Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år"

Transkript

1 Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan lagt inter vi e wet med In ger i den form, som hun nå e de at god ken de. In ger syn tes, at det var svært at bli ve så af hæn gig af an dre men - ne sker og ha ve så lidt magt over sit eget liv. Det var na tur lig vis en si tu a tion, som In ger sy ntes skul - le drøf tes i FU AM. Vi le ver i en tid, hvor al le vest li - ge sam fund får den stør ste an del af æl dre, som no gen sinde er set i ver dens histori en. In gen ved, hvor - dan det kom mer til at spæn de af, men det er, som om der mest er be kym re de mi ner. Ta ler vi kun om kom men de byr der? Når man ser til ba ge på de 30 år, hvor jeg har kendt In ger, er det svært at få øje på ældre byr den. Det var hen de, der bar næ sten til det sid ste. Hun hav de der for af talt, at hun sam men med Klara Juul Madsen vil le stå for et op læg på FU - AM-mø det i ok to ber. Des vær re nå e de In ger det ik ke, men vi hol der fast ved te ma et på ok to ber mø det. In ger hav de øn sket at en fra FU AM tal te ved bi sæt tel sen. Jeg brin ger her af slut nin gen af min ta le: In ger vil læn ge end nu være ak - tiv. Hun skab te sig en al der dom, der blev et eks em pel på, hvor - dan man kan bli ve gam mel, an - svarl i g, om sorgsf u l d og bi dra gy - den de. Hun de mon strere de for øj ne ne af os al le, at det kan la de sig gøre. In ger vi ste, at der fin des må der at være gam mel på, som man kan være stolt af. Det er en van dre gæld, som vi har ar vet. 3 Æret være In ger Ny gårds min de. Knud Ra mi an

2 In ger Ny gård Bi lle det er fra 1979, hvor hun var med til at stif te FUAM 4

3 En ak ti vist i FU AM - In ger Ny gård I det te num mer fort sæt ter vi for tæl lin ger ne fra FUAM med et inter vi ew med In ger Ny - gård. Hun er med stor sik ker hed FU AM's æld ste med lem og har været med fra star ten. Hun var FU AM's ak ti ve sek re - tær gen nem mere end 15 år og mere end no gen eks po nent for den ak ti - visti ske fløj af FU AM, men for In ger er det ik ke bare me nin ger hun står in de for si ne syns punk ter og ta ger kon se - kven sen af dem. Der for gik In ger og - så med i be styrel sen og var den ener - gi ske sek re tær i mere end 15 år. Et inter vi ew med In ger Ny gård om hen - des virk som hed i FU AM er der for og - så en historie om te ma er, som er vig ti - ge for FU AM. Et inter vi ew med In ger Ny gård er no get sær ligt for mig vi ta ler jo om en fæl les for tid i FU AM. For at stræk - ke min fornøjelse for de ler vi interviewet over nog le gan ge. Det er jo et langt liv, vi skal i gang med. I dag bor hun hyg ge ligt i den bag er - ste en de af et dob belt hus med en lil le ha ve. På trods af si ne ska van ker, der pla ger hen de, fort æ ll e r hun en ga geret om de bø ger, hun for ti den er i gang med. Hun sy nes, det er svært, og al li - ge vel ler hun me get un der sam ta ler - ne. Den skar pe tun ge har ik ke for ladt hen de. Al li ge vel er en sam ta le med In ger fyldt med hen des helt sær li ge smit ten de lat ter. Hun går dår ligt og er ban ge for at fal de, men op fyl der ik ke kra ve ne til at få et kal de an læg. Den po li tik gi ver hun ik ke me get for. Hun har sta dig man ge me nin ger, der pibler frem he le ti den. Vi har af talt, at vi star ter ved be gyn - del sen i FU AM, men In ger Ny gårds ind sats i FU AM er så om fat ten de, at vi har været nødt til at hol de os til nog le af de rø de trå de, som mest har op ta - get hen de. Ind i FUAM FU AM var li ge star tet i Der var en el ler an den, der lok ke de mig med bl.a. til den før ste gen eral for sam ling på Jysk Te kno lo gisk In sti tut. Al lere de her blev jeg fore slå et til be styrel sen, men sag de nej tak. Mø der ne i FU AM blev holdt på Sko len for be skæf ti gel - ses vej le dere, hvor Aa se Ny borg var le der. Al lere de året ef ter kom jeg i FU - AM's be styrel se Det var ar bej det som bi blio te kar, der brag te mig ind i FUAM Jeg hav de været hjem me gå en de i 16 år. Det var man jo den gang. Som hjem me gå en de hav de jeg jo brug for lidt til fæl di ge kor te jobs, helst om for - mid da gen. Jeg kun ne få vi kari a ter, og der var rig tig man ge ple je hjem, hvor der tit var vi kari a ter. Jeg var fast af lø - ser på for skel li ge ple je hjem bl.a. Ste - 5

4 fans hjem met, men og så Ra diums sta - tio nen, hvor jeg var me get glad for at kom me. Det pas se de fint, at jeg kun ne ar bej de om for mid dag e n og være hjem me hos bør ne ne om efter mid da - gen. På den må de føl te jeg mig hjem - me på ældre om rå det og hav de stor inter es se for ple je hjem me ne så det med FU AM var nær lig gend e Bi blio tek a rj o bb e t kom med mo der mæl ken Jeg vok se de op i Ør bæk på Øst fyn, hvor min far var dyr læ ge. Min mor var en fore tag som kvin de, der blandt an - det op ret te de sog ne biblio te ket i Ør - bæk. Hun kom i be styrel sen for Svend - borg Bi blio teks fore ning og Dan marks Bi blio teks fore ning og så var det selv føl ge lig gi vet, at hen des dat ter skul le være bi blio te kar og hun skaf fe - de mig en læreplads på bi blio te ket i Svend borg. Det var der, jeg mød te min mand. Det med det inter es sen for de gam - le. Har du og så det fra din mor? Da min mor var 85, be gynd te hun at læ se op for de gam le på ple je hjem - met så må ske er det ar ve ligt si ger en le en de In ger Ny gård. Hun vil le ha ve mig til St. Knuds Sko le i Oden se, og tal te med rek tor Hel ga Lund, der sag de, at der ik ke var plads. Min mor pe ge de ned bag erst i lo ka let og sag de, der kan da godt stå et bord der og så dan blev det. Hun var en fore tag som da me, der gen - nem før te og jeg har da og så al tid være lidt næ ve nyt tig. Det med at gennem føre har du alt - så fra din mor? Min far hav de as si sten ter, og da jeg var en 3-4 år kald te én af dem mig for sjæls rå og ky nisk. De gri ne de al le sam men, og det har fulgt mig li vet igen nem, hvad det egent lig be tød. Det er må ske der for, jeg er ble vet, som jeg er. En af de røde trå de: De sva ge gam le In ger Ny gård har gen nem al le åre ne været op ta get af hjæl pen til de sva ge gam le. Fra sin tid som bi blio te kar på ple je hjem me ne hav de hun god ind - sigt i for hol de ne og gik ind i de bat ten om ple je hjem me nes frem tid og hjem - meh jæl pens kon stan te for rin gel ser. Mo del for ege nom sorg Vi be ke Pouls by ( nu og så Krøll), der i dag er chef sy geple jerske på Skej by, hav de i 1988 et film pro jekt om kring ege nom sorg: Ege nom sorg - hand le - kraft og ba lan ce er en vi deo, hvor In - ger er hoved per so nen. I fil men ta ges der ud gangs punkt i en æl dre kvin des hver dag. Hun er ble vet en ke for halv - an det år si den og bor nu i en lej lig hed i et mo dern e ældre cen ter. Igen nem tre si tu a tions spil gi ves eks empler på, hvor - dan et ple je per so na le for hold e r sig til ege nom sorg sprin cip pet. Det blev op - ta get på et ple je cen ter, og jeg skul le være en af be bo er ne. Jeg skul le ik ke ak ti veres, for jeg var op ta get af at læ se Kaj Munk, og jeg skul le ab so lut ik ke ha ve la vet mad i mi kro ovnen, for jeg hav de spist. Jeg kan hu ske, at jeg in - vi tere de en af de an dre be bo ere til mid dag på min stue. Det var vist ik ke set før. Det er en vi deo, der an ven des end nu. Jeg har li ge mødt en med ar - bej der på Hør går den som net op hav - de været på kur sus og hav de set den. 6

5 På pen sion Jeg gik på pen sion i Min mand var gå et på pen sion tid li gere. Så vi hav de fun det vores rol ler, da jeg holdt som bi blio te kar. Nu var jeg li' som stil - let mere frit og gik ind i et ud valg på det lil le ple je hjem på Kin gos vej, hvor vi dis ku tere de ple je hjems po li tik. El - len Win ther, der var er go tera peut der, stod for det. Jeg hav de holdt op læg om FU AM og var kom met i for bin del - se med El len Win ther på den må de. So ci al råd mand en den gang hed Jens Ar bjerg og kun ne ik ke fin de ud af, hvad det var der fore gik, men det var star ten på "Ak tion ple je hjem" Histori en om hvor for der ikke blev ned lagt ple je - hjem i År hus. Ak tion ple je hjem Der var om kring 1983 me gen de bat om ned læggelse af ple je hjem me ne. Vi var ble vet me get op hidse de over dem, der tal te for længst mu ligt i eget hjem. Du (inter vi e weren) var en af dem. I ak tion ple je hjem tog vi rundt og tal te med be bo ere og per so na le på ple je hjem og fik skabt de bat om ple je - hjem me ne og ar gu men tere de for at de ik ke skul le ned læg ges. I grup pen var der Bo dil Broch Lips,... og vi mød tes bl.a. hos Me lit ta Due på ple je - hjem met. Vi stil le de til et mø de i So ci - a lud val get med råd manden, der hed Jens Ar bjerg. Da vi gik var der en af hans par ti fæl ler, (so ci al de mo krat) der med en sær lig to ne sag de: Tak for be - sø get. De nye nær ra dio er blev en del af ak tion ple je hjem Utal li ge er di ne læ ser bre ve fra den tid. Ja, men vi brug te og så de nye lo kal - ra dio er. Der var to ra dio pro gram mer. Det ene var nær ra dio en, og det an det var se nior ra dio en, som jeg beg ge del - tog i. Vi hav de en ud sen del se i for bin - del se med ple je hjem met Ans gar, og jeg fik et brev fra en jour na list Ok - holm, der sag de, at det var en af de bed ste ud sen del ser, vi hav de haft. Det er så dan no get, der lu ner. Det fore gik nede ved havnen, hvor Ja cob Hou gaards bror hav de no get med det at gøre. Der blev da hel ler ik ke ned lagt ple - je hjem i År hus, som der blev i så man - ge an dre kom mu ner. Tvært imod fik man byg get et nyt Ans gar. Man kan læ se føl gen de om re sul ta tet i Ny heds - bre vet. Ple je hjems grup pen har skif tet navn til ple je grup pen, skri ver In ger Ny gård i Ef ter at vi har ar bej det for flere ple je hjem i Midt by en i flere år, kan vi glæ de os over, at byrå det har be slut tet at byg ge et hjem der. Vi me - ner der for, det skal vare lidt, før vi si - ger, det sta dig ik ke er nok. I ste det føl - ger vi nø je det, der kal des ny tænk - ning. Bru gerr å d var te ma et Der blev op ret tet bru ger råd rundt om - kring på ple je hjem me ne i slut nin gen af fir ser ne. Jeg var i bru ger rå det på Hør går den i to perio der. Der var jeg rig tig glad for at kom me. Vi fik al drig no gen po li tisk ind fly del se. Vi var kun 7

6 prak ti ske gri se. Det var der jo ik ke no - get galt i, men jeg sy nes jo, vi skul le ha ve fat i det po li ti ske. Jeg gik ud, for - di jeg var så skuf fet, men lod mig over - ta le til en perio de mere. Kaf fe tan te på Hørg å rd e n Ind sat sen på Hør går den vare de ved, men skif te de karak ter. I en år ræk ke har hun stil let hver søn dag efter mid - dag for at la ve kaf fe til 'de gam le'. Der kan være så trist om søn da ge ne, og dem er der så man ge af. Hun holdt i en al der af 95 år, for di det var svært uden en hjæl pen de hånd. Om at flyt te i tide Bo lig tem ae t har af go de grun de fyldt me get i FU AM. In ger si ger: Der var nog le år, hvor bo lig grup per ne, der vil - le la ve bo fæl les ska ber, fyld te rig tig me get. De end te med at la ve de res egen for ening, men jeg del tog ik ke i grup per ne. Vi var me get om os den gang og no gen hu sker os jo end nu. Jeg kør te for ny lig i taxa og slud re de med chauf føren og sag de må ske no - get om Ældre sa gen, der fik ham til at si ge: Sig mig, var der ik ke en an den for ening om æl dre? Jo, svare de jeg, FU AM! Nå ja, Fore - nin gen til Ud vikl i n gaf Al der dom mens Mu lig he der, svare de han. Det er da tan ke væk ken de. Jeg hav de an dre bo - lig pla ner. I 1985 dø de min mand. Det gav mig jo tid og fri hed, og det har man lov til at skøn ne på, men jeg var tid ligt klar over, at jeg ik ke vil le bli ve bo en de i det store gam le hus, så al - lere de der start ed e flyt te te ma et for mit ved kom mend e. Histori en om 'Ka' du roc ke i din bo lig?' og Bo li gråd giv ning for æl dre In ger Ny gård var fra star ten med til det, der man ge år se nere og den dag i dag er 'Bo li gråd giv ning for se niorer Vi start ed e sam ar bejd e t med ar ki - tekt sko len. Vi mød te op i de gam le byg nin ger. Jeg føl te mig me get hjem - me, for der var jeg kom met som barn. Vi mød tes med Be nte Lind strøm, som ik ke li ge med det sam me kun ne se det gen i a le i ide en, men det vend te hur - tigt, da hun fik ide en om, at de kun ne la ve en ud stil ling om al der dom og bo - lig. Vi hav de rig tig man ge mø der i FU - AM om flyt te te ma et, skrev artikler og skrev til den lil le bog, der blev ud gi vet i for bin delse med ud stil lin gen. Den ud stil ling turnere de lan det rundt. Der blev la vet en for søgs råd giv ning, som nu er ble vet til en helt selv stæn dig Bo li gråd giv ning for se niorer. Bør ne bør ne nes vel sig nels e - Jeg flyt te de og så selv i Det pas se de fint til mit liv at flyt te. Min søn bo e de i Ris skov og hvis jeg flyt te de, kun ne jeg kom me tæt tere på mi ne to bør ne børn, der var to små pi ger den - gang. Vi så på for skel li ge bo li ger, men da vi fandt det te dob belt hus var jeg ik - ke et se kund i tvivl om, at jeg vil le bo her. Det har jeg al drig for trudt, men jeg har og så enestå en de na bo er. Bedst af alt har jeg haft det så godt med mi ne bør ne børn, der kun ne kom me til mig hver dag ef ter sko le tid. Det for tro ligh e d sf or hold man kan få til ens bør ne børn er helt vid un der ligt. 8

7 Man får lov til at føl ge med i he le de res liv og man hol der mund. På tværs af gen era tio ner ne For holdet mel lem gen era tio nerne er et rig tigt FU AM te ma. Det har man ge fa cet ter, og de har al le op ta get In ger Nyg ård gen nem al le åre ne.... Re ser ve bed ste mød re en høring om bør ne pas ning Pro jekt Re ser ve beds t em ø dr e star - te de i 1987 med et for søg på at få etableret et til bud om re ser ve bed ste - mød re, og som sæd van lig star te de In - ger en grup pe. Jeg har jo al tid la vet pro jek ter ne i sam ar bej de med an dre. Det star te de i Ve ster ga de på tværs af gen era tio ner. Vi var In ge Kjær gaard, Sus san ne Ra mes, Vi be ke Sjøg ren. I grup pen var og så de gam le : Dora Ju - ste sen, Vi be ke Gro nen berg og In ga Pårup Laur sen, men af de gam le er kun jeg med nu. Ide en om re ser ve - bed ste forældre var fan tastisk god. Ide - en var at knyt te en grup pe til de yng ste klas ser, hvor man kom med re gel mæs - si ge mel lemrum og kun ne hjæl pe til at pas se bør ne børn. Vi hav de mø der på El le bjerg sko len. Vi fik det an non ceret, men vi kun ne ik ke få fat på no gen af re ser ve bed ste forældre ne. Der var bare in gen bed ste mød re, der hav de tid. De skul le spil le brid ge og rej se. Det blev kun os, så jeg pas se de in gen an dres børn. Det var ik ke let at kom me igen - nem, men In ger var stæ dig. Hun skri - ver i ny heds bre vet: Grup pen har skif - tet navn til klas se tan ter ne. Den le ver sta dig i 1991, men på lavt blus. Der er man ge for æl dre, der ik ke vil være ved, at de har svært ved at få pas set de res børn. Det fan tasti ske er, at vi sta dig væk mø des på tværs af gen era tio ner. Vi - be kes fa mi lie sy nes, at det er fan - tastisk at ha ve så dan en grup pe. De er helt enestå en de. Jeg bli ver hen tet og bragt, og hvis det skal være hos mig, sør ger de for det he le. Jeg kan næ sten ik ke klare det mere, og jeg kan næ sten ik ke høre, hvad de si ger. De un ge kal - der den for FU AM-grup pen. Jeg kal - der den for tan te grup pen. I dag er der lavet til bud med re serv e b ed ste - forældre man ge ste der i lan det. Gen era tionsk l ø ft e n blev ikke luk ket den gang For holdet mel lem gen era tio nerne er an den af de rø de trå de i In gers FU - AM-liv. I la ve de og så no get med nog le helt un ge men ne sker, der blandt an det vil - le la ve en ca fe, hvor gen era tio ner ne kun ne mø des. Hvad ske te der: Det var nog le un ge kvin der om kring 1990, der i avi sen be kla ge de sig over gen era tions kløf ten. Dem rin ge de vi til. Det var He len fra Bots wa na og Amanda fra Søn der jyl land. In den læn ge var vi 10 i grup pen. Der blev kun Bo dil Broch Lips og mig til ba ge af de gam le. Vi mød tes hos hin an den og det var en op le vel se. Vi sad på de - res værel ser, hvor al ting flød,og drak kaf fe i dob belt sen gen. Kop pern e stod i va sken, da vi kom, så dem va ske de vi op. De hav de jo helt an dre nor mer, end vi hav de. Amanda sag de på et tids punkt: Der er da me get mere, vi kan ta le med jer om end med vores for æl dre. Jeg svare de, at der da og - så var me get vi skul le væn ne os til, hvor til hun svare de: Ja, det er I da nødt til. Nå, de læ ste HD og for - 9

8 svandt. De var mest op ta get sig selv. Vi har slet ik ke tænkt på at føl ge op og vi har al drig hørt fra dem. For æl dre til voks ne børn I be gyn dels e n af halv fem sern e var FU AM op ta get af et an det gen era tion - ste ma: For hol det til de voks ne børn. Der blev sam let histori er ind fra for æl - dre til voks ne børn. In ger for tæl ler: - Det var To ve Holms pro jekt. Det lag - de jeg jo kun rum til, men vi hav de man ge go de sam ta ler. Dora og jeg vi skrev tit histori er til bo gen og vi ud gav os for hin an den. Det gri ne de vi me get af. Vi vil le jo ger ne pas se på vores fa - mi lie. Det var lidt skuf fen de, at bo gen ik ke blev ud gi vet, selv om pro jek tet jo fik me gen om ta le rundt om kring. Te a ter på So ci al pæ da go - gisk se mi narium Det frem går af bla det, at du i 1991 var med til at spil le te a ter på So ci al pæ da - go gisk se mi narium. Det har jeg svedt helt ud. FU AM blev bedt om at være med til en te a ter forestil ling. Det skul le være en eks a men sop gave, som pen - sio ni ster var med i. Den vare de ca. 40 mi nut ter. Den store for del var, at vi ik - ke skul le spil le an dre rol ler end os selv. Hvor for er vi så sure i bus - ser ne Bus pli I 1994 søg te In ger om pen ge til et film - pro jekt Bus pli. Det skul le hand le om, hvor dan gen era tio nerne om gås med hin an den i bus ser ne. Det er jo et af de få ste der, hvor gen era tio ner ne vir kel i g mø des. Hvor dan star te de det med BUS PLI? Jeg vil le ik ke bli ve ved med at køre i bil, så jeg kør te me - get med bus ser ne. Der for kend te jeg til for hol de ne. Det var en film, der skul le sæt te te ma et til de bat. Den var mor som at være med til at la ve sam - men med Ca fe Køl bert. Jeg hu sker, at jeg vi ste den til min svi ger dat ter. Jeg sid der ved si den af en ung mand, der sid der og gri mas serer ud af vin du et, mens jeg ta ler til ham. Så spør ger min svi ger dat ter: Vid ste du, at han gjor - de det? Ja, svare de jeg. Det var mig, der hav de isce ne sat det, men hun op le ve de det helt kon kret. Fil men skuf fe de no get. Jeg vi ste den da til spor vejs direk tøren Aa ge Mar cussen, men den gav ik ke rig tig no gen de bat. Den var så over spil let. Des vær re er det ik ke ble vet bed re. Bus ser ne er og - så så dår ligt ind ret te de for æl dre men - ne sker. Hvor for skal vi efter lig ne de unge? Det var ik ke kun de un ge, der måt te hol de for. I 1995 holdt du op læg på FU AM-mø det om al ders dis k r im in a- tion. Du hav de ik ke me get til overs for de ældres klynk. Du men te den gang: Stør re selv værd vil le gi ve en bed re al der dom. Man ge gør sig de stør ste an stren gel ser for at efter lig ne de un - ge. Nog le tror, at de bli ver un ge ved at at kal de sig æl dre, når de er gam le. Jeg tror, det vil le styr ke selv værds fø - lel sen, hvis de gam le be tal te fuld pris al le veg ne. Det kun ne nemt gøres ved at hæ ve pen sio nen til svaren de. Hvad me ner du i dag? Hvor har jeg dog sagt man ge klo ge ting si ger In ger Ny gård med et stort grin. 10

9 Svi ger mød re Som 83 årig var du i 1998 med til i Dansk Kvin de sam fund at op ret te en svi ger mor grup pe for at få af klaret, hvor for det så of te går galt mel lem svi - ger mød re og svi ger døtre. Det kom i Ra dio en si ger In ger, men der mød - te kun en del ta ger og 2 be styrel ses med lem mer frem. Det har al tid und ret mig, at der ik ke er en ene ste mor som historie om svi ger fæd re. Det und rer mig Om at tage bla det fra mun den Du har al drig været ban ge for at ta le om det, der ik ke blev talt så højt om. Al lere de tid ligt i dit liv var du med til at la ve en grup pe: for kvin der i kli mak - teri et. Det er man ge år si den og det var jo nær mest et fy-ord den gang. Hvor vil du helst be gra ves? I 1996 hav de du et op læg: Hvor vil du helst be gra ves? Det vak te me gen de bat? Jeg und re de mig over fa mi lieg r a v- ste der ne. Kvin der ne tog jo den gang de res mænds navne og blev be gra vet med ham, men på grav ste nen blev der al tid til fø jet pi ge navnet, som et tegn på at man sta dig hør te til i en an - den fa mi lie. Hvad er lo gik ken i, at man 30 ef ter æg te fæl lens død skal be - gra ves i fa mi lieg r a vs t ed e t? Jeg vil le helst i Skov ha ven. Efter komm e rn e kan fin de mig der og det ko ster dem ik ke no get, men jeg er lige glad holdt In ger op læ get 'Av min Arv' Det hand le de om al le van - ske lig he dern e om kring arv es ag e rn e som bør ne ne sjæl dent bry der sig om at ta le om i ti de. Fru FUAM tak ker af I 1997 holdt du som sek re tær i FU AM, hvor der blev holdt en ta le for fru FU - AM. Det si ger no get om, hvil ken be - tyd ning vi me ner, du har haft. Jeg kan ik ke li de at bli ve truk ket frem som per son, jeg har jo al tid ar bej det sam - men med an dre, og FU AM var den per fek te ram me for mig. Det med Fru Fu am var bare et navn, de hav de gi - vet mig på Katri ne bjerg Cen tret, hvor jeg hen te de bla de. Nu kom mer Fru FU AM sag de de. På trods af ska van ker ne, der er fulgt med al deren, gør In ger sta dig mest mu ligt for at klare sig selv. Selv har hun har det ik ke godt med at være af hæn gig af an dre men ne skers hjælp og sy nes, det er svært at fø le sig som en be last ning. Al li ge vel værds æt ter hun den hjælp som hed, hun mø der man ge ste der. In gers lyst til at røre ved de øm findt li ge og ta bu be lag te em ner er ik ke for svun det med al deren. I 1995 ud tal te hun i en vi deo om al der - dom men, at hun øn ske de sig at bli ve en sød gam mel da me. Er det lyk ke - des? In ger Ny gård ER en rar gam mel da me men sta dig en skarp kri ti ker af det, hun fin der uri me ligt. Det går op i en hø jere en hed hos In ger Ny gård. Og nu har hun få et et kal de ap parat be vil get i tre må ne der, men selv føl ge - lig har hun an ket den af gørel se til Den So ci a le An kestyrel se. In ger er sta dig ak ti vist. 11

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21!

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21! Ind hold Dag Da to Eta pe km Til ba- Rest Si de gelagt 1. 24. april Pamplo na - Pu en ta la Rei na...21 21 676 4 2. 25. april Pu en ta la Rei na - Estel la...24 45 652 4 3. 26. april Estel lea - Los Ar

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 31 September 2013 DEF 1 - Dansk Entomologisk Forening Nr. 31 - sep tem ber 2013 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento -

Læs mere

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Fre dag den 16. ok to ber København-Moskva....4 Lør dag den 17. ok to ber Moskva-Kathmandu....4 Søn dag den 18. ok to ber Bhaktapur...5 Man dag den

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere