Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster"

Transkript

1

2 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

3 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli juni 2007

4 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli juni 2007 Omslag: Christina Malbek Grafisk tilrettelægning: Åse Eg Jørgensen Tryk: Narayana Press Papir: 130g Arctic Ivory ISSN Akademiraadets kontor Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: Kontortid kl Direkte numre og mail , Lena Keller , Nina Tjørnemark , Anne Marie Nehammer Akademiet 7 Forord til beretningen 8 Akademiets opgaver og opbygning 10 Stiftelsesfesterne 14 Akademiets medaljer 26 Akademimøder 38 Akademiets medlemmer 39 Akademiraadet 42 Sigtelinier 45 Konferencer 47 Metropolzonen 51 Charlottenborg Udstillingsbygning 54 Kunstmoms og beskatning af hæderspriser 57 Memorandum, landskabssyn og planreform 60 Bygningsfredning og bygningsbevaring 63 Visioner og mål 66 Kunstakademiets samling 67 Kontaktudvalget 69 Akademiraadets medlemmer 70 Juryen og Kunstnersamfundet 73 Juryen 74 Sektionsopdelingen 77 Optagne medlemmer i Kunstnersamfundet 79 Juryens sammensætning 88

5 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 90 Udvalget for Kirkekunst 91 Mikael Thejls udsmykning i Lundehus Kirke 93 Oda Knudsens udsmykning i Hvornum Kirke 94 Kurt Tegtmeiers alterudsmykning i Taarbæk Kirke 95 Akademiets repræsentation og legater 97 Repræsentation i bestyrelser, udvalg og repræsentantskaber uden for Akademiet 98 Repræsentation i legatbestyrelser uden for Akademiet 103 Censorer 105 Akademiets legater 107 Akademiraadets sekretariat 119 Kunstnersamfundets medlemsliste 122 Akademiet

6 Forord til beretningen Denne beretning adskiller sig væsentligt fra de foregående 30 års beretninger. Fornyelsen af beretningen er iværksat både af nødvendighed og ud fra ønsket om ændringer. Med denne beretning ønsker Akademiet at vise, at der længe har været en fornyelsesproces i gang, og at denne fornyelse gerne måtte få afgørende indflydelse på indhold og form. Perspektivet er lagt på beretningsperiodens væsentligste sager og strategiske linjer. Vi har ønsket at anskueliggøre institutionens opbygning og vise de forskellige arbejdsfora. På billedsiden har vi valgt at sætte fokus på dét, det handler om, og der hvor vi er: Arkitekturen og billedkunsten, Akademiets og Raadets vidunderlige arbejdsrum og de mennesker, der arbejder her og yder en kæmpe indsats for institutionen. Beretningens format og størrelse har vi derimod ikke sat til diskussion, fordi vi på den måde, i reolen, stiller os på række med forgængerne. Beretningen er redigeret af billedhuggeren Elisabeth Toubro, præsident i den pågældende periode, arkitekten Kjeld Vindum og akademisekretær Anne Marie Nehammer. Derudover har retoriker Nana Olivia Brings Jacobsen revideret og gennemarbejdet en stor del af indlæggene i bogen. Redaktionsudvalget har valgt at denne trykte beretning er suppleret med yderligere informationer og beskrivelser på hjemmesiden. Af hensyn til bogens omfang, og ud fra et ønske om fornyelse, er der kun medtaget en række af Akademiraadets og Udvalget for Kirkekunsts sager, udtalelser og rådgivning, idet en mere detaljeret beskrivelse kan læses på hjemmesiden: Kopi af udtalelser fra Akademiraadet, årsrapporter samt Akademiets formelle forudsætninger og regelsæt kan desuden rekvireres fra Raadets kontor eller læses på hjemmesiden. Beretning om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed omhandler i store træk perioden 1. juli juni Beretningen udsendes til: Kunstnersamfundets medlemmer ministerier og styrelser, herunder Kulturministeriet, Kunststyrelsen, Kirkeministeriet og Miljøministeriet kommuner og regioner museer og udstillingssteder andre relevante institutioner, myndigheder og personer samt til pressen Charlottenborg, december 2007 Kristine Jensen formand for Akademiraadet præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 8 akademiets beretning akademiet 9

7 Akademiets opgaver og opbygning Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Billedkunstskolerne Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange personer, Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt Danmarks Kunstbibliotek. Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, tre sektioner på henholdsvis 20 arkitekter, 20 billedhuggere og 20 malere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover består Akademiet i 2007 af 13 æresmedlemmer og 10 raadsvalgte medlemmer. Akademiets præsident (Raadets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere) til Akademiraadet. Arkitektskolen Rådgiver for Kirkeministeriet og andre kirkelige instanser Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål AK ADEMIR A ADETS UDVALG FOR KIRKEKUNST AK ADEMIET 20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere AKADEMIRAADET 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Kunstakademiets Bibliotek AK ADEMIR ADETS FORRETNINGSUDVALG Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger og 1 maler AK ADEMIR A ADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. De 12 medlemmer vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning bortset fra formanden der vælges for 1 år ad gangen og i højst 3 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder KUNSTNERSAMFUNDET Ca arkitekter, billedhuggere og malere Diagram der viser Akademiets, Akademiraadets, Juryens og Kunstnersamfundets opbygning. 10 akademiets beretning akademiet 11

8 Raadets virksomhed og er som præsident for Akademiet overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger. Akademiraadets Forretningsudvalg forbereder sager, der skal forelægges for Raadet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen og består ud over formanden for Raadet af de tre sektioners formænd. Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningsperioden er der optaget 100 nye medlemmer i Kunstnersamfundet. Ud af de 15 medlemmer i Juryen, vælges 6 medlemmer af Kunstnersamfundet og 9 medlemmer af Akademiraadet for 3 år ad gangen, men maksimalt for 6 år. Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker og i spørgsmål om anlæg og udvidelse af kirkegårde. Medlemmerne udpeges af Akademiraadet, og der er ingen tidsbegrænsning på medlemsperioden. Akademiets formelle forudsætninger og regelsæt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Akademiets Vedtægter Medaljereglement Guldmedaljereglement Valgreglement (regler for KS-valg samt andre valghandlinger) Regler for optagelse i Kunstnersamfundet Akademiraadets Forretningsorden. Festsalen, klar til at tage imod Stiftelsesfestens gæster. Foto: Simon Høgsberg 12 akademiets beretning akademiet 13

9 Stiftelsesfesterne Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts, og det er her medaljerne overrækkes og præsidenten holder sin tale præsidentberetningen. I præsidentens beretning fortælles der om, hvordan det forgangne år er gået, og der siges tak til de mange mennesker, der har arbejdet gratis. Vi har valgt at bringe den seneste tale. Talerne fra 2005 og 2006 kan læses på hjemmesiden. Festerne foregår på Charlottenborg slot, dels i Festsalen, hvor der er festforelæsning og levende musik, og dels i Kuppelsalen, hvor der er dækket op på runde borde, og hvor der bydes på festlig mad. Festerne er den årlige begivenhed, hvor man gør status, ser fremad og tilbage og manifesterer sammenhængskraften i Akademiet. Stiftelsesfesten 2005 Ved Stiftelsesfesten i 2005 var professor Martin Zerlang festforelæser, han holdt en tale med titlen:»midten i dansk æstetik«. Musikken blev leveret af Messer Kvartetten, der uropførte et bestilt værk komponeret af Thomas Blachmann»2005 og Rundetårn er stadig Københavns mest moderne byggeri«. Præsidentens tale blev bragt som kronik i Politiken den 5. april Dronningen og præsidenten. Foto: Anders Sune Berg Stiftelsesfesten 2006 I 2006 var rektor Mikkel Bogh festforelæser, hans tale havde titlen:»risikable billeder«. Trio Ismena spillede værker af komponisten Nicolai Worsaae Rasmussen:»Ancient Neonrain«,»Cadenza Scherzando«og»Tranquillo«. Stiftelsesfesten 2007 Festforelæseren i 2007 var Elisabeth Møller-Jensen, direktør i KVINFO, der talte om:»kunst og køn«. Mezzosopran Liv Odd veig Midt mageli og pianist Ingo Schauser spillede numre af W.H. Auden:»Tell me the truth about love«,»funeral Blues«og»Johnny Calypso«. Foto: Anders Sune Berg 14 akademiets beretning akademiet 15

10 Præsidenten, billedhuggeren Elisabeth Toubros tale ved Stiftelsesfesten fredag den 30. marts 2007 Carsten Hoff byder velkommen. Foto: Anders Sune Berg Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin 250 år lange historie. Samtidens ændrede krav slår ind i vores institution, og pålægger os at justere vores mål, vores værdier og vores selvopfattelse. Det er på ingen måde noget nyt for Akademiet. Hanne Marcussen, der i en periode var rektor for arkitektskolen gennemgår i en artikel fra 1979 Kunstakademiets udvikling fra dets stiftelse under enevælden over den borgerlige stat, til det hun kalder den interventionistiske stat og frem til perioden efter studenteropgøret i Med udgangspunkt i den samfundsmæssige udvikling beskriver hun, hvordan den gang på gang påvirker institutionen og stiller krav om ændringer af de funktioner, der indtil da har været nødvendige, men som nu må tage anden form. Helt fra begyndelsen varetog Akademiet to funktioner: På den ene side var man rådgiver for staten i kunstneriske spørgsmål, på den anden side fungerede man som uddannelsesinstitution for dem, der senere skulle indtræde som udøvende kunstnere i statens tjeneste. Disse to funktioner blev administrativt adskilt i 1959 efter en langvarig omstillingsproces. En proces, der tog sit afsæt i den industrielle udvikling af byggesektorens stærkt stigende krav krav til tegnestuernes evner for at klare teknisk og administrativ styring af komplicerede byggeopgaver. Gennem de senere år har udviklingen lokalt, såvel som globalt, sat radikale nye dagsordener. For eksempel har oprettelsen af Kunstrådet og de billedkunstneriske udvalg, forvaltet af Kunststyrelsen, haft stor indflydelse på kunstnernes situation, og det har indirekte ændret Akademiets rolle i kunstnersamfundet. Og især globaliseringen har uoverskuelig indflydelse på kunstneres og arkitekters arbejde og påkalder derfor også behovet for at diskutere og justere Akademiets målsætning. Akademiet er med jævne mellemrum blevet mødt med kritik af sin historiske opdeling i de tre sektioner: Arkitekt-, billedhugger- og malersektionen. I det forløbne år har Raadet diskuteret sektionsopdelingen internt og med Juryen. En arbejdsgruppe re- 16 akademiets beretning akademiet 17

11 degjorde for overvejelserne, der endte i et notat om emnet. På vores hjemmeside kan notatet læses i sin helhed. Kort fortalt valgte Raadet af mange grunde at fastholde den hidtidige struktur, og jeg citerer her fra notatet: Akademiraadet har nøje overvejet konsekvenserne af såvel en sammenlægning som en opdeling i flere sektioner, men finder ikke at Raadet derved styrkes i sin primære funktion som Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Det er Rådets opfattelse at kritikken er rettet mod identifikations- og tidligheds problematikken. Mens kritikken ikke er rettet mod institutionens tredeling som sådan. Akademiets og dermed Akademirådets opdeling i tre sektioner er et uvurderligt redskab, både i forhold til at håndtere Raadets komplekse faglige spørgsmål og i forhold til at afbalancere faggruppernes eksterne og interne uenighed, idet alle tre sektioner skal høres og den simple polarisering mellem to parter nuanceres og reduceres. Det er exceptionelt i et internationalt perspektiv, at vi i Danmark har holdt fast ved samhørigheden mellem arkitekter, malere og billedhuggere, som fra gammel tid var knyttet sammen i Akademierne. Fra periode til periode har der også været forskel på, hvor tæt fagene har været forbundne i fælles udfordringer. Ikke desto mindre er det en kolossal styrke for Raadets arbejde, at hele det æstetiske felt er repræsenteret. Fra landskabsarkitektens store skala, over bygningens krop til produktdesignet og videre til den fri kunsts skaben indenfor maleriets ramme og helt ud i de nyeste eksperimenter med videokunst og kunst på internettet. Men på dette tidspunkt i historien kræver det igen, at der nytænkes, så vi kan forme de nødvendige rammer. Disse rammer skal kunne forene vores fælles ressourcer, så de bringes i spil på en nyttig og konstruktiv måde for samfundet. Både i Akademiet og Raadet har der været stor interesse for og enighed om at se på strukturen, legitimiteten og nye fælles mål for institutionen. Dels er dette vigtigt for at fastholde, at arkitekter og billedkunstnere, der besidder en fagspecifik viden på det højeste niveau i æstetikkens verden, også i fremtiden vil lægge tid og kræfter i Akademiraadets arbejde. Dels har Raadet behov for at synliggøre de kompetencer, Raadet har, og som man ikke finder andre steder i samfundet. Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster er den højeste instans, man kan Elisabeth Toubro, Kristine Jensen og Niels Reumert. Foto: Anders Sune Berg Elisabeth Toubro, Kristine Jensen, Eva Koch og Malene Landgren. Foto: Simon Høgsberg 18 akademiets beretning akademiet 19

12 Opdækning i Nordre Forsal. Foto: Simon Høgsberg henvende sig til i æstetiske spørgsmål. Samtidig er det vigtigt at få omformet institutionen, så den bliver i stand til at gå i direkte dialog med omverdenen. Det at få synliggjort Akademiets kompetencer og signalere åbenhed og lyst til at gå i dialog er et af de vigtigste redskaber i omstillingsprocessen. Akademiet er som skabt til at være institution eller base for dialog med staten, regionerne og kommunerne, som samtalepartner omkring æstetiske forhold. Og dem er der mange af. De strækker sig lige fra placering af svinefarme og motorveje i landskabet over byplanjusteringer af de små lokalsamfund og spørgsmål fra borgerne i forbindelse med nybyggerier og bygningsændringer. Det handler alt sammen om, hvordan det danske land skal se ud, altså æstetik. Raadet har derfor indskrevet i Årsrapporten for 2006, at man forventer at nedsætte et udvalg, der vil se på Akademiets mål og struktur fremover. I den allernærmeste fremtid udgiver Akademiraadet et flot illustreret memorandum om landskabssyn og planreform. Det arbejdsudvalg som Raadet nedsatte og som i foråret 2006 afleverede et memorandum om de nye perspektiver for det åbne land oven på kommunesammenlægningerne og ændringer i planlovsystemet kom i den forbindelse med en lang række anbefalinger. Nogle af disse anbefalinger ville det være oplagt, at Akademiet lagde lokaler og ekspertise til at folde ud og diskutere. På et område er dette allerede praksis. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har gennem de senere år udviklet en åben og konstruktiv dialog med menighedsrådene landet over. Udvalget udtaler sig til Stiftsøvrighederne om konkrete forslag til udsmykninger i kirker og om ændringer af visuel betydning for kirkerummene. Gennem en bevilling fra Kirkeministeriet har kirkeudvalget kunnet skabe en slags konsulentordning, og man er for tiden ved at udarbejde en præcis vejledning, som menighedsrådene kan benytte. På den måde har kirkeudvalget forbilledligt vist Akademiet og Raadet, hvordan en sådan samfundsmæssig platform kan udvikles og gøres synlig. Synlighed er et kodeord i dag ikke bare for vores institution, overalt tales der om synlighed. Det var også behovet for at blive synlige, der for tre år siden fik Raadet til at beslutte sig for at gen- 20 akademiets beretning akademiet 21

13 nemføre tre konferencer med aktuelle emner for billedkunstnere og arkitekter emner, der skulle komme med indspark i den debat, der allerede foregår i miljøerne. I 2005 afholdt vi derfor konferencen :»Hvordan står det til med den kunstneriske frihed«og i 2006 konferencen :»Hvordan fremmer vi arkitekturen som kunstart«. Vi har stadig den tredje konference om Globaliseringen til gode. For at udvide feltet besluttede Raadet sig for at spørge arkitektskolen og billedkunstskolerne, om det var muligt i fællesskab at lave en konference om globaliseringens påvirkning af vilkårene og indholdet i arkitekturen og billedkunsten. Det var med stor tilfredshed, at vi kunne konstatere, at vi havde fælles interesser, og at begge skoler var interesserede og stillede op. Overordnet set kommer konferencen til at handle om æstetikken og om uddannelserne. Hvordan påvirkes og ændres æstetikken og uddannelserne under de nye forhold, som globaliseringen byder os. I vil høre nærmere derom, når konferencens program er fastlagt, og vi sender indbydelser ud. Hvis nogen skulle være interesserede i det daglige virke i det forløbne år, er man meget velkommen til at orientere sig på vores hjemmeside. I løbet af de tre år jeg har været præsident for Akademiet, har Raadet vænnet sig til at lave årsrapporter og at gå til virksomhedsmøder i Kulturministeriet. Vi har lært at formulere, hvad vores forventninger er til det kommende år og at vurdere årets faglige resultater, når det er omme. Årsrapporten er et godt redskab for en institution, der gerne vil forandre sig i takt med at samfundet ændrer sig og får nye behov for rådgivning. Med den i hånden er man hele tiden ajour med, hvor man står og tvunget til at se, hvor man vil gå hen. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for, at jeg fik den store fornøjelse at være formand for Akademiraadet og præsident for Akademiet i tre år. Da jeg ikke længere er medlem af Raadet, vil jeg ikke fremover have taletid i den sammenhæng, men her på falderebet vil jeg ønske Akademiet og Raadet held og lykke med den videre omstilling til det 21. århundrede. Ingvar Cronhammar og Kirsten Justesen. Foto: Simon Høgsberg Festmiddag i Kuppelsalen. Foto: Simon Høgsberg 22 akademiets beretning akademiet 23

14 Kuppelsalen, Stiftelsesfesten Foto: Simon Høgsberg 24 akademiets beretning akademiet 25

15 Akademiets medaljer Medaljemodtagerne 31. marts Foto: Suste Bonnén. Bagest fra venstre: Lene Burkard, Bjarke Ingels, Julien de Smedt, Henning Christiansen, Mads Bjørn Hansen, Steen Høyer, Jørgen Michaelsen. Siddende: Jytte Rex, Ellen Hyllemose, Tal R, Vibeke Mencke Nielsen, Per Bak Jensen. Forrest: Kirsten Justesen og Jette Valeur Gemzøe. Akademiets medaljer tilkendes billedkunstnere, arkitekter m.fl., som en hæder eller udmærkelse. Her bringer vi en oversigt over de kunstnere og arkitekter, der har modtaget medaljer i beretningens periode. Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet, og på det sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motivering. På det grundlag træffer Akademiraadet beslutning efter en skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv medlemmer stemmer for. For C.F. Hansen, Thorvaldsen og Eckersberg medaljernes vedkommende skal mindst én stemme være fra den faggruppe, som kandidaten tilhører, og for Høyen og Bindesbøll medaljernes vedkommende skal der være mindst én stemme fra hver af de 3 faggrupper. Når en medalje er tildelt, meddeles dette medaljemodtageren skriftligt med en motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker ved Akademiets Stiftelsesfest. Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen og N.L. Høyen Medaljen. Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og fotos af værker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Hansen og Thorvaldsen medaljerne, da disse medaljer er de højeste udmærkelser, Akademiet kan tildele arkitekter og billedkunstnere. Med hensyn til modtagere af Eckersberg, Thorvald Bindesbøll og N.L. Høyen medaljerne henvises til Raadets hjemmeside under fanen: Medaljer, hvor man også kan læse motiveringerne. C.F. Hansen Medaillen Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod medaljen præge i sølv i anledning af C.F. Hansens halvtredsårs embedsjubilæum i C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt. arkitekten tyge arnfred er i 2006 tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende motivering: Albertslund, Farum Midtpunkt, Flexibo, Solbjerghave, Sibelius parken lyder som en fanfare i enhver boliginteresseret dansk arkitekts øre. Tyge Arnfred har overordentlig stor del i alle faser af disse boligbyggeriers virkeliggørelse. Tanker og tegninger produceredes i 26 akademiets beretning akademiet 27

16 arkitektværkstedet Fællestegnestuen. Det blev ikke kun en kvalitativ men også en kvantitativ præstation som omfatter utallige familiers hjem også grønlandske. Indsatsen repræsenterer flere lange skridt frem i udviklingen af dansk boligkultur. Nye ideer om forholdet mellem det private og fælles i såvel inde- som uderum gav nye rammer og inspiration ja både imødekom og ændrede livsformer og udfoldelsesmuligheder. Det skete i partnerskab med bl.a. Jørn Ole Sørensen og ikke mindst med den 10 år ældre Viggo Møller-Jensen, sammen med hvem en række højskoler landet over blev formet ligeledes i stor forståelse for de særlige krav, der stilles i denne kategori: Bygninger til fælles, fri og frivillig læring. Også mange kirker, skoler og markante kursusejendomme bærer tegnestuens særlige kendetegn: En uortodoks anvendelse af de traditionelle materialer blandt andre tegl, træ og beton, men også dristige investeringer i eksperimenter med ny og uprøvede materialer fx facader af bølgeeternit og cortenstål. Resultat: En fremtræden i rigt modulerede rumligheder og steder, hvor farver, lys og former understøttet af undertiden ekspressive konstruktioner blev særlige, altid brugbare, sanselige, op levelses rige og uforglemmelige. Perioden, hvor dette finder sted, vender man ofte tilbage til, i den eksempelsamling, man er stolt af og Tyge Arnfred med sit stilfærdige væsen, også elsket lærer og professor som efterfølger af Viggo Møller-Jensen, har med sin kloge og filosofiske tilgang til verden en stor del af æren for, at perioden blev så bemærkelsesværdig. For sit talentfulde og livslange virke som arkitekt og lærer i kunsten hædres Tyge Arnfred med C.F. Hansen Medaillen. arkitekten lene tranberg er i 2006 tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende motivering: Arkitekten Lene Tranberg står i spidsen for en tegnestue, der har været med til at sætte arkitekturens dagsorden gennem de sidste 20 år. Talrige og forskelligartede er de værker hun har beriget os med, værker der indtil 2004 blev skabt i samarbejde med den da afdøde kompagnon Boje Lundgaard. Produktionen spænder fra boliger til kraftværker, fra solitære huse til byplan, fra renovering til kulturelle institutioner. Tietgenkollegiet Lene Tranberg Med evnen til at udforske en opgaves særlige muligheder udvikles klare koncepter som afsæt for originale arkitektoniske udsagn. Udgangspunktet kan være en bestemt placering i byen, en bygnings sociale organisation eller afprøvning af teknologiske nyskabelser. Bygningens møde med jorden, overgangen mellem individuelle og fælles rum, udvælgelse og sammenstilling af materialer er typiske fokuspunkter i den kreative proces. Med modernismen som værdigrundlag og med sikker sans for detaljen fremdyrkes markante huse, poetiske huse, huse der har noget på hjerte, huse der fortæller om deres hensigter, huse der er fulde af karakter. I disse år deltager tegnestuen som begavet medspiller i den dynamiske udbygning af København som metropol med lovende projekter, der prøver kræfter med nye bygningsformer og indvæver landskaber i urbane bebyggelser. For sit enestående og værdifulde bidrag til dansk arkitektur hædres Lene Tranberg med C.F. Hansen Medaillen. 28 akademiets beretning akademiet 29

17 Thorvaldsen Medaillen Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den frie kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod i 1838 Thorvaldsen Medaillen præge i sølv i anledning af hidsendelsen af mesterens arbejder fra Rom. Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en billedkunstner. billedkunstneren jytte rex er i 2005 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: Jytte Rex har siden 70erne manifesteret sig som en dybt original kunstner i maleri og grafik, som forfatter og i film med en malers tableauer. Hun har arbejdet med dias, stentavler, fotografi og video. De mange medier hun har benyttet sig af understreger den fragmentariske karakter, hvor intet synes konstant ofte flyder medierne sammen, blandes og overskrider gængse udtryksformer. Enkelte billedelementer kan være svære at tidsfæste, er det fortid eller nutid, drøm eller virkelighed, ånd eller substans. Ord smelter sammen, bliver til billeder, billeder bliver til ord. Et uhyre sammensat, tidløst univers opstår. Billeder hvor drømmens negligering af vedtagne dimensioner indgår i en halvt anet tilstand. Alt eksisterer som en evig vekselvirkning i Jytte Rex s værker. Ofte er en person i centrum, drømt, virkelig eller som en erindring der fastholdes. Allegorier bliver skabt, myten, virkeligheden og drømmens verden er både konkret og symbolsk til stede, vore følelser bliver påvirket i sindets dybeste lag. Arketyper bliver berørt. For denne store og helt personlige kunstneriske indsats hædres Jytte Rex med Thorvaldsen Medaillen. Jytte Rex 30 akademiets beretning akademiet 31

18 til at understrege en figurs vægt og bevægelse, indhylning som afsløring, hvor det der ikke kan ses, paradoksalt kommer til syne netop ved at blive tildækket. Sidste år så og genså vi Justesens membran 1-11 på clinch på Statens Museum for Kunst, hvor billedhuggerens krop var dækket af latexdug. Body-art; Justesen forener det formelle og det poetiske greb med håndfast humor. For denne indsats hædres Kirsten Justesen med Thorvaldsen Medaillen. Kirsten Justesen billedhuggeren kirsten justesen er i 2005 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: skulptur ii (papkassen fra tresserne), lunch (indkøbsvognen fra halvfjerdserne), og rygskriver (fra firserne) brænder gennem tiden og står endnu frisk på nethinden. Det er uforglemmelige udsagn, humoristiske, fotografisk træfsikre ikoner. Kirsten Justesens udgangspunkt er klassisk, en billedhuggers arbejde med kroppen og soklen. Kroppen er Justesens egen krop, et skulpturelt objekt; hun er den, der ser, og den der bliver set. Soklen foranderlig; en papkasse, en rullende indkøbsvogn, en isflage. Billedhugger, installationskunstner, scenograf og meget mere. I 1987 draperede Justesen citrongul silke over Willumsens store relief, troløst draperi, draperi ja, troløst nej, for handlingen lå i tråd med Willumsens eget brug af draperi, et redskab maleren jørgen rømer er i 2006 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: Jørgen Rømer startede som grafiker altid eksperimenterende med en næsten alkymistisk måde at arbejde med syren på. Der blev ætset, skrabet og afdækket, lange processer kunne spores i trykket, en rig kolorit med utallige gradueringer i det sort/hvide blev resultatet. Senere gik han over til at arbejde med tegning og akvarel. Original, stilfærdig og lavmælt arbejder han med stor følsomhed, aldrig overfladisk eller påvirket af tidens mode. Det er dramatiske arbejder, der blander psykiske improvisationer med mere eller mindre tydelige motivtilskyndelser, billeder hvis kunstneriske virkningskraft står i grel modsætning til deres ydre uanselighed, men med stor stoflighed og forfinet behandling af de billedkunstneriske udtryksmidler. Han trænger ind, hvor man fornemmer kunstens inderste væsen, hvert billede har sin historie, de er koncentrerede og indtrængende, en måde at overleve på. Jørgen Rømers kunst kan være sort og opmuntrende på samme tid, en mørk stemning af forgængelighed kan slå over i humor og ironi. Udgangspunktet er som regel noget set, marsklandskabet, en konkylie, et kranie, små detaljer af større helheder, det er ikke en afbildning af virkeligheden, men en søgen bag om tingenes overflade, et forsøg på at fange det flygtige, sindslige dybdeboringer ud fra fragmenterede virkelighedsbilleder. For denne helt unikke kunstneriske indsats hædres Jørgen Rømer med Thorvaldsen Medaillen 32 akademiets beretning akademiet 33

19 Eckersberg Medaillen Arkitekter 2005: Steen Høyer, Bjarke Ingels og Julien de Smedt 2006: Signe Cold og Christian Cold 2007: Troels Troelsen. Billedhuggere 2005: Ellen Hyllemose og Jørgen Michaelsen 2006: Jytte Høy, Jørgen Carlo Larsen og Erland Knudssøn Madsen 2007: Kerstin Bergendal og Jens Haaning. Malere 2005: Henning Christiansen, Per Bak Jensen, Vibeke Mencke Nielsen og Tal R 2006: Peter Holst Henckel og Malene Landgreen 2007: Per Marquard Otzen, Poul Pedersen og Cai-Ulrich v. Platen. Thorvald Bindesbøll Medaljen 2005: Jette Gemzøe 2007: Louise Campbell. N.L. Høyen Medaljen 2005: Lene Burkard 2006: Gregers Algreen-Ussing, Mogens Nykjær og Knud Pedersen 2007: Jesper Fabricius, Jan Gehl, Leila Krogh og Jens Kvorning. Jørgen Rømer 34 akademiets beretning akademiet 35

20 Akademiraadet Guldmedaljekonkurrence 2004»Det Fremmede«Den 1. marts 2004 udskrev Akademiraadet Guldmedaljekonkurrencen»det Fremmede«, og i konkurrencens første etape indkom i alt 39 ansøgninger om tildeling af et af de i alt 6 rejselegater på kr. til en rejse til enten Istanbul, Tokyo eller Grønland. De 6 kunstnere, som Konkurrenceudvalget udvalgte til at modtage rejselegater, arkitekten Mads Bjørn Hansen, arkitekten Gustav Fabricius, billedhuggeren Henrik Capetillo, billedhuggeren Henrik Menné, billedhuggeren Jacob Tellufsen, maleren Marika Seidler havde hver beskrevet deres opfattelse og oplevelse af det fremmede i et konkret værk. I Beretning blev 1. etape af Akademiets Guldmedaljekonkurrence omtalt på side 175. Konkurrencens anden etape De 6 udvalgte kunstneres rejse til et af de valgte områder skulle være af mindst 3 ugers varighed og være afholdt inden 31. december En rejselegatmodtager skulle beskrive sin opfattelse og oplevelse af det fremmede i et konkret værk, der kunne vises på en eventuel senere udstilling. Konkurrenceudvalget, der bestod af arkitekten Kristine Jensen, billedhuggeren Jesper Rasmussen og maleren Malene Landgreen bedømte forslagene, og Raadet tiltrådte udvalgets indstilling om, at vinderen af guldmedaljen og den medfølgende pris på kr. blev arkitekten Mads Bjørn Hansen. Små håndskitser i to store rammer modstilles af et langt møbel med et utal af fotos. Arkitektens formelle udsagn mellem det der står, og det der ligger, sættes her i en uformel, men rammende dialog, imellem skitser, der udstanser tid, og fotos der løber med tiden. Det fremmede og det velkendte modstilles og konfronteres i samlingens to arkiver af skitser og snapshots. Mens skitsernes fragmenter veksler i sorteringen mellem det fremmede og det hjemlige, flyder snapshot arkivets billeder sammen til en uadskillelig hybrid to tilstande, der smelter sammen. Værket opstiller tilsyneladende en række modstillinger: Et arkiv der er sorteret, og et andet der er vilkårligt sammenblandet, tid der udstanses, og tiden der løber. I to omgange opstilles modstillingen af det hjemlige og det fremmede. I begge tilfælde giver værket en diskret erkendelse tilbage: At det hjemlige og det fremmede ligner hinanden til forveksling og først med en nøjere inspektion afgøres, hvad der hver især hører til det nære og det fjerne. I Mads Bjørn Hansens fotografier smelter det hjemlige og det fremmed helt sammen, og fra da af er det ikke længere altid muligt at skelne klart. Det fremmede er i det nære og omvendt. Indstilling. Med værket»det Fremmede (Rejse mod Tokyo)«indstilles Mads Bjørn Hansen til Akademiets Guldmedalje og pris på kr. Program og resultat samt billeder kan ses på Akademiraadets hjemmeside under fanen Konkurrencer. Konkurrenceudvalgets Beskrivelse og Indstilling af Vinderprojektet Beskrivelse. Mads Bjørn Hansen: Det fremmede (Rejse mod Tokyo). Den rejsendes blik på den fjerne og nære verden, foregår både i Japan og Danmark. I første øjekast fremstiller værket tilsyneladende turistens klassiske modstillinger : Mellem fjernt og nært, eller den fremmedes tilstedeværelse i dét, der både er ikke nærværende og fremmedgørende i sig selv. 36 akademiets beretning akademiet 37

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 1 110. net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af næstformand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 31.3.2016 Valg

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere