målsproget. Holm definerer oversættelsesteori således: 20 Oversættelsesteori kan defineres som den samlede viden om det at oversætte, som man er nået frem til i dag. Det væsentligste formål med oversættelsesteori bør være at give oversætteren et solidt arbejdsgrundlag, som vedkommende kan arbejde ud fra. (Holm 1994:9) 25 Holm tilføjer, at oversættelsesteorien bør tage udgangspunkt i oversættelsesproblemer i praksis, hvor disse identificeres og defineres, og oversættelsesteorien bør komme med løsningsforslag hertil. Til dette opstiller Holm fire praktiske funktioner for oversættelsesteorien: At identificere og definere et bestemt oversættelsesproblem 2. At henlede opmærksomheden på alle de faktorer, der bør tages med i betragtning ved løsning af problemet 6

9 At give en liste over samtlige mulige oversættelsesfremgangsmåder 4. På baggrund af ovenstående at pege på: a) den mest velegnede fremgangsmåde b) og det bedste oversættelsesforslag. (Holm 1994:9) I de fire funktioner for oversættelsesteori tager oversættelsesteoretikeren oversætterens viden omkring de to sprog for givet, det være sig kendskab til grammatik, syntaks og leksikografi (Holm 1994:14). Jeg mener, det er lidt urealistisk for en sprogmedarbejder at beherske alle sproglige nuancer inden for målsproget. Men man kan så diskutere, hvorvidt det er i orden, at oversættelsesteoretikeren tager disse egenskaber for givet, for at kunne koncentrere sig om oversættelsesproblemerne og finde løsninger herpå, frem for at informere oversætteren om f.eks. grammatik. 2.2 Oversættelse Efter at have defineret oversættelsesteorien fortsætter Holm med at beskrive, hvad det vil sige at oversætte: At oversætte er at udtrykke/overføre indholdet af et tekststykke fra et sprog til et andet sprog, således at indholdet i teksten og hensigten med teksten fra SL-afsenderens side forbliver den samme som på TL-sproget. (Holm 1994:13) Efterfølgende giver Holm sit bud på, hvad oversættelse er, og kommer med de følgende fire definitioner herpå: Oversættelse er en videnskab, der omfatter viden og bekræftelse af faktiske forhold og beherskelse af det sprog, som anvendes til at beskrive disse fakta (Holm 1994:16) 30 Med dette menes, at oversætteren skal besidde tilstrækkelig viden inden for tekstens emne, så vedkommende formår at vurdere, om det, der rent faktisk står i teksten, er sandt. Herudover skal oversætteren kunne bedømme, om anvendelsen af leksikalske udtryk og grammatiske og syntaktiske strukturer er korrekt. 7

10 2. Oversættelse er et håndværk (Holm 1994:18) 5 Det vil sige, at oversætteren formår at være tro mod SL-versionen og dermed gengive dens indhold og stilniveau i TL-versionen med øje for målsprogets sproglige nuancer, sådan som de anvendes af indfødte. 3. Oversættelse er en kunst (Holm 1994:18) 10 Holm taler her om oversætterens intuitive evne til at finde det udtryk på TL, der nøjagtigt rammer SL-tekstens udtryk især inden for billedsprog og ordspil. Denne evne kan til dels læres gennem erfaring, men synes mest som værende medfødt. 4. Oversættelse er en smagssag (Holm 1994:18) 15 Oversætteren kan være tilbøjelig til at anvende de samme vendinger og ord, hvilket kommer til udtryk i måden, hvorpå der er oversat Diskussion af Holms definitioner på oversættelse I sin definition af oversættelse taler Holm om oversættelse af tekststykker, og altså ikke termer, hvorfor hendes definition ved første øjekast ikke umiddelbart kan overføres direkte på oversættelse af termer. På trods af dette indeholder tekststykkerne termer, og omvendt indgår termer oftest i et tekststykke, som er termernes kontekst. Set ud fra det synspunkt, synes jeg, hendes definition på oversættelse også dækker over de termer, der indgår i tekststykket, som oversættes, således at indholdet og hensigten fra afsenderen forbliver den samme på målsproget. Oversættelse af termer, som i denne opgave er substantiver, bør efter min mening altid ske med øje for konteksten, såfremt der eksisterer en sådan. Konteksten spiller derfor en stor rolle i forbindelse med oversættelse af de enkelte termer. 30 Hvad angår almindelige ikke-fagsproglige tekster, som f.eks. skønlitterære tekster, anser jeg Holms definitioner som udmærkede, men hvis man sætter dem i et fagsprogligt perspektiv, er jeg imidlertid ikke helt enig i Holms definitioner. Informative tekster, herunder teknisk sprog, tilhører den genre størstedelen af oversættere arbejder med, og Holm påpeger, at tekster inden for 8

11 5 nævnte genre ofte er formuleret i et dårligt sprog, og det er derfor vigtigt at foretage en sprogrevision, inden man oversætter (Holm 1994:53). Eftersom informative tekster ofte indgår i oversætterens arbejdsopgaver, forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er gjort mere ud af denne genre, men skrevet en masse generelt om alle teksttyper samlet under et. Jeg vil i det følgende forsøge at anskue definitionerne i forhold til teknisk sprog Som sprogmedarbejder i en virksomhed har man ikke altid tid og ressourcer til at få tilstrækkelig indsigt i et teknisk emne, således at man på baggrund heraf er i stand til at oversætte teksten. Desuden er det ofte ingeniører med dybdegående kendskab til det tekniske emne, som forfatter teksterne, og derfor kan de for lægfolk være vanskelige at oversætte. At den tekniske tekst er udarbejdet af en fagmand bør være et udtryk for, at terminologien er korrekt, så her er det ikke nødvendigt at lægge sine kræfter som oversætter. Men en fagmand har ikke nødvendigvis så stor sproglig som faglig indsigt (Bergenholtz/Tarp 1994:17 f.). Derfor ville det, efter min mening, være bedre, hvis oversætteren bruger tid på de grammatiske og syntaktiske konstruktioner. Når Holm påpeger, at oversætteren skal kunne vurdere, om det, der står i teksten er sandt, så vil jeg her bemærke, at det også er muligt at oversætte løgne, selv om de vurderes som noget usandt Oversættelse er et håndværk, og som det defineres, er jeg ganske enig med Holm. Når man oversætter tekniske tekster, og dermed også tekniske termer, er det bl.a. vigtigt at formidle budskabet korrekt og med øje for stilniveauet. Det sproglige bør ramme indfødt målsprog helt ned i detaljer, selv om det kan være svært at leve op til inden for teknisk sprog, da man som oversætter ikke er fagmand inden for det tekniske emne. Derfor bør man være tro over for SLversionens terminologi samtidig med, at man bestræber sig på at gøre teksten flydende på målsproget Oversættelse af billedsprog og ordspil i tekniske tekster forekommer sjældent. Den intuitive evne, Holm omtaler som kunst, har jeg et ambivalent forhold til. På den ene side mener jeg ikke, den eksisterer inden for oversættelse af standardiseret sprog som f.eks. teknisk sprog. Når tekniske termer skal oversættes, er der oftest en ækvivalent på målsproget, og derfor mener jeg ikke, at det handler så meget om intuition, men om ren og skær viden og begavelse. De sproglige 1 Som et eksempel herpå, henvises til mit oversættelsesforslag til termen dc-ventilator, jf. bilag 2. 9

12 5 formuleringer er ligeledes ofte standardiserede, hvor man i undervisningen har lært at håndtere de grammatiske og syntaktiske mønstre, der findes inden for teknisk sprog, her tænker jeg på brugen af f.eks. gerundium, verbalhelheder og infinitiv. På den anden side, mener jeg, at man som oversætter godt kan have en god intuition inden for teknisk sprog, men jeg ønsker at stille spørgsmål ved, om den ikke mest er affødt af ens viden og erfaring inden for området. Men hvordan defineres intuition? Hverken Holm eller de følgende teoretikerne kommer med deres bud på dette, hvorfor jeg i det følgende vil forsøge at definere begrebet. 10 Ifølge Nudansk Ordbog defineres intuition således: en evne til umiddelbart at opfatte forstå og bedømme en situation el. sammenhæng uden nødvendigvis at have kendskab til el. være bevidst om alle aspekter af den (Becker-Christensen 2001:529) 15 Med udgangspunkt i definitionen fra Nudansk Ordbog mener jeg, at det inden for oversættelse af tekniske termer imidlertid synes praktisk at forstå definitionen på følgende måde: 20 Intuition er en højst personlig og individuel ikke-bevidst evne til at forstå, bedømme og gennemskue en situation eller sammenhæng på baggrund af ens erfaring, det være sig både arbejds- og livserfaring Når man oversætter, er der ofte flere forskellige løsningsforslag at vælge imellem, i hvert fald hvad angår verber inden for teknisk sprog. Substantiver har, som før nævnt, oftest en ækvivalent, og de kan hver især udtrykke forskellige stilniveauer. Som oversætter kan man godt være tilbøjelig til at anvende de samme termer og udtryk, f.eks. verbet estar. For at gøre sin oversættelse mere nuanceret på målsproget, bør man derfor benytte sig af andre verber, som vel at mærke udtrykker den samme betydning. På den måde er det muligt at opnå et varieret ordvalg i sin oversættelse, så den ikke virker farvet af ens tilbøjeligheder i f.eks. valg af verbum. Selvfølgelig kan man også variere sit ordvalg for meget, så det virker direkte forstyrrende med f.eks. mange synonymer, så alt med måde. Ud over de fire definitioner på oversættelse, påpeger Holm også, at det vigtigste for en oversætter er, at modtageren forstår budskabet, dvs. TL-versionen. SL-teksten kan i nogle tilfælde have 10

13 5 10 konstruktioner, som er svært formulerede eller tvetydige, og derfor forsøger man at omskrive teksten, så den er lettere at forstå på målsproget. Når man foretager en sådan sprogrevision, hvad enten der er tale om en udeladelse eller omskrivning, kan det påvirke SL-versionens oprindelige stil, og noget kan gå tabt. (Holm 1994:15 f.) I tekniske tekster forholder det sig således, at der til en teknisk term oftest findes en ækvivalent på målsproget, og en egentlig sprogrevision finder derfor kun sted, hvis man ikke kan finde den spanske term, og derfor må foretage en omskrivning eller forklaring. De væsentligste sproglige ændringer i tekniske tekster fra dansk til spansk foregår der, hvor man ikke direkte kan overføre grammatiske og syntaktiske konstruktioner, som f.eks. verbalhelheder og gerundium. 2.3 Forståelsens betydning for oversættelse 15 Udover de fire definitioner for oversættelse gør Holm endvidere opmærksom på, at det at oversætte er en konstant proces, hvor man ikke bare skal lære at oversætte, men også lære at give kritik af ens eget arbejde. Desuden skal man først forstå, så oversætte, man skal sætte sig ind i det, som teksten omhandler, analysere den og indholdet, f.eks. termer. Herudover bør man også have i baghovedet, hvem der er afsender og modtager, samt hvilket formål teksten tjener. (Holm 1994:20) Netop inden for oversættelse af tekniske termer er forståelsen uhyre vigtig, da man sammenlignet med andre teksttyper nemmere kan komme til at lave fejl i oversættelsen. Jeg vil påstå, at man med et ringe kendskab til et givet emne, har lettere ved at slippe af sted med at oversætte en ikkefagsproglig tekst, uden at det i oversættelsen afsløres, at man ikke forstod den 100 %. I tekniske tekster, hvor der typisk kun er en oversættelsesmulighed til hver term, er risikoen for at lave fejl noget større end i almindelige tekster, hvor der findes adskillige synonymer til et ord. Som et eksempel på at teknisk oversættelse kræver forståelse, kan jeg nævne et oversættelsesforslag fra en studerende, der givetvis ikke havde forsøgt at sætte sig tilstrækkelig godt ind i emnet, inden vedkommende oversatte, og desuden var der ingen røde advarselslamper, der blinkede, eller sans 11

14 for kritik af eget arbejde. Teksten omhandlede vindmøller, hvor det spanske ord tren de transmisión blev direkte oversat til transmissionstog Kontekstens betydning 5 10 Når man synes at have fundet termen på målsproget, er det vigtigt at vurdere konteksten, så TLtermen får den samme betydning som SL-termen. Et ord kan have forskellige betydninger afhængig af konteksten. Holm taler om den lingvistiske, situationelle og den ydre kontekst, hvor førstnævnte består i at undersøge termens sammensætning med andre ord, det være sig på det grammatiske, syntaktiske og leksikalske plan. Den situationelle kontekst vil sige den aktuelle situation, hvori termen optræder, og hvordan den gør det i forhold til andre termer, og det analyseres f.eks., hvad budskabet er, og hvem afsender og modtager er. Den ydre kontekst omfatter alt det, der er uden om situationen. (Holm 1994:22 ff.) Når man finder den mulige spanske term på internettet, bør man tjekke konteksten nøje og være kritisk over for de oplysninger, der findes på nettet. De resultater, man kommer frem til ved hjælp af sin internetsøgning, er talrige og forskelligartede, og hvis man f.eks. søger på ordet skørt, så ser man ordet have forskellige betydninger, alt efter hvilken kontekst det indgår i. F.eks. angiver det en beklædningsgenstand falda, at noget er skørt loco og en del af en motorcykel camisa. Nogle gange kan man være heldig, at der kun findes én oversættelsesmulighed for fagtermen, som f.eks. kilowatt, der oversættes til spansk med kilovatios. Dette fænomen ses desuden ofte inden for fremmedord af latinsk oprindelse (Holm 1994:53). Hvad angår internettet og kontekst kommer jeg ind på dette senere i opgaven. 25 Den lingvistiske kontekst, man finder TL-termen i denne opgave, er spansk, så det grammatiske, syntaktiske og leksikalske adskiller sig fra dansk. Når man finder TL-termen i en spansk kontekst, bør man derfor se på den situationelle og den ydre kontekst. Desuden er det vigtigt, at teksten omhandler samme emne, som det SL-termen indgår i. 2 Selv om jeg i opgaven har valgt at koncentrere mig om oversættelse af termer til spansk, har jeg medtaget denne version, da jeg synes det er et godt eksempel på manglende forståelse. Den korrekte oversættelse er transmissionssystem. 12

15 2.5 Oversættelse set som en kommunikationsproces 5 10 Holm betragter oversættelsesprocessen som en kommunikationsproces, hvor faktorer som bl.a. modtager, afsender og hensigt analyseres. I sin beskrivelse af oversættelsesprocessen tager Holm udgangspunkt i en rammeinddelt kommunikationsmodel, jf. nedenstående model: Holms rammeinddelte kommunikationsmodel: Afsender: Identifikation af afsendertype Identifikation af SL-modtagertype Vurdering af forfatterens hensigt med teksten Vurdering af den kontekst, teksten kommunikeres i 15 SL-teksten: Analyse af teksten: genre, stil, tekstfunktioner etc. Identifikation af billedsprog, kollokationer etc. Vurdering af tekstens emne Tekstens tone vurderet ud fra konteksten: humor, ironi, sarkasme 20 Oversætteren: Vedkommendes idiolekt og personlige smag og præferencer hvad angår valg af ord og formuleringsmåde Vedkommendes viden og indsigt i emnet 25 SL-sprogsystemet: Reglerne for anvendelsen af SL-sproget TL-modtager: Identifikation af modtagertype Hvilke forudsætninger for at forstå teksten indhold kan forventes at være til stede hos modtageren etc. 30 Virkelighedens verden : Oversætterens reference-ramme 35 Oversættelsesmetoder: Semantisk eller kommunikativ metode Den kognitive metode Komponentanalyse 13

16 Oversættelsesmetode for billedsprog etc. (Kilde: Holm 1994:41 f.) 5 I det følgende vil jeg ud fra modellen identificere forholdene i og omkring den SL-tekst, jeg har valgt at oversætte til spansk med henblik på at blive mere bevidst omkring, hvad det er for en type tekst, termerne indgår i Afsender og SL-teksten SL-afsenderen er civilingeniør Søren Østergaard Jensen fra SolEnergiCentret, Teknisk Institut. Jeg betegner ham som en ekspert inden for området og mener derfor også, at han er en pålidelig kilde. Teksten er informativ, og den tekniske rapports hensigt er at formidle fakta objektivt omkring Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl, jf. bilag TL-modtager Rapporten indeholder en del tekniske termer og forudsætter derfor, at TL-modtageren befinder sig på samme videnskabelige niveau som SL-afsenderen SL-sprogsystemet Da mange tekniske tekster ofte er skrevet af ingeniører og andre fagfolk, kan der f.eks. godt forekomme udanske formuleringer. Med oversætterens kendskab til SL-sprogsystemets anvendelse tjekkes om de danske konstruktioner og formuleringer er korrekte, og i oversættelsesprocessen har man mulighed for at udbedre fejl fra ingeniørernes manglende sprogøre Oversætteren 30 Som det forklares i oversætter-kassen, spiller oversætterens valg af termer en vigtig rolle for udfaldet af oversættelsen. Oversættere har hver deres præferencer, når de står over for at skulle vælge en term blandt flere muligheder, hvilket kan bevirke, at oversætterens personlige stil præger TL-versionen. Dette bør man være meget opmærksom på og forsøge at undgå. I 14

17 oversætter-kassen omtaler Holm endvidere, at ens referenceramme har betydning for, hvordan man opfatter ord i en tekst, og misfortolkninger af ord, kan føre til ukorrekte oversættelser og have mistillid til følge. (Holm 1994:46) En oversætter er ikke nødvendigvis fagekspert, og derfor kan erfaringsgrundlaget inden for et givet emne være begrænset. Ifølge Holm må oversætteren være tilstrækkeligt godt inde i de emner, teksten omhandler, samt have væsentligt indsigt i forhold, der berører emnerne, for at kunne forstå tekstens indhold godt nok til at kunne oversætte den. (Holm 1994:47). Hvis ens personlige erfaringsgrundlag ikke er tilstrækkeligt for at kunne løse en oversættelsesopgave, hvilket man som oversætter kan komme ud for adskillige gange, idet man stilles over for forskellige oversættelsesopgaver, og fordi man f.eks. som nyuddannet ikke har samme forudsætninger som en erfaren oversætter, så mener jeg, at det er temmelig urealistisk af Holm at tillægge ens personlige referenceramme afgørende betydning for, om en oversættelse resulterer vellykket. Nok er det nødvendigt at have indsigt i emnet og dets forhold, og hvis man ikke ved noget om disse på forhånd, forsøger man at sætte sig ind i dem for at få et hurtigt overblik og arbejde derudfra. Men ofte har man ikke tid til at sætte sig nok ind i emnet for at opnå tilstrækkelig viden omkring det, og derfor vil jeg tillægge det større betydning, at en oversætter får tilegnet sig viden og erfaring i, hvordan man håndterer og får kendskab til strategier for, hvordan man griber en teknisk tekst an, og i denne opgave behandles specifikt oversættelse af tekniske termer Virkelighedens verden Holms kasse virkelighedens verden indeholder oversætterens indsigt, viden og forståelse for det emne, teksten omhandler. Denne kasse har undertitlen Oversætterens reference-ramme (Holm 1994:42), og jeg undrer mig derfor over, hvorfor Holm i sin beskrivelse omkring virkelighedens verden (Holm 1994:46), end ikke har medtaget ordet reference-ramme, som senere uddybes under oversætter-kassen (Holm 1994:46). Det fremstår også ret forvirrende for læser, at det, der er kommenteret i virkelighedens verden gentages ved gennemgang af oversætterkassen (Holm 1994:46). Her refereres til oversætter-kassens undertitel Vedkommendes viden om og indsigt i emnet (Holm 1994:42), som måske egentlig burde have været undertitel til virkelighedens verden, da Holm kommenterer denne undertitel under afsnittet om virkelighedens verden. 15

18 Ifølge Holm bevæger oversætteren sig frem og tilbage mellem kasserne under hele oversættelsesprocessen, hvorfor man i praksis ikke adskiller disse, hvilket Holm alligevel har gjort af praktiske hensyn. Som læser synes jeg, man bliver forvirret, når Holm ikke formår at skabe sammenhæng mellem kassernes undertitler og kommenteringen heraf. Desuden mener jeg, at det ville have været bedre, hvis man havde udeladt kasseinddelingen, da man i praksis ikke nødvendigvis holder sig inden for kasserne, hvilket Holm jo også selv påpeger (Holm 1994:42). Holm forsøger med denne model at beskrive oversættelsesprocessens bestanddele, men jeg savner inddragelse af den praktiske oversættelsessituation, som Holm omtaler i sin indledning til bogen (Holm 1994:7). Som kommentar til Holms kasse virkelighedens verden vurderer jeg, at en oversætter ikke kan have tilegnet sig tilstrækkelig indsigt i, viden om og forståelse af tekstens emne og indhold. Der findes jo utallige emneområder bare inden for teknisk sprog, og det er vanskeligt at tro, at en oversætter kan være inde i dem alle, og det synes kun realistisk gennem lang tids arbejdserfaring inden for et afgrænset arbejdsområde. 20 Jeg er for så vidt enig med Holm i, at reference-rammen er af betydning, men det forklares ikke, på hvilken måde man kan opnå indsigt og viden om emnet, for det er jo ikke en selvfølge at have det. Desuden savner jeg at få redegjort for, hvordan man bør forholde sig, når man mener at have fundet TL-termen, for målsproget er i de fleste tilfælde ikke ens modersmål, og hvordan finder man så ud af, om sprogbrugen er korrekt? Senere i opgaven vil jeg komme ind på dette, og derudfra forsøge at opstille metoder for, hvordan man ved hjælp af internettet hurtigt og nemt finder frem til TL-termen, og hvordan man vurderer, om den er anvendt korrekt Oversættelsesmetoder Ifølge Holm er der flere forskellige oversættelsesmetoder alt efter formål: den semantiske, kommunikative eller kognitive metode. I forbindelse med disse kan man f.eks. foretage en komponentanalyse, og i tilfælde af billedsprog foretages valg af oversættelsesstrategi. 30 Oversættelse efter den semantiske metode foregår på den måde, at oversætteren i sin oversættelse skal være så tro som mulig over for SL-teksten, hvad angår ordvalg og konstruktioner. Den kommunikative oversættelsesmetodes formål er, at teksten på målsproget skal have samme effekt 16

19 5 på TL-modtager, som den har på SL-modtageren (Holm 1994:74 ff.). I tekniske tekster er brugen af den kommunikative oversættelsesmetode mest udpræget, da man som oversætter forsøger at kommunikere et bestemt budskab i teksten. Dog synes den semantiske metode meget brugbar i forbindelse med oversættelse af de enkelte tekniske termer. De to oversættelsesmetoder er blot teorier, og den ene metode udelukker ikke brugen af den anden. Tværtimod ser man anvendelse af begge metoder, hvor oversætteren har vurderet, at der lægges vægt på den ene eller anden af metodernes funktion.(holm 1994:76) 10 For tekster, der er vanskeligt gennemskuelige på det grammatiske og syntaktiske plan, anvendes den kognitive oversættelsesmetode. Metoden går i sin enkelthed ud på at omformulere SLteksten, så man, ud over den originale version, har en omformuleret version, som man oversætter ud fra (Holm 1994:79 f.) Denne metode anvendes dog sjældent inden for oversættelse af teknisk sprog En komponentanalyse foretages i de tilfælde, det er vanskeligt at finde en ækvivalent på målsproget. Oversætteren forsøger at beskrive ordets betydninger, og ordet opdeles i komponenter, som enten refererer til noget konkret eller noget abstrakt, hvorefter man oversætter ved at anvende andre ord, der udtrykker betydningshelheden i SL-ordet. Men det er ikke muligt at opdele alle ord i betydningskomponenter, og der må tys til andre strategier, hvor jeg f.eks. ville foreslå parafrase(holm 1994:81 f.) Man kunne forestille sig at anvende komponentanalyse i forbindelse med teknisk sprog, men jeg er ikke klar over, i hvor stort et omfang det foregår, og personligt har jeg ikke benyttet mig heraf. Som tidligere nævnt i opgaven, anvendes oversættelse af billedsprog sjældent i forbindelse med tekniske tekster, og derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på det. Hvad angår modellens to kasser SL-teksten og oversættelsesmetoder, så behandles disse i senere afsnit af bogen. Således er SL-teksten tilegnet et helt kapitel (Holm 1994:49 ff.), og afsnittet om oversættelsesmetoder er placeret 30 sider længere fremme i bogen (Holm 1994:73 ff.), og ligger dermed langt fra selve modellen. Dette bevirker, at jeg som læser ikke får et helhedsindtryk af modellen, for Holm har udeladt at kommentere nævnte kasser i direkte forbindelse med sin præsentation af modellen. 17

20 2.6 Konklusion for Holms teori og synspunkter 5 I afsnittet om oversættelsesteori lægges der vægt på, at der tages udgangspunkt i oversættelsesproblemer i praksis, og at der udarbejdes løsningsforslag hertil. Det forudsættes, at oversætteren behersker alle sproglige nuancer inden for begge sprog, således at oversættelsesteoriens formål udelukkende går på identifikation af oversættelsesproblemer og løsninger heraf. I praksis forekommer det mig imidlertid urealistisk, at en oversætter behersker begge sprog på lige højt niveau, og desuden forekommer der i praksis oversættelsesproblemer f.eks. inden for grammatik Som det fremgår i afsnittet om oversættelse, så mener Holm, at tekster af informativ karakter, herunder tekniske tekster, oftest er dårligt formulerede, og der bør foretages en sprogrevision (Holm 1994:52 f.). Her er jeg enig med Holm, men man ser også i større eller mindre omfang, at teknisk sprog i både Danmark og Spanien er standardiseret, så behovet for omskrivninger er ikke så stort, som hvis der var tale om et kulturspecifikt område, som f.eks. jura og økonomi. Hvis det er nødvendigt at foretage en sprogrevision, så sker det oftest af sprogmæssige årsager, og ikke fordi, der er særlige kulturbundne ting i teksten, som modtager ikke forstår. Forståelsen og konteksten er af grundlæggende betydning for resultatet af oversættelsen, og ved at skaffe sig viden om og indsigt i tekstens emne tilsat en god portion fornuft, er det muligt at undgå fejl og mangler i oversættelsen. Efter at have analyseret forholdene i og omkring SL-teksten i henhold til Holms rammeinddelte kommunikationsmodel er jeg kommet frem til følgende: Ved hjælp af kommunikationsmodellen har jeg fået analyseret forhold som f.eks. afsender, modtager og SL-sprogsystemet i den tekst, jeg skal beskæftige mig med senere i opgaven. Herudover har jeg set på oversætterens rolle, hvor jeg har diskuteret det forhold, at en oversætter bør have viden om og indsigt i det emne, som teksten omhandler. Her vil jeg dog tillægge det større betydning, at oversætteren ved, hvordan man håndterer oversættelse af tekniske tekster, herunder specifikt tekniske termer. Hvad angår inddelingen af modellen i kasser og kommenteringen af deres indhold, viser det sig, at Holm ikke har formået at skabe sammenhæng mellem disse, og som læser forstyrres man heraf. Ved gennemgang af metodevalg for oversættelse synes den kommunikative model mest anvendelig til oversættelse af tekniske tekster, dog med det forbehold, at man ved oversættelse af de enkelte termer i højere grad vil benytte sig af den semantiske metode. 18

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN TOLKE OG TOLKEPROCESSEN En analyse af tolkning som kommunikationsproces og tolkenes sprog- og personprofil som forudsætning for denne proces Speciale Københavns Handelshøjskole Željka C. Rasmussen København

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 2005 Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme Torben Bechmann Jensen Telefonrådgivning som metode til forebyggelse

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere